E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 206 din 29 octombrie 2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 756 din 7 noiembrie 2007Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) şi c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU

de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

CAPITOLUL I

Domeniu de reglementare

Art. 1. - Prezentul regulament-cadru este elaborat în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) şi c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament-cadru are ca obiect stabilirea modului în care se realizează autorizarea autorităţilor de autorizare.

(2) Autoritatea de autorizare reprezintă serviciul sau compartimentul de transport din cadrul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale.

Art. 3. - (1) Autorizarea autorităţilor de autorizare se face de către direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

(2) Autorizarea este echivalentă cu licenţierea autorităţii de autorizare pentru acordarea autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în conformitate cu prevederile legii specifice.

Art. 4. - (1) Prezentul regulament-cadru se aplică autorităţilor de autorizare care solicită de la A.N.R.S.C. autorizarea în domeniul serviciilor de transport public local, pentru funcţionarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Autorizaţia acordată de A.N.R.S.C. autorităţilor de autorizare care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute în prezentul regulament dă dreptul acestora să elibereze, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţiile de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007.

CAPITOLUL II

Condiţii de autorizare

Art. 5. - Pentru autorizarea autorităţilor de autorizare înfiinţate la nivelul oraşelor, municipiilor şi judeţelor trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;

b)  să aibă minimum 2 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată;

c)  persoanele care analizează şi evaluează documentaţiile de autorizare să aibă studii superioare;

d)   cel puţin un angajat să aibă studii superioare de specialitate sau studii superioare cu experienţă profesională în domeniu.

Art. 6. - Pentru autorizarea autorităţilor de autorizare înfiinţate la nivelul comunelor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;

b)  să aibă minimum un angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă sau cu o fracţiune de cel puţin jumătate de normă;

c) să aibă minimum un angajat cu studii superioare sau medii de specialitate ori experienţă profesională în domeniu.

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

Art. 7. - Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 5 şi 6, după caz, autoritatea administraţiei publice locale depune la registratura A.N.R.S.C. un dosar, cu următoarele documente:

a) cererea de autorizare, conform modelului din anexa nr. 1;

b)  copie după organigrama aparatului de specialitate al primarului/preşedintelui consiliului judeţean, după caz, din care să reiasă compartimentul/serviciul care are atribuţiile autorităţii de autorizare;

c)  copie după hotărârea consiliului judeţean de înfiinţare a autorităţii de autorizare judeţene;

d)   structura de personal, din care să reiasă numărul, vechimea în muncă şi calificarea personalului din cadrul autorităţii de autorizare;

e)  actele de studii, în copie, pentru personalul din cadrul autorităţii de autorizare;

f)  fişele postului, în copie, pentru personalul din cadrul autorităţii de autorizare;

g) numele şi datele de contact ale persoanei desemnate să reprezinte autoritatea de autorizare.

Art. 8. - (1) A.N.R.S.C. analizează documentele depuse de solicitant, în vederea acordării autorizaţiei, şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de 5 zile de la înregistrarea dosarului.

(2) In cazul în care, în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor, solicitantul nu furnizează toate documentele corespunzătoare, prevăzute de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, A.N.R.S.C. radiază solicitarea respectivă din procedura de acordare a autorizaţiei şi comunică această decizie solicitantului.

(3) A.N.R.S.C, decide asupra acordării/respingerii autorizaţiei în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului sau în termen de 5 zile de la transmiterea completărilor solicitate conform prevederilor alin (2).

Art. 9. - (1) Autorizarea/neautorizarea se face prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. şi se comunică solicitantului în maximum 3 zile de la data emiterii ordinului.

(2)  In termen de 15 zile de la data comunicării de către A.N.R.S.C. a înştiinţării privind acordarea autorizaţiei, solicitantul va face dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei.

(3)  In cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C. va proceda la retragerea autorizaţiei.

(4) Autorizaţiile intră în vigoare de la data eliberării lor şi au valabilitate permanentă.

Art. 10. - (1) In cazul autorizării, ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, privind acordarea autorizaţiei însoţit de autorizaţie, al cărei model este cel din anexa nr. 2, se transmite solicitantului după achitarea tarifului aferent.

(2) In cazul neautorizării, A.N.R.S.C. transmite solicitantului:

a) ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, privind respingerea cererii de acordare a autorizaţiei;

b) motivele refuzului de acordare a autorizaţiei.

Art. 11. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, prin care se acordă sau se respinge acordarea autorizaţiei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucureşti în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Autorizaţiile se înregistrează de A.N.R.S.C. într-un registru special, în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

(2)  Numărul autorizaţiei este numărul de ordine din acest registru.

(3) Autorizaţia se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis autorităţii de autorizare, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.

CAPITOLUL IV

Obligaţiile autorităţii de autorizare autorizate

Art. 13. -In desfăşurarea activităţii de analiză şi evaluare documentaţii de autorizare, personalul din cadrul autorităţii de autorizare are următoarele obligaţii:

a)  să cunoască şi să respecte legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport public local;

b) să cunoască şi să respecte prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

c)  să îşi fundamenteze concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;

d)  să transmită la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată;

e) să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C, cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;

f) să se supună controlului şi să pună la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C, datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;

g) să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare;

h) să nu accepte, prin poziţia lor oficială, cadouri, servicii, invitaţii la masă şi/sau alte avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terţ;

i) să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

j) să aibă, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile lor cu transportatorii;

k) observaţiile la documentaţiile de autorizare, transmise solicitanţilor, să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecţiilor faţă de aceştia şi nici al comparaţiilor cu alte documentaţii de autorizare.

Art. 14. - (1) Autorizaţia se suspendă de către A.N.R.S.C, pe o perioadă de maximum 30 de zile, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 lit. d) şi e).

(2) Pe perioada suspendării autorizaţiei se interzice eliberarea autorizaţiilor de transport.

Art. 15. -Autorizaţia se retrage de către A.N.R.S.C, în cazul când autoritatea de autorizare:

a) nu s-a conformat măsurilor dispuse de agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. în perioada de suspendare;

b) nu a respectat prevederile art. 13 lit. f);

c) prin personalul propriu a săvârşit fapte penale în exercitarea atribuţiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local şi există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă pentru stabilirea vinovăţiei.

Art. 16. - (1) Retragerea autorizaţiei se face după notificarea prealabilă cu 30 de zile a autorităţii administraţiei publice locale.

(2) In cazul în care, în perioada de notificare, autoritatea administraţiei publice locale nu face dovada înlocuirii personalului vinovat de săvârşirea faptelor menţionate la art. 15, A.N.R.S.C, va proceda la retragerea autorizaţiei.

(3) Prin retragerea autorizaţiei încetează dreptul autorităţii de autorizare de a mai elibera autorizaţii de transport.

(4)  Autorizaţiile de transport eliberate după data emiterii ordinului preşedintelui A.N.R.S.C, de retragere a autorizaţiei sunt nule de drept.

(5) Autoritatea administraţiei publice locale poate solicita la A.N.R.S.C, o nouă autorizare pentru autoritatea de autorizare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă persoanele stabilite vinovate, conform prevederilor art. 15 lit. c), nu mai sunt angajate în cadrul autorităţii de autorizare.

Art. 17. - (1) Suspendarea/retragerea autorizaţiei se face prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, şi intră în vigoare la data emiterii ordinului.

(2) Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare/retragere a autorizaţiei se transmite autorităţii de autorizare în termen de 3 zile de la data emiterii şi se publică pe pagina web a A.N.R.S.C.

Art. 18. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare/ retragere a autorizaţiei poate fi atacat, la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C, percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de:

a) 2.000 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;

b) 1.000 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv;

c) 500 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv;

d) 200 lei, pentru unităţi administrativ-teritoriale până la 10.000 de locuitori inclusiv.

(2) Incepând cu anul al doilea de valabilitate a autorizaţiei, A.N.R.S.C, percepe un tarif anual de monitorizare a autorizaţiei egal cu valoarea tarifului pentru acordarea acesteia.

(3) Tariful anual de monitorizare a autorizaţiei se datorează, în condiţiile prevăzute la alin. (2), începând cu data de întâi a lunii corespunzătoare celei în care s-a eliberat autorizaţia. Plata tarifului de monitorizare se va efectua în tranşe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent.

(4) Intârzierea în achitarea sumelor datorate atrage majorări de întârziere similare celor prevăzute pentru obligaţiile la bugetul general consolidat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)  Ordinea stingerii creanţelor datorate la bugetul A.N.R.S.C, din tariful anual de monitorizare a autorizaţiei şi a majorărilor de întârziere este cea prevăzută de Codul de procedură fiscală.

(6) Tarifele percepute de A.N.R.S.C, se modifică prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, în funcţie de evoluţia indicelui preţului de consum, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. - (1) Incasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C, şi nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) Tarifele percepute de la fiecare autoritate de autorizare se varsă în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cod de identificare fiscală 14935787, cod IBAN RO73TREZ7005025XXX000275, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti -A.TC.PM.B.

Art. 21. -Autorizaţiile nu pot fi transferate, orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a autorizaţiei.

Art. 22. - Eliberarea de duplicate ale autorizaţiei se face la cererea autorităţii administraţiei publice locale, după achitarea unui tarif în cuantum de 20% din tariful de acordare corespunzător.

Art. 23. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei

Către

Autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice

Primaria/Consiliul Judeţean ................................................................................, cu sediul în localitatea ...................................................................,  str..............................................    nr.........., judeţul......................................................, telefon..................................., fax.............................................., cont................................................................................, deschis la..........................................................., vă solicită autorizarea Autorităţii de autorizare pentru exercitarea atribuţiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Data........................................

PRIMAR/PREŞEDINTE,

...............................................

(semnătura şi ştampila)

SECRETAR,

.............................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 2 la regulament*)

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

AUTORIZAŢIE

nr.___din_________

      In temeiul Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. ____ din______, se autorizează Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei/Consiliului Judeţean_________________________________ cu sediul în_____________________________________________ pentru exercitarea atribuţiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Autorizaţia are valabilitate permanentă.

PREŞEDINTE

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 206/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 206 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu