Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 145 din 27 martie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE


SmartCity3

              NR. 145 din 27 martie 1998
              MINISTERUL FINANTELOR
              Nr. 770 din 10 aprilie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 14 aprilie 1998

    Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

    1. Institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit hotararilor de organizare si functionare, integral din venituri extrabugetare vor elabora bugetele de venituri si cheltuieli pentru intregul an bugetar si le vor supune aprobarii conducerii ministerelor sau a altor organe centrale sau locale carora le sunt subordonante in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    Aceste bugete de venituri si cheltuieli se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.
    La partea de venituri se vor prevedea sursele stabilite prin hotararile de organizare si functionare ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare.
    La partea de cheltuieli se inscriu cheltuielile potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare, calculate pe baza elementelor de fundamentare.
    2. Cheltuielile de capital pentru dezvoltarea institutiilor publice respective se stabilesc cu prioritate din veniturile prevazute, in limita prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998. Veniturile ramase dupa scaderea cheltuielilor de capital sunt destinate acoperirii celorlalte cheltuieli de functionare.
    La bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba se anexeaza si lista investitiilor care urmeaza a se finanta din aceste surse.
    3. Sumele stabilite pentru cheltuieli de capital in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor putea fi mai mici decat amortizarea calculata extracontabil, dupa cum urmeaza:
    a) mijloacele fixe pe care le detine institutia publica vor fi reevaluate in conformitate cu prevederile: Hotararii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat; Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii, cu modificarile ulterioare; Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificarile ulterioare. In cazul in care se vor aproba si alte dispozitii legale pentru reevaluarea mijloacelor fixe la agentii economici vor fi avute in vedere si acestea;
    b) pentru mijloacele fixe reevaluate potrivit lit. a) se va calcula amortizarea prin aplicarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, la valoarea ramasa reevaluata la data inregistrarii in contabilitate a diferentelor rezultate din reevaluare, fara a se mai calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
    4. Din veniturile prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli se vor deduce cheltuielile de capital calculate potrivit pct. 3 si cheltuielile materiale necesare desfasurarii activitatii pe intregul an bugetar, iar din suma ramasa se vor putea face alocari pentru cheltuieli de personal, inclusiv pentru contributii la asigurari sociale de stat, asigurari sociale pentru sanatate, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si alte obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare aplicabile institutiilor publice.
    5. La aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se vor verifica sumele cuprinse la fiecare titlu si articol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare atat din punct de vedere al respectarii limitelor minime prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, cat si al acoperirii necesitatilor minime de cheltuieli materiale, astfel incat institutia publica sa nu inregistreze obligatii financiare neachitate la scadenta.
    6. Sumele prevazute atat la venituri, cat si la cheltuieli, in bugetele de venituri si cheltuieli se defalca pe trimestre si se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    7. Salarizarea personalului din institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit legii, integral din venituri extrabugetare se stabileste, prin negociere, in contractele colective de munca sau, dupa caz, in contractele individuale de munca, cu respectarea prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991 si ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata si completata prin Legea nr. 143/1997.
    8. La negociere, cheltuielile de personal vor fi stabilite in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, institutiei publice respective.
    9. Ministerul sau organul central sau local in subordinea caruia functioneaza institutii publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare va analiza, in prealabil, situatia economico-financiara inregistrata in perioadele anterioare si va stabili in functie de aceasta oportunitatea trecerii la salarizarea personalului prin negocieri colective sau, dupa caz, prin negocieri individuale.
    10. Organele imputernicite, conform legii, sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare vor analiza fundamentarea si vor stabili nivelul cheltuielilor de personal numai in conditiile art. 3 alin. (2) si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998.
    11. Negocierea grilei de salarizare a personalului din institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare va asigura un echilibru cu salariile oferite pe piata fortei de munca atat in ceea ce priveste castigul salarial mediu lunar brut, cat si in ceea ce priveste nivelul stabilit pentru salariile functiilor similare din punct de vedere al complexitatii activitatii, raspunderii si nivelului de pregatire.
    12. Pentru a se putea asigura un echilibru in privinta stabilirii grilei de salarizare pentru personalul angajat in institutiile publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare, cu obiect de activitate similar, acestea pot incheia contracte colective la nivel de grupuri de unitati, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata si completata prin Legea nr. 143/1997.
    13. In situatia in care nu exista unitati cu obiect de activitate similar cu cel al institutiei publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare cu care aceasta sa-si poata echilibra negocierea salariilor, se va putea lua orientativ, pentru negociere, castigul mediu lunar brut, acordat de agentii economici cu capital autohton, producatori de aparate, instalatii si utilaje sau prestatori de servicii, pentru care institutia publica executa activitati de inspectie, control, avizari sau alte servicii specifice.
    14. Pentru personalul din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare, drepturile salariale vor fi stabilite de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, conform legii.
    15. Institutiile publice care, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, pana la achitarea acestora vor acorda drepturile salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat.
    In acest sens grila de salarizare negociata va prevedea si echivalarea functiilor si salariilor cu cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare, sau in alte reglementari specifice. La acordarea drepturilor salariale conform Hotararii Guvernului nr. 281/1993 sau altor reglementari specifice, vor fi respectate toate prevederile cuprinse in aceste acte normative: nomenclatorul de functii, functiile si indemnizatiile de conducere, incadrarea in ponderea functiilor de conducere utilizate si in procentele aprobate pentru gradele profesionale I A si I, sporurile corespunzatoare etc.
    16. In contractele colective de munca incheiate la nivelul institutiei publice sau, dupa caz, in contractele individuale de munca se vor prevedea clauze speciale referitoare la modul de acordare a salariilor, in conditiile in care institutia publica inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta.
    17. In cazul in care in executia bugetului de venituri si cheltuieli se inregistreaza nerealizari ale veniturilor sau imposibilitatea incadrarii in nivelul cheltuielilor materiale si de capital defalcate pe luni, institutiile publice vor solicita aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli si vor lua masuri de incadrare in noul nivel al cheltuielilor de personal aprobate.
    18. In cazul in care institutiile publice, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, au stabilit, prin negociere, nivelul drepturilor salariale sub cel prevazut pentru institutiile publice bugetare, acestea vor lua masuri pentru redimensionarea activitatii, astfel incat in perioada urmatoare sa creeze conditiile achitarii integrale a obligatiilor financiare scadente si sa asigure personalului un nivel al drepturilor salariale similar cu cel prevazut pentru institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.
    19. Operatiunile privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile publice finantate din venituri extrabugetare se inregistreaza in contabilitatea acestora potrivit normelor metodologice in vigoare, cu urmatoarele precizari:
    a) cheltuielile pentru dezvoltare (investitii) se inregistreaza in contul 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare" art. 74;
    b) cheltuielile aferente investitiilor in curs de executie se transfera la finele anului in contul 415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare";
    c) soldul contului de disponibil 120 "Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare", ramas la finele anului, se repartizeaza astfel:
    - partea aferenta dezvoltarii, ramasa neutilizata in anul respectiv (diferenta dintre prevederile bugetare si platile de casa), se evidentiaza intr-un cont analitic distinct 120.02 "Sold din anul precedent aferent dezvoltarii conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998";
    - diferenta ramasa se inregistreaza in contul 120.01 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare - activitatea curenta";
    d) soldul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse" reflecta in mod corespunzator operatiunile de la pct. c), utilizandu-se un analitic distinct 528.03 "Venituri din anii precedenti, aferente dezvoltarii", astfel:
    - la finele anului, inregistrarea cheltuielilor aferente lucrarilor de investitii neterminate, care se continua in anul urmator:
                   415 = 420.74;
    - la finele anului, inchiderea contului de cheltuieli, exclusiv sumele de la 420.74:
                    520 = 420;
    - dupa depunerea darii de seama contabile, inchiderea contului de venituri:
                    520 = 528.01;
    - constituirea partii aferente dezvoltarii, ramasa neutilizata la finele anului:
                    528.01 = 528.03;
    - constituirea partii aferente investitiilor in continuare:
                    528.01 = 528.02;
    e) investitiile efectuate in anul urmator din sumele rezervate, potrivit legii, se inchid la finele anului prin debitul contului 528.03:
                    528.03 = 420.74.
    Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe, determinata in conditiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, se inregistreaza in contul, in afara bilantului, 908 "Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998", iar amortizarea calculata, in contul 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998".
    Dezvoltarea in analitice a conturilor respective se face pe structura prevazuta de reglementarile in vigoare pentru mijloacele fixe.
    20. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 145/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 145 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu