Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 145 din 27 martie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE


SmartCity3

              NR. 145 din 27 martie 1998
              MINISTERUL FINANTELOR
              Nr. 770 din 10 aprilie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 14 aprilie 1998

    Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

    1. Institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit hotararilor de organizare si functionare, integral din venituri extrabugetare vor elabora bugetele de venituri si cheltuieli pentru intregul an bugetar si le vor supune aprobarii conducerii ministerelor sau a altor organe centrale sau locale carora le sunt subordonante in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    Aceste bugete de venituri si cheltuieli se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.
    La partea de venituri se vor prevedea sursele stabilite prin hotararile de organizare si functionare ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare.
    La partea de cheltuieli se inscriu cheltuielile potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare, calculate pe baza elementelor de fundamentare.
    2. Cheltuielile de capital pentru dezvoltarea institutiilor publice respective se stabilesc cu prioritate din veniturile prevazute, in limita prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998. Veniturile ramase dupa scaderea cheltuielilor de capital sunt destinate acoperirii celorlalte cheltuieli de functionare.
    La bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba se anexeaza si lista investitiilor care urmeaza a se finanta din aceste surse.
    3. Sumele stabilite pentru cheltuieli de capital in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor putea fi mai mici decat amortizarea calculata extracontabil, dupa cum urmeaza:
    a) mijloacele fixe pe care le detine institutia publica vor fi reevaluate in conformitate cu prevederile: Hotararii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat; Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii, cu modificarile ulterioare; Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificarile ulterioare. In cazul in care se vor aproba si alte dispozitii legale pentru reevaluarea mijloacelor fixe la agentii economici vor fi avute in vedere si acestea;
    b) pentru mijloacele fixe reevaluate potrivit lit. a) se va calcula amortizarea prin aplicarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, la valoarea ramasa reevaluata la data inregistrarii in contabilitate a diferentelor rezultate din reevaluare, fara a se mai calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
    4. Din veniturile prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli se vor deduce cheltuielile de capital calculate potrivit pct. 3 si cheltuielile materiale necesare desfasurarii activitatii pe intregul an bugetar, iar din suma ramasa se vor putea face alocari pentru cheltuieli de personal, inclusiv pentru contributii la asigurari sociale de stat, asigurari sociale pentru sanatate, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si alte obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare aplicabile institutiilor publice.
    5. La aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se vor verifica sumele cuprinse la fiecare titlu si articol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare atat din punct de vedere al respectarii limitelor minime prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, cat si al acoperirii necesitatilor minime de cheltuieli materiale, astfel incat institutia publica sa nu inregistreze obligatii financiare neachitate la scadenta.
    6. Sumele prevazute atat la venituri, cat si la cheltuieli, in bugetele de venituri si cheltuieli se defalca pe trimestre si se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    7. Salarizarea personalului din institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit legii, integral din venituri extrabugetare se stabileste, prin negociere, in contractele colective de munca sau, dupa caz, in contractele individuale de munca, cu respectarea prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991 si ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata si completata prin Legea nr. 143/1997.
    8. La negociere, cheltuielile de personal vor fi stabilite in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, institutiei publice respective.
    9. Ministerul sau organul central sau local in subordinea caruia functioneaza institutii publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare va analiza, in prealabil, situatia economico-financiara inregistrata in perioadele anterioare si va stabili in functie de aceasta oportunitatea trecerii la salarizarea personalului prin negocieri colective sau, dupa caz, prin negocieri individuale.
    10. Organele imputernicite, conform legii, sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare vor analiza fundamentarea si vor stabili nivelul cheltuielilor de personal numai in conditiile art. 3 alin. (2) si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998.
    11. Negocierea grilei de salarizare a personalului din institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare va asigura un echilibru cu salariile oferite pe piata fortei de munca atat in ceea ce priveste castigul salarial mediu lunar brut, cat si in ceea ce priveste nivelul stabilit pentru salariile functiilor similare din punct de vedere al complexitatii activitatii, raspunderii si nivelului de pregatire.
    12. Pentru a se putea asigura un echilibru in privinta stabilirii grilei de salarizare pentru personalul angajat in institutiile publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare, cu obiect de activitate similar, acestea pot incheia contracte colective la nivel de grupuri de unitati, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata si completata prin Legea nr. 143/1997.
    13. In situatia in care nu exista unitati cu obiect de activitate similar cu cel al institutiei publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare cu care aceasta sa-si poata echilibra negocierea salariilor, se va putea lua orientativ, pentru negociere, castigul mediu lunar brut, acordat de agentii economici cu capital autohton, producatori de aparate, instalatii si utilaje sau prestatori de servicii, pentru care institutia publica executa activitati de inspectie, control, avizari sau alte servicii specifice.
    14. Pentru personalul din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare, drepturile salariale vor fi stabilite de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, conform legii.
    15. Institutiile publice care, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, pana la achitarea acestora vor acorda drepturile salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat.
    In acest sens grila de salarizare negociata va prevedea si echivalarea functiilor si salariilor cu cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare, sau in alte reglementari specifice. La acordarea drepturilor salariale conform Hotararii Guvernului nr. 281/1993 sau altor reglementari specifice, vor fi respectate toate prevederile cuprinse in aceste acte normative: nomenclatorul de functii, functiile si indemnizatiile de conducere, incadrarea in ponderea functiilor de conducere utilizate si in procentele aprobate pentru gradele profesionale I A si I, sporurile corespunzatoare etc.
    16. In contractele colective de munca incheiate la nivelul institutiei publice sau, dupa caz, in contractele individuale de munca se vor prevedea clauze speciale referitoare la modul de acordare a salariilor, in conditiile in care institutia publica inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta.
    17. In cazul in care in executia bugetului de venituri si cheltuieli se inregistreaza nerealizari ale veniturilor sau imposibilitatea incadrarii in nivelul cheltuielilor materiale si de capital defalcate pe luni, institutiile publice vor solicita aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli si vor lua masuri de incadrare in noul nivel al cheltuielilor de personal aprobate.
    18. In cazul in care institutiile publice, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, au stabilit, prin negociere, nivelul drepturilor salariale sub cel prevazut pentru institutiile publice bugetare, acestea vor lua masuri pentru redimensionarea activitatii, astfel incat in perioada urmatoare sa creeze conditiile achitarii integrale a obligatiilor financiare scadente si sa asigure personalului un nivel al drepturilor salariale similar cu cel prevazut pentru institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.
    19. Operatiunile privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile publice finantate din venituri extrabugetare se inregistreaza in contabilitatea acestora potrivit normelor metodologice in vigoare, cu urmatoarele precizari:
    a) cheltuielile pentru dezvoltare (investitii) se inregistreaza in contul 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare" art. 74;
    b) cheltuielile aferente investitiilor in curs de executie se transfera la finele anului in contul 415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare";
    c) soldul contului de disponibil 120 "Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare", ramas la finele anului, se repartizeaza astfel:
    - partea aferenta dezvoltarii, ramasa neutilizata in anul respectiv (diferenta dintre prevederile bugetare si platile de casa), se evidentiaza intr-un cont analitic distinct 120.02 "Sold din anul precedent aferent dezvoltarii conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998";
    - diferenta ramasa se inregistreaza in contul 120.01 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare - activitatea curenta";
    d) soldul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse" reflecta in mod corespunzator operatiunile de la pct. c), utilizandu-se un analitic distinct 528.03 "Venituri din anii precedenti, aferente dezvoltarii", astfel:
    - la finele anului, inregistrarea cheltuielilor aferente lucrarilor de investitii neterminate, care se continua in anul urmator:
                   415 = 420.74;
    - la finele anului, inchiderea contului de cheltuieli, exclusiv sumele de la 420.74:
                    520 = 420;
    - dupa depunerea darii de seama contabile, inchiderea contului de venituri:
                    520 = 528.01;
    - constituirea partii aferente dezvoltarii, ramasa neutilizata la finele anului:
                    528.01 = 528.03;
    - constituirea partii aferente investitiilor in continuare:
                    528.01 = 528.02;
    e) investitiile efectuate in anul urmator din sumele rezervate, potrivit legii, se inchid la finele anului prin debitul contului 528.03:
                    528.03 = 420.74.
    Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe, determinata in conditiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, se inregistreaza in contul, in afara bilantului, 908 "Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998", iar amortizarea calculata, in contul 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998".
    Dezvoltarea in analitice a conturilor respective se face pe structura prevazuta de reglementarile in vigoare pentru mijloacele fixe.
    20. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 145/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 145 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu