E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 206 din 29 octombrie 2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 756 din 7 noiembrie 2007Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) şi c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU

de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

CAPITOLUL I

Domeniu de reglementare

Art. 1. - Prezentul regulament-cadru este elaborat în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) şi c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament-cadru are ca obiect stabilirea modului în care se realizează autorizarea autorităţilor de autorizare.

(2) Autoritatea de autorizare reprezintă serviciul sau compartimentul de transport din cadrul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale.

Art. 3. - (1) Autorizarea autorităţilor de autorizare se face de către direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

(2) Autorizarea este echivalentă cu licenţierea autorităţii de autorizare pentru acordarea autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în conformitate cu prevederile legii specifice.

Art. 4. - (1) Prezentul regulament-cadru se aplică autorităţilor de autorizare care solicită de la A.N.R.S.C. autorizarea în domeniul serviciilor de transport public local, pentru funcţionarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Autorizaţia acordată de A.N.R.S.C. autorităţilor de autorizare care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute în prezentul regulament dă dreptul acestora să elibereze, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţiile de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007.

CAPITOLUL II

Condiţii de autorizare

Art. 5. - Pentru autorizarea autorităţilor de autorizare înfiinţate la nivelul oraşelor, municipiilor şi judeţelor trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;

b)  să aibă minimum 2 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată;

c)  persoanele care analizează şi evaluează documentaţiile de autorizare să aibă studii superioare;

d)   cel puţin un angajat să aibă studii superioare de specialitate sau studii superioare cu experienţă profesională în domeniu.

Art. 6. - Pentru autorizarea autorităţilor de autorizare înfiinţate la nivelul comunelor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;

b)  să aibă minimum un angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă sau cu o fracţiune de cel puţin jumătate de normă;

c) să aibă minimum un angajat cu studii superioare sau medii de specialitate ori experienţă profesională în domeniu.

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

Art. 7. - Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 5 şi 6, după caz, autoritatea administraţiei publice locale depune la registratura A.N.R.S.C. un dosar, cu următoarele documente:

a) cererea de autorizare, conform modelului din anexa nr. 1;

b)  copie după organigrama aparatului de specialitate al primarului/preşedintelui consiliului judeţean, după caz, din care să reiasă compartimentul/serviciul care are atribuţiile autorităţii de autorizare;

c)  copie după hotărârea consiliului judeţean de înfiinţare a autorităţii de autorizare judeţene;

d)   structura de personal, din care să reiasă numărul, vechimea în muncă şi calificarea personalului din cadrul autorităţii de autorizare;

e)  actele de studii, în copie, pentru personalul din cadrul autorităţii de autorizare;

f)  fişele postului, în copie, pentru personalul din cadrul autorităţii de autorizare;

g) numele şi datele de contact ale persoanei desemnate să reprezinte autoritatea de autorizare.

Art. 8. - (1) A.N.R.S.C. analizează documentele depuse de solicitant, în vederea acordării autorizaţiei, şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de 5 zile de la înregistrarea dosarului.

(2) In cazul în care, în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor, solicitantul nu furnizează toate documentele corespunzătoare, prevăzute de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, A.N.R.S.C. radiază solicitarea respectivă din procedura de acordare a autorizaţiei şi comunică această decizie solicitantului.

(3) A.N.R.S.C, decide asupra acordării/respingerii autorizaţiei în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului sau în termen de 5 zile de la transmiterea completărilor solicitate conform prevederilor alin (2).

Art. 9. - (1) Autorizarea/neautorizarea se face prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. şi se comunică solicitantului în maximum 3 zile de la data emiterii ordinului.

(2)  In termen de 15 zile de la data comunicării de către A.N.R.S.C. a înştiinţării privind acordarea autorizaţiei, solicitantul va face dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei.

(3)  In cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C. va proceda la retragerea autorizaţiei.

(4) Autorizaţiile intră în vigoare de la data eliberării lor şi au valabilitate permanentă.

Art. 10. - (1) In cazul autorizării, ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, privind acordarea autorizaţiei însoţit de autorizaţie, al cărei model este cel din anexa nr. 2, se transmite solicitantului după achitarea tarifului aferent.

(2) In cazul neautorizării, A.N.R.S.C. transmite solicitantului:

a) ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, privind respingerea cererii de acordare a autorizaţiei;

b) motivele refuzului de acordare a autorizaţiei.

Art. 11. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, prin care se acordă sau se respinge acordarea autorizaţiei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucureşti în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Autorizaţiile se înregistrează de A.N.R.S.C. într-un registru special, în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

(2)  Numărul autorizaţiei este numărul de ordine din acest registru.

(3) Autorizaţia se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis autorităţii de autorizare, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.

CAPITOLUL IV

Obligaţiile autorităţii de autorizare autorizate

Art. 13. -In desfăşurarea activităţii de analiză şi evaluare documentaţii de autorizare, personalul din cadrul autorităţii de autorizare are următoarele obligaţii:

a)  să cunoască şi să respecte legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport public local;

b) să cunoască şi să respecte prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

c)  să îşi fundamenteze concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;

d)  să transmită la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată;

e) să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C, cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;

f) să se supună controlului şi să pună la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C, datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;

g) să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare;

h) să nu accepte, prin poziţia lor oficială, cadouri, servicii, invitaţii la masă şi/sau alte avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terţ;

i) să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

j) să aibă, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile lor cu transportatorii;

k) observaţiile la documentaţiile de autorizare, transmise solicitanţilor, să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecţiilor faţă de aceştia şi nici al comparaţiilor cu alte documentaţii de autorizare.

Art. 14. - (1) Autorizaţia se suspendă de către A.N.R.S.C, pe o perioadă de maximum 30 de zile, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 lit. d) şi e).

(2) Pe perioada suspendării autorizaţiei se interzice eliberarea autorizaţiilor de transport.

Art. 15. -Autorizaţia se retrage de către A.N.R.S.C, în cazul când autoritatea de autorizare:

a) nu s-a conformat măsurilor dispuse de agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. în perioada de suspendare;

b) nu a respectat prevederile art. 13 lit. f);

c) prin personalul propriu a săvârşit fapte penale în exercitarea atribuţiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local şi există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă pentru stabilirea vinovăţiei.

Art. 16. - (1) Retragerea autorizaţiei se face după notificarea prealabilă cu 30 de zile a autorităţii administraţiei publice locale.

(2) In cazul în care, în perioada de notificare, autoritatea administraţiei publice locale nu face dovada înlocuirii personalului vinovat de săvârşirea faptelor menţionate la art. 15, A.N.R.S.C, va proceda la retragerea autorizaţiei.

(3) Prin retragerea autorizaţiei încetează dreptul autorităţii de autorizare de a mai elibera autorizaţii de transport.

(4)  Autorizaţiile de transport eliberate după data emiterii ordinului preşedintelui A.N.R.S.C, de retragere a autorizaţiei sunt nule de drept.

(5) Autoritatea administraţiei publice locale poate solicita la A.N.R.S.C, o nouă autorizare pentru autoritatea de autorizare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă persoanele stabilite vinovate, conform prevederilor art. 15 lit. c), nu mai sunt angajate în cadrul autorităţii de autorizare.

Art. 17. - (1) Suspendarea/retragerea autorizaţiei se face prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, şi intră în vigoare la data emiterii ordinului.

(2) Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare/retragere a autorizaţiei se transmite autorităţii de autorizare în termen de 3 zile de la data emiterii şi se publică pe pagina web a A.N.R.S.C.

Art. 18. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare/ retragere a autorizaţiei poate fi atacat, la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C, percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de:

a) 2.000 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;

b) 1.000 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv;

c) 500 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv;

d) 200 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale până la 10.000 de locuitori inclusiv.

(2) Incepând cu anul al doilea de valabilitate a autorizaţiei, A.N.R.S.C, percepe un tarif anual de monitorizare a autorizaţiei egal cu valoarea tarifului pentru acordarea acesteia.

(3) Tariful anual de monitorizare a autorizaţiei se datorează, în condiţiile prevăzute la alin. (2), începând cu data de întâi a lunii corespunzătoare celei în care s-a eliberat autorizaţia. Plata tarifului de monitorizare se va efectua în tranşe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent.

(4) Intârzierea în achitarea sumelor datorate atrage majorări de întârziere similare celor prevăzute pentru obligaţiile la bugetul general consolidat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)  Ordinea stingerii creanţelor datorate la bugetul A.N.R.S.C, din tariful anual de monitorizare a autorizaţiei şi a majorărilor de întârziere este cea prevăzută de Codul de procedură fiscală.

(6) Tarifele percepute de A.N.R.S.C, se modifică prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, în funcţie de evoluţia indicelui preţului de consum, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. - (1) Incasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C, şi nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) Tarifele percepute de la fiecare autoritate de autorizare se varsă în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cod de identificare fiscală 14935787, cod IBAN RO73TREZ7005025XXX000275, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti -A.TC.PM.B.

Art. 21. -Autorizaţiile nu pot fi transferate, orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a autorizaţiei.

Art. 22. - Eliberarea de duplicate ale autorizaţiei se face la cererea autorităţii administraţiei publice locale, după achitarea unui tarif în cuantum de 20% din tariful de acordare corespunzător.

Art. 23. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei

Către

Autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice

Primaria/Consiliul Judeţean ................................................................................, cu sediul în localitatea ...................................................................,  str..............................................    nr.........., judeţul......................................................, telefon..................................., fax.............................................., cont................................................................................, deschis la..........................................................., vă solicită autorizarea Autorităţii de autorizare pentru exercitarea atribuţiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Data........................................

PRIMAR/PREŞEDINTE,

...............................................

(semnătura şi ştampila)

SECRETAR,

.............................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 2 la regulament*)

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

AUTORIZAŢIE

nr.___din_________

      In temeiul Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. ____ din______, se autorizează Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei/Consiliului Judeţean_________________________________ cu sediul în_____________________________________________ pentru exercitarea atribuţiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Autorizaţia are valabilitate permanentă.

PREŞEDINTE

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 206/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 206 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu