Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 17 din 28 ianuarie 2009

pentru modificarea si completarea anexei L „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activitatile din sectorul zootehnic, asa cum sunt prevazute la lit. a), b) si d) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 4 februarie 2009Văzând Referatul Direcţiei politici de piaţă în zootehnie nr. 126.044/2009,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa L „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar şi condiţiile de eligibilitate pentru activităţile din sectorul zootehnic, aşa cum sunt prevăzute la lit. a), b) şi d) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   In cuprinsul anexei L, sintagmele: „sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz" şi „Şef sucursală" se înlocuiesc cu sintagmele „centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz", respectiv „Director executiv".

2.  La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Plata sprijinului financiar se face în rate lunare egale, începând cu luna pentru care a fost depusă cererea, pentru controlul oficial al producţiei prevăzut la alin. (2) lit. a) şi d), iar pentru controlul oficial al producţiei prevăzut la alin. (2) lit. b) şi c) plata sprijinului financiar se face într-o singură tranşă anuală la terminarea perioadei de control."

3.  La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, crescători de porcine, beneficiază de sprijin financiar pentru animalele identificate şi înregistrate conform normelor sanitare veterinare în vigoare, animale abatorizate în abatoare care clasifică carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP şi:".

4. La articolul 18 alineatul (1) şi la articolul 20 alineatele (1) şi (3), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) livrate la abatoare autorizate sanitar veterinar;

b)  abatorizate în regim de prestare de servicii în abatoare autorizate sanitar veterinar;

c) abatorizate în abatoare proprii, autorizate sanitar veterinar, în cadrul unităţilor integrate şi a căror activitate este evidenţiată distinct."

5.  La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) al art. 18, producătorii agricoli, crescători de porcine, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, şi să o depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/factură/nota de intrare-recepţie, după caz, pentru porcii abatorizati, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului."

6.  La articolul 19 alineatul (3) litera c), punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. copie de pe formularul de mişcare pentru fiecare animal sau grup de animale, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor sau ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, după caz;

3. copie de pe autorizarea sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;".

7.  La articolul 19 alineatul (3) litera c), punctul 4 se abrogă.

8. La articolul 20, alineatele (1) şi (3), părţile introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, crescători de bovine, beneficiază de sprijin financiar pentru bovinele adulte abatorizate în abatoare autorizate sanitar veterinar care  clasifică  carcasele  conform  Sistemului  de clasificare   a   carcaselor   EUROP,   animale   identificate   şi înregistrate conform normelor sanitare veterinare în vigoare:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) Producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, crescători de ovine, beneficiază de sprijin financiar pentru animalele abatorizate în abatoare autorizate sanitar veterinar care clasifică carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP, animale identificate şi înregistrate conform normelor sanitare veterinare în vigoare:".

9.  La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) şi (3) ale art. 20, producătorii agricoli, crescători de bovine adulte/ovine, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, şi să o depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/factură/nota de intrare-recepţie, după caz, pentru bovinele adulte/ovinele abatorizate, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului."

10. La articolul 21 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) copie de pe formularul de mişcare pentru fiecare animal sau grup de animale, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008;".

11. La articolul 21 alineatul (3) litera c), punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. copie de pe formularul de mişcare pentru fiecare animal sau grup de animale, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008;

3. copie de pe autorizarea sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;".

12.  La articolul 21 alineatul (3) litera c), punctul 4 se abrogă.

13.  La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, crescători de porcine, pentru materialul biologic de reproducţie, în funcţie de valoarea zootehnică a acestuia, respectiv pentru scrofiţele de reproducţie la prima fătare, identificate şi înregistrate conform normelor sanitare veterinare în vigoare."

14. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) pui broiler la abatoare autorizate sanitar veterinar, cu o greutate de peste 1,950 kg/cap;".

15.  La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la lit. a) de la alin. (1), producătorii agricoli, crescători de păsări, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, şi să o depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/factură/nota de intrare-recepţie, după caz, pentru puii broiler abatorizaţi, însoţită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării abatorului."

16.  La articolul 24 alineatul (5) literele a) şi b), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. copie de pe actul de însoţire a mărfii;".

17.  La articolul 24 alineatul (5) litera c), punctele 2 şi 4 se abrogă.

18.  La articolul 24 alineatul (5) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. copie de pe autorizarea sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;".

19.  La articolul 24 alineatul (7), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la lit. b) de la alin. (1), producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, crescători de păsări pentru ouă de consum, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, şi să o depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/factura/avizul de însoţire a ouălor de consum din categoriile de greutate M, L şi XL la centrele de colectare, sortare, marcare, însoţită de următoarele documente, pentru fiecare categorie de beneficiar şi în funcţie de regimul utilizării centrului:".

20.   La articolul 24 alineatul (71), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) copie de pe factură/borderoul de achiziţie întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare;".

21.  La articolul 24 alineatul (72) litera c), punctul 2 se abrogă.

22. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează familii de albine înscrise în Registrul agricol conform legislaţiei în vigoare, beneficiază de sprijin financiar pentru producţia de miere:

a) livrată la unităţi de procesare autorizate sanitar veterinar;

b)   procesată la unităţi de procesare autorizate sanitar veterinar, în regim de prestare de servicii;

c) procesată în unităţi proprii de procesare autorizate sanitar veterinar.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă pe familia de albine elită şi/sau familia de albine producţie deţinătorilor de familii de albine care livrează minimum 10 kg de miere pentru fiecare familie de albine, în baza documentului care atestă valorificarea mierii la unităţile de procesare autorizate sanitar veterinar."

23.  La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, crescători de albine, care deţin familii de albine, produc şi procesează miere în unităţi proprii, cererea, însoţită de nota de intrare-recepţie şi de documentele prevăzute la lit. a) şi lit. b) ale alin. (1), se depune în termen de 30 de zile de la data de intrare a mierii în unitatea de procesare, menţionată pe nota de intrare-recepţie."

24.  La articolul 40 punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) lista cu abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de abatorizare;".

25. Articolul 42 se abrogă.

26. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Sprijinul financiar de la bugetul de stat se acordă beneficiarilor care au depus solicitările în termenul legal, în limita sumei alocate pentru fiecare formă de sprijin.

(2) In cazul în care suma solicitată de beneficiari depăşeşte suma alocată formei de sprijin respective, sprijinul financiar se acordă pentru o cantitate diminuată procentual tuturor beneficiarilor, pentru încadrarea în suma alocată."

27.   Articolul 431 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 431. - (1) Formele de sprijin financiar prevăzute la cap. II «Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală» secţiunile 1 şi 2 se acordă pentru animalele crescute, abatorizate şi clasificate, după caz, în abatoare autorizate sanitar veterinar pe teritoriul naţional.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la cap. II «Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală» secţiunea 4 se acordă pentru producţia de miere procesată la unităţi de procesare autorizate sanitar veterinar pe teritoriul naţional."

28.  La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Pentru formele de sprijin financiar pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice în cursul lunii decembrie, sprijinul financiar cuvenit se solicită prin cereri, care se depun la instituţiile publice menţionate la alin. (1) al art. 44, până la data de 25 ianuarie a anului următor, iar pentru laptele din trimestrul IV, până la data de 31 ianuarie a anului următor. Ulterior acestor date nu se mai primesc cereri pentru plata sprijinului financiar aferent anului anterior."

29. Anexa nr. 10 „Cerere pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru porcine, bovine adulte sau ovine, prevăzut la alin. (1) al art. 18 şi la alin. (1) şi (3) ale art. 20 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării  rurale nr. ........./.................." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

30.   Anexa nr. 12 „Centralizatorul rapoartelor de clasificare a carcaselor de porcine, pe clasele de calitate «E» şi «U»" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

31. Anexa nr. 15 „Cerere pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru păsări - pui broiler/ouă consum, prevăzut la alin. (1) al art. 24 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.........../.................." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

32.  La anexa nr. 151 „Raport centralizat de sortare a ouălorde consum perioada................................................1)", textul indicelui1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ,

,,1) Perioada să nu depăşească 30 de zile de la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/factura/avizul de însoţire a ouălor de consum la centrele de colectare, sortare şi marcare."

33. Anexa nr. 19 „Cerere pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru familiile de albine, prevăzut la art. 31  din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr........./..............." se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 10 la anexa L)

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru porcine, bovine adulte sau ovine, prevăzut la alin. (1) al art. 18 şi la alin. (1) şi (3) ale art. 20 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr........../..................

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                                                   

Centrul judeţean...................................  

Nr................din....................................   

                                                                                                                   

Verificat şi aprobat pentru suma de..............lei

la data de...................................

Director executiv,

...................................................

Persoană fizică

Subsemnatul (a) (nume, prenume, iniţiala tatălui)......................................................................, domiciliat(ă)în localitatea (sat, comună, oraş)............................................, sectorul........../judeţul........................, str............................nr........., codul poştal..........nr. telefon..............., nr. fax..............., adresă e-mail......................, codul din Registrul naţional al exploataţiilor....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.......... nr.........., CNP.................................., cont bancar nr...................., deschis la Banca........................., Sucursala..........................................................

Persoană juridică

(denumirea solicitantului)................................................................................., cu sediul în localitatea  (sat, comună, oraş)...................................................................., str...........................nr........., judeţul ..................................., înregistrat la registrul comerţului cu nr....................., cod unic de înregistrare..............., codul din Registrul naţional al exploataţiilor................................, reprezentat prin ............................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria.........nr....................., CNP................................, cont bancar nr................, deschis la Banca.................................., Sucursala.........................................,

solicit acordarea sprijinului financiar pentru porci/bovine adulte/ovine: în număr de..........capete livrate şi clasificate la data de..............la abatorul autorizat sanitar veterinar........................................, care clasifică animale în conformitate cu Sistemul de clasificare EUROP, din localitatea....................., conform datelor înscrise în rapoartele de clasificare/centralizatorul rapoartelor de clasificare.

Menţionez următoarele:

1.  Exploataţia pe care o deţin/al cărei reprezentant legal sunt este înregistrată ca exploataţie în RNE la ANSVSA cu codul..........................

2.  Sunt înregistrat în volumul ...............la poziţia nr.................din Registrul agricol al localităţii în care se află situată exploataţia.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data....................................................

Semnătura

(ştampila în cazul persoanelor juridice)

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 12 la anexa L)

CENTRALIZATORUL

rapoartelor de clasificare a carcaselor de porcine, pe clasele de calitate „E" şi „U"

- Abator..........................................................................

Nr. autorizaţiei sanitare veterinare....................................

Localitatea...............................Judeţul............................

- Agenţia de clasificare...................................................

Cod unic de înregistrare..................................................

Localitatea...............................Judeţul............................

- Numele şi prenumele clasificatorului..................................................................................., CNP................................

- Numele şi prenumele clasificatorului independent................................................................, CNP................................

- Proprietar porcine..........................................., din localitatea..........................................Judeţul.................................

Nr. crt.

Data abatorizării

Numărul raportului de clasificare a

carcaselor de porcine

Numărul total de porci abatorizati

Numărul total de carcase rezultate

Numărul de carcase clasa „E" cu greutatea între 60 kg şi 100 kg

Numărul de carcase clasa „U" cu greutatea între 60 kg şi 100 kg

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

Clasificator,

.............................................................

Şef abator,

.............................................................

(ştampilă)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 15 la anexa L)

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru păsări - pui broiler/ouă consum, prevăzut la alin. (1) al art. 24 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.........../..................

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Centrul judeţean......................................

Nr........................din..............................

Verificat şi aprobat pentru suma de.............lei

la data de.................................................

Director executiv,

.................................................................

Verificat

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului...........................

Persoană fizică

Subsemnatul (a) (nume, prenume, iniţiala tatălui)......................................................................., domiciliat(ă) în localitatea (sat, comună, oraş) ..........................................., sectorul........../judeţul........................, str............................nr........., codul poştal............, nr. telefon................, nr. fax................, adresă e-mail......................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria...........nr...................., CNP......................................, cont bancar nr.............................., deschis la Banca................................, Sucursala..............................................

Persoană juridică

(denumirea solicitantului) ................................................................................., cu sediul în localitatea (sat, comună, oraş)...................................................................., str...........................nr........., judeţul ..................................., înregistrat la registrul comerţului cu nr....................., cod unic de înregistrare..............., reprezentat prin........................................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria........... nr..................., CNP.............................., cont bancar nr.............................., deschis la Banca................................................., Sucursala....................................,

-  solicit acordarea sprijinului financiar pentru pui broiler în număr de .......... capete şi o greutate medie pe lot de.........kg/cap (peste 1,95 kg), aşa cum reiese din borderoul de achiziţie/factura/nota de intrare-recepţie nr...................., după caz,    livrate    la    data    de    ..............    la    abatorul    autorizat    sanitar    veterinar    ..........................    din    localitatea ..............................................................., conform datelor înscrise în tabelul alăturat;

- solicit acordarea sprijinului financiar pentru ouă consum în număr de.........bucăţi, aşa cum reiese din borderoul de achiziţie/factura/avizul de însoţire a ouălor de consum de la fermă la centrul de colectare/documentul de înregistrare a producţiei zilnice de ouă nr..................., după caz, livrate la......................................, din localitatea...............................judeţul......................., conform datelor înscrise în Raportul centralizat de sortare a ouălor de consum pentru perioada......................................(perioadă care nu trebuie să depăşească 30 de zile da la data înscrisă pe borderoul de achiziţie/factura/avizul de însoţire a ouălor de consum la centrele de colectare, sortare şi marcare).

Menţionez următoarele:

1.  Sunt înregistrat în volumul............la poziţia nr...................din Registrul agricol al localităţii în care se află situată exploataţia.

2. Indeplinesc condiţiile cuprinse în Programul-cadru minimal de biosecuritate în fermele avicole, fapt dovedit prin avizul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data........................

Semnătura

(ştampila în cazul persoanelor juridice)

Tabel pentru puii broiler pentru care se solicită sprijin financiar la data de..................

Nr. crt.

Poziţia din Registrul agricol

Data livrării

Pui broiler din borderoul de achiziţie/factura/ nota de intrare- recepţie (cap.)

Greutatea totală a puilor broiler din borderoul de achiziţie/ factura/nota de intrare-recepţie

(kg)

Greutatea medie

rezultată

(col. 4/col. 3)

(kg)

Pui broiler pentru care se solicită subvenţie (cap.)

Valoarea unitară a subvenţiei (lei/cap.)

Valoarea

subvenţiei

solicitate

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

TOTAL:

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 19 la anexa L)

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru familiile de albine, prevăzut la art. 31 din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr........./...............

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului.....................

Centrul judeţean............................

Nr........................din.....................

Verificat şi aprobat pentru suma de....................lei

la data de.......................................

Director executiv,

......................................................

Persoană fizică

Subsemnatul (a) (nume, prenume, iniţiala tatălui)......................................................................., domiciliat(ă)în  localitatea  (sat, comună, oraş) ..................................................., sectorul........../judeţul........................, str............................nr........., codul poştal.........., nr. telefon..............., nr. fax..............., adresă e-mail...................., poziţia în Registrul agricol.........................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.........nr........................., CNP  ..........................,   cont  bancar  nr......................................,  deschis  la  Banca   .....................................,   Sucursala

Persoană juridică

(denumirea solicitantului)................................................................................., cu sediul în localitatea  (sat, comună, oraş)...................................................................., str...........................nr........., judeţul ..................................., înregistrat la registrul comerţului cu nr....................., cod unic de înregistrare..............., poziţia în Registrul agricol............., reprezentată prin..............................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria........nr........................, CNP............................................, cont bancar nr............................., deschis la Banca.............................., Sucursala....................................................., solicit acordarea sprijinului financiar pentru un număr de...........familii albine, pentru care s-au predat.........kg miere la unitatea de procesare autorizată sanitar veterinar.............................., conform datelor înscrise în tabelul alăturat.

Menţionez următoarele:

1.  Deţin un număr de...............familii de albine.

2.  Sunt înregistrat în volumul ........ la poziţia nr....................din Registrul agricol al localităţii în care se află situată exploataţia.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar, voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data..................................................

Semnătura

(ştampila în cazul persoanelor juridice)

Tabel cu familiile de albine pentru care se solicită sprijin financiar la data de: ..................................

Nr. crt.

Familii de albine pentru care se solicită sprijinul financiar

(nr.)

Poziţia în Registrul agricol

Cantitatea de miere livrată la unităţi de

procesare autorizate

sanitar veterinar

(kg)

Valoarea unitară a sprijinului financiar

(lei/fam.)

Valoarea sprijinului financiar solicitat

(lei) (col. 1 x col. 4)

0

1

2

3

4

5

1

…..

TOTAL:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 17/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 17 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu