Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1290/C din 13 mai 2004

pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 482 din 28 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba formularele de avize de garantie in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, al caror continut este prevazut in anexele nr. 1 - 9 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Formularele prevazute in anexa nr. 9 vor putea fi utilizate ca model pentru inscrierea avizelor de garantie referitoare la creantele bugetare.
    Art. 2
    (1) Formularul de aviz de garantie pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si semnat de catre solicitant; formularul de aviz de garantie poate fi completat si prin utilizarea unor programe informatice si semnat de solicitantul inscrierii.
    (2) Solicitantii vor certifica prin semnatura orice stersaturi, adaugari ori modificari ce apar pe formularul de aviz de garantie.
    (3) Solicitantul inregistrarii in arhiva are obligatia de a completa toate rubricile formularului de aviz de garantie, iar cele care nu sunt aplicabile in speta, precum si spatiile goale vor fi barate cu linii.
    (4) In cazul in care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente in cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii de arhiva au obligatia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
    Art. 3
    In vederea utilizarii sistemului de transfer electronic de date, in conditiile legii, Autoritatea de Supraveghere va publica pe site-ul arhivei o lista referitoare la tipul documentelor transmise si formatele electronice ale formularelor de avize de garantie.
    Art. 4
    Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inscrierii in arhiva, pe suport hartie, vizat de operator sau de agent, ori, dupa caz, in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului sau agentului, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii.
    Art. 5
    Directia publicitate mobiliara, imobiliara si notari publici va lua masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 6
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin formularele cuprinse in anexele nr. 1 - 4 la Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, se inlocuiesc cu cele prevazute in anexele nr. 1 - 9*) la prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 9 sunt reproduse in facsimil.

                            p. Ministrul justitiei,
                            Rodica Constantinovici,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                     FORMULAR DE AVIZ DE GARANTIE INITIAL*)

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____________ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in ______________ str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. ______ judet/sector ___________ act identitate ___ seria ___ nr. _____________ eliberat de ____________________________________ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

in calitate de (bifati una dintre casute):
                                         _               _
                               creditor |_|     debitor |_|
                                         _                                   _
           reprezentant al creditorului |_|     reprezentant al debitorului |_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de garantie initial si solicit inregistrarea lui:

    1. Bifati una dintre casute si completati, daca este cazul, cu datele corespunzatoare:
                        _
    Inscriere initiala |_|
                                                     _
    Inscrierea intentiei de constituire a garantiei |_|
    Transformarea intentiei de constituire a garantiei in aviz de garantie
         _
initial |_|. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de identificare (ID-ul) a avizului de garantie prin care s-a facut publica intentia de constituire a garantiei: ___________________

    2. Destinatia inscrierii
                               _                                _
    Creditor garantat/debitor |_| Locatar/Locator (finantator) |_|
                            _                       _                      _
    Consignatar/Consignant |_| Vanzator/Cumparator |_| Obligatii agricole |_|
                                                                            _
    Inscriere facuta in legatura cu o operatiune privind finantele publice |_|
                    _
    Alte inscrieri |_|

    3. Numele/denumirea creditorului.

    Creditorul persoana juridica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul creditorilor persoane juridice ce vor fi inscrisi: ____________
    3 a) Denumirea persoanei juridice*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) __________________________________________________________________
    Tipul persoanei juridice*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) __________________________________________________________________
    Sediul: str. ______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________ cod postal ____________ tara ______________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________

    Creditorul persoana fizica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul creditorilor persoane fizice ce vor fi inscrisi: ____________
    3 b) Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea ________________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    4. Numele/denumirea debitorului.

    Debitorul persoana juridica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice ce vor fi inscrisi: ____________
    4 a) Denumirea persoanei juridice
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. ______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal _________________tara ______________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________

    Debitorul persoana fizica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice ce vor fi inscrisi: ____________
    4 b) Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea ________________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    5. Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun in garantie (bifati una sau mai multe din casutele de mai jos):
        _
    a) |_| Autovehicule.

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule ce vor fi inscrise: ____________
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Model _______________ an fabricatie _______ numar sasiu _____________ seria motorului _______________ descriere suplimentara _______________________________
    b) Bunuri mobile in garantie, atasate unor bunuri imobile care cad sub incidenta Titlului VI din Legea nr. 99/1999.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile ce vor fi inscrise: ____________
    Bifati una sau mai multe din casutele de mai jos:
     _
    |_| Bunul mobil in garantie este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999
     _
    |_| Padure ce urmeaza a fi defrisata
     _
    |_| Minerale ce urmeaza a fi extrase
    Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atat a bunurilor mobile afectate garantiei, cat si a bunurilor imobile carora le sunt atasate.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara.
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Descriere bun: _____________________________________________________________
    Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile carora le sunt atasate bunurile mobile, daca debitorul nu este proprietarul acestora. Daca
                                                                        _
debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifati casuta alaturata |_| si inscrieti datele de identificare a celorlalti coproprietari.
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. ______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal _________________tara ______________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
    Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea ________________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    c) |_| Alte bunuri.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile ce vor fi inscrise: ____________
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garantiei.
    Descriere bun: _____________________________________________________________
    6. Numele/denumirea creditorului/debitorului care solicita inscrierea acestui aviz.
    6a) Denumirea persoanei juridice ___________________________________________
    Tipul persoanei juridice
    Sediul: str. ______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal _________________tara ______________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala __________________
    6b) Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea ________________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data ____________         Semnatura ___________________

------------
    *) Formularul de aviz de garantie initial se utilizeaza si pentru inscrierea avizului de inscriere a intentiei de constituire a garantiei reale mobiliare, precum si pentru transformarea avizului prin care s-a facut publica intentia de constituire a garantiei in aviz de garantie initial.
    *) Denumirea persoanei juridice se va inscrie in formular neprescurtata, astfel cum figureaza in actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate si de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe actiuni, "S.R.L." - pentru societatea cu raspundere limitata, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
    *) Solicitantii vor avea in vedere o clasificare generala a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeaza fiecare din aceste persoane juridice: societate comerciala, regie autonoma, organizatie cooperatista, asociatie sau fundatie, institutie publica (pentru persoanele juridice de stat).

    ANEXA 2

                    FORMULAR DE AVIZ DE GARANTIE MODIFICATOR

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____________ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in ______________ str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. ______ judet/sector___________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de _______ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de (bifati una dintre posibilitati):
              _
    creditor |_|
                                  _
    reprezentant al creditorului |_|

    creditor nou (in cazul in care prin avizul modificator se inlocuieste, altfel decat prin cesiune a creantei, un creditor/toti creditorii din avizul de garantie initial, potrivit art. 28^2 alin. 3 din O.G. nr. 89/2000, cu modificarile si completarile ulterioare*) (vezi de asemenea explicatiile de la
                         _
sfarsitul formularului) |_|
                                     _
    reprezentant al noului creditor |_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de garantie modificator, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos si solicit inregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) ___________________

    I. ACEASTA MODIFICARE PRIVESTE:

    Bifati una din casutele de mai jos (se vor bifa doua casute numai in cazul in care formularul prevede expres aceasta posibilitate) si completati cu datele corespunzatoare.
        _
    1. |_| Schimbarea numelui/denumirii si/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitori
    Identificati debitorul/debitorii la care se raporteaza modificarea prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii lor, astfel cum figureaza in arhiva:
    ____________________________________________________________________________
    Folositi spatiile de mai jos pentru descrierea modificarii:
    Noul nume al persoanei fizice ____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ____________________________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Noua denumire a persoanei juridice _______________ tipul persoanei juridice
numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista _______________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ____________________________
    Noua adresa/noul sediu: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
        _
    2. |_| Schimbarea numelui/denumirii si/sau schimbarea adresei/sediului unui creditor
    Identificati creditorul la care se raporteaza modificarea prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale, astfel cum figureaza in arhiva:
    ____________________________________________________________________________
    Noul nume al persoanei fizice ____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ____________________________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Noua denumire a persoanei juridice _______________ tipul persoanei juridice
numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista _______________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ____________________________
    Noua adresa/noul sediu: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
        _
    3. |_| Inlocuirea unui creditor (altfel decat printr-o cesiune de creanta)
    Identificati creditorul care urmeaza sa fie inlocuit prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale: _________________________________________
    Inscrieti numele/denumirea si celelalte date de identificare a noului creditor:
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara _______________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    4. |_| Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decat printr-o cesiune de creanta)
    Inscrieti numele/denumirea si celelalte date de identificare a noului creditor:
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara __________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    5. |_| Radierea unuia sau mai multor debitori
    Identificati debitorul care urmeaza sa fie radiat prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale: _________________________________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice radiati: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice radiati: ____________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara __________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Precizati daca operatiunea de radiere a unui debitor este insotita de
                                                                      _      _
degrevarea bunurilor aduse in garantie de chiar debitorul radiat: DA |_| NU |_|
    In caz afirmativ, folositi spatiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie.
    ____________________________________________________________________________
        _
    6. |_| Radierea unui creditor
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului radiat:
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara __________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    7. |_| Mentionarea numelui/denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
    Identificati debitorul la care se raporteaza modificarea prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale: _________________________________________
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor:

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane juridice inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane fizice inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara __________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    8. |_| Rectificarea greselilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garantiei
    a) Identificati debitorul la care se raporteaza modificarea prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale __________________________________________
    Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:
    In loc de __________________________________________________________________
se va inscrie __________________________________________________________________
    b) Identificati bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie ____________________
    Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:
    In loc de __________________________________________________________________
se va inscrie __________________________________________________________________
        _
    9. |_| Rectificarea greselilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
    In loc de __________________________________________________________________
se va inscrie __________________________________________________________________
         _
    10. |_| Modificarea/completarea descrierii bunului in garantie
    Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie ___________________
    Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:
    ____________________________________________________________________________
         _
    11. |_| Adaugarea unui creditor celor deja existenti
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului creditor:

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara __________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         _
    12. |_| Adaugarea unui debitor subscriitor
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor:

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane juridice inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________ tipul persoanei juridice _________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ______________________ sediul: strada _______________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________________ cod postal __________________ tara __________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane fizice inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ___________________ domiciliul: strada _________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara __________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Precizati daca operatiunea de adaugare a unui debitor este insotita de aducerea de catre acesta a unor bunuri in garantie:
    _      _
DA |_| NU |_|

    In caz afirmativ, folositi rubricile de la punctul III pentru a mentiona bunurile aduse in garantie de noul debitor.
         _
    13. |_| Inlocuirea, totala ori partiala, a bunurilor afectate garantiei, daca debitorul si creditorul raman aceiasi
                                                        _
    a) Inlocuire totala a bunurilor afectate garantiei |_|
    Folositi rubricile de la punctul III pentru a mentiona noile bunuri aduse in garantie de debitor.
                                                           _
    b) Inlocuirea partiala a bunurilor afectate garantiei |_|
    Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunurile in garantie ce vor fi inlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie.
    ____________________________________________________________________________
    Folositi de asemenea rubricile de la punctul III pentru a mentiona noile bunuri aduse in garantie de debitor.

    II. ALTE MENTIUNI, PREVAZUTE IN MOD OBLIGATORIU DE LEGE

    Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni:
    ___________________________________________________________________________

    III. DESCRIERE BUNURI
        _
    a) |_| Autovehicule.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule ce vor fi inscrise: ____________
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Model _______________ an fabricatie _______ numar sasiu _____________ seria
motorului _______________ descriere suplimentara _______________________________
    b) Bunuri mobile in garantie, atasate unor bunuri imobile care cad sub incidenta Titlului VI din Legea nr. 99/1999.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile ce vor fi inscrise: ____________
    Bifati una sau mai multe din casutele de mai jos:
     _
    |_| Bunul mobil in garantie este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidenta Titlului VI al Legii nr. 99/1999
     _
    |_| Padure ce urmeaza a fi defrisata
     _
    |_| Minerale ce urmeaza a fi extrase

    Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atat a bunurilor mobile afectate garantiei, cat si a bunurilor imobile carora le sunt atasate.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara.
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Descriere bun: ____________________________________________________________
    Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile carora le sunt atasate bunurile mobile, daca debitorul nu este proprietarul acestora. Daca
                                                                        _
debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifati casuta alaturata |_| si inscrieti datele de identificare a celorlalti coproprietari.
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. _____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal ________________ tara ______________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
    Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea _______________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    c) |_| Alte bunuri.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile ce vor fi inscrise: ____________
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garantiei.
    Descriere bun: ____________________________________________________________
    IV. Precizati daca pentru actualizarea informatiei cuprinse in avizul de garantie la care se raporteaza modificarea este necesara si o modificare a descrierii bunului in garantie, corespunzator datelor inscrise de solicitant in
prezentul formular:
    _      _
DA |_| NU |_|

    In caz afirmativ, bifati punctul 10, completand cu datele corespunzatoare.

    V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA INSCRIERII

    Bifati una din posibilitati:
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de toti creditorii cu statut activ;
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de unul din creditorii cu statut activ;
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de noul creditor, in conditiile art. 28^2 alin. 3 din O.G nr. 89/2000.

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) Potrivit art. 28^2 alin. 3 din O.G. nr. 89/2000, cu modificarile si completarile ulterioare "Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de garantie initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica."
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    ANEXA 3

                    FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A CREANTEI*)

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____________ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in _____________ str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector___________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ____________________________________ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de (bifati una dintre casute)
              _                                 _
      cedent |_|    reprezentant al cedentului |_|
              _                                   _
    cesionar |_|    reprezentant al cesionarului |_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creantei, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos si solicit inregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de garantie *) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) ___________________

    1. Prezentul aviz de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva vizeaza (bifati una din cele doua posibilitati):
     _
    |_| inlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;
     _
    |_| inlocuirea unuia din creditorii cu statut activ; folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului cedent:
    Denumirea persoanei juridice _________________________________________ tipul persoanei juridice _____________________________________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala _______________________ sediul: str. _____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal ________________ tara ______________
    Numele persoanei fizice _____________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui ________________ prenumele mamei ______________________________ adresa: localitatea _________________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara _______________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    2. Numele/denumirea noului creditor (cesionarului):

    Creditorul persoana juridica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice ce vor fi inscrisi: ____________
    2a) Denumirea persoanei juridice _________________________________________ tipul persoanei juridice _____________________________________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala _______________________ sediul: str. _____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal ________________ tara ______________

    Creditorul persoana fizica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice ce vor fi inscrisi: ____________
    2 b) Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea _______________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    3. Identificarea partii care a solicitat efectuarea inscrierii.
    Bifati una din posibilitati:
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de toti creditorii cu statut activ;
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de unul din creditorii cu statut activ;
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de cesionar, in conditiile art. 28^2 alin. 3 din O.G nr. 89/2000.

    4. Alte mentiuni, prevazute in mod obligatoriu de lege.
    Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni:
    ___________________________________________________________________________

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) Prin avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva creditorul cedent va dobandi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut in avizul de garantie ca creditor cu statut activ.
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    ANEXA 4

          FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A GARANTIEI ASUPRA ALTOR BUNURI

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in _____________ str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector___________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ____________________________________ la data de _________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de (bifati una dintre posibilitati):
in calitate de (bifati una dintre casute):
              _                                    _
    creditor |_|                          debitor |_|
                                  _                                    _
    reprezentant al creditorului |_|      reprezentant al debitorului |_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garantiei asupra altor bunuri, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos si solicit inregistrarea lui:
    Numarul de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului)

    1. Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun in garantie (bifati una sau mai multe casute):
        _
    a) |_| Autovehicule.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule ce vor fi inscrise: ____________
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Model _______________ an fabricatie _______ numar sasiu _____________ seria
motorului _______________ descriere suplimentara ______________________________
    b) Bunuri mobile in garantie, atasate unor bunuri imobile care cad sub incidenta Titlului VI din Legea nr. 99/1999.
    - bunuri accesorii unor bunuri imobile care cad sub incidenta Titlului VI
                       _
din Legea nr. 99/1999 |_|
                                          _
    - padure care urmeaza a fi defrisata |_|
                                          _
    - minerale care urmeaza a fi extrase |_|

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile ce vor fi inscrise: ____________
    Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atat a bunurilor mobile afectate garantiei, cat si a bunurilor imobile carora le sunt atasate.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara.
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Descriere bun: ____________________________________________________________
    Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile carora le sunt atasate bunurile mobile, daca debitorul nu este proprietarul acestora. Daca
                                                                        _
debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifati casuta alaturata |_| si inscrieti datele de identificare a celorlalti coproprietari.
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. _____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _________ cod postal ____________ tara __________________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
    Numele persoanei fizice _______________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ______________________________ prenumele tatalui _______________________ prenumele mamei _____________________
    Adresa: localitatea _______________________ str. ________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ judet/sector _____________________ cod postal ________________ tara __________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        _
    c) |_| Alte bunuri.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile ce vor fi inscrise: ____________
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garantiei.
    Descriere bun: ____________________________________________________________

    2. Solicitarea de inscriere a avizului de extindere a garantiei a fost adresata de (bifati una din posibilitati):
     _
    |_| toti creditorii cu statut activ
     _
    |_| toti debitorii cu statut activ

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

     ANEXA 5

        FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A GARANTIEI LA O PARTE DIN BUNURILE
                AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in ______________ str. ____________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. ______ judet/sector___________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de _______ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de (bifati una dintre posibilitati):
                                                     _
in calitate de (bifati una dintre casute): creditor |_|
                                                                         _
                                           reprezentant al creditorului |_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos si solicit inregistrarea lui:
    Numarul de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) _____________________

    1. Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun in garantie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie):
        _
    a) |_| Autovehicule.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule degrevate: ____________
    Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.
    Fiecare bun va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Model _______________ an fabricatie _______ numar sasiu _____________ seria motorului _______________ descriere suplimentara ______________________________

    b) Bunuri mobile in garantie, atasate unor bunuri imobile, care cad sub incidenta Titlului VI din Legea nr. 99/1999.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile degrevate: ____________
    Bifati una sau mai multe din posibilitati:

    - bunuri mobile accesorii unor bunuri imobile, care cad sub incidenta
                                   _
Titlului VI din Legea nr. 99/1999 |_|
                                          _
    - padure care urmeaza a fi defrisata |_|
                                          _
    - minerale care urmeaza a fi extrase |_|

    Spatiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate.
    Fiecare bun afectat garantiei va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Descriere bun degrevat: ___________________________________________________
        _
    c) |_| Alte bunuri.
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile degrevate: ____________
    Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.
    Fiecare bun va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    Descriere bun degrevat: ___________________________________________________

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    ANEXA 6

           FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in _____________ str. ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. _____ judet/sector __________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ____________________________________ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                     _
in calitate de (bifati una dintre casute): creditor |_|
                                                                         _
                                           reprezentant al creditorului |_|

completez si subscriu prezentul formular si solicit anularea*) (vezi explicatiile de sfarsitul formularului) avizului de garantie initial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de sfarsitul formularului) _______________________________________________________

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) Avizul de nulitate se inscrie in arhiva numai in situatia in care prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila s-a dispus anularea contractului de garantie reala mobiliara ori a conventiei principale, pe langa care contractul de garantie este accesoriu.
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    ANEXA 7

           FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in _____________ str. ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. _____ judet/sector __________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ____________________________________ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                     _
in calitate de (bifati una dintre casute): creditor |_|
                                                                         _
                                           reprezentant al creditorului |_|

completez si subscriu prezentul formular si solicit stingerea avizului de garantie initial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de sfarsitul formularului) ___________________

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    ANEXA 8

          FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR _______________________________________________
    AGENT IMPUTERNICIT _____________________________________
    Nr. de inregistrare a formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): ___________________
    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ domiciliat in _____________ str. ____________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. _____ judet/sector __________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de __________________________________ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de (bifati una dintre posibilitati):
                                                     _
in calitate de (bifati una dintre casute): creditor |_|
                                                                         _
                                           reprezentant al creditorului |_|

completez si subscriu prezentul formular si solicit prelungirea efectelor avizului de garantie initial, identificat mai jos pentru o perioada (bifati una din cele doua casute):
     _
    |_| de 5 ani
     _
    |_| mai mica de 5 ani. Folositi spatiile alaturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a inscrierii ________________________

    Nr. de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de sfarsitul formularului) ___________________________

    1. Identificarea partii care a solicitat efectuarea inscrierii.
    Bifati una din posibilitati si completati cu datele corespunzatoare:
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului de prelungire a fost adresata de toti creditorii cu statut activ;
     _
    |_| Solicitarea de inscriere a avizului de prelungire a fost adresata de unul/unii din creditorii cu statut activ.
    Folositi spatiile alaturate pentru a mentiona datele de identificare a acestuia/acestora
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. _________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector _____________ cod postal __________ tara __________________________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
    Numele persoanei fizice _______________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ___________________ prenumele tatalui ___________________ prenumele mamei ___________________
    Adresa: localitatea ________________________ str. _________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector _____________________ cod postal ___________ tara ____________________
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Semnatura ___________________         Data ____________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    ANEXA 9

    Formulare-model pentru inscrierea avizelor de garantie referitoare la creantele bugetare

    A. FORMULAR DE AVIZ DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Semnatura
    Data _____________________                        Data _____________________

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ___________________________________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de _____________________________ la data ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de garantie initial:
    1) Felul inscrierii:
    Inscriere initiala
    2) Destinatia inscrierii:
    Inscriere facuta in legatura cu o operatiune privind finantele publice
    3) Creditorul persoana juridica
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. _________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector ____________ cod postal ________ tara ___________________
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
    4) Debitorul persoana juridica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice ce vor fi inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice __________________________________________________
    Sediul: str. _________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector ____________ cod postal ________ tara ___________________
    Numarul de identificare a persoanei juridice ______________________________
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
    5) Debitorul persoana fizica
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice ce vor fi inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _______________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) __________________ prenumele tatalui ___________________ prenumele mamei ___________________
    Adresa: Localitatea __________________________ str. _______________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector _____________________ cod postal ___________ tara ____________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    6) Descrierea bunului in garantie
    Observatie: Se recomanda ca descrierea bunului in garantie sa se faca cel putin prin precizarea naturii creantei bugetare, a codului acesteia, sumei datorate de debitor, a numarului titlului executoriu si a emitentului acestuia.
    Se inscriu in arhiva un numar de (precizati numarul) ___________________ creante bugetare.
    Fiecare creanta va fi individualizata prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    CREANTA A BUGETULUI DE STAT IN SUMA DE _______________________________ LEI, INREGISTRATA LA DATA DE _________________, REPREZENTAND: _____________________, COD ___________________, PENTRU CARE S-AU EMIS TITLURILE EXECUTORII (NUMAR SI DATA) ________________________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    B. FORMULAR DE AVIZ DE GARANTIE MODIFICATOR

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Data _____________________
    Data _____________________                        Semnatura

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ______________________________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ____________________________________ la data de ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

completez si subscriu prezentul formular modificator, vizand modificarea avizului de garantie initial, identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) - vezi explicatiile de la sfarsitul formularului

    1. MODIFICARE PRIVIND PARTILE AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    Aceasta modificare priveste (bifati una din cele trei casute si, daca este cazul, completati spatiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raporteaza modificarea):
     _
    |_| CREDITORUL
     _
    |_| DEBITORUL PERSOANA JURIDICA

    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
     _
    |_| DEBITORUL PERSOANA FIZICA
    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    De asemenea, bifati una din casutele de mai jos si completati cu datele corespunzatoare:
     _
    |_| Schimbarea adresei/sediului si/sau schimbarea numelui/denumirii
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona noile date de identificare:
    Noua adresa/sediu: localitatea ___________________ str. ___________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector _____________________ cod postal __________________
    Noua denumire a persoanei juridice _________________________________________ tipul persoanei juridice ______________________________ numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista __________________ codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ____________________________
    Noul nume al persoanei fizice ___________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) _____________________ act identitate _________ seria ______ nr. ____________ eliberat de _________________ la data de ___________________
     _
    |_| Mentionarea numelui/denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice ce vor fi inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _______________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ___________________ prenumele tatalui ___________________ prenumele mamei ___________________ adresa: localitatea _____________ str. ____________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector _______________ cod postal ___________ tara ____________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice ce vor fi inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. _________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector ____________ cod postal _______________ tara _____________________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________
     _
    |_| Rectificarea greselilor materiale survenite in avizul de garantie initial privind datele de identificare a partilor
    In loc de __________________________________________________________________ se va inscrie __________________________________________________________________

    2. MODIFICARI ALE BUNULUI IN GARANTIE

    Bifati una din casutele de mai jos:
     _
    |_| Modificarea/completarea descrierii bunului in garantie
    Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea.

    Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie.
    ____________________________________________________________________________
    Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:
    ____________________________________________________________________________
     _
    |_| Rectificarea greselilor materiale survenite in avizul de garantie, privitor la descrierea bunului in garantie
    Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea.
    Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie.
    ____________________________________________________________________________
    Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:
    In loc de __________________________________________________________________ se va inscrie __________________________________________________________________

    3. ALTE MODIFICARI
     _
    |_| Adaugarea unui debitor subscriitor
    Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor
    ____________________________________________________________________________
    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice ce vor fi inscrisi: ____________
    Numele persoanei fizice _______________________________ prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) ___________________ prenumele tatalui ___________________ prenumele mamei ___________________ adresa: localitatea ____________ str. _____________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ______ judet/sector _____________________ cod postal _____________ tara ____________________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice ce vor fi inscrisi: ____________
    Denumirea persoanei juridice _______________________________________________
    Tipul persoanei juridice ___________________________________________________
    Sediul: str. _________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ et. ____ ap. ____ judet/sector _____________ cod postal __________ tara ___________________
                                                                    _
    Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ____ |_| nu exista
    Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ___________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    C. FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A GARANTIEI ASUPRA ALTOR BUNURI

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Data _____________________
    Data _____________________                        Semnatura ________________

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ______________________________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ___________________________________ la data ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garantiei asupra altor bunuri, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos:
    Numarul de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) ___________________
    Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun in garantie:

    Se inscriu in arhiva un numar de (precizati numarul) ______________________ creante bugetare.
    Fiecare creanta va fi individualizata prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare.
    CREANTA A BUGETULUI DE STAT IN SUMA DE _______________________________ LEI, INREGISTRATA LA DATA DE __________________, REPREZENTAND: ____________________, COD ___________________, PENTRU CARE S-AU EMIS TITLURILE EXECUTORII (NUMAR SI DATA) ________________________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    D. FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A GARANTIEI LA O PARTE DIN BUNURILE AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Data _____________________
    Data _____________________                        Semnatura ________________

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ______________________________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ___________________________________ la data ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garantiei, vizand modificarea avizului de garantie initial identificat mai jos:
    Numarul de identificare a avizului de garantie*) (vezi explicatiile de la sfarsitul formularului) ___________________
    Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun in garantie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de garantie):

    Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul creantelor bugetare ce au fost recuperate: ____________

    CREANTA A BUGETULUI DE STAT IN SUMA DE _______________________________ LEI, INREGISTRATA LA DATA DE ______________, REPREZENTAND: ________________________, COD ___________________, PENTRU CARE S-AU EMIS TITLURILE EXECUTORII (NUMAR SI DATA) _________________________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    E. FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Data _____________________
    Data _____________________                        Semnatura ________________

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ______________________________ act identitate _____ seria _____ nr. _________ eliberat de ____________________________________ la data ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Solicit prelungirea efectelor avizului de garantie initial cu numarul de identificare mentionat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) - vezi explicatiile de la sfarsitul formularului ___________________
    Efectele avizului de garantie, identificat mai sus, sunt prelungite pentru inca:
    Precizati noua durata de valabilitate a inscrierii _________________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    F. FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Data _____________________
    Data _____________________                        Semnatura ________________

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. de identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ______________________________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ___________________________________ la data ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de anulare a avizului de garantie initial mentionat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) - vezi explicatiile de la sfarsitul formularului ____________________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

------------
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.

    G. FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE GARANTIE INITIAL

    OPERATOR: ______________________________                 APROBAT,
    AGENT IMPUTERNICIT: ____________________          Director executiv adjunct/
    Nr. inregistrare emitent _______________          Sef administratie/
    Data _____________________                        Sef administratie adjunct
    Nr. inregistrare operator/agent ________          Data _____________________
    Data _____________________                        Semnatura ________________

    Se completeaza numai de catre biroul de inscriere:
    Nr. identificare aviz de garantie (ID) ___________________
    Data ___________ ora ____ minutul ____ secunda ____ inscrierii

    Subsemnatul ______________________________ act identitate _____ seria _____ nr. __________ eliberat de ___________________________________ la data ________ cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

completez si subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de garantie initial mentionat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de garantie*) - vezi explicatiile de la sfarsitul formularului ___________________

    Data ____________         Semnatura ___________________

    Verificat:
    Sef serviciu,
    Numele si prenumele ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

    Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei:
    Nume si prenume complet ________________________________
    Data ____________
    Semnatura ___________________

           
    *) In situatia in care avizul de garantie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garantiei, de prelungire a avizului de garantie initial) se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima starea actuala a garantiei reale mobiliare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1290/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1290 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu