Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1929 din 14 iulie 2008

pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 654 din 16 septembrie 2008In conformitate cu art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi de prevederile Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare,

în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă formularele de avize de garanţie în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare arhiva, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele prevăzute în anexa nr. 13 vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de garanţie referitoare la creanţele bugetare.

Art. 2. - (1) Formularul de aviz de garanţie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant. Formularul de aviz de garanţie poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înscrierii.

(2) Solicitanţii vor certifica prin semnătură orice ştersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de garanţie.

(3) Solicitantul înregistrării în arhivă are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de garanţie, iar cele care nu sunt aplicabile în speţă, precum şi spaţiile goale vor fi barate cu linii.

(4) In cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii de arhivă au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

Art. 3. -In vederea utilizării sistemului de transfer electronic de date, în condiţiile legii, autoritatea de supraveghere a publicat pe site-ul arhivei o listă referitoare la tipul documentelor transmise şi formatele electronice ale formularelor de avize de garanţie.

Art. 4. - Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 5. - Direcţia pentru servicii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, cu modificările ulterioare.

p. Ministrul justiţiei,

Zsuzsanna Peter,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

FORMULAR

de aviz de garanţie iniţial1)

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT........................................................................................................................................................................ .............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data.................ora.................minutul.................secunda.................înscrierii

Subsemnatul,..............................................., domiciliat în localitatea..................................judeţul/sectorul....................., str.............................nr........., bl........, sc........, et........, ap........, act identitate......seria........nr.............., eliberat de............. la data de................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara..........................., nr. de telefon................................., în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe)                        

creditor |_|                                                                      debitor |_|

reprezentant al creditorului |_|              reprezentant al debitorului |_|

reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/20062) |_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ......................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie iniţial şi solicit înregistrarea lui:

1. Bifaţi una dintre căsuţe şi completaţi, dacă este cazul, cu datele corespunzătoare:

Inscriere iniţială |_|

Inscrierea intenţiei de constituire a garanţiei |_|

Transformarea intenţiei de constituire a garanţiei în aviz de garanţie iniţial ?. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de garanţie prin care s-a făcut publică intenţia de constituire a garanţiei:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

2.  Destinaţia înscrierii

Creditor garantat/Debitor |_|                         Locatar/Locator (Finanţator) |_|                  Consignatar/Consignant  |_|

Vânzător/Cumpărător      |_|                                       Obligaţii agricole      |_|                  Creanţe securitizate        |_|

Inscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice             |_|                  Alte înscrieri                   |_|

3.  Numele/denumirea creditorului

Creditorul persoană juridică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creditorilor persoane juridice care vor fi înscrişi:...................................................................................

3 a) Denumirea persoanei juridice3)........................................................................................................................................................................ .....

Tipul persoanei juridice4) ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: str.......................................nr........., bl..........., sc........, et........, ap......., localitatea..................................., judeţul/sectorul..............., cod poştal................., ţara..............................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.............................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Altedate5)   ........................................................................................................................................................................ ........................................

Creditorul persoană fizică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creditorilor persoane fizice care vor fi înscrişi: .....................................................................................

3 b) Numele persoanei fizice..............................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................................., prenumele tatălui......................................., prenumele mamei.......................................

Adresa: str.......................................nr............, bl........, sc............, et........, ap........., localitatea........................., judeţul/sectorul................., cod poştal.................., ţara........................................

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Altedate5)   ........................................................................................................................................................................ ........................................

4.  Numele/denumirea debitorului

Debitorul persoană juridică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi:....................................................................................

4 a) Denumirea persoanei juridice3) ........................................................................................................................................................................ ....

Tipul persoanei juridice4) ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: str..................................... nr............, bl......., sc........, et........, ap........., localitatea ................................, judeţul/sectorul...................................., cod poştal............., ţara....................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.............................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Debitorul persoană fizică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice care vor fi înscrişi:   ....................................................................................

4 b) Numele persoanei fizice........................................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)......................................, prenumele tatălui......................................, prenumele mamei......................................

Adresa: str.............................................nr........, bl........, sc........, et......., ap........, localitatea................................, judeţul/sectorul..............................................., cod poştal..........................., ţara............................................................

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

5. Acest aviz de garanţie priveşte următorul bun în garanţie (Bifaţi una sau mai multe dintre căsuţele de mai jos.):

a) |_| Autovehicule

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise:   .....................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Model..................., an de fabricaţie................., număr şasiu..............................., seria motorului.........................................., descriere suplimentară.................................................

b)  Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare.

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Bifaţi una sau mai multe dintre căsuţele de mai jos:

|_|  Bunul mobil în garanţie este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare.

|_| Pădure ce urmează a fi defrişată

|_| Minerale ce urmează a fi extrase

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanţiei, cât şi a bunurilor imobile cărora le sunt ataşate.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descriere bun: ........................................................................................................................................................................ ..................................

Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cărora le sunt ataşate bunurile mobile, dacă debitorul nu este proprietarul acestora. Dacă debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifaţi căsuţa alăturată |_| şi înscrieţi datele de identificare ale celorlalţi coproprietari.

Denumirea persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ..........

Tipul persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: str............................... nr..........., bl.........., sc.........., et........., ap........, localitatea ................................, judeţul/sectorul....................., cod poştal...................., ţara.......................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.............................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Numele persoanei fizice..............................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............................................., prenumele tatălui..........................................., prenumele mamei....................................

Adresa: str...........................................nr.............., bl.........., sc....., et.........., ap......., localitatea.........................., judeţul/sectorul........., cod poştal....................., ţara.................................................

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

c) |_| Alte bunuri

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise:........................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanţiei.

Descriere bun6)  ........................................................................................................................................................................ ................................

|_| Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/20067)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descriere bun imobil: ........................................................................................................................................................................ ........................

Localitatea8)............................................, judeţul/sectorul8).............................., ţara8)......................, numărul cărţii funciare8)......................., număr corp proprietate....................., număr cadastral8)........................, adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil8).............................................................................................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) ..............................................................

Descriere suplimentară9) ..............................................................................

6.  Numele/denumirea creditorului/debitorului care solicită înscrierea acestui aviz

6 a) Denumirea persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ .....

Tipul persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: str........................................ nr.........., bl............, sc.........., et......, ap......., localitatea................................, judeţul/sectorul........................, cod poştal....................., ţara................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există............................................................................................................................ |_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

6 b) Numele persoanei fizice............................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate).................................................., prenumele tatălui....................................., prenumele mamei......................................

Adresa: str..............................................nr......., bl........, sc......., et......., ap........, localitatea...................................., judeţul/sectorul......................................, cod poştal.........................., ţara....................................

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Data..................................

Semnătura........................

1) Formularul de aviz de garanţie iniţial se utilizează şi pentru înscrierea avizului de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei reale mobiliare, precum şi pentru transformarea avizului prin care s-a făcut publică intenţia de constituire a garanţiei în aviz de garanţie iniţial.

2) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi „S.A." - pentru societatea pe acţiuni, „S.R.L." - pentru societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercială, regie autonomă, organizaţie cooperatistă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

5) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicităţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe se vor menţiona în mod obligatoriu faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza căruia a fost numită.

6) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc).

7) Acest câmp se completează în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare.

8) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/2006".

9)  Solicitanţii vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 2

FORMULAR

de aviz de garanţie iniţial - obligaţiuni ipotecare

OPERATOR  ........................................................................................................................................................................ .................................

AGENT ÎMPUTERNICIT........................................................................................................................................................................ .............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data............................ora............................minutul............................secunda............................înscrierii

Subsemnatul,...................................................., domiciliat în localitatea....................................judeţul/sectorul................, str..................................nr......., bl.........., sc............., et......., ap........, act de identitate..............seria...........nr..............., eliberat de..........................la data de.........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara............................., nr. de telefon................................., în calitate de reprezentant1)

Alte date........................................................................................................ completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie iniţial şi solicit înregistrarea lui:

1.  Denumirea reprezentantului creditorilor (agent)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul agenţilor ce vor fi înscrişi:....................................................................................................................

Denumirea agentului2) ........................................................................................................................................................................ ........................

Tipul agentului3) ........................................................................................................................................................................ ................................

Sediul: str..........................nr..........., bl........, sc........, et......, ap......, localitatea.....................Judeţul/sectorul.................., cod poştal.............., ţara............................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există............................................................................................................................ |_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Alte date4)   ........................................................................................................................................................................ .......................................

2.  Denumirea debitorului

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ...................................................................................

Denumirea persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ..........

Tipul persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: str.............................nr......., bl........., sc.........., et......., ap......., localitatea.................... judeţul/sectorul............., cod poştal.............................., ţara......................................

Numărul de identificare a persoanei juridice ................................................................................................................................................................

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

3. Acest aviz de garanţie priveşte totalitatea drepturilor de creanţă şi a drepturilor accesorii cu care debitorul garantează emisiunea de obligaţiuni ipotecare:

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descriere bun imobil: .........................................................................................

Localitatea5)..........................................judeţul/sectorul5)............................, ţara5)............................., numărul cărţii funciare5)......................................, număr corp proprietate.........................................., număr cadastral5)..................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil5)........................................................................................................

Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului)5)...................................................................................................................

Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacă există  ...................................................................................................................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa)5) ........................................................................................................................................................................ ..

Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006   ....................

Data...................................                                                               

Semnătura........................

1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.

2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi „S.A." - pentru societatea pe acţiuni, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Solicitanţii vor avea în vedere clasificarea prevăzută de Legea nr. 32/2006, astfel încât, dacă este vorba de prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c) din lege, se va selecta „S.A.", „S.R.L." etc, iar dacă sunt avute în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi e)din lege, se va selecta „Alte tipuri", pentru ambele situaţii fiind obligatorii completări suplimentare în câmpul „Alte date".

4)  Se vor menţiona în mod obligatoriu faptul că persoana juridică/organizaţia fără personalitate juridică înscrisă la rubrica „Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza căruia a fost numită.

5) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 3

FORMULAR

de aviz de garanţie modificator

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT........................................................................................................................................................................ .............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,..............................., domiciliat în localitatea..........................Judeţul/sectorul................., str........................... nr.........., bl......., sc.........., et......., ap........, act de identitate.................seria..........nr.............., eliberat de..........................la data de...................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara............................., nr. de telefon.............................., în calitate de (bifaţi una dintre posibilităţi):

creditor |_|

reprezentant al creditorului1) |_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte/se înlocuiesc, altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul de garanţie iniţial, potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare2) |_|

reprezentant al noului creditor1) |_|

Alte date........................................................................................................................................................................ .......................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie modificator, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de garanţie3)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

I. ACEASTA MODIFICARE PRIVEŞTE:

Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos (Se vor bifa două căsuţe numai în cazul în care formularul prevede expres această posibilitate.) şi completaţi cu datele corespunzătoare.

1.  |_| Schimbarea numelui/denumirii şi/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitori

Identificaţi debitorul/debitorii la care se raportează modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii lor, astfel cum figurează în arhivă:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice..........................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)..................................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Noua denumire a persoanei juridice......................................................, tipul persoanei juridice.............................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .........................................................................................................

Noua adresă/noul sediu: localitatea.............................................., str........................................nr.............., bl.............., sc......., et......., ap.......judeţul/sectorul............................, cod poştal...................................., ţara..............................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

2.  |_| Schimbarea numelui/denumirii şi/sau schimbarea adresei/sediului unui creditor

Identificaţi creditorul la care se raportează modificarea prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale, astfel cum figurează în arhivă:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Noul nume al persoanei fizice......................................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)........................................................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Noua denumire a persoanei juridice................................................................., tipul persoanei juridice..................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ........................................................................

Noua adresă/noul sediu: localitatea....................................................., str...................................nr......, bl........, sc..........., et............, ap............judeţul/sectorul ........................................., cod postal......................................., tara...............................

Alte date4)   ........................................................................................................................................................................ ......................................

3.  |_| Inlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)

Identificaţi creditorul care urmează să fie înlocuit, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Inscrieţi numele/denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscrişi:................................................

Denumirea persoanei juridice................................................................., tipul persoanei juridice...................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..................................................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală......................................., sediul: localitatea..................................., str.............................. nr......., bl......., sc......, et......., ap........judeţul/sectorul....................., cod postai................................, tara.......................................

Alte date4)   ........................................................................................................................................................................ ......................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscrişi:...............................................................................................

Numele persoanei fizice ............................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................................................., prenumele tatălui..........................................., prenumele mamei....................................., domiciliul: localitatea................................, str..................nr......, bl......., sc......, et....., ap.....judeţul/sectorul................................., cod postal..............................., tara........................................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date4)   ........................................................................................................................................................................ .....................................

4.  |_| Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)

Inscrieţi numele/denumirea şi celelalte date de identificare ale noului creditor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscrişi: ..............................................

Denumirea persoanei juridice......................................................, tipul persoanei juridice......................................................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală.................................., sediul: localitatea............................................, str...................................nr..........., bl........, sc......., et......., ap.........Judeţul/sectorul........................., cod postai............................., tara......................................................

Altedate4)........................................................................................................................................................................ ...........................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscrişi:   ..............................................................................................

Numele persoanei fizice................................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)........................................., prenumele tatălui.............................................., prenumele mamei.........................................., domiciliul: localitatea............................................., str..................................nr........., bl.........., sc........, et.........., ap.........., judeţul/sectorul................................, cod postal................., tara............................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date4)........................................................................................................................................................................ ..........................................

5.   |_| Radierea unuia sau mai multor debitori

Identificaţi debitorul care urmează să fie radiat, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice radiaţi: ....................................................................................................

Denumirea persoanei juridice..................................................., tipul persoanei juridice..................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există......................................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală................................., sediul: localitatea....................................., str..................................nr........, bl......., sc......., et......., ap......judeţul/sectorul........................................, cod poştal........................................, ţara........................................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice radiaţi:........................................................................................................

Numele persoanei fizice ......................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................................., prenumele tatălui........................................., prenumele mamei.........................................., domiciliul: localitatea...................................., str...................nr............, bl......., sc......., et....., ap......Judeţul/sectorul..............................., cod poştal......................, ţara......................................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Precizaţi dacă operaţiunea de radiere a unui debitor este însoţită de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de chiar debitorul  radiat:     DA |_|     NU |_|

In caz afirmativ, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

6.  |_| Radierea unui creditor

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului radiat:

Denumirea persoanei juridice.........................................................................................................................., tipul persoanei juridice......................................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există............................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală................................................................, sediul: localitatea...................................., str...........................nr........, bl........, sc........, et........, ap.............Judeţul/sectorul......................, cod poştal...................., tara............................

Alte date4)   ........................................................................................................................................................................ .......................................

Numele persoanei fizice.................................................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)..........................................................................., prenumele tatălui...................................................., prenumele mamei........................................., domiciliul: localitatea........................................., str...................................nr....., bl....., sc....., et....., ap.....judeţul/sectorul..............., cod postal......................, tara...................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date4)   ........................................................................................................................................................................ .......................................

7. |_| Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor

Identificaţi debitorul la care se raportează modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi:   ...........................................................................................

Denumirea persoanei juridice........................................................, tipul persoanei juridice....................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală.........................................., sediul: localitatea.................................., str...................................nr....., bl....., sc....., et....., ap.....judeţul/sectorul ..............................................., cod poştal..........................., ţara.....................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi:..................................................................................................

Numele persoanei fizice..............................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)...................................., prenumele tatălui .................................., prenumele mamei..................................., domiciliul: localitatea...................................................., str................................................................nr....., bl....., sc......, et....., ap....., judeţul/sectorul......................., cod poştal......................., ţara......................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

8. |_| Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanţiei

a) Identificaţi debitorul la care se raportează modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

In loc de ........................................................................................................................................................................ ...........................................

se va înscrie  ........................................................................................................................................................................ .....................................

b)  Identificaţi bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

In loc de ........................................................................................................................................................................ ...........................................

se va înscrie  ........................................................................................................................................................................ .....................................

9.   |_| Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor

In loc de ........................................................................................................................................................................ ...........................................

se va înscrie  ........................................................................................................................................................................ .....................................

10.  |_| Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

11.  |_| Adăugarea unui creditor celor deja existenţi

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului creditor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscrişi: ...........................................................................................

Denumirea persoanei juridice....................................................., tipul persoanei juridice....................................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există....................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală....................................., sediul: localitatea......................................., str.................................. nr....., bl....., sc....., et......, ap..... judeţul/sectorul........................, cod postal......................., tara..............................

Alte date4)   ..............................................................................................................................................................................................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscrişi:...............................................................................................

Numele persoanei fizice......................................................................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................................., prenumele tatălui ....................................................., prenumele mamei............................................., domiciliul: localitatea......................................................str.................................. nr....., bl....., sc....., et....., ap.....Judeţul/sectorul......................, cod poştal......................, ţara.................................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date4)   ................................................................................................................................................................................................................

12.  |_| Adăugarea unui debitor subscriitor

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi:   ...........................................................................................

Denumirea persoanei juridice........................................................., tipul persoanei juridice........................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există....................................................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală................................., sediul: localitatea........................................., str........................................... nr....., bl....., sc....., et....., ap.....Judeţul/sectorul ..... cod poştal......................., ţara................................

Alte date ...................................................................................................................................................................................................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi:.................................................................................................

Numele persoanei fizice............................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate).................................................., prenumele tatălui..................................., prenumele mamei............................, domiciliul: localitatea ..............................................., str................................................ nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul......................, cod poştal................., ţara.............................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date....................................................................................................................................................................................................................

Precizaţi dacă operaţiunea de adăugare a unui debitor este însoţită de aducerea de către acesta a unor bunuri în garanţie;            DA |_|         NU |_|

In caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona bunurile aduse în garanţie de noul debitor.

13.  |_| Inlocuirea, totală ori parţială, a bunurilor afectate garanţiei, în condiţiile în care debitorul/creditorul rămâne acelaşi

a) Inlocuirea totală a bunurilor afectate garanţiei ?. Folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.

b) Inlocuirea parţială a bunurilor afectate garanţiei ?

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanţie ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie.

Folosiţi, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.

II.  ALTE MENŢIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE5)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie aceste menţiuni:

.................................................................................................................................................................................................................................

III.  DESCRIERE BUNURI

a) |_| Autovehicule

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise:   .....................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Model..............................................................................................., an de fabricaţie.............................................., număr şasiu......................................................, seria motorului......................................................, descriere suplimentară  ..........................................................................................................................................

b)  Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare.

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise:...............

Bifaţi una sau mai multe dintre căsuţele de mai jos:

|_|  Bunul mobil în garanţie este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare

|_| Pădure ce urmează a fi defrişată

|_| Minerale ce urmează a fi extrase

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanţiei, cât şi a bunurilor imobile cărora le sunt ataşate.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descriere bun

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cărora le sunt ataşate bunurile mobile, dacă debitorul nu este proprietarul acestora. Dacă debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifaţi căsuţa alăturată |_| şi înscrieţi datele de identificare ale celorlalţi coproprietari.

Denumirea persoanei juridice   ...................................................................................................................................................................................

Tipul persoanei juridice   ............................................................................................................................................................................................

Sediul: localitatea.........................................., str.............................................. nr......, bl......, sc......, et......, ap......, judeţul/sectorul............................................., cod poştal................................................., ţara........................................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există......................................................................................................................... |_| nu există

Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .................................................................................................................................................

Alte date....................................................................................................................................................................................................................

Numele persoanei fizice............................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)..................................................., prenumele tatălui....................................., prenumele mamei........................................

Adresa: localitatea...................................................., str.................................... nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul......................................, cod poştal........................................, ţara..............................

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date....................................................................................................................................................................................................................

c) |_| Alte bunuri

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise:  .....................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanţiei.

Descriere bun6)

.................................................................................................................................................................................................................................

|_|  Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/20067)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: .....................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descriere bun imobil:

Localitatea8).........................................................................judeţul/sectorul8)............................................................., ţara8) numărul    cărţii    funciare8)    ...................................................,    număr  corp proprietate ...................................., număr cadastral8)...................................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil8).................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) .............................................................................................................................................................................

Descriere suplimentară9) .............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

IV.  Precizaţi dacă pentru actualizarea informaţiei cuprinse în avizul de garanţie la care se raportează modificarea este necesară şi o modificare a descrierii bunului în garanţie, corespunzător datelor înscrise de solicitant în prezentul formular: DA |_|            NU|_|

In caz afirmativ, bifaţi pct. 10, completând cu datele corespunzătoare.

V.  IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII

Bifaţi una dintre posibilităţi:

|_|  Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.

|_|  Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

|_| Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul creditor, în condiţiile art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Data...............................................                                              

Semnătura.....................................

1)  In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

2)  Potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, .Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică".

3) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

4) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, pentru realizarea publicităţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se va menţiona în mod obligatoriu faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza căruia a fost numită.

5) In situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria răspundere, dată de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.

6) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc).

7) Acest câmp se completează în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare.

8)  Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor".

9)  Solicitanţii vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 4

FORMULAR

de aviz de garanţie modificator- obligaţiuni ipotecare

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................................ ............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

.................................................................................................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

.................................................................................................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,..............................., domiciliat în localitatea.......................... judeţul/sectorul................., str........................... nr.........., bl......., sc.........., et......., ap........, act de identitate.................seria..........nr.............., eliberat de..........................la data de...................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara............................., nr. de telefon.............................., în calitate de (bifaţi una dintre posibilităţi): reprezentant al creditorului1) |_|

Alte date....................................................................................................... reprezentant al noului creditor (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte, altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul de garanţie iniţial, potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare2) |_|

Alte date................................................................................................................................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie modificator, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de garanţie3) ...................................................................................................................................................................

I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEŞTE:

Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos (se vor bifa două căsuţe numai în cazul în care formularul prevede expres această posibilitate) şi completaţi cu datele corespunzătoare.

1.  |_| Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea sediului unuia sau mai multor debitori

Identificaţi debitorul/debitorii la care se raportează modificarea, prin menţionarea denumirii lor, astfel cum figurează în arhivă:

..................................................................................................................................................................................................................................

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice ........................................, tipul persoanei juridice ........................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există........................................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală..............................................................................................

Noul sediu: str...............................................nr....., bl....., sc....., et....., ap....., localitatea....................................., judeţul/sectorul................................, cod poştal..................................................., ţara..............................................

Alte date....................................................................................................................................................................................................................

2.  |_| Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea sediului unui creditor

Identificaţi creditorul la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii sale, astfel cum figurează în arhivă:

.................................................................................................................................................................................................................................

Noua denumire a persoanei juridice..................................................., tipul persoanei juridice......................................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ...................................................................

Noul sediu: str.......................................nr........., bl........, sc......., et......., ap......., localitatea.................................., judeţul/sectorul............................................................, cod poştal......................................, ţara........................................................

Alte date4)...................................................................................................................................................................................................................

3.  |_| Inlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)

Identificaţi creditorul care urmează să fie înlocuit, prin menţionarea denumirii sale:

..................................................................................................................................................................................................................................

Inscrieţi denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscrişi:........................................................................................................................

Denumirea persoanei juridice................................................................, tipul persoanei juridice..................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală...................................................., sediul: str...........................................nr....., bl. ..., sc....., et....., ap......., localitatea............................................Judeţul/sectorul.............................., cod poştal............................., ţara..............................

Alte date4)..................................................................................................................................................................................................................

4.  |_| Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)

Inscrieţi denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscrişi: ..........................................................................

Denumirea persoanei juridice................................................................, tipul persoanei juridice..........................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..................................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală......................................................, sediul: str.........................................nr.........., bl......., sc...., et....., ap......, localitatea..........................................., judeţul/sectorul..............................., cod postal........................., ţara................................

Alte date4)...................................................................................................................................................................................................................

5.  |_| Radierea unuia sau mai multor debitori

Identificaţi debitorul care urmează să fie radiat, prin menţionarea denumirii sale:

..................................................................................................................................................................................................................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor radiaţi:  .............................................................................................................................

Denumirea persoanei juridice...................................................................., tipul persoanei juridice....................................., numărul de identificare al persoanei juridice, dacă există...................................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală................................................., sediul: str.....................................nr........., bl......, sc......, et......., ap........, localitatea..................................Judeţul/sectorul......................................., cod poştal................................, ţara...........................

Alte date....................................................................................................................................................................................................................

Precizaţi dacă operaţiunea de radiere a unui debitor este însoţită de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de chiar debitorul radiat: DA |_| NU |_|

In caz afirmativ, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

6.   |_| Radierea unui creditor

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului radiat:

Denumirea persoanei juridice.................................................................., tipul persoanei juridice......................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală................................................................, sediul: str...............................................nr......., bl......., sc......., et........., ap........., localitatea..........................., judeţul/sectorul.............................., cod postal.............................., ţara...........................

Alte date4)..................................................................................................................................................................................................................

7.  |_| Menţionarea denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor

Identificaţi debitorul la care se raportează modificarea, prin menţionarea denumirii sale:

.................................................................................................................................................................................................................................

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori înscrişi:........................................................................................................................

Denumirea persoanei juridice......................................................., tipul persoanei juridice......................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există....................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală..........................................................., sediul: str.........................................................nr......., bl.........., sc........, et.........., ap......., localitatea...................Judeţul/sectorul....................................cod poştal..................................., ţara.................................

Alte date...................................................................................................................................................................................................................

8.  |_| Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanţiei

a) Identificaţi debitorul la care se raportează modificarea, prin menţionarea denumirii sale

..................................................................................................................................................................................................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

In loc de ....................................................................................................................................................................................................................

se va înscrie  ..............................................................................................................................................................................................................

b)  Identificaţi bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie

..................................................................................................................................................................................................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

In loc de ....................................................................................................................................................................................................................

se va înscrie  ..............................................................................................................................................................................................................

9.   |_| Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor

In loc de ....................................................................................................................................................................................................................

se va înscrie  ..............................................................................................................................................................................................................

10.   |_| Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

11.  |_| Adăugarea unui creditor celor deja existenţi

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului creditor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscrişi:........................................................................................................................

Denumirea persoanei juridice...................................................., tipul persoanei juridice..................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..............................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală..............................................................., sediul: str........................................nr........, bl......., sc........, et........, ap......., localitatea.......................... judeţul/sectorul.........................., cod poştal................................., ţara.........................

Alte date4)...................................................................................................................................................................................................................

12.  |_| Adăugarea unui debitor subscriitor

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori înscrişi:   ......................................................................................................................

Denumirea persoanei juridice........................................................, tipul persoanei juridice..............................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există........................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală........................................................, sediul: str..............................................nr.........., bl......, sc........, et........, ap......., localitatea..........................Judeţul/sectorul........................, cod poştal......................, ţara..........................................................

Alte date ...................................................................................................................................................................................................................

Precizaţi dacă operaţiunea de adăugare a unui debitor este însoţită de aducerea de către acesta a unor bunuri în garanţie: DA |_| NU |_|

In caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona bunurile aduse în garanţie de noul debitor.

13.  |_| Inlocuirea, totală ori parţială, a bunurilor afectate garanţiei, în condiţiile Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, în condiţiile în care debitorul/creditorul rămâne acelaşi.

a) Inlocuire totală a bunurilor afectate garanţiei ?. Folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.

b) Inlocuirea parţială a bunurilor afectate garanţiei ?

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanţie ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie.

..................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Folosiţi, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.

II.  ALTE MENŢIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE5)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie aceste menţiuni:  

.................................................................................................................................................................................................................................

III.  DESCRIERE CREANŢE IPOTECARE

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descriere bun imobil: .................................................................................................................................................................................................

Localitatea6)................................................. judeţul/sectorul6)..........................................., ţara6)........................................, numărul  cărţii  funciare6)  .....................................,   număr corp  proprietate  ........................................,   număr cadastral6) ..............................................................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil6)   ..............

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului)6)

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacă există  ...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa)6) ...........................................................................................................................................................................

Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006   ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

IV.  Precizaţi dacă pentru actualizarea informaţiei cuprinse în avizul de garanţie la care se raportează modificarea este necesară şi o modificare a descrierii bunului în garanţie, corespunzător datelor înscrise de solicitant în prezentul formular:     DA |_|             NU|_|

In caz afirmativ, bifaţi pct. 10, completând cu datele corespunzătoare.

V.  IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII

Bifaţi una dintre posibilităţi:

|_|  Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ

|_|  Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ

|_| Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul creditor, în condiţiile art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Data....................................                                                                     

Semnătura............................

1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006.

2)  Potrivit art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, „Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică".

3) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

4)  Se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică/organizaţia fără personalitate juridică înscrisă la rubrica „Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza căruia a fost numită.

5) In situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria răspundere, dată de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.

6) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 5

FORMULAR

de aviz de cesiune a creanţei1)

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT........................................................................................................................................................................ .............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

..................................................................................................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

..................................................................................................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

..................................................................................................................................................................................................................................

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,......................................., domiciliat în localitatea......................................, judeţul/sectorul......................., str.........................................nr......, bl......, sc......, et......, ap......, act de identitate............seria.........nr.........................., eliberat de..................la data de......................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. ţara................................ nr. de telefon............................................................................

în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe)                     cedent |_|                   reprezentant al cedentului |_|

                                                                          cesionar |_|               reprezentant al cesionarului2) |_|

Alte date................................................................................................................................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanţei, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de garanţie3) ....................................................................................................................................................................

Precizaţi dacă înscrierea este efectuată în legătură cu o emisiune de instrumente financiare securitizate (selecţia rubricii „DA" impune ca destinaţia înscrierii să fie „Creanţe securitizate"):

DA |_|           NU|_|

1. Prezentul aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă vizează (bifaţi una dintre cele două posibilităţi):

|_| înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ

|_| înlocuirea unuia din creditorii cu statut activ; folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului cedent:

Denumirea persoanei juridice......................................................, tipul persoanei juridice................................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală......................................., sediul: localitatea...................................., str.......................nr......., bl......., sc......., et......, ap........judeţul/sectorul...................................., cod poştal.................................................., ţara......................................,

Alte date4)   ..............................................................................................................................................................................................................

Numele persoanei fizice...................... prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)......................, prenumele tatălui......................, prenumele mamei......................

Adresa: localitatea......................................., str.....................................nr..........., bl........., sc........, et........., ap........, judeţul/sectorul......................, cod postal......................, ţara............................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Alte date4)   ................................................................................................................................................................................................................

2.  Numele/denumirea noului creditor (cesionarului):

Creditorul persoană juridică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice ce vor fi înscrişi: ...............................................................................

2 a) Denumirea persoanei juridice.................................................., tipul persoanei juridice.........................................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există......................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală............................................, sediul: localitatea...................................., str..............................nr........., bl........., sc........., et........., ap......... judeţul/sectorul..........................................., cod poştal......................................, ţara.......................................

Alte date4)   ..............................................................................................................................................................................................................

Creditorul persoană fizică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice ce vor fi înscrişi:....................................................................................

2 b) Numele persoanei fizice......................prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)......................, prenumele tatălui......................, prenumele mamei......................

Adresa: localitatea......................, str.......................nr........., bl........., sc........., et........., ap.........judeţul/sectorul........, cod poştal........, ţara......................

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date4)   ................................................................................................................................................................................................................

3.  Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifaţi una dintre posibilităţi:

|_| Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.

|_| Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

|_|  Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de cesionar, în condiţiile art. 282 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Alte menţiuni, prevăzute în mod obligatoriu de lege5) Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie aceste menţiuni:

..................................................................................................................................................................................................................................

Data......................................                                                               

Semnătura..............................

1)  Prin avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut în avizul de garanţie ca creditor cu statut activ.

2) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

3) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

4) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicităţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza căruia a fost numită.

5) In situaţia în care solicitarea de înregistrare este adresată de cesionar sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria răspundere, dată de cesionar în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.

ANEXA Nr. 6

FORMULAR

de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT........................................................................................................................................................................ .............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

.................................................................................................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

..................................................................................................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,................................, domiciliat în localitatea...................................judeţul/sectorul.................................., str..........................nr........., bl........., sc........., et........., ap........., act de identitate...................seria........nr.................., eliberat de..................la data de................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara...................., nr. de telefon......................,

în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):

creditor |_|                    debitor |_|

reprezentant al creditorului1)  |_|

reprezentant al debitorului |_|

Alte date.................................................................................................................................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de garanţie2)

..................................................................................................................................................................................................................................

1. Acest aviz de garanţie priveşte următorul bun în garanţie (bifaţi una sau mai multe căsuţe):

a) |_| Autovehicule

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise:........................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Model.................................., an de fabricaţie........................, număr şasiu.........................., seria motorului........................, descriere suplimentară  ..........................................................................................................................................

b)  Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

- bunuri accesorii unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare ?

- pădure care urmează a fi defrişată ?

- minerale care urmează a fi extrase ?

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise:

..................................................................................................................................................................................................................................

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanţiei, cât şi a bunurilor imobile cărora le sunt ataşate.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară. Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descriere bun:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cărora le sunt ataşate bunurile mobile, dacă debitorul nu este proprietarul acestora. Dacă debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifaţi căsuţa alăturată |_| şi înscrieţi datele de identificare a celorlalţi coproprietari.

Denumirea persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ .........

Tipul persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: localitatea........................................, str.................................nr........., bl......, sc......, et............, ap..........., judeţul/sectorul............................., cod poştal..................................., ţara........................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există............................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .................................................................................................................................................

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

Numele persoanei fizice .............................................................prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate).................................................., prenumele tatălui..................................., prenumele mamei.......................................

Adresa: localitatea....................................................., str.............................................nr..........., bl.........., sc......., et........., ap........Judeţul/sectorul...................., cod poştal........................., ţara...................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date........................................................................................................................................................................ ...........................................

c) |_| Alte bunuri

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise:...............

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanţiei.

Descriere bun3)  ........................................................................................................................................................................ ................................

|_| Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/20064)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise:...............

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descriere bun imobil:

..............................................................................................................................

Localitatea5)................................................judeţul/sectorul5)......................................, ţara5)......................................., numărul cărţii funciare5)................................., număr corp proprietate................................., număr cadastral5)................................, adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil5)..................................................................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) ............................................................

Descriere suplimentară6) ..............................................................................

2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a garanţiei a fost adresată de (bifaţi una dintre posibilităţi):

|_|  toţi creditorii cu statut activ

|_|  toţi debitorii cu statut activ

Data..................................                                                                

Semnătura........................

1) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind creanţele securitizate, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

2) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc).

4) Acest câmp se completează în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare.

5)  Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor".

6)  Solicitanţii vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 7

FORMULAR

de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri - obligaţiuni ipotecare

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT........................................................................................................................................................................ .............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

.................................................................................................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

..................................................................................................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,........................................, domiciliat în localitatea.....................................judeţul/sectorul.........................., str............................nr..........,. bl.........., sc..........., et..........., ap............, act de identitate.............seria..............nr................, eliberat de.........................la data de........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara....................,. nr. De telefon..................., în calitate de reprezentant al creditorului1)

Alte date.................................................................................................................................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de garanţie2)   ..........................................................................................................................................................

1. Acest aviz de garanţie priveşte suplimentarea de creanţe ipotecare, în condiţiile Legii nr. 32/2006

Descriere bun imobil: .................................................................................................................................................................................................

Localitatea4)....................................judeţul/sectorul4)............................, ţara4)..............................., numărul cărţii funciare4) ..................., număr corp proprietate....................., număr cadastral4)...................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil4)   ....................................................

Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului)4)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacă există  ...................................................................................................................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa)4) ...........................................................................................................................................................................

Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006   ..................................................................................................................................

2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a garanţiei a fost adresată de (bifaţi căsuţa):

|_| toţi creditorii cu statut activ

Data............................................                                                               

Semnătura................................

1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006.

2) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprima starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc).

4) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 8

FORMULAR

de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................................ ............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

..................................................................................................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

..................................................................................................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,..................................., domiciliat în localitatea...............................judeţul/sectorul...................................., str...........................................nr........., bl........., sc.........., et......, ap......., act de identitate..........seria..........nr............................, eliberat de.............................la data de............................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara............................., nr. de telefon............................................,  în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):

creditor |_|

reprezentant al creditorului1) |_|

Alte date.................................................................................................................................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de garanţie2)   ..........................................................................................................................................................

Acest aviz de garanţie priveşte următorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie):

a) |_| Autovehicule

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule degrevate:   ...............................................................................................................

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Model.............................................., an de fabricaţie..................................., număr şasiu........................................, seria motorului........................................., descriere suplimentară ............................................................................................

b)  Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile, care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare.

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile degrevate: ......................

Bifaţi una sau mai multe dintre posibilităţi:

- bunuri mobile accesorii unor bunurilor imobile, care cad sub incidenţa titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare |_| ..............................................

- pădure care urmează a fi defrişată |_| .......................................................................................................................................................................

- minerale care urmează a fi extrase |_| .......................................................................................................................................................................

Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate.

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descriere bun degrevat:

c) |_| Alte bunuri

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile degrevate: ................................................................................................................

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. Descriere bun degrevat3):

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

|_| Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/20064)

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise:.......................................................................................................

Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descriere bun imobil:..................................................................................................................................................................................................

Localitatea5)............................................judeţul/sectorul5)...................................., ţara5).........................., numărul cărţii funciare5)............................................., număr corp proprietate........................................, număr cadastral5).............................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil 5)   ............................

........................................................................................................................................................................ .......................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) .....................................................................

Descriere suplimentară6) .....................................................................................

Data..................................                                                               

Semnătura........................

1)  In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

2) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc).

4) Acest câmp se completează în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare.

5)  Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica „Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanţă, conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor".

6)  Solicitanţii vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.

ANEXA Nr. 9

FORMULAR

de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial - obligaţiuni ipotecare

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................................ ............

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,........................................, domiciliat în localitatea......................................judeţul/sectorul.........................., str....................................nr..........., bl..........., sc.........., et.........., ap..........., act de identitate.........................seria......................... nr............, eliberat de ........................ la data de ......................................., codul numeric personal|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara......................................., nr. de telefon....................., în calitate de reprezentant al creditorului1)

Alte date...................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de garanţie2)   ..........................................................................................................................................................

Acest aviz de garanţie priveşte reducerea de creanţe ipotecare, în condiţiile Legii nr. 32/2006

Descriere bun imobil: ..................................................................................

Localitatea4).........................................judeţul/sectorul4)..............................., ţara4).................................., numărul cărţii funciare4)...................................., număr corp proprietate........................................, număr cadastral4)........................................., adresa/număr parcelă/elemente de identificare amplasare imobil 4)   ..............................................................................................

Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidenţă internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului) 4).....................

Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacă există

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data constituirii ipotecii (zz/ll/aaaa) 4)   ........................................................................................................................................................................

Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data................................                                                                

Semnătura........................

1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.

2) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc).

4) Câmpuri obligatorii.

ANEXA Nr. 10

FORMULAR

de aviz de nulitate a avizului de garanţie iniţial

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................................ ...........

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul, ................................................, domiciliat în localitatea......................., judeţul/sectorul ....................., str. ...................................nr...., bl........., sc........, et......., ap..........., act de identitate.........................seria...........nr........................, eliberat de ........................................... la data de ................................codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ............................., nr. de telefon.................................., în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):

creditor |_|

reprezentant al creditorului1) |_|

Alte date........................................................................................................................................................................ .......................................... completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea2) avizului de garanţie iniţial identificat mai jos :

Nr. de identificare a avizului de garanţie3) ..................................................................................................................................................................

Data....................................                                                               

Semnătura............................

1) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi a Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă s-a dispus anularea contractului de garanţie reală mobiliară ori a convenţiei principale, pe lângă care contractul de garanţie este accesoriu.

3) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

ANEXA Nr. 11

FORMULAR

de aviz de stingere a avizului de garanţie iniţial

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................................ ...........

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul,..................................., domiciliat în localitatea................................, judeţul/sectorul...................., str............................nr.........., bl........, sc........., et......, ap......., act de identitate.......seria.......nr................, eliberat de...........................la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara..........................., nr. de telefon..........................., în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):

creditor |_|

reprezentant al creditorului1) |_|

Alte date ........................................................................................................................................................................ ......................................... completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de garanţie2) ....................................................................................................................................................................

Data................................                                                               

Semnătura........................

1) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

2) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

ANEXA Nr. 12

FORMULAR

de aviz de prelungire a avizului de garanţie iniţial

OPERATOR ........................................................................................................................................................................ ..................................

AGENT ÎMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................................ ...........

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data..........................ora..........................minutul..........................secunda..........................înscrierii

Subsemnatul, .............................................., domiciliat în localitatea......................., judeţul/sectorul ....................., str. ...................................nr...., bl........., sc........, et......., ap..........., act de identitate.........................seria...........nr........................, eliberat de   ....................................   la  data  de   .........................,  codul   numeric  personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  ţara ............................., nr. de telefon.................................., în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):

creditor |_|

reprezentant al creditorului1) |_|

Alte date..................................................................................................... completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos pentru o perioadă (bifaţi una dintre cele două căsuţe):

|_|  de 5 ani

|_|  mai mică de 5 ani. Folosiţi spaţiile alăturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a înscrierii..............................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Nr. de identificare a avizului de garanţie2) ....................................................................................................................................................................

Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifaţi una dintre posibilităţi şi completaţi cu datele corespunzătoare:

|_| Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.

|_| Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. Folosiţi spaţiile alăturate pentru a menţiona datele de identificare a acestuia/acestora.

Denumirea persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ..........

Tipul persoanei juridice   ........................................................................................................................................................................ ...................

Sediul: str............................ nr..........,   bl........, sc........, et......, ap........, localitatea ..........................., judeţul/sectorul..........................., cod poştal..........................., ţara...........................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.............................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de Înregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Alte date3)   ........................................................................................................................................................................ .....................................

Numele persoanei fizice.........................................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)..........................., prenumele tatălui................................................., prenumele mamei................................

Adresa: localitatea ..........................., str............................ nr......., bl......., sc......., et......., ap........, judeţul/sectorul..........................., cod poştal..........................., ţara...........................

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Altedate3)   ........................................................................................................................................................................ .......................................

Data....................................                                                                

Semnătura............................

1) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul „Alte date".

2) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

3) In cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicităţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza căruia a fost numită.

ANEXA Nr. 13

FORMULARE - MODEL

pentru înscrierea avizelor de garanţie referitoare la creanţele bugetare

A. FORMULAR   DE  AVIZ   DE   GARANŢIE   INIŢIAL

OPERATOR:   ....................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT: ...............................................

Nr. de înregistrare emitent......................................................

Data......................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent...........................................

Data......................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/,

Şef administraţie adjunct,

Data................................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data...........................ora.........................minutul....................................secunda............................înscrierii

Subsemnatul, ..........................., act de identitate ...........................seria .................. nr............................, eliberat de...........................la data de.................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie iniţial:

1.  Felul înscrierii

Inscriere iniţială

2.  Destinaţia înscrierii

Inscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice

3. Creditorul persoană juridică

Denumirea persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ ............

Tipul persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ .....................

Sediul: str................................. nr......,    bl......., sc......, et......., ap......, localitatea ..........................., judeţul/sectorul..........................., cod poştal..........................., ţara........................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există..............................................................................................................................................

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

4.  Debitorul persoană juridică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi:....................................................................................

Denumirea persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ ............

Tipul persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ .....................

Sediul: str............................ nr........, bl........., sc.........., et........, ap........., localitatea ..........................., judeţul/sectorul..........................., cod poştal..........................., ţara..................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .................................................................................................................................................

5.  Debitorul persoană fizică

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice care vor fi înscrişi:......................................................................................

Numele persoanei fizice..............................................................prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)................................., prenumele tatălui................................., prenumele mamei.....................................

Adresa: localitatea ..........................., str............................ nr......., bl......., sc......., et......, ap......., judeţul/sectorul..........................., cod poştal..............., ţara....................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Descrierea bunului în garanţie

Observaţie: Se recomandă ca descrierea bunului în garanţie să se facă cel puţin prin precizarea naturii creanţei bugetare, a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numărului titlului executoriu şi a emitentului acestuia.

Se înscrie în arhivă un număr de (precizaţi numărul)....................................................................creanţe bugetare.

Fiecare creanţă va fi individualizată prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Creanţă a bugetului de stat în sumă de ........................... lei, înregistrată la data de ..........................., reprezentând......................................., cod (numărul şi data) .........................., pentru care s-au emis titlurile executorii ........................................

Data................................                                                                                                                  Semnătura........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ..................................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet   ..................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

B. FORMULAR   DE  AVIZ   DE   GARANŢIE   MODIFICATOR

OPERATOR: ........................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT: .................................................

Nr. de înregistrare emitent........................................................

Data........................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent............................................

Data.......................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/,

Şef administraţie adjunct,

Data................................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .....................................................................................................................................................................

Data...........................ora.........................minutul....................................secunda............................înscrierii

Subsemnatul,..........................., act de identitate.........seria.......nr..................., eliberat de........................... la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos:

Nr.de identificare a avizului de garanţie1).....................................................................................................................................................................

1. Modificare privind părţile avizului de garanţie iniţial

Această modificare priveşte (bifaţi una dintre cele 3 căsuţe şi, dacă este cazul, completaţi spaţiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raportează modificarea):

|_| Creditorul

|_| Debitorul persoană juridică

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală   ..............................................................................................................................................

|_| Debitorul persoană fizică

Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

De asemenea, bifaţi una dintre căsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzătoare:

|_| Schimbarea adresei/sediului şi/sau schimbarea numelui/denumirii Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona noile date de identificare:

Noua adresă/sediu: localitatea ..........................., str............................ nr......, bl......, sc......., et....., ap......, judeţul/sectorul..........................., cod poştal..........................., ţara...........................

Noua denumire a persoanei juridice ........................, tipul persoanei juridice .............., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există.................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală...........................

Noul nume al persoanei fizice ................................................... prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)....................., act de identitate ... seria......nr............., eliberat de..................la data de...........................

|_| Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi:.......

Numele persoanei fizice ............................................................ prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)..................., prenumele tatălui..................., prenumele mamei..................., adresa: localitatea..................., str.......................nr....., bl....., sc....., et......, ap......., judeţul/sectorul..................., cod poştal..........................., ţara ......................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi:........................................

Denumirea persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ ............

Tipul persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ .....................

Sediul: str...................................... nr......, bl......, sc....., et....., ap......, localitatea ..........................., judeţul/sectorul..........................., cod poştal..........................., ţara..................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există...........................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

|_| Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de garanţie iniţial privind datele de identificare a părţilor

In loc de ........................................................................................................................................................................ ...........................................

se va înscrie ........................................................................................................................................................................ ......................................

2.  Modificări ale bunului în garanţie

Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:

|_| Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

|_| Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de garanţie, privitor la descrierea bunului în garanţie

Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

In loc de ........................................................................................................................................................................ ...........................................

se va înscrie ........................................................................................................................................................................ .....................................

3. Alte modificări

|_|  Adăugarea unui debitor subscriitor

Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi:..........................................

Numele persoanei fizice .......................................................... prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)................................., prenumele tatălui................................, prenumele mamei ..............................., adresa: localitatea ................................................, str............................................ nr......, bl......, sc....., et......, ap......., judeţul/sectorul.................., cod poştal............, ţara.............................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi:.......................................

Denumirea persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ ............

Tipul persoanei juridice ........................................................................................................................................................................ ....................

Sediul: str........................................ nr....., bl......, sc....., et....., ap........, localitatea ........................... judeţul/sectorul..........................., cod poştal......................................., ţara.................................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există...........................................................................................................................|_| nu există

Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscală   ..............................................................................................................................................

Data................................                                                                                                                  Semnătura........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ................................................

Data   .........................................................................

Semnătura   ................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

1) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

C. FORMULAR   DE AVIZ  DE EXTINDERE A GARANŢIEI  ASUPRA ALTOR   BUNURI

OPERATOR: ............................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT:.......................................................

Nr. de înregistrare emitent.............................................................

Data.............................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent.................................................

Data............................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/,

Şef administraţie adjunct,

Data...............................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data...........................ora.........................minutul....................................secunda............................înscrierii

Subsemnatul,..........................., act de identitate.........seria.......nr..................., eliberat de........................... la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos:

Numărul de identificare a avizului de garanţie1)  ...........................................................................................................................................................

Acest aviz de garanţie priveşte următorul bun în garanţie: .............................................................................................................................................

Se înscrie în arhivă un număr de (precizaţi numărul).....................................................creanţe bugetare.

Fiecare creanţă va fi individualizată prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Creanţă a bugetului de stat în sumă de.......................................lei, înregistrată la data de..........................., reprezentând..........................., cod..........................., pentru care s-au emis titlurile executorii (numărul şi data)

Data...................................                                                                                                            Semnătura........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ...................................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   .................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet   .....................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   .................................................................

1) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

D.FORMULAR   DE  AVIZ   DE   REDUCERE  A  GARANŢIEI   LA  O   PARTE   DIN   BUNURILE AFECTATE  ACESTEIA   PRIN   AVIZUL   DE   GARANŢIE   INIŢIAL

OPERATOR:  .................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT:.............................................

Nr. de înregistrare emitent....................................................

Data.....................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent..........................................

Data.....................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/

Şef administraţie adjunct,

Data................................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .....................................................................................................................................................................

Data...........................ora.........................minutul....................................secunda............................înscrierii

Subsemnatul,..........................., act de identitate.........seria.......nr..................., eliberat de........................... la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanţiei, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos:

Numărul de identificare a avizului de garanţie1)  ...........................................................................................................................................................

Acest aviz de garanţie priveşte următorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de garanţie):   ..........................................................................................................................................................

Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor bugetare ce au fost recuperate:...........................................

Creanţă a bugetului de stat în sumă de......................................lei, înregistrată la data de.................................., reprezentând ..............................., cod..............................., pentru care s-au emis titlurile executorii (numărul şi data)

Data...................................                                                                                                                    Semnătura..........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ................................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

1) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

E. FORMULAR   DE  AVIZ   DE   PRELUNGIRE  A AVIZULUI   DE   GARANŢIE   INIŢIAL

OPERATOR: .................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT:...........................................

Nr. de înregistrare emitent..................................................

Data..................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent.......................................

Data..................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/,

Şef administraţie adjunct,

Data................................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ......................................................................................................................................................................

Data...........................ora ......................... minutul.................................... secunda............................înscrierii

Subsemnatul,..........................., act de identitate.........seria.......nr..................., eliberat de........................... la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prelungirea efectelor avizului de garanţie iniţial cu numărul de identificare menţionat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de garanţie1).....................................................................................................................................................................

Efectele avizului de garanţie identificat mai sus sunt prelungite pentru încă:

Precizaţi noua durată de valabilitate a înscrierii............................................................................................................................................................

Data.................................                                                                                                                      Semnătura........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ................................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet   ..................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

1) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

F.FORMULAR DE AVIZ DE  NULITATE  A AVIZULUI   DE   GARANŢIE   INIŢIAL

OPERATOR: ......................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT: ...............................................

Nr. de înregistrare emitent.......................................................

Data.......................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent...........................................

Data......................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/,

Şef administraţie adjunct,

Data................................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ....................................................................................................................................................................

Data...........................ora .........................minutul.................................... secunda............................înscrierii

Subsemnatul,..........................., act de identitate.........seria.......nr..................., eliberat de........................... la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de anulare a avizului de garanţie iniţial menţionat mai jos:

Nr.de identificare a avizului de garanţie1) .....................................................................................................................................................................

Data..................................                                                                                                                Semnătura........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ...................................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet   ....................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

1) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.

G.FORMULAR  DE AVIZ  DE  STINGERE A AVIZULUI   DE   GARANŢIE   INIŢIAL

OPERATOR:......................................................................

AGENT ÎMPUTERNICIT: ..............................................

Nr. de înregistrare emitent.....................................................

Data.....................................................................................

Nr. de înregistrare operator/agent.........................................

Data.....................................................................................

Aprobat

Director executiv adjunct/,

Şef administraţie/

Şef administraţie adjunct,

Data................................................

Semnătura......................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..................................................................................................................................................................

Data...........................ora .........................minutul.................................... secunda............................înscrierii

Subsemnatul..........................., act de identitate.........seria.......nr..................., eliberat de........................... la data de..........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez şi subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de garanţie iniţial menţionat mai jos:

Nr.de identificare a avizului de garanţie1) ...................................................................................................................................................................

Data...................................                                                                                                                     Semnătura........................

Verificat:

Şef serviciu,

Numele şi prenumele  ...................................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   ................................................................

Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet   ....................................

Data   ..........................................................................

Semnătura   .................................................................

1) In situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a garanţiei reale mobiliare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1929/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1929 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu