Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.167 din 26.10.2016

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 08 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Ioan-Dragoş TudoracheANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Unitatea de Politici Publice este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generală în domeniul coordonării activităţilor referitoare la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi în domeniul planificării strategice şi planificării bugetare pe programe, în scopul îmbunătăţirii capacităţii manageriale la nivelul ministerului. Articolul 2Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul de competenţă, Unitatea de Politici Publice, denumită în continuare Unitate, cooperează, pe linie de specialitate, atât cu structurile aflate în subordinea ministerului, cât şi cu structurile de politici publice ale altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, sociale şi economice, la nivel naţional sau internaţional, după caz. Capitolul IIOrganizarea Unităţii Articolul 3Unitatea este organizată şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative cu incidenţă la nivelul ministerului, în domeniile politicilor publice şi planificării strategice şi bugetare pe programe. Articolul 4Unitatea este organizată la nivel de direcţie în aparatul central al ministerului şi se află în subordinea ministrului afacerilor interne. Articolul 5(1) Unitatea are următoarea structură organizatorică:a)Conducerea; b)Serviciul politici publice; c)Serviciul planificare strategică şi bugetară; d)Compartimentul secretariat şi documente clasificate. (2) Organigrama Unităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 6–- (1) Relaţiile dintre conducerea Unităţii şi structurile sale componente sunt ierarhice, iar relaţiile dintre acestea sunt funcţionale şi de cooperare.(2) Diagrama de relaţii a Unităţii este prevăzută în anexa nr. 2. Capitolul IIIAtribuţiile Unităţii Articolul 7Unitatea asigură dezvoltarea capacităţii manageriale la nivelul ministerului, prin coordonarea unitară a procesului de elaborare a documentelor de politici publice cu aplicabilitate în domeniul de competenţă, precum şi a procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul structurilor aparatului central şi al unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/cadrul ministerului. Articolul 8Obiectivele generale ale Unităţii sunt: a)creşterea eficienţei şi eficacităţii politicilor publice în domeniile de competenţă ale ministerului; b)consolidarea şi eficientizarea procesului de planificare strategică şi bugetară pe programe la nivelul ministerului; c)îmbunătăţirea managementului strategic instituţional prin alocarea resurselor pe baza priorităţilor şi obiectivelor strategice ale ministerului; d)consolidarea orientării spre performanţă a managementului instituţional prin îmbunătăţirea continuă a gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice asumate. Articolul 9Unitatea are următoarele atribuţii: a)implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a propunerilor de politici publice şi de elaborare a documentelor de politici publice; b)asigură respectarea, la nivelul ministerului, a procedurilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice; c)elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central al ministerului, precum şi din subordinea/cadrul ministerului, forma finală a documentelor de politici publice; d)participă, alături de structurile ministerului, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică şi avizare, în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului, conform reglementărilor în vigoare; e)colaborează cu structura cu atribuţii similare de la nivelul Guvernului, în procesul de adoptare a documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică şi bugetară pe programe, iniţiate la nivelul ministerului; f)efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi elaborate şi implementate, în domeniile de competenţă ale ministerului; g)centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate în domeniile de competenţă a ministerului; h)sintetizează analizele, studiile şi rapoartele primite de la structurile ministerului cu privire la impactul aplicării strategiilor şi politicilor publice şi propune, după caz, conducerii ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun; i)participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru intraministeriale cu activitate circumscrisă domeniilor de competenţă; j)organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în formularea propunerilor de politici publice, respectiv în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică şi bugetară pe programe; k)implementează la nivelul ministerului ansamblul procedurilor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe; l)participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu cele asumate în documentele de politici publice, precum şi cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale; m)organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri de lucru cu factorii implicaţi în vederea prezentării unei situaţii privind: obiectivele specifice, acţiunile preconizate, rezultatele aşteptate şi termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate; n)coordonează realizarea evaluării anuale a activităţii ministerului; o)participă, alături de structurile de specialitate ale ministerului, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare; p)elaborează şi prezintă conducerii ministerului şi, după caz, Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate; q)desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control la nivelul structurilor ministerului, în legătură cu activităţile din domeniul său de competenţă; r)elaborează, pe baza propunerilor structurilor ministerului, Planul strategic instituţional al ministerului şi întocmeşte rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor, pe care le prezintă conducerii ministerului; s)elaborează puncte de vedere în domeniul său de competenţă şi asigură suport decizional pentru conducerea ministerului în procesul de coordonare a elaborării documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică bugetară; t)participă, alături de structurile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, şi asigură respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare; u)participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează, cu aprobarea conducerii ministerului, Cancelariei Prim-Ministrului, stadiul măsurilor prioritare; v)participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice; w)implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul specific de activitate; x)îndeplineşte alte atribuţii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare. Capitolul IVConducerea Unităţii Articolul 10Unitatea este condusă de director. Articolul 11(1) Directorul conduce întreaga activitate a Unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu structurile cu competenţe în domeniu din alte ministere şi instituţii publice şi cu alte organisme din afara ministerului, potrivit competenţelor.(2) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor conducerii ministerului, directorul emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi pentru structurile ministerului, în domeniul său de competenţă.(3) În condiţiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine. Articolul 12Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară Unitatea, potrivit fişei postului. Capitolul VAtribuţiile structurilor componente ale Unităţii Secţiunea 1Atribuţiile Serviciului politici publice Articolul 13Serviciul politici publice are următoarele atribuţii: a)desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la nivelul structurilor ministerului în domeniul de competenţă, atât în ceea ce priveşte formularea de politici publice, cât şi în elaborarea documentelor de politici publice; b)întocmeşte proceduri şi metodologii interne privind formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice la nivelul ministerului şi monitorizează respectarea acestora; c)asigură trimiterea documentelor de politici publice către structura de profil de la nivelul Guvernului, în vederea obţinerii avizului conform; d)asigură, prin intermediul Direcţiei informare şi relaţii publice, transparenţa decizională pe timpul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; e)centralizează propunerile structurilor ministerului pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din acesta; f)gestionează procedurile de consultare şi avizare interinstituţională a documentelor de politici publice; g)asigură activitatea de monitorizare a Planului de acţiuni sectorial al ministerului; h)elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize şi informări pe probleme din sfera sa de activitate; i)colectează date statistice în vederea identificării problemelor de politici publice, solicitând ulterior structurilor cu atribuţii în gestionarea problemei identificate iniţierea procesului de formulare a politicilor publice; j)participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu cele asumate în documentele de politici publice; k)centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare elaborate de structurile de specialitate ale ministerului cu privire la politicile publice implementate de acestea, aspectele rezultate fiind prezentate conducerii ministerului; l)identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la îmbunătăţirea cadrului necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ale Unităţii; m)participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative şi ale altor documente trimise în consultare Unităţii; n)emite avize consultative, în condiţiile reglementărilor specifice, asupra instrumentelor de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului conform reglementărilor în vigoare; o)participă la organizarea şedinţelor de informare şi dezbatere, precum şi a seminarelor cu factorii implicaţi în formularea propunerilor de politici publice, respectiv în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; p)participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru intraministeriale cu activitate cicumscrisă domeniului politicilor publice; q)întocmeşte un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice la nivelul ministerului, pe care îl transmite, cu aprobarea conducerii ministerului, Cancelariei Prim-Ministrului pe baza formularului pus la dispoziţie de către aceasta. Secţiunea a 2-aAtribuţiile Serviciului planificare strategică şi bugetară Articolul 14Serviciul planificare strategică şi bugetară are următoarele atribuţii: a)coordonează procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului; b)desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la nivelul structurilor ministerului în domeniul de competenţă, în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică şi bugetară pe programe; c)integrează Planul strategic instituţional, pe baza propunerilor structurilor ministerului, îl prezintă spre aprobare conducerii ministerului şi asigură, ulterior, transmiterea acestuia către Cancelaria Prim-Ministrului; d)elaborează, pe baza datelor puse la dispoziţie periodic de structurile ministerului, rapoarte de monitorizare a implementării planului strategic instituţional pe care le prezintă conducerii ministerului; e)întocmeşte rapoarte anuale de evaluare a implementării planului strategic instituţional, pe care le prezintă conducerii ministerului; f)asigură, cu sprijinul structurilor ministerului, publicarea pe paginile de internet şi intranet a ministerului a planului strategic instituţional; g)întocmeşte informări, sinteze, analize cu privire la problematica planificării strategice, la solicitarea conducerii ministerului; h)colaborează cu structurile de specialitate de la nivelul Guvernului în domeniul planificării strategice şi bugetare pe programe; i)participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează, după caz, grupuri de lucru intraministeriale cu activitate circumscrisă domeniului planificării strategice şi bugetare pe programe; j)participă, alături de structurile de specialitate ale ministerului, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare; k)urmăreşte compatibilitatea dintre indicatorii de performanţă din cadrul programelor bugetare ale ministerului şi rezultatele politicilor publice şi semnalează, după caz, conducerii ministerului eventualele neregularităţi constatate; l)participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale; m)monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul programelor bugetare ale ministerului, elaborând în acest sens Raportul anual de performanţă privind execuţia bugetului pe programe pentru anul anterior, document pe care îl înaintează Ministerului Finanţelor Publice, conform reglementărilor în vigoare; n)colaborează cu Direcţia generală financiară şi cu Direcţia generală logistică în vederea analizării bugetului pe programe al ministerului pentru anul financiar corespunzător anului de plan şi orientativ, pentru anii următori; o)introduce bugetul pe programe al ministerului în aplicaţia Buget gestionată de către Ministerul Finanţelor Publice (portal extranet), pe cele două secţiuni ale aplicaţiei Buget-NG, respectiv SIT-FIN; p)elaborează „Documentul sinteză privind politicile şi programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul în curs şi perspectiva pentru anii următori - Anexa A", document ce se înaintează Ministerului Finanţelor Publice; q)participă în cadrul grupului de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei fiscal-bugetare pe domeniul afaceri interne, prezentând politicile implementate de către minister şi programele bugetare pe care le finanţează. Secţiunea a 3-aAtribuţiile Compartimentului secretariat şi documente clasificate Articolul 15(1) Compartimentul secretariat şi documente clasificate este structura Unităţii care îndeplineşte atribuţii subsumate activităţilor de secretariat şi de gestionare a informaţiilor clasificate.(2) Compartimentului secretariat şi documente clasificate are următoarele atribuţii:a)asigură primirea, expedierea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul corespondenţei zilnice, inclusiv prin staţia de fax proprie şi prin e-mail, la nivelul Unităţii; b)asigură predarea, primirea, înregistrarea, multiplicarea, evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea, arhivarea şi inventarierea documentelor clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; c)participă la distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; d)organizează şi ţine evidenţa actelor normative de nivel superior şi interne transmise Unităţii, precum şi a literaturii de specialitate, clasificată şi neclasificată, asigură informarea, multiplicarea şi distribuirea acestora personalului Unităţii în funcţie de necesitate, cu respectarea normelor legale în vigoare privind informaţiile clasificate; e)ţine evidenţa prezenţei la serviciu, a zilelor în care personalul Unităţii se află în concedii sau învoiri, a orelor suplimentare prestate de personalul Unităţii şi a recuperării prin timp liber corespunzător a acestora; f)iniţiază demersurile necesare pentru obţinerea rechizitelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţilor şi întocmirii lucrărilor în cadrul Unităţii; g)întocmeşte dispoziţia zilnică a directorului; h)desfăşoară activitatea de evidenţă, păstrare, distribuire a sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Unităţii; i)răspunde de păstrarea, manipularea şi securitatea arhivei Unităţii; j)asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare; k)informează conducerea Unităţii şi funcţionarul de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, constatate în procesul de gestionare a acestora; l)în baza aprobării conducerii Unităţii, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; m)sprijină conducerea Unităţii şi funcţionarul de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate; n)elaborează procedurile de lucru din domeniul de competenţă, inclusiv pe cea privind modul de redactare şi circuitul documentelor în cadrul Unităţii. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 16Personalul Unităţii este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament în părţile ce îl privesc. Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. la regulament ORGANIGRAMA Unităţii de Politici Publice ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la regulament DIAGRAMA de relaţii a Unităţii de Politici PubliceSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 167/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 167 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 167/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu