E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.80 din 10.12.2014

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 12 decembrie 2014SmartCity1

Având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe conduce la apariţia unor dificultăţi importante în îndeplinirea obligaţiilor contabile şi, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, precum şi din necesitatea de a veni în sprijinul acestora,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare), potrivit cărora, în contextul aplicării regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, statul membru de înregistrare are dreptul să reţină un anumit procent din plăţile care se transferă statului membru de consum, este necesar să se prevadă faptul că, în cazul în care România este statul membru de înregistrare, va reţine un anumit procent din sumele transferate fiecărui stat membru de consum,luând în considerare necesitatea schimbării monedei (din lei în euro) în care se vor întocmi declaraţiile speciale de TVA şi în care se va achita suma TVA datorată în statele membre de consum de către persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, având în vedere faptul că utilizarea monedei naţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, ar putea determina întârzieri în transmiterea sumelor către statele membre de consum, cu impact asupra interoperabilităţii cu sistemele informatice ale respectivelor state,pentru prevenirea fluctuaţiei veniturilor din accize la bugetul de stat în funcţie de variaţiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Centrală Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an, în funcţie de care se stabileşte nivelul în lei al accizelor pentru anul următor, pentru păstrarea valorii reale a acestor venituri, precum şi pentru asigurarea predictibilităţii atât pentru bugetul de stat, cât şi pentru mediul de afaceri, sunt necesare stabilirea nivelului accizelor în lei şi actualizarea cu creşterea preţurilor de consum, inclusiv pentru stabilirea valorii în lei a contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de susţinere a creşterii economice, în lipsa cărora finanţarea economiei pe termen scurt şi mediu poate fi afectată,în vederea respectării angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal, asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,luând în considerare consultarea dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional referitoare la elaborarea unui nou regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale,luând în considerare faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural îşi încetează aplicabilitatea începând cu 1 ianuarie 2015,având în vedere faptul că domeniul exploatării gazelor naturale şi petrolului este un domeniu complex care necesită timp pentru studierea combinaţiilor de mecanisme şi rate de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a stimulentelor fiscale acordate în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, creditele pentru investiţii etc.) a elementelor contextuale, inclusiv proximitatea faţă de pieţe, dimensiunea şi capacitatea investitorilor, astfel încât prin strategia de impozitare a domeniului petrolului şi gazelor naturale să se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat să fie competitiv, respectiv să asigure resursele bugetare necesare şi în acelaşi timp să nu descurajeze investiţiile,având în vedere că necesitatea păstrării deficitului bugetar la nivelul convenit cu organismele internaţionale impune prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, până la intrarea în vigoare a noului sistem de impozitare a contribuabililor care desfăşoară activităţi de exploatare în domeniul petrolului şi gazelor naturale,luând în considerare faptul că evaluarea impactului anumitor costuri care afectează rentabilitatea operaţiunilor societăţilor petroliere (evaluarea petrolului şi gazelor, garanţiile de bună execuţie, despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligaţiile privind aportul local, cerinţe având ca scop asigurarea bunelor practici de mediu şi finanţarea adecvată a recuperării amplasamentului etc.) este un exerciţiu foarte complex,evidenţiind totodată şi faptul că activitatea desfăşurată în sectorul petrolier are un specific deosebit faţă de celelalte sectoare, elementele-cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate în activitatea de explorare şi un ciclu lung al proiectelor,având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene, în condiţiile în care activităţile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice şi al gazelor naturale, mai precis prestarea serviciilor de distribuţie şi transport al energiei electrice şi gazelor naturale, sunt caracterizate prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenţei, cât şi din lipsa elasticităţii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activităţi reprezintă venit la bugetul de stat,pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2016-2024 şi pentru a se evita orice risc de blocaj, se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, precum şi la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013.Considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 48, denumirea marginală şi alineatele (1) , (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate Articolul 48 (1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 49 şi 50......... ................ ................ ................ ................ ........ ........ (8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.(9) Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. 2. La articolul 49, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(6) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48......... ................ ................ ................ ................ ........ ........ (8) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligaţia să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă. 3. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală sau îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în limita termenului de prescripţie prevăzut de lege şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă. 4. La articolul 51, denumirea marginală şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani. 5. La articolul 52 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)asocierile fără personalitate juridică, precum şi persoanele juridice care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu; 6. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent. 7. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 8. La articolul 621, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 9. La articolul 622, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 622 (1) Contribuabilii care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală......... ................ ................ ................ ................ ........ ......... (6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final. 10. La articolul 623, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 622 alin. (3)-(9). 11. La articolul 63, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent. 12. La articolul 71, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX......... ................ ................ ................ ................ ........ ......... (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 13. La articolul 73, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 14. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 15. La articolul 82 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. 16. La articolul 1251 alineatul (1), după punctul 261 se introduce un nou punct, punctul 262, cu următorul cuprins: 262. servicii de radiodifuziune şi televiziune sunt serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013; 17. La articolul 1524, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(9) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.(10) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană, înregistrată în România în scopuri de TVA. 18. La articolul 1525, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(9) Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.(10) Persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă care aplică regimul special, pentru care România este statul membru de înregistrare. 19. La articolul 1525, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:(13) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, din sumele transferate fiecărui stat membru de consum se reţine ca venit al bugetului de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016 şi, respectiv, un procent de 15% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 20. La articolul 153, alineatele (7) şi (71) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) şi (5) sau solicită înregistrarea conform alin. (91). (71) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 21. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 22. La articolul 153 alineatul (9), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală. 23. La articolul 153, partea introductivă a alineatului (91) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (91) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)-e) şi h), organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (71) astfel: a)la solicitarea persoanei impozabile, pentru situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. a) şi b), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; 24. La articolul 153 alineatul (91), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. 25. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică; 2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, respectiv că în perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Persoana impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal competent, în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de 31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice între 1 şi 31 decembrie a fiecărui an. Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care avea obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia pe propria răspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrică nu figurează în «Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». În cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut licenţa de furnizare între 1 şi 31 decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse, respectiv a regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate până la data la afişării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a cumpărătorului în lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv; 26. La articolul 176, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 176(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepţia nivelului accizelor pentru ţigarete care se aplică de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor armonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete, este nivelul actualizat calculat conform alin. (11). ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:a)transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; b)transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective. 27. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Nivelul accizelor armonizate prevăzut în anexa nr. 1 se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an. (12) După actualizarea prevăzută la alin. (11) nivelul accizelor armonizate exprimate în lei, înscris în anexa nr. 1, se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5. 28. La articolul 176, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum conform regulilor prevăzute la alin. (11) şi (12). 29. La articolul 177, alineatele (2) -(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal de 14% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum.(3) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale.(4) Acciza datorată determinată potrivit alin. (1) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de ţigarete care este de 97% din nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1. 30. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Nivelul accizelor pentru ţigarete se actualizează anual, începând cu data de 1 aprilie, conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) şi (12). 31. La articolul 20623, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Locurile aferente rezervei de stat şi rezervei de mobilizare, precum şi locurile aferente operatorilor economici care constituie şi menţin exclusiv stocurile de urgenţă conform Legii nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere se asimilează antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor normelor metodologice. 32. La articolul 20626, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) antrepozitarii care deţin doar antrepozite fiscale de depozitare autorizate exclusiv în vederea constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă conform Legii nr. 360/2013. 33. La articolul 208, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 208 (1) Nivelul accizelor pentru produsele de la art. 207 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu, şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii următori, nivelul accizelor nearmonizate aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul actualizat conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) şi (12). 34. La articolul 215, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Impozitul datorat pentru ţiţei este de 18,95 lei/tonă şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. Acest nivel se actualizează anual conform regulilor prevăzute la art. 176 alin. (11) şi (12). 35. Articolul 218 se abrogă. 36. La titlul VII „Accize şi alte taxe speciale“, anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 37. La titlul VII „Accize şi alte taxe speciale“, anexa nr. 6 se abrogă. 38. La articolul 29621 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; Articolul IILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 363 va avea următorul cuprins: Articolul 363 (1) În aplicarea prevederilor art. 361 şi 362 se stabilesc următoarele măsuri:a)persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar produse din tutun prelucrat contribuie astfel:1. pentru ţigarete cu suma de 47,38 lei/1.000 de ţigarete; 2. pentru ţigări şi ţigări de foi cu suma de 47,38 lei/1.000 de bucăţi; 3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 61,59 lei/kg; b)persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie cu suma de 947,60 lei/hectolitru alcool pur; c)persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 12% din valoarea acestor încasări, după deducerea taxei pe valoarea adăugată.(2) Nivelul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se aplică de la data de 1 ianuarie 2015. Nivelul contribuţiilor se actualizează cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie, astfel: a)pentru contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1, de la data de 1 aprilie a fiecărui an, începând cu anul 2016; b)pentru contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3 şi lit. b), de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, începând cu anul 2016.Nivelul actualizat al contribuţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an. (3) După actualizarea prevăzută la alin. (2), nivelul contribuţiilor exprimate în lei se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5. 2. Articolul 365 va avea următorul cuprins: Articolul 365 (1) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) se virează, la termenul pentru plata accizelor prevăzut la art. 20651 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.
(2) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) încasate în vamă la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.(3) Contribuţia prevăzută la art. 363 alin. (1) lit. c) se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piaţa internă.(4) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiilor se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Sumele prevăzute la alin. (1)-(4) se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, la datele de 1 şi 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii detaliate potrivit clasificaţiei bugetare aplicabile conturilor colectoare prevăzute la alin. (1)-(3). Articolul IIIProrogarea unor termene Articolul 1 Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv. Articolul 2 Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 261/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv. Articolul 3 Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv. Articolul IVDispoziţii tranzitorii (1) Pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2015, nivelul accizei totale pentru ţigarete este de 399,75 lei/1.000 ţigarete. Acciza specifică reprezintă 283,19 lei/1.000 ţigarete, iar acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului de 18% asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat în condiţiile legii. Acciza datorată nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime reprezentând 386,15 lei/1.000 ţigarete.(2) Pentru anul 2015, cuantumul în lei al garanţiilor stabilite în euro, la care se face referire la art. 20654 alin. (41) şi (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi stabilit potrivit următoarei formule de calcul: cuantumul garanţiei în lei = cuantumul garanţiei în euro x 4,5223 lei/euro x 104,77%. Articolul VPrin excepţie de la prevederile art. 1111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie 2014. Articolul VIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu următoarele excepţii: a)prevederile art. I pct. 20-24 se aplică începând cu 1 februarie 2015; b)prevederile art. III şi V se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru energie, Răzvan-Eugen Nicolescu Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la titlul VII din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal)

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (lei/U.M.)
0 1 2 3
Alcool şi băuturi alcoolice
1 Bere, din care: hl/1 grad Plato*1) 3,90
1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl 2,24
2 Vinuri hl de produs
2.1. Vinuri liniştite 0,00
2.2. Vinuri spumoase 161,33
3 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs 0,00
3.1. liniştite, din care: 47,38
3.1.1. cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 0,00
3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă 0,00
3.2. spumoase 213,21
4 Produse intermediare hl de produs 781,77
5 Alcool etilic, din care: hl de alcool pur*2) 4.738,01
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 2.250,56
Tutun prelucrat
6 Ţigarete 1.000 ţigarete 412,02
7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 303,23
8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg 383,78
9 Alte tutunuri de fumat kg 383,78
Produse energetice
10 Benzină cu plumb tonă 3.022,43
1.000 litri 2.327,27
11 Benzină fără plumb tonă 2.643,39
1.000 litri 2.035,40
12 Motorină tonă 2.245,11
1.000 litri 1.897,08
13 Păcură 1.000 kg
13.1. utilizată în scop comercial 71,07
13.2. utilizată în scop necomercial 71,07
14 Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor 607,70
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 537,76
14.3. utilizat în consum casnic*3) 0,00
15 Gaz natural GJ
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor 12,32
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
15.2.1. în scop comercial 0,81
15.2.2. în scop necomercial 1,52
16 Petrol lampant (kerosen)*4)
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor tonă 2.640,92
1.000 litri 2.112,73
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 2.226,35
1.000 litri 1.781,07
17 Cărbune şi cocs GJ
17.1. utilizat în scopuri comerciale 0,71
17.2. utilizat în scopuri necomerciale 1,42
18 Electricitate Mwh
18.1. Electricitate utilizată în scop comercial 2,37
18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial 4,74

*1) Gradul Plato reprezintă cantitatea de zaharuri exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20º/4ºC. *2) Hl de alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20ºC, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic. *3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. *4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal)

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U/M Acciza (lei/U.M.)
0 1 2 3
1 Cafea verde tonă 724,92
2 Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori tonă 1.066,05
3 Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă tonă 4.264,21
4 Bere/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice hl de produs 47,38
5 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs 118,45
6 Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor
6.1 Bijuterii din aur de până la 14 K inclusiv gram 4,74
6.2 Bijuterii din aur de peste 14 K gram 9,48
6.3 Bijuterii din platină sau combinate cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K gram 9,48
7 Confecţii din blănuri naturale:
7.1 Cu valoare unitară între 2.400 lei - 7.100 lei buc. 236,90
7.2 Cu valoare unitară între 7.101 lei - 14.200 lei buc. 947,60
7.3 Cu valoare unitară între 14.201 lei - 21.300 lei buc. 2.132,11
7.4 Cu valoare unitară între 21.301 lei - 28.400 lei buc. 3.553,51
7.5 Cu valoare unitară peste 28.400 lei buc. 5.685,62
8 Autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cm3 cm3 4,74
9 Arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv
9.1 Cu valoare unitară până la 2.400 lei, inclusiv buc. 236,90
9.2 Cu valoare unitară între 2.401 lei - 9.400 lei buc. 710,70
9.3 Cu valoare unitară între 9.401 lei - 14.200 lei buc. 1.895,21
9.4 Cu valoare unitară între 14.201 lei - 18.900 lei buc. 3.316,61
9.5 Cu valoare unitară între 18.901 lei - 23.700 lei buc. 4.264,21
9.6 Cu valoare unitară între 23.701 lei - 28.400 lei buc. 5.211,82
9.7 Cu valoare unitară peste 28.400 lei buc. 7.107,02
10 Cartuşe cu glonţ utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9:
10.1 Cu valoare unitară de până la 3,00 lei buc. 0,47
10.2 Cu valoare unitară cuprinsă între 3,01 lei şi 10,00 lei buc. 0,95
10.3 Cu valoare unitară peste 10,00 lei buc. 1,90
11 Alte tipuri de muniţie utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9 buc. 0,47
12 Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement
12.1 Nave cu vele care au lungime egală sau mai mare de 8 m metru liniar din lungimea navei 2.369,01
12.2 Nave cu motor peste 100 CP* CP 47,38
13 Motoare cu puterea de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement CP 47,38

* Această acciză nu se percepe pentru navele cu vele care sunt echipate cu motor.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 80/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 80 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu