Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 101 din 8 februarie 2011

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 112 din 14 februarie 2011In conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare,

având în vedere prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 13/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 2 februarie 2007.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, denumită în continuare Ordonanţă, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX.

De asemenea, este stabilită metodologia de control ţinând cont de destinaţia şi utilizarea finală a produselor, precum şi metodologia de control pentru activitatea de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii utilizaţi sunt cei definiţi în art. 1 şi 3 din Ordonanţă.

Art. 2. - (1) In cadrul procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:

a)  stabilirea caracterului de produs cu dublă utilizare prin compararea caracteristicilor acestuia cu cele cuprinse în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la export, prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului, ţinând cont şi de destinaţia şi utilizarea finală a produsului, precum şi de stabilirea necesităţii solicitării unei autorizaţii de export;

b)  încadrarea operaţiunii care urmează să fie realizată în unul dintre tipurile de operaţiuni menţionate în art. 5 din Ordonanţă;

c) completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor prevăzute în anexe însoţite de documentaţia prevăzută de normele metodologice şi, după caz, de autorizaţia eliberată de organismele abilitate sau de alte documente solicitate de ANCEX;

d) primirea răspunsului de la ANCEX;

(2)  In cazul operaţiunii de plasare a produselor cu dublă utilizare în regim de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv, la cererea partenerului extern, solicitantul certificatului internaţional de import (CII), şi al certificatului de control al livrării (CCL) parcurge următoarele etape:

a) completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor-tip de cereri de eliberare a CM respectiv a CCL, însoţite de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice;

b) primirea CII şi a CCL de la ANCEX.

(3)  In cadrul procesului de notificare a activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare, persoanele care desfăşoară astfel de operaţiuni au obligaţia de a întocmi şi a depune la sediul ANCEX declaraţia-tip conform anexei nr. 20.

(4) Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

Art. 3. - (1) Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, trebuie să desemneze cel puţin o persoană competentă, cunoscătoare a legislaţiei în domeniu, împuternicită să coordoneze derularea operaţiunilor în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului, ale Ordonanţei şi ale prezentelor norme metodologice, să depună şi să ridice de la ANCEX documentele referitoare la autorizarea prin licenţă şi notificarea activităţilor respective, denumită în continuare persoană de contact.

(2) Datele de identificare, curriculum vitae şi împuternicirile persoanelor de contact vor fi transmise ANCEX.

Art. 4. - (1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare trebuie să participe la activităţile organizate de ANCEX pentru informarea lor periodică cu privire la obligaţiile ce le revin în aplicarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu.

(2) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare trebuie să se informeze cu privire la ultimele evoluţii în domeniul controlului exportului de astfel de produse.

Art. 5. - (1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţă trebuie să ţină liste detaliate care să cuprindă informaţii privind: facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica:

a) denumirea şi cantitatea produselor cu dublă utilizare;

b) numele şi adresa destinatarului;

c)  utilizarea finală şi utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(2) Toate documentele referitoare la derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control trebuie păstrate timp de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţă.

CAPITOLUL II

Acordarea consultanţei

Art. 6. -Acordarea consultanţei pentru stabilirea regimului de control al operaţiunii cu produse cu dublă utilizare se realizează de către ANCEX în baza documentaţiei relevante complete primite de la persoanele fizice sau persoanele juridice interesate, ţinând cont şi de destinaţia, utilizatorul final şi utilizarea finală a produselor.

Art. 7. - (1) Consultanţa de specialitate menţionată la art. 6 se solicită prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 5.

(2)  Completarea de către solicitant a tuturor casetelor şi rubricilor formularului cererii de consultanţă este obligatorie.

(3)  Răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul cererii de consultanţă revine solicitantului.

(4)  Fişele cu date tehnice şi fişele de prezentare, în limba română sau engleză, certificate de solicitant ca fiind conforme cu originalul, se anexează cererii de consultantă si se transmit ANCEX.

Art. 8. - Documentaţia remisă conform art. 7 trebuie să cuprindă toate datele necesare care să permită ANCEX să stabilească:

- funcţia pentru care a fost conceput produsul;

-  posibilitatea comparării parametrilor produsului pentru care se solicită consultanţa cu cei nominalizaţi în listele de control. In situaţia în care caracteristicile produsului corespund celor specificate în listele de control, este necesară o licenţă;

- utilizarea finală şi utilizatorul final al produsului. In situaţia în care caracteristicile produsului nu corespund celor specificate în listele de control, ţinând cont de utilizarea finală si de utilizatorul final, ANCEX poate impune necesitatea obţinerii unei licenţe pentru efectuarea operaţiunii.

Art. 9. - (1) ANCEX poate solicita date suplimentare pentru evaluarea operaţiunii sau a produsului care face obiectul cererii de consultanţă.

(2) Evaluarea cererii de consultanţă se bazează pe datele transmise de solicitant şi pe informaţiile existente la data respectivă şi este valabilă până când apar elemente noi, care pot determina o reevaluare.

Art. 10. - (1) Cererile de consultanţă se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data transmiterii documentaţiei complete la ANCEX.

(2) Răspunsul la cererea de consultanţă se semnează de către directorul general ANCEX şi se transmite solicitantului.

CAPITOLUL III

Autorizarea prin licenţă

Art. 11. - (1) Operaţiunile cu produse cu dublă utilizare menţionate în art. 5 alin. (1) din Ordonanţă se supun controlului prin licenţe.

(2) Tipurile de licenţe care se eliberează de către ANCEX sunt cele menţionate în art. 9 alin. (2) din Ordonanţă.

SECŢIUNEA 1

Documente privind utilizarea finală

Art. 12. - (1) Certificatul de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare (modelul formularului conform Recomandării Consiliului 2009/C11/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C11 din 16 ianuarie 2009) - anexa 7 este un document eliberat sau vizat de o autoritate naţională din ţara de destinaţie. Documentul certifică faptul că produsele sunt importate pentru o utilizare finală de care guvernul ţării importatoare are cunoştinţă. Dacă nu poate fi eliberat un certificat de utilizare finală, poate fi acceptată, după caz, o declaraţie de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare din partea importatorului. Această declaraţie, prezentată în original, trebuie să conţină toate rubricile din formularul prevăzut în anexa nr. 6, completate.

(2)  Certificatul de utilizare finală se solicită atunci când destinaţia finală este supusă unor sancţiuni impuse de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, decizii adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comună şi modalităţi de punere în aplicare a acestora, regulamente ale Uniunii Europene şi de decizii ale OSCE.

(3)  In relaţiile cu statele terţe, membre ale regimurilor internaţionale de control al exporturilor, ANCEX poate solicita exportatorului obţinerea CM de la autoritatea naţională din ţara importatorului. CM menţionează produsele şi cantităţile contractate şi conţine angajamentul că produsele nu vor fi deturnate sau reexportate fără aprobarea autorităţii de control al exporturilor din ţara importatoare. Acest document, în original, însoţeşte cererea de eliberare a licenţei de export.

(4) Eliberarea licenţei de export pentru substanţele înscrise în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, către statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora nu este condiţionată de prezentarea unui CII sau a unui certificat de utilizator final, eliberat ori certificat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exporturilor ori a unui document echivalent.

SECŢIUNEA a 2-a

Licenţa individuală de export

Art. 13. - (1) Licenţa individuală de export este definită la art. 2 pct. 8 din Regulamentul Consiliului.

(2) Eliberarea acestui tip de licenţă se face cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanţă.

Art. 14. - (1) Pentru eliberarea licenţelor individuale de export, persoanele fizice sau juridice depun la ANCEX următoarele documente:

a) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1-3, completate, semnate de către persoana fizică sau de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta şi ştampilate. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prevăzute în anexa nr. 4;

b) contractul comercial încheiat cu partenerul extern sau alte documente comerciale justificative;

c)  documente privind utilizarea finală (conform secţiunii 1): declaraţia de utilizare finală emisă şi semnată de destinatarul final, alte documente justificative (CM sau certificatul de utilizare finală);

d) un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

e)  certificatul de înregistrare a societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

f) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în cazul exportului sau transferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant;

g) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

(2) Documentele specificate la alin. (1) lit. d) şi e) se depun numai la prima solicitare de licenţă şi ori de câte ori apar modificări.

(3)   Valabilitatea licenţei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

SECŢIUNEA a 3-a

Programul intern de control (PIC)

Art. 15. - (1) PIC, aplicabil în controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, este un set de reglementări şi proceduri stabilite pentru a detecta şi a preveni încălcarea de către persoanele fizice şi juridice a sancţiunilor impuse de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, decizii adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comună şi modalităţi de punere în aplicare a acestora, regulamente ale Uniunii Europene şi de decizii ale OSCE.

(2) PIC asigură condiţiile necesare identificării şi diminuării riscurilor de deturnare de la destinaţia şi utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare. Utilizarea acestui program previne încălcarea legislaţiei, creează o bază de date privind operaţiunile derulate cu produse cu dublă utilizare şi permite stabilirea profilului de risc al companiei şi al ţării importatoare.

Art. 16. - (1) PIC este obligatoriu pentru obţinerea licenţelor globale de export [art. 11 alin. (3) din Ordonanţă].

(2) Solicitantul licenţei globale de export este obligat să implementeze un PIC, utilizând modelul pus la dispoziţie de ANCEX, sau alt program care răspunde cerinţelor prevăzute la art. 17 alin. (2).

Art. 17. - (1) PIC trebuie certificat de către ANCEX.

(2) In cadrul certificării PIC, ANCEX va evalua următoarele elemente:

a) elementele administrative:

- declaraţia de principii: reprezintă o declaraţie emisă de către conducerea companiei, în care se face cunoscută politica companiei de a respecta prevederile legale referitoare la desfăşurarea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;

-    selectarea persoanelor competente: conducerea companiei va stabili criteriile de selecţie a persoanelor competente şi se vor nominaliza persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul controlului din cadrul companiei. Se vor preciza persoanele de contact cu ANCEX;

-  instruirea personalului: este un program continuu de educare şi instruire a tuturor angajaţilor cu atribuţii de control în domeniu;

- sistemul de procesare a comenzilor: urmăreşte derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;

- analiza internă: prevede crearea şi implementarea unui sistem de audit intern;

- notificări şi raportări: documente care fac legătura între companie şi ANCEX;

b) elementele de verificare:

- entitate refuzată: orice persoană fizică sau juridică căreia i-a fost refuzată eliberarea licenţei, derularea unei tranzacţii sau i s-a retras licenţa, ca urmare a unor motive determinate de încălcarea prevederilor legale. Pentru verificarea eligibilităţii unei tranzacţii este obligatorie consultarea ANCEX;

- clasificarea produselor: este procedura de comparare a caracteristicilor acestora cu cele cuprinse în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control. In cazul în care caracteristicile produsului nu corespund celor din listele de control, produsul poate fi supus regimului de control ţinând cont de destinaţia finală şi utilizarea finală;

- riscul de deturnare: posibilitatea de deturnare a produsului către o altă destinaţie sau către altă utilizare decât cea specificată în documente este un element-cheie în analiza de risc. Includerea clauzei privind respectarea destinaţiei finale, în sensul că produsul nu va fi exportat sau reexportat fără avizul autorităţii naţionale, precum şi angajamentul că nu va fi folosit în proliferarea armelor de distrugere în masă sau pentru utilizări finale militare reprezintă măsuri asigurătoare.

SECŢIUNEA a 4-a

Licenţa globală de export

Art. 18. - (1) Licenţa globală de export este definită în art. 2 pct. 10 din Regulamentul Consiliului.

(2) Eliberarea acestui tip de licenţă se face cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţă.

Art. 19. - (1) Pentru eliberarea licenţelor globale de export, persoanele fizice sau juridice vor depune la sediul ANCEX următoarele documente:

a) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1-3, completate, semnate şi ştampilate de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 4;

b) contractele comerciale încheiate cu partenerii externi sau alte documente comerciale justificative care implică livrări succesive de produse cu dublă utilizare între exportator şi partenerii externi;

c) documentele privind utilizarea finală (conform secţiunii 1): declaraţia de utilizare finală emisă şi semnată de destinatarul final, alte documente justificative (CM sau certificatul de utilizare finală);

d) un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

e) certificatul de înregistrare a societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

f) autorizaţia eliberată de CNCAN, în cazul exportului sau al transferului intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant;

g) dovada existenţei unui PIC certificat de ANCEX şi a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. In acest sens, solicitantul va prezenta la ANCEX un raport privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare care să cuprindă: date privind factura şi contractul, denumirea produselor, cantitatea, valoarea şi categoria produselor, date privind ţările de destinaţie şi destinatarul final. Vor fi transmise, după caz, următoarele documente, în copie: licenţe, declaraţii vamale, facturi;

h) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.

(2)  ANCEX efectuează verificări la sediul exportatorilor privind implementarea şi derularea PIC şi întocmeşte un raport de evaluare în vederea eliberării licenţei.

(3) Valabilitatea licenţei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate al licenţei poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Art. 20. - Deţinătorii licenţelor globale de export au obligaţia ca într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic să prezinte la ANCEX un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licenţelor respective, în format electronic şi pe suport hârtie. Acesta va cuprinde, pentru fiecare livrare, următoarele date: numărul şi data declaraţiei vamale, numărul şi data facturii, numărul şi data contractului (comenzii), denumirea produselor, cantitatea şi valoarea produselor, categoria şi subcategoria produselor la care se face referire, poziţia tarifară vamală aferentă, ţara de destinaţie, date privind destinatarul şi utilizatorul final, date de identificare a licenţei.

SECŢIUNEA a 5-a

Inregistrarea

Art. 21. - (1) Exportatorii care utilizează licenţa generală naţională de export sau licenţa generală comunitară de export au obligaţia de a se înregistra la ANCEX înainte de prima utilizare a acestora.

(2)  Pentru a fi înregistrat, exportatorul depune la ANCEX următoarele documente:

- o adresă prin care informează în legătură cu intenţia de utilizare a licenţei generale de export;

- un angajament, conform anexei nr. 21;

- un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);

-  certificatul de înregistrare a societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;

- alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul licenţei.

(3)  ANCEX înregistrează exportatorul în baza de date a utilizatorilor de licenţe generale şi îi notifică înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare.

(4)  Exportatorul va notifica la ANCEX orice schimbări ale datelor trecute în cererea de înregistrare într-o perioadă de 15 zile.

SECŢIUNEA a 6-a

Licenţa generală naţională de export

Art. 22. - Licenţa generală naţională de export este definită în art. 2 pct. 11 din Regulamentul Consiliului, iar utilizarea acestui tip de licenţă se face respectând prevederile art. 9 şi ale anexei IIIc la Regulamentul Consiliului, precum şi ale şi art. 12 din Ordonanţă.

Art. 23. - (1) Exportatorul care utilizează licenţa generală naţională de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(2) In cazul în care la utilizările ulterioare ale licenţei generale naţionale de export produsele exportate sau destinatarul final diferă de cele menţionate la prima utilizare a acesteia, utilizatorul de licenţă are obligaţia de a notifica ANCEX în vederea obţinerii acordului privitor la posibilitatea de utilizare a licenţei generale naţionale de export.

(3) ANCEX comunică răspunsul în termen de 10 zile de la data notificării.

(4)  Utilizatorul licenţei generale naţionale de export are obligaţia de a notifica ANCEX în termen de 10 zile de la data eliberării documentului administrativ unic şi de a remite copiile documentului administrativ unic, facturi externe şi alte documente de transport.

Art. 24. - La cererea ANCEX, exportatorul transmite şi alte informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale naţionale de export.

Art. 25. - In cazul în care exportatorul utilizează licenţa generală naţională pentru exportul de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, acesta este obligat să deţină o autorizaţie eliberată de CNCAN.

SECŢIUNEA a 7-a

Licenţa generală comunitară de export

Art. 26. - Licenţa generală comunitară de export este definită în art. 2 pct. 9 din Regulamentul Consiliului, iar utilizarea acestui tip de licenţă se face respectând prevederile anexei II la Regulamentul Consiliului şi ale art. 13 din Ordonanţă.

Art. 27. - (1) Exportatorul care utilizează licenţa generală comunitară de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(2) In cazul în care la utilizările ulterioare ale licenţei generale comunitare de export produsele exportate sau destinatarul final diferă de cele menţionate la prima utilizare a acesteia, utilizatorul de licenţă are obligaţia de a notifica ANCEX în vederea obţinerii acordului privitor la posibilitatea de utilizare a licenţei generale comunitare conform prevederilor anexei II partea a 3-a la Regulamentul Consiliului.

(3) ANCEX comunică răspunsul în termen de 10 zile de la data notificării.

(4)  Utilizatorul licenţei generale comunitare de export are obligaţia de a notifica ANCEX în termen de 10 zile de la data eliberării documentului administrativ unic şi de a remite copiile documentului administrativ unic, facturi externe şi alte documente de transport.

Art. 28. - La cererea ANCEX, exportatorul transmite şi alte informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale comunitare de export.

Art. 29. - In cazul în care exportatorul utilizează licenţa generală comunitară pentru exportul de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, acesta este obligat să deţină o autorizaţie eliberată de CNCAN.

SECŢIUNEA a 8-a

Licenţa pentru servicii de intermediere

Art. 30. - (1) Licenţa pentru serviciile de intermediere se eliberează de ANCEX în condiţiile specificate la art. 5 şi 10 din Regulamentul Consiliului şi în conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanţă.

(2) Decizia cu privire la necesitatea impunerii unei licenţe pentru servicii de intermediere rezultă în urma auditului efectuat de către ANCEX la operatorii economici sau în urma notificării făcute de autorităţile publice abilitate.

Art. 31. - (1) După tipul de activitate de intermediere, definită conform Regulamentului Consiliului, intermediarul care solicită o licenţă pentru servicii de intermediere trebuie să prezinte la ANCEX documentele menţionate mai jos.

1. In cazul serviciilor de intermediere pentru negociere sau convenire a tranzacţiilor privind achiziţionarea, vânzarea sau furnizarea de produse cu dublă utilizare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă:

a) raportul ANCEX privind sistemul de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor, precum şi cunoaşterea de către intermediari a legislaţiei în domeniu;

b) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 8-10, completate, semnate şi ştampilate de către persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare sunt prevăzute în anexa nr. 11;

c) documente privind identificarea solicitantului, în copie;

d) datele de identificare a partenerilor străini implicaţi;

e) datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;

f) date despre produsele care fac obiectul operaţiunii (denumirea, categoria, cantitatea şi utilizarea finală a acestora);

g) documente care să ateste relaţia de intermediere, în copie;

h) alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii.

2. In cazul serviciilor de intermediere pentru vânzarea sau cumpărarea de produse cu dublă utilizare care se află în ţări terţe în vederea transferului lor către o altă ţară terţă:

a) raportul ANCEX privind sistemul de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor, precum şi cunoaşterea de către intermediari a legislaţiei în domeniu;

b) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 8-10, completate, semnate şi ştampilate de către persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare sunt prevăzute în anexa nr. 11;

c) documente privind identificarea solicitantului, în copie;

d) datele de identificare a partenerilor străini implicaţi;

e) datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;

f) date despre produsele care fac obiectul operaţiunii (denumirea, categoria, cantitatea şi utilizarea finală a acestora);

g) contractul sau alte documente comerciale care atestă operaţiunea de intermediere în copie;

h) certificat de utilizare finală sau, după caz, declaraţia de utilizare finală, în original, prin care utilizatorul final se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu exporte produsele care fac obiectul operaţiunii decât cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente din ţara de destinaţie;

i) alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii.

(2) Valabilitatea licenţei pentru serviciile de intermediere este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a intermediarului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

SECŢIUNEA a 9-a

Licenţa pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare

Art. 32. - (1) Licenţele pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare se eliberează de ANCEX în condiţiile specificate în art. 6 din Regulamentul Consiliului şi în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţă.

(2) Etapa preliminară, de depozitare temporară a mărfurilor necomunitare în vamă, până la decizia ANCEX privind necesitatea impunerii unei licenţe pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare, rezultă în urma analizei de risc făcută de autorităţile vamale sau a sesizării făcute de autorităţile publice abilitate.

Art. 33. - (1) Pentru autorizarea tranzitului prin licenţă, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

a) formularele-tip prevăzute în anexele nr. 12-14, completate, semnate şi ştampilate de către solicitant, iar dacă solicitantul nu este rezident în România, de către orice agent din România împuternicit de către acesta. Instrucţiunile de completare sunt prevăzute în anexa nr. 15;

b) datele de identificare a partenerilor străini implicaţi;

c) date despre produsele care fac obiectul operaţiunii (denumirea, categoria, cantitatea şi utilizarea finală a acestora);

d) factura externă şi alte documente de expediere, în copie;

e) alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii.

(2) Valabilitatea licenţei de tranzit este de maximum 30 de zile de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, în cazuri justificate.

CAPITOLUL IV

Controlul transferului intangibil de tehnologie (ITT) şi al asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare

SECŢIUNEA 1

Controlul transferului intangibil

Art. 34. - (1) Transferul intangibil se referă la transmiterea de produse software şi tehnologie aferente produselor cu dublă utilizare prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poştă electronică sau orice alt mijloc electronic, spre o destinaţie din afara Uniunii Europene.

(2) Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:

a) punerea la dispoziţie într-o formă electronică de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene;

b) descrierea orală a tehnologiei prin telefon;

c) transmiterea de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei.

Art. 35. - (1) Controlul transferului intangibil se aplică şi persoanelor din cadrul comunităţii academice care furnizează informaţii ce pot fi utilizate şi la proliferarea armelor de distrugere în masă.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activităţile care se referă la informaţii aparţinând domeniului public, cercetării ştiinţifice fundamentale sau la cunoştinţe minimale necesare pentru cereri de brevet.

Art. 36. - Transmiterea de software şi tehnologie prin intermediul intranetului în cadrul unei companii cu angajaţi care lucrează în afara UE constituie un transfer intangibil şi se supune controlului prin licenţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare

Art. 37. - Controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare se efectuează prin licenţă individuală de export conform prevederilor Acţiunii comune şi ale art. 17 din Ordonanţă.

Art. 38. -Asistenţa tehnică poate fi sub forma unui transfer fizic (instrucţiuni tehnologice, schiţe, grafice, parametri etc.) sau transfer electronic de tehnologie, în contextul unui proiect, contract sau al unei tranzacţii.

Art. 39. - Controlul asistenţei tehnice nu se aplică în situaţiile menţionate în art. 17 din Ordonanţă şi nici în cazul când ia forma cunoştinţelor minimale necesare pentru cereri de brevet.

CAPITOLUL V

Controlul destinaţiei şi utilizării finale a produselor nelistate care fac obiectul operaţiunilor prevăzute în art. 5 alin. (1) din Ordonanţă

Art. 40. - (1) Conform prevederilor art. 4 din Regulamentul Consiliului, exportul produselor care nu sunt cuprinse în listele-anexe, dar care sunt destinate, integral sau parţial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea, diseminarea ADM şi a mijloacelor lor purtătoare sau pot fi destinate, integral sau parţial, unei utilizări finale militare, pot face obiectul unei cereri pentru eliberarea unei licenţe de export.

(2) Analiza destinaţiei şi utilizării finale poate impune extinderea controlului prin licenţă şi asupra produselor ale căror caracteristici nu se regăsesc în anexa I la Regulamentul Consiliului.

Art. 41. - (1) Prevederile art. 40 se aplică în următoarele situaţii:

a) exportatorul a fost informat de către ANCEX cu privire la situaţiile menţionate în art. 4 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul Consiliului. Notificarea este echivalentă cu blocarea operaţiunii, impunându-se solicitarea unei licenţe pentru efectuarea operaţiunii;

b) exportatorul are cunoştinţă că produsele pe care intenţionează să le exporte sunt destinate unor utilizări menţionate în art. 4 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul Consiliului şi notifică ANCEX;

Termenul „are cunoştinţă" trebuie înţeles ca evidenţă bazată pe informaţii primite direct sau indirect de către exportator că produsele exportate nu vor fi folosite pentru utilizări civile, fiind destinate unor programe pentru ADM sau sunt produse militare aflate pe lista de produse militare;

c) exportatorul are motive să suspecteze că produsele pe care intenţionează să le exporte sunt destinate unor utilizări menţionate în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului, situaţie în care va notifica ANCEX;

(2) Exportatorul este obligat să aştepte decizia ANCEX în situaţiile menţionate la alin. 1 lit. b) şi c). Termenul pentru transmiterea deciziei este de 30 de zile de la data înregistrării notificării, care poate fi prelungit la 60 de zile, în cazuri justificate.

Art. 42. - Decizia de impunere a unei licenţe este comunicată de ANCEX şi instituţiilor publice implicate în sistemul naţional de control al exporturilor.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii comune

Art. 43. - Refuzul eliberării unei licenţe sau, după caz, revocarea unei licenţe se face în următoarele situaţii:

a) nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate în art. 12 la Regulamentul Consiliului;

b) exportatorul sau partenerii de afaceri ai acestuia încalcă obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României sau acţionează împotriva acestora;

c) exportatorul prezintă date false;

d) nu au fost prezentate toate informaţiile relevante cu privire la operaţiune;

e) solicitantul nu gestionează corespunzător programul intern de control al exportului certificat de către ANCEX;

f) nu au fost prezentate toate informaţiile relevante cu privire la operaţiune;

g) s-au modificat esenţial condiţiile iniţiale pentru care a fost acordată licenţa;

h) alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 44. - (1) Notificarea privind refuzul eliberării licenţei ori, după caz, revocarea licenţei se comunică persoanei fizice sau juridice în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului semnat de ministrul afacerilor externe.

(2) Persoana fizică sau juridică poate contesta refuzul eliberării licenţei sau, după caz, revocarea licenţei în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 45. - (1) Condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei trebuie menţinute pe toată durata de valabilitate a acesteia.

(2) Titularul licenţei este obligat să declare ANCEX, în scris, orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în aceasta constatate în documente în timpul derulării operaţiunii respective.

(3)  In cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este anulată prin ordin al ministrului afacerilor externe. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei lor, şi, după caz, poate fi însoţită de o cerere pentru o nouă licenţă.

Art. 46. - (1) Licenţa poate fi utilizată numai de către titularul acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceasta.

(2) In cazul pierderii, deteriorării sau furtului licenţei, titularul este obligat să notifice ANCEX şi poate solicita eliberarea unei noi licenţe.

(3) In situaţia menţionată la alin. (2), titularul va prezenta ANCEX, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul.

(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se va elibera o nouă licenţă cu aceleaşi condiţii ca a celei pierdute, deteriorate sau furate, care se anulează.

Art. 47. - (1) Titularul licenţei este răspunzător de modul de utilizare a acesteia, în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată.

(2) Licenţele anulate se depun la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea măsurii respective.

Art. 48. -In documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul român are obligaţia să înscrie următorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare". In acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi note de expediţie.

CAPITOLUL VII

Eliberarea certificatului internaţional de import şi a certificatului de control al livrării

Art. 49. - La solicitarea persoanelor fizice sau juridice care efectuează operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, ANCEX eliberează CII şi CCL sau alte documente echivalente, emise ori certificate în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului.

Art. 50. - (1) In vederea eliberării certificatului internaţional de import, solicitantul va prezenta ANCEX:

a) cererea de eliberare a CM, completată, semnată şi ştampilată pe formularul din anexa nr. 16;

b) solicitarea partenerului extern de eliberare a CII;

c) declaraţia de utilizare finală, completată pe formularul-tip, conform anexei nr. 6;

d) documente comerciale relevante;

e) alte documente pe care ANCEX le poate solicita.

(2) Eliberarea de către ANCEX a CII, formularul din anexa nr. 17, se va face în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete.

Art. 51. - După efectuarea operaţiunii de plasare a produselor în regim vamal de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv, la cererea partenerului extern, titularul declaraţiei vamale este obligat să solicite ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării sau a unui document echivalent emis ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului.

Art. 52. - In vederea eliberării certificatului de control al livrării, titularul declaraţiei vamale va prezenta ANCEX:

a) cererea de eliberare a certificatului de control al livrării, completată pe formularul-tip din anexa nr. 18:

b) solicitarea partenerului extern de eliberare a CCL;

c) factura externă;

d) documentul de transport internaţional;

e) declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie sau regim suspensiv;

f)  nota intrare-recepţie şi constatare diferenţe, emisă de titularul declaraţiei vamale;

g) alte documente pe care ANCEX le poate solicita.

Art. 53. - In vederea eliberării certificatului de control al livrării, ANCEX va verifica corectitudinea datelor din documentele prezentate şi poate executa controale pentru a verifica faptic existenţa produselor şi destinaţia acestora.

Art. 54. - Eliberarea de către ANCEX a certificatului de control al livrării, formularul din anexa nr. 19, se va face în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

Art. 55. - CII şi CCL vor fi transmise în ţara exportatorului prin grija titularului declaraţiei vamale.

CAPITOLUL VIII

Notificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare

Art. 56. - (1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţă, şi sursele potenţiale de export de produse cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere.

(2) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să notifice la ANCEX despre aceasta.

Art. 57. - Notificarea se efectuează pe formularul din anexa nr. 20 şi va fi transmisă la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la data începerii activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare.

Art. 58. -ANCEX poate solicita, după caz, copii ale unor documente care atestă activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare.

Art. 59. - ANCEX înfiinţează şi gestionează baza de date privind companiile care desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare.

Art. 60. - Notificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare, prevăzute la art. 56 alin. (1), în curs de desfăşurare la data intrării in vigoare a Ordonanţei, se va efectua în cel mult 30 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice.

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 61. - (1) In situaţia în care apar neclarităţi cu privire la documentele prezentate la ANCEX, operatorii economici solicitanţi au obligaţia să prezinte, la cererea ANCEX, originalele documentelor respective, care le vor fi restituite după consultare.

(2) ANCEX poate solicita, după caz, copii autentificate sau traduceri autorizate ale unor documente.

Art. 62. - (1) Formularele documentelor pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice, după cum urmează:

1.

Anexa nr. 1

„Cerere pentru eliberarea licenţei individuale sau globale de export"

2.

Anexa nr. 1 bis

„Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea licenţei individuale sau globale de export"

3.

Anexa nr. 2

„Licenţa individuală sau globală de export - formular pentru exportator"

4.

Anexa nr. 2 bis

„Formular suplimentar la Licenţa individuală sau globală de export - formular pentru exportator"

5.

Anexa nr. 3

„Licenţa individuală sau globală de export"

6.

Anexa nr. 3 bis

„Formular suplimentar la Licenţa individuală sau globală de export"

*) Anexele nr. 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 3 bis, 3-verso, 5, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 10 bis, 12, 12 bis, 13, 13 bis, 14, 14 bis, 14-verso, 16, 16 bis, 17, 17 bis, 18, 18 bis, 19, 19 bis şi 20 sunt reproduse în facsimil.

7.

Anexa nr. 3-verso

„Formular pentru menţiuni ale autorităţii vamale la licenţa individuală sau globală de export"

8.

Anexa nr. 4

„Instrucţiuni de completare a cererii pentru eliberarea licenţei individuale sau globale de export"

9.

Anexa nr. 5

Cerere de consultanţă pentru stabilirea regimului de control al operaţiunii cu produse cu dublă utilizare"

10.

Anexa nr. 6

„Declaraţia de utilizare finală"

11.

Anexa nr. 7

„Certificat de utilizare finală"

12.

Anexa nr. 8

„Cerere pentru eliberarea licenţei de furnizare a serviciilor de intermediere"

13.

Anexa nr. 8 bis

„Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea licenţei de furnizare a serviciilor de intermediere"

14.

Anexa nr. 9

„Licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere - formular pentru intermediar"

15.

Anexa nr. 9 bis

„Formular suplimentar la Licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere - formular pentru intermediar"

16.

Anexa nr. 10

„Licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere"

17.

Anexa nr. 10 bis

„Formular suplimentar la Licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere"

18.

Anexa nr. 11

„Instrucţiuni de completare a cererii pentru eliberarea licenţei de furnizare a serviciilor de intermediere"

19.

Anexa nr. 12

„Cerere de eliberare a licenţei pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare"

20.

Anexa nr. 12 bis

„Formular suplimentar la cererea de eliberare a licenţei pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare"

21.

Anexa nr. 13

„Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare - formular solicitant"

22.

Anexa nr. 13 bis

„Formular suplimentar la Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare - formular solicitant"

23.

Anexa nr. 14

„Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare"

24.

Anexa nr. 14 bis

Formular suplimentar la Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare"

25.

Anexa nr. 14-verso

„Formular pentru menţiuni ale autorităţii vamale la Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare"

26.

Anexa nr. 15

„Instrucţiuni de completare a cererii de eliberare a licenţei pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare"

27.

Anexa nr. 16

„Cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import"

28.

Anexa nr. 16 bis

„Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea certificatului internaţional de import"

29.

Anexa nr. 17

„Certificatul internaţional de import"

30.

Anexa nr. 17 bis

„Formular suplimentar la certificatul internaţional de import"

31

Anexa nr. 18

„Cerere pentru eliberarea certificatului de control al livrării"

32.

Anexa nr. 18 bis

„Formular suplimentar la Cererea pentru eliberarea certificatului de control al livrării"

33.

Anexa nr. 19

„Certificatul de control al livrării"

34.

Anexa nr. 19 bis

„Formular suplimentar la certificatul de control al livrării"

35.

Anexa nr. 20

„Notificare privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor cu dublă utilizare"

36.

Anexa nr. 21

„Angajament de transmitere a beneficiarilor de produse cu dublă utilizare şi a cantităţilor livrate în baza licenţei generale comunitare de export"

(2) Formularele anexelor menţionate la alin. (1) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către ANCEX în format electronic.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (EC) No 428/2009)

1.

1    Exportator                              

Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numarul de identificare.

3. Data expirării

CERERE

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Destinatar

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant                

Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului (daca diferă de exportator)

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de expediere

Cod

10. Utilizator final (daca diferă de destinatar)

11. Statul membru in care se afla sau se vor afla produsele

Cod

12. Statul membru in care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de export.

Cod

13. Ţara de destinaţie finala

Cod

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata (dupa caz cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

16 Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

17. Moneda şi valoarea

18.  Cantitatea produselor

19. Utilizarea finala

20. Data contractului (dacă este cazul)

21. Procedura vamală de export

GLOBALA

|_|

22. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţionala

Dacă solicitantul are cunoştinţă că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproliferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| DA            |_| NU

INDIVIDUALA |_|

Subsamnalul (prenume, nume. funcţia)............................................reprezentatn legal al........................certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar ca recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeana

Semnatura si stampila

TIP DE LICENŢA SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autoritari emitente

Numele                        Ştampila

Semnătura

Data.................

ANEXA Nr. 1 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANA

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

1.

bis

1. Exportator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

CERERE

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16 Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea                   

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de

control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea                  

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15.  Cod al sistemului amortizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

GLOBALA

|_|

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

INDIVIDUALA |_|

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

TIP DE LICENŢA SOLICITAT:

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14, Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16 Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea                   

18. Cantitate

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANA

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (EC) No 428/2009)

2.

1    Exportator                               

Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numarul de identificare.

3. Data expirării

EXPORTATOR

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Destinatar

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant                

Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului (daca diferă de exportator)

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de expediere

Cod

10. Utilizator final (daca diferă de destinatar)

11. Statul membru in care se afla sau se vor afla produsele

Cod

12. Statul membru in care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de export.

Cod

13. Ţara de destinaţie finala

Cod

`14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata (dupa caz cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

16 Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

17. Moneda şi valoarea

18.  Cantitatea produselor

19. Utilizarea finala

20. Data contractului (dacă este cazul)

21. Procedura vamală de export

GLOBALA

|_|

22. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţionala

Dacă solicitantul are cunoştinţă că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproliferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| DA            |_| NU

INDIVIDUALA |_|

Subsamnalul (prenume, nume. funcţia)............................................reprezentatn legal al........................certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar ca recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeana

Semnatura si stampila

TIP DE LICENŢA SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autoritari emitente

Numele                        Ştampila

Semnătura

Data.................

ANEXA Nr. 2 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANA

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

2.

bis

1. Exportator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

EXPORTATOR

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16 Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea                   

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de

control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea                  

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15.  Cod al sistemului amortizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

GLOBALA

|_|

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

INDIVIDUALA |_|

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

TIP DE LICENŢA SOLICITAT:

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16 Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea                   

18. Cantitate

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (EC) No 428/2009)

3.

1    Exportator                              

Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numarul de identificare.

3. Data expirării

LICENTA

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Destinatar

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant                

Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului (daca diferă de exportator)

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de expediere

Cod

10. Utilizator final (daca diferă de destinatar)

11. Statul membru in care se afla sau se vor afla produsele

Cod

12. Statul membru in care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de export.

Cod

13. Ţara de destinaţie finala

Cod

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinata (dupa caz cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

16 Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

17. Moneda şi valoarea

18.  Cantitatea produselor

19. Utilizarea finala

20. Data contractului (dacă este cazul)

21. Procedura vamală de export

GLOBALA

|_|

22. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţionala

Dacă solicitantul are cunoştinţă că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproliferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| DA            |_| NU

INDIVIDUALA |_|

Subsamnalul (prenume, nume. funcţia)............................................reprezentatn legal al........................certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar ca recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeana

Semnatura si stampila

TIP DE LICENŢA SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autoritari emitente

Numele                        Ştampila

Semnătura

Data.................

ANEXA Nr. 3 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

3.

bis

1. Exportator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

LICENTA

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16 Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea                   

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de

control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea                  

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15.  Cod al sistemului amortizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda si valoarea

18. Cantitate

GLOBALA

|_|

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

INDIVIDUALA |_|

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

TIP DE LICENŢA SOLICITAT:

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16. Nr. articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea

18. Cantitate

14. Descrierea produselor

15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

16 Nr articolului din lista de control

17. Moneda şi valoarea                   

18. Cantitate

ANEXA Nr. 3-verso

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

EXPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

Notă: In secţiunea 1 a coloanei 24 se înscrie cantitatea care este încă disponibila şi în secţiunea a 2-a a coloanei 24 se înscrie cantitatea dedusă (livrata) cu această ocazie

23 Cantitatea netă /valoare (masa netă/ altă unitate de măsură cu indicarea acesteia)

26. Document vamal (tipul şi numărul) sau extras (nr.) şi data deducerii (livrării)

27. Statui membru, numele, semnătura şi ştampila biroului vamal care a efectuat operaţiunea.

24 Cantitatea în cifre

25.In litere pentru cantitate/ valoarea dedusă (livrată)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI

privind completarea formularelor pentru licenţa individuală şi globală

1. Generalităţi

1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe/Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX.

1.2.  Exemplarele se identifică prin număr şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea:

-  exemplarele 1 şi 1 bis: sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX;

- exemplarele 2 şi 2 bis: sunt prezentate la biroul vamal şi păstrate apoi de către titular;

- exemplarele 3, 3-verso (tipărit obligatoriu pe verso ex. 3 -LICENŢĂ) şi 3 bis: sunt destinate prezentării la biroul vamal.

1.3.  Formularele „bis" sunt utilizate drept formulare suplimentare (tipărite pe pagini separate) în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite.

2.  Rubrici

Caseta 1. Exportator: titularul licenţei de export, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei.

Caseta 3. Data expirării: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 4. Date de contact: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 5. Destinatar: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 6. Autoritatea emitentă: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 7. Agent/Reprezentant (dacă diferă de exportator): numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 8. Ţara de origine: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 9. Ţara de expediere: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 10. Utilizator final: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 5) şi coordonatele sale complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 11. Statul membru în care se află sau se vor afla produsele: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al statului membru la care se face referire.

Caseta 12. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de export: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al statului membru la care se face referire.

Caseta 13. Ţara de destinaţie finală: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166. Această indicaţie trebuie să corespundă elementelor cuprinse în caseta 10.

Caseta 14. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care trebuie să permită identificarea produsului.

Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa.

Caseta 15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată.

Caseta 16. Numărul articolului din lista de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg.

Caseta 17. Moneda şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului din Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1 (vezi şi ISO 4217).

Caseta 18. Cantitatea produselor: în funcţie de natura produsului, se va indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1.

Caseta 19. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final.

Caseta 20. Data contractului: se va indica acest element, dacă este cunoscut.

Caseta 21. Procedura vamală de export: se va indica codul regimului de export, conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarul de control T5R, emis de Autoritatea Naţională a Vămilor, cod format din 4 cifre.

Caseta 22. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. In subdiviziunea casetei 22 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde.

Pagina cuprinzând casetele de la 23 la 27 se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi a exemplarului bis corespunzător.

Casetele 23, 24 şi 25 sunt concepute astfel încât o licenţă să poată acoperi o tranzacţie care implică un număr diferit de transferuri care se efectuează secvenţial. Completarea casetelor 26 şi 27 se face de către autoritatea vamală competentă.

ATENŢIONARE

Se va avea în vedere ca:

1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus;

2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3. documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate;

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

NR./DATA DE ÎNREGISTRARE LA SOLICITANT

CERERE DE CONSULTANTĂ

PENTRU STABILIREA REGIMULUI DE CONTROL AL OPERAŢIUNII CU PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

NR./DATA DE

ÎNREGISTRARE

LA ANCEX

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SOLICITANT COMPLETAREA TUTUROR CASETELOR ESTE OBLIGATORIE

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

DENUMIREA:                                                                                                                    

PERSOANĂ AUTORIZATĂ:                                                                                                       DE CONTACT:                                                                                                       

ADRESA:

Tel fix:

Mobil:

Fax:

E-mail:

2. PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL CERERII DE CONSULTANŢA:

DENUMIRE COMERCIALA:

DENUMIRE TEHNICA (NR. CAS):

3. DATE DESPRE OPERAŢIUNE

TIPUL OPERAŢIUNII CARE SE EFECTUEAZĂ CU PRODUSUL RESPECTIV:

PARTENER EXTERN (denumire, adresă completa):

ŢARA DE ORIGINE:                                                 

ŢARA DE DESTINAŢIE:

4.    DESTINATAR (denumire şi adresă completă) ŞI UTILIZARE FINALA

4.1 DESTINATAR:

4.2 UTILIZATORUL FINAL:

4.3 UTILIZAREA FINALĂ A PRODUSULUI:

5. DOCUMENTELE CARE SE ANEXEAZĂ CERERII DE CONSULTANŢA (COPII CERTIFICATE DE SOLICITANT):

|_|  FIŞE CU DATE TEHNICE (IN LIMBA ROMÂNĂ SAU ENGLEZĂ) CUPRINZÂND CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PRODUSULUI NECESARE COMPARĂRII ACESTORA CU CELE DIN LISTELE DIN ANEXELE LA REGULAMENTUL CONSILIULUI/   NR FILE............

|_|   FIŞE DE PREZENTARE ALE PRODUSULUI/DOMENIUL TEHNIC DE UTILIZARE/ NR. FILE...

|_| ALTE DOCUMENTE (PRECIZĂRI): ...............................NR. FILE: .............

6. DACA SOLICITANTUL ARE CUNOŞTINŢĂ CA PRODUSUL ESTE SUPUS REGIMULUI DE CONTROL SAU RESTRICŢIILOR IMPUSE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE, REGIMURI INTERNAŢIONALE DE NEPROLIFERARE SAU FACE OBIECTUL CONTROLULUI PRIN LISTE NAŢIONALE.

|_|   DA                   |_|  NU

7. INFORMAŢII PRIVIND ULTIMA OPERAŢIUNE EFECTUATA CU ACEST PRODUS:

PARTENERUL EXTERN/ŢARA                                          

TIP OPERAŢIUNE/DATA                               

BIROUL VAMAL.

8. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

8 1. EVALUAREA DE CATRE SOLICITANT A ÎNCADRĂRII PRODUSULUI IN LISTELE NAŢIONALE CU PRODUSE MILITARE ŞI LISTELE CU PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE DIN ANEXELE LA REG, CONSILIULUI:

8 2. MOTIVAREA CERERII

|_|   LIPSĂ CAPACITATE EVALUARE

|_| LA SOLICITAREA BIROULUI VAMAL

|_|  LA SOLICITAREA ALTOR INSTITUŢII

|_| PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE / CATEGORIA.............

PRECIZARI:........................

|_| PRODUSUL NU SE SUPUNE REGIMULUI DE CONTROL

SOLICITANTUL ISI ASUMA RESPONSABILITATEA CORECTITUDINII DATELOR PREZENTATE

9. NUME

...................

10. FUNCŢIA

..............

11. SEMNĂTURA AUTORIZATA, STAMPILA

.........................

12. SPAŢIU REZERVAT MAE / DEPARTAMENTUL PENTRU CONTROLUL EXPORTURILOR - ANCEX

12.1 PRODUSUL/OPERAŢIUNEA:.............................................................

|_|  ESTE SUPUS(A) REGIMULUI DE CONTROL/ CATEGORIA...............

|_| NU ESTE SUPUS (A) REGIMULUI DE CONTROL 

|_|  NU POATE FI EVALUAT(A)

DIN LIPSA DATE

12.2 ALTE MENŢIUNI

ACEASTA EVALUARE A FOST EFECTUATĂ ÎN BAZA:

12.3. NUME:

..................................

12.4. FUNCŢI:

....................

12.5. DATA, SEMNĂTURA AUTORIZATĂ. STAMPILA:

...............................

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

[Antetul utilizatorului final din ţara de destinaţie finală]

[Letterhead of the end-user in the country of final destination]

Nr./Data.................

No/Date...................

Declaraţie de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare

End-Use Statement for Dual-Use Items

A. Părţi

A. Parties

1. Exportator (nume, adresă şi detalii de contact)

1. Exporter (Name, Address and Contact Details)

3. Ţara de destinaţie finală

3. Country of Final Destination

2. Utilizator final (nume, adresă şi detalii de contact)

2. End-User (Name, Address and Contact Details)

B.Produse

B. Items

1. Produse (descrierea detaliată a produselor)

1. Items (detailed description of items)

2. Cantitate (unităti)/Greutate

2. Quantity (Unitsj/Weight

3. Utilizare finală  (scopul  exact în  care  vor fi  utilizate produsele)

3. End-Use (Specific purpose for which the items will be used)

4. Specificarea locului de utilizare finală a produselor

4. Specification of the end-use location of the items

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prevede că acordarea unei licenţe de export poate fi condiţionată de obligaţia de a prezenta o declaraţie de utilizare finală.

Art. 9.2. ofthe Council Regulation (EC) No. 428/2009 states that the granting of an export licence may be subject to an obligation to provide an end-use statement.

Declar(ăm) că produsele descrise la secţiunea B furnizate de exportatorul menţionat la secţiunea A.1:

We (I) declare that the items described in Section B supplied by the exporter named in Section A. 1:

1. se vor utiliza exclusiv în scopurile descrise la secţiunea B.3 şi că respectivele produse sau orice reproduceri ale acestora sunt destinate utilizării finale în ţara menţionată la secţiunea A.3;

1. will only be used for the purposes described in Section B 3 and that the items or any replica thereof are intended for final use in the country named in Section A.3;

2. că produsele sau orice replici ale acestora nu se vor utiliza în activităţi care implică explozivi nucleari sau în activităţi negarantate legate de ciclul combustibilului nuclear;

 2. that the items or any replica thereof will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel-cycle activity;

3.  că produsele nu se vor utiliza în niciun scop în legătură cu arme chimice, biologice sau nucleare sau cu rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;

3.  that the items will not be used for any purpose connected with chemical or biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons;

4. că produsele se vor utiliza exclusiv în scopuri finale civile (se şterge dacă nu este cazul);

4.  that the items will only be used for civil end-uses (delete if not applicable);

5.  Cu privire la tehnologii, declar (ăm) că voi/vom trata tehnologiile strict confidenţial şi că nu voi/vom efectua transferuri de tehnologie către alte societăţi şi nu vom dezvălui informaţii unor părţi terţe. în cazul bunurilor produse cu ajutorul tehnologiei transferate, respectivele bunuri nu vor fi livrate unei persoane/societăţi terţe decât cu condiţia ca aceasta din urmă să accepte obligaţia de a respecta angajamentele prevăzute în declaraţia sus-menţionată şi cu condiţia ca respectiva persoană/societate terţă să fie cunoscută ca fiind demnă de încredere în ceea ce priveşte respectarea unor astfel de angajamente.

5.  as far as technology is concerned, we (I) declare that we (I) treat the technology strictly confidenţial and neither pass the technology on to other companies nor shall we (I) make knowledge available to third parties. In case of goods produced by the help of transferred technology these goods will only be delivered to a third person/company on condition that this third person/company accepts the commitments of the above declaration as binding for itself and on condition that this third person/company is known to be trustworthy and reliable in the observance of such commitments.

6.  Declar (ăm) în continuare că nu voi/vom reexporta produsele către ţări terţe fără a avea acordul (autoritatea naţională de control al exporturilor).....................Reexportarea către ţări ale UE sau ţări incluse în lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului nu necesită acordul (autoritatea naţională de control al exporturilor)........................

6. We (I) further declare that we (I) will not re-export the items to third countries without the consent of the (naţional authority for export controls)............Re-exportations to EU countries or Countries listed in Annex II ofCouncil Regulation (EC) No. 428/2009 do not require any consent of (naţional authority for export controls).....................

...............................................

Locul, data

Place, Date

............................................................

Semnătura oficială a utilizatorului final Original signature of end-user

......................................................

Ştampila societăţii/Sigiliul oficial Company Stamp/Official Seal

............................................................

Numele şi statutul semnatarului cu majuscule Name and title of signer in block letters

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

Antetul utilizatorului final/destinatarului din ţara de destinaţie finală

[Letterhead of the end-user/consignee in the country of final destination]

Certificat de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare

End-Use Certificate for Dual-Use Items

(în cazul în care este eliberat de o autoritate guvernamentală, un număr unic de identificare a Certificatului nr. ...)

(ifissued by the government authority a unique identifying Certificate number No....)

A. Părţi

A. Parties

1. Exportator (nume, adresă şi detalii de contact)

1. Exporter (Name, Address and Contact Details)

4. Ţara de destinaţie finală

4. Country of Final Destination

2. Destinatar (nume, adresă şi detalii de contact)

2. Consignee (Name, Address and Contact Details)

3. Utilizator final (în cazul în care este diferit de destinatar)

3. End-User (if different from consignee)

B. Produse

B. Items

1. Produse (descrierea detaliată a produselor)

1. Items (detailed description ofitems)

2. Cantitate (unităti)/Greutate

2. Quantity (Unitsj/Weight

3. Utilizare finală (scopul exact în care vor fi utilizate

produsele)

3. End-Use (Specific purpose for which the items will be used)

4. Specificarea locului de utilizare finală a produselor

4. Specification of the end-use location of the items

C. Certificarea destinatarului străin

C. Certification of foreign consignee

|_| C.1. Destinatarul are rol de utilizator final

(în cazul comercianţilor, en-gros sau en-detail, a se vedea secţiunea C.2 de mai jos)

|_| C. 1. Consignee acts as end-user

(for traders, whole- or re-sellers see section C.2. below)

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede că acordarea unei licenţe de export poate fi condiţionată de obligaţia de a prezenta o declaraţie de utilizare finală.

Art. 9.2. ofthe Regulation (EC) N° 428/2009 states that the granting of an export licence may be subject to an obligation to provide an end-use statement.

Certific(ăm) că produsele descrise la secţiunea B furnizate de exportatorul menţionat la secţiunea A.1:

We (I) cerţify that the items described in Section B supplied by the exporter named in Section A 1:

1. se vor utiliza exclusiv în scopurile descrise la secţiunea B.3 şi că respectivele produse sau orice replici ale acestora sunt destinate utilizării finale în ţara menţionată la secţiunea A.4;

1.  will only be used for the purposes described in Section B 3 and that the items or any replica thereof are intended for final use in the country named in Section A 4;

2.  că produsele sau orice replici ale acestora nu se vor utiliza în activităţi care implică explozivi nucleari sau în activităţi negarantate legate de ciclul combustibilului nuclear;

2. that the items or any replica thereof will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel-cycle activity;

3. că produsele nu se vor utiliza în niciun scop în conexiune cu arme chimice, biologice sau nucleare ori cu rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;

3.  that the items will not be used for any purpose connected with chemical or biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons;

4. că produsele se vor utiliza exclusiv în scopuri finale civile (se şterge unde nu este cazul);

4.  that the items will only be used for civil end-uses (delete if not applicable);

5.  Cu privire la tehnologii, certific(ăm) că voi/vom trata tehnologiile strict confidenţial şi că nu voi/vom efectua transferuri de tehnologie către alte societăţi şi nu vom dezvălui informaţii unor părţi terţe. In cazul bunurilor produse cu ajutorul tehnologiei transferate, respectivele bunuri nu vor fi livrate unei persoane/societăţi terţe decât cu condiţia ca aceasta din urmă să accepte obligaţia de a respecta angajamentele prevăzute în declaraţia sus-menţionată şi cu condiţia ca respectiva persoană/societate terţă să fie cunoscută ca fiind demnă de încredere în ceea ce priveşte respectarea unor astfel de angajamente.

5. as far as technology is concerned, we (I) certify that we (I) treat the technology strictly confidenţial and neither pass the technology on to other companies nor shall we (I) make knowledge available to third parties. In case ofgoods produced by the help of transferred technology these goods will only be delivered to a third person/company on condition that this third person/company accepts the commitments of the above declaration as binding for itself and on condition that this third person/company is known to be trustworthy and reliable in the observance of such commitments.

6.  Certific(ăm) în continuare că nu voi/vom reexporta produsele către ţări terţe fără a avea acordul (autoritatea naţională de control al exporturilor)......................Reexportarea către ţări ale UE sau ţări incluse în lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 privind dubla utilizare nu necesită acordul (autoritatea naţională de control al exporturilor)...........................

6. We (I) further certify that we (I) will not re-export the items to third countries without the consent ofthe (naţional authority for export controls).....................Re-exportations to EU countries or Countries listed in Annex II ofEC dual-use REG N° 428/2009 do not require any consent of (naţional authority for export controls)..........................

C.2. Destinatarul are rol de comerciant, en-gros sau en-detail

(a se completa numai în cazul în care secţiunea C.1 nu este aplicabilă/utilizatorul final nu poate fi încă identificat)

C.2. Consignee acts as trader, whole- orre-seller

(only to be completed if Section C. 1. is not applicable/end-user cannot be determined yet)

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 428/2009 prevede că acordarea unei licenţe de export poate fi condiţionată de obligaţia de a prezenta o declaraţie de utilizare finală.

Certific(ăm) că produsele furnizate de exportatorul menţionat la secţiunea A.1 se vor livra exclusiv clienţilor pe care această societate îi consideră absolut demni de încredere.

Art. 9.2. ofthe Regulation EC 428/2009 states that the granting of an export licence may be subject to an obligation to provide an end-use statement.

We (I) certify that the items supplied by the exporter named in Section A 1 will only be delivered to customers considered absolutely reliable by this company

1. Clienţii declară fără echivoc că produsele descrise la secţiunea B sau orice replici ale acestora nu se vor utiliza în activităţi care implică explozivi nucleari sau în activităţi negarantate legate de ciclul combustibilului nuclear; că produsele nu se vor utiliza în niciun scop în conexiune cu arme chimice, biologice sau nucleare sau cu rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme.

1. The customers shall declare unequivocally that the items described in Section B or any replica thereof will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel-cycle activity; that the items will not be used for any purpose connected with chemical or biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons.

2. Bunurile nu vor fi livrate unei persoane/societăţi terţe decât cu condiţia ca aceasta din urmă să accepte obligaţia de a respecta angajamentele prevăzute în declaraţia sus-menţionată şi cu condiţia ca respectiva persoană/societate terţă să fie cunoscută ca fiind demnă de încredere în ceea ce priveşte respectarea unor astfel de angajamente.

2. The goods will only be delivered to a third person/company on condition that this third person/company accepts the commitments ofthe above declaration as binding foritselfand on condition that this third person/company is known to be trustworthy and reliable in the observance of such commitments.

3.  Clientul nu reexporta bunurile către ţări terţe fără a avea acordul (autoritatea naţională de control al exporturilor) .......................Reexportarea către ţări ale UE sau ţări incluse în lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 privind dubla utilizare nu necesită acordul (autoritatea naţională de control al exporturilor)..............................

3. The customer shall not re-export the goods to third countries without the consent of the (naţional authority for export controls)....................Re-exportations to EU-countries or countries listed in Annex II of EC Dual Use Reg Nr. 428/2009 do not require any consent of (naţional authority for export controls)......................................

Semnătura:

Signature:

.........................................

.........................................

Semnătura oficială a destinatarului

Original signature of consignee

Locul, data

Place, Date

.........................................

.........................................

Ştampila societăţii/Sigiliul oficial Company Stamp/Official Seal

Numele şi statutul semnatarului cu majuscule

Name and title of signer in block letters

D. Cerinţe suplimentare impuse de legislaţia naţională

D. Additional requirements by naţional legislation

Semnătura:

Signature:

.........................................

.........................................

Semnătura oficială a destinatarului

Original signature of consignee

Locul, data

Place, Date

.........................................

.........................................

Ştampila societăţii/Sigiliul oficial Company Stamp/Official Seal

Numele şi statutul semnatarului cu majuscule

Name and title of signer in block letters

Dacă este cazul:

If applicable:

Ştampila Camerei de Comerţ

(sau a altei autorităţi de legalizare)

Chamber of Commerce Stamp

(or other legalising authority)

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

FURNIZARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE (Regulament (CE) nr. 428/2009)

1.

1. Intermediar/ Solicitării.              

Nr de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare.

3. Data expirării.

CERERE

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Exportator in ţara terta de origine

6. Autoritatea emitenta

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAJRS Department for Export Controls - ANCEX) Str, Polonă nr. S, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Destinatar in ţara tertă de destinaţie.

8. Statul membru in care intermediarul îşi are reşedinţa sau este stabilit

Cod

9. Tara terţă de origine/Tara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere

Cod

10. Utilizator final in ţara terţa de destinaţie (daca diferă de destinatar)

11. Ţara terţă de destinaţie

12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi (după caz).

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz. cu 8 cifre. numărul CAS. daca este disponibil)

15. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

18. Utilizarea finală

19. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

Daca solicitantul are cunoştinţa ca produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproriferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| da       |_| nu

Subsemnatul (prenume, nume,functie)..................................................... reprezentant legal al...................................................................................... certific exactitatea dalelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

Spaţiu rezervat autorităţi emitente

Numele

Semnătura

Data.................

Ştampila

ANEXA Nr. 8 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

FURNIZARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE (Reg. (CE) No 428/2009)

1.

bis

1. Solicitant/ Intermediar

2. Număr de identificare

3. Data limita de valabilitate

CERERE

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclalurii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului arnonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16 Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista da control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinata

15. Nr articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

FURNIZARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE (Regulament (CE) nr. 4Z8/2009)

2.

1. Intermediar/ Solicitării.              

Nr de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare.

3. Data expirării.

INTERMEDIAR

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Exportator in ţara terta de origine

6. Autoritatea emitenta

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAJRS Department for Export Controls - ANCEX) Str, Polonă nr. S, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Destinatar in ţara tertă de destinaţie.

8. Statul membru in care intermediarul îşi are reşedinţa sau este stabilit

Cod

9. Tara terţă de origine/Tara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere

Cod

10. Utilizator final in ţara terţa de destinaţie (daca diferă de destinatar)

11. Ţara terţă de destinaţie

12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi (după caz).

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz. cu 8 cifre. numărul CAS. daca este disponibil)

1 5. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

18. Utilizarea finală

19. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

Daca solicitantul are cunoştinţa ca produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproriferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| da       |_| nu

Subsemnatul (prenume, nume,functie)..................................................... reprezentant legal al...................................................................................... certific exactitatea dalelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

Spaţiu rezervat autorităţi emitente

Numele

Semnătura

Data.................

Ştampila

ANEXA Nr. 9 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

FURNIZARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE (Reg. (CE) No 428/2009)

2.

bis

1. Solicitant/ Intermediar

2. Număr de identificare

3. Data limita de valabilitate

INTERMEDIAR

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclalurii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului arnonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16 Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista da control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinata

15. Nr articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

FURNIZARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE (Regulament (CE) nr. 428/20091

3.

1. Intermediar/ Solicitării.              

Nr de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare.

3. Data expirării.

LICENTA

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Exportator in ţara terta de origine

6. Autoritatea emitenta

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAJRS Department for Export Controls - ANCEX) Str, Polonă nr. S, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Destinatar in ţara tertă de destinaţie.

8. Statul membru in care intermediarul îşi are reşedinţa sau este stabilit

Cod

9. Tara terţă de origine/Tara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere

Cod

10. Utilizator final in ţara terţa de destinaţie (daca diferă de destinatar)

11. Ţara terţă de destinaţie

12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi (după caz).

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz. cu 8 cifre. numărul CAS. daca este disponibil)

1 5. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

18. Utilizarea finală

19. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

Daca solicitantul are cunoştinţa ca produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproriferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| da       |_| nu

Subsemnatul (prenume, nume,functie)..................................................... reprezentant legal al...................................................................................... certific exactitatea dalelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

Spaţiu rezervat autorităţi emitente

Numele

Semnătura

Data.................

Ştampila

ANEXA Nr. 10 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANA

FURNIZARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE (Reg. (CE) No 428/2009)

3.

bis

1. Solicitant/ Intermediar

2. Număr de identificare

3. Data limita de valabilitate

LICENTA

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclalurii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului arnonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16 Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista da control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinata

15. Nr articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI

privind completarea formularelor de licenţe pentru furnizarea de servicii de intermediere

1. Generalităţi

1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe/Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX.

1.2.  Exemplarele se identifică prin număr şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea:

-  exemplarele 8 şi 8 bis: sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX;

- exemplarele 9, 9 bis, 10 şi 10 bis: sunt destinate titularului.

1.3.  Formularele bis sunt utilizate drept formulare suplimentare în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite.

2.  Rubrici

Caseta 1. Intermediar/Solicitant titularul licenţei pentru furnizare de servicii de intermediere, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei.

Caseta 3. Data expirării: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 4. Date de contact: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 5. Exportator în ţara terţă de origine: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 6. Autoritate emitentă: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 7. Destinatar în ţara terţă de destinaţie: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 8. Statul membru în care intermediarul îşi are reşedinţa sau este stabilit: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 9. Ţara terţă de origine/Ţara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 10. Utilizatorul final în ţara terţă de destinaţie: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 7) şi coordonatele sale complete.

Caseta 11. Ţara terţă de destinaţie: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al ţării la care se face referire.

Caseta 12. Părţi terţe implicate: agenţi (după caz).

Caseta 13. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care trebuie să permită identificarea produsului.

Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa.

Caseta 14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată.

Caseta 15. Numărul articolului din lista de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg.

Caseta 16. Moneda şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului din Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1 (vezi şi ISO 4217).

Caseta 17. Cantitatea produselor: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1.

Caseta 18. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final.

Caseta 19. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. In subdiviziunea casetei 19 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde.

ATENŢIONARE

Se va avea în vedere ca:

1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus;

2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3. documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate.

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) nr. 428/2009)

1.

1. Solicitant/ Titular.              

Nr de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare.

3. Data expirării.

CERERE

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Exportator in ţara terta de origine

6. Autoritatea emitenta

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAJRS Department for Export Controls - ANCEX) Str, Polonă nr. S, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Destinatar in ţara tertă de destinaţie.

8. Tara de origine

Cod

9. Tara terţă de origine/Tara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere

Cod

10. Utilizator final in ţara terţa de destinaţie (daca diferă de destinatar)

11. Ţara terţă de destinaţie

12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi (după caz).

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz. cu 8 cifre. numărul CAS. daca este disponibil)

1 5. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

18. Utilizarea finată

19. Transportator

20. Mijloace de transport

21. Transbordare

22. Punct vamal/intrare

23. Punct vamal/iesire

24. Informatii suplimentare prevazute de legislatia nationala

Daca solicitantul are cunoştinţa ca produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproriferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| da       |_| nu

Subsemnatul (prenume, nume,functie)..................................................... reprezentant legal al...................................................................................... certific exactitatea dalelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

Spaţiu rezervat autorităţi emitente

Numele

Semnătura

Data.................

Ştampila

ANEXA Nr. 12 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 426/2009)

1.

bis

1. Solicitant/ Titular

2. Număr de identificare

3. Data expirarii

CERERE

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclalurii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului arnonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda ţi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16 Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista da control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinata

15. Nr articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) nr. 428/2009)

2.

1. Solicitant/ Titular.              

Nr de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare.

3. Data expirării.

SOLICITANT

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Exportator in ţara terta de origine

6. Autoritatea emitenta

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAJRS Department for Export Controls - ANCEX) Str, Polonă nr. S, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Destinatar in ţara tertă de destinaţie.

8. Tara de origine

Cod

9. Tara terţă de origine/Tara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere

Cod

10. Utilizator final in ţara terţa de destinaţie (daca diferă de destinatar)

11. Ţara terţă de destinaţie

12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi (după caz).

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz. cu 8 cifre. numărul CAS. daca este disponibil)

1 5. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

18. Utilizarea finată

19. Transportator

20. Mijloace de transport

21. Transbordare

22. Punct vamal/intrare

23. Punct vamal/iesire

24. Informatii suplimentare prevazute de legislatia nationala

Daca solicitantul are cunoştinţa ca produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproriferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| da       |_| nu

Subsemnatul (prenume, nume,functie)..................................................... reprezentant legal al...................................................................................... certific exactitatea dalelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

Numele

Semnătura

Data.................

Ştampila

ANEXA Nr. 13 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

2.

bis

1. Solicitant/ Titular

2. Număr de identificare

3. Data expirarii

SOLICITANT

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclalurii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului arnonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda ţi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16 Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista da control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinata

15. Nr articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

ANEXA Nr. 14

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) nr. 428/2009)

3.

1. Solicitant/ Titular.              

Nr de inregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare.

3. Data expirării.

LICENTA

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40-21-3057200, Fax: +40-21-3057224, e-mail: cons_dptdu@ancex.ro

5. Exportator in ţara terta de origine

6. Autoritatea emitenta

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAJRS Department for Export Controls - ANCEX) Str, Polonă nr. S, Sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Destinatar in ţara tertă de destinaţie.

8. Tara de origine

Cod

9. Tara terţă de origine/Tara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere

Cod

10. Utilizator final in ţara terţa de destinaţie (daca diferă de destinatar)

11. Ţara terţă de destinaţie

12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi (după caz).

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate (după caz. cu 8 cifre. numărul CAS. daca este disponibil)

1 5. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din listă)

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

18. Utilizarea finată

19. Transportator

20. Mijloace de transport

21. Transbordare

22. Punct vamal/intrare

23. Punct vamal/iesire

24. Informatii suplimentare prevazute de legislatia nationala

Daca solicitantul are cunoştinţa ca produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeana, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproriferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| da       |_| nu

Subsemnatul (prenume, nume,functie)..................................................... reprezentant legal al...................................................................................... certific exactitatea dalelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

Numele

Semnătura

Data.................

Ştampila

ANEXA Nr. 14 bis

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

3.

bis

1. Solicitant/ Titular

2. Număr de identificare

3. Data expirarii

LICENTA

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclalurii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului arnonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda ţi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista de control

16 Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14 Cod al sistemului armonizat sau nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului in lista da control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13 Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinata

15. Nr articolului in lista de control

16.  Moneda si valoarea

17. Cantitate

ANEXA Nr. 14-verso

la normele metodologice

UNIUNEA EUROPEANĂ

TRANZIT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE (Reg. (CE) No 428/2009)

Punct vamal de intrare:

Punct vamal de ieşire:

Solicitantul va transmite la ANCEX o copie după licenţă cu menţiunile vamale de intrare/ieşire care confirmă încheierea operaţiunii de tranzit pe teritoriul României.

ANEXA Nr. 15

la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI

privind completarea formularelor de licenţă pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare

1. Generalităţi

1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe/Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX.

1.2.  Exemplarele se identifică prin număr şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea:

-  exemplarele 12 şi 12 bis: sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe -Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX;

- exemplarele 13 şi 13 bis: sunt pentru solicitant;

- exemplarele 14, 14-verso (tipărit obligatoriu pe verso ex. 14-LICENŢĂ) şi 14 bis: sunt destinate prezentării la biroul vamal.

1.3.  Formularele bis sunt utilizate drept formulare suplimentare în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite.

2.  Rubrici

Caseta 1. Solicitant/Titular: titularul licenţei de tranzit, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei.

Caseta 3. Data expirării: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 4. Date de contact: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 5. Exportator în ţara terţă de origine/expediţie: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 6. Autoritatea emitentă: rezervat autorităţii emitente.

Caseta 7. Destinatar în ţara terţă de destinaţie: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 8. Ţara de origine: denumirea şi codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 9. Ţara terţă de origine/Ţara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de tranzit: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 10. Utilizatorul final în ţara terţă de destinaţie: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 7) şi coordonatele sale complete.

Caseta 11. Ţara terţă de destinaţie: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166.

Caseta 12. Părţi terţe implicate, de exemplu, agenţi: agenţi (după caz)

Caseta 13. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care trebuie să permită identificarea produsului.

Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa.

Caseta 14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată.

Caseta 15. Numărul articolului din lista de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg.

Caseta 16. Moneda şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului din Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1 (vezi şi ISO 4217).

Caseta 17. Cantitatea: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1.

Caseta 18. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final.

Caseta 19. Transportator: se va indica numele transportatorului cu care marfa ajunge în punctul vamal de intrare şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail).

Caseta 21. Transbordare: se vor preciza date privind noul transportator, agentul de încărcare/descărcare şi date referitoare la transbordare (locul şi data transbordării, mijlocul de transport pe care se face încărcarea).

Caseta 22. Punctul vamal/intrare: se va trece punctul vamal prin care produsele intră în România.

Caseta 23. Punctul vamal/ieşire: se va indica punctul vamal prin care produsele ies din România.

Caseta 24. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. In subdiviziunea casetei 24 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde.

Formularul 14-verso se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi al exemplarului bis corespunzător. Completarea casetelor de pe formularul 14-verso se face de către autoritatea vamală competentă.

ATENŢIONARE

Se va avea în vedere ca:

1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus;

2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3. documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate.

ANEXA Nr. 16

la normele metodologice

Cerere de eliberare a

CERTIFICATULUI INTERNAŢIONAL DE IMPORT

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

3. Importator

Adresa

Tel/fax:

Cod unic de inregistrare:

4. Exportator

Adresa

Tel/fax:

Ţara:

5. Denumirea comerciala a produselor cu dubla utilizare

6. Cod al sistemului armonizai sau al

nomenclaturii combinate

7. Nr. articolului din liste de control

8.Cantitatea si UM

9. Valoarea / Moneda/

condiţia de livrare Incoterms 2010

11. ANGAJAMENT

(Numele si prenumele; funcţia) ................................................................................ reprezentant legal al (denumirea completa a importatorului).........................................

 • solicit eliberarea unui Certificat Internaţional de Import pentru produsele cu dubla    utilizare enumerate si descrise mai sus, provenind din tara....................................., fiind originare din (tara)......................................................;

• ma angajez sa le import in România, în conformitate cu reglementările în vigoare si în cantităţile menţionate mai sus;

ma angajez să nu le deturnez sa nu le transbordez şi/sau sa le export către o alta destinaţie, fara autorizaţia scrisa prealabila a ANCEX;

• ma angajez sa notific imediat ANCEX orice schimbare survenita în actele sau faptele declarate:

ma angajez sa transmit exportatorului, la cererea acestuia. Certificatul de Control al Livrării emis de ANCEX;

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Certific pe propriu răspundere că datele şi informaţiile înscrise in prezenta cerere sunt exacte şi au fost menţionate ca buna-credinţă, cunoscând ca pentru orice declaraţie falsă sau o misiune făcuta cu intenţie mă vai expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data                                                                                                                  

Ştampila    

Numele si prenumele, funcţia si semnătura persoanei autorizate

ANEXA Nr. 16 bis

la normele metodologice

ANEXA

la cererea de eliberare a certificatului internaţional de import

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

5. Denumirea comerciala a produselor

6. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

7. Nr. articolului din liste de control

8. Cantitate şi UM

9. Valoarea/ moneda/ condiţia

de livrare Incotcrms 2010

10. TOTAL

(TOTAL)

Certific pe propria răspundere că datele si informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte si au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau o misiune făcută cu intentie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data                                                                                                                 

Ştampila                                       

Numele si prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

ANEXA Nr. 17

la normele metodologice

ROMÂNIA Ministerul Afacerilor Externe

(ROMÂNIA

Ministry of Foreign Affairs)

Departamentul pentru Controlul

Exporturilor ANCEX

(Department for Export Controls)

Str. Polonă nr. 8 Tel; +40.21.311.20.83

Sector 1, Bucureşti, România

Fax: +40.21.311.1265

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE

IMPORT

(INTERNATIONAL IMPORT

CERTIFICATE)

Nr./No...............

1. Exportator (nume , adresă şi detalii de contact)

(Exporter)

Adresa (Address)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Country)

2. Importator

(Importer)

Adresa (Address,)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Country)

3. Denumirea comerciala a produselor cu dubli utilizare (Descriptian of dual use items)

4. Cod al

sistemului

armonizai sau al

nomenclaturii

combinate

(Customs

tariff

code no.)

5. Nr. art. din

lista de

control

(Control list

code no.)

6. Cantit. şi

UM

(Quantity

and unit ofmeasure)

7. Valoarea/

moneda/

condiţia

de livrare

Incoterms 2010

(Value/currency/

OetiveryTerms

incoterms 2010)

8. TOTAL

(TOTAL)

9. Utilizarea finală a produselor menţionate la pct.3.

(End use of the items listedin Item 3)

1) Produsele furnizate de Exportator nu vor fi folosite pentru arme de distrugere în masă sau mijloace purtătoare de astfel de arme

(items delivered by Exporter will not be used for weapons ofmass destruction or theirmeans ofdetivery.)

2)  Produsele furnizate de Exportator nu vor fi modificate sau reexportate în scopul folosirii   pentru arme de distrugere în masă sau mijloace purtătoare de astfel de arme. (Items delivered by Exporter will not be modified or reexported for the purpose of weapons ofmass destruction or their means of delivery.)

3) Produsele furnizate de Exportator vor fi folosite doar pentru scopul menţionat in Contractul Nr.......................................

(Items delivered by Exporter will be used for only the purposes specified in Contract No.)

Se certifică faptul că importatorul s-a angajat să importe produsele specificate mai sus, să nu le deturneze, transbordeze sau să le exporte către o altă destinaţie, fără aprobarea MAE/ Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX de asemenea, titularul regimului vamal se angajează  să  notifice  imediat autorităţii mai sus menţionate orice schimbare survenită în actele  sau faptele declarate şi să transmită, la cererea exportatorului, un certificat de control al livrării emis de MAE/ Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX.

(It is hereby certified that the importer nas undertaken to import  into România the above  mentioned  items/technologies, and not to divert. tranship or export them (o another destination except with the authorization of MFA/Department for Export Controls - ANCEX The importer aiso undertahes Io notify immediatety to the above mentionedauthorityanychanges offactor Intentionset forth herein andto forwarda delivery verificatlon form. if requested, by the foreiqn exporter issued by MFA/ Department for Export Controls - ANCEX.)

Acest Certificat Internaţional de Import îşi pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorităţilor străine competente în decurs de 6 (şase) luni de la data emiterii lui.

(This International Import Certificate ceases to be valid unless presenled to the competent foreign authorities within 6 (six) monffts from its date of issue.)

Spaţiu rezervat pentru MAE/Departamentul pentru Controlul Exporturilor- ANCEX (For MFA/Department for Export Controls - ANCEX use only)

Data eliberării

(Date of issue).......................

Ştampila

(Stamp)

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

 (Family name. Urst name, title and signature of the authorized official)

ANEXA Nr. 17 bis

la normele metodologice

ANEXA

(ANNEX)

la certificatul internaţional de import

(of International Import Certificate)

Nr./No......................

1. Denumirea comerciala a produselor cu dublă utilizare (Descriptian of dual me itema)

2. Cod al

sistemului

armonizat sau al nomenclaturii

combinate

(Customs tariff

code)

3. Nr. art. din lista de

control

(Control list

code)

4. Cantit. şi UM

(Qttantity

and unit

of measure)

5 Valoarea/

moneda/ condiţia

de livrare Incoterms

2010

(Value/currency/

DeliveryTerms

Incoterms 2010)

6. TOTAL

(TOTAL)

Spaţiu rezervat pentru MAE/Departamentul pentru Controlul Exporturilor- ANCEX (MFA/Departtnent for Export Controls - ANCEX use only)

CERTIFICĂM CORECTITUDINEA DATELOR DIN ANEXA LA:

(WE HEREBY CERTIFY CORRECTNESS OF DATA WITHN ANNEX OF THE:)

............................................................

..........................................................

Data

(Date)...................

                                                                                                                                                                   

Stampila

(Stamp

                                               

Numele şi prenumele, functia şi semnătura persoanei autorizate 

(Family nome. first nome title and signoture of the authorized ojficial)

ANEXA Nr. 18

la normele metodologice

Cerere de eliberare a

CERTIFICATULUI DE CONTROL AL LIVRĂRII

1. Nr. şi data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii şi data înregistrării la ANCEX

3. Destinatar

Adresa

Tel/fax:

Cod unic de inregistrare:

4. Exportator

Adresa

Tel/fax:

Ţara:

5. Denumirea comercială a produselor cu dubla utilizare

6. Cod al sistemului armonizat sau al

nomenclaturii combinate

7. Nr. articolului din liste de control

8. Cantitatea si UM

9. Valoarea /

Moneda/ condiţia

de livrare Incoterms 2010

11. DECLARAŢIE

(Numele şi prenumele, functia)................................................................. reprezentant legal al (denumirea completa a importatorului).............................................................

 • solicit eliberarea unui Certificat de Control al Livrării pentru produsele cu dubla    utilizare enumerate şi descrise  mai sus, provenind din tara.......................................... fiind originare din (tara)........................................................................................;

declar că produsele au sosit în Biroul Vamal.......................................................... în data de...................... conform  documentelor de  transport  nr......................................................................din data de.......................................   pentru  care s-a întocmit

Declaraţia de punere în libera circulaţie nr...............................................din data de.....................................;

declar ca adresa destinaţiei produselor este următoarea..........................................

...........................................................................................................

• anexez în sprijinul cererii mele dovezile justificative enumerate mai jos:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise in prezenta cerere sunt exacte şi au fost menţionate cu buna-credinta, cunoscând ca pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data                                                                                                                   

Ştampila                                       

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

ANEXA Nr. 18 bis

la normele metodologice

ANEXA

la cererea de eliberare a certificatului de control al livrării

1. Nr. si data înregistrării la solicitant

2. Nr. operaţiunii si data înregistrării la ANCEX

5. Denumirea comercială a produselor

6. Cod al sistemului

armonizat sau al nomenclaturii combinate

7. Nr. articolului din liste de control

8. Cantitate si UM

9. Valoarea / moneda/ condiţia

de livrare Ineoterms 2010

10.TOTAL

(TOTAL)

Certific pe propriu răspundere că datele si informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte si au fast menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcuta cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data                                                                                                          

Ştampila                                     

Numele si prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autoritate

ANEXA Nr. 19

la normele metodologice

ROMÂNIA Ministerul Afacerilor Externe

(ROMÂNIA

Ministry of Foreign Affairs)

Departamentul pentru

Controlul Exporturilor ANCEX

(Department for Export Controls)

Str. Polonă nr. 8 Tel:

+40.21.311.20.83

Sector 1, Bucureşti, România

Fax:+40.21.311.12.65

CERTIFICAT DE CONTROL AL LIVRĂRII (DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE)

Nr./No...............

1. Exportator

(Exporter)

Adresa

(Address)

Telrfax:

(Phone/fax)

Ţara

(Countiy)

2. Importator

(Importer)

Adresa

(Address)

Tel/fax:

(Phone/fax)

Ţara

(Countiy)

3. Denumirea comerciala a produselor cu dublă utilizare (Descriptîon of dual use items)

4. Cod al

sistemului

armonizat sau al nomenclaturii

combinate (Customs lariff code no.)

5. Nr. art. din

lista de control

(Control list

no.)

6. Cantit. şi

UM

(Quantity

and unit

of measure)

7.Valoarea/

moneda/

condiţia

de livrare

Incotemns 2010

(Value/currency/

DetiveryTerms

incoterms 2010)

8. TOTAL

(TOTAL)

Se certifică faptul ca importatorul a fâcut dovada ir fata MAE/ Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX ca produsele enumerate şi specificate

(It is nereby certified that the importer has produced evidence to MFA/ Department for Export Controls - ANCEX, that the above mentioned items)

mai sus au sosit în România prin Vama..........la data de...........................................,

has been delivered in România through the custom-house)            (dated)                                                                                       

conform documentelor de transport ...................................din data de...........................,

(according to the transport docurnents no.)                                    (dated)

pentru care s-a intocmit Declaraţia de punere în liberă circulaţie nr......................................................din data de................................................

(according to the custom-house clearence no.)                               (dated)

fiind importate în conformitate cu legislaţia romaneasca in vigoare.

(beeing importad according to the Romanian law).

Acest Certificat de Control al Livrării îşi pierde valabilitatea daca nu este prezentat autorităţilor străine competente în decurs de 6 (şase) luni de la data emiterii lui.

(This Detivery Venfication Certificate ceases to he valid untess presented to the competent foreign authorities withind(six) months from its date of issue.)

Spaţiu rezervat pentru ANCEX

(For ANCEX use only)

Data eliberării                                                            

(Date of issue).......................

Ştampila             

(Stamp)

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

(Family name. firstname. title and Signature of the authorized official)

ANEXA Nr. 19 bis

la normele metodologice

ANEXA

(ANNEX)

la certificatul de control al livrării

(of Delivery Verification Certificate)

Nr./No......................

1. Denumirea comercială a produselor cu dublă utilizare (Desoription of dual use items)

2. Cod al sistemului

armonizat sau al

nomenclaturii combinate

(Customs tariff code)

3. Nr. art. din lista de control

(Control list no.)

4. Cantit. Şi UM

(Quantity

and unit

ofmeasure)

5. Valoarea/

moneda/ condiţia

de livrare Incoterms

2010

(Value/currency/

DeliveryTerms

Incoterms 2010)

6. TOTAL

(TOTAL)

Spaţiu rezervat pentru ANCEX

( ANCEX use only)

CERTIFICAM CORECTITUDINEA DATELOR DIN ANEXA LA:

(WE HEREBY CERTIFY CORRECTNESS OF DATA WITHIN ANNEX OF THE:)

.............................................................................

......................................................................................

Data                                                                                           

(Date)...................

Ştampila                    

(Stamp)

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate                                                                         (Family name, first name titte and signature of (fie authorizedofficiat)

ANEXA Nr. 20

la normele metodologice

NOTIFICARE

privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor cu dublă utilizare

1. Nr. şi data înregistrării la persoana care întocmeşte declaraţia

2. Nr. şi data înregistrării la ANCEX

3. Compania/persoana:........................

Adresa:................................................

.............................................................

............................................................

Tel/Fax:...............................................

Persoana de contact:...........................

Cod unic de înregistrare:.......................

4. Activitate de dezvoltare                |_|

Data începerii:.......................................

5. Activitate de producere                |_|

Data începerii:....................................

6. Activitatea de cercetare               |_|

Data începerii:........................................

7. Denumirea comercială a produselor cu dublă utilizare

8. Nr. art. din lista de control

• Scopul activităţii de dezvoltare/cercetare:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Destinaţia produselor (dacă se cunoaşte):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă,  cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută  cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data......................                    

Ştampila              

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate

ANEXA Nr. 21

la normele metodologice

ANGAJAMENT

de transmitere a listei beneficiarilor produselor cu dublă utilizare şi a cantităţilor livrate în baza licenţei generale comunitare de export

Subsemnatul (numele, prenumele):

Acţionând în calitate de:

In numele companiei:

Adresa:

Mă angajez să notific Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX, Str. Polonă nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucureşti, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi prevederilor art. 27 din Normele metodologice de aplicarea a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.

Data, semnătura, ştampila


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 101/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 101 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu