Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1667 din 1 octombrie 2008

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare, diferentiate in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere si marimea unitatii si subunitatii, precum si a indemnizatiilor pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 727 din 28 octombrie 2008Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 10.235 din 1 octombrie 2008,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului' nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 26 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La anexa nr. 2 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a spitalelor clinice, universitare, institute şi centre medicale clinice cu personalitate juridică şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi mărimea unităţii", la notă, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Pentru funcţiile de conducere prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al spitalelor, indemnizaţiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, cu modificările ulterioare."

2.   La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii" se elimină asteriscurile din tabelul de la capitolul I litera A, iar nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

1.  Unităţile sanitare care au între 301 şi 400 de paturi pot să utilizeze funcţia de asistent medical-şef cu o indemnizaţie de conducere maximă lunară de 18% din salariul de bază.

2. Categoria unităţilor sanitare cu paturi constituite ca unităţi cu personalitate juridică se stabileşte luându-se în calcul numărul total de paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activităţii medicale, cuprinzându-se paturile din secţiile şi compartimentele de specialitate, paturile din secţiile exterioare, din staţionarele de adulţi şi copii, paturile de însoţitori, paturile altor unităţi ca: sanatorii, preventorii, fără personalitate juridică şi integrate în structura unităţilor sanitare respective.

3. Pentru funcţiile de conducere prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al spitalelor, indemnizaţiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.501/2006, cu modificările ulterioare."

3.   La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii" capitolul I litera B, la notă, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Funcţiile de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T.Nicolau» Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizaţie de conducere."

4.   In anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii" la capitolul I, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:

„C. Unităţi sanitare cu personalitate juridică, altele decât cele cu paturi

Categoria unităţii

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară

Medic director**)

Medic director adjunct

Director adjunct

Contabil- şef

Şef) serviciu

Şef birou

Personal sanitar

mediu şef/ asistent

medical-şef

I.

45

35

35

35

30

25

10

II.

42

30

30

30

28

23

9

III.

40

28

28

28

25**)

22

8

IV.

35

25

25

25

22

20

7

V.

30

22

22

22

20

18

6

NOTĂ:

1. Categoria unităţii sanitare este cea stabilită în anexa nr. 4.

2.  Funcţiile de conducere din cadrul centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizaţie de conducere.

*) Se utilizează şi pentru funcţia de şef depozit-economist, inginer etc. din cadrul Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti.

**) Se utilizează şi pentru funcţiile de director-inginer, economist etc."

5. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii" capitolul I litera D, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

1.   Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor care nu îndeplinesc condiţia prevăzută pentru categoria IV de unitate sanitară vor avea un medic coordonator care va prelua atribuţiile medicului-şef şi care va fi desemnat de managerul spitalului/directorul general/comandantul la propunerea directorului medical.

2.   Indemnizaţiile de conducere maxime lunare pentru ambulatoriul de specialitate fără personalitate juridică din structura spitalului nu se utilizează pentru ambulatoriile integrate aflate în structura spitalelor din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, cu excepţia ambulatoriilor de specialitate pentru sportivi şi a ambulatoriilor de stomatologie în care se desfăşoară activitate de învăţământ."

6. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii" capitolul II, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Laboratoare medicale

Funcţia

Categoria laboratorului/centrului, indemnizaţia de conducere maximă lunară în procente din salariul de bază:

I

II

III

IV

V

VI

peste 25 posturi

21-25 posturi

16-20 posturi

11-15 posturi

7-10 posturi

cel puţin 5 posturi

1. Şef laborator/centru (cu studii superioare de specialitate)

25

22

20

18

15

12

2. Asistent medical-şef

10

9

8

7

6

5

NOTA:

1.  Se utilizează şi pentru psihologul şef de laborator de la laboratoarele de psihologie CFR, auto, navale, aviaţie, organizate în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

2.    Se utilizează şi pentru laboratorul de sănătate mintală/centrul de sănătate mintală şi laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie."

7. La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii" capitolul II, litera E se modifică şi va avea următorul cuprins:

„E. Unitate de Primire Urgenţe - SMURD, Unitatea de Primire Urgenţă şi Compartiment de Primire Urgenţe

Nr. crt.

Loc de muncă

Funcţia de conducere

Indemnizaţia de conducere

maximă lunară în procente din salariul de bază

Indemnizaţia maximă lunară pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, în procente din salariul de bază

1.

Unitatea de Primire Urgenţă - SMURD

- medic-şef

- asistent medical-sef

25

10

2.

Unitatea de Primire Urgenţă

- medic-şef

- asistent medical-sef

20

9

3.

Compartiment de Primire Urgenţe

- medic-şef

- asistent medical-sef

15

8"

8.   La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii", la capitolul VII, după tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Pentru funcţiile de conducere prevăzute în anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al Serviciului de ambulanţă al municipiului Bucureşti, indemnizaţiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 518/2008 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se determină salariile de bază individuale pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al serviciilor de ambulanţă."

9.   La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii", la capitolul VIII, după tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Pentru funcţiile de conducere prevăzute în anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă judeţene, indemnizaţiile de conducere se acordă în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 518/2008."

10.   La anexa nr. 3 „Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţii", la capitolul XI, după tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de indemnizaţie de conducere."

11.  La anexa nr. 4 „Unităţi nominalizate pentru care categoria se stabileşte în funcţie de complexitatea şi specificul activităţii medicale", categoria I se completează cu următoarea unitate:

„- Centrul Naţional de Sănătate Mintală".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1667/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1667 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu