Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13 din 15 ianuarie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 83 din 2 februarie 2007Având în vedere că, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, Agenţia Naţională de Control al Exporturilor trebuie să elaboreze norme metodologice de aplicare a acesteia,

în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă următoarele dispoziţii cu privire la regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare:

a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 46/2004 privind procedura de acordare a consultanţei pentru încadrarea unor produse şi tehnologii cu dublă utilizare în listele cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare care sunt supuse regimului de control la export şi import;

b)  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 69/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura administrativă de soluţionare a contestaţiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licenţelor;

c)  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 631/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia produse şi tehnologii cu dublă utilizare va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

Prezentele norme metodologice reglementează:

-  procedurile de autorizare prin licenţă a exportului şi a altor operaţiuni de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de software ori de tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon, operaţiunile de intermediere, asistenţă tehnică;

-  procedurile de control al activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare, necesare efectuării operaţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare, denumită în continuare Ordonanţă, de către Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agenţia.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii sunt definiţi după cum urmează:

a) Regulamentul Consiliului, acţiune comună, destinatar, destinatar final, teritoriul vamal al Comunităţii, asistenţă tehnică, operaţiuni de intermediere, ţară terţă, regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate, conform Ordonanţei;

b)  produse cu dublă utilizare, export, exportator, dezvoltare, producţie, utilizare, tehnologie, domeniu public, conform Regulamentului Consiliului;

c)    declaraţie vamală, conform Codului vamal al României.

Art. 2. - (1) In cadrul procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare: export, asistenţă tehnică, intermediere, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:

a) stabilirea caracterului de produs cu dublă utilizare, prin încadrarea în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la export, prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului;

b)  încadrarea operaţiunii care urmează să fie realizată în unul dintre tipurile prevăzute la art. 1, respectiv, export, asistenţă tehnică, intermediere;

c)   completarea şi depunerea la sediul Agenţiei a formularelor-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, însoţite de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice şi, după caz, de autorizaţia eliberată de organismele abilitate sau alte documente solicitate de Agenţie;

d)  primirea răspunsului de la Agenţie.

(2)  In cazul operaţiunii de plasare a produselor în regim de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv, la cererea partenerului extern, solicitantul certificatului internaţional de import şi al certificatului de control al livrării parcurge următoarele etape:

a)   completarea şi depunerea la sediul Agenţiei a formularelor-tip de cereri de eliberare a certificatului internaţional de import (CII), respectiv a certificatului de control al livrării (CCL), în situaţia în care aceste documente necesare efectuării operaţiunilor de plasare a produselor în regim de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv sunt solicitate de partenerii externi, însoţite de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice;

b)  primirea certificatului internaţional de import (CII) şi a certificatului de control al livrării (CCL) de la Agenţie.

(3)   In cadrul procesului de notificare a activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare, persoanele care desfăşoară astfel de operaţiuni au obligaţia de a întocmi şi de a depune la sediul Agenţiei declaraţia-tip, conform anexei nr. 10 la prezentele norme metodologice.

(4)  Corelarea termenelor legale din cadrul procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

Art. 3. - (1) Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, trebuie să desemneze cel puţin o persoană competentă, cunoscătoare a legislaţiei în domeniu, împuternicită să coordoneze derularea operaţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, să depună şi să ridice de la Agenţie documentele referitoare la autorizarea prin licenţă, notificarea activităţilor respective, denumită persoană de contact.

(2) Datele de identificare, curriculum vitae şi împuternicirile persoanelor de contact vor fi transmise la Agenţie.

Art. 4. - (1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare trebuie să participe la activităţile organizate de Agenţie pentru informarea periodică a acestora cu privire la obligaţiile ce le revin în aplicarea Ordonanţei.

(2) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare trebuie să se informeze cu privire la ultimele evoluţii în domeniul controlului exportului de astfel de produse.

Art. 5. - (1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţă, trebuie să ţină registre sau liste detaliate care să cuprindă informaţii privind: facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica:

a)  denumirea şi cantitatea produselor cu dublă utilizare;

b)  numele şi adresa destinatarului;

c) utilizarea finală şi destinatarul final al produselor cu dublă utilizare.

(2) Exportatorii şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra documentele privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control, timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat.

CAPITOLUL II

Autorizarea prin licenţă a exportului produselor cu dublă utilizare şi controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare

Art. 6. - (1) Licenţele de export se eliberează pentru produsele cu dublă utilizare cuprinse în anexa I la Regulamentul Consiliului, precum şi pentru produsele care nu sunt cuprinse în anexa I, în situaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului.

(2)   Tipurile de licenţe de export care se emit de Agenţie pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

a)  licenţă individuală;

b)  licenţă globală;

c)  licenţă generală (naţională sau comunitară).

(3)   Licenţele individuale de export se eliberează pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului şi pentru transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului. Aceste licenţe sunt valabile pentru tipurile şi categoriile specificate, pentru un singur exportator şi către un singur partener extern.

(4)   Licenţele globale de export se eliberează pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului şi pentru transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului. Aceste licenţe sunt valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una sau mai multe ţări determinate.

(5)  Licenţele generale naţionale de export se eliberează pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I şi pentru transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV partea I la Regulamentul Consiliului. Aceste licenţe se acordă tuturor exportatorilor pentru exportul unuia sau mai multor produse cu dublă utilizare către una sau mai multe ţări determinate şi pot fi folosite numai în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate.

(6)    Licenţele generale comunitare de export se eliberează pentru exportul produselor cu dublă utilizare cuprinse în anexa II la Regulamentul Consiliului, având ca destinaţie ţările incluse în anexa II partea a 3-a la Regulamentul Consiliului, în conformitate cu procedura detaliată în art. 6 din Regulamentul Consiliului.

Art. 7. - (1) Pentru eliberarea licenţelor individuale de export, persoanele fizice sau juridice vor depune la Agenţie următoarele documente:

a)  formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, completate şi semnate de către persoana fizică sau de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta şi ştampilate. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 1b) la prezentele norme metodologice;

b)   certificatul internaţional de import (CII) sau un document echivalent, în original, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, prin care aceasta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu exporte produsele importate, plasate în regim vamal de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv decât cu aprobarea prealabilă, dată în scris, a Agenţiei ori a autorităţii competente din ţara de destinaţie finală, dacă aceasta este stat participant la regimurile internaţionale de control al exporturilor, organismele sau tratatele definite la art. 1 lit. (c) din Acţiunea comună. Dacă ţara de destinaţie finală nu este stat participant la regimurile internaţionale de control al exporturilor, organismele sau tratatele definite la art. 1 lit. (c) din Acţiunea comună, aprobarea prealabilă a Agenţiei este obligatorie şi trebuie să fie menţionată pe certificatul internaţional de import sau pe documentul echivalent;

c)   un document de prezentare al societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

d)  documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

e)  copia certificatului de înregistrare a societăţii;

f)   autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în cazul exportului sau transferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant;

g)  alte documente pe care Agenţia le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă. Documentele specificate la lit. c), d) şi e) se depun numai la prima solicitare de licenţă şi ori de câte ori apar modificări.

(2) Certificatul internaţional de import prevăzut la alin. (1) lit. b) nu se solicită în relaţiile cu statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora în cazul exporturilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor acestei convenţii, republicată. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenţia poate solicita exportatorului alte documente justificative.

Art. 8. - Pentru eliberarea licenţelor globale de export persoanele juridice vor depune la sediul Agenţiei următoarele documente:

a)  formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, completate, semnate şi ştampilate de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 1b) la prezentele norme metodologice;

b)   autorizaţia eliberată de CNCAN, în cazul exportului sau transferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant;

c)   un document de prezentare al societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

d)  documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

e)  copia certificatului de înregistrare a societăţii;

f)   certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;

g)   dovada existenţei unui pogram intern de control certificat de Agenţie şi a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. In acest sens solicitantul va prezenta Agenţiei un raport privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, care să cuprindă: date privind factura şi contractul, denumirea produselor, cantitatea, valoarea şi categoria produselor, date privind ţările de destinaţie şi destinatarul final. Vor fi transmise, după caz, următoarele documente, în copie: licenţe, declaraţii vamale, facturi;

h) declaraţia privind destinaţia şi utilizarea finală, formularul-tip prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, emisă şi semnată de destinatar sau destinatarul final, ori alte documente (CII, certificat de nontransfer şi utilizare finală);

i) alte documente pe care Agenţia le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

Art. 9. - (1) Pentru eliberarea licenţelor generale naţionale de export persoanele juridice vor depune la sediul Agenţiei următoarele documente:

a)  formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 din prezentele norme metodologice, completate, semnate şi ştampilate de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 1b) la prezentele norme metodologice;

b)   autorizaţia eliberată de CNCAN, în cazul exportului sau transferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant;

c)   un document de prezentare al societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

d)  documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

e)  copia certificatului de înregistrare a societăţii;

f)   certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care nu este mai vechi de 3 luni;

g)   dovada existenţei unui program intern de control certificat de Agenţie şi a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. In acest sens solicitantul va prezenta Agenţiei un raport privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, care să cuprindă: date privind factura şi contractul, denumirea produselor, cantitatea, valoarea şi categoria produselor, date privind ţările de destinaţie şi destinatarul final. Vor fi transmise, după caz, următoarele documente, în copie: licenţe, declaraţii vamale, facturi;

h) declaraţia privind destinaţia şi utilizarea finală, formularul-tip prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, emisă şi semnată de destinatar sau destinatarul final, ori alte documente (CII, certificat de non­transfer şi utilizare finală);

i) alte documente pe care Agenţia le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

(2)   Exportatorul care intenţionează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României, folosind licenţele generale naţionale de export, este obligat să se înregistreze la Agenţie înainte de prima utilizare.

(3)  Agenţia va înregistra exportatorul în maximum 20 de zile de la data solicitării.

(4)   Exportatorul va notifica Agenţiei orice schimbări ale datelor trecute în cererea de înregistrare într-o perioadă de 15 zile. In cazul în care exportatorul nu exportă produse cu dublă utilizare cuprinse în licenţa generală de export, pentru o perioadă de un an, acesta va depune la Agenţie o cerere de anulare a înregistrării.

(5)   Declaraţia menţionată în anexa la Ordonanţă va fi înscrisă pe documentele de transport ale produselor cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licenţa generală naţională de export.

Art. 10. - (1) Pentru eliberarea licenţei menţionate la art. 6 alin. (6), exportatorul este obligat să se înregistreze la Agenţie înainte de prima operaţiune. Procedura de înregistrare cuprinde completarea formularului de licenţă generală comunitară prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Completarea se face conform instrucţiunilor de completare a formularului-tip cuprins în anexa nr. 4a la prezentele norme metodologice. Documentele menţionate sunt însoţite de un angajament al solicitantului de licenţă, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice, de a transmite Agenţiei, de două ori pe an, la datele convenite cu Agenţia, lista beneficiarilor produselor şi cantităţile livrate.

(2)  Agenţia va înregistra exportatorul în maximum 20 de zile de la data solicitării. Titularul licenţei va notifica Agenţiei orice schimbări ale datelor trecute în cererea de înregistrare într-un interval de 15 zile.

(3)   Pentru eliberarea licenţelor generale comunitare de export persoanele juridice vor depune la sediul Agenţiei următoarele documente:

a)   autorizaţia eliberată de CNCAN, în cazul exportului sau transferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant;

b)   un document de prezentare al societăţii (activităţii specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

c)  documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

d)  copia certificatului de înregistrare a societăţii;

e)   certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care nu este mai vechi de 3 luni;

f)   dovada existenţei programului intern de control certificat de Agenţie;

g)   declaraţia privind destinaţia şi utilizarea finală, formularul-tip prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, emisă şi semnată de destinatar sau destinatarul final, ori alte documente (CII, certificat de non-transfer şi utilizare finală);

h) alte documente pe care Agenţia le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

(4)   Licenţa generală comunitară de export este valabilă până la revocarea ei de către Agenţie.

(5)   Declaraţia menţionată în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice va fi înscrisă pe documentele de transport referitoare la exportul produselor cu dublă utilizare efectuate în conformitate cu licenţa generală comunitară de export.

Art. 11. - Titularii licenţelor globale şi generale de export trebuie să prezinte Agenţiei o declaraţie de începere a comerţului internaţional cu produse cu dublă utilizare, prin care să dea asigurări că:

a)   utilizatorul final nu intenţionează să folosească produsele pentru desfăşurarea unor activităţi de natură să încalce drepturile omului sau libertăţile fundamentale;

b)   livrarea produselor nu aduce ameninţări păcii şi nu periclitează stabilitatea regională în zona destinatarului;

c)   entităţile din ţara de destinaţie nu susţin, nu facilitează sau nu încurajează terorismul sau crima internaţională.

Art. 12. - (1) Solicitanţii licenţelor globale şi generale de export trebuie să implementeze un sistem de administrare şi control intern pentru transferul produselor cu dublă utilizare, denumit programul intern de control, care va fi certificat şi evaluat periodic de către Agenţie.

(2)   Agenţia, prin corpul său de control, va efectua verificări la sediul exportatorilor privind implementarea şi derularea programului intern de control şi va întocmi un raport de evaluare.

(3)   In cadrul verificărilor menţionate la alin. (2) vor fi urmărite în   principal următoarele aspecte:

-     stabilirea responsabilităţilor departamentelor companiei solicitante;

-   cooperarea companiei cu autorităţile guvernamentale cu atribuţii în domeniu;

-   politica companiei privind pregătirea personalului, arhivarea documentelor, gestionarea informaţiilor.

Art. 13. - Exportul bazat pe licenţa generală de export poate fi efectuat în condiţiile prevăzute în Regulamentul Consiliului, şi anume:

a)   licenţa generală de export nu poate fi utilizată în cazul în care exportatorul a fost informat de autorităţile competente din statul membru în care este stabilit referitor la faptul că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, să contribuie la dezvoltarea, producţia, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, producţia, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot servi ca vectori unor astfel de arme ori în cazul în care exportatorul are cunoştinţă că produsele în cauză sunt destinate acestor utilizări;

b)   licenţa generală de export nu poate fi utilizată în cazul în care exportatorul a fost informat de autorităţile competente din statul membru în care este stabilit referitor la faptul că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate unei utilizări finale militare, astfel cum este definită la art. 4 alin. 2 din Regulamentul Consiliului, într-o ţară supusă unui embargou asupra armelor impus de Uniunea Europeană, OSCE sau Naţiunile Unite ori în cazul în care exportatorul are cunoştinţă că produsele în cauză sunt destinate acestei utilizări;

c)  licenţa generală de export nu poate fi utilizată atunci când produsele în cauză sunt exportate către o zonă liberă sau un antrepozit liber situat într-o zonă reglementată prin licenţa emisă;

d)   oricare persoană stabilită în România care exportă orice produse în baza licenţei generale de export are obligaţia de a păstra documentele privind derularea fiecărei operaţiuni cu produse cu dublă utilizare timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care operaţiunea a fost efectuată. Persoanele menţionate vor permite persoanelor împuternicite de către preşedintele Agenţiei acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile solicitate.

Art. 14. - (1) Inaintea depunerii cererii de eliberare a unei licenţe generale de export şi în vederea înregistrării la Agenţie a primei utilizări a unei astfel de licenţe, solicitantul trebuie să depună la Agenţie un dosar care să cuprindă ansamblul procedurilor aplicate pentru introducerea unui control prealabil al respectării principiilor care guvernează controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare. Solicitantul trebuie să prezinte un angajament în scris că toate procedurile descrise vor fi difuzate şi aplicate efectiv în cadrul companiei, orice nerespectare putând angaja responsabilitatea sa în faţa autorităţilor competente. Procedura menţionată trebuie să cuprindă:

a)   verificarea internă a naturii produselor cu dublă utilizare care urmează a fi exportate, în funcţie de destinatar;

b)   ansamblul responsabilităţilor şi lista responsabililor interni însărcinaţi să vegheze ca operaţiunile de export să fie, de la începutul lor, efectuate cu respectarea principiilor care guvernează controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare;

c)   implementarea unui program de audit intern pentru verificarea respectării procedurilor stabilite;

d)   stabilirea unei proceduri care să permită evaluarea firmelor susceptibile de a nu respecta regimul de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare;

e)   punerea în practică a unui program de formare a personalului pentru respectarea procedurilor privind licenţele generale de export;

f)   implementarea unui sistem specific de arhivare a documentelor privind operaţiunile efectuate şi a comenzilor care urmează a fi derulate astfel încât să îi permită obţinerea, în situaţia în care consideră necesar, a datelor privind exporturile realizate.

(2) Exportatorul va face dovada existenţei unui control intern şi a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. In acest sens solicitantul va prezenta la Agenţie un raport privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, care să cuprindă: date privind factura şi contractul, denumirea produselor, cantitatea, valoarea şi categoria produselor, date privind ţările de destinaţie şi destinatarul final. Vor fi transmise, după caz, următoarele documente în copie: licenţe, declaraţii vamale, facturi.

Art. 15. - Deţinătorii licenţelor de export globale şi generale naţionale au obligaţia ca într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic să prezinte Agenţiei un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licenţelor respective, în format electronic şi pe suport hârtie. Acesta va cuprinde următoarele date: numărul şi data declaraţiei vamale, numărul şi data facturii, numărul şi data contractului (comenzii), denumirea produselor, cantitatea şi valoarea produselor, categoria şi subcategoria produselor la care se face referire, poziţia tarifară vamală aferentă, ţările de destinaţie, datele privind destinatarul şi destinatarul final, datele de identificare a licenţei.

Art. 16. - In situaţia utilizării licenţelor globale şi generale de export, exportatorul trebuie să specifice în declaraţia vamală numărul licenţei aferente.

Art. 17. - (1) Agenţia aprobă sau respinge cererile de licenţă după examinarea şi avizarea lor de către Consiliul pentru avizare, prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(2) Licenţele generale se acordă de Agenţie în situaţii determinate, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României,   Partea I.

Art. 18. - (1) Cererile de licenţă se soluţionează de Agenţie în termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

(2) In cadrul termenelor prevăzute la alin. (1) Agenţia desfăşoară activităţi de verificare, documentare şi evaluare privind obiectul cererii şi condiţiile desfăşurării operaţiunii.

Art. 19. - (1) Valabilitatea licenţei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de Agenţie pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată Agenţiei cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(2) Prelungirea termenului de valabilitate a licenţei se realizează prin eliberarea unei noi licenţe.

Art. 20. - (1) Valabilitatea licenţei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de Agenţie pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată Agenţiei cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(2) Prelungirea termenului de valabilitate a licenţei se realizează prin eliberarea unei noi licenţe.

Art. 21. - Licenţele generale de export sunt valabile până la anularea valabilităţii lor prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Art. 22. - Autorizarea prin licenţă a asistenţei tehnice, când aceasta nu este interzisă, decurge la fel ca autorizarea prin licenţă a operaţiunii de export. In scopul eliberării licenţelor de export pentru activitatea de asistenţă tehnică,   exportatorii   vor   depune   la   sediul   agenţiei următoarele documente:

a)  formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, completate şi semnate de către persoana fizică sau de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta şi ştampilate;

b)   documente din care să rezulte date referitoare la:

•  descrierea, tipul şi scopul activităţii;

•  suportul şi modul de transmitere a asistenţei tehnice;

•  data, ora, locul de desfăşurare a activităţii şi datele de identificare a persoanelor participante;

•  datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;

•  date despre partenerii străini şi români implicaţi;

•  produsele cu dublă utilizare care fac obiectul asistenţei tehnice;

•  modul de finanţare a operaţiunii;

c)   alte documente pe care Agenţia le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

Art. 23. - Pentru eliberarea licenţelor individuale de intermediere exportatorii vor depune la sediul Agenţiei următoarele documente:

a)  adresa de înaintare, semnată de reprezentantul legal al societăţii, în care se vor preciza denumirea şi tipul activităţii, evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele de control, datele de identificare a partenerilor străini şi români implicaţi;

b)  formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, completate şi semnate de către persoana fizică sau de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta şi ştampilate;

c)  în funcţie de tipul de activitate de intermediere definit conform Ordonanţei, în susţinerea cererii de licenţă se vor prezenta următoarele:

1.  în cazul activităţilor de intermediere de negociere sau organizare a tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă de produse cu dublă utilizare, documente din care să rezulte:

a)  datele de identificare a titularilor operaţiunii, precum şi a partenerilor străini şi români implicaţi;

b)   datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;

c)   produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunii, denumirea şi încadrarea produselor în listele de control, cantitatea şi utilizarea finală a acestora;

d)  modul de finanţare a operaţiunii;

e) date privind transportul: mijlocul de transport, transportatorul, perioada de timp aferentă;

f)   alte documente pe care Agenţia le consideră necesare pentru clarificări suplimentare asupra specificului operaţiunii;

2.  în cazul activităţilor de intermediere de cumpărare, de vânzare sau de transfer de produse cu dublă utilizare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă, documente din care să rezulte:

a)   datele de identificare a partenerilor străini implicaţi;

b)   datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;

c)   produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunii, denumirea şi încadrarea produselor în listele de control, cantitatea şi utilizarea finală a acestora;

d)  comanda sau contractul în copie, certificat de către reprezentantul legal;

e)   date privind transportul: mijlocul de transport, transportatorul, perioada de timp aferentă;

f)   certificatul internaţional de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din ţara titularului regimului vamal de punere în liberă circulaţie sau a regimului suspensiv, prin care aceasta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu exporte produsele care fac obiectul operaţiunii respective decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agenţiei sau a autorităţii competente din ţara destinatarului;

g)   alte documente pe care Agenţia le consideră necesare.

Art. 24. - Agenţia poate refuza acordarea licenţelor şi, după caz, poate anula sau suspenda o licenţă eliberata, dacă:

a)   condiţiile menţionate în Regulamentul Consiliului nu sunt îndeplinite;

b)   exportatorul sau partenerii de afaceri ai acestuia încalcă legile naţionale ori obligaţiile şi angajamentele internaţionale sau acţionează împotriva acestora;

c)    exportatorul nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea sau utilizarea licenţei ori prezintă date false;

d)   solicitantul nu gestionează corespunzător programul intern de control al exportului certificat de Agenţie;

e)   nu au fost prezentate toate informaţiile relevante cu privire la operaţiune;

f)  s-au modificat esenţial condiţiile iniţiale pentru care a fost acordată licenţa;

g)  alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 25. - (1) Refuzul eliberării licenţei se comunică persoanei fizice sau juridice solicitante în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului preşedintelui Agenţiei.

(2) Persoana fizică sau juridică solicitantă poate contesta refuzul eliberării licenţei în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 26. - (1) Condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei trebuie menţinute pe toată durata de valabilitate a acesteia.

(2)  Titularul licenţei este obligat să declare Agenţiei, în scris, orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în aceasta, constatate în documente, în timpul derulării operaţiunii respective.

(3)  In cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este anulată prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei lor, şi, după caz, poate fi însoţită de o cerere pentru o nouă licenţă.

Art. 27. - (1) Licenţa poate fi utilizată numai de către titularul acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceasta.

(2)   In cazul pierderii, deteriorării sau furtului licenţei, titularul este obligat să notifice Agenţiei şi poate solicita eliberarea unei noi licenţe.

(3)   In situaţia menţionată la alin. (2), titularul va prezenta Agenţiei, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul.

(4)   Prin ordin al preşedintelui Agenţiei se va elibera o nouă licenţă cu aceleaşi condiţii ca ale celei pierdute, deteriorate sau furate, care se anulează.

Art. 28. - (1) Titularul licenţei este răspunzător de modul de utilizare a acesteia în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată.

(2) Licenţele anulate se depun la Agenţie în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea măsurii respective.

Art. 29. - In documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul român are obligaţia să înscrie umătorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare." In acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi note de expediţie.

CAPITOLUL III

Eliberarea certificatului internaţional de import şi a certificatului de control al livrării

Art. 30. - Agenţia eliberează certificatul internaţional de import (CII) şi certificatul de control al livrării (CCL), la solicitarea persoanelor fizice sau juridice care realizează operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, ori alte documente echivalente, emise sau certificate în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului.

Art. 31. - In vederea eliberării certificatului internaţional de import, solicitantul va prezenta Agenţiei:

a)   cererea de eliberare a certificatului internaţional de import, completată, semnată şi ştampilată pe formularul-tip prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

b)  solicitarea partenerului extern;

c)  declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip, conform anexei nr. 9 la prezentele norme metodologice;

d)  documentele comerciale relevante;

e)   alte documente pe care Agenţia le poate solicita. Art. 32.  -  Eliberarea de către Agenţie a certificatului

internaţional de import, potrivit formularului-tip prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, se face în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.

Art. 33. - (1) După efectuarea operaţiunii de plasare a produselor în regim vamal de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv, la cererea partenerului extern, titularul declaraţiei vamale este obligat să solicite Agenţiei eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului.

(2) Certificatul internaţional de import şi certificatul de control al livrării vor fi transmise în ţara exportatorului prin grija titularului declaraţiei vamale.

Art. 34. - In vederea eliberării certificatului de control al livrării, titularul declaraţiei vamale va prezenta Agenţiei:

a)   cererea de eliberare a certificatului de control al livrării, completată pe formularul-tip din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;

b)  solicitarea partenerului extern;

c)  factura externă;

d)  documentul de transport internaţional;

e)   declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie sau regim suspensiv;

f)   nota de intrare-recepţie şi constatare a diferenţelor, emisă de titularul declaraţiei vamale;

g)   alte documente pe care Agenţia le poate solicita. Art. 35. - In vederea eliberării certificatului de control al livrării, Agenţia va verifica corectitudinea datelor din documentele prezentate şi poate executa controale pentru a verifica faptic existenţa produselor şi destinaţia acestora.

Art. 36. - Eliberarea de către Agenţie a certificatului de control al livrării, potrivit formularului-tip prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, se va face în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

Art. 37. - Documentele echivalente certificatului internaţional de import, respectiv certificatului de control al livrării cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului, vor fi eliberate sau certificate în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, în forma precizată de autoritatea respectivă în solicitarea sa.

CAPITOLUL IV

Notificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare

Art. 38. - (1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţă, şi sursele potenţiale de export de produse cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere.

(2) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să notifice Agenţia despre aceste operaţiuni.

Art. 39. - Notificarea se efectuează pe un formular-tip, conform anexei nr. 10 la prezentele norme metodologice, şi va fi transmisă Agenţiei în termen de cel mult 10 zile de la data începerii activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere.

Art. 40. - Agenţia poate solicita, după caz, copii ale unor documente care atestă activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare.

Art. 41. - Agenţia înfiinţează şi gestionează registrul care cuprinde date privind companiile care desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare.

Art. 42. - Notificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, producere de produse cu dublă utilizare, prevăzute la art. 38 alin. (1), în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a Ordonanţei, se va efectua în cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice.

CAPITOLUL V

Acordarea consultanţei

Art. 43. - Acordarea consultanţei pentru încadrarea unor produse în listele din anexele la Regulamentul Consiliului se realizează de Agenţie, în baza documentaţiei relevante complete primite de la persoanele fizice sau juridice interesate, ţinând cont şi de destinaţia şi utilizarea finală a produselor.

Art. 44. - (1) Consultanţa de specialitate menţionată la art. 43 se solicită prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.

(2)  Completarea de către solicitant a tuturor casetelor şi rubricilor formularului cererii de consultanţă este obligatorie.

(3)   Răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul cererii de consultanţa revine solicitantului.

(4)   Fişele cu date tehnice şi fişele de prezentare sau copii certificate de solicitant ca fiind conforme cu originalul, în limba română sau engleză, vor fi anexate la cererea de consultanţă şi se transmit Agenţiei.

Art. 45. - Documentaţia remisă conform art. 44 trebuie să cuprindă toate datele necesare care să permită Agenţiei să stabilească:

-  posibilitatea comparării parametrilor produsului pentru care se solicită consultanţa cu cei nominalizaţi în listele de control;

-  utilizarea finală a produsului;

-  scopul pentru care a fost conceput produsul.

Art. 46. - Pentru clarificarea consultanţei Agenţia poate solicita date suplimentare.

Art. 47. - (1) Cererile de consultanţă se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la Agenţie.

(2) Răspunsul la cererea de consultanţă se semnează de către directorul direcţiei de specialitate şi se transmite solicitantului.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 48. - (1) In situaţia în care apar neclarităţi cu privire la documentele prezentate Agenţiei, operatorii economiei solicitanţi au obligaţia să prezinte, la cererea Agenţiei, originalele documentelor respective, care le vor fi restituite după consultare.

(2) Agenţia poate solicita, după caz, copii autentificate sau traduceri autorizate ale unor documente.

Art. 49. - (1) Formularele documentelor pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt cele din următoarele anexe*) şi fac parte integrantă din prezentele norme metodologice:

Anexa nr. 1: Cerere pentru eliberarea licenţei pentru produse cu dublă utilizare;

Anexa nr. 1a: Anexa la cererea pentru eliberarea licenţei pentru produse cu dublă utilizare;

Anexa nr. 1b: Instrucţiuni privind completarea formularelor de cerere şi licenţă;

Anexa nr. 2: Licenţa de export, exemplar pentru exportator;

Anexa nr. 2a: Anexa la licenţa de export, exemplar pentru exportator;

Anexa nr. 3: Licenţa de export, exemplar pentru autoritatea vamală;

Anexa nr. 3a: Anexa la licenţa de export, exemplar pentru autoritatea vamală;

Anexa nr. 3b: Formular pentru autoritatea vamală (verso la anexa nr. 3);

Anexa nr. 4: Licenţa generală comunitară de export nr. EU 001;

Anexa nr. 4a: Instrucţiuni privind completarea formularului EU 001;

Anexa nr. 5: Cerere de eliberare a certificatului internaţional de import;

Anexa nr. 5a: Anexa la cererea de eliberare a certificatului internaţional de import;

Anexa nr. 6: Certificat internaţional de import;

Anexa nr. 6a: Anexa la certificatul internaţional de import;

Anexa nr. 7: Cerere de eliberare a certificatului de control al livrării;

Anexa nr. 7a: Anexa la cererea de eliberare a certificatului de control al livrării;

Anexa nr. 8: Certificatul de control al livrării;

Anexa nr. 8a: Anexa la certificatul de control al livrării;

Anexa nr. 9: Declaraţia destinatarului final;

Anexa nr. 9a: Anexă la declaraţia destinatarului final;

Anexa nr. 10: Notificare privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare;

Anexa nr. 11: Cerere de consultanţă pentru încadrarea unui produs în listele din anexele la Regulamentul Consiliului cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la export;

Anexa nr. 12: Declaraţia care trebuie să apară pe documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare care urmează a fi exportate în baza licenţei generale comunitare de export;

Anexa nr. 13: Angajament de transmitere a listei beneficiarilor produselor cu dublă utilizare şi a cantităţilor livrate în baza licenţei generale comunitare de export.

(2) Formularele anexelor menţionate la alin. (1) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţie, în format electronic.

*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA         

EXPORT DE PRODUSE CUDUBLĂ UTILIZARE (Reg. (EC) No 1334/2000)

1.

1    Exportator                               Nr. de  înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare al licenţei

3. Data limită de valabilitate

CERERE

4. Punct de contact

ANCEX, tel: +40-21-3057200, fax: +40-21-3057224

5. Destinatar

6. Emitent

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR (ANCEX)/

NATIONAL AGENCY FOR EXPORT CONTROLS

Str. Polonă nr. 8 sector 1, 010501 Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent (dacă diferă de exportator)

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de provenienţă

Cod

10. Utilizator final (dacă diferă de destinatar)

11. Statul membru în care se află sau se vor afla produsele

Cod

12. Statul membru prevăzut pentru a parcurge procedura vamală

Cod

13. Ţara de destinaţie finală

Cod

|_|

GLOBALA

14. Descrierea produselor / Description of the iterns

15. Codul vamal al produselor

16. Codul din listele de control

17. Valuta şi valoarea

1 8. Cantitatea

Anexe

19. Utilizarea finală/ End-use

20. Data contractului (dacă este cazul)

21. Procedura vamală de export

|_|

GENERALĂ

22. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de OUG nr. 129/2006

După cunoştinţa dumneavoastră, produsele care fac obiectul cererii de export sunt ele destinate, în parte sau în totalitate, utilizării pentru dezvoltarea, producerea, mânuirea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive sau pentru dezvoltarea, producerea sau depozitarea rachetelor purtătoare de asemenea arme?

                                                                                                         |_|da        |_| nu

|_|

INDIVIDUALĂ             

Subsemnatul (prenume, nume, funcţie)................................................................. reprezentant legal al......................................................................................certific

exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

                                                                                Semnătura şi ştampila

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

                                                        Spaţiu rezervat autorităţii emitente

                                                                                                 Ştampila                  

                                                        Nume şi semnătura

                                                        Data.................

ANEXA Nr. 1a la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA                    

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE (Reg. EC) No 1334/2000)

1.

Bis

1. Exportator

2. Număr de identificare /

3. Data limită de valabilitate

CERERE

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

|_|

GENERALĂ

14. Descrierea mărfurilor

15.Codul

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

|_|

GLOBALĂ

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul

16. Nr. articolului în lista de control

|_|

INDIVIDUALĂ

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICICTAT

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

ANEXA Nr. 1b la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARELOR

1. GENERALITĂŢI

1.1.     Documentele trebuie completate citeţ, fără ştersături, de preferat printr-un procedeu de scriere mecanic sau electronic. Oricare ar fi procedura de completare aleasă, aceasta nu trebuie să cuprindă ştergeri cu lama, suprascriere sau oricare alt tip de modificări.

1.2.     Exemplarele se identifică prin număr şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea:

- exemplarele 1 şi 1 bis: sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv ANCEX;

- exemplarele 2 şi 2 bis: sunt prezentate la biroul vamal şi păstrate apoi de către titular;

- exemplarele 3 şi 3 bis: sunt destinate prezentării la biroul vamal.

1.3.     Formularele bis sunt utilizate drept formulare suplimentare în cazul unei cereri care cuprind cel puţin două produse diferite.

2.    RUBRICI

Caseta 1. Exportator: titularul licenţei de export, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, email).

Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei.

Caseta 3. Data limită de valabilitate: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 4. Punctul de contact: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 5. Destinatar: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, email).

Caseta 6. Emitent: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 7. Agent (dacă diferă de exportator): numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, email).

Caseta 8. Ţara de origine: codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 9. Ţara de provenienţă: codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 10. Utilizatorul final: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 5) şi coordonatele sale complete.

Caseta 11. Statul membru în care se află sau se vor afla produsele: codul de ţară, conform ISO 3166, al Statului membru la care se face referire.

Caseta 12. Statul membru prevăzut pentru a parcurge procedura vamală: codul de ţară, conform ISO 3166, al Statului membru la care se face referire.

Caseta 13. Ţara de destinaţie finală: codul de ţară, conform ISO 3166. Această indicaţie trebuie să corespundă elementelor cuprinse în caseta 10.

Caseta 14. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care trebuie să permită identificarea produsului.

Anexe.         Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa.

Caseta 15. Codul vamal al produselor: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată.

Caseta 16. Codul din listele de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg.

Caseta 17. Valuta şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului din Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1 (vezi şi ISO 4217).

Caseta 18. Cantitatea: în funcţie de natura produsului, se va indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1.

Caseta 19. Utilizarea finală..

Caseta 20. Data din contract: se va indica acest element, dacă este cunoscut.

Caseta 21. Procedura vamală de export: se va indica codul regimului de export, conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarul de control T5R, emis de Autoritatea Naţională a Vămilor, cod format din 4 cifre.

Caseta 22. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. In subdiviziunea casetei 22 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde.

Pagina cuprinzând casetele de la 23 la 27 se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi a exemplarului bis corespunzător. Casetele 23, 24 şi 25 sunt concepute astfel încât o licenţă să poată acoperi o tranzacţie care implică un număr diferit de transferuri care   se    efectuează   secvenţial.    Completarea   casetelor   26   şi   27    se   face   de   către   autoritatea   vamală   competentă.

ATENŢIONARE

Se va avea în vedere ca:

1.     exemplarele să fie scrise citeţ iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus;

2.     angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3.     documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate;

ANEXA Nr. 2la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA         

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE (Reg. (EC) No 1334/2000)

2.

1    Exportator        Nr de înregistrare                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                  la Registrul

                                  Comerţului   

2. Numărul de identificare al licenţei

3. Data limită de valabilitate

EXPORTATOR

4. Punct de contact

ANCEX, tel: +40-21-3057200, fax: +40-21-3057224

5. Destinatar

6. Emitent

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR (ANCEX)/

NATIONAL AGENCY FOR EXPORT CONTROLS

Str. Polonă nr. 8 sector 1, 010501 Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent (dacă diferă de exportator)

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de provenienţa

Cod

1 0. Utilizator final (dacă diferă de destinatar)

11. Statul membru in care se află sau se vor afla produsele

Cod

12. Statul membru prevăzut pentru a parcurge procedura vamală

Cod

13. Ţara de destinaţie finală

Cod

|_|

GLOBALĂ

14. Descrierea produselor / Description of the items

15. Codul vamal al produselor

16. Codul din listele de control

17. Valuta şi valoarea

1 8. Cantitatea

Anexe

19. Utilizarea finală / End-use

20. Data contractului (dacă este cazul)

21. Procedura vamală de export

|_|

GENERALĂ         

22. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de OUG nr. 129/2006

După cunoştinţa dumneavoastră, produsele care fac obiectul cerem de export sunt ele destinate, în parte sau în totalitate, utilizării pentru dezvoltarea, producerea, mânuirea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive sau pentru dezvoltarea, producerea sau depozitarea rachetelor purtătoare de asemenea arme?

                                                                                                                  

                                                                                                                       |_|da        |_|nu

|_|

INDIVIDUALA

Subsemnatul (prenume, nume, funcţie)............................................

exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

                                                                               Semnătură şi ştampila

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

                                                   Spaţiu rezervat autorităţii emitente

                                                                                                         Ştampila

                                                  Nume şi semnătura

                                                 Data.................

ANEXA Nr. 2a

 la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA               

EXPORT DE PRODUSE CU  DUBLA UTILIZARE (Reg. (EC)  No 1334/2000)

2.

Bis

1. Exportator

2. Număr de identificare /

3. Data limită de valabilitate

EXPORTATOR

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului in lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifarvamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

|_|

GENERALA

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

|_|

GLOBALA         

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

|_|

INDIVIDUALA

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT.

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA        

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE (Reg. (EC) No 1334/2000)

3.

1    Exportator           Nr de înregistrare                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                  la Registrul

                                  Comerţului  

2. Numărul de identificare al licenţei

3. Data limită de valabilitate

LICENTA

4. Punct de contact

ANCEX, tel: +40-21-3057200, fax: +40-21-3057224

5. Destinatar

6. Emitent

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE / MINISTRY OF FOREIGN AFFA1RS

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR (ANCEX)/

NATIONAL AGENCY FOR EXPORT CONTROLS

Str. Polonă nr. 8 sector 1, 010501 Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent (dacă diferă de exportator)

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de provenienţă

Cod

1 0. Utilizator final (dacă diferă de destinatar)

11. Statul membru în care se află sau se vor afla produsele

Cod

12. Statul membru prevăzut pentru a parcurge procedura vamală

Cod

13. Ţara de destinaţie finală

Cod

|_|

GLOBALA  

1 4. Descrierea produselor/Description of the items

15. Codul vamal al produselor

1 6. Codul din listele de

control

Anexe

17. Valuta şi valoarea

1 8. Cantitatea

19. Utilizarea finală / End-use

20. Data contractului (dacă este cazul)

21. Procedura vamală de export

|_|

GENERALA

22. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de OUG nr. 129/2006

După cunoştinţa dumneavoastră, produsele care fac obiectul cererii de export sunt ele destinate. în parte sau in totalitate, utilizării pentru dezvoltarea, producerea, mânuirea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive sau pentru dezvoltarea, producerea sau depozitarea rachetelor purtătoare de asemenea arme?

                                                                                                                      |_| da        |_| nu

|_|

INDIVIDUALA

Subsemnatul (prenume, nume, funcţie)................................................................. reprezentant legal al......................................................................................certific

exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

                                                                                        Semnătură şi ştampila

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT

                                                               Spaţiu rezervat autorităţii emitente

                                                                                                          Ştampila

                                                               Nume şi semnătura

                                                               Data.................

ANEXA Nr. 3a la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA         

EXPORT DE PRODUSE CU  DUBLA UTILIZARE (Reg. (EC) No 1334/2000) 

3.

Bis

1. Exportator

2. Număr de identificare /

3. Data limită de valabilitate

LICENŢĂ

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

|_|

GENERALĂ       

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

1 6. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

|_|

GLOBALA  

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

1 6. Nr. articolului în lista de control

17.Valuta si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

1 6. Nr. articolului în lista de control

|_|

INDIVIDUALA

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

1 6. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICICTAT

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

16. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea mărfurilor

15. Codul tarifar vamal al mărfurilor

1 6. Nr. articolului în lista de control

17. Valuta şi valoarea

18. Cantitate

ANEXA Nr. 3b la normele metodologice

Notă: In căsuţa 1 a colanei 24, înscrieţi cantitatea disponibilă şi în căsuţa 2 a colanei 24 scrieţi cantitatea livrată (scăzută) cu această ocazie.

23.Cantitatea netă/valoare(Masa netă/indicaţi altă unitate de măsură dacă este cazul)

26. Document Vamal (Tipul şi numărul) sau data livrării.

27. Statul membru, numele şi semnătura, stampila biroului vamal care a efectuat exportul.

24. Cantitatea în cifre

25.In cuvinte pentru cantitate/ valoarea scăzută

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

COMUNITATEA EUROPEANA                

Exportul produselor cu dublă utilizare (regulamentul (CE) nr. 1334/2000)

Licenţă generală comunitară de export nr. EU001

1 Exportator                       Nr.

2 Numărul de înregistrare

3 Autoritatea emitentă

COMUNITATEA EUROPEANĂ

4  Date de contact

Ministerul Afacerilor Externe

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor

Direcţia Produse şi Tehnologii cu Dublă Utilizare

Str. Polonă nr. 8, Sector 1, 010501 Bucureşti,România

Tel.: +4021 3057200; +4021 3057207 Fax: +4021 3057224

5 Reprezentantul (dacă       Nr.

diferă de exportator)            

6 Descrierea produselor şi ţara de destinaţie

Prezenta licenţă este valabilă numai pentru exportul produselor cu dublă utilizare din anexa II, partea 1 a regulamentului (CE) nr. 1334/2000 modificat, dacă sunt exportate în ţările de destinaţie finală din partea 3 a aceleiaşi anexe.

Utilizarea ei trebuie să respecte condiţiile şi exigenţele specificate în paragrafele 1,2 şi 3 ale anexei II a regulamentului menţionat mai sus.

7 Menţiuni speciale / Informaţii suplimentare şi documente conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2006

Subsemnatul       (numele şi calitatea semnatarului),

mă angajez să respect condiţiile de utilizare ale licenţei generale comunitare de export menţionate mai sus, certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte, şi declar că nu am depus o cerere similară unei alte autorităţi a Uniunii Europene.

Data, semnătura şi ştampila

                                                  Rezervat pentru autoritate

ANEXA Nr. 4a la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI EU 001

1. GENERALITĂŢI

Documentul trebuie completat citeţ, fără ştersături, de preferat printr-un procedeu de scriere mecanic sau electronic, eventual scris de mână. In acest ultim caz, casetele se vor completa cu cerneală, cu caractere de tipar. Oricare ar fi procedura de completare aleasă, aceasta nu trebuie să cuprindă ştergeri cu lama, suprascriere sau oricare alt tip de modificări.

2. RUBRICI

Caseta 1. Exportator: titularul licenţei de export, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, email).

Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei.

Caseta 3. Emitent: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 4. Punctul de contact: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 5. Agent (dacă diferă de exportator): numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, email).

Caseta 6. Descrierea produselor: în această casetă se va face următoarea menţiune „ Prezenta licenţă este valabilă numai pentru exportul produselor cu dublă utilizare menţionate în anexa II, partea 1 din Regulamentul Consiliului nr. 1334/2000, cu modificările ulterioare, atunci când aceste produse sunt exportate către ţările de destinaţie finală precizate în partea 3 a aceleiaşi anexe.

Utilizarea ei este condiţionată de respectarea condiţiilor şi cerinţelor menţionate în aliniatele 1,2 şi 3 din anexa II a regulamentului menţionat."

Caseta 7. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă

ATENŢIONARE

Se va avea în vedere ca:

1.     exemplarul să fie scris citeţ şi casetele sunt completate conform indicaţiilor de mai sus;

2.     angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3.     documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate;

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

Cerere de eliberare a

CERTIFICATULUI INTERNATIONAL DE IMPORT

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

3.Importator

Adresa

Tel/fax:

Cod unic de înregistrare:

4. Exportator

Adresa

Tel/fax:

Tara:

5. Denumirea comercială a produselor/ tehnologiilor

6. Poziţie Tarif vamal

7. Nr. art. conf. liste de control

8.Cantitatea si UM

9. Valoarea / valuta/ condiţia de livrare Incoterms 2000

11. ANGAJAMENT

............................................................................................................reprezentant legal

(Numele şi prenumele; funcţia)                                                                                                            

al..............................................................................................

 (denumirea completă a importatorului)

•solicit  eliberarea unui  Certificat Internaţional de Import pentru produsele/tehnologiile  cu  dublă utilizare  enumerate  şi  descrise mai  sus, provenind din tara......................................................, fiind originare din tara)...................................................... ;

•mă angajez să le import în România, în conformitate cu reglementările în vigoare şi în cantităţile menţionate mai sus;

•mă angajez să nu le deturnez să nu le transbordez şi/sau să le export către o altă destinaţie, fără autorizaţia scrisă prealabilă a ANCEX;

•mă angajez sănotific imediat ANCEX orice schimbare survenită în actele sau faptele declarate;

•mă angajez să transmit exportatorului, la cererea acestuia, documentul de efectuare a importului(Certificatul de Control al Livrării) emis de ANCEX;

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

Certific pe propria raspundere că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data                Ştampila               Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei

                                                    Autorizate

ANEXA Nr. 5a la normele metodologice

ANEXA

la cererea de eliberare a certificatului internaţional de import

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

5. Denumirea comercială a produselor/ tehnologiilor

6. Poziţie Tarif vamal

7. Nr. art. conf. liste de control

8. Cantitate si UM

9. Valoarea / valuta/ condiţia de livrare Incoterms 2000

10. Total

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând căpentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data             Ştampila               Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei

                                                  autorizate

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

ROMÂNIA

(ROMÂNIA)

AGENŢIA NAŢIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR

-ANCEX -

(NATIONAL AGENCY FOR EXPORT CONTROLS)

Str. Polonănr 8                                                              tel: +40.21.311.20.83

Sector 1, Bucureşti, România                                         fax: +40.21.311.12.65

                                                                    

CERTIFICAT  INTERNAŢIONAL DE IMPORT

     (INTERNATIONAL IMPORT

                    CERTIFICA TE)

                                        Nr./No...............

1. Exportator

(Exporter)

Adresa

(Address)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Country)

2. Importator

(Importa)

Adresa

(Address)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Country)

3. Denumirea comercială a produselor/tehnologiilor

(Description of items/technologies)

4. Poziţie Tarif

vamal

(Customs tarifif

code no.)

5. Nr. art. conf.

liste de control

(Control lists

code no.)

6. Cantit. şi

UM (Quantity

and unit of measure)

7. Valoarea/ valuta/ condiţia

de livrare lncoterms 2000 (Value/currency/ DetiveryTerms lncoterms 2000)

8.TOTAL

(TOTAL)

Se certifică faptul că importatorul vamal s-a angajat să importe produsele/tehnologiile specificate mai sus, să nu le deturneze, transbordeze sau să le exporte către  o altă destinaţie, fără  aprobarea ANCEX. De  asemenea, titularul regimului vamal se  angajează  să notifice  imediat autorităţii mai sus menţionate orice schimbare survenită în actele sau faptele declarate şi să transmită, la cererea exportatorului, un certificat de control al livrării emis de ANCEX.

(It is hereby certified that the importer has undertaken to import into România the above mentioned items/technologies, and not to divert, tranship or export ihem to another destination except with  the  authorization of ANCEX. The   importer also   undertakes to nolify immediately   to   the  above  mentioned authority any changes  of fact or intention set forth  herein  and to forward a detivery verification form, if requested, by the foreign exporter îssued by ANCEX.)

Acest Certificat internaţional de Import îşi pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorităţilor străine competente în decurs de 6 (şase) luni de la data emiterii lui.

(Thîs International Import Certificate ceases to be valid unless presented to the competent Jbreign authorities within 6 (sîx) months from îts date ofissue.)

Spaţiu rezervat pentru ANCEX

(For ANCEX use only)

Data eliberării      Ştampila        Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate (Date of issue)..... (Stamp)        (Family name,first name, tifle and signature of the authorized

                                                   official)                                              

ANEXA Nr. 6a la normele metodologice

ANEXA

(ANNEX)

la certificatul internaţional de import

(of International Import Certificate)

Nr./No......................

1. Denumirea comercială a produselor/tehnologiilor (Description of goods /tecknologies)

2. Poziţie Tarif

vamal

(Customs tariff

code no.)

3. Nr. art. conf. liste

de control

(Control lists

code no.)

4. Cantit. şi

UM (Quantity and unit

of measure)

5 Valoarea/ valuta/ condiţia de livrare Incoterms 2000 (Value/currency/ DeliveryTerms Incoterms 2000

6.TOTAL (TOTAL)

Spaţiu rezervat pentru ANCEX

(ANCEX use only)

CERTIFICĂM CORECTITUDINEA DATELOR DIN ANEXA LA:

(WE HEREBY CERTIFY THE CORRECTNESS OF DATA WTTHIN ANNEX OF THE:)

 ............................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

Data           Ştampila    Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

(Dale).......  (Stamp)    (Family name, first nome title and signature ofthe authorized offîcial)

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

Cerere de eliberare a

CERTIFICATULUI DE CONTROL AL LIVRĂRII

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

3. Importator

Adresa

Tel/fax:

Cod unic de înregistrare:

3. Exportator

Adresa

Tel/fax:

Tara:

5. Denumirea comercială a produselor/ tehnologiilor

6. Poziţie Tarif vamal

7. Nr. art. conf liste de control

8. Cantitate si UM

9. Valoarea /

valuta/

condiţia de

livrare conf Incoterms

2000

10 Total

11. DECLARAŢIE

.......................................................................................................reprezentant legal

(Numele şi prenumele; funcţia)                                                                            

al.............................................................................

 (denumirea completă a importatorului)

•solicit   eliberarea   unui   Certificat   de   Control   al   Livrării   pentru   produsele/tehnologiile   cu   dublă  utilizare   enumerate   şi   descrise   mai   sus,   provenind   din tara......................................................, fiind originare din (tara)......................................................;

•declar că produsele/tehnologiile au sosit în Birou Vamal ........................................ în data de.....................,conform documentelor de transport nr .................................. din data de......................................,pentru care s-a întocmit Declaraţia Vamala nr...............................................din data de.....................................;

•declar că adresa destinaţiei produselor/tehnologiilor este următoarea..................................................................................................................

 ................................................................................................................................. ;

•anexez în sprijinul cererii mele dovezile justificative enumerate mai jos:

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise in prezenta cerere sunt exacte si au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând căpentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data     Ştampila     Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei

                               autorizate

ANEXA Nr. 7a la normele metodologice

ANEXA

la cererea de eliberare a certificatului de control al livrării

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

5. Denumirea comercială a produselor/ tehnologiilor

6. Poziţie Tarif vamal

7. Nr. art. conf. liste de control

8. Cantitate

9. Valoarea /

valuta/

condiţia de

livrare Incoterms 2000

10. Total

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise in prezenta cerere sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând căpentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie măvoi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările in vigoare.

Data      Ştampila              Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei

                                         autorizate

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

ROMÂNIA

(ROMÂNIA)

AGENŢIA  NAŢIONALA  DE  CONTROL  AL  EXPORTURILOR

-ANCEX -

(NATIONAL AGENCY FOR EXPORT CONTROLS)

Str. Polonă nr. 8                                                           tel: +40.21.311.20.83

Sector 1, Bucureşti, România                                        fax: +40.21.311.12.65

CERTIFICAT DE CONTROL AL LIVRĂRII (DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE)

Nr./No...............

1. Exportator

(Exporter)

Adresa

(Address)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Country)

2. Importator

(Importer)

Adresa

(Address)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Country)

3. Denumirea comercială a produselor/tehnologiilor

(Description of items /technologies)

4. Poziţie Tarif

vamal

(Customs tariff

code no.)

5. Nr. art. conf. liste de control (Control lists

code no.)

6. Cantit. şi

UM

(Quantity

and unit of measure)

7. Valoarea/ valuta/ condiţia

de livrare Incoterms 2000 (Value/currency/ Delivery Terms Incoterms 2000)

8. T O T A L (TOTAL)

Se certifică faptul că importatorul a făcut dovada în faţa autorităţii competente din România - ANCEX că produsele/tehnologiile enumerate şi specificate

(It îs hereby certified that the importer has produced evidence to the competent Romanian authorîty - ANCEX, that the above mentioned goods/technologîes)

mai sus au sosit în România prin Birou Vamal.................................................................la data de........................................................................,

has been delivered in România through the custom-house)                                             (dated)

conform documentelor de transport nr......................................................................................din

(according to the transport documents no.)                                                                                                                                           

data de..................................................

(dated)

pentru care s-a întocmit Declaraţia Vamala nr.............................................................................

(according to the custom-house clearence no.)

din data de...............................................,

(dated)                                                                                                                          

fiind importate în conformitate cu legislaţia românească în vigoare.

(beeing imported according io ihe Romanian law).

Acest Certificat internaţional de Import îşi pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorităţilor străine competente în decurs de 6 (şase) luni de la data emiterii lui.

(This Internaţional Import Certificate ceases tobe valîd unless presented to the competent foreîgn authoritîes withîn 6 (six) months from its date of issue.)

Spaţiu rezervat pentru ANCEX

(For ANCEX use only)

Data eliberării               Ştampila                  Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei                                                

                                                                      autorizate

(Date of issue).........     (Stamp)                   (Family nome, first name, title and sîgnature of the

                                                                     authorîzed official)      

ANEXA Nr. 8a la normele metodologice

ANEXA

(ANNEX)

la certificatul de control al livrării

(of Delivery Verification Certificate)

Nr./No......................

1. Denumirea comercială a produselor/tehnologiilor (Description of goods/technologies)

2. Poziţie Tarif

vamal

(Customs tariff

code no.)

3. Nr. art. conf. liste

de control

(Control lists

code no.)

4. Cantit. şi

UM (Quantity and unit

of measure)

5. Valoarea/

valuta/ condiţia

de livrare Incoterms

2000

(Value/currency/

Delivery Terms

Incoterms 2000))

6. TOTAL (TOTAL)

Spaţiu rezervat pentru ANCEX

(ANCEX use only)

CERTIFICĂM CORECTITUDINEA DATELOR DIN ANEXA LA:

(WE HEREBY CERTIFY THE CORRECTNESS OF DATA WTTHIN ANNEX OF THE:)

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Data                                                              Ştampila

(Date)...................                                        (Stamp)

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

(Family name, first name title and signature of the authorized official)

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

DECLARAŢIA DESTINATARULUI  FINAL

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

3. Destinatar final-solicitant:

Adresa:

Tel/Fax:

Persoană de contact:

Cod unic de înregistrare:

4. Denumirea comercială a produselor

5. Poziţie Tarif vamal

6. Nr. art. conf. liste de control

7. Cantitate & UM

(kg, buc, ...)

8. Valoarea /

Valuta/condiţia

de livrare

9. TOTAL (TOTAL)

10. DECLARAŢIE (STATEMENT)

Modul în care destinatarul final va utiliza sau dispune de produsele descrise şi enumerate mai sus:

|_| Vor fi folosite în forma în care au fost primite, pentru............ ....................................,

.................................................................................. în următorul loc (sediu) ................................................................... nu vor fi

încorporate în nici un alt produs final şi nu vor fi exportate fără autorizarea scrisă prealabilă a ANCEX; Vor fi revândute în România, în forma în care au fost primite;

|_| Vor fi prelucrate, modificate şi/sau încorporate în următoarele produse............................................................................,

pentru a fi utilizate în scopul .............................................................................................. ,

în locul (tara)............................................numai după obţinerea autorizării scrise a ANCEX;

|_| Vor fi exportate, în forma în care au fost primite, către (tara).........................................................................................

...............................................................numai după obţinerea autorizării scrise a ANCEX;

|_| Aţele (descriere completă):..................................................................................................................................

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise in prezenta declaraţie sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările in vigoare.

Data           Ştampila           Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

ANEXA Nr. 9a la normele metodologice

ANEXA

la Declaraţia Destinatarului Final

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

3. Denumirea comercială a produselor/ tehnologiilor

4. Poziţie Tarif vamal

5. Nr. art. conf. liste de control

6. Cantitate & UM (kg, buc,...)

7. Valoarea /

Valuta/condiţia

de livrare

8. TOTAL (TOTAL)

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise in prezenta declaraţie sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data      Ştampila        Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

ANEXA Nr. 10  la normele metodologice

NOTIFICARE

privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor

şi tehnologiilor cu dublă utilizare

1. Nr. şi data înregistrării la persoana care întocmeşte declaraţia

2. Nr. şi data înregistrării la ANCEX

3. Compania/persoana:..................................

Adresa:..........................................................

Tel/Fax:.........................................................

Persoana de contact:..........................................................

Cod unic de înregistrare:...................................................

4. Activitate de dezvoltare                   |_|

Data începerii:................................................

5. Activitate de producere                   |_|

Data începerii:................................................

. 6. Activitatea de cercetare                |_|                       Data începerii:...................................

7. Denumirea comercială a produselor/ tehnologiilor

8. Nr. art. conf. liste de control

•  Scopul activităţii de dezvoltare/cercetare:

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

•   Destinaţia produselor (dacă se cunoaşte):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data......................        Ştampila      Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei

                                                        autorizate 

ANEXA Nr. 11  la normele metodologice

NR./DATA DE ÎNREGISTRARE LA SOLICITANT

CERERE DE CONSULTANTA

PENTRU ÎNCADRAREA UNUI PRODUS IN LISTELE DIN ANEXELE LA

REGULAMENTUL CONSILIULUI CU PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE SUPUSE

REGIMULUI DE CONTROL LA EXPORT

NR./DATA DE

ÎNREGISTRARE

LA ANCEX

SE

COMPLETEAZA

DE

CATRE

SOLICITANT

-COMPLETAREA

TUTUROR

CASETELOR

ESTE

OBLIGATORIE

1. datele de identificare ale solicitantului:

denumirea:........................................................................................

persoana autorizata/                                                                            tel/fax

de contact:............................................................                ..............................................

ADRESA:........................................................................................................................................................................ .........

2. PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL CERERII DE CONSULTANTA:

DENUMIRE COMERCIALA:.............................................................................................................

DENUMIRE TEHNICA (NR. CAS):...................................................................................................

3. DATE DESPRE OPERAŢIUNEA DE EXPORT:

TIPUL OPERAŢIUNII CARE SE EFECTUEAZĂ CU PRODUSUL RESPECTIV: ..............................................

ALTE PRECIZĂRI: ....................................................................................

TARA DE ORIGINE:..............  

TARA DE DESTINAŢIE:.....................     

PARTENER EXTERN: .............................

4. DESTINATAR FINAL.........................................................................................................................

4.1.  UTILIZAREA FINALA A PRODUSULUI

4.2.  ALTE PRECIZĂRI:............................................................................................................................................

5 DOCUMENTELE CARE SE ANEXEAZĂ CERERII DE CONSULTANTA (COPII CERTIFICATE DE SOLICITANT):

·  FISE CU DATE TEHNICE (IN LIMBA ROMANA SAU ENGLEZA) CUPRINZÂND CARACTERISTICILE DE BAZA ALE

PRODUSULUI NECESARE COMPARĂRII ACESTORA CU CELE DIN LISTELE DIN ANEXELE LA REGULAMENTUL CONSILIULUI (MĂRIMI FIZICE, UM, NR. CAS ETC.) /   NR. FILE............

· FISE DE PREZENTARE ALE PRODUSULUI/DOMENIUL TEHNIC DE UTILIZARE/ NR. FILE...........

· ALTE DOCUMENTE (PRECIZĂRI):..................................................................

      NR. FILE:.............

6. DACA SOLICITANTUL ARE CUNOŞTINŢA CA PRODUSUL ESTE SUPUS UNOR RESTRICŢII IMPUSE DE ORGANIZAŢII INTERNATIONALE, REGIMURI INTERNATIONALE DE CONTROL SAU FACE OBIECTUL CONTROLULUI PRIN LISTE NAŢIONALE, SAU ESTE DESTINAT, IN PARTE SAU IN TOTALITATE, UTILIZĂRII PENTRU DEZVOLTAREA, PRODUCEREAMANUIREA, FUNCŢIONAREA, DEPOZITAREA, DETECTAREA, IDENTIFICAREA SAU DISEMINAREA ARMELOR CHIMICE, BIOLOGICE SAU NUCLEARE SAU A ALTOR DISPOZITIVE NUCLEARE EXPLOZIVE, SAU PENTRU DEZVOLTAREA, PRODUCEREA SAU DEPOZITAREA RACHETELOR PURTĂTOARE DE ASEMENEA ARME:

|_|  DA                     |_|  NU

7. INFORMAŢII PRIVIND ULTIMA OPERAŢIUNE EFECTUATA CU ACEST PRODUS:

PARTENERUL EXTERNTARA   TIP OPERAŢIUN E/DATA        BIROUL VAMAL.

...................................................        .........................................          ................................

8. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

8.1. EVALUAREA DE CĂTRE SOLICITANT A ÎNCADRĂRII PRODUSULUI IN LISTELE NAŢIONALE CU PRODUSE MILITARE Şl LISTELE CU PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE DIN ANEXELE LA REG. CONSILIULUI:

|_| PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE/CATEGORIA.............

|_|  PRODUSUL NU SE SUPUNE REGIMULUI DE CONTROL PRECIZĂRI:..........................................................

8.2. MOTIVAREA CERERII

|_|  LIPSA EXPERTIZA TEHNICA

|_|   LA SOLICITAREA BIROULUI VAMAL

|_|   LA SOLICITAREA ALTOR INSTITUŢII

PRECIZĂRI:...............................

SOLICITANTUL ISI ASUMA RESPONSABILITATEA CORECTITUDINII DATELOR PREZENTATE

9. NUME

.................................

10. FUNCŢIA

.....................................

11. SEMNĂTURA AUTORIZATA, ŞTAMPILA

.......................................................

12. SPAŢIU REZERVAT AGENŢIEI NAŢIONALE DE CONTROL AL EXPORTURILOR

12.1 PRODUSUL:.................................................................................................................................

|_| ESTE SUPUS REGIMULUI DE CONTROL/CATEGORIA.............................................

|_| NU ESTE SUPUS REGIMULUI DE CONTROL

|_| NU POATE FI CLASIFICAT

DIN LIPSA DATE

12.2 ALTE MENŢIUNI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................

ACEASTA CLASIFICARE A FOST ELABORATA PE BAZA LISTELOR APROBATE PRIN....................................................................... FIIND VALABILA PE DURATA DE VALABILITATE A ACESTUI ACT NORMATIV

9. NUME:

.................

10. FUNCŢIA:

 ……………………………….

11. SEMNĂTURA AUTORIZATA, STAMPILA:

..................................................................

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

DECLARAŢIA

care trebuie să apară pe documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare care urmează a fi exportate în baza licenţei generale comunitare de export

„Exportul acestor produse poate fi făcut în baza licenţei generale comunitare de export exclusiv către destinaţiile menţionate în partea a 3-a a anexei II la Regulamentul Consiliului. Aceste produse nu pot fi expediate către alte destinaţii, în baza altor operaţiuni specificate, fără a avea aprobarea prealabilă a autorităţii competente române şi pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naţionale ale ţării de destinaţie."

Data, semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

ANGAJAMENT*)

de transmitere a listei beneficiarilor produselor cu dublă utilizare şi a cantităţilor livrate în baza licenţei generale comunitare de export

Subsemnatul (numele şi prenumele):

Acţionând în calitate de:

In numele companiei:

Adresa:

Mă angajez să furnizez Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, Str. Polonă nr. 8, sectorul 1, Bucureşti, la fiecare interval de 6 luni de la începerea operaţiunii de export în baza licenţei generale comunitare de export, următoarele informaţii:

1.  data exportului;

2.  destinaţia;

3.  utilizatorul final;

4.  produsul;

5.  cantitatea.

Această declaraţie este transmisă pentru a servi autorităţilor în drept.

Data, semnătura şi ştampila

*) Angajamentul se completează pe o filă purtând antetul comercial al solicitantului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 13/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu