Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 770 din 10 aprilie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR Nr. 770 din 10 aprilie 1998


SmartCity3

              MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
              NR. 145 din 27 martie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din 14 aprilie 1998

    Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

    1. Institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit hotararilor de organizare si functionare, integral din venituri extrabugetare vor elabora bugetele de venituri si cheltuieli pentru intregul an bugetar si le vor supune aprobarii conducerii ministerelor sau a altor organe centrale sau locale carora le sunt subordonante in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    Aceste bugete de venituri si cheltuieli se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.
    La partea de venituri se vor prevedea sursele stabilite prin hotararile de organizare si functionare ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare.
    La partea de cheltuieli se inscriu cheltuielile potrivit subdiviziunilor clasificatiei bugetare, calculate pe baza elementelor de fundamentare.
    2. Cheltuielile de capital pentru dezvoltarea institutiilor publice respective se stabilesc cu prioritate din veniturile prevazute, in limita prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998. Veniturile ramase dupa scaderea cheltuielilor de capital sunt destinate acoperirii celorlalte cheltuieli de functionare.
    La bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba se anexeaza si lista investitiilor care urmeaza a se finanta din aceste surse.
    3. Sumele stabilite pentru cheltuieli de capital in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor putea fi mai mici decat amortizarea calculata extracontabil, dupa cum urmeaza:
    a) mijloacele fixe pe care le detine institutia publica vor fi reevaluate in conformitate cu prevederile: Hotararii Guvernului nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat; Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii, cu modificarile ulterioare; Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificarile ulterioare. In cazul in care se vor aproba si alte dispozitii legale pentru reevaluarea mijloacelor fixe la agentii economici vor fi avute in vedere si acestea;
    b) pentru mijloacele fixe reevaluate potrivit lit. a) se va calcula amortizarea prin aplicarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, la valoarea ramasa reevaluata la data inregistrarii in contabilitate a diferentelor rezultate din reevaluare, fara a se mai calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
    4. Din veniturile prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli se vor deduce cheltuielile de capital calculate potrivit pct. 3 si cheltuielile materiale necesare desfasurarii activitatii pe intregul an bugetar, iar din suma ramasa se vor putea face alocari pentru cheltuieli de personal, inclusiv pentru contributii la asigurari sociale de stat, asigurari sociale pentru sanatate, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si alte obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare aplicabile institutiilor publice.
    5. La aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se vor verifica sumele cuprinse la fiecare titlu si articol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare atat din punct de vedere al respectarii limitelor minime prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, cat si al acoperirii necesitatilor minime de cheltuieli materiale, astfel incat institutia publica sa nu inregistreze obligatii financiare neachitate la scadenta.
    6. Sumele prevazute atat la venituri, cat si la cheltuieli, in bugetele de venituri si cheltuieli se defalca pe trimestre si se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    7. Salarizarea personalului din institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit legii, integral din venituri extrabugetare se stabileste, prin negociere, in contractele colective de munca sau, dupa caz, in contractele individuale de munca, cu respectarea prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991 si ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata si completata prin Legea nr. 143/1997.
    8. La negociere, cheltuielile de personal vor fi stabilite in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, institutiei publice respective.
    9. Ministerul sau organul central sau local in subordinea caruia functioneaza institutii publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare va analiza, in prealabil, situatia economico-financiara inregistrata in perioadele anterioare si va stabili in functie de aceasta oportunitatea trecerii la salarizarea personalului prin negocieri colective sau, dupa caz, prin negocieri individuale.
    10. Organele imputernicite, conform legii, sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare vor analiza fundamentarea si vor stabili nivelul cheltuielilor de personal numai in conditiile art. 3 alin. (2) si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998.
    11. Negocierea grilei de salarizare a personalului din institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare va asigura un echilibru cu salariile oferite pe piata fortei de munca atat in ceea ce priveste castigul salarial mediu lunar brut, cat si in ceea ce priveste nivelul stabilit pentru salariile functiilor similare din punct de vedere al complexitatii activitatii, raspunderii si nivelului de pregatire.
    12. Pentru a se putea asigura un echilibru in privinta stabilirii grilei de salarizare pentru personalul angajat in institutiile publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare, cu obiect de activitate similar, acestea pot incheia contracte colective la nivel de grupuri de unitati, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata si completata prin Legea nr. 143/1997.
    13. In situatia in care nu exista unitati cu obiect de activitate similar cu cel al institutiei publice cu finantare integrala din venituri extrabugetare cu care aceasta sa-si poata echilibra negocierea salariilor, se va putea lua orientativ, pentru negociere, castigul mediu lunar brut, acordat de agentii economici cu capital autohton, producatori de aparate, instalatii si utilaje sau prestatori de servicii, pentru care institutia publica executa activitati de inspectie, control, avizari sau alte servicii specifice.
    14. Pentru personalul din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare, drepturile salariale vor fi stabilite de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, conform legii.
    15. Institutiile publice care, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, pana la achitarea acestora vor acorda drepturile salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat.
    In acest sens grila de salarizare negociata va prevedea si echivalarea functiilor si salariilor cu cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificarile ulterioare, sau in alte reglementari specifice. La acordarea drepturilor salariale conform Hotararii Guvernului nr. 281/1993 sau altor reglementari specifice, vor fi respectate toate prevederile cuprinse in aceste acte normative: nomenclatorul de functii, functiile si indemnizatiile de conducere, incadrarea in ponderea functiilor de conducere utilizate si in procentele aprobate pentru gradele profesionale I A si I, sporurile corespunzatoare etc.
    16. In contractele colective de munca incheiate la nivelul institutiei publice sau, dupa caz, in contractele individuale de munca se vor prevedea clauze speciale referitoare la modul de acordare a salariilor, in conditiile in care institutia publica inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta.
    17. In cazul in care in executia bugetului de venituri si cheltuieli se inregistreaza nerealizari ale veniturilor sau imposibilitatea incadrarii in nivelul cheltuielilor materiale si de capital defalcate pe luni, institutiile publice vor solicita aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli si vor lua masuri de incadrare in noul nivel al cheltuielilor de personal aprobate.
    18. In cazul in care institutiile publice, dupa aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, au stabilit, prin negociere, nivelul drepturilor salariale sub cel prevazut pentru institutiile publice bugetare, acestea vor lua masuri pentru redimensionarea activitatii, astfel incat in perioada urmatoare sa creeze conditiile achitarii integrale a obligatiilor financiare scadente si sa asigure personalului un nivel al drepturilor salariale similar cu cel prevazut pentru institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.
    19. Operatiunile privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile publice finantate din venituri extrabugetare se inregistreaza in contabilitatea acestora potrivit normelor metodologice in vigoare, cu urmatoarele precizari:
    a) cheltuielile pentru dezvoltare (investitii) se inregistreaza in contul 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare" art. 74;
    b) cheltuielile aferente investitiilor in curs de executie se transfera la finele anului in contul 415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare";
    c) soldul contului de disponibil 120 "Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare", ramas la finele anului, se repartizeaza astfel:
    - partea aferenta dezvoltarii, ramasa neutilizata in anul respectiv (diferenta dintre prevederile bugetare si platile de casa), se evidentiaza intr-un cont analitic distinct 120.02 "Sold din anul precedent aferent dezvoltarii conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998";
    - diferenta ramasa se inregistreaza in contul 120.01 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare - activitatea curenta";
    d) soldul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse" reflecta in mod corespunzator operatiunile de la pct. c), utilizandu-se un analitic distinct 528.03 "Venituri din anii precedenti, aferente dezvoltarii", astfel:
    - la finele anului, inregistrarea cheltuielilor aferente lucrarilor de investitii neterminate, care se continua in anul urmator:
                   415 = 420.74;
    - la finele anului, inchiderea contului de cheltuieli, exclusiv sumele de la 420.74:
                    520 = 420;
    - dupa depunerea darii de seama contabile, inchiderea contului de venituri:
                    520 = 528.01;
    - constituirea partii aferente dezvoltarii, ramasa neutilizata la finele anului:
                    528.01 = 528.03;
    - constituirea partii aferente investitiilor in continuare:
                    528.01 = 528.02;
    e) investitiile efectuate in anul urmator din sumele rezervate, potrivit legii, se inchid la finele anului prin debitul contului 528.03:
                    528.03 = 420.74.
    Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe, determinata in conditiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, se inregistreaza in contul, in afara bilantului, 908 "Valoarea reevaluata a mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998", iar amortizarea calculata, in contul 909 "Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1998".
    Dezvoltarea in analitice a conturilor respective se face pe structura prevazuta de reglementarile in vigoare pentru mijloacele fixe.
    20. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 770/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 770 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu