Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.914 din 02.07.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 09 iulie 2012SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 101/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2011. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Ministrul afacerilor externe, Andrei Marga ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă de urgenţă, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX. De asemenea, sunt stabilite metodologia de control ţinând cont de destinaţia şi utilizarea finală a produselor, precum şi metodologia de control pentru activitatea de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii utilizaţi sunt cei definiţi la art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă. Articolul 2(1) În cadrul procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:a)stabilirea caracterului de produs cu dublă utilizare prin compararea caracteristicilor acestuia cu cele cuprinse în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la export, prevăzute în anexele la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, denumit în continuare Regulament, ţinând cont şi de destinaţia şi utilizarea finală a produsului, precum şi de stabilirea necesităţii solicitării unei autorizaţii de export; b)încadrarea operaţiunii care urmează să fie realizată în unul dintre tipurile de operaţiuni menţionate la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă; c)completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor prevăzute în anexe, însoţite de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice şi, după caz, de autorizaţia eliberată de organismele abilitate sau de alte documente solicitate de ANCEX; d)primirea răspunsului de la ANCEX. (2) În cazul operaţiunii de plasare a produselor cu dublă utilizare în regim de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv, la cererea partenerului extern, solicitantul certificatului internaţional de import (CII) şi al certificatului de control al livrării (CCL) parcurge următoarele etape:a)completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor de cereri de eliberare a CII sau CCL, însoţite de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice; b)primirea CII sau CCL de la ANCEX. (3) În cadrul procesului de notificare a activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare, persoanele care desfăşoară astfel de operaţiuni au obligaţia de a întocmi şi de a depune la sediul ANCEX declaraţia, conform anexei nr. 20. (4) Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului. Articolul 3(1) Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, trebuie să desemneze cel puţin o persoană competentă, cunoscătoare a legislaţiei în domeniu, împuternicită să coordoneze derularea operaţiunilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului, ale Ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme metodologice, să depună şi să ridice de la ANCEX documentele referitoare la autorizarea prin licenţă şi notificarea activităţilor respective, denumită în continuare persoană de contact.(2) Datele de identificare, curriculum vitae şi împuternicirile persoanelor de contact vor fi transmise la ANCEX. Articolul 4(1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare trebuie să participe la activităţile organizate de ANCEX pentru informarea lor periodică cu privire la obligaţiile ce le revin în aplicarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniu.(2) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare trebuie să se informeze cu privire la ultimele evoluţii în domeniul controlului exportului de astfel de produse. Articolul 5(1) Persoanele care desfăşoară operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, trebuie să păstreze evidenţe detaliate care să cuprindă informaţii privind facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica:a)denumirea şi cantitatea produselor cu dublă utilizare; b)numele şi adresa destinatarului; c)utilizarea finală şi utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare. (2) Toate documentele referitoare la derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control trebuie păstrate timp de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă. Capitolul IIAcordarea consultanţei Articolul 6Acordarea consultanţei pentru stabilirea regimului de control al operaţiunii cu produse cu dublă utilizare se realizează de către ANCEX în baza documentaţiei relevante complete primite de la persoanele fizice sau persoanele juridice interesate, ţinând cont şi de destinaţia, utilizatorul final şi utilizarea finală a produselor. Articolul 7(1) Consultanţa menţionată la art. 6 se solicită prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Completarea de către solicitant a tuturor casetelor şi rubricilor formularului cererii de consultanţă este obligatorie.(3) Răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul cererii de consultanţă revine solicitantului.(4) Fişele cu date tehnice şi fişele de prezentare, în limba română sau engleză, certificate de solicitant ca fiind conforme cu originalul, se anexează la cererea de consultanţă şi se transmit la ANCEX. Articolul 8Documentaţia remisă conform art. 7 trebuie să cuprindă toate datele necesare care să permită ANCEX să stabilească: funcţia pentru care a fost conceput produsul; posibilitatea comparării parametrilor produsului pentru care se solicită consultanţa cu cei specificaţi în listele de control. În funcţie de tipul operaţiunii şi de destinaţia finală, în situaţia în care caracteristicile produsului corespund celor specificate în listele de control, este necesară o licenţă; utilizarea finală şi utilizatorul final al produsului. În situaţia în care caracteristicile produsului nu corespund celor specificate în listele de control, ţinând cont de utilizarea finală şi de utilizatorul final, ANCEX poate impune necesitatea obţinerii unei licenţe pentru efectuarea operaţiunii. Articolul 9(1) ANCEX poate solicita date suplimentare pentru evaluarea operaţiunii sau a produsului care face obiectul cererii de consultanţă.(2) Evaluarea cererii de consultanţă se bazează pe datele transmise de solicitant şi pe informaţiile existente la data respectivă şi este valabilă până când apar elemente noi, care pot determina o reevaluare. Articolul 10(1) Cererile de consultanţă se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data transmiterii documentaţiei complete la ANCEX.(2) Răspunsul la cererea de consultanţă se semnează de către directorul general al ANCEX sau de către înlocuitorul acestuia şi se transmite solicitantului. Capitolul IIIAutorizarea prin licenţă Articolul 11(1) Operaţiunile cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se supun controlului prin licenţe.(2) Tipurile de licenţe care se eliberează de către ANCEX sunt menţionate la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă. Secţiunea 1Documente privind utilizarea finală Articolul 12(1) Certificatul de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare, formular prevăzut în anexa nr. 7 (conform Recomandării Consiliului 2009/C11/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C11 din 16 ianuarie 2009), este un document eliberat sau vizat de o autoritate naţională din ţara de destinaţie. Documentul certifică faptul că produsele sunt importate pentru o utilizare finală de care guvernul ţării importatoare are cunoştinţă. Dacă nu poate fi eliberat un certificat de utilizare finală, poate fi acceptată, după caz, o declaraţie de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare din partea importatorului sau a utilizatorului final. Această declaraţie, prezentată în original, semnată şi ştampilată, trebuie să conţină toate rubricile din formularul prevăzut în anexa nr. 6, completate.(2) Certificatul de utilizare finală se solicită atunci când destinaţia finală este supusă unor sancţiuni impuse prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), decizii adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comună şi modalităţi de punere în aplicare a acestora, regulamente ale Uniunii Europene sau decizii ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).(3) În relaţiile cu statele terţe membre ale regimurilor internaţionale de control al exporturilor, ANCEX poate solicita exportatorului obţinerea CII de la autoritatea naţională din ţara importatorului. CII menţionează produsele şi cantităţile contractate şi conţine angajamentul că produsele nu vor fi deturnate sau reexportate fără aprobarea autorităţii de control al exporturilor din ţara importatoare. Acest document, în original, însoţeşte cererea de eliberare a licenţei de export.(4) Eliberarea licenţei de export pentru substanţele înscrise în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, către statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora nu este condiţionată de prezentarea unui CII sau a unui certificat de utilizator final, eliberat ori certificat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exporturilor ori a unui document echivalent. Secţiunea a 2-aLicenţa individuală de export Articolul 13(1) Licenţa individuală de export este definită la art. 2 pct. 8 din Regulament.(2) Eliberarea acestui tip de licenţă se face cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă. Articolul 14(1) Pentru eliberarea licenţelor individuale de export, persoanele fizice sau juridice depun la ANCEX următoarele documente:a)formularele prevăzute în anexele nr. 1-3, completate, semnate de către persoana fizică sau de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta şi ştampilate. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prevăzute în anexa nr. 4; b)contractul comercial încheiat cu partenerul extern sau alte documente comerciale justificative; c)documente privind utilizarea finală, în original, conform secţiunii 1: declaraţia de utilizare finală sau, după caz, certificatul de utilizare finală, respectiv CII; d)un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi); e)certificatul de înregistrare a societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie; f)autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în cazul exportului sau transferului în interiorul Uniunii al produselor cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant; g)alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă. (2) Documentele specificate la alin. (1) lit. d) şi e) se depun numai la prima solicitare de licenţă şi ori de câte ori apar modificări.(3) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţi publice, care solicită eliberarea licenţelor individuale de export pentru produse rezultate în urma activităţilor menţionate la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, vor anexa copii ale formularului prevăzut în anexa nr. 20 transmise anterior la ANCEX.(4) Valabilitatea licenţei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.(5) Exportatorul va transmite la ANCEX, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării exportului, documentele doveditoare privind efectuarea livrării, respectiv documentul administrativ unic, facturi externe şi documente de transport.(6) Conform art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă, exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării, eliberat sau certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, ori alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării. Sintagma „alte documente doveditoare“ cuprinde documente care pot fi luate în considerare în locul certificatului de control al livrării, atunci când ţara de destinaţie finală nu eliberează acest tip de document. Acesta poate fi înlocuit cu un document eliberat de autoritatea vamală din ţara de destinaţie finală prin care se confirmă că produsele au intrat pe teritoriul vamal al ţării de destinaţie.(7) Certificatul de control al livrării este o confirmare oficială a faptului că produsele au ajuns în ţara importatoare şi au fost livrate în conformitate cu termenii licenţei de export. Certificatul de control al livrării este eliberat de către autoritatea pentru controlul exporturilor din ţara destinaţiei finale.(8) În situaţia operaţiunilor de export care se efectuează prin livrări multiple, certificatul de control al livrării sau alte documente doveditoare se prezintă la ANCEX, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea operaţiunii, împreună cu copia anexei nr. 3 - verso, completată.(9) Alte documente doveditoare se solicită în situaţia în care produsele sunt casate la destinaţie ca urmare a degradării lor pe durata transportului (se vor prezenta documente doveditoare privind casarea), sunt confiscate ca urmare a unor activităţi care încalcă legislaţia din ţara de destinaţie (se va prezenta documentul care confirmă confiscarea de către autoritatea competentă din ţara de destinaţie) sau ca urmare a arestării mijlocului de transport în urma unor acţiuni piratereşti etc.(10) Conform art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă, licenţele individuale de export pot face obiectul unor condiţii speciale, impuse de către ANCEX, condiţii care vor fi specificate în licenţa emisă. Aceste condiţii constau, în special, în monitorizarea operaţiunii pe teritoriul României, până la părăsirea teritoriului vamal al României. Operatorul economic va notifica ANCEX cu minimum 5 zile înainte cu privire la începerea operaţiunii, mijlocul de transport folosit, condiţii de ambalare etc., iar ANCEX va informa autorităţile competente, potrivit legii, pentru monitorizarea operaţiunii.(11) Conform art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă, ANCEX poate cere solicitantului de licenţă alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenţei. Acestea pot fi un extras din registrul comerţului din ţara importatorului, care să confirme existenţa şi obiectul de activitate ale importatorului sau utilizatorului final, angajamentul autorităţii de control al exportului din ţara de destinaţie finală cu privire la efectuarea unor verificări ulterioare importului etc. Secţiunea a 3-aProgramul intern de control Articolul 15(1) Programul intern de control (PIC), aplicabil în controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, este un set de reglementări şi proceduri stabilite pentru a detecta şi a preveni încălcarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor privind controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi a sancţiunilor impuse de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, decizii adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comună şi modalităţi de punere în aplicare a acestora, regulamente ale Uniunii Europene şi decizii ale OSCE.(2) Prin implementarea PIC de către exportatori se asigură condiţiile necesare identificării şi diminuării riscurilor de deturnare de la destinaţia şi utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare. Utilizarea PIC previne încălcarea legislaţiei, creează o bază de date privind operaţiunile derulate cu produse cu dublă utilizare şi permite stabilirea profilului de risc al companiei şi al ţării importatoare. Articolul 16(1) PIC este obligatoriu pentru obţinerea licenţelor globale de export, conform art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă.(2) Solicitantul licenţei globale de export este obligat să implementeze un PIC, utilizând modelul pus la dispoziţie de ANCEX, sau alt program care răspunde cerinţelor prevăzute la art. 17 alin. (2). Articolul 17(1) PIC trebuie certificat de către ANCEX.(2) În cadrul certificării PIC, ANCEX va evalua următoarele elemente:a)elementele administrative:declaraţia de principii: reprezintă o declaraţie emisă de către conducerea companiei în care se face cunoscută politica companiei de a respecta prevederile legale referitoare la desfăşurarea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; selectarea persoanelor competente: conducerea companiei va stabili criteriile de selecţie a persoanelor competente şi se vor nominaliza persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul controlului din cadrul companiei. Se vor preciza persoanele de contact cu ANCEX; instruirea personalului: este un program continuu de educare şi instruire a tuturor angajaţilor cu atribuţii de control în domeniu; sistemul de procesare a comenzilor: urmăreşte derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; analiza internă: prevede crearea şi implementarea unui sistem de audit intern; notificări şi raportări: documente care fac legătura dintre companie şi ANCEX; b)elementele de verificare:entitate refuzată: orice persoană fizică sau juridică căreia i-a fost refuzată eliberarea licenţei, derularea unei tranzacţii ori căreia i s-a retras licenţa, ca urmare a încălcării prevederilor legale. Pentru verificarea eligibilităţii unei tranzacţii este obligatorie consultarea ANCEX; clasificarea produselor: este procedura de comparare a caracteristicilor acestora cu cele cuprinse în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control. În cazul în care caracteristicile produsului nu corespund celor din listele de control, produsul poate fi supus regimului de control ţinând cont de destinaţia finală şi de utilizarea finală; riscul de deturnare: posibilitatea de deturnare a produsului către altă destinaţie sau altă utilizare decât cea specificată în documente este un element-cheie în analiza de risc. Includerea clauzei privind respectarea destinaţiei finale, în sensul că produsul nu va fi exportat sau reexportat fără avizul autorităţii naţionale, precum şi angajamentul că nu va fi folosit în proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) sau pentru utilizări finale militare reprezintă măsuri asigurătorii. Secţiunea a 4-aLicenţa globală de export Articolul 18(1) Licenţa globală de export este definită la art. 2 pct. 10 din Regulament.(2) Eliberarea acestui tip de licenţă se face cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă. Articolul 19(1) Pentru eliberarea licenţelor globale de export, persoanele fizice sau juridice vor depune la sediul ANCEX următoarele documente:a)formularele prevăzute în anexele nr. 1-3, completate, semnate şi ştampilate de către managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 4; b)contractele comerciale încheiate cu partenerii externi sau alte documente comerciale justificative care implică livrări succesive de produse cu dublă utilizare între exportator şi partenerii externi; c)documente privind utilizarea finală, în original, conform secţiunii 1: declaraţia de utilizare finală sau, după caz, certificatul de utilizare finală, respectiv CII; d)un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi); e)certificatul de înregistrare a societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie; f)autorizaţia eliberată de CNCAN, în cazul exportului sau al transferului în interiorul Uniunii al produselor cu dublă utilizare din domeniul nuclear, în original şi în copie certificată de solicitant; g)dovada existenţei unui PIC certificat de ANCEX şi a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. În acest sens, solicitantul va prezenta la ANCEX un raport privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, care să cuprindă date privind factura şi contractul, denumirea produselor, cantitatea, valoarea şi categoria produselor, date privind ţările de destinaţie şi destinatarul final. Vor fi transmise, după caz, următoarele documente, în copie: licenţe, declaraţii vamale, facturi; h)alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă. (2) ANCEX efectuează verificări la sediul exportatorilor privind implementarea şi derularea PIC şi elaborează un raport de evaluare în vederea eliberării licenţei.(3) Valabilitatea licenţei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Articolul 20Deţinătorii licenţelor globale de export au obligaţia ca într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic să prezinte ANCEX un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licenţelor respective, în format electronic şi pe suport hârtie. Acesta va cuprinde, pentru fiecare livrare, următoarele date: numărul şi data declaraţiei vamale, numărul şi data facturii, numărul şi data contractului (comenzii), denumirea produselor, cantitatea şi valoarea produselor, categoria şi subcategoria produselor la care se face referire, poziţia tarifară vamală aferentă, ţara de destinaţie, date privind destinatarul şi utilizatorul final, date de identificare a licenţei. Secţiunea a 5-aÎnregistrarea Articolul 21(1) Exportatorii care intenţionează să utilizeze licenţele generale naţionale de export sau licenţele generale de export ale Uniunii au obligaţia de a se înregistra la ANCEX înainte de prima utilizare a acestora.(2) Pentru a fi înregistrat, exportatorul depune la ANCEX următoarele documente:o adresă prin care informează în legătură cu intenţia de utilizare a licenţelor generale; un angajament, conform anexelor nr. 21a-21g; un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi); certificatul de înregistrare a societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie; alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul licenţei. (3) Exportatorul trebuie să ceară avizul ANCEX referitor la produse şi destinaţii, înaintea utilizării oricărei licenţe generale pentru care a fost înregistrat.(4) ANCEX înregistrează exportatorul în baza de date a utilizatorilor de licenţe generale şi îi notifică acestuia înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare.(5) Exportatorul va notifica ANCEX orice schimbări ale datelor trecute în cererea de înregistrare într-o perioadă de 15 zile. Secţiunea a 6-aLicenţa generală naţională de export Articolul 22Licenţa generală naţională de export este definită la art. 2 pct. 11 din Regulament, iar utilizarea acestui tip de licenţă se face respectând prevederile art. 9 şi ale anexei IIIc la Regulament, precum şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă. Articolul 23(1) Exportatorul care utilizează licenţa generală naţională de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export. (2) În cazul în care, la utilizările ulterioare ale licenţei generale naţionale de export, produsele exportate sau destinatarul final diferă de cele menţionate la prima utilizare a acesteia, utilizatorul de licenţă are obligaţia de a notifica ANCEX în vederea obţinerii acordului privitor la posibilitatea de utilizare a licenţei generale naţionale de export.(3) ANCEX comunică răspunsul în termen de 10 zile de la data notificării.(4) Utilizatorul licenţei generale naţionale de export are obligaţia de a transmite la ANCEX, până la data de 25 a lunii în curs, un tabel în format electronic, conform anexei nr. 22, cuprinzând date privind exporturile din luna precedentă şi de a transmite, la cererea ANCEX, copii ale documentelor administrative unice, facturilor externe şi documentelor de transport, pentru anumite operaţiuni. Articolul 24La cererea ANCEX, exportatorul transmite şi alte informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale naţionale de export. Articolul 25În cazul în care exportatorul utilizează licenţa generală naţională pentru exportul de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, este obligat să deţină o autorizaţie eliberată de CNCAN. Secţiunea a 7-aLicenţele generale de export ale Uniunii Articolul 26Licenţele generale de export ale Uniunii sunt definite la art. 2 pct. 9 din Regulament, iar utilizarea acestora se face respectând prevederile art. 9 alin. (1) şi (4), ale anexelor IIa-IIf la Regulament şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă. Articolul 27(1) Exportatorul care utilizează o licenţă generală de export a Uniunii informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.(2) În cazul în care, la utilizările ulterioare ale aceleiaşi licenţe generale de export a Uniunii, produsele exportate sau destinatarul final diferă de cele menţionate la prima utilizare a acesteia, utilizatorul de licenţă are obligaţia de a notifica ANCEX în vederea obţinerii acordului privitor la posibilitatea de utilizare a licenţei generale de export a Uniunii, conform prevederilor cuprinse în anexele IIa-IIf la Regulament.(3) ANCEX comunică răspunsul în termen de 10 zile de la data notificării.(4) Utilizatorul unei licenţe generale de export a Uniunii are obligaţia de a transmite la ANCEX, până la data de 25 a lunii în curs, un tabel în format electronic, conform anexei nr. 22, cuprinzând date privind exporturile din luna precedentă şi de a transmite, la cererea ANCEX, copii ale documentelor administrative unice, facturilor externe şi documentelor de transport, pentru anumite operaţiuni.(5) Utilizatorul licenţei generale de export a Uniunii nr. EU 003 are obligaţia să anexeze la documentele menţionate la art. 21, precum şi la notificările prevăzute în prezentul articol o copie a licenţei iniţiale de export, conform prevederilor anexei IIc la Regulament.(6) În cazul în care exportatorul decide să exporte definitiv un produs care a fost exportat temporar în baza licenţei generale de export a Uniunii nr. EU 004, acesta trebuie să obţină acordul ANCEX şi să transmită o cerere de licenţă de export individuală pentru acelaşi produs şi aceeaşi destinaţie (statul în care a avut loc exportul temporar pentru expoziţii sau târguri).(7) Exportatorii cărora ANCEX le-a retras dreptul de a utiliza licenţele generale de export ale Uniunii, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament, pot face o cerere pentru a utiliza licenţa individuală de export. Articolul 28La cererea ANCEX, exportatorul transmite şi alte informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale de export ale Uniunii. Articolul 29În cazul în care exportatorul utilizează o licenţă generală de export a Uniunii pentru exportul de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear, este obligat să deţină o autorizaţie eliberată de CNCAN. Secţiunea a 8-aLicenţa pentru servicii de intermediere Articolul 30(1) Licenţa pentru serviciile de intermediere se eliberează de către ANCEX în condiţiile specificate la art. 5 şi 10 din Regulament şi în conformitate cu art. 14 din Ordonanţa de urgenţă.(2) Decizia cu privire la necesitatea impunerii unei licenţe pentru servicii de intermediere rezultă în urma auditului efectuat de către ANCEX la operatorii economici sau în urma notificării făcute de autorităţile publice abilitate. Articolul 31(1) După tipul de activitate de intermediere, definită conform Regulamentului, intermediarul care solicită o licenţă pentru servicii de intermediere trebuie să prezinte la ANCEX documentele menţionate mai jos:1. în cazul serviciilor de intermediere pentru negociere sau convenire a tranzacţiilor privind achiziţionarea, vânzarea ori furnizarea de produse cu dublă utilizare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă: a)raportul ANCEX privind sistemul de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor, precum şi cunoaşterea de către intermediari a legislaţiei în domeniu; b)formularele prevăzute în anexele nr. 8-10, completate, semnate şi ştampilate de către persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare sunt prevăzute în anexa nr. 11; c)documente privind identificarea solicitantului, în copie; d)datele de identificare a partenerilor străini implicaţi; e)datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final; f)date despre produsele care fac obiectul operaţiunii (denumirea, categoria, cantitatea şi utilizarea finală a acestora); g)documente care să ateste relaţia de intermediere, în copie; h)alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii;2. în cazul serviciilor de intermediere pentru vânzarea sau cumpărarea de produse cu dublă utilizare care se află în ţări terţe, în vederea transferului lor către o altă ţară terţă: a)raportul ANCEX privind sistemul de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor, precum şi cunoaşterea de către intermediari a legislaţiei în domeniu; b)formularele prevăzute în anexele nr. 8-10, completate, semnate şi ştampilate de către persoana fizică sau managerul persoanei juridice ori de către o altă persoană împuternicită de acesta. Instrucţiunile de completare sunt prevăzute în anexa nr. 11; c)documente privind identificarea solicitantului, în copie; d)datele de identificare a partenerilor străini implicaţi; e)datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final; f)date despre produsele care fac obiectul operaţiunii (denumirea, categoria, cantitatea şi utilizarea finală a acestora); g)contractul sau alte documente comerciale care atestă operaţiunea de intermediere, în copie; h)declaraţia de utilizare finală sau, după caz, certificatul de utilizare finală, în original, prin care utilizatorul final se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu exporte produsele care fac obiectul operaţiunii decât cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente din ţara de destinaţie; i)alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii. (2) Conform art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă, solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor. Acest sistem constă în efectuarea unor evaluări de risc care reprezintă analiza utilizării finale şi utilizatorului final, aceasta fiind metoda cea mai des folosită pentru determinarea riscurilor de proliferare pe care le ridică o anumită tranzacţie. De asemenea, poate fi solicitată obţinerea calităţii de operator economic autorizat (AEO) din partea autorităţii vamale. Statutul de AEO poate fi acordat oricărui operator economic care respectă regulamentele vamale, are o istorie a activităţii economice lipsită de incidente, are solvabilitate financiară şi a implementat standarde de securitate şi siguranţă.(3) Valabilitatea licenţei pentru serviciile de intermediere este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a intermediarului, înaintată ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Secţiunea a 9-aLicenţa pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare din afara Uniunii Articolul 32(1) Licenţele pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare din afara Uniunii se eliberează de ANCEX în condiţiile specificate la art. 6 din Regulament şi în conformitate cu art. 15 din Ordonanţa de urgenţă.(2) În cazul în care, în urma analizei de risc efectuate de autorităţile vamale sau a sesizării făcute de autorităţile publice abilitate, ANCEX este consultată cu privire la necesitatea impunerii unei licenţe pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare din afara Uniunii, mărfurile vor fi depozitate temporar în vamă până la comunicarea deciziei ANCEX. Articolul 33(1) Pentru autorizarea tranzitului prin licenţă, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:a)formularele prevăzute în anexele nr. 12, 13 şi 14, completate, semnate şi ştampilate de către solicitant, iar dacă solicitantul nu este rezident în România, de către orice agent din România împuternicit de acesta. Instrucţiunile de completare sunt prezentate în anexa nr. 15; b)datele de identificare a partenerilor străini implicaţi; c)date despre produsele care fac obiectul operaţiunii (denumirea, categoria, cantitatea şi utilizarea finală a acestora); d)factura externă şi alte documente de expediere, în copie; e)alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii. (2) Valabilitatea licenţei de tranzit este de maximum 30 de zile de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, în cazuri justificate. Capitolul IVControlul transferului intangibil de tehnologie şi al asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare Secţiunea 1Controlul transferului intangibil Articolul 34(1) Transferul intangibil se referă la transmiterea de produse software şi tehnologie aferente produselor cu dublă utilizare, prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poştă electronică sau orice alt mijloc electronic, spre o destinaţie din afara Uniunii Europene.(2) Se supun controlului prin licenţă individuală de export următoarele operaţiuni:a)punerea la dispoziţie, în formă electronică, de produse software şi tehnologie pentru persoane fizice, juridice şi pentru parteneriate din afara Uniunii Europene; b)transmiterea, inclusiv pe cale orală, de produse software şi tehnologie prin orice mijloc de comunicare şi stocare a informaţiei. Articolul 35(1) Controlul transferului intangibil se aplică şi persoanelor din cadrul comunităţii academice care furnizează informaţii ce pot fi utilizate şi la proliferarea ADM.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activităţile care se referă la informaţii aparţinând domeniului public, cercetării ştiinţifice fundamentale sau la cunoştinţe minimale necesare pentru cereri de brevet. Articolul 36Transmiterea de software şi tehnologie prin intermediul intranetului în cadrul unei companii cu angajaţi care lucrează în afara Uniunii constituie un transfer intangibil şi se supune controlului prin licenţă. Secţiunea a 2-aControlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare Articolul 37Controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare se efectuează prin licenţă individuală de export, conform prevederilor Acţiunii comune şi ale art. 17 din Ordonanţa de urgenţă. Articolul 38Asistenţa tehnică poate fi sub forma unui transfer fizic (instrucţiuni tehnologice, schiţe, grafice, parametri etc.) sau a unui transfer electronic de tehnologie, în contextul unui proiect, contract sau al unei tranzacţii. Articolul 39Controlul asistenţei tehnice nu se aplică în situaţiile menţionate la art. 17 din Ordonanţa de urgenţă şi nici în cazul când ia forma cunoştinţelor minimale necesare pentru cereri de brevet. Capitolul VControlul destinaţiei şi utilizării finale a produselor nelistate care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă Articolul 40(1) Conform prevederilor art. 4 din Regulament, exportul produselor care nu sunt cuprinse în listele anexe, dar care sunt destinate, integral sau parţial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea, diseminarea ADM şi a mijloacelor lor purtătoare ori pot fi destinate, integral sau parţial, unei utilizări finale militare, pot face obiectul unei cereri pentru eliberarea unei licenţe de export.(2) Analiza destinaţiei şi utilizării finale poate impune extinderea controlului prin licenţă şi asupra produselor ale căror caracteristici nu se regăsesc în anexa I la Regulament. Articolul 41(1) Prevederile art. 40 se aplică în următoarele situaţii:a)exportatorul a fost informat de către ANCEX cu privire la situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1)-(3) din Regulament. Notificarea este echivalentă cu blocarea operaţiunii, impunându-se solicitarea unei licenţe pentru efectuarea operaţiunii; b)exportatorul are cunoştinţă că produsele pe care intenţionează să le exporte sunt destinate unor utilizări menţionate la art. 4 alin. (1)-(3) din Regulament şi notifică ANCEX.Sintagma „are cunoştinţă“ trebuie înţeleasă ca evidenţă bazată pe informaţii primite, direct sau indirect, de către exportator, în sensul că produsele exportate nu vor fi folosite pentru utilizări civile, fiind destinate unor programe pentru ADM sau sunt produse militare conform listelor de produse militare; c)exportatorul are motive să suspecteze că produsele pe care intenţionează să le exporte sunt destinate unor utilizări menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament, situaţie în care va notifica ANCEX. (2) Exportatorul este obligat să aştepte decizia ANCEX în situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b) şi c). Termenul pentru transmiterea deciziei este de 30 de zile de la data înregistrării notificării, care poate fi prelungit la 60 de zile, în cazuri justificate. Articolul 42Decizia de impunere a unei licenţe este comunicată de către ANCEX şi instituţiilor publice implicate în sistemul naţional de control al exporturilor. Capitolul VIDispoziţii comune Articolul 43(1) Refuzul eliberării unei licenţe se face în următoarele situaţii:a)analiza aspectelor relevante menţionate la art. 12 din Regulament impune decizia neacordării licenţei; b)exportatorul sau partenerii de afaceri ai acestuia a/au încălcat obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României sau a/au acţionat împotriva acestora; c)exportatorul prezintă date false; d)nu au fost prezentate toate informaţiile relevante cu privire la operaţiune; e)solicitantul nu gestionează corespunzător programul intern de control al exportului certificat de către ANCEX; f)alte cazuri prevăzute de lege. (2) Conform prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă, licenţele eliberate de către ANCEX în conformitate cu prevederile legii pot fi anulate, suspendate, revocate sau retrase.(3) Licenţele pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare pot fi anulate de către ANCEX în situaţia în care se constată că informaţiile care au stat la baza emiterii licenţei sunt false sau dacă nu au fost prezentate toate informaţiile relevante cu privire la operaţiune. (4) Licenţele pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare pot fi suspendate de către ANCEX în situaţia în care au apărut informaţii noi cu privire la operaţiune, iar analizarea consecinţelor pe care le pot antrena necesită timp.(5) Licenţele pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare pot fi revocate de către ANCEX în cazul în care situaţia din ţara de destinaţie s-a modificat în mod semnificativ.(6) Licenţele pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare pot fi limitate în mod substanţial de către ANCEX (atât din punctul de vedere al produselor, cât şi din punct de vedere cantitativ) ca urmare a informaţiilor primite din partea autorităţilor publice abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative. Articolul 44(1) Notificarea privind refuzul eliberării licenţei ori, după caz, anularea, suspendarea sau revocarea licenţei se comunică persoanei fizice ori juridice în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului semnat de ministrul afacerilor externe.(2) Persoana fizică sau juridică poate contesta refuzul eliberării licenţei sau, după caz, anularea, suspendarea ori revocarea licenţei în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea acestuia/acesteia, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 45(1) Condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei trebuie menţinute pe toată durata de valabilitate a acesteia.(2) Titularul licenţei este obligat să declare la ANCEX, în scris, orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în aceasta, constatate în documente în timpul derulării operaţiunii respective.(3) În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este anulată ori revocată, după caz, prin ordin al ministrului afacerilor externe. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data apariţiei lor, şi, după caz, poate fi însoţită de o cerere pentru o nouă licenţă. Articolul 46(1) Licenţa poate fi utilizată numai de către titularul acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceasta.(2) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului licenţei, titularul este obligat să notifice ANCEX şi poate solicita eliberarea unei noi licenţe.(3) În situaţia menţionată la alin. (2), titularul va prezenta la ANCEX, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul.(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se va elibera o nouă licenţă cu aceleaşi condiţii ca a celei pierdute, deteriorate sau furate, care se anulează. Articolul 47(1) Titularul licenţei este răspunzător de modul de utilizare a acesteia, în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată.(2) Licenţele anulate se depun la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea măsurii respective, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 46 alin. (2).(3) Licenţele neutilizate se restituie ANCEX în termen de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate. Articolul 48În documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul român are obligaţia să înscrie următorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare.“ În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi note de expediţie. Capitolul VIIEliberarea CII şi a CCL Articolul 49La solicitarea persoanelor fizice sau juridice care efectuează operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, ANCEX eliberează CII şi CCL sau alte documente echivalente, emise ori certificate, cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. Articolul 50(1) În vederea eliberării CII, solicitantul va prezenta la ANCEX:a)cererea de eliberare a CII, completată, semnată şi ştampilată, conform formularului prevăzut în anexa nr. 16; b)solicitarea partenerului extern de eliberare a CII; c)declaraţia de utilizare finală, completată conform formularului prevăzut în anexa nr. 6; d)documente comerciale relevante; e)alte documente pe care ANCEX le poate solicita. (2) Eliberarea de către ANCEX a CII, formularul prevăzut în anexa nr. 17, se va face în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete. Articolul 51După efectuarea operaţiunii de plasare a produselor în regim vamal de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv, la cererea partenerului extern, titularul declaraţiei vamale este obligat să solicite ANCEX eliberarea CCL sau a unui document echivalent emis ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. Articolul 52În vederea eliberării CCL, titularul declaraţiei vamale va prezenta la ANCEX: a)cererea de eliberare a CCL, completată conform formularului prevăzut în anexa nr. 18: b)solicitarea partenerului extern de eliberare a CCL; c)factura externă; d)documentul de transport internaţional; e)declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie sau în regim suspensiv; f)nota de intrare-recepţie şi constatare de diferenţe, emisă de titularul declaraţiei vamale; g)alte documente pe care ANCEX le poate solicita. Articolul 53În vederea eliberării CCL, ANCEX va verifica corectitudinea datelor din documentele prezentate şi poate executa controale pentru a verifica faptic existenţa produselor şi destinaţia acestora. Articolul 54Eliberarea de către ANCEX a CCL, formularul prevăzut în anexa nr. 19, se va face în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. Articolul 55CII şi CCL vor fi transmise în ţara exportatorului prin grija titularului declaraţiei vamale. Capitolul VIIINotificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere a produselor cu dublă utilizare Articolul 56(1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, şi sursele potenţiale de export de produse cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere.(2) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să notifice la ANCEX despre aceasta. Articolul 57Notificarea se efectuează conform formularului prevăzut în anexa nr. 20 şi va fi transmisă la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la data începerii activităţilor de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare. Articolul 58ANCEX poate solicita, după caz, copii ale unor documente care atestă activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare. Articolul 59ANCEX înfiinţează şi gestionează baza de date privind companiile care desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare şi producere de produse cu dublă utilizare. Capitolul IXDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 60(1) În situaţia în care apar neclarităţi cu privire la documentele prezentate la ANCEX, operatorii economici solicitanţi au obligaţia să prezinte, la cererea ANCEX, originalele documentelor respective, care le vor fi restituite după consultare.(2) ANCEX poate solicita, după caz, copii autentificate sau traduceri autorizate ale unor documente. Articolul 61(1) Formularele documentelor pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt cele prevăzute în următoarele anexe care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice:1. anexa nr. 1 „Cerere pentru eliberarea licenţei individuale sau globale de export“; 2. anexa nr. 1 bis „Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea licenţei individuale sau globale de export“; 3. anexa nr. 2 „Licenţa individuală sau globală de export - formular pentru exportator“; 4. anexa nr. 2 bis „Formular suplimentar la licenţa individuală sau globală de export - formular pentru exportator“; 5. anexa nr. 3 „Licenţa individuală sau globală de export“; 6. anexa nr. 3 bis „Formular suplimentar la licenţa individuală sau globală de export“; 7. anexa nr. 3-verso „Formular pentru menţiuni ale autorităţii vamale la licenţa individuală sau globală de export“; 8. anexa nr. 4 „Instrucţiuni privind completarea formularelor pentru licenţa individuală şi globală de export“; 9. anexa nr. 5 „Cerere de consultanţă pentru stabilirea regimului de control al operaţiunii cu produse cu dublă utilizare“; 10. anexa nr. 6 „Declaraţie de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare“; 11. anexa nr. 7 „Certificat de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare“; 12. anexa nr. 8 „Cerere pentru eliberarea licenţei de furnizare a serviciilor de intermediere“; 13. anexa nr. 8 bis „Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea licenţei de furnizare a serviciilor de intermediere“; 14. anexa nr. 9 „Licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere - formular pentru intermediar“; 15. anexa nr. 9 bis „Formular suplimentar la licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere - formular pentru intermediar“; 16. anexa nr. 10 „Licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere“; 17. anexa nr. 10 bis „Formular suplimentar la licenţa de furnizare a serviciilor de intermediere“; 18. anexa nr. 11 „Instrucţiuni privind completarea formularelor de licenţe pentru furnizarea de servicii de intermediere“; 19. anexa nr. 12 „Cerere de eliberare a licenţei pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare“; 20. anexa nr. 12 bis „Formular suplimentar la cererea de eliberare a licenţei pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare“; 21. anexa nr. 13 „Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare - formular pentru solicitant“; 22. anexa nr. 13 bis „Formular suplimentar la licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare - formular pentru solicitant“; 23. anexa nr. 14 „Licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare“; 24. anexa nr. 14 bis „Formular suplimentar la licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare“; 25. anexa nr. 14-verso „Formular pentru menţiuni ale autorităţii vamale la licenţa pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare“; 26. anexa nr. 15 „Instrucţiuni privind completarea formularelor de licenţă pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare“; 27. anexa nr. 16 „Cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import“; 28. anexa nr. 16 bis „Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea certificatului internaţional de import“; 29. anexa nr. 17 „Certificatul internaţional de import“; 30. anexa nr. 17 bis „Anexa la certificatul internaţional de import“; 31. anexa nr. 18 „Cerere pentru eliberarea certificatului de control al livrării“; 32. anexa nr. 18 bis „Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea certificatului de control al livrării“; 33. anexa nr. 19 „Certificatul de control al livrării“; 34. anexa nr. 19 bis „Anexa la certificatul de control al livrării“; 35. anexa nr. 20 „Notificare privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor cu dublă utilizare“; 36. anexa nr. 21a „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU001“; 37. anexa nr. 21b „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU002“; 38. anexa nr. 21c „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU003“; 39. anexa nr. 21d „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU004“; 40. anexa nr. 21e „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU005“; 41. anexa nr. 21f „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU006“; 42. anexa nr. 21g „Angajament privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale naţionale de export“; 43. anexa nr. 22 „Tabel cuprinzând date privind exporturile efectuate în baza licenţelor generale“.
(2) Formularele anexelor menţionate la alin. (1) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către ANCEX în format electronic.
ANEXA Nr. 1*)la normele metodologice *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 1 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2*)la normele metodologice *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 2 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3*)la normele metodologice *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 3 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3-verso*)la normele metodologice *) Anexa nr. 3-verso este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4la normele metodologice INSTRUCŢIUNI privind completarea formularelor pentru licenţa individuală şi globală de export 1. Generalităţi 1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau de managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX. 1.2. Exemplarele se identifică prin numărul şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea: exemplarele 1 şi 1 bis sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX; exemplarele 2 şi 2 bis sunt prezentate la biroul vamal şi păstrate apoi de către titular; exemplarele 3, 3-verso (tipărit obligatoriu pe versoul exemplarului 3 - licenţă) şi 3 bis sunt destinate prezentării la biroul vamal.1.3. Formularele „bis“ sunt utilizate drept formulare suplimentare (tipărite pe pagini separate) în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite. 2. Rubrici Caseta 1. Exportator: titularul licenţei de export, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 2. Numărul de identificare: rubrică rezervată autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei Caseta 3. Data expirării: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 4. Date de contact: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 5. Destinatar: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 6. Autoritatea emitentă: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 7. Agent/Reprezentant (dacă diferă de exportator): numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 8. Ţara de origine: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 9. Ţara de expediere: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 10. Utilizator final: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 5) şi coordonatele sale complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 11. Statul membru în care se află sau se vor afla produsele: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al statului membru la care se face referire Caseta 12. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de export: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al statului membru la care se face referire Caseta 13. Ţara de destinaţie finală: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166. Această indicaţie trebuie să corespundă elementelor cuprinse în caseta 10. Caseta 14. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care să permită identificarea produsului. Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa. Caseta 15. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate: va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată. Caseta 16. Numărul articolului din lista de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg. Caseta 17. Moneda şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare, conform nomenclatorului prevăzut în Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, cap. C1 (vezi şi ISO 4217). Caseta 18. Cantitatea produselor: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, cap. C1. Caseta 19. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final. Caseta 20. Data contractului: se va indica acest element, dacă este cunoscut. Caseta 21. Procedura vamală de export: se va indica codul regimului de export, conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarul de control T5R, emis de Autoritatea Naţională a Vămilor, cod format din 4 cifre. Caseta 22. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. În subdiviziunea casetei 22 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde. Pagina cuprinzând casetele 23-27 se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi a exemplarului bis corespunzător. Casetele 23, 24 şi 25 sunt concepute astfel încât o licenţă să poată acoperi o tranzacţie care implică un număr diferit de transferuri care se efectuează secvenţial. Completarea casetelor 26 şi 27 se face de către autoritatea vamală competentă. ATENŢIONARE Se va avea în vedere ca: 1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus; 2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei; 3. documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate. ANEXA Nr. 5*)la normele metodologice *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 6*)la normele metodologice *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 7*)la normele metodologice Certificat de utilizare finală pentru produse cu dublă utilizare *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 8*)la normele metodologice *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 8 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 8 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 9*)la normele metodologice *) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 9 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 9 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 10*)la normele metodologice *) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 10 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 10 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 11 la normele metodologice INSTRUCŢIUNI privind completarea formularelor de licenţe pentru furnizarea de servicii de intermediere 1. Generalităţi 1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau de managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX. 1.2. Exemplarele se identifică prin numărul şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea: exemplarele 8 şi 8 bis sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX; exemplarele 9, 9 bis, 10 şi 10 bis sunt destinate titularului.1.3. Formularele bis sunt utilizate drept formulare suplimentare în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite. 2. Rubrici Caseta 1. Intermediar/Solicitant: titularul licenţei pentru furnizare de servicii de intermediere, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 2. Numărul de identificare: rubrică rezervată autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei Caseta 3. Data expirării: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 4. Date de contact: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 5. Exportator în ţara terţă de origine: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 6. Autoritatea emitentă: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 7. Destinatar în ţara terţă de destinaţie: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 8. Statul membru în care intermediarul îşi are reşedinţa sau este stabilit: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 9. Ţara terţă de origine/Ţara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de intermediere: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 10. Utilizator final în ţara terţă de destinaţie: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 7) şi coordonatele sale complete Caseta 11. Ţara terţă de destinaţie: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al ţării la care se face referire Caseta 12. Părţi terţe implicate: agenţi (după caz) Caseta 13. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care trebuie să permită identificarea produsului Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa. Caseta 14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată Caseta 15. Numărul articolului din lista de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg Caseta 16. Moneda şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului prevăzut în Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, cap. C1 (vezi şi ISO 4217) Caseta 17. Cantitatea produselor: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se vor utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, cap. C1 Caseta 18. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final Caseta 19. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. În subdiviziunea casetei 19 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde ATENŢIONARE Se va avea în vedere ca: 1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus; 2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei; 3. documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate. ANEXA Nr. 12*)la normele metodologice *) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 12 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 12 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 13*)la normele metodologice *) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 13 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 13 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 14*)la normele metodologice *) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 14 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 14 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 14-verso*)la normele metodologice *) Anexa 14-verso este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 15 la normele metodologice INSTRUCŢIUNI privind completarea formularelor de licenţă pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare 1. Generalităţi 1.1. Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau de managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX. 1.2. Exemplarele se identifică prin numărul şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea: exemplarele 12 şi 12 bis sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX; exemplarele 13 şi 13 bis sunt pentru solicitant; exemplarele 14, 14 - verso (tipărit obligatoriu pe versoul exemplarului 14 - licenţă) şi 14 bis sunt destinate prezentării la biroul vamal.1.3. Formularele bis sunt utilizate drept formulare suplimentare în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite. 2. Rubrici Caseta 1. Solicitant/Titular: titularul licenţei de tranzit, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 2. Numărul de identificare: rubrică rezervată autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei Caseta 3. Data expirării: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 4. Date de contact: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 5. Exportator în ţara terţă de origine/expediţie: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 6. Autoritatea emitentă: rubrică rezervată autorităţii emitente Caseta 7. Destinatar în ţara terţă de destinaţie: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) Caseta 8. Ţara de origine: denumirea şi codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 9. Ţara terţă de origine/Ţara terţă de amplasament al produselor care fac obiectul serviciilor de tranzit: denumirea şi codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 10. Utilizator final în ţara de destinaţie: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de destinatarul menţionat în caseta 7) şi coordonatele sale complete Caseta 11. Ţara terţă de destinaţie: denumirea şi codul de ţară, conform ISO 3166 Caseta 12. Părţi terţe implicate: agenţi (după caz) Caseta 13. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care trebuie să permită identificarea produsului. Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa. Caseta 14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată. Caseta 15. Numărul articolului din lista de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg. Caseta 16. Moneda şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului prevăzut în Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, cap. C1 (vezi şi ISO 4217). Caseta 17. Cantitatea: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, cap. C1. Caseta 18. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final. Caseta 19. Transportator: se vor indica numele transportatorului cu care marfa ajunge în punctul vamal de intrare şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail). Caseta 20. Mijloace de transport Caseta 21. Transbordare: se vor preciza date privind noul transportator, agentul de încărcare/descărcare şi date referitoare la transbordare (locul si data transbordării, mijlocul de transport pe care se face încărcarea). Caseta 22. Punct vamal/intrare: se va trece punctul vamal prin care produsele intră în România. Caseta 23. Punctul vamal/ieşire: se va indica punctul vamal prin care produsele ies din România. Caseta 24. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. În subdiviziunea casetei 24 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării bifând răspunsul care corespunde. Formularul 14-verso se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi al exemplarului bis corespunzător. Completarea casetelor de pe formularul 14-verso se face de către autoritatea vamală competentă. ATENŢIONARE Se va avea în vedere ca: 1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus; 2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei; 3. documentele prevăzute în textul regulamentului să fie anexate. ANEXA Nr. 16*)la normele metodologice CERERE pentru eliberarea certificatului internaţional de import *) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 16 bis*)la normele metodologice FORMULAR SUPLIMENTAR la cererea pentru eliberarea certificatului internaţional de import *) Anexa nr. 16 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 17*)la normele metodologice *) Anexa nr. 17 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 17 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 17 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 18*)la normele metodologice CERERE pentru eliberarea certificatului de control al livrării *) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 18 bis*)la normele metodologice FORMULAR SUPLIMENTAR la cererea pentru eliberarea certificatului de control al livrării *) Anexa nr. 18 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 19*)la normele metodologice *) Anexa nr. 19 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 19 bis*)la normele metodologice *) Anexa nr. 19 bis este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 20*)la normele metodologice NOTIFICARE privind activităţile de cercetare, dezvoltare şi/sau producere a produselor cu dublă utilizare *) Anexa nr. 20 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 21ala normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU001 Exporturi către Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveţia, inclusiv Liechtenstein şi Statele Unite ale Americii Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ..., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţă de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al licenţei generale de export a Uniunii nr. EU001. Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexăm următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea produselor; codul din listele de control; cantitatea; utilizatorul final (denumire şi adresă completă); utilizarea finală; ţara de destinaţie.Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu, ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii.Nu vom efectua exportul în situaţia în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau către un antrepozit scutit de taxe vamale situat/situată într-o destinaţie căreia i se aplică prezenta autorizaţie. Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul licenţei generale de export a Uniunii nr. EU001. Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea licenţei generale de export a Uniunii nr. EU001. Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ANEXA Nr. 21bla normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU002 Exporturile de anumite produse cu dublă utilizare către anumite destinaţii Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ..., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU002. Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexăm următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea produselor; codul din listele de control; cantitatea; utilizatorul final (denumire şi adresă completă); utilizarea finală; ţara de destinaţie.Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, cu modificările ulterioare, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii.Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU002. Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU002. Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 21cla normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU003 Export după reparaţie/înlocuire Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ......, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU003. Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexăm următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea produselor reimportate; codul din listele de control; cantitatea; utilizatorul final (acelaşi cu utilizatorul final iniţial) (denumire şi adresă completă); utilizarea finală (aceeaşi cu cea precizată în licenţa de export iniţială): ţara de destinaţie; tipul şi numărul licenţei prin care s-a efectuat operaţiunea iniţială de export.Menţionăm că licenţa nu a fost anulată, suspendată, modificată sau revocată, iar produsele nu sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale. Motivarea, pe scurt, a operaţiunii: Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, cu modificările ulterioare, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii.Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU003 şi vom furniza funcţionarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data la care s-a efectuat importul acestor produse în Uniune, operaţiunile de întreţinere, reparaţie sau înlocuire a produselor şi faptul că acestea sunt returnate utilizatorului final care le-a trimis şi ţării din care au fost importate în Uniune. Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU003. Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 21dla normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU004 Export temporar pentru expoziţii sau târguri Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ......, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU004. Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexez următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea târgului sau a expoziţiei; ţara de destinaţie; denumirea produselor care urmează a fi exportate temporar la târg/expoziţie.Produsele nu vor fi exportate în scopul unei demonstraţii private (de exemplu, un salon de prezentare intern), nu vor fi exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale, nu urmează a fi integrate în niciun proces de producţie, iar punerea lor în funcţiune se va limita la minimul necesar pentru efectuarea unei demonstraţii eficace, fără a pune la dispoziţia unor părţi terţe rezultatele testelor. Produsele vor fi reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, în termen de 120 de zile calendaristice de la data exportului iniţial, integral, fără modificări şi fără înlăturarea, copierea sau difuzarea niciunei părţi componente ori a niciunui program informatic. Produsele nu sunt clasificate de autorităţile competente ca fiind beneficiare ale unei clasificări de securitate naţională echivalentă cu nivelul CONFIDENŢIAL UE sau peste acest nivel. codul din listele de control; cantitatea.Motivarea, pe scurt, a operaţiunii: Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, cu modificările ulterioare, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii.Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, şi vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU004. Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU004. În maximum 45 de zile până la data la care expiră perioada de 120 de zile aferentă operaţiunii de export temporar, vom solicita la ANCEX licenţe individuale de export pentru produsele care urmează a fi vândute pe teritoriul statului unde a avut loc târgul sau expoziţia. În cazul în care cererile de licenţă sunt refuzate, produsele vor fi returnate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene înainte de expirarea perioadei de 120 de zile. Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 21ela normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU005 Telecomunicaţii Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ......, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU005. Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexăm următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea produselor; codul din listele de control; cantitatea; utilizatorul final (denumire şi adresă completă); utilizarea finală; ţara de destinaţie.Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, cu modificările ulterioare, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii; d)unei utilizări în legătură cu o încălcare a drepturilor omului, a principiilor democratice sau a libertăţii de exprimare, astfel cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin utilizarea tehnologiilor de interceptare şi a dispozitivelor de transfer al datelor digitale pentru monitorizarea telefoanelor mobile şi a mesajelor text şi supravegherea specifică a utilizării internetului (de exemplu, prin centrele de monitorizare şi centrele de interceptare legală).Nu vom efectua exportul în situaţia în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau către un antrepozit scutit de taxe vamale situată/situat într-o destinaţie căreia i se aplică prezenta autorizaţie. Nu vom efectua exportul în situaţia în care avem cunoştinţă de faptul că produsele respective vor fi reexportate către orice destinaţie, alta decât cele enumerate în partea 2 a anexei IIe sau în partea 2 a anexei IIa la Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 sau către statele membre. Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, şi vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU005. Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU002. Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 21fla normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale de export a Uniunii nr. EU006 Produse chimice Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ......, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al licenţei generale de export a Uniunii nr. EU006. Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexăm următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea produselor; codul din listele de control; cantitatea; utilizatorul final (denumire şi adresă completă); utilizarea finală; ţara de destinaţie.Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, cu modificările ulterioare, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii.Nu vom efectua exportul în situaţia în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau către un antrepozit scutit de taxe vamale situată/situat într-o destinaţie căreia i se aplică prezenta autorizaţie. Nu vom efectua exportul în situaţia în care avem cunoştinţă de faptul că produsele respective vor fi reexportate către orice destinaţie, alta decât cele enumerate în partea 2 a anexei IIf sau în partea 2 a anexei IIa la Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 sau către statele membre. Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul licenţei generale de export a Uniunii nr. EU006. Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea licenţei generale de export a Uniunii nr. EU006. Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 21gla normele metodologice ANGAJAMENT privind respectarea condiţiilor şi cerinţelor de utilizare ale autorizaţiei generale naţionale de export Antetul solicitantului Nr./Data ........ ........... Către Ministerul Afacerilor Externe Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX Subsemnatul, ........ ................, în calitate de ..............., reprezentantul legal al Societăţii Comerciale ........ ................ ........., cu sediul social în localitatea ................, str. ........ ........ .......... nr. ......, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ........., vă rog ca, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă), să dispuneţi înregistrarea societăţii noastre ca utilizator al licenţei generale naţionale de export nr. .... . Conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, anexăm următoarele documente: documente de înfiinţare şi funcţionare a societăţii; acte adiţionale; certificatul de înregistrare a societăţii; prezentarea societăţii.După obţinerea acordului de utilizare, intenţionăm să derulăm prima operaţiune, pe care o descriem în cele ce urmează: denumirea produselor; codul din listele de control; cantitatea; utilizatorul final (denumire şi adresă completă); utilizarea finală; ţara de destinaţie.Precizăm că nu am fost informaţi de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX şi nici nu avem cunoştinţă de faptul că produsele care fac obiectul acestei operaţiuni pot fi destinate, integral sau parţial, următoarelor utilizări: a)dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a unor dispozitive nucleare explozive ori dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme; b)utilizare finală militară, aşa cum este definită la art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 428/2009, cu modificările ulterioare, în cazul în care ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau printr-o poziţie comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; sau c)ca părţi sau componente ale produselor militare prevăzute în lista naţională şi care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizaţia prevăzută de legislaţia internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizaţii.Nu vom efectua exportul în situaţia în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau către un antrepozit scutit de taxe vamale situată/situat într-o destinaţie căreia i se aplică prezenta autorizaţie. Vom înscrie, la rubrica 44 din documentul administrativ unic, numărul de referinţă al Uniunii Europene, X002, vom preciza că produsele sunt exportate în temeiul licenţei generale naţionale de export nr. ...... . Vom notifica ANCEX orice schimbare a datelor trecute în cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile de la data la care a survenit schimbarea. Conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă şi ale art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă, vom face notificarea la ANCEX a operaţiunilor efectuate prin utilizarea licenţei generale naţionale de export nr. ... . Certific pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă. Cunosc că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă expun sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. Numele şi prenumele persoanei autorizate, funcţia, ştampila ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 22la normele metodologice TABEL cuprinzând date privind exporturile din luna ........ ............. efectuate în baza licenţelor generale

Nr. crt. Numărul documentului administrativ unic Data documentului administrativ unic Numărul licenţei generale de export Numărul/data răspunsului ANCEX Exportator Adresa exportatorului Cumpărător Adresa cumpărătorului Ţara cumpărătorului Numărul facturii Data facturii Cantitatea U.M. Valoarea Valuta Utilizator final
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Adresa utilizatorului final Ţara utilizatorului final Descrierea produselor - în limba română Denumirea produselor Codul tarifar vamal Poziţia în listele de control Codul produsului - la fabricant (din catalogul de produse) Numărul documentului prin care se notifică producţia (anexa nr. 20) Data notificării producţiei
17 18 19 20 21 22 23 24 25


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 914/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 914 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu