E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 210 din  5 februarie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din  6 februarie 2001


SmartCity3


    Ministrul justitiei,
    in baza dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,
    avand in vedere prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se adopta Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si presedintii curtilor de apel, ai tribunalelor si ai judecatoriilor vor lua masurile corespunzatoare pentru indeplinirea dispozitiilor prevazute in prezentul regulament.

                         p. Ministrul justitiei,
                             Doru Crin Trifoi,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

    CAP. 1
    Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public constand in executarea silita a dispozitiilor civile din titlurile executorii, precum si alte atributii date prin lege in competenta lor.
    Art. 2
    Actul indeplinit de executorul judecatoresc in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Art. 3
    Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile cu respectarea si in limitele competentelor prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, denumita in continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecatoresc, de Codul de procedura civila si de alte legi aplicabile in materie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Constituirea si functionarea birourilor de executori judecatoresti

    Art. 4
    (1) Executorii judecatoresti isi exercita activitatea in cadrul unor birouri, individual sau prin asociere in baza unui contract de societate civila.
    (2) In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti.
    (3) Competenta teritoriala a executorului judecatoresc se intinde in intreaga circumscriptie a judecatoriei in care isi are sediul biroul sau, cu exceptia municipiului Bucuresti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.
    Art. 5
    (1) Numarul executorilor judecatoresti si al birourilor de executori judecatoresti din localitatile aflate in circumscriptia fiecarei judecatorii si din municipiul Bucuresti se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul de activitate si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.
    (2) Ministrul justitiei va actualiza numarul executorilor judecatoresti si al birourilor de executori judecatoresti in fiecare an, de regula in primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica executorilor judecatoresti carora le-a incetat suspendarea exercitarii functiei si persoanelor care au cerut in conditiile art. 63 alin. (2) din lege sa devina executori judecatoresti.
    (4) La numire pe locurile declarate disponibile in conditiile alin. (2) vor avea prioritate executorii judecatoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.
    (5) Pe locurile de executori judecatoresti care raman vacante dupa acordarea prioritatilor prevazute la alin. (4) se va organiza anual examen de admitere in profesie pentru cei care indeplinesc conditiile prevazute de art. 15 lit. g) din lege.
    Art. 6
    (1) Executorul judecatoresc este numit la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, prin ordin al ministrului justitiei, pe baza referatului intocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind indeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege.
    (2) In ordinul de numire se va specifica judecatoria in a carei circumscriptie isi va avea sediul biroul de executor judecatoresc, precum si obligatia acestuia ca in termen de 90 de zile sa isi inregistreze biroul individual sau, dupa caz, in asociere cu alt executor judecatoresc, in conditiile art. 17 alin. (1) din lege.
    (3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru inregistrarea biroului poate fi incuviintata de ministrul justitiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecatoresc. Cererea, cuprinzand motivele justificate care l-au impiedicat sa isi inregistreze biroul in termenul prevazut de lege, se depune la Camera executorilor judecatoresti, care o inainteaza ministrului justitiei, impreuna cu punctul sau de vedere.
    Art. 7
    (1) Inregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecatoresc, intr-un registru special tinut de primul-grefier al curtii de apel in a carei circumscriptie isi are sediul biroul, pe numele executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorilor judecatoresti asociati. Obligatia inregistrarii exista si in cazul executorului judecatoresc care renunta la asociere si isi deschide birou individual.
    (2) La cererea de inregistrare se vor atasa:
    - ordinul de numire a executorului judecatoresc;
    - dovada existentei sediului biroului - act de proprietate, contract de inchiriere sau alt act;
    - confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti cu privire la faptul ca biroul dispune de spatiul corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei in bune conditii.
    (3) La inregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.
    (4) Documentatia prezentata la inregistrare se pastreaza in dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde si cate un exemplar al procesului-verbal incheiat cu ocazia depunerii juramantului conform art. 18 alin. (4) din lege.
    (5) Primul-grefier va elibera in termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea inregistrarii, pe care executorul judecatoresc il va prezenta de indata Camerei executorilor judecatoresti, iar aceasta il va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    Art. 8
    (1) In registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) se vor inscrie si urmatoarele operatiuni:
    - modificari in modul de desfasurare a activitatii in cadrul biroului;
    - schimbarea sediului biroului;
    - radierea biroului executorului judecatoresc;
    - alte operatiuni prevazute de prezentul regulament si de statutul profesiei.
    (2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, atasandu-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti care, dupa caz, poate solicita direct inregistrarea lor.
    (3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 7 alin. (1), avand obligatia de a-l instiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti despre toate inregistrarile.
    Art. 9
    (1) Stampila executorilor judecatoresti cuprinde stema Romaniei, numele, prenumele si calitatea de executor judecatoresc, precum si localitatea in care isi are sediul biroul. Modelul stampilei este propus de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si aprobat de ministrul justitiei.
    (2) Pierderea sau disparitia stampilei se inscrie in registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrandu-se in termen de 5 zile un nou model de stampila, care va contine elemente distinctive fata de cea pierduta sau disparuta.
    Art. 10
    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti intocmeste si actualizeaza anual tabloul executorilor judecatoresti, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite curtilor de apel, care au obligatia sa il comunice instantelor din circumscriptia lor. Tabloul executorilor judecatoresti se transmite si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
    (2) Acest tablou contine numele si prenumele tuturor executorilor judecatoresti care au depus juramantul, precum si sediul biroului in care acestia functioneaza.
    Art. 11
    Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va intocmi si liste cuprinzand:
    - executorii judecatoresti incompatibili, indicandu-se temeiul incompatibilitatii;
    - executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie in temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) din lege;
    - executorii judecatoresti a caror calitate a incetat;
    - executorii judecatoresti stagiari, indicand biroul in care sunt angajati.

    SECTIUNEA a 3-a
    Executorii judecatoresti stagiari

    Art. 12
    (1) Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobandirii calitatii de executor judecatoresc si are drept scop pregatirea profesionala a executorului judecatoresc la inceputul exercitarii profesiei.
    (2) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data incheierii contractului individual de munca.
    (3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarca in activitatea profesionala pe baza rezultatelor obtinute la conferintele de stagiu si a referatului executorului judecatoresc indrumator, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 13
    (1) Durata stagiului se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii ori in alte cazuri prevazute de lege.
    (2) Perioada de stagiu efectuata anterior suspendarii intra in calculul perioadei de stagiu prevazute la art. 12 alin. (2).
    (3) Suspendarea prevazuta la alin. (1) se constata de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.
    Art. 14
    (1) Colegiul director va solicita trimestrial executorilor judecatoresti din cadrul fiecarei Camere a executorilor judecatoresti sa isi exprime optiunea privind angajarea unor executori judecatoresti stagiari in cadrul birourilor lor.
    (2) Dupa centralizarea optiunilor colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti propune spre aprobare Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti numarul executorilor judecatoresti stagiari ce pot fi angajati in anul respectiv in birourile de executori judecatoresti.
    (3) Cel care a promovat examenul de admitere in profesie devine executor judecatoresc stagiar prin incheierea unui contract individual de munca cu executorul judecatoresc in al carui birou isi va desfasura activitatea. Contractul de munca se incheie pe durata determinata, egala cu durata stagiului.
    (4) Angajarea executorului stagiar in cadrul unui birou in care functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati se face de executorul judecatoresc imputernicit prin contractul de societate civila.
    Art. 15
    (1) In perioada de stagiu Camera executorilor judecatoresti va verifica lunar stadiul de pregatire si formare profesionala a executorului judecatoresc stagiar, precum si modul in care acesta si-a indeplinit atributiile care i-au fost delegate de executorul judecatoresc indrumator.
    (2) Conferintele de stagiu reprezinta o forma de pregatire profesionala a executorului stagiar si sunt organizate de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti potrivit tematicii orientative comunicate de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    (3) Conferintele de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, care cuprinde cunoasterea legislatiei la zi, dezbateri de spete, expuneri asupra problemelor ivite in activitatea executorilor, studiul doctrinei.
    (4) Constatarile verificarilor periodice vor fi consemnate in procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei executorilor judecatoresti si de executorul judecatoresc in al carui birou isi exercita activitatea executorul judecatoresc stagiar si vor fi aduse la cunostinta celui verificat.

    SECTIUNEA a 4-a
    Organizarea si desfasurarea examenului de admitere in profesie si a examenului de capacitate

    &1. Organizarea si desfasurarea examenului de admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari
    Art. 16
    Selectia candidatilor pentru admiterea in profesie se face pe baza unui examen organizat anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu avizul Ministerului Justitiei.
    Art. 17
    Se pot inscrie la examen pentru ocuparea posturilor de executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 lit. a) - f) din lege.
    Art. 18
    (1) Cererea de inscriere impreuna cu dovezile privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 17 din regulament se depun, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii examenului, la Camera executorilor judecatoresti din localitatea in a carei circumscriptie se afla postul disponibil pentru care candideaza.
    (2) Dupa expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.
    Art. 19
    (1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va verifica indeplinirea cerintelor legale pentru inscrierea la examen si pentru dobandirea calitatii de executor judecatoresc stagiar, intocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, dupa caz, de respingere a cererii de inscriere la examen.
    (2) In caz de respingere a cererii de inscriere colegiul director va comunica avizul negativ si o copie de pe referat candidatului in termen de 24 de ore de la intocmirea acestuia.
    (3) Impotriva avizului negativ candidatul poate formula contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare comisiei constituite in scopul verificarii dosarelor pe langa Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti. Comisia va examina contestatia in termen de 48 de ore de la primirea acesteia. Hotararea comisiei este definitiva si se comunica atat candidatului, cat si colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti.
    Art. 20
    (1) Cu 10 zile inainte de data examenului colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti va depune toate cererile, impreuna cu dovezile anexate, la comisia pentru verificarea dosarelor.
    (2) O data cu dosarele candidatilor Camera executorilor judecatoresti va inainta situatia centralizata privind datele de identificare a candidatilor si circumscriptia pentru care candideaza.
    Art. 21
    (1) Data examenului va fi stabilita de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, cu acordul ministrului justitiei, si va fi comunicata Camerelor executorilor judecatoresti cu 60 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor, si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. In aceleasi conditii va fi publicata si lista cuprinzand posturile vacante.
    (2) Cu cel putin 15 zile inainte de data examenului Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va stabili locul si ora inceperii examenului, cu precizarea adresei exacte, facand comunicarea si dispunand afisarea la sediul tuturor Camerelor executorilor judecatoresti in a caror circumscriptie exista locuri disponibile.
    Art. 22
    (1) In vederea sustinerii examenului Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerul Justitiei vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial, drept international privat si organizarea profesiei de executor judecatoresc.
    (2) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecatoresti cu cel putin 60 de zile inaintea datei examenului si va fi afisata de indata la sediul acestora.
    Art. 23
    (1) Comisia prevazuta la art. 28 lit. c) va elabora subiectele si procedura de notare a lucrarilor.
    (2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore inaintea datei examenului si vor fi redactate astfel incat sa acopere intreaga tematica, formulandu-se cate 20 de subiecte din fiecare materie.
    (3) Dupa redactare subiectele se introduc in plicuri sigilate si se pastreaza la sediul Ministerului Justitiei.
    Art. 24
    (1) In ziua examenului, cu 30 de minute inainte de ora inceperii acestuia comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea, prin tragere la sorti, a unui set de 10 subiecte, intocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.
    (2) Extragerea, prin tragere la sorti, se va face de catre presedintele comisiei.
    (3) Durata examenului este de 4 ore incepand cu ora si minutul in care a fost dictat ultimul subiect, aceasta consemnandu-se in procesul-verbal semnat de cei desemnati cu organizarea si supravegherea desfasurarii regulamentare a examenului.
    Art. 25
    (1) Repartizarea candidatilor pe sali, acolo unde este cazul, se va afisa la locul desfasurarii examenului.
    (2) Apelul candidatilor la locul desfasurarii examenului se va face cu cel mult 30 de minute inaintea orei stabilite in vederea indeplinirii masurilor prealabile (verificarea identitatii, primirea foilor pentru examen).
    (3) In sala in care are loc examenul si pe toata durata desfasurarii acestuia candidatilor le este permis sa aiba pe masa numai colile de hartie si instrumentele de scris.
    (4) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din examen a candidatului si anularea lucrarii.
    (5) Dupa verificarea identitatii candidatilor iesirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din examen.
    (6) Dupa inceperea comunicarii subiectelor accesul candidatilor in sala de examen este interzis.
    (7) Candidatul are obligatia sa predea lucrarea comisiei de coordonare si supraveghere din acea sala, semnand in borderoul special intocmit.
    (8) Dupa predarea lucrarii este interzisa revenirea in sala a candidatului.
    Art. 26
    (1) Notarea lucrarilor se face de comisia de examinare, in componenta prevazuta la art. 28 lit. c).
    (2) Notarea fiecarui subiect se face prin punctaj conform baremului intocmit de comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor.
    (3) La fiecare proba nota se va stabili prin insumarea punctajului obtinut pentru tratarea fiecarui subiect al probei.
    (4) Media lucrarii constituie media aritmetica a notelor obtinute la fiecare materie.
    (5) Media minima de promovare este 7,00, nota obtinuta la fiecare materie neputand sa fie mai mica de 5,00.
    (6) Lucrarile candidatilor care au fost surprinsi copiind sau lucrarile cu insemnari vadit efectuate in scopul identificarii candidatului nu se mai noteaza, facandu-se mentiunea "anulat" pe lucrare si in borderou.
    (7) Lucrarile apreciate ca avand insemnari conform alin. (6) nu se deschid decat dupa examinarea si aprecierea acestei situatii cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen.
    Art. 27
    (1) Pentru buna desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei isi vor desemna reprezentanti in conditiile prevazute in prezentul regulament.
    (2) Reprezentantii Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti vor fi desemnati in compunerea comisiilor dintre executorii cu vechimea, experienta si autoritatea necesare pentru o astfel de activitate, recomandati de Camerele executorilor judecatoresti.
    Art. 28
    In vederea organizarii si desfasurarii examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc se vor constitui si vor functiona urmatoarele comisii:
    a) Comisia pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la examen si rezolvarea contestatiilor impotriva avizului negativ dat de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti la cererea de inscriere si pentru verificarea centralizatoarelor, formata din executori judecatoresti si un reprezentant al Ministerului Justitiei.
    Comisia verifica dosarele candidatilor si hotaraste cu majoritatea voturilor membrilor sai, comunicand cu cel putin 4 zile inainte de data examenului situatia centralizata, care se va afisa de indata la sediul fiecarei Camere a executorilor judecatoresti;
    b) Comisia pentru organizarea si supravegherea examenului, compusa din 2 reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si un reprezentant al Ministerului Justitiei.
    La activitatea acestei comisii vor putea fi cooptati pe langa membrii ei, dupa caz, si executori judecatoresti sau personal angajat la Camera executorilor judecatoresti si la Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
    Pe langa activitatea de supraveghere aceasta comisie asigura verificarea identitatii candidatilor, distribuirea colilor de examen in conditiile prezentului regulament, respectarea de catre candidati a conditiilor regulamentare cu privire la desfasurarea examenului, preluarea lucrarilor predate de candidati si predarea lor pe baza de proces-verbal comisiei pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen. La primirea lucrarilor si, respectiv, la predarea lor se verifica daca este sigilata partea de lucrare pe care candidatul si-a inscris datele de identificare. Lucrarile predate de candidati vor fi semnate, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Justitiei.
    Suportul de scris va fi pregatit de aceasta comisie in seturi de cate 5 coli, avand pe fiecare fila sigiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;
    c) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen, formata din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, desemnat de presedintele acestuia; 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei; doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din tara; 2 executori judecatoresti desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti dintre cei propusi de Camerele executorilor judecatoresti in conditiile art. 27 alin. (2), cu vechime minima in profesia de executor judecatoresc de 5 ani, care s-au remarcat prin probitate si competenta profesionala.
    Presedintele comisiei este reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si nu participa nemijlocit la notarea lucrarilor, avand ca atributii sa vegheze la desfasurarea activitatii comisiei in conformitate cu prezentul regulament;
    d) Comisia pentru solutionarea contestatiilor, formata din: 3 executori judecatoresti numiti prin hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept; un reprezentant al Ministerului Justitiei numit prin ordin al ministrului justitiei, altii decat cei care au alcatuit comisia prevazuta la lit. c).
    Art. 29
    (1) Dupa comunicarea subiectelor comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor sai, se intruneste in sedinta, stabilind baremul de notare, avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate al fiecarui subiect si aptitudinea de a reflecta capacitatea de intelegere si de sinteza a candidatului.
    (2) Baremul de notare se va intocmi, in conditiile alin. (1), in timpul desfasurarii examenului si va fi afisat pentru consultarea de catre candidati.
    (3) Fiecare membru al comisiei va primi cate un exemplar al baremului de notare.
    Art. 30
    (1) Comisia pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen primeste, pe baza de proces-verbal, prin presedintele sau, lucrarile de examen de la comisia prevazuta la art. 28 lit. b) si procedeaza la notarea acestora.
    (2) Inainte de inceperea notarii lucrarile se numeroteaza, fara sa fie desfacut coltul unde sunt inscrise datele de identificare a candidatilor.
    Art. 31
    (1) Dupa terminarea notarii se va proceda la desigilarea lucrarilor de catre presedintele comisiei, in prezenta tuturor membrilor acesteia.
    (2) La fiecare lucrare se citesc numarul acesteia, numele si prenumele candidatului, notele si media obtinute.
    (3) Datele prevazute la alin. (2) se inscriu in centralizatorul final care constituie lista cuprinzand rezultatele examenului. Fiecare pagina a acestei liste va fi semnata de toti membrii comisiei.
    Art. 32
    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda la comunicarea catre Camerele executorilor judecatoresti a centralizatoarelor finale cu rezultatul examenului pentru candidatii din fiecare Camera a executorilor judecatoresti.
    (2) Colegiul director al fiecarei Camere a executorilor judecatoresti va afisa la sediul acesteia lista cuprinzand rezultatele examenului in termen de 24 de ore de la primirea acestora, intocmind procesul-verbal de afisare, cu precizarea datei.
    (3) Lista cuprinzand rezultatele finale va fi afisata si la sediul Ministerului Justitiei.
    Art. 33
    (1) Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecatoresti, sub sanctiunea decaderii.
    (2) Contestatiile se depun la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie se afla locul pentru care a candidat contestatarul si se centralizeaza la sediul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in termen de doua zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).
    Art. 34
    (1) Contestatiile vor fi solutionate de comisia prevazuta la art. 28 lit. d) in cel mult 5 zile de la inregistrare, comisia fiind tinuta sa se pronunte doar cu privire la materia invocata in contestatie.
    (2) Comisia nu poate diminua nota obtinuta initial, in astfel de situatii contestatiile urmand sa fie respinse.
    (3) Comisia decide pentru fiecare contestatie, pe baza baremului.
    Art. 35
    In termen de 5 zile de la solutionarea contestatiilor Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va inainta Ministerului Justitiei in termen de 10 zile de la validare.
    Art. 36
    (1) Ocuparea posturilor de executori judecatoresti stagiari se va face in ordinea mediilor candidatilor, in functie de optiunile exprimate in cererea de inscriere.
    (2) In cazul in care au fost exprimate mai multe optiuni pentru acelasi post, are prioritate candidatul care a obtinut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, candidatul care are titlul de doctor in drept sau activitate mai indelungata de la obtinerea licentei.
    Art. 37
    In termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la incheierea contractului de munca in conditiile art. 19 din lege si ale art. 14 din prezentul regulament.

    &2. Organizarea si desfasurarea examenului de capacitate
    Art. 38
    (1) Dupa expirarea perioadei de stagiu executorii judecatoresti stagiari sunt obligati sa se inscrie pentru sustinerea examenului de capacitate.
    (2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti organizeaza cel putin o data pe an examenul de capacitate pentru executorii stagiari care au implinit durata de stagiu, in conditiile prezentului regulament.
    (3) Respingerea sau, dupa caz, neprezentarea executorului stagiar la doua examene de capacitate consecutive atrage incetarea contractului sau de munca si pierderea calitatii de executor stagiar. Cel in cauza nu se va mai putea inscrie la examenul de admitere in profesie prevazut la art. 5 alin. (5) din prezentul regulament.
    Art. 39
    (1) Examenul de capacitate va consta intr-o proba teoretica, in conditiile prevazute la art. 22 din prezentul regulament, si o proba practica ce va consta in intocmirea unui act procedural.
    (2) Notarea la proba practica se face prin acordarea unei note de la 0 la 10, media examenului de capacitate urmand sa fie stabilita pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
    Art. 40
    (1) Cererile candidatilor, impreuna cu dovezile de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 15 din lege si cu referatul executorului judecatoresc indrumator se vor depune cu 30 de zile inainte de data examenului la Camera executorilor judecatoresti in a carei circumscriptie candidatul a efectuat stagiul.
    (2) Referatul executorului judecatoresc angajator va cuprinde:
    a) data angajarii stagiarului;
    b) conduita executorului stagiar pe durata stagiului;
    c) preocuparea pentru pregatirea profesionala;
    d) volumul de activitate pe categorii de operatiuni;
    e) comportamentul executorului stagiar;
    f) propunerea motivata de admitere sau de respingere a avizului de inscriere la examenul de capacitate.
    (3) Colegiul director, primind cererile, impreuna cu referatele executorilor judecatoresti angajatori si cu celelalte dovezi prevazute la alin. (1) le va examina in termen de 5 zile de la inregistrare si va aviza, prin decizie motivata, cererea de inscriere la examenul de capacitate, inaintand toata documentatia Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti cu cel putin 10 zile inainte de data examenului.
    (4) In caz de respingere a cererii de inscriere colegiul director va comunica avizul negativ executorului stagiar solicitant, in termen de 24 de ore de la intocmirea avizului motivat.
    (5) Dispozitiile art. 19 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Camera executorilor judecatoresti va comunica, o data cu dosarele candidatilor, situatia centralizata a acestora, datele de identificare, localitatea si circumscriptia pentru care candideaza, precum si optiunile in caz de redistribuire.
    (7) Fiecare candidat poate formula expres in cerere ordinea optiunilor in cazul obtinerii unei medii de promovare care nu ii permite ocuparea postului pentru care a candidat in principal. Optiunile se pot face numai cu privire la posturile cuprinse in lista de actualizare.
    Art. 41
    (1) Comisia de examinare este comisia constituita in conditiile prezentului regulament pentru elaborarea subiectelor si notarea lucrarilor de examen.
    (2) Dispozitiile art. 28 lit. b) - d) si ale art. 29 - 36 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 42
    (1) Candidatul care a obtinut media de promovare, dar inferioara fata de alt candidat care a concurat pentru acelasi loc, va comunica, in termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor finale, Camerei executorilor judecatoresti mentinerea optiunilor din cererea de inscriere, pentru posturile neocupate, atunci cand este cazul.
    (2) Redistribuirea locurilor vacante se face de catre Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, intrunit in plen, in sedinta de validare a rezultatelor.
    Art. 43
    Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va proceda, in termen de cel mult 5 zile de la solutionarea contestatiilor sau de la redistribuire, la validarea rezultatelor examenului de capacitate.
    Art. 44
    In termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va inainta ministrului justitiei propunerile de numire a executorilor judecatoresti in conditiile art. 16 din lege si ale art. 6 alin. (1) din prezentul regulament.

    &3. Organizarea si desfasurarea examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica
    Art. 45
    Pe locurile vacante, in conditiile art. 5 alin. (5) din regulament, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti va organiza anual examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani functii de specialitate juridica.
    Art. 46
    Dispozitiile art. 18 - 36 si 44 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 5-a
    Incetarea si suspendarea calitatii de executor judecatoresc

    Art. 47
    Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. a) din lege, pe baza cererii celui interesat, care se depune la Camera executorilor judecatoresti si se inainteaza ministrului justitiei prin Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
    b) in cazul prevazut la art. 22 alin. (1) lit. b), la data pensionarii, respectiv a constatarii incapacitatii de munca, potrivit procedurii legale;
    c) in cazurile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) - g) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu.
    Art. 48
    Suspendarea exercitarii functiei de executor judecatoresc se dispune sau se aproba, dupa caz, de ministrul justitiei, dupa cum urmeaza:
    a) in cazurile prevazute la art. 23 lit. a), b) si c) din lege, la solicitarea motivata a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu;
    b) in cazul prevazut la art. 23 lit. d) din lege, la solicitarea Camerei executorilor judecatoresti;
    c) in cazul prevazut la art. 23 lit. e) din lege, pe baza cererii executorului judecatoresc, avizata de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care va cuprinde motivele justificate ce l-au determinat sa solicite suspendarea.
    Art. 49
    Incetarea suspendarii executorului judecatoresc se dispune de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a Camerei executorilor judecatoresti, daca au disparut imprejurarile care au determinat-o.
    Art. 50
    (1) In toate cazurile de incetare si suspendare a calitatii de executor judecatoresc, in lipsa unui executor judecatoresc asociat sau a unui alt executor judecatoresc in aceeasi circumscriptie, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti poate delega un executor judecatoresc din circumscriptia altei judecatorii situate in raza aceleiasi curti de apel, pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 7 din lege.
    (2) Executorul judecatoresc delegat va putea functiona, daca este posibil, in sediul biroului de executor judecatoresc caruia i-a incetat aceasta calitate sau, in caz contrar, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va stabili pe perioada delegarii un nou sediu pentru birou.
    Art. 51
    (1) Arhiva executorului judecatoresc care si-a incetat activitatea va fi inventariata si sigilata de catre o comisie formata din 2 reprezentanti desemnati de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.
    (2) In situatia in care in circumscriptia respectiva nu mai functioneaza nici un executor judecatoresc, arhiva va fi preluata de Camera executorilor judecatoresti pana la numirea unui executor judecatoresc in acea circumscriptie conform art. 48 din lege.
    (3) In situatia in care in aceeasi circumscriptie functioneaza alt executor judecatoresc, arhiva va fi predata acestuia.
    (4) In situatia in care in circumscriptie raman sa functioneze mai multi executori judecatoresti, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va desemna executorul judecatoresc care va prelua arhiva.

    CAP. 2
    Drepturile, indatoririle si raspunderea executorului judecatoresc

    SECTIUNEA 1
    Drepturile executorilor judecatoresti

    Art. 52
    Executorii judecatoresti se bucura de stabilitate in functie, neputand fi mutati in alta localitate fara acordul lor.
    Art. 53
    (1) Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna anual, in conditiile stabilite prin statut.
    (2) Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiei la sistemele de asigurari sociale, in conditiile prevazute de legea speciala.
    Art. 54
    (1) Daca in circumscriptia unei judecatorii functioneaza un singur birou de executori judecatoresti si executorul judecatoresc se afla in concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, in lipsa unui executor judecatoresc asociat Camera executorilor judecatoresti va delega un alt executor judecatoresc pentru a asigura functionarea acestui birou, in afara de cazul in care executorul judecatoresc titular se ingrijeste personal de substituirea sa, incunostintand in acest scop Camera executorilor judecatoresti.
    (2) In situatia in care in circumscriptia acelei judecatorii functioneaza mai multe birouri de executori judecatoresti, pentru cazurile aratate la alin. (1) Camera executorilor judecatoresti va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou din aceeasi circumscriptie.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in situatia in care executorul judecatoresc nu isi poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni, dar numai pentru motive apreciate de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti ca fiind intemeiate.
    Art. 55
    (1) Executorul judecatoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata, stabilit in conditiile art. 33 lit. c) din lege.
    (2) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti propune ministrului justitiei, in vederea aprobarii, onorariile minimale pentru activitatea executorilor judecatoresti.
    (3) Pentru propunerea onorariilor minimale Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va avea in vedere tarife care sa reflecte cheltuiala executorului, efortul intelectual, complexitatea si valoarea actului, precum si raspunderea executorului pentru actul indeplinit.
    (4) Onorariile minimale se actualizeaza in aceleasi conditii prevazute de lege pentru stabilirea lor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti

    Art. 56
    (1) Obligatia executorilor judecatoresti de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, precum si de a permite accesul la actele din arhiva biroului a altor persoane, in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim.
    (2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul executorului judecatoresc.
    (3) Executorul judecatoresc chemat ca martor in fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati in apararea secretului sau in conditiile prevazute de lege.
    (4) In conditiile legii, inscrisurile originale aflate in arhiva biroului executorului judecatoresc pot fi cercetate de un magistrat, delegat in acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate si raman la dosarul cauzei daca sunt declarate false, cu obligatia comunicarii hotararii sau a ordonantei procurorului; in caz contrar actul se va restitui.
    Art. 57
    (1) Prestigiul profesional ii impune executorului judecatoresc interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, in afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului, programul de lucru si continutul activitatii.
    (2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este indreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra intregii activitati a executorilor judecatoresti.
    Art. 58
    Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.
    Art. 59
    (1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc pentru prejudiciile cauzate prin modul in care isi exercita obligatiile profesionale ce ii revin este garantata prin casa de asigurari constituita in conditiile art. 34 din lege.
    (2) La inceputul activitatii sale executorul judecatoresc devine membru al casei de asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza in cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti potrivit statutului propriu.
    Art. 60
    In cazul abaterilor disciplinare prevazute de lege colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti sau ministrul justitiei exercita actiunea disciplinara in termen de 1 an de la data cand au luat cunostinta de existenta unei abateri, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii ei.
    Art. 61
    (1) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina ales de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti pentru o perioada de 3 ani, care este format din 3 membri.
    (2) Dupa confirmarea de catre colegiul director al Camerei Consiliul de disciplina isi desemneaza presedintele si vicepresedintele.
    (3) Consiliul de disciplina isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza colegiului director al Camerei.
    Art. 62
    (1) Sedintele de judecata se tin la sediul Camerei executorilor judecatoresti.
    (2) La sedintele de judecata poate asista orice executor judecatoresc din cadrul Camerei respective.
    Art. 63
    Evidenta lucrarilor Consiliului de disciplina va fi tinuta de un secretar.
    Art. 64
    Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplina membrii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, presedintii si vicepresedintii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.
    Art. 65
    Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor care le revin in calitate de membri ai Consiliului de disciplina executorii judecatoresti pot fi revocati de adunarea generala a Camerei.
    Art. 66
    Consiliul de disciplina are competenta de a judeca orice executor judecatoresc pentru abaterile prevazute la art. 44 din lege.
    Art. 67
    (1) Titularul actiunii disciplinare este ministrul justitiei sau colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.
    (2) In cazul in care ministrul justitiei exercita actiunea disciplinara, acesta poate sesiza colegiul director al Camerei in situatia in care se constata abateri disciplinare cu prilejul controlului profesional efectuat de inspectorii de specialitate, in conditiile art. 59 alin. (1) din lege si ale art. 97 din prezentul regulament.
    (3) Daca actiunea disciplinara este exercitata de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti prin presedinte sau inlocuitorul acestuia.
    Art. 68
    (1) Colegiul director are obligatia ca in termen de 60 de zile de la data sesizarii, respectiv a autosesizarii, sa efectueze cercetarea prealabila, sa ancheteze executorul judecatoresc in cauza si sa ii aduca la cunostinta continutul dosarului, urmand a promova sau nu actiunea disciplinara.
    (2) In cazul in care colegiul director a exercitat actiunea disciplinara la sesizarea unui organ dintre cele prevazute la art. 60, in cadrul termenului de 60 de zile colegiul director are obligatia de a comunica acestora rezultatul cercetarii prealabile si masurile dispuse.
    Art. 69
    (1) Executorul judecatoresc impotriva caruia a fost promovata actiunea disciplinara are dreptul sa cunoasca toate actele dosarului, sa solicite probe in aparare si sa fie asistat de un avocat.
    (2) Refuzul executorului judecatoresc cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii.
    Art. 70
    Daca se constata ca executorul judecatoresc cercetat a savarsit una dintre abaterile disciplinare prevazute la art. 44 din lege, colegiul director sesizeaza Consiliul de disciplina.
    Art. 71
    (1) In cazul in care Consiliul de disciplina este sesizat, presedintele acestuia inregistreaza cauza, fixeaza termenul sedintei, citeaza partile si, dupa caz, martorii.
    (2) In cazul in care, desi legal citat, executorul judecatoresc nu se prezinta la termen, judecarea se face in lipsa.
    Art. 72
    (1) La termenul fixat, dupa ce presedintele expune continutul sesizarii se asculta partile, eventualii martori si se administreaza alte probe si dovezi necesare rezolvarii cauzei.
    (2) Declaratiile se consemneaza in scris si vor fi semnate de parti, precum si de presedinte.
    (3) Partile au obligatia ca la cererea presedintelui completului sa ii puna la dispozitie toate informatiile si actele solicitate.
    (4) In caz de amanare a judecatii se intocmeste un proces-verbal, aratandu-se motivele care au determinat amanarea.
    Art. 73
    Dupa administrarea probelor presedintele da cuvantul partilor, iar cand considera necesar, poate da cuvantul si altor persoane care asista la dezbateri, dupa ce se stabileste identitatea acestora.
    Art. 74
    (1) Daca se constata ca executorul judecatoresc a savarsit abaterea, completul dispune aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute la art. 46 din lege.
    (2) In cazul in care executorul nu a fost gasit vinovat, completul dispune inchiderea dosarului.
    Art. 75
    (1) Hotararea Consiliului de disciplina se ia cu majoritatea voturilor completului si se comunica partilor in termen de 15 zile.
    (2) Hotararea cuprinde numarul dosarului, numele membrilor completului si al secretarului, numele si, dupa caz, domiciliul sau sediul partilor, sustinerile acestora, descrierea pe scurt a abaterii disciplinare, probele administrate, textele de lege aplicate, solutia si data pronuntarii, indicarea caii de atac si mentiunea daca pronuntarea s-a facut in prezenta sau in lipsa partilor.
    (3) Hotararea se semneaza de presedintele completului si de secretar si se comunica partilor.
    Art. 76
    Impotriva hotararii partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Superioara de Disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, formata din reprezentantii camerelor alesi conform art. 31 alin. (1) lit. d) din lege.
    Art. 77
    Toate cheltuielile efectuate in legatura cu solutionarea cauzei vor fi suportate de Camera executorilor judecatoresti in cazul in care actiunea este respinsa sau de executorul judecatoresc daca actiunea este admisa.

    CAP. 3
    Biroul si evidenta activitatii executorului judecatoresc

    Art. 78
    (1) Sediul biroului se stabileste in localitatea in care isi are domiciliul sau resedinta executorul judecatoresc ori unul dintre executorii judecatoresti asociati.
    (2) In situatia in care intr-o anumita perioada este necesara suplimentarea numarului de executori in circumscriptia unei judecatorii, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate aproba delegarea pe o perioada determinata a unor executori din circumscriptia altei judecatorii aflate in raza aceleiasi Camere a executorilor judecatoresti.
    Art. 79
    (1) Executorul judecatoresc isi poate schimba sediul biroului intr-o localitate din circumscriptia altei judecatorii, in limita numarului executorilor judecatoresti si al birourilor din acea circumscriptie.
    (2) Cererea va fi avizata de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si aprobata de ministrul justitiei in conditiile prezentului regulament.
    (3) Executorul judecatoresc a carui cerere de mutare a fost aprobata are obligatia de a face inscrierile corespunzatoare, potrivit prevederilor art. 7 si 8 din regulament; cu privire la arhiva sunt aplicabile dispozitiile art. 51 din prezentul regulament.
    Art. 80
    (1) Executorul judecatoresc va tine lucrarile de registratura, secretariat si arhiva, precum si o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfasurata de biroul sau.
    (2) Biroul va detine spatii corespunzatoare pentru desfasurarea lucrarilor. La sediul biroului se va afisa numele executorului judecatoresc sub care a fost inregistrat biroul sau, in caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civila.
    Art. 81
    In cazul in care in cadrul biroului functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati, fiecare isi exercita personal profesia si raspunde individual pentru activitatea sa.
    Art. 82
    (1) Pentru efectuarea lucrarilor executorul judecatoresc poate incheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt personal auxiliar, avand si posibilitatea de a incheia contracte civile si cu colaboratori externi.
    (2) Angajarea personalului si incheierea contractelor civile cu colaboratori externi in cadrul biroului in care functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati se vor face de executorul imputernicit prin contractul de societate civila.
    Art. 83
    Biroul functioneaza in toate zilele lucratoare, asigurandu-se in cazuri urgente posibilitatea de a efectua actele solicitate si in afara orelor de program, precum si in zilele nelucratoare. Programul de functionare va fi afisat la loc vizibil.
    Art. 84
    (1) Executorul judecatoresc, pentru buna functionare a biroului sau, va tine urmatoarele registre:
    1. registrul general;
    2. opisul registrului general;
    3. registrul de valori;
    4. registrul de inregistrare a notificarilor;
    5. registrul de corespondenta.
    (2) Evidenta fiscala a biroului se va organiza potrivit normelor ce vor fi emise in acest sens de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu avizul ministrului justitiei.
    (3) Actele intocmite vor fi evidentiate in aceste registre, mentionandu-se totodata si onorariul stabilit.
    (4) Daca in biroul respectiv functioneaza mai multi executori judecatoresti asociati, in aceste registre vor fi evidentiate separat lucrarile si onorariile pe numele fiecarui executor judecatoresc, in afara de cazul in care, potrivit contractului de societate civila, se prevede ca registrele mentionate sa fie tinute separat de fiecare executor judecatoresc.
    Art. 85
    In registrul general se vor inregistra toate lucrarile executorului judecatoresc si acesta va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent; data inregistrarii; organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numarul si data sesizarii; numele sau denumirea creditorului cu domiciliul/sediul si numele sau denumirea debitorului cu domiciliul/sediul; cuantumul creantei debitorului; natura cauzei (confiscare, sechestru asigurator, evacuare, pretentii etc.); modul de solutionare; observatii.
    Art. 86
    (1) Opisul alfabetic cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent; numele si prenumele debitorului; numele si prenumele creditorului; numarul dosarului si data inregistrarii; natura cauzei (sechestru asigurator, evacuare, confiscare etc.).
    (2) Se opiseaza atat denumirea/numele tuturor creditorilor, cat si denumirea/numele tuturor debitorilor, iar in cazul in care nu se stie cu exactitate care este numele de familie, se opiseaza ambele nume.
    Art. 87
    In registrul de valori se vor inscrie, pentru evidenta, recipisele de consemnare a sumelor de bani incasate in contul creantelor, precum si orice alte valori si acesta va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent; numarul dosarului; numarul adresei sau al chitantei de incasare; data inregistrarii; numele depunatorului; numarul recipisei; unitatea emitenta; valoarea; ce reprezinta; data eliberarii; numele beneficiarului; stabilirea identitatii; semnatura de primire.
    Art. 88
    In registrul de corespondenta se inscrie corespondenta oficiala a executorului judecatoresc, neinregistrata in alte registre.
    Art. 89
    In afara de aceste registre executorii judecatoresti vor pastra dosarele cauzelor executate, in functie de criteriile stabilite de nomenclatorul indicilor de pastrare a documentelor.
    Art. 90
    (1) Inainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate si semnate de executorul judecatoresc, incheindu-se in acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului.
    (2) La terminarea registrului sau a anului calendaristic se va intocmi, sub ultima inregistrare, un proces-verbal de inchidere.
    Art. 91
    (1) Inregistrarile se fac in momentul si in ordinea primirii lucrarilor.
    (2) Erorile de inregistrare se indreapta fara a se sterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta sa poata fi citit.
    Art. 92
    (1) Executorul judecatoresc raspunde de depozitarea si conservarea arhivei biroului in conditiile si la termenele stabilite de dispozitiile legale privind fondul arhivistic national.
    (2) Arhiva se afla in pastrarea unui secretar sau, dupa caz, a arhivarului angajat de executorul judecatoresc.

    CAP. 4
    Organele reprezentative ale executorilor judecatoresti si controlul activitatii

    SECTIUNEA 1
    Organele reprezentative

    Art. 93
    (1) Organele reprezentative ale executorilor judecatoresti sunt, potrivit legii, la nivel national, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, iar in plan teritorial, in circumscriptia fiecarei curti de apel, Camera executorilor judecatoresti.
    (2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti functioneaza in baza statutului propriu, care dupa adoptare va fi comunicat si Ministerului Justitiei.
    Art. 94
    (1) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare Uniune, este organizatie profesionala cu personalitate juridica. Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti.
    (2) Organele de conducere ale Uniunii sunt: congresul, consiliul si presedintele.
    Art. 95
    (1) Congresul Uniunii este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, alesi de adunarea generala a executorilor judecatoresti din Camera respectiva potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, din presedintii Camerelor si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii.
    (2) Daca presedintele unei Camere a executorilor judecatoresti este si membru al Consiliului Uniunii, atunci Camera respectiva va avea dreptul la un delegat in plus la Congresul Uniunii.
    (3) Congresul se intruneste anual la convocarea Consiliului Uniunii, in conditiile art. 29 din lege. La cererea unei treimi din numarul membrilor Camerei sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar.
    (4) Congresul extraordinar al Uniunii este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor Congresului. In cazul in care nu se realizeaza acest cvorum, urmatoarea convocare se face in termen de 7 zile. La aceasta convocare Congresul extraordinar este legal constituit indiferent de numarul membrilor prezenti. Congresul extraordinar se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.
    (5) Congresul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Hotararile Congresului sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.
    Art. 96
    Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, alesi pentru o durata de 3 ani, de adunarea generala a executorilor judecatoresti din acea Camera a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut.
    Art. 97
    (1) Dintre membrii Consiliului Uniunii, Congresul alege presedintele si 2 vicepresedinti; durata mandatelor acestora este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realesi o singura data.
    (2) Presedintele reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii, pe plan intern si international.
    (3) Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor sunt stabilite prin statutul Uniunii.
    Art. 98
    (1) Consiliul Uniunii va inainta ministrului justitiei, la inceputul fiecarui an, o informare cu privire la activitatea executorilor judecatoresti desfasurata in anul precedent, cuprinzand date statistice, aspecte rezultate din verificarile efectuate, masurile luate pentru inlaturarea deficientelor constatate, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii sub aspect legislativ si administrativ.
    (2) Evidentele privind numarul executorilor judecatoresti, al executorilor stagiari, al birourilor, numirea, suspendarea si incetarea calitatii de executor judecatoresc, inregistrarea si radierea birourilor sunt indeplinite sau, dupa caz, tinute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
    (3) Consiliul Uniunii sau, dupa caz, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va comunica, potrivit atributiilor ce ii revin, datele si documentele necesare in vederea indeplinirii lucrarilor prevazute la alin. (2).
    Art. 99
    (1) In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica. Sediul Camerei executorilor judecatoresti se afla in aceeasi localitate in care isi are sediul curtea de apel in a carei circumscriptie functioneaza.
    (2) Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.
    (3) Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3 - 7 membri, potrivit art. 26 din lege.

    SECTIUNEA a 2-a
    Controlul activitatii executorilor judecatoresti

    Art. 100
    (1) Actele executorilor judecatoresti sunt supuse controlului instantelor judecatoresti, potrivit art. 57 alin. (1) si art. 58 din lege.
    (2) Controlul profesional al activitatii executorilor judecatoresti se exercita de ministrul justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere.
    Art. 101
    (1) Ministrul justitiei exercita controlul activitatii executorilor prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii, oricand considera necesar.
    (2) Controlul priveste, in principal, respectarea legii in activitatea profesionala a executorilor judecatoresti, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti si conduita executorului judecatoresc in indeplinirea atributiilor sale, in raport cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice. In unele situatii ce ii sunt sesizate ministrul justitiei va putea cere, dupa caz, informari privind activitatea unor executori judecatoresti din partea Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti.
    (3) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control vor fi sesizate colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti.
    (4) Consiliul Uniunii va comunica ministrului justitiei masurile luate si, dupa caz, modul de solutionare a actiunii disciplinare.
    Art. 102
    (1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii va urmari modul de organizare si functionare a Camerelor si birourilor executorilor judecatoresti, desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti, indeplinirea atributiilor de catre colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti, modul de functionare a birourilor executorilor judecatoresti, calitatea lucrarilor, pregatirea executorilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a camerelor si a birourilor executorilor judecatoresti, precum si orice alte probleme.
    (2) Controlul se exercita anual la fiecare Camera a executorilor judecatoresti, iar la birourile de executori judecatoresti atunci cand se hotaraste de Consiliul Uniunii.
    Art. 103
    (1) Consiliul Uniunii poate delega colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti sa efectueze controlul profesional al executorilor judecatoresti din cadrul birourilor aflate in circumscriptia sa, in conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) lit. b) si c) din lege.
    (2) Controlul se exercita periodic, cel putin o data la 2 ani, si priveste legalitatea lucrarilor executorilor judecatoresti, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabila si conduita executorilor judecatoresti in indeplinirea atributiilor profesionale.
    Art. 104
    Executorii judecatoresti verificati au dreptul sa faca obiectii scrise, care se vor atasa la actul de control.
    Art. 105
    Actele de control efectuate de Consiliul Uniunii sau, dupa caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti se vor comunica si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
    Art. 106
    Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti verifica sesizarile partilor impotriva executorilor judecatoresti in cel mult 30 de zile de la sesizare si ia masuri de indreptare sau, dupa caz, exercita actiunea disciplinara, instiintand si Consiliul Uniunii.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 107
    (1) Executorii judecatoresti in functie pot opta pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc in termenul prevazut la art. 63 alin. (2) din lege. Optiunile vor fi formulate in scris si vor fi transmise directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei de catre curtile de apel in a caror circumscriptie executorul judecatoresc isi desfasoara activitatea.
    (2) In cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 63 alin. (2) din lege ministrul justitiei numeste prin ordin executorii judecatoresti in functie care au optat pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc; numirea se face cu indicarea judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa isi stabileasca sediul fiecare birou.
    (3) Executorii judecatoresti in functie, care nu indeplineau vechimea de 2 ani de activitate in aceasta calitate la data intrarii in vigoare a legii, dar care indeplinesc aceasta vechime la data inceperii activitatii in birouri potrivit art. 67 alin. (3) din lege, pot fi numiti executori judecatoresti in conditiile alin. (1) si (2), cu dispensa.
    (4) Executorii judecatoresti in functie, care nu au 2 ani de activitate in aceasta calitate la data inceperii activitatii birourilor executorilor judecatoresti conform art. 67 alin. (3) din lege, devin executori judecatoresti stagiari la data angajarii lor intr-un astfel de birou. Activitatea desfasurata inainte de angajare intra in calculul perioadei de stagiu.
    Art. 108
    (1) Executorii judecatoresti numiti in conditiile art. 107 alin. (2) si (3), dupa depunerea juramantului in fata ministrului justitiei au obligatia de a-si inregistra birourile potrivit dispozitiilor art. 17 din lege.
    (2) Registrul de inregistrare a birourilor executorilor judecatoresti se deschide la fiecare curte de apel dupa implinirea termenului prevazut la art. 107 alin. (2).
    Art. 109
    (1) Executorii judecatoresti care au optat pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc isi vor continua activitatea in cadrul birourilor de pe langa judecatorii si tribunale, pana la implinirea termenului prevazut la art. 67 alin. (3) din lege. Executorii judecatoresti care nu opteaza pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc vor fi transferati in interesul serviciului, dupa implinirea termenului prevazut la art. 67 alin. (3) din lege, in alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.
    Art. 110
    Adunarea generala a executorilor judecatoresti numiti in conditiile art. 107 alin. (2) si (3) va alege organele de conducere ale Camerei executorilor judecatoresti, cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    Art. 111
    (1) La primul congres vor participa presedintii fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, precum si delegati din fiecare Camera, alesi de adunarea generala a executorilor judecatoresti din Camera respectiva, cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Numarul delegatilor care vor fi alesi de adunarea generala a fiecarei Camere este egal cu numarul tribunalelor din circumscriptia curtii de apel in raza careia functioneaza Camera respectiva, cu exceptia Camerei executorilor judecatoresti din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti din care vor fi alesi 8 delegati, dintre care 3 pentru municipiul Bucuresti si 5 pentru celelalte tribunale.
    (2) Dispozitiile art. 95 alin. (4) si (5) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 112
    (1) Birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii si tribunale isi inceteaza activitatea la data prevazuta la art. 67 alin. (3) din lege.
    (2) Dosarele de executare silita aflate in curs de rezolvare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti, potrivit art. 67 alin. (3) din lege, vor fi repartizate intre birourile executorilor judecatoresti constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor privitoare la competenta.
    (3) Predarea si preluarea dosarelor se fac pe baza de proces verbal semnat de executorul judecatoresc si de judecatorul delegat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 210/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 210 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu