E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4181 din 18.11.2016

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 06 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul ILa articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)dovada îndeplinirii condiţiei privind vechimea de cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică, ce se face, în condiţiile legii, cu copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de către angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul, precum şi cu orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare; Articolul II Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), literele d) , j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... j)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... l)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate, pentru examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română; 2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), j) şi l) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. 3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile candidaţilor care au exercitat cel puţin 6 ani funcţii de specialitate juridică. 4. La articolul 27 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)are cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică; 5. La articolul 27 alineatul (4), literele c) , f) , j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe contractul de muncă sau, după caz, de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul ori de pe alte documente oficiale prevăzute de legislaţia în vigoare, din care să rezulte că a exercitat timp de 6 ani funcţii de specialitate juridică, eliberate de instituţii publice sau private din ţară sau străinătate. Documentele care atestă vechimea în specialitate juridică eliberate în străinătate trebuie recunoscute de autorităţile române, caz în care se ataşează o copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul de recunoaştere; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... j)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română; k)copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele de identitate eliberate de autorităţile române competente, din care să rezulte domiciliul şi cetăţenia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie. 6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271 (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. c), f), j) şi k) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. 7. La articolul 35 alineatul (1), literele c) , k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... k)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... m)copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele de identitate eliberate de autorităţile române competente, din care să rezulte şi cetăţenia candidatului. 8. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins: Articolul 351 (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. c), k) şi m) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. Articolul IIIRegulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 461, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Cererea, în care se poate exprima o opţiune principală şi mai multe opţiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însoţită de următoarele documente:a)copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în studii juridice; b)copia actului de identitate; c)declaraţie pe propria răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu; d)cazierul judiciar; e)recomandare de la ultimul loc de muncă; f)adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de executor judecătoresc; g)dovada că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcţia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv; dacă nu mai este în funcţie, dovada că nu şi-a încetat activitatea din motive imputabile; h)dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul; i)dovada că a desfăşurat o perioadă de cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat şi că a promovat examenul de definitivat în această profesie. 2. După articolul 461 se introduce un nou articol, articolul 462, cu următorul cuprins: Articolul 462 (1) Copia de pe diploma de licenţă în studii juridice prevăzută la art. 461 alin. (2) lit. a) se realizează de Camera executorilor judecătoreşti, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie după realizarea copiei.(2) Documentul prevăzute la alin. (1) poate fi depus şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. Articolul IVRegulamentul privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România; c)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe cartea de muncă sau de pe adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului. 2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: Articolul 21 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. Articolul VRegulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7 alineatul (1), punctele 4 , 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 4. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege, şi traducerea legalizată a acestor documente; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 6. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, şi traducerea legalizată a acestuia; 7. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma emisă de o universitate, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani, însoţită de dovada recunoaşterii acesteia în condiţiile legii, precum şi traducerea legalizată a acesteia; 2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: Articolul 71
(1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 4, 6 şi 7 se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.
Articolul VI Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 1.322/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 1 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: Articolul 31 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi e) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. 3. La articolul 91 alineatul (2), literele b) , d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul cu care se face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), după caz. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... f)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 4. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 94, cu următorul cuprins: Articolul 94 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 91 alin. (2) lit. b), d) şi f) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. 5. La articolul 101 alineatul (3), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul care atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 6. La articolul 102 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; c)copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul care atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine; 7. După articolul 102 se introduc două noi articole , articolele 103 şi 104 , cu următorul cuprins: Articolul 103 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. b) şi e) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. Articolul 104 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 102 alin. (2) lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. Articolul VIIRegulamentul privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 2.985/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, literele c) , d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; d)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; e)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată, prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că îndeplineşte condiţia privind desfăşurarea activităţii de cel puţin 4 ani sau a efectuării studiilor de specialitate, dovedite cu diplomă, altele decât cele menţionate la lit. d), în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv. În ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei, se aplică prevederile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile lit. d) aplicându-se în mod corespunzător; 2. La articolul 111 alineatul (3), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată care atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; 3. La articolul 112 alineatul (2), literele b) , c) , e) , f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; c)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului care atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului prin care se atestă că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană în scopul desfăşurării de astfel de activităţi. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; f)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului prin care se atestă că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; g)copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului cu care se face dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv. 4. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 113, cu următorul cuprins: Articolul 113 Copiile de pe documentele prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), art. 111 alin. (3) lit. b) şi e), precum şi la art. 112 alin. (2) lit. b), c), e), f) şi g) se realizează şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei. După certificarea copiei, originalul documentului prezentat se restituie solicitantului. Articolul VIIIDirecţia resurse umane şi Serviciul profesii juridice conexe din Ministerul Justiţiei, precum şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul IX Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Gabriela Scutea,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4181/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4181 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4181/2016
Ordin 1494 2014
Ordin 2333 2013
Ordin 606 2010
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obtinut în Romania, si a experientei în profesie dobandite în Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, în vederea admiterii si practicarii acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European
Ordin 1813 2008
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania
Ordin 210 2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordin 2985 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei criminalistice
Ordin 1322 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu