E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1341 din 30 aprilie 2008

privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intarirea capacitatii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" 2007-2013

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 12 mai 2008In temeiul art. 11 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,

ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intărirea capacităţii administrative" şi 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 (POS-CCE), prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru operaţiunile menţionate la art. 1 vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi ale schemelor de ajutor de stat aprobate pentru operaţiunile Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", scheme care se vor publica pe pagina de internet www.mct.ro

Art. 3. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul operaţiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)" şi 2.2.4 „Intărirea capacităţii administrative" sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul intermediar pentru cercetare, în numele şi pentru Autoritatea de management a POS-CCE.

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli aferente operaţiunii 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)" sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007:

a) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;

b) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii.

(3)   Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. (2) lit. a) se derulează în conficeormitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(4)  Cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul operaţiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" sunt considerate eligibile de la data confirmării scrise din partea Organismului intermediar pentru cercetare că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor regional „Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare" aferentă operaţiunii. Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor în perioada cuprinsă între data confirmării scrise că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul intermediar pentru cercetare, în numele şi pentru Autoritatea de management a POS-CCE, se derulează în conformitate cu instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS-CCE, aprobate de către Autoritatea de management a POS-CCE şi publicate în Ghidul solicitantului aferent operaţiunii, dacă nu intră sub incidenţa prevederile art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru a fi eligibile pentru finanţarea prin operaţiunile menţionate la art. 1 toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.

Art. 5. - Cheltuielile pentru construcţii şi instalaţii aferente operaţiunii 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", precum şi cheltuielile cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie de clădiri şi spaţii aferente operaţiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Art. 6. - (1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului.

(2) Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către Autoritatea de management şi se va ataşa în anexa la contractul de finanţare.

Art. 7. - Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 8. - (1) Cheltuielile salariale pe proiect se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" şi din fondurile bugetare alocate Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007- 2013, şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 - 2013.

(2) Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

LISTA  CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional si racordate la reţele europene si internaţionale de profil (GRID, GEANT)" a Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

1.  Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale:

1.1  echipamente IT şi pentru comunicaţii;

1.2 echipamente conexe pentru funcţionarea centrelor GRID şi reţelei RoEduNet (de exemplu, surse de putere, aparate de climatizare etc.).

2.  Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

2.1  aplicaţii informatice;

2.2 licenţe.

3.   Cheltuieli de personal pentru realizarea de aplicaţii informatice, altele decât cele achiziţionate conform pct. 2.1:

3.1  cheltuieli salariale;

3.2  cheltuieli de deplasare în scopul dezvoltării aplicaţiilor informatice (diurnă, cazare, transport persoane).

4.  Cheltuieli pentru proiectare:

4.1  proiectare şi inginerie: proiect tehnic, detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie;

4.2  cheltuieli efectuate pentru expertizarea tehnică pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente.

5.  Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, acorduri şi autorizaţii)

6. Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică (cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia; cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri şi corespondenţă în legătură cu procedurile de achiziţie publică)

7.  Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii:

7.1  modernizări de clădiri şi spaţii în măsura în care sunt necesare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a echipamentelor achiziţionate pe proiect;

7.2 instalaţii aferente precum: instalaţii electrice, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicaţii.

8. Cheltuieli pentru asistenţă tehnică:

8.1   servicii pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziţie);

8.2  asistenţă tehnică de specialitate pentru punerea în funcţiune a centrelor GRID;

8.3   asistenţă tehnică de specialitate pentru pregătirea personalului de exploatare.

9.   Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare/ în cazul în care sunt solicitate de către AM/OI

10. Cheltuieli pentru activitatea de diseminare a rezultatelor propuse proiectului:

10.1  cheltuieli de deplasare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice;

10.2  taxă de participare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice.

11. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

12. Cheltuieli aferente managementului de proiect

12.1   cheltuieli de personal pentru echipa care asigură managementul proiectului (salariale şi de deplasare);

12.2 transport bunuri;

12.3 birotică.

13. Cheltuieli generale de administraţie:

13.1  servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

13.2  plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

13.3 cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.

ANEXA Nr. 2

LISTA  CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 2.2.4 „Intărirea capacităţii administrative" a Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

1.  Cheltuieli cu achiziţionarea de servicii pentru întărirea capacităţii administrative:

1.1  servicii de consultanţă pentru management instituţional;

1.2 servicii de consultanţă pentru valorizarea rezultatelor din cercetare şi pentru acces la instrumente financiare;

1.3 servicii de consultanţă pentru promovare instituţională.

2.    Cheltuieli    pentru    achiziţia    de    active    corporale: echipamente IT şi pentru comunicaţii

3.  Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

3.1  aplicaţii informatice;

3.2   licenţe (pentru aplicaţii şi sisteme de gestionare a instituţiei).

4.  Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii pe durata proiectului şi în scopul realizării obiectivelor operaţiunii:

4.1  taxe de acces la baze de date;

4.2 abonamente la publicaţii ştiinţifice;

4.3  achiziţionarea de publicaţii ştiinţifice în format tipărit şi/sau electronic;

4.4 abonamente la biblioteci de specialitate.

5. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

6. Cheltuieli aferente managementului de proiect:

6.1  cheltuieli de personal (salariale şi de deplasare);

6.2 transport bunuri;

6.3 birotică.

ANEXA Nr. 3

LISTA  CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" a Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

1.  Cheltuieli pentru achiziţia de teren (sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

2.  Cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţii

3.  Cheltuieli pentru achiziţie de active corporale: 3.1 echipamente IT şi pentru comunicaţii;

3.2 instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare.

4. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

4.1  aplicaţii informatice;

4.2 licenţe.

5. Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1341/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1341 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1341/2008
Ordin 3305 2009
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordat la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intarirea capacitatii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" 2007-2013
Ordin 1460 2009
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordat la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intarirea capacitatii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" 2007-2013
Ordin 1026 2008
pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu