E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1341 din 30 aprilie 2008

privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intarirea capacitatii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" 2007-2013

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 12 mai 2008In temeiul art. 11 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,

ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intărirea capacităţii administrative" şi 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 (POS-CCE), prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru operaţiunile menţionate la art. 1 vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi ale schemelor de ajutor de stat aprobate pentru operaţiunile Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", scheme care se vor publica pe pagina de internet www.mct.ro

Art. 3. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul operaţiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)" şi 2.2.4 „Intărirea capacităţii administrative" sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul intermediar pentru cercetare, în numele şi pentru Autoritatea de management a POS-CCE.

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli aferente operaţiunii 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)" sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007:

a) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;

b) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii.

(3)   Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. (2) lit. a) se derulează în conficeormitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(4)  Cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul operaţiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" sunt considerate eligibile de la data confirmării scrise din partea Organismului intermediar pentru cercetare că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor regional „Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare" aferentă operaţiunii. Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor în perioada cuprinsă între data confirmării scrise că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul intermediar pentru cercetare, în numele şi pentru Autoritatea de management a POS-CCE, se derulează în conformitate cu instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS-CCE, aprobate de către Autoritatea de management a POS-CCE şi publicate în Ghidul solicitantului aferent operaţiunii, dacă nu intră sub incidenţa prevederile art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru a fi eligibile pentru finanţarea prin operaţiunile menţionate la art. 1 toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.

Art. 5. - Cheltuielile pentru construcţii şi instalaţii aferente operaţiunii 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)", precum şi cheltuielile cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie de clădiri şi spaţii aferente operaţiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Art. 6. - (1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului.

(2) Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către Autoritatea de management şi se va ataşa în anexa la contractul de finanţare.

Art. 7. - Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 8. - (1) Cheltuielile salariale pe proiect se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" şi din fondurile bugetare alocate Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007- 2013, şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 - 2013.

(2) Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

LISTA  CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional si racordate la reţele europene si internaţionale de profil (GRID, GEANT)" a Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

1.  Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale:

1.1  echipamente IT şi pentru comunicaţii;

1.2 echipamente conexe pentru funcţionarea centrelor GRID şi reţelei RoEduNet (de exemplu, surse de putere, aparate de climatizare etc.).

2.  Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

2.1  aplicaţii informatice;

2.2 licenţe.

3.   Cheltuieli de personal pentru realizarea de aplicaţii informatice, altele decât cele achiziţionate conform pct. 2.1:

3.1  cheltuieli salariale;

3.2  cheltuieli de deplasare în scopul dezvoltării aplicaţiilor informatice (diurnă, cazare, transport persoane).

4.  Cheltuieli pentru proiectare:

4.1  proiectare şi inginerie: proiect tehnic, detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie;

4.2  cheltuieli efectuate pentru expertizarea tehnică pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente.

5.  Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, acorduri şi autorizaţii)

6. Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică (cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia; cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri şi corespondenţă în legătură cu procedurile de achiziţie publică)

7.  Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii:

7.1  modernizări de clădiri şi spaţii în măsura în care sunt necesare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a echipamentelor achiziţionate pe proiect;

7.2 instalaţii aferente precum: instalaţii electrice, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicaţii.

8. Cheltuieli pentru asistenţă tehnică:

8.1   servicii pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziţie);

8.2  asistenţă tehnică de specialitate pentru punerea în funcţiune a centrelor GRID;

8.3   asistenţă tehnică de specialitate pentru pregătirea personalului de exploatare.

9.   Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare/ în cazul în care sunt solicitate de către AM/OI

10. Cheltuieli pentru activitatea de diseminare a rezultatelor propuse proiectului:

10.1  cheltuieli de deplasare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice;

10.2  taxă de participare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice.

11. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

12. Cheltuieli aferente managementului de proiect

12.1   cheltuieli de personal pentru echipa care asigură managementul proiectului (salariale şi de deplasare);

12.2 transport bunuri;

12.3 birotică.

13. Cheltuieli generale de administraţie:

13.1  servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat);

13.2  plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

13.3 cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.

ANEXA Nr. 2

LISTA  CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 2.2.4 „Intărirea capacităţii administrative" a Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

1.  Cheltuieli cu achiziţionarea de servicii pentru întărirea capacităţii administrative:

1.1  servicii de consultanţă pentru management instituţional;

1.2 servicii de consultanţă pentru valorizarea rezultatelor din cercetare şi pentru acces la instrumente financiare;

1.3 servicii de consultanţă pentru promovare instituţională.

2.    Cheltuieli    pentru    achiziţia    de    active    corporale: echipamente IT şi pentru comunicaţii

3.  Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

3.1  aplicaţii informatice;

3.2   licenţe (pentru aplicaţii şi sisteme de gestionare a instituţiei).

4.  Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii pe durata proiectului şi în scopul realizării obiectivelor operaţiunii:

4.1  taxe de acces la baze de date;

4.2 abonamente la publicaţii ştiinţifice;

4.3  achiziţionarea de publicaţii ştiinţifice în format tipărit şi/sau electronic;

4.4 abonamente la biblioteci de specialitate.

5. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

6. Cheltuieli aferente managementului de proiect:

6.1  cheltuieli de personal (salariale şi de deplasare);

6.2 transport bunuri;

6.3 birotică.

ANEXA Nr. 3

LISTA  CHELTUIELILOR   ELIGIBILE

pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D" a Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

1.  Cheltuieli pentru achiziţia de teren (sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

2.  Cheltuieli cu lucrări de modernizare/extindere/construcţie clădiri şi spaţii

3.  Cheltuieli pentru achiziţie de active corporale: 3.1 echipamente IT şi pentru comunicaţii;

3.2 instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare.

4. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

4.1  aplicaţii informatice;

4.2 licenţe.

5. Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1341/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1341 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1341/2008
Ordin 3305 2009
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordat la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intarirea capacitatii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" 2007-2013
Ordin 1460 2009
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordat la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)", 2.2.4 „Intarirea capacitatii administrative" si 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D" ale Axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" 2007-2013
Ordin 1026 2008
pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu