E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 361 din  6 mai 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din 19 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 27/1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului finantelor nr. 145/770/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 14 aprilie 1998.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

    1. Institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit hotararilor de organizare si functionare, integral din venituri extrabugetare vor elabora bugetele de venituri si cheltuieli pentru intregul an bugetar, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, si le vor supune spre aprobare conducerii ministerelor, altor organe centrale si locale carora le sunt subordonate, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    Aceste bugete de venituri si cheltuieli se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.
    La partea de venituri se vor prevedea sursele stabilite prin hotararile de organizare si functionare a institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare, potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare.
    La partea de cheltuieli se inscriu cheltuielile potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare, calculate pe baza elementelor de fundamentare.
    2. Cheltuielile de capital pentru dezvoltarea institutiilor publice respective se stabilesc cu prioritate din veniturile prevazute, in limita prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999. Veniturile ramase dupa scaderea cheltuielilor de capital sunt destinate acoperirii celorlalte cheltuieli de functionare.
    La bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba se anexeaza si lista cuprinzand investitiile care urmeaza sa fie finantate din aceste surse.
    3. Sumele stabilite pentru cheltuieli de capital in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor putea fi mai mici decat amortizarea calculata extracontabil, dupa cum urmeaza:
    a) mijloacele fixe pe care le detine institutia publica finantata integral din venituri extrabugetare vor fi reevaluate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat, ale Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii, cu modificarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 95/1999. In cazul in care se vor aproba si alte dispozitii legale pentru reevaluarea mijloacelor fixe la agentii economici, vor fi avute in vedere si acestea;
    b) pentru mijloacele fixe reevaluate potrivit lit. a) se va calcula amortizarea, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, la valoarea ramasa reevaluata la data inregistrarii in contabilitate a diferentelor rezultate din reevaluare, fara a se mai calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
    4. Din veniturile prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli se vor acoperi cheltuielile de capital calculate potrivit pct. 3 si cheltuielile materiale necesare pentru desfasurarea activitatii pe intregul an bugetar, iar din suma ramasa se vor putea face alocari pentru cheltuieli de personal, inclusiv pentru contributii la Fondul de asigurari sociale de stat, Fondul de asigurari sociale de sanatate, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si alte obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare aplicabile institutiilor publice.
    5. La aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se vor verifica sumele cuprinse la fiecare titlu si articol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare, atat din punct de vedere al respectarii limitelor minime prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999, cat si al acoperirii necesitatilor minime de cheltuieli materiale, astfel incat institutia publica sa nu inregistreze obligatii financiare neachitate la scadenta.
    6. Sumele prevazute atat la venituri, cat si la cheltuieli in bugetele de venituri si cheltuieli se defalcheaza pe trimestre si se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    7. Salarizarea personalului din institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit legii, integral din venituri extrabugetare se stabileste prin negociere, in contractele colective de munca sau, dupa caz, in contractele individuale de munca, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea salarizarii nr. 14/1991, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    8. La negociere cheltuielile de personal vor fi stabilite in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat, potrivit legii, institutiei publice respective.
    9. Ministerele, alte organe centrale si locale in subordinea carora functioneaza institutii publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare vor analiza, in prealabil, situatia economico-financiara inregistrata in perioadele anterioare si vor stabili, in functie de aceasta, oportunitatea trecerii la salarizarea personalului prin negocieri colective sau, dupa caz, prin negocieri individuale.
    10. Organele imputernicite, conform legii, sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare vor analiza fundamentarea si vor stabili nivelul cheltuielilor de personal numai conform prevederilor art. 3 alin. (2) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999.
    11. Pentru personalul din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare drepturile salariale vor fi stabilite de catre organele imputernicite sa angajeze si sa numeasca aceste persoane, conform legii.
    12. Institutiile publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare care, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999, inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, pana la achitarea acestora vor acorda drepturile salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare, precum si altor reglementari specifice din sectorul bugetar.
    In acest sens grila de salarizare negociata va prevedea echivalarea functiilor si a salariilor cu cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare, sau in alte reglementari specifice sectorului bugetar, modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicata, cu modificarile ulterioare, prin care s-a stabilit valoarea coeficientului de ierarhizare K = 1, indexata cu valoarea medie a indexarilor stabilite prin hotarare a Guvernului pentru sectorul bugetar.
    13. Conducerea institutiei publice finantate integral din venituri extrabugetare va decide acordarea drepturilor salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, in cazul in care, dupa aplicarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999, institutia publica inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, precum si decizia de revenire la drepturile negociate, dupa achitarea acestor obligatii.
    14. In cazul in care in executia bugetului de venituri si cheltuieli se inregistreaza nerealizari ale veniturilor sau imposibilitatea incadrarii in nivelul cheltuielilor materiale si de capital defalcate pe luni, institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor solicita aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli si vor lua masuri de incadrare in noul nivel al cheltuielilor de personal aprobate.
    15. Operatiunile privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare se inregistreaza in contabilitatea acestora, potrivit normelor metodologice in vigoare, cu urmatoarele precizari:
    a) cheltuielile pentru dezvoltare (investitii) se inregistreaza in contul 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare", art. 74;
    b) cheltuielile aferente investitiilor in curs de executie se transfera la finele anului in contul 415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare";
    c) soldul contului de disponibil 120 "Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare" ramas la finele anului se repartizeaza astfel:
    - partea aferenta dezvoltarii, ramasa neutilizata in anul respectiv (diferenta dintre prevederile bugetare si platile de casa), se evidentiaza intr-un cont analitic distinct 120.02 "Sold din anul precedent aferent dezvoltarii conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999";
    - diferenta ramasa se inregistreaza in contul 120.01 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare - activitatea curenta";
    d) soldul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse" reflecta in mod corespunzator operatiunile de la pct. c), utilizandu-se un analitic distinct 528.03 "Venituri din anii precedenti si alte surse aferente dezvoltarii", astfel:
    - la finele anului, inregistrarea cheltuielilor aferente lucrarilor de investitii neterminate, care se continua in anul urmator:
    415 = 420.74;
    - la finele anului, inchiderea contului de cheltuieli, exclusiv sumele de la 420.74, aferente lucrarilor de investitii neterminate, care se utilizeaza in anul urmator:
    520 = 420;
    - dupa depunerea darii de seama contabile, inchiderea contului de venituri:
    520 = 528.01;
    - constituirea partii aferente investitiilor in continuare:
    528.01 = 528.02;
    - constituirea partii aferente dezvoltarii, ramasa neutilizata la finele anului:
    528.01 = 528.03;
    e) investitiile efectuate in anul urmator din sumele rezervate potrivit legii se inchid la finele anului prin debitul contului 528.03:
    528.03 = 420.74;
    f) investitiile in continuare se inchid la finele anului in care au fost terminate prin debitul contului 528.02:
    528.02 = 415.
    Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe, determinata in conditiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999, se inregistreaza in contul in afara bilantului 908 "Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999", iar amortizarea calculata potrivit legii, in contul 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999".
    Dezvoltarea in analitice a conturilor respective se face conform clasificarii mijloacelor fixe, potrivit reglementarilor in vigoare.
    16. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 361/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 361 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu