Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 358 din 18 octombrie 2004

privind aprobarea Normelor de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din 15 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 4
    Directia radiatii ionizante va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                  Presedintele Comisiei Nationale pentru
                    Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro

    ANEXA 1

                                  NORME
    de securitate radiologica pentru practica de medicina nucleara

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme, emise in temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, particularizeaza si completeaza cerintele referitoare la asigurarea securitatii radiologice pentru desfasurarea in siguranta a practicii de medicina nucleara.
    Art. 2
    Practica de medicina nucleara consta in utilizarea surselor deschise de radiatii ionizante in scop terapeutic sau de diagnostic, atat in vitro cat si in vivo.
    Art. 3
    (1) Respectarea cerintelor prezentelor norme reprezinta conditia minima necesara pentru autorizarea desfasurarii practicii si demonstrarea conformitatii la control.
    (2) Daca solicitantul/titularul de autorizatie foloseste alte metode de analiza de securitate radiologica decat cele prevazute de prezentele norme, acesta trebuie sa demonstreze ca este asigurat cel putin nivelul de securitate radiologica prevazut de prezentele norme.
    Art. 4
    (1) Prezentele norme recomanda aplicarea in cadrul practicii a standardelor adoptate de organismul de standardizare CENELEC.
    (2) Eliberarea autorizatiei de securitate radiologica pentru echipamentele care poseda marcajul CE se va face printr-o procedura simplificata.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicabilitate

    Art. 5
    Prezentele norme se aplica practicii de medicina nucleara, care implica:
    a) utilizarea surselor radioactive deschise, administrate pacientilor in scopul diagnosticului si/sau tratamentului, monitorizarii sanatatii sau cercetarii, in cadrul tehnicilor de diagnostic si terapie;
    b) utilizarea surselor radioactive deschise pentru studii in vitro in scopul diagnosticului, tratamentului sau cercetarii;
    c) utilizarea surselor radioactive, fie ele inchise (de exemplu, surse radioactive de 57Co utilizate ca fantome, 137Cs), fie deschise (99mTc), pentru testarea, controlul calitatii si calibrarea echipamentelor mentionate la lit. a) si b).

    CAP. 3
    Organizarea si autorizarea practicii de medicina nucleara

    Art. 6
    Desfasurarea activitatilor ce implica practica de medicina nucleara necesita, potrivit dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizarea prealabila de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN.
    Art. 7
    Autorizatia pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara se emite la cererea persoanei legal constituite, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare.
    Art. 8
    (1) Desfasurarea practicii de medicina nucleara se autorizeaza prin una dintre urmatoarele componente:
    a) inregistrare, in cazul utilizarii in vitro a surselor deschise de radiatii, in conditiile respectarii prevederilor Normelor de securitate radiologica - Proceduri de autorizare;
    b) autorizare pe faze de realizare, in cazul practicilor de medicina nucleara de diagnostic si terapie, dupa cum urmeaza:
    (i) amplasare;
    (ii) constructie;
    (iii) utilizare;
    (iv) dezafectare;
    c) autorizare in faza unica, pentru cazul prevazut la art. 5 lit. c).
    (2) Transferul proprietatii asupra unei instalatii radiologice sau amenajarilor destinate desfasurarii practicii de medicina nucleara necesita obtinerea prealabila a unei autorizatii eliberate de CNCAN.
    (3) Inchirierea instalatiilor radiologice sau a laboratorului de medicina nucleara necesita obtinerea prealabila a unei autorizatii eliberate de CNCAN.
    (4) Pe durata inchirierii instalatiilor radiologice sau a laboratorului de medicina nucleara, proprietarul acestora trebuie sa fie in posesia autorizatiilor de detinere si de inchiriere valabile.
    (5) Sursele radioactive deschise utilizate in medicina nucleara sunt materiale consumabile si trebuie sa fie furnizate de producatori sau de furnizori autorizati de CNCAN, conform Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Punerea in functiune - obtinerea autorizatiei de utilizare
    Art. 9
    Prealabil desfasurarii practicii de medicina nucleara cu radiatii ionizante, solicitantul trebuie sa obtina autorizatia pentru desfasurarea activitatii/activitatilor din domeniul nuclear care sunt incluse in desfasurarea practicii.
    Art. 10
    (1) Documentatia tehnica de autorizare necesara pentru obtinerea autorizatiei de securitate radiologica pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor reglementarilor specifice aplicabile practicii si sa permita evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice.
    (2) In anexa nr. 2 este prezentat un model de cerere si documentatie tehnica necesare obtinerii autorizatiei de securitate radiologica pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara.
    Art. 11
    In plus fata de cerintele generale prevazute de art. 62 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, documentatia tehnica depusa trebuie sa demonstreze ca au fost indeplinite cel putin urmatoarele conditii:
    a) amenajarile au fost realizate conform documentatiei pe baza careia s-a obtinut autorizatia de amplasare a constructiei si conditiilor impuse in aceasta;
    b) eficacitatea ecranelor de protectie este demonstrata prin masuratori realizate in conditiile cele mai defavorabile: cea mai mare activitate a sursei radioactive si energie a fasciculului de radiatii si directia de iradiere cea mai defavorabila;
    c) sistemele de avertizare, semnalizare, de dozimetrie centralizata si de securitate radiologica au fost instalate si functioneaza conform documentatiei de amplasare a constructiei;
    d) s-au efectuat testele de acceptanta pentru toate echipamentele ce urmeaza a fi utilizate;
    e) sistemul de radioprotectie operationala este functional.

    Dezafectarea
    Art. 12
    (1) Dezafectarea laboratoarelor de medicina nucleara destinate radiodiagnosticului in vivo si terapiei cu surse radioactive deschise necesita obtinerea prealabila a autorizatiei de dezafectare de la CNCAN.
    (2) La incetarea activitatii, titularul de autorizatie trebuie sa demonstreze, dupa caz, urmatoarele:
    a) dezafectarea a fost efectuata de catre o unitate specializata, autorizata de CNCAN, conform legii, sa manipuleze surse radioactive deschise;
    b) transferul surselor radioactive sau predarea lor ca deseuri radioactive;
    c) absenta contaminarii zonelor si dispunerea ca deseuri radioactive a tuturor materialelor gasite contaminate;
    d) absenta contaminarii utilajelor si materialelor, sistemului de canalizare, de ventilatie si, in general, a tuturor materialelor evacuate;
    e) inlaturarea semnelor de avertizare.
    (3) Incetarea activitatii devine efectiva in conditiile respectarii prevederilor art. 101 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare.
    (4) Dezafectarea laboratoarelor de medicina nucleara destinate radiodiagnosticului in vitro nu necesita obtinerea unei autorizatii de la CNCAN daca dezafectarea se face de catre o unitate specializata, autorizata de CNCAN pentru a manipula surse radioactive deschise, fiind inclusa in procesul de autorizare prin inregistrare.

    Controlul
    Art. 13
    (1) Controlul CNCAN are ca obiectiv principal verificarea modului de desfasurare in conditii de siguranta a practicii de medicina nucleara, in toate fazele procesului de autorizare, prin controlarea modului de indeplinire a cerintelor de securitate radiologica, impuse de:
    a) Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) prezentele norme;
    c) Normele fundamentale de securitate radiologica si alte norme emise de CNCAN, aplicabile practicii de medicina nucleara, mentionate in anexa nr. 1;
    d) limitele si conditiile din autorizatiile emise de CNCAN.
    (2) Titularul de autorizatie este obligat sa permita efectuarea controlului de catre imputernicitii CNCAN, conform Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, punand la dispozitia acestora toate informatiile, datele tehnice si inregistrarile necesare, precum si prin:
    a) observarea directa de catre imputernicitii CNCAN a activitatilor desfasurate in laboratorul de medicina nucleara;
    b) discutii ale imputernicitilor CNCAN cu personalul implicat in activitatile desfasurate in laboratorul de medicina nucleara;
    c) efectuarea de catre imputernicitii CNCAN a masuratorilor independente ale nivelurilor de radiatii ionizante si ale contaminarii.
    (3) In anexa nr. 3 este prezentata fisa-chestionar de evaluare a securitatii radiologice ce poate fi utilizata de catre titularul de autorizatie in vederea identificarii si pregatirii aspectelor majore urmarite in cadrul controlului CNCAN.

    CAP. 4
    Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara

    Justificarea
    Art. 14
    (1) Conform cunostintelor actuale se considera ca practica de medicina nucleara este justificata.
    (2) Reevaluarea unor forme particulare ale practicii de medicina nucleara, ce face parte din actiunea de optimizare, poate fi initiata de CNCAN, care poate limita extinderea practicii sau poate decide chiar oprirea unor forme particulare nejustificate.
    (3) Introducerea in practica a unor noi tehnici de medicina nucleara trebuie justificata si autorizata de Ministerul Sanatatii, conform art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Optimizarea
    Art. 15
    (1) Solicitantul, respectiv titularul de autorizatie, este obligat sa demonstreze ca sunt intreprinse toate actiunile pentru a se asigura optimizarea radioprotectiei, in sensul de a se asigura masurile necesare ca toate expunerile, inclusiv cele potentiale, din cadrul practicii de medicina nucleara sa fie mentinute la cel mai scazut nivel rezonabil posibil, luand in considerare factorii economici si sociali - principiul ALARA.
    (2) Solicitantul autorizatiei trebuie sa depuna la CNCAN o documentatie care sa demonstreze ca sunt indeplinite cerintele privind radioprotectia si securitatea radiologica, cu referire la urmatoarele aspecte:
    a) proiectarea si constructia amenajarilor, alegerea echipamentelor si a surselor de radiatii;
    b) sistemul de radioprotectie operationala;
    c) utilizarea in conditii de securitate a surselor radioactive si existenta unui sistem de evidenta a acestora;
    d) pregatirea si autorizarea personalului.

    Limitarea dozelor
    Art. 16
    (1) Limita maxima admisa a dozei efective pentru personalul expus profesional care desfasoara practica de medicina nucleara cu radiatii ionizante este cea prevazuta de art. 22 din Normele fundamentale de securitate radiologica.
    (2) In cadrul procesului de autorizare si control al practicii de medicina nucleara, CNCAN va verifica si:
    a) respectarea nivelurilor de referinta pentru expunerea medicala;
    b) respectarea constrangerilor de doza pentru persoanele care ajuta, in deplina cunostinta si in mod voluntar, in afara propriei activitati, la sprijinirea sau sustinerea pacientilor aflati in curs de diagnostic sau in tratament;
    c) respectarea constrangerilor de doza pentru persoanele care participa la programele de cercetari medicale si biomedicale;
    d) limitele derivate de emisie a efluentilor radioactivi.

    Expuneri autorizate special
    Art. 17
    (1) In situatii exceptionale, CNCAN poate sa autorizeze expunerea profesionala individuala a unor anumiti lucratori, care sa depaseasca limita dozei efective prevazute la art. 22 alin. (1) din Normele fundamentale de securitate radiologica, cu conditia ca aceste expuneri sa fie limitate in timp, restrictionate la anumite spatii de lucru si sa se incadreze sub valoarea maxima aprobata de CNCAN pentru limitele de doza echivalenta prevazute la alin. (2) al aceluiasi articol.
    (2) In aceste situatii titularul de autorizatie trebuie sa procedeze conform prevederilor art. 31 si 32 din Normele fundamentale de securitate radiologica.

    CAP. 5
    Sistemul de radioprotectie operationala

    Art. 18
    (1) Titularul de autorizatie este obligat sa instituie si sa mentina un sistem de radioprotectie operationala.
    (2) Sistemul de radioprotectie operationala reprezinta totalitatea actiunilor, procedurilor si instructiunilor necesare pentru a asigura desfasurarea practicii de medicina nucleara in conditii de securitate radiologica.
    (3) Obiectivele sistemului de radioprotectie operationala sunt:
    a) definirea responsabilitatii titularului privind radioprotectia, prin adoptarea structurilor organizatorice si a procedurilor necesare;
    b) reducerea la minimum a riscului de expunere la radiatii ionizante a expusilor profesional, a celorlalte persoane din populatie si a celor supuse diagnosticului sau tratamentului cu surse radioactive deschise de radiatii;
    c) respectarea principiului ALARA;
    d) stabilirea cerintelor de asigurare a calitatii in operare, inclusiv verificarea surselor radioactive, instalatiilor radiologice si a aparaturii de control dozimetric;
    e) stabilirea masurilor de protectie fizica si de securitate a surselor radioactive;
    f) respectarea cerintelor de reglementare.
    (4) Sistemul de radioprotectie operationala implica cel putin urmatoarele masuri:
    a) respectarea principiilor generale de radioprotectie prevazute la art. 37 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    b) elaborarea si implementarea procedurilor care sa reglementeze desfasurarea practicii de medicina nucleara, potrivit cerintelor prezentelor norme;
    c) desfasurarea practicii de medicina nucleara numai de catre persoanele care detin permis de exercitare valabil pentru activitatea respectiva;
    d) atribuirea scrisa a responsabilitatilor privind securitatea radiologica.
    Art. 19
    (1) Sistemul de radioprotectie operationala se bazeaza pe o procedura generala de desfasurare a practicii de medicina nucleara, care trebuie sa stabileasca;
    a) organizarea si formele de desfasurare a practicii;
    b) zonele controlate si supravegheate;
    c) obligatiile si responsabilitatile tuturor factorilor implicati;
    d) relatiile administrative dintre factorii implicati;
    e) documentele sistemului: pastrare, arhivare, difuzare, retragere;
    f) evidentele necesare;
    g) sanctiunile.
    (2) Sistemul de radioprotectie operationala se completeaza cel putin cu urmatoarele proceduri operationale si instructiuni:
    a) procedura de control dozimetric individual;
    b) procedura de monitorizare radiologica a locului de munca;
    c) procedura de dozimetrie clinica;
    d) proceduri de diagnostic;
    e) proceduri aplicabile in cazul terapiei cu surse deschise de radiatii ionizante;
    f) procedura pentru externarea pacientilor, dupa caz;
    g) procedura privind evidenta, miscarea si depozitarea instalatiilor radiologice si a surselor de radiatii;
    h) proceduri de control al calitatii pentru fiecare dintre echipamentele utilizate in laboratorul de medicina nucleara;
    i) procedura de stabilire a zonelor controlate si supravegheate si pentru controlul accesului in zona controlata;
    j) procedura de colectare si eliminare a deseurilor radioactive;
    k) procedura de utilizare a instalatiilor si echipamentelor;
    l) procedura privind investigarea si raportarea supraexpunerilor si expunerilor anormale;
    m) procedura de interventie in caz de urgenta radiologica.
    (3) Procedurile trebuie sa asigure transpunerea cerintelor din reglementarile din domeniul nuclear la conditiile concrete ale desfasurarii practicii de medicina nucleara.
    (4) Procedurile din sistemul de radioprotectie operationala care se refera la imbunatatirea calitatii si rezultatelor ingrijirii pacientilor vor fi verificate periodic prin audituri clinice ce se vor desfasura in conformitate cu reglementarile specifice Ministerului Sanatatii.

    Responsabilitati
    Art. 20
    (1) Titularul de autorizatie are urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure desfasurarea practicii de medicina nucleara in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sa notifice CNCAN orice intentie de a aduce modificari practicii de medicina nucleara autorizate;
    c) sa asigure spatiile si amenajarile corespunzatoare pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara;
    d) sa asigure dotarea corespunzatoare cu instalatii, aparatura de control dozimetric, echipament de lucru si de radioprotectie adecvat, cu accesorii si consumabile necesare desfasurarii practicii de medicina nucleara;
    e) sa asigure conditiile necesare pentru ca toate instalatiile, aparatura si echipamentele utilizate sa fie in stare de buna functionare si corect intretinute;
    f) sa asigure expusilor profesional de categorie A mijloace de supraveghere dozimetrica autorizate si servicii de dozimetrie acreditate de CNCAN;
    g) sa asigure mijloacele necesare monitorizarii radiologice si a mediului de lucru si sa mentina o evidenta a rezultatelor;
    h) sa asigure conditiile necesare pentru ca aparatura de control dozimetric sa fie in stare de functionare si verificata metrologic;
    i) sa pregateasca si sa implementeze un sistem de radioprotectie operationala, care sa includa procedurile si standardele aplicabile pentru utilizarea in conditii de siguranta a instalatiilor radiologice si a surselor de radiatii de catre operatori;
    j) sa desemneze cel putin un responsabil cu securitatea radiologica pentru fiecare zona controlata, pentru a asigura implementarea sistemului de radioprotectie operationala;
    k) sa elibereze permise de exercitare de nivel I pentru personalul care nu poseda permis de exercitare eliberat de CNCAN;
    l) sa consulte sau sa angajeze experti acreditati in protectie radiologica ori de cate ori este necesar;
    m) sa consulte sau sa angajeze experti in fizica medicala;
    n) sa dispuna efectuarea evaluarilor de securitate radiologica pentru identificarea surselor de expunere normala si a celor de expunere potentiala previzibila, pentru estimarea probabilitatii si marimii dozelor rezultate in aceste cazuri si pentru evaluarea mijloacelor si a metodelor necesare asigurarii radioprotectiei si securitatii radiologice;
    o) sa se asigure ca personalul implicat in desfasurarea practicii de medicina nucleara poseda pregatirea necesara, conform prevederilor art. 28 si 29, si sa asigure conditiile necesare pentru participarea acestuia la cursuri de perfectionare, conform prevederilor art. 30;
    p) sa asigure resursele necesare pentru instruirea corespunzatoare a personalului implicat in desfasurarea practicii de medicina nucleara, in ceea ce priveste radioprotectia si securitatea radiologica, procedurile de lucru, reglementarile in domeniu si planul de interventie in caz de incident, conform prevederilor art. 28, 29 si 31, si sa mentina inregistrarile prevazute la art. 32;
    q) sa organizeze inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale pentru fiecare persoana expusa profesional de categorie A, ca urmare a desfasurarii practicii de medicina nucleara, precum si pentru toate persoanele supuse expunerii accidentale sau de urgenta, conform prevederilor art. 64 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    r) sa asigure resursele necesare aplicarii planului de interventie in caz de incident radiologic;
    s) sa asigure dotarea necesara pentru interventie in cazul incidentelor ce implica sursele de radiatii ionizante utilizate;
    t) sa asigure, dupa caz, conditiile prevazute de reglementarile specifice pentru dispunerea ca deseuri radioactive, returnarea la furnizor/producator si/sau eliberarea in mediu a deseurilor radioactive provenite din desfasurarea practicii de medicina nucleara;
    u) sa asigure, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii, supravegherea medicala a personalului expus profesional si o supraveghere medicala speciala a persoanelor expuse profesional care au fost expuse la doze superioare limitelor de doza prevazute de art. 22 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    v) sa se asigure ca persoanele expuse profesional au avizul medical necesar pentru a ocupa postul respectiv;
    w) sa asigure informarea personalului expus profesional si a persoanelor in curs de pregatire, conform prevederilor art. 49 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    x) sa permita reprezentantilor imputerniciti ai CNCAN sa isi exercite mandatul de control conform prevederilor aplicabile ale Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa asigure participarea la control a responsabilului cu securitatea radiologica sau, dupa caz, a expertului acreditat in protectie radiologica;
    y) sa indeplineasca orice alte obligatii care sunt necesare pentru desfasurarea in conditii de siguranta a practicii de medicina nucleara cu radiatii ionizante.
    (2) Ori de cate ori se constata nerespectarea conditiilor de autorizare, titularul de autorizatie trebuie:
    a) sa investigheze cauzele, imprejurarile si consecintele evenimentului;
    b) sa intreprinda actiunile necesare pentru eliminarea cauzelor si limitarea consecintelor, sa notifice CNCAN si celorlalte organe cu responsabilitati, dupa caz;
    c) sa decida si sa aplice masurile preventive si corective necesare, care trebuie luate pentru a se micsora probabilitatea de aparitie a unor situatii similare;
    d) sa sisteze activitatea, daca aceasta prezinta riscuri radiologice sau de alta natura, inacceptabile pentru personalul propriu sau pentru pacient;
    e) sa urmareasca aplicarea masurilor dispuse de CNCAN.
    Art. 21
    (1) Responsabilitatile privind radioprotectia si securitatea radiologica trebuie clar definite in scris, iar calificarea fiecarei persoane investite cu responsabilitati trebuie dovedita conform prevederilor alin. (2).
    (2) Responsabilul cu securitatea radiologica trebuie:
    a) sa posede permis de exercitare de nivel 2, valabil pentru domeniul si specialitatea din cadrul practicii de medicina nucleara;
    b) sa fie investit cu suficienta autoritate pentru a putea impune respectarea conditiilor de autorizare si sa opreasca lucrul/activitatea daca nu se desfasoara in conditii de siguranta.
    (3) Atributiile si responsabilitatile responsabilului cu securitatea radiologica sunt:
    a) sa supravegheze ca practica de medicina nucleara sa se desfasoare in conditiile respectarii procedurilor si conditiilor impuse prin autorizatie si prin procesele-verbale de control;
    b) sa se asigure ca personalul este instruit corespunzator privind desfasurarea in conditii de securitate radiologica a practicii de medicina nucleara;
    c) sa aplice procedurile de urgenta;
    d) sa tina evidenta verificarii metrologice a aparaturii de control dozimetric si sa verifice modul in care aceasta este utilizata;
    e) sa organizeze examinarea intregului personal expus profesional, care nu poseda permis de exercitare eliberat de CNCAN, in vederea eliberarii de catre titularul de autorizatie a permisului de exercitare nivel 1;
    f) sa intocmeasca si sa revizuiasca periodic procedurile laboratorului pentru conformitatea cu cerintele de reglementare;
    g) sa pregateasca si sa revizuiasca procedurile de lucru astfel incat expunerea la radiatii sa fie mentinuta la un nivel cat mai scazut (ALARA);
    h) sa se asigure ca instructiunile de utilizare a instalatiilor sunt cunoscute de personalul implicat;
    i) sa asigure intocmirea si aplicarea planurilor de interventie in caz de urgenta radiologica;
    j) sa se asigure ca instalatiile si sursele de radiatii sunt periodic verificate si sunt autorizate conform reglementarilor in vigoare;
    k) sa identifice si sa delimiteze zonele supravegheate si zonele controlate si sa stabileasca masurile de securitate si de control al accesului in aceste zone;
    l) sa asigure supravegherea dozimetrica individuala adecvata, externa si interna, dupa caz, a expusilor profesional si sa mentina inregistrarile;
    m) sa asigure monitorizarea radiologica a mediului de lucru si sa mentina inregistrarile;
    n) sa investigheze accidentele/incidentele, supraexpunerile si sa propuna masuri de prevenire si masuri corective;
    o) sa stabileasca masurile suplimentare de radioprotectie necesare pentru femeile insarcinate;
    p) sa mentina la zi evidenta surselor de radiatii si a deseurilor radioactive, inclusiv a efluentilor radioactivi evacuati la canalizare;
    q) sa efectueze audituri periodice asupra securitatii radiologice si sa mentina inregistrarile rezultatelor si/sau ale masurilor corective ori preventive dispuse;
    r) sa identifice situatiile in care trebuie consultat un expert in radioprotectie;
    s) sa verifice modul de rezolvare a problemelor consemnate de expertul acreditat in radioprotectie, conform atributiilor acestuia precizate la art. 27;
    t) sa informeze periodic titularul de autorizatie despre activitatea desfasurata si masurile corective sau preventive necesare;
    u) sa informeze de indata titularul de autorizatie despre orice eveniment, accident/incident aparut in practica de medicina nucleara.
    (4) In cazul in care sunt desemnati mai multi responsabili cu securitatea radiologica, atributiile fiecaruia trebuie sa fie clar definite in scris si sa nu se suprapuna.
    (5) Responsabilul cu securitatea radiologica raspunde de continutul, gestionarea si arhivarea documentatiilor tehnice referitoare la zona controlata, pentru care a fost desemnat.
    Art. 22
    Responsabilitatile medicului specialist de medicina nucleara/practicianului sunt:
    a) sa asigure radioprotectia pacientului;
    b) sa prescrie si sa justifice expunerile medicale in scris, luand in considerare informatiile relevante provenite de la examinarile anterioare;
    c) sa se asigure ca expunerea pacientilor este minima pentru a obtine rezultatul scontat, luand in considerare nivelurile de referinta pentru expunerile medicale in cazul diagnosticului;
    d) sa ofere consultanta si sa evalueze clinic pacientul;
    e) sa stabileasca protocoale optimizate pentru procedurile de diagnostic si terapie, impreuna cu expertul in fizica medicala;
    f) sa evalueze orice incident/accident din punct de vedere medical;
    g) sa furnizeze criterii pentru examinarea femeilor insarcinate sau care alapteaza si a copiilor, procedurile medico-legale, examinarile medicale ale expusilor profesional si pentru cercetarile biomedicale.
    Art. 23
    Responsabilitatile expertului in fizica medicala sunt:
    a) sa participe la evaluarea continua a dotarilor utilizate in practica de medicina nucleara si a procedurilor;
    b) sa participe la efectuarea testelor de acceptanta ale echipamentelor;
    c) sa pregateasca specificatiile de performanta ale echipamentelor, luand in considerare cerintele de radioprotectie;
    d) sa supravegheze modalitatea de intretinere a echipamentelor;
    e) sa proiecteze, sa implementeze si sa supravegheze respectarea procedurilor de control al calitatii;
    f) sa efectueze calculele necesare in vederea estimarii dozelor absorbite in organele relevante si a dozei efective pentru activitatea ce se administreaza pacientului, conform protocolului clinic si/sau recomandarilor internationale privind dozimetria interna a pacientilor;
    g) sa participe la efectuarea testelor periodice de control al calitatii la calibratoarele de doze, la monitoarele de radiatii, la camerele gama si la alte echipamente relevante, conform procedurilor stabilite;
    h) sa calculeze activitatea ce urmeaza sa fie administrata copiilor pentru o anumita procedura, folosind scalarea adecvata, conform Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante;
    i) sa verifice modul in care se masoara activitatea inainte de administrare;
    j) sa participe la investigarea si evaluarea incidentelor si accidentelor;
    k) sa contribuie la programul de instruire a personalului.
    Art. 24
    Responsabilitatile asistentului medical sunt:
    a) sa respecte regulile de radioprotectie, procedurile si instructiunile de lucru;
    b) sa se asigure ca identificarea pacientilor este corecta si ca informatiile provenite de la pacienti sunt inregistrate corect;
    c) sa furnizeze informatii pacientilor despre procedura respectiva;
    d) sa furnizeze informatii persoanelor care insotesc pacientii si personalului care ingrijeste pacientii care au urmat o procedura de medicina nucleara (diagnostic sau terapie);
    e) sa verifice daca pacientele sunt insarcinate;
    f) sa se asigure ca pacientelor care alapteaza li s-au dat informatii despre intreruperea alaptarii;
    g) sa se asigure ca se utilizeaza metode prescrise de medicul specialist de medicina nucleara pentru blocarea absorbtiei radiofarmaceuticelor in organele nesupuse studiului sau metode de accelerare a excretiei;
    h) sa faca achizitia si procesarea imaginii in mod adecvat;
    i) sa informeze responsabilul cu protectia radiologica asupra incidentelor/accidentelor sau oricaror disfunctionalitati in activitatea sa;
    j) sa informeze de indata responsabilul cu securitatea radiologica despre defectiunile constatate la instalatii si sa nu utilizeze instalatiile defecte sau incorect intretinute;
    k) sa informeze responsabilul cu protectia radiologica si medicul specialist de medicina nucleara cu privire la orice administrare incorecta;
    l) sa foloseasca corect mijloacele de supraveghere dozimetrica cu care este dotat;
    m) sa utilizeze corect mijloacele individuale si colective de radioprotectie;
    n) sa raporteze supraexpunerile conform prevederilor art. 83 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    o) sa participe, conform atributiilor sale, la actiunile stabilite prin procedura de interventie in situatii de urgenta;
    p) sa participe la instruirea persoanelor in curs de pregatire in practica de medicina nucleara;
    q) alte responsabilitati, care pot sa fie si ale radiochimistului, dupa caz;
    r) sa prepare produsele radiofarmaceutice, conform instructiunilor producatorului si procedurilor de lucru aplicabile;
    s) sa efectueze procedurile de control al calitatii la prepararea radiofarmaceuticelor.
    Art. 25
    Persoanele in curs de pregatire trebuie sa-si desfasoare activitatea numai sub supravegherea si sub indrumarea responsabilului cu securitatea radiologica sau a medicului specialist de medicina nucleara.
    Art. 26
    Atributiile si responsabilitatile persoanelor aflate in curs de pregatire sunt:
    a) sa lucreze numai sub supravegherea responsabilului cu securitatea radiologica sau a medicului specialist de medicina nucleara;
    b) sa respecte regulile de radioprotectie;
    c) sa foloseasca corect mijloacele de dozimetrie individuala si echipamentul de lucru si de radioprotectie;
    d) sa nu utilizeze instalatii defecte sau incorect intretinute;
    e) sa informeze imediat responsabilul cu securitatea radiologica sau medicul specialist de medicina nucleara despre orice defectiune sau despre orice neconformitate constatata.
    Art. 27
    (1) Atributiile si responsabilitatile expertilor acreditati in protectie radiologica sunt:
    a) sa verifice aplicarea principiului ALARA in desfasurarea practicii de medicina nucleara;
    b) sa certifice zonarea propusa de titularul de autorizatie, in vederea confirmarii indeplinirii cerintelor privind zonele controlate si supravegheate;
    c) sa justifice solicitarea autorizarii expunerilor speciale si expunerea profesionala individuala a unor anumiti lucratori care depasesc limita dozei efective de 20 mSv/an, in situatii exceptionale, dar care exclud urgentele radiologice;
    d) sa identifice situatiile in care exista posibilitatea ca persoanele expuse profesional de categorie A sa sufere o contaminare interna semnificativa si sa propuna monitorizarea contaminarii interne a acestor persoane prin organisme dozimetrice acreditate;
    e) sa stabileasca procedurile de eliberare a deseurilor radioactive provenite din practica de medicina nucleara in mediu;
    f) sa confirme rezultatele evaluarii dozelor rezultate in urma expunerilor accidentale sau de urgenta.
    (2) Expertul acreditat in protectie radiologica trebuie sa ofere consultanta pentru:
    a) examinarea critica prealabila a planurilor de amplasare si de constructie pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara, din punct de vedere al securitatii radiologice;
    b) identificarea, in vederea utilizarii, numai a instalatiilor si a surselor de radiatii pentru care exista autorizatie de securitate radiologica;
    c) verificarea periodica a eficacitatii echipamentelor, dispozitivelor si tehnicilor de protectie, etalonarea, verificarea periodica a instrumentelor de masura, precum si evaluarea utilizarii lor corespunzatoare;
    d) stabilirea sistemului de radioprotectie operationala in practica de medicina nucleara;
    e) procesele de evaluare si investigare in cazul expunerilor anormale sau al supraexpunerilor, in vederea determinarii imprejurarilor in care s-a produs supraexpunerea, a evaluarii dozelor primite si a preintampinarii repetarii unor astfel de supraexpuneri.

    Instruirea personalului
    Art. 28
    Personalul care desfasoara practica de medicina nucleara trebuie sa aiba:
    a) pregatire generala adecvata postului;
    b) pregatire in domeniu prin cursuri corespunzatoare de medicina nucleara, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii;
    c) pregatire in domeniul radioprotectiei prin cursuri aprobate de CNCAN;
    d) cunostinte privind sistemul de radioprotectie operationala;
    e) pregatire practica in desfasurarea practicii de medicina nucleara cu radiatii ionizante si a procedurilor de interventie in caz de urgenta radiologica;
    f) permise de exercitare corespunzatoare pentru desfasurarea practicii de medicina nucleara.
    Art. 29
    (1) Programele cursurilor de pregatire in domeniul radioprotectiei, organizate de titularul de autorizatie, trebuie sa respecte tematica prevazuta in Normele pentru eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica si sa fie aprobate de CNCAN.
    (2) Durata minima a unui program de pregatire nivel 1 in domeniul radioprotectiei este de 30 de ore.
    (3) Durata minima a unui program de pregatire nivel 2 in domeniul radioprotectiei este de 30 de ore pentru absolventii de invatamant superior de lunga durata si de 60 de ore in celelalte cazuri.
    (4) Durata minima a unui program de reciclare in domeniul radioprotectiei este de 24 de ore.
    Art. 30
    (1) Titularul de autorizatie este obligat sa asigure pregatirea corespunzatoare in domeniul securitatii radiologice a personalului expus profesional si reciclarea acestuia cel putin o data la 5 ani, printr-un sistem de pregatire aprobat de CNCAN sau prin centre de pregatire recunoscute de CNCAN.
    (2) Titularul de autorizatie este obligat sa instruiasca persoanele aflate in curs de pregatire inaintea utilizarii de catre acestea a instalatiilor cu surse de radiatii ionizante.
    Art. 31
    Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca responsabilul cu securitatea radiologica si expusii profesional cunosc urmatoarele:
    a) conditiile si limitele autorizatiei;
    b) sistemul de radioprotectie operationala, elaborat la nivelul organizatiei;
    c) instructiunile de utilizare si intretinere a instalatiilor si echipamentelor utilizate;
    d) riscurile asociate desfasurarii practicii de medicina nucleara;
    e) procedurile si instructiunile de lucru;
    f) procedurile de interventie in caz de urgenta radiologica.
    Art. 32
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina inregistrari privind instruirea personalului implicat in desfasurarea practicii de medicina nucleara. Aceste inregistrari trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) numele si prenumele persoanei care participa la instruire;
    b) datele de identificare a institutiei care a organizat cursul;
    c) durata cursului;
    d) tematica cursului;
    e) copia certificatului de absolvire a programului de instruire.
    (2) Anual se va intocmi un plan de pregatire a personalului implicat in desfasurarea practicii de medicina nucleara.

    Monitorizarea individuala a expunerii la radiatii a persoanelor expuse profesional
    Art. 33
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure monitorizarea individuala sistematica a tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A.
    (2) Monitorizarea contaminarii interne, daca este cazul, se va face fie prin monitorizarea externa a tiroidei, fie prin masuratori la contoare de corp uman.
    (3) Monitorizarea extremitatilor mainilor, daca este cazul, se va face prin sisteme dozimetrice adecvate.
    (4) Monitorizarea trebuie efectuata prin intermediul unui organism acreditat de dozimetrie individuala.
    Art. 34
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o procedura privind desfasurarea activitatii de monitorizare dozimetrica a personalului expus profesional si de atribuire a dozei. Aceasta procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) descrierea sistemelor dozimetrice adoptate (film, dozimetre termoluminiscente, dozimetre electronice digitale etc.);
    b) persoana responsabila cu primirea-predarea dozimetrelor intre unitate si organismele acreditate de dozimetrie individuala;
    c) persoana responsabila cu predarea-primirea dozimetrelor intre unitate si expusii profesional;
    d) persoana responsabila cu mentinerea inregistrarilor dozelor si cu modalitatile de inregistrare;
    e) locul de depozitare a dozimetrelor care nu sunt utilizate, ferite de posibilitatea expunerii accidentale la radiatii;
    f) instructiuni de purtare si folosire;
    g) instructiuni pentru cazuri de furt, expuneri incorecte, pierdere sau alte evenimente care ar conduce la erori in inregistrarea dozei;
    h) dozimetria pentru cazuri de expunere accidentala sau la interventie;
    i) modalitati de atribuire a dozei pentru cazurile enumerate la lit. g) si h);
    j) modalitati de inregistrare;
    k) sanctiuni.
    (2) Anual se vor analiza de catre titularul de autorizatie dozele incasate de personalul expus profesional si masurile de aplicare a programului de radioprotectie.
    Art. 35
    Expusii profesional trebuie sa respecte regulile de purtare si de folosire a dozimetrelor si sa le protejeze impotriva furtului, pierderii sau deteriorarii.
    Art. 36
    Expusii profesional trebuie sa inapoieze dozimetrele la sfarsitul perioadei de monitorizare si sa informeze responsabilul cu securitatea radiologica despre orice situatie privind pierderea, furtul, deteriorarea sau expunerea incorecta la radiatii a dozimetrelor.
    Art. 37
    In cazul expunerilor accidentale, titularul de autorizatie trebuie sa asigure pentru toate persoanele implicate evaluarea neintarziata a dozelor individuale rezultate in urma expunerii externe.
    Art. 38
    In cazul expunerii de urgenta, titularul de autorizatie trebuie sa asigure monitorizarea dozimetrica individuala si/sau evaluarea dozelor primite, dupa caz.
    Art. 39
    Pentru confirmarea rezultatelor evaluarii dozelor rezultate in urma expunerilor accidentale sau de urgenta, titularul de autorizatie trebuie sa consulte un expert acreditat in protectie radiologica.
    Art. 40
    (1) Titularul de autorizatie va solicita la angajarea fiecarei persoane expuse profesional o declaratie a acesteia privind dozele primite anterior ca expus profesional.
    (2) Titularul de autorizatie va solicita de la ultimul angajator la care persoana respectiva a fost angajata ca expus profesional transmiterea oficiala a extrasului din evidenta dozei primite de acea persoana.
    Art. 41
    Titularul de autorizatie are obligatia sa aduca la cunostinta persoanei implicate rezultatele monitorizarii sale individuale si sa asigure accesul acesteia la rezultatele masurarilor care au fost utilizate pentru estimarile de doza si la rezultatele monitorizarii radiologice a mediului de lucru, utilizate la evaluarea dozelor primite de persoana in cauza.
    Art. 42
    Titularul de autorizatie are obligatia sa puna la dispozitie medicului competent rezultatele monitorizarilor dozimetrice individuale, in vederea interpretarii implicatiilor expunerii la radiatii asupra starii de sanatate a persoanelor expuse profesional.
    Art. 43
    Titularul de autorizatie care a asigurat monitorizarea individuala a unui expus profesional de categorie A, implicat in desfasurarea practicii de medicina nucleara, are obligatia de a transmite, la cerere, rezultatele monitorizarii individuale respective catre noul titular de autorizatie sau catre organismele din strainatate care angajeaza respectiva persoana ca expus profesional.

    Niveluri de investigare
    Art. 44
    Nivelurile de investigare pentru doza efectiva incasata de personalul expus profesional este 0,5 mSv, inregistrata de dozimetrele personale in cursul unei luni, sau valori mai mari de 12 mSv pentru extremitatile mainilor.
    Art. 45
    (1) Titularii de autorizatie, in urma consultarii responsabilului cu securitatea radiologica si a unui expert acreditat in protectie radiologica, trebuie sa includa in proceduri valori ale nivelurilor de investigare, inclusiv pentru alte marimi decat cele precizate la art. 44, daca este cazul, si masurile care trebuie luate in cazul depasirii acestor valori.
    (2) Depasirea acestor niveluri impune verificarea procedurilor, instructiunilor de lucru si a sistemului de radioprotectie operationala, in colaborare cu expertul acreditat in protectie radiologica care supervizeaza desfasurarea activitatii si aplicarea masurilor corective necesare.
    (3) Responsabilul cu securitatea radiologica va initia investigatii proprii, atunci cand:
    a) doza efectiva individuala a depasit nivelul de investigare respectiv;
    b) parametrii operationali relevanti pentru radioprotectie sunt in afara intervalului normal;
    c) are loc orice defectiune a echipamentelor, orice accidente grave sau orice erori survenite care conduc sau pot cauza o depasire a limitelor de doze;
    d) are loc orice alt eveniment sau circumstanta care conduce sau poate cauza o depasire a limitelor de doze ori a restrictiilor operationale ale instalatiilor si echipamentelor.
    (4) Investigatia trebuie inceputa cat de curand posibil dupa fiecare eveniment precizat la alineatele de mai sus, iar in termen de 10 zile se va intocmi un raport scris privind cauza evenimentului, determinarea si verificarea dozelor primite, actiunile corective, instructiunile si recomandarile pentru a se evita recurenta.
    (5) Depasirea nivelurilor de investigare si a masurilor corective si preventive dispuse trebuie raportate la CNCAN in termen de 10 zile de la data constatarii.

    Investigarea si raportarea supraexpunerilor si a expunerilor anormale
    Art. 46
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o procedura privind investigarea si raportarea supraexpunerilor si a expunerilor anormale. Procedura trebuie sa prevada:
    a) notificarea neintarziata a persoanei afectate;
    b) anuntarea imediata a CNCAN, a autoritatii medico-sanitare locale, directia de sanatate publica - laboratorul de igiena radiatiilor ionizante, si a angajatorului lucratorului extern, daca persoana implicata este un lucrator extern, asupra supraexpunerii banuite si dozelor evaluate preliminar;
    c) intocmirea, in termen de 10 zile de la demararea investigatiei, a unui raport asupra evenimentului;
    d) consultarea unui expert acreditat in protectie radiologica pentru investigare.
    (2) Raportul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) rezultatele investigatiei pe baza careia s-a stabilit valoarea preliminara a dozelor primite;
    b) imprejurarile in care s-a produs supraexpunerea;
    c) evaluarea dozei primite pe baza tuturor datelor disponibile, inclusiv pe baza rezultatelor masurarilor dozimetrice individuale;
    d) masurile dispuse pentru a preintampina repetarea unor astfel de supraexpuneri.
    Art. 47
    Persoanele expuse profesional care au suferit o supraexpunere pot continua sa lucreze in zone controlate daca nu exista contraindicatii medicale.

    Monitorizarea radiologica de arie si a mediului de lucru
    Art. 48
    (1) Monitorizarea radiologica a mediului de lucru trebuie sa cuprinda masurarea debitelor de doza datorate expunerii externe si contaminarii.
    (2) Monitorizarea debitelor de doza datorate expunerii externe este obligatorie pentru toate zonele controlate, cu o frecventa de 3 luni.
    (3) Monitorizarea contaminarii este obligatorie pentru:
    a) toate suprafetele de lucru, inclusiv interiorul acestora, toate instrumentele, echipamentele, podeaua si alte obiecte inlaturate din zona respectiva;
    b) imbracamintea personala si cea de protectie, inclusiv incaltamintea, mai ales cand persoana sta intr-o zona controlata. In acest scop, la iesirea din zona se va plasa un instrument de monitorizare;
    c) imbracamintea si lenjeria pacientilor pentru care se suspecteaza contaminarea;
    d) mainile persoanelor care au utilizat surse radioactive deschise de radiatii se vor monitoriza cu instrumente plasate langa locul de spalare. Monitorizarea se va extinde si la alte zone ale corpului, daca se suspecteaza contaminarea.
    (4) Monitorizarea radiologica de arie si a mediului de lucru se va face fie de catre personalul propriu, instruit in mod adecvat, cu aparatura din dotare, fie de catre o entitate externa calificata.
    (5) Rezultatele masuratorilor vor fi inregistrate pe durata desfasurarii practicii si vor fi utilizate, daca este necesar, pentru estimarea dozelor individuale. Durata minima de pastrare a inregistrarilor prevazute la art. 50 este de 10 ani.
    Art. 49
    Titularul de autorizatie, prin consultarea unui expert acreditat in protectie radiologica, trebuie sa instituie si sa mentina o procedura pentru monitorizarea radiologica a mediului de lucru. Procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) aparatura si metodele de masurare, inclusiv metodele de verificare inainte de utilizare a aparaturii de control dozimetric;
    b) planul laboratorului de medicina nucleara si punctele de masurare;
    c) frecventa masuratorilor;
    d) responsabilitatile;
    e) inregistrarea si interpretarea rezultatelor;
    f) masurile corective care trebuie luate in cazul depasirii nivelurilor de investigare stabilite.
    Art. 50
    Inregistrarile trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) schita laboratorului, cuprinzand indicarea in plan a zonelor adiacente camerelor de tratament, camerelor de investigare sau de depozitare a surselor de radiatii si a punctelor in care se fac masuratorile;
    b) data la care au fost efectuate masuratorile;
    c) numele persoanei care a efectuat masuratorile;
    d) tipul aparatului de control dozimetric utilizat si datele de identificare a acestuia: seria, anul de fabricatie, data ultimei verificari metrologice;
    e) valorile obtinute pentru debitul dozei si/sau contaminarii.
    Art. 51
    Titularul de autorizatie trebuie sa asigure dotarea cu cel putin un radiodebitmetru si un contaminometru sau cu un singur aparat de control dozimetric, daca acesta poate lucra in regim de radiodebitmetru si de contaminometru.
    Art. 52
    (1) Aparatura de control dozimetric utilizata trebuie sa aiba autorizatie de securitate radiologica si sa fie potrivita tipurilor de radiatii emise de sursele radioactive utilizate in desfasurarea practicii.
    (2) Radiodebitmetrul trebuie sa aiba scala etalonata in unitati de debit al dozei, sa poata indica, cel putin, valori cuprinse intre 1 microSv/h si 10 mSv/h, cu o precizie de minimum +/- 30%, si sa aiba o semnalizare sonora care sa poata fi redusa cand se lucreaza in apropierea pacientilor.
    (3) Contaminometrul trebuie sa poata detecta radiatiile beta, dupa caz.
    Art. 53
    (1) Aparatura de control dozimetric trebuie sa fie verificata la inceputul fiecarui schimb de lucru. Aceasta verificare trebuie sa includa:
    a) verificarea starii bateriilor de alimentare;
    b) masurarea fondului natural de radiatii;
    c) raspunsul in cazul apropierii de un container sau in cazul utilizarii unei surse radioactive test.
    (2) Efectuarea verificarii prevazute la alin. (1) este obligatia responsabilului cu securitatea radiologica sau a altei persoane, desemnata in scris de acesta.
    Art. 54
    Aparatura de control dozimetric trebuie verificata metrologic cu periodicitatea recomandata de producator sau cea mentionata in autorizatia de securitate radiologica, prin unitati desemnate de CNCAN ca laboratoare notificate pentru etalonare.

    Cerinte privind sursele radioactive
    Art. 55
    (1) Sursele radioactive deschise, administrate in medicina umana in scop de diagnostic, terapeutic si de cercetare stiintifica, constituie produse radiofarmaceutice.
    (2) Kiturile RIA pentru diagnostic in vitro nu sunt considerate produse radiofarmaceutice.
    Art. 56
    Introducerea produselor farmaceutice ce contin materiale radioactive si care pot fi utilizate in medicina umana si cerintele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca aceste produse sunt stabilite de Ministerul Sanatatii care, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza utilizarea acestora pentru diagnostic sau tratament.
    Art. 57
    Produsele farmaceutice si kiturile RIA care contin materiale radioactive necesita obtinerea autorizatiei de securitate radiologica prealabil utilizarii lor.
    Art. 58
    Produsele radiofarmaceutice si kiturile RIA care contin materiale radioactive trebuie sa indeplineasca cerintele standardelor de radioprotectie si farmaceutice aplicabile privind:
    a) puritatea radionuclidica;
    b) activitatea specifica;
    c) puritatea radiochimica;
    d) puritatea chimica;
    e) proprietatile farmaceutice: toxicitate, sterilitate, pirogenitate etc.
    Art. 59
    Titularul de autorizatie va stabili o procedura de control al calitatii la produsele farmaceutice si kiturile RIA care contin materiale radioactive, in ceea ce priveste prepararea lor pentru administrare. Procedura va contine:
    a) instructiuni scrise la receptia produselor farmaceutice si a kiturilor care contin materiale radioactive sau generatorilor: verificarea corespondentei dintre documentele de pe ambalaj si cele scrise, inspectia vizuala, masuratori de activitate, stocarea corespunzatoare etc.;
    b) instructiuni scrise de preparare si administrare a produselor farmaceutice si kiturilor RIA care contin materiale radioactive, conform indicatiilor date de producator;
    c) teste de control al calitatii la generatoarele de radionuclizi, care sa contina: urmarirea activitatii zilnice a eluatului ca un indicator al functionarii generatorului, masurarea trecerii radionuclidului parinte in eluat, teste cromatografice pentru procentul de marcare cu radiotrasor;
    d) monitorizarea conditiilor de preparare: igiena, contaminare, aseptice etc.;
    e) modalitatea de etichetare si marcare a flacoanelor: radionuclid, compus, activitatea la data respectiva, volumul solutiei etc.;
    f) echipamentele utilizate: echipament de radiocromatografie, echipamente de control al sterilizarii, calibratoare de doza etc.;
    g) inregistrari privind activitatea administrata pacientilor: data injectarii/administrarii, numele pacientului, produsul radiofarmaceutic, activitatea injectata/administrata etc.
    Art. 60
    Produsele farmaceutice si kiturile RIA care contin materiale radioactive trebuie sa fie etichetate corespunzator. Eticheta trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    a) radionuclidul si denumirea chimica a preparatului;
    b) activitatea totala/data la care a fost masurata;
    c) data expirarii;
    d) numarul lotului de fabricatie;
    e) volumul solutiei, in cazul produselor in stare lichida;
    f) denumirea si sediul producatorului.

    Cerinte privind echipamentele
    Art. 61
    Toate echipamentele utilizate in medicina nucleara trebuie sa aiba autorizatie de securitate radiologica.
    Art. 62
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina un program de verificari si lucrari de intretinere a echipamentelor, care trebuie sa tina cont de recomandarile producatorului si ale furnizorului, precum si de criteriile de acceptabilitate prevazute in anexa nr. 5 la Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale.
    (2) Programul de verificari si lucrari de intretinere instituit trebuie sa contina:
    a) verificarile de acceptanta/referinta care se executa prin unitati autorizate de CNCAN, conform Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de punerea in functiune a echipamentelor, pentru a se asigura ca acestea opereaza in siguranta si conform specificatiilor producatorului;
    b) verificarile periodice care trebuie executate prin unitati autorizate de CNCAN, conform Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la intervale de un an pentru echipamentele cu o vechime mai mica de 10 ani si de 6 luni pentru celelalte;
    c) verificarile de rutina (zilnice, saptamanale sau lunare) care se executa de persoane desemnate in scris de responsabilul cu securitatea radiologica, la inceputul programului de lucru. Orice defectiune depistata in functionarea echipamentului va fi anuntata responsabilului cu securitatea radiologica.
    (3) Rezultatele verificarilor de rutina si periodice trebuie sa demonstreze conformitatea cu rezultatele verificarilor de acceptanta/referinta.
    (4) Rezultatele verificarilor de acceptanta/referinta, verificarilor periodice si de rutina, inclusiv informatiile despre defectiunile gasite si reparatiile executate, pentru fiecare tip de echipament, trebuie pastrate intr-un registru special.
    (5) Dupa fiecare reparare sau inlocuire a unei componente ce ar putea afecta parametrii specificati de producator, se vor reface verificarile de acceptanta.
    (6) Titularul de autorizatie trebuie sa consulte un expert in fizica medicala in vederea elaborarii procedurilor de control al calitatii.
    (7) Procedurile de control al calitatii trebuie sa cuprinda, pentru fiecare tip de echipament utilizat in laboratorul de medicina nucleara, cel putin urmatoarele: tipurile de verificari necesare fiecarui tip de echipament, procedurile de testare specifice, frecventa masuratorilor, procesarea datelor, interpretarea rezultatelor, limitele de acceptabilitate, instrumentele de masura, sursele radioactive de test si alte materiale necesare efectuarii verificarilor respective, persoanele responsabile pentru efectuarea testelor de control al calitatii etc. Verificarile minime recomandate pentru calibratoarele de doza, sistemele de numarare, camerele gama, SPECT si sistemele PET sunt prezentate in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4.

    Securitatea surselor radioactive
    Art. 63
    Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o procedura privind gestiunea, evidenta, miscarea si depozitarea surselor radioactive. Procedura trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) sistemul de gestiune si evidenta general si operativ;
    b) masurile necesare pentru prevenirea furtului, pierderii, distrugerii si utilizarii de catre persoane neautorizate;
    c) modalitatea si regulile de scoatere/de introducere a surselor radioactive din/in depozit, urmarirea locului de utilizare;
    d) inregistrarile miscarii si consumului surselor radioactive;
    e) responsabilitati;
    f) sanctiuni.

    Gestiunea si evidenta surselor radioactive
    Art. 64
    Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o evidenta primara si operativa a tuturor surselor radioactive pe care le utilizeaza in desfasurarea practicii, din care sa rezulte consumul de surse radioactive. Evidenta consumului de surse radioactive trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea produsului radiofarmaceutic/radionuclidului;
    b) activitatea la data producerii;
    c) producatorul si furnizorul sursei radioactive;
    d) data intrarii in evidenta;
    e) seria si numarul lotului de fabricatie;
    f) locul de depozitare;
    g) data si ora eliberarii din depozit sau a consumului;
    h) numele persoanelor care sunt desemnate sa le utilizeze;
    i) data si ora reintrarii in depozit, daca este cazul.

    Clasificarea zonelor
    Art. 65
    (1) Clasificarea zonelor se va face printr-o evaluare adecvata a riscului radiologic asociat utilizarii surselor de radiatii ionizante, tinand cont de posibilele cai de expunere la radiatii.
    (2) Camerele de preparare, depozitare, spatiul de depozitare temporara si camera de injectare a produselor radiofarmaceutice, camerele de imagistica, salile de asteptare pentru pacientii carora li s-a administrat un produs radiofarmaceutic in scop de diagnostic, saloanele pentru pacientii tratati, depozitele de deseuri radioactive trebuie clasificate ca zone controlate.
    (3) Pentru clasificarea zonelor se pot utiliza criteriile prevazute in tabelul nr. 2 din anexa nr. 4.
    (4) Cerinte pentru zona controlata:
    a) avertizare prin semnele prevazute de Normele fundamentale de securitate radiologica;
    b) existenta unor instructiuni adecvate la punctele de intrare in zonele controlate;
    c) existenta procedurilor specifice fiecarei zone controlate;
    d) controlul accesului prin:
    (i) proceduri administrative;
    (ii) bariere fizice cu sisteme de comunicare, daca este cazul;
    (iii) avertizoare luminoase si sonore;
    e) existenta mijloacelor adecvate pentru schimbarea hainelor, monitorizarea expunerii si contaminarii, decontaminarea personalului, plasate la intrarea/iesirea din zona controlata.
    Art. 66
    (1) Zona situata imprejurul zonei controlate este considerata zona supravegheata. Zona supravegheata trebuie descrisa si figurata in plan.
    (2) Cerinte pentru zonele supravegheate:
    a) semne de avertizare;
    b) controlul accesului persoanelor din populatie.
    Art. 67
    Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind clasificarea zonelor controlate si supravegheate, titularul de autorizatie are obligatia sa consulte un expert acreditat in protectie radiologica, care va certifica zonarea propusa.
    Art. 68
    Semnele de avertizare montate la toate punctele de acces trebuie sa indice clar delimitarea zonei controlate si supravegheate.
    Art. 69
    Accesul si desfasurarea de lucrari in zona controlata sunt permise urmatoarelor categorii de persoane:
    a) persoanelor expuse profesional, implicate in desfasurarea practicii de medicina nucleara;
    b) persoanelor care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor carora li s-au administrat produse radiofarmaceutice in vederea diagnosticului sau tratamentului.
    Art. 70
    Titularul de autorizatie trebuie sa asigure persoanelor care au acces in zonele controlate: mijloace adecvate pentru schimbarea hainelor, echipamente de radioprotectie adecvate, de monitorizare a expunerii si contaminarii si, dupa caz, de decontaminare, plasate la intrarea/iesirea din zona controlata.

    Cerinte pentru amplasarea si amenajarea laboratoarelor destinate desfasurarii practicii de medicina nucleara

    Cerinte privind amplasarea
    Art. 71
    Laboratoarele de medicina nucleara destinate terapiei cu surse radioactive trebuie amplasate, pe cat posibil, in cladiri speciale sau, daca acest lucru nu este posibil, obligatoriu intr-o aripa complet izolata de restul cladirii, la parter si cu intrare separata.
    Art. 72
    Laboratoarele de medicina nucleara destinate radiodiagnosticului in vivo cu surse radioactive trebuie amplasate, pe cat posibil, intr-o aripa izolata de restul incaperilor.
    Art. 73
    Laboratoarele de medicina nucleara destinate radiodiagnosticului in vitro cu surse radioactive nu necesita asigurarea unor conditii speciale de amplasare.
    Art. 74
    In cazul amplasarii laboratoarelor de medicina nucleara in interiorul unor cladiri in care se desfasoara si alte activitati, incaperile in care se desfasoara activitatile specifice laboratorului vor fi amplasate intr-o singura parte a cladirii, separate de alte activitati nenucleare si astfel incat sa fie asigurat circuitul functional al laboratorului.
    Art. 75
    In cazul laboratoarelor in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vivo si pentru terapie, unitatile de comanda ale instalatiilor de incalzire, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare cu apa si ale instalatiilor electrice trebuie amplasate in exteriorul incaperilor in care se desfasoara activitatea.
    Art. 76
    In cazul in care in cadrul laboratorului de medicina nucleara se utilizeaza simultan sursele radioactive deschise in scop terapeutic sau de diagnostic atat in vitro, cat si in vivo, spatiile de lucru specifice fiecarei categorii de amenajare, mentionate la art. 78, trebuie clar separate si delimitate.

    Cerinte privind amenajarea
    Art. 77
    Factorii ce trebuie luati in considerare pentru stabilirea categoriei de amenajare a laboratoarelor de medicina nucleara sunt:
    a) limita anuala de incorporare pentru radionuclizii ce vor fi utilizati, prevazuta in Normele fundamentale de securitate radiologica;
    b) tipul radionuclizilor si operatiile facute;
    c) riscul la expunerea externa si contaminare, asociat tipurilor de radionuclizi implicati;
    d) tipul tehnicii de diagnosticare sau tratament;
    e) activitatea maxima pe operatii de lucru, zilnica, saptamanala, lunara sau anuala.
    Art. 78
    Categoriile de amenajare ale laboratoarelor de medicina nucleara reprezinta gradul de protectie permis si sunt:
    a) categoria 1: laboratoare de medicina nucleara pentru terapie;
    b) categoria 2: laboratoare de medicina nucleara pentru diagnostic in vivo;
    c) categoria 3: laboratoare de medicina nucleara pentru diagnostic in vitro.
    Art. 79
    In cazul laboratoarelor de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vitro/in vivo si pentru terapie, pardoselile, tamplaria si suprafetele de lucru din incaperi trebuie realizate astfel incat sa poata fi usor spalate si decontaminate. In acest sens se vor respecta urmatoarele conditii:
    a) pardoseala trebuie sa fie acoperita cu materiale neabsorbante care sa se poata spala si curata cu usurinta, rezistente la actiunea agentilor de decontaminare;
    b) pardoseala trebuie sa reziste la greutatea ecranelor de protectie si sa fie neteda, fara crapaturi si rosturi, iar racordul intre pardoseala si pereti trebuie executat etans si rotunjit;
    c) peretii si tavanul se vor executa fara nici un fel de profil sau de ornamente, cu toate unghiurile executate etans si rotunjite, si se vor acoperi cu materiale neabsorbante, usor lavabile si rezistente la actiunea agentilor de decontaminare;
    d) pentru usi si ferestre se recomanda tamplarie metalica sau PVC, cu profile cat mai simple; ferestrele se vor monta fix, iar usile vor fi plane, preferabil batante;
    e) suprafetele de lucru trebuie sa reziste la greutatea ecranelor de protectie si sa fie acoperite cu materiale neabsorbante, usor lavabile si rezistente la actiunea agentilor chimici cu care se lucreaza. Aceste suprafete vor fi acoperite cu foi subtiri, confectionate din materiale absorbante, care dupa utilizare se vor considera deseuri radioactive.
    Art. 80
    Mobilierul utilizat in laboratoarele de medicina nucleara trebuie sa fie de constructie cat mai simpla, sa aiba o suprafata neteda, neabsorbanta si sa fie usor de decontaminat.
    Art. 81
    (1) Laboratoarele de medicina nucleara destinate terapiei cu surse radioactive trebuie sa fie prevazute cel putin cu:
    a) camere prevazute cu nise, boxe sau cu alte incinte ventilate si ecranate conform reglementarilor in vigoare pentru prepararea produselor radiofarmaceutice;
    b) incapere destinata depozitarii surselor radioactive;
    c) ecluze intre zonele controlate cu risc de contaminare si cele supravegheate care, in functie de volumul lucrarilor, trebuie asigurate cu:
    (i) dispozitive pentru curatirea preliminara a talpilor incaltamintei;
    (ii) un punct dozimetric si de control al contaminarii, prevazut cu facilitati pentru decontaminare, lavoar si/sau dus;
    (iii) un loc pentru dezbracarea echipamentului de protectie contaminat, prevazut cu banci si container pentru depozitarea temporara a echipamentului contaminat;
    d) saloane cu cel mult doua paturi, pentru spitalizarea pacientilor tratati, prevazute cu grupuri sanitare proprii, sisteme de ventilatie corespunzatoare si ecranate corespunzator;
    e) incinta prevazuta cu sisteme pentru depozitarea si tratarea excretiilor pacientilor;
    f) incapere pentru depozitarea si decontaminarea lenjeriei corporale si de pat a pacientilor;
    g) spatiu destinat pastrarii si decontaminarii veselei utilizate de pacienti;
    h) spatiu amenajat in saloanele pacientilor sau langa acestea, pentru depozitarea temporara a deseurilor contaminate, provenite de la pacientii tratati;
    i) echipamente de radioprotectie, mijloace de monitorizare a contaminarii si mijloace de decontaminare pentru personalul medical si pentru persoanele care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor, precum si pentru membrii familiei acestora;
    j) sistem centralizat de dozimetrie de arie si intercomunicare intre pacienti si personalul medical de garda;
    k) cabinet de consultatii pentru medicul practician;
    l) depozit de deseuri.
    (2) Accesul in zona supravegheata trebuie sa fie controlat astfel incat sa se asigure un flux continuu pentru trecerea personalului catre incaperile in care se desfasoara activitatea si trecerea inversa, prin doua locuri diferite, unul pentru personalul potential contaminat si celalalt pentru personalul necontaminat.
    Art. 82
    Laboratoarele de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vivo trebuie sa fie prevazute cel putin cu:
    a) camere prevazute cu nise, boxe sau cu alte incinte ventilate si ecranate conform reglementarilor in vigoare pentru prepararea produselor radiofarmaceutice si efectuarea dilutiilor de substante radioactive;
    b) incapere destinata depozitarii surselor radioactive si/sau a deseurilor radioactive;
    c) camere pentru injectarea pacientilor sau administrarea produselor radiofarmaceutice;
    d) camera pentru efectuarea investigatiilor diagnostice medicale in vivo;
    e) cabinet de consultatii pentru medicul practician;
    f) sali de asteptare separate pentru pacientii carora li s-au administrat produse radiofarmaceutice si pentru cei carora nu li s-au administrat produse radiofarmaceutice;
    g) instalatie de dusuri pentru personal;
    h) punct de control dozimetric;
    i) spatiu pentru decontaminarea si sterilizarea instrumentarului tehnico-medical;
    j) containere pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor radioactive provenite din desfasurarea practicii;
    k) grup sanitar pentru pacientii carora li s-au administrat produse radiofarmaceutice, separat de grupul sanitar al personalului sau al pacientilor carora nu li s-au administrat produse radiofarmaceutice.
    Art. 83
    Laboratoarele de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vitro trebuie sa fie prevazute cu:
    a) camera pentru pastrarea si prepararea solutiilor;
    b) nise, daca se efectueaza lucrari in care este posibila contaminarea aerului;
    c) se recomanda asigurarea unei instalatii de dus;
    d) incapere destinata depozitarii surselor radioactive si/sau a deseurilor radioactive;
    e) spatiu frigorific in depozitul de surse radioactive;
    f) incapere pentru prelucrarea produselor biologice radioactive;
    g) spatiu pentru efectuarea de teste in vitro;
    h) spatiu pentru radiometria in vitro a produselor biologice;
    i) spatiu pentru decontaminarea si sterilizarea instrumentarului tehnico-medical;
    j) spatiu pentru recoltarea de produse biologice.
    Art. 84
    In cazul in care in activitatea de diagnostic sau de tratament cu produse radiofarmaceutice sunt necesare testari pe animale de laborator, circuitul functional al acestei zone va fi complet separat de zonele destinate activitatii medicale la om.

    Cerinte privind ventilatia, epurarea aerului si incalzirea
    Art. 85
    Sistemele de ventilatie si de epurare a aerului din laboratoarele de medicina nucleara trebuie sa impiedice impurificarea, inclusiv contaminarea radioactiva a aerului din incaperile de lucru si a aerului atmosferic, peste limitele maxim admise.
    Art. 86
    Numarul de sisteme de ventilatie de aspiratie trebuie sa fie minim.
    Art. 87
    (1) Deplasarea aerului intre zone trebuie sa se faca de la zona nesupravegheata la zona supravegheata si apoi la zona controlata.
    (2) Presiunea din zona controlata trebuie sa fie mai mica decat in celelalte zone.
    (3) Gurile de introducere si de aspiratie trebuie prevazute cu filtre adecvate.
    (4) Gurile de introducere si de aspiratie trebuie plasate astfel incat sa asigure eliminarea eficace a aerului din incaperi si inlocuirea filtrelor cu usurinta.
    Art. 88
    In cladirile in care numai o parte este utilizata de laboratorul de medicina nucleara este necesara separarea completa a sistemului de ventilatie destinat incaperilor in care se lucreaza cu surse radioactive deschise de acela destinat pentru celelalte incaperi in care nu se lucreaza cu surse radioactive deschise.
    Art. 89
    (1) Inainte de a fi evacuat in atmosfera, aerul impurificat din camere, boxe si nise va fi trecut prin filtre amplasate cat mai aproape de sursele de contaminare, pentru a se reduce la minimum contaminarea conductelor principale de aer.
    (2) Filtrele utilizate vor fi tratate ca deseuri radioactive.
    (3) Se va asigura monitorizarea adecvata a efluentilor gazosi evacuati.
    Art. 90
    Laboratoarele de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vivo si pentru terapie, in afara sistemelor de purificare a aerului, vor fi prevazute cu cosuri de evacuare, a caror inaltime trebuie sa asigure o dispersie adecvata a aerului.
    Art. 91
    Se interzic recircularea aerului si ventilarea incaperilor fara utilizarea unor sisteme mecanice de ventilatie in laboratoarele de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vivo si pentru terapie.
    Art. 92
    (1) Ventilatoarele care introduc aerul vor fi amplasate astfel incat conductele de aer proaspat, racordate la partea de aspiratie a ventilatoarelor, sa nu treaca prin incaperi sau spatii contaminate, iar ventilatoarele de aspiratie a aerului din incaperile contaminate vor fi astfel amplasate incat conductele racordate la gura de refulare a ventilatoarelor sa nu treaca prin incaperi sau spatii a caror contaminare trebuie evitata.
    (2) Aerul curat introdus va fi incalzit la temperatura adecvata (circa 20 grade C).

    Cerinte privind alimentarea cu apa si canalizarea
    Art. 93
    (1) Laboratoarele de medicina nucleara trebuie prevazute cu alimentare cu apa rece si apa calda legate la retele publice.
    (2) In laboratoarele de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vivo si pentru terapie, in afara de instalatia de canalizare normala si separat de aceasta, trebuie prevazut un sistem de canalizare radioactiva, cu doua canalizari distincte pentru:
    a) efluenti cert radioactivi care trebuie dirijati spre o instalatie de tratare sau spre rezervoare de stocare, din care ulterior pot fi eliberati in mediu, conform prevederilor art. 127 - 133;
    b) efluenti suspecti radioactivi care trebuie dirijati spre rezervoare de retentie si, dupa un prealabil control al radioactivitatii pentru verificarea indeplinirii prevederilor art. 127 - 133, evacuati la canalizarea publica sau tratati.
    Art. 94
    Pentru laboratoarele de medicina nucleara in care se utilizeaza surse radioactive pentru diagnostic in vitro se recomanda a fi prevazut un sistem de canalizare radioactiva pentru efluenti suspecti radioactivi, in afara de canalizarea normala si separat de aceasta.
    Art. 95
    Instalatiile de canalizare si rezervoarele trebuie protejate anticorosiv.
    Art. 96
    (1) Rezervoarele pentru colectarea efluentilor radioactivi trebuie sa fie usor accesibile si asigurate impotriva scaparilor de fluid radioactiv.
    (2) Rezervoarele vor fi prevazute cu instalatii de prelevare de probe in vederea analizarii periodice a continutului radioactiv.

    Depozitarea
    Art. 97
    (1) Depozitarea surselor radioactive trebuie sa fie facuta numai intr-o camera special amenajata, in care nu sunt depozitate si alte produse sau instrumente necesare desfasurarii practicii, ori intr-un container de stocare, ferite de riscul inundarii si care le pot proteja impotriva degradarilor mecanice si/sau datorate actiunii factorilor de mediu, fiind prevazute cu:
    a) sistem corespunzator de asigurare impotriva sustragerii;
    b) radiodebitmetru in depozitul de surse radioactive sau avertizor de radiatii cu prag de alarmare;
    c) ecrane corespunzatoare impotriva radiatiei gama, astfel incat debitul dozei pentru personalul expus profesional, singurul care are acces in depozit, sa nu depaseasca valoarea de 7,5 microSv/h;
    d) sisteme corespunzatoare de avertizare si, dupa caz, mijloace de stingere a incendiului;
    e) sisteme de ventilatie adecvate, daca este cazul.
    (2) Usa de acces in depozitul de surse radioactive sau containerul de stocare trebuie sa fie marcat clar cu simbolul "Pericol de radiatii" si prevazut cu sistem de alarma a deschiderii neautorizate.
    (3) In cazul depozitului de surse radioactive se va asigura un compartiment special, suficient de mare, pentru depozitarea in siguranta a deseurilor radioactive solide, a generatorilor epuizati si a containerelor, daca nu exista o camera special amenajata pentru depozitarea deseurilor radioactive.

    Cerinte privind echipamentele si mijloacele de radioprotectie
    Art. 98
    (1) Laboratoarele si zonele in care se utilizeaza surse radioactive deschise de radiatii trebuie prevazute, dupa caz, cel putin cu urmatoarele:
    a) mijloace de radioprotectie:
    (i) dispozitive prin care se mareste distanta dintre persoana expusa profesional si sursa radioactiva: forceps, cleste, manipulatori etc.;
    (ii) containere ecranate pentru depozitarea temporara, in timpul lucrului, a surselor deschise de radiatii;
    (iii) containere cu peretii dubli, avand peretele exterior necasabil, pentru probe radioactive lichide;
    (iv) tavi pentru lucrul cu surse deschise de radiatii;
    (v) pipete sau seringi automate sau de unica folosinta;
    (vi) ecrane pentru seringi si fiole;
    (vii) pereti sau castele de plumb;
    (viii) ecrane din geam din sticla plumbata;
    (ix) ecrane cu perspex pentru ecranarea radiatiilor beta;
    b) echipamente individuale:
    (i) de lucru: halate si incaltaminte de laborator, manusi impermeabile, masti, bonete etc.;
    (ii) de radioprotectie: sorturi plumbate, manusi plumbate, manusi impermeabile suficient de groase pentru lucrul cu radionuclizi beta, masti pentru protectia respiratiei in cazul urgentelor radiologice etc.
    (2) Echipamentele de radioprotectie utilizate trebuie sa aiba autorizatie de securitate radiologica, emisa de CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 99
    Echipamentele individuale de radioprotectie trebuie utilizate in zonele in care exista risc de contaminare, atat pentru a proteja corpul sau imbracamintea purtatorului, cat si pentru a evita imprastierea contaminarii in alte zone.
    Art. 100
    La toate echipamentele individuale, fie de lucru, fie de radioprotectie, trebuie verificata contaminarea si, dupa caz, inlaturata inainte de a se parasi zona controlata.

    CAP. 6
    Expunerea medicala

    Responsabilitati
    Art. 101
    Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca:
    a) pacientii sunt expusi numai daca expunerea a fost prescrisa de un medic ordonator;
    b) medicii specialisti de medicina nucleara asigura radioprotectia pacientilor atat prin prescrierea, cat si prin modul de administrare a dozei;
    c) expunerea persoanelor care sustin sau ingrijesc pacientii si a membrilor familiilor pacientilor se supune constrangerilor de doza;
    d) cerintele de control al calitatii sunt indeplinite in cazul diagnosticului si terapiei cu surse deschise de radiatii, prin consultarea unui expert in fizica medicala;
    e) personalul este instruit in utilizarea surselor radioactive si echipamentelor folosite in medicina nucleara, a echipamentelor pentru masurarea si detectia radiatiilor, a sistemelor si dispozitivelor de siguranta, adecvat functiei si responsabilitatii care ii revin, si cunoaste procedura aplicabila in caz de urgenta radiologica;
    f) personalul respecta regulile si procedurile aplicabile pentru radioprotectia pacientilor.

    Justificarea expunerilor medicale
    Art. 102
    (1) Expunerile medicale trebuie sa fie justificate, luandu-se in considerare beneficiile aduse de diagnostic sau de terapie, riscul implicat de expunerea la radiatii, precum si existenta unor metode alternative care nu implica expunerea la radiatii ionizante: ultrasunete, RMN etc.
    (2) Expunerile persoanelor care participa voluntar la programele de cercetare medicala sau biomedicala de diagnostic ori de terapie sunt justificate numai daca beneficiul adus societatii, prin cunostintele dobandite, este net superior detrimentului pe care radiatiile ionizante il aduc individului.
    (3) Expunerile persoanelor care participa la programe de cercetare medicala sau biomedicala trebuie sa se faca pe baza de voluntariat, conform prevederilor Declaratiei de la Helsinki si ale Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale.

    Optimizarea expunerilor medicale
    Art. 103
    Titularul de autorizatie trebuie sa se asigure ca:
    a) medicul specialist de medicina nucleara care prescrie sau conduce expunerea in scop de diagnostic:
    (i) mentine expunerea la minimum necesar pentru a obtine informatia dorita;
    (ii) ia in considerare toate informatiile relevante de la expunerile anterioare, cu scopul de a evita orice expuneri suplimentare;
    (iii) ia in considerare nivelurile de referinta pentru expunerile medicale, stabilite in Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale;
    b) personalul implicat in expunerea medicala reduce expunerea pacientului, fara a diminua calitatea imaginii, prin:
    (i) selectarea adecvata a celui mai bun produs radiofarmaceutic si activitatea acestuia;
    (ii) utilizarea metodelor de blocare a absorbtiei produsului radiofarmaceutic in organele nesupuse studiului si, respectiv, de accelerare a excretiei, dupa caz;
    (iii) utilizarea metodelor de achizitie si procesare adecvate;
    c) administrarea de produse radiofarmaceutice femeilor insarcinate sau care ar putea fi insarcinate este evitata;
    d) pentru femeile care alapteaza, se stopeaza alaptarea pana cand produsul radiofarmaceutic nu mai este excretat in lapte in cantitati estimate sa conduca la o doza efectiva inacceptabila pentru nou-nascut;
    e) administrarea produselor radiofarmaceutice la copii in scop de diagnostic se face numai daca exista indicatii clinice, iar activitatea administrata este redusa fie conform greutatii si suprafetei corpului, fie conform altor criterii aplicabile.
    Art. 104
    Titularul de autorizatie trebuie sa informeze in scris:
    a) pacientii cu privire la riscul asociat procedurii;
    b) pacientii care au primit produse radiofarmaceutice in scop de terapie cu privire la minimizarea contactului cu membrii familiei, cu minorii si cu femeile care pot fi sau sunt insarcinate.

    Proceduri de diagnostic
    Art. 105
    Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina proceduri de diagnostic prin care sa fie asigurate, dupa caz, cel putin urmatoarele:
    a) identificarea corecta a pacientilor;
    b) protocoale scrise, pentru fiecare tip de investigatie, elaborate astfel incat informatia obtinuta sa fie maxima, luandu-se in considerare nivelul de referinta pentru respectiva investigatie;
    c) inregistrarea corecta a detaliilor pentru pacient;
    d) alegerea corecta a conditiilor de achizitie astfel incat calitatea imaginii sa fie optima: alegerea colimatorului, absenta contaminarii colimatorului, fereastra de energie, marimea matricii de achizitie, timpul de achizitie, inclinarea colimatorului, parametrii SPECT, PET, factorul de marire etc.;
    e) utilizarea metodelor de blocare a absorbtiei produsului radiofarmaceutic in organele nesupuse studiului si, respectiv, de accelerare a excretiei, dupa caz;
    f) evitarea cresterii concentratiei radioactive in incaperea de lucru, prin eliminarea in exterior sau prin colectarea pe filtre sau intr-un container fara scurgeri in cazurile in care se administreaza gaze radioactive precum 133Xe sau aerosoli;
    g) protectia impotriva contaminarii externe a pacientilor care au primit oral sau prin inhalare substante radioactive, prin asigurarea unui sort din material plastic pentru protejarea hainelor;
    h) doza efectiva a fatului sau a copilului alaptat, ca urmare a expunerii medicale a mamei, sa fie mai mica de 1 mSv;
    i) informarea, in scris si oral, a persoanelor carora li s-au administrat produse radiofarmaceutice si a insotitorilor acestora asupra precautiilor necesare si a riscului implicat, in cazul administrarii unei activitati mai mari de 30 MBq de 131I.
    Art. 106
    Titularii de autorizatie trebuie:
    a) sa se asigure ca nivelurile de referinta pentru expunerile medicale sunt stabilite si respectate, conform prevederilor Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale, si ca acestea sunt utilizate de personalul medical implicat in desfasurarea practicii de medicina nucleara;
    b) sa dispuna masuri corective in cazul in care dozele sau activitatile sunt sub nivelurile de referinta si din acest motiv expunerile nu furnizeaza o buna informatie pentru diagnostic, astfel incat nu conduc la un beneficiu pentru pacient;
    c) sa dispuna revizuirea procedurilor daca activitatile utilizate depasesc nivelurile de referinta, in vederea asigurarii unei protectii optimizate a pacientului si mentinerii nivelurilor adecvate pentru o buna practica.

    Aplicatii terapeutice
    Art. 107
    Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina proceduri aplicabile in cazul terapiei, prin care sa fie asigurate, dupa caz, cel putin urmatoarele:
    a) identificarea corecta a pacientilor;
    b) inregistrarea corecta a detaliilor pentru pacient;
    c) informarea, in scris si oral, a pacientului cu privire la masurile necesare pentru a minimiza expunerea membrilor familiei si a publicului;
    d) prevenirea imprastierii contaminarii prin voma si excretii;
    e) limitarea si urmarirea deplasarilor pacientilor aflati in curs de tratament, prin sistemul dozimetric instalat in zona controlata;
    f) conditiile necesare astfel incat doza efectiva a fatului, ca urmare a expunerii medicale a mamei, sa fie mai mica de 1 mSv;
    g) transmiterea catre pacienti a recomandarilor privind conceptia dupa terapia cu surse deschise de radiatii ionizante;
    h) regulile de externare a pacientilor dupa ce li s-au administrat doze terapeutice.

    Alaptarea
    Art. 108
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa verifice daca o pacienta alapteaza, inainte de inceperea oricarei proceduri de medicina nucleara. In caz afirmativ trebuie sa se acorde o atentie speciala justificarii si optimizarii expunerii medicale, luandu-se in considerare atat expunerea mamei, cat si a copilului.
    (2) Titularul de autorizatie trebuie sa furnizeze pacientei recomandari scrise privind necesitatea intreruperii alaptarii.
    (3) Recomandarile date trebuie sa asigure ca doza efectiva primita de copil este mai mica de 1 mSv.
    (4) Alaptarea trebuie interzisa in cazul terapiei cu surse deschise de radiatii.
    (5) Tabelul nr. 3 din anexa nr. 4 poate fi utilizat in vederea recomandarii perioadelor pentru intreruperea alaptarii. Pentru alte produse radiofarmaceutice decat cele prevazute in acest tabel, expertul in fizica medicala va elabora proceduri scrise, ce vor fi supuse aprobarii de catre CNCAN.

    Conceptia dupa terapia cu surse radioactive deschise
    Art. 109
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa furnizeze pacientilor recomandari scrise privind perioadele pentru evitarea conceptiei dupa terapia cu surse radioactive deschise.
    (2) Dupa un tratament cu surse radioactive deschise, pacienta trebuie instiintata in scris ca trebuie sa evite sarcina pentru o perioada adecvata.
    (3) Recomandarile date trebuie sa asigure ca doza efectiva primita de fat este mai mica de 1 mSv.
    (4) Tabelul nr. 4 din anexa nr. 4 poate fi utilizat in vederea recomandarii perioadelor pentru evitarea sarcinii. Pentru alte produse radiofarmaceutice decat cele prevazute in acest tabel, expertul in fizica medicala va elabora proceduri scrise, ce vor fi supuse aprobarii de catre CNCAN.
    Art. 110
    (1) Pentru pacientii de sex masculin se va evita conceptia pentru o perioada de 6 luni dupa tratament, in cazul terapiei cu 131I, 32P sau 89Sr clorura.
    (2) Pentru alte produse radiofarmaceutice decat cele mentionate la alin. (1), expertul in fizica medicala va elabora proceduri scrise, ce vor fi supuse aprobarii de catre CNCAN.

    Dozimetria clinica
    Art. 111
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o procedura de dozimetrie clinica, prin care sa se asigure ca:
    a) parametrii fizici si calitatea produselor radiofarmaceutice preparate in vederea utilizarii in diagnostic sau tratament sunt verificati;
    b) activitatea care trebuie administrata este determinata, masurata si inregistrata in momentul administrarii pentru procedurile de diagnostic;
    c) dozele absorbite in organele relevante si doza efectiva sunt determinate si documentate pentru activitatea ce se administreaza conform protocolului clinic;
    d) dozele absorbite de organele relevante sunt determinate si documentate in cazul terapiei.
    (2) Titularul de autorizatie trebuie sa consulte un expert in fizica medicala in vederea elaborarii procedurii prevazute la alin. (1).

    Constrangeri de doza
    Art. 112
    Titularul de autorizatie trebuie sa aplice constrangeri oricarei doze primite de persoanele care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor, precum si de membrii familiei acestora. Constrangerile aplicate nu vor conduce la doze mai mari decat urmatoarele valori:
    a) 1 mSv pentru copii si pentru embrion/fat;
    b) 3 mSv pentru adulti cu varsta de pana la 60 de ani;
    c) 15 mSv pentru adulti cu varsta de peste 60 de ani.

    Activitatea maxima la care pacientii pot fi externati
    Art. 113
    Pacientii care au primit un tratament cu produse radiofarmaceutice pot fi externati numai daca dozele efective primite de membrii familiei si de alte persoane implicate in ingrijirea acestora, cauzate de activitatea reziduala, nu depasesc constrangerile de doza stabilite conform art. 112.
    Art. 114
    (1) Titularul de autorizatie, prin consultarea unui expert in fizica medicala, trebuie sa stabileasca o procedura pentru externarea pacientilor carora li s-au administrat produse radiofarmaceutice in scop terapeutic. Procedura va demonstra ca sunt indeplinite constrangerile de doza prevazute la art. 112 si va cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) stabilirea nivelului pentru activitatea reziduala sau a debitului de doza masurat la 1 m de pacient, peste care pacientii pot fi externati;
    b) protocolul de masurare;
    c) instructiuni scrise ce vor fi inmanate pacientului la externare si perioadele pentru care aceste instructiuni trebuie sa fie urmate;
    d) inregistrarea masuratorilor facute la externare.
    (2) Instructiunile scrise prevazute la alin. (1) lit. c) vor cuprinde cel putin urmatoarele aspecte, dupa caz:
    a) distanta minima ce trebuie pastrata intre pacient si membrii familiei sau alte persoane cu care acesta vine in contact; de exemplu, minimum 1 m pentru perioade scurte, minimum 2 m pentru perioade de peste o ora;
    b) distanta ce trebuie pastrata intre pacient si femeile insarcinate;
    c) comportamentul pe care pacientul trebuie sa il aiba fata de copiii cu varsta de pana la 10 ani, de exemplu evitarea pe cat posibil a contactului cu acestia; in cazul copiilor sub 2 ani este de preferat ca acestia sa nu locuiasca pe o perioada definita cu pacienti tratati cu produse radiofarmaceutice;
    d) utilizarea obiectelor/instalatiilor sanitare, a veselei etc.;
    e) perioada de evitare a conceptiei;
    f) perioada de intrerupere a alaptarii;
    g) conditiile in care pacientul isi poate relua serviciul;
    h) evitarea locurilor aglomerate;
    i) restrictii privind transportul in comun;
    j) circumstantele speciale in care este necesara informarea personalului medical implicat in tratamentul/ingrijirea medicala ulterioara a pacientului tratat cu produse radiofarmaceutice: operatii de urgenta, alte ingrijiri medicale etc.
    (3) Tabelul nr. 5 din anexa nr. 4 poate fi utilizat in vederea stabilirii perioadelor recomandate pentru urmarea instructiunilor scrise, primite de catre pacientul tratat cu 131, la externare.
    Art. 115
    (1) Titularul de autorizatie va investiga prompt urmatoarele situatii:
    a) orice tratament administrat in mod gresit unui pacient cu un alt produs radiofarmaceutic sau cu o doza ori o fractiune de doza, alta decat cea prescrisa de medicul specialist, care poate duce la efecte secundare acute;
    b) orice expunere in scop de diagnostic, mai mare/mica decat cea prescrisa sau care conduce la reluarea procedurii, rezultand astfel o crestere substantiala a nivelurilor de referinta stabilite;
    c) orice defectiune sau functionare necorespunzatoare a echipamentelor, orice accident, eroare sau alta situatie neprevazuta care poate conduce la o expunere a pacientului semnificativ mai mare decat cea prescrisa.
    (2) In oricare dintre cazurile prezentate mai sus, titularul de autorizatie va consulta un expert in fizica medicala, pentru:
    a) a calcula sau a estima dozele primite si distributia lor in corpul pacientului;
    b) a indica si a implementa masurile corective necesare pentru a preveni recurenta acestor situatii;
    c) a transmite catre CNCAN si directia de sanatate publica, cat mai curand posibil dupa investigatie, un raport scris privind cauzele incidentului.

    Inregistrari medicale
    Art. 116
    Titularul de autorizatie trebuie sa pastreze, pentru o perioada de 10 ani, informatiile privind tipurile de produse radiofarmaceutice si activitatile administrate voluntarilor care participa la programele de cercetare.
    Art. 117
    Foaia de observatie clinica a pacientilor tratati cu produse radiofarmaceutice trebuie sa cuprinda si cel putin urmatoarele date obligatorii:
    a) produsul radiofarmaceutic administrat, calea de administrare, activitatea si data administrarii;
    b) numele persoanei care a efectuat controlul activitatii administrate, metoda de control si datele necesare identificarii respectivei livrari a produsului radiofarmaceutic;
    c) inregistrarea masuratorilor facute la externare.

    Expunerea persoanelor din populatie
    Art. 118
    Accesul persoanelor care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor, precum si al membrilor familiei acestora in zonele controlate si in zonele supravegheate trebuie controlat.
    Art. 119
    Persoanele care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor, precum si membrii familiei acestora trebuie sa fie insotiti in zonele controlate de catre o persoana instruita cu privire la masurile de radioprotectie si securitate din acea zona si sa fie informati cu privire la regulile pe care trebuie sa le respecte.
    Art. 120
    (1) Pentru asigurarea radioprotectiei persoanelor care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor, precum si a membrilor familiei acestora, in zonele de terapie cu surse radioactive deschise se recomanda existenta unui paravan sau a unui geam plumbat in salonul pacientului.
    (2) Pentru controlul dozei persoanelor care participa la sustinerea si ingrijirea pacientilor, precum si a membrilor familiei acestora se vor utiliza dozimetre individuale (digitale, cu citire directa etc.), iar doza incasata va fi inregistrata la fiecare vizita si pentru fiecare dintre persoanele mentionate.
    Art. 121
    In cazul in care starea pacientilor carora li s-au administrat produse radiofarmaceutice in scop terapeutic necesita o interventie chirurgicala, trebuie luate masurile necesare pentru evitarea contaminarii radioactive a salii de operatie, a personalului medical implicat si a instrumentelor.
    Art. 122
    Dupa terminarea interventiei chirurgicale, responsabilul cu securitatea radiologica trebuie sa asigure verificarea contaminarii instrumentarului folosit, a salii de operatie si a personalului medical implicat.
    Art. 123
    (1) Cadavrele continand o activitate de cel mult:
    a) 1 MBq de 131I;
    b) 0,1 MBq de 90Y;
    c) 0,1 MBq de 32P
pot fi incinerate/inhumate fara a fi necesare masuri speciale de radioprotectie.
    (2) Pentru alte produse radiofarmaceutice decat cele mentionate la alin. (1), expertul in fizica medicala va elabora proceduri scrise, ce vor fi supuse aprobarii de catre CNCAN.
    Art. 124
    (1) Incadrarea in conditiile prevazute la art. 123 trebuie certificata in scris de catre expertul in fizica medicala si de responsabilul cu radioprotectia.
    (2) Se va tine evidenta certificatelor eliberate conform alin. (1) de catre unul dintre responsabilii cu radioprotectia desemnati pentru laboratorul de medicina nucleara.
    Art. 125
    (1) Autorizatia pentru autopsie, pentru efectuarea de examene anatomopatologice post-mortem, pentru imbalsamare sau incinerare va fi eliberata de directia de sanatate publica.
    (2) Evidenta autorizatiilor eliberate conform alin. (1) se va tine de catre emitent.

    Deseurile radioactive
    Art. 126
    In vederea clasificarii ca deseuri radioactive, urmatoarele deseuri provenite din practica de medicina nucleara trebuie supuse cerintelor prezentelor norme:
    a) surse radioactive inchise ce au fost utilizate pentru testare, controlul calitatii si calibrarea echipamentelor;
    b) generatori de radionuclizi consumati;
    c) excretii provenite de la pacientii tratati cu surse deschise de radiatii;
    d) solutiile preparate, dar care nu au fost utilizate in scop de diagnostic, de terapie sau in vederea efectuarii unor teste de control al calitatii;
    e) deseuri lichide cu radioactivitate foarte scazuta (de exemplu, provenite de la masinile de spalat);
    f) lichide nemiscibile cu apa (de exemplu, fluidele de scintilatie);
    g) deseuri solide: pipete, seringi utilizate pentru radionuclizi cu timp de viata relativ lung (32P), filtre;
    h) deseuri solide cu radioactivitate foarte scazuta: seringi, pipete, sticla, fiole sau altele provenite din decontaminare;
    i) gaze radioactive;
    j) cenusa de la incinerare;
    k) deseuri provenite din cercetarea medicala.
    Art. 127
    Sursele radioactive, inclusiv substantele, materialele si obiectele contaminate ce au rezultat in urma practicii de medicina nucleara, pot fi eliberate de cerintele Normelor fundamentale de securitate radiologica numai daca valorile concentratiei activitatilor/activitatii specifice sunt mai mici sau cel mult egale cu nivelurile de eliberare de sub cerintele de autorizare, stabilite de CNCAN in prezentele norme.
    Art. 128
    Deseurile contaminate radioactiv, precum si sursele de radiatii ionizante ce nu mai pot fi utilizate in practica de medicina nucleara, avand timpul de injumatatire de pana la 100 de zile, pot fi colectate si depozitate temporar pana cand au atins valori mai mici sau cel mult egale cu nivelurile de eliberare de sub cerintele de autorizare, stabilite de CNCAN in prezentele norme.
    Art. 129
    (1) Deseurile solide sunt considerate deseuri radioactive numai daca acestea nu indeplinesc criteriile prevazute la art. 133 sau daca activitatea data de radionuclizii ce emit radiatii beta sau gama depaseste 10 kBq/kg si activitatea data de radionuclizii ce emit radiatii alfa depaseste 1 kBq/kg. Activitatea se poate media pentru o cantitate de deseuri ce nu depaseste 10 kg.
    (2) Deseurile solide care nu sunt considerate deseuri radioactive conform criteriilor mentionate la alin. (1) pot fi tratate ca deseuri rezultate din activitati medicale.
    Art. 130
    Solutiile ce contin lichide de scintilatie sau alte deseuri lichide ce contin solventi organici nu sunt considerate deseuri radioactive numai daca:
    a) concentratia radioactiva nu depaseste 10 Bq/ml si nu exista radionuclizi alfa emitatori;
    b) concentratia radioactiva nu depaseste 100 Bq/ml si exista numai 14C sau 3H.
    Art. 131
    (1) Limitele de activitate pentru substantele radioactive, exceptand cele prevazute la art. 130, ce pot fi deversate la sistemul de canalizare sunt urmatoarele:
    a) activitatea totala maxima ce poate fi eliberata la canalizare printr-o singura deversare este de 2,5 ALI_min, dar nu mai mult de 100 MBq;
    b) activitatea totala maxima ce poate fi eliberata la canalizare intr-o luna este de 25 ALI_min, dar nu va depasi 100 GBq intr-un an;
    c) activitatea totala maxima ce poate fi eliberata la canalizare printr-o singura deversare, pentru mai multi radionuclizi, indeplineste conditia:

     ____
     \        A_k
      >   ----------- </= 2,5
     /___  ALI_min,k
       k

    d) activitatea totala maxima ce poate fi eliberata la canalizare intr-o luna, pentru mai multi radionuclizi, indeplineste conditia:

     ____
     \        A_k
      >   ----------- </= 25,
     /___  ALI_min,k
       k

    unde:
    A_k reprezinta activitatea radionuclidului k;
    ALI_min,k reprezinta cea mai mica valoare calculata pentru limita anuala de incorporare pentru radionuclidul k.

    (2) In tabelul nr. 6 din anexa nr. 4 sunt recomandate valorile ALI_min pentru cel mai des utilizati radionuclizi. Pentru calcularea ALI_min pentru alti radionuclizi se vor utiliza limitele de doza si dozele efective angajate pe unitatea de incorporare, prevazute in Normele fundamentale de securitate radiologica.
    Art. 132
    (1) Emisia substantelor radioactive gazoase in mediu trebuie sa indeplineasca relatia:

     ____
     \      C_k
      >   ------- </= 1,
     /___  CMA_k
       k

    unde:
    C_k reprezinta concentratia activitatii radionuclidului k;
    CMA_k reprezinta concentratia maxima admisa pentru radionuclidul k si este egala cu 1% din concentratia derivata in aer a radionuclidului k.

    (2) In tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 sunt recomandate valorile CMA pentru cel mai des utilizati radionuclizi. Pentru calcularea concentratiei derivate in aer/CMA pentru alti radionuclizi se vor utiliza limitele de doza si dozele efective angajate pe unitatea de incorporare prin inhalare, prevazute in Normele fundamentale de securitate radiologica.
    Art. 133
    (1) Deseurile solide cu radioactivitate scazuta pot fi predate ca deseuri rezultate din activitati medicale, inclusiv pentru incinerare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) activitatea unui singur container de deseuri nu depaseste 2,5 ALI_min si debitul dozei la suprafata containerului este de pana la 5 microSv/h;
    b) activitatea maxima predata de catre un laborator de medicina nucleara in timpul unei luni nu depaseste 25 ALI_min;
    c) activitatea maxima predata intr-un an nu depaseste 100 GBq;
    d) daca deseurile contin diferiti radionuclizi, se vor respecta relatiile prevazute la art. 131.
    (2) Deseurile ce urmeaza a fi predate ca deseuri rezultate din activitati medicale, inclusiv in vederea incinerarii, nu trebuie sa contina surse de radiatii inchise cu activitatea mai mare decat nivelurile de exceptare stabilite in Normele fundamentale de securitate radiologica.
    (3) Sursele de radiatii inchise ce nu pot fi predate ca deseuri rezultate din activitati medicale vor fi predate unui titular autorizat de CNCAN pentru colectarea si dispunerea ca deseuri radioactive sau vor fi returnate la producator.
    Art. 134
    Titularul de autorizatie trebuie sa instituie si sa mentina o evidenta primara si operativa a tuturor tipurilor de deseuri radioactive rezultate - lichide, solide, gazoase. Evidenta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    a) tipul deseului;
    b) denumirea produsului radiofarmaceutic/denumirea radionuclidului;
    c) activitatea deseului la data depozitarii;
    d) locul de depozitare;
    e) activitatea deseului la data predarii/eliberarii in mediu;
    f) denumirea titularului autorizat de CNCAN catre care s-au transferat deseurile, daca este cazul;
    g) numele responsabilului cu securitatea radiologica si al persoanei care a predat sau a eliminat deseurile radioactive.
    Art. 135
    Titularul de autorizatie, cu ajutorul unui expert acreditat in protectie radiologica, trebuie sa instituie si sa mentina o procedura privind modul de colectare, tratare, eliminare si masurare a deseurilor radioactive provenite din practica de medicina nucleara, prin care:
    a) sa asigure ca activitatea si volumul oricaror deseuri radioactive rezultate de la sursele radioactive, pentru care este responsabil, sunt tinute la un nivel cat se poate de mic si ca deseurile sunt administrate si gestionate conform reglementarilor CNCAN aplicabile;
    b) sa asigure ca eliminarea deseurilor radioactive in sistemele de deseuri sau de canalizare publice se face in limitele prevazute de prezentele norme;
    c) sa mentina responsabilitatile pe care le are asupra surselor radioactive si deseurilor radioactive pana in momentul in care s-au perfectat formele de transfer al acestora la un nou titular autorizat sau au fost predate la o unitate de tratare si de dispunere a deseurilor radioactive.

    CAP. 7
    Urgente radiologice. Planificarea si pregatirea interventiei

    Art. 136
    (1) Titularul de autorizatie are obligatia sa identifice incidentele/accidentele care ar putea afecta expusii profesional si/sau persoane din populatie si sa pregateasca o procedura pentru urgente.
    (2) Procedura pentru urgente trebuie sa contina planurile de interventie pentru urgentele radiologice identificate.
    (3) Titularul de autorizatie poate contracta executarea interventiei in caz de urgenta radiologica cu o unitate autorizata pentru interventie. Contractul trebuie sa prevada clar responsabilitatile celor doua parti.
    Art. 137
    Evenimentele pentru care trebuie sa fie elaborate planuri de urgenta sunt incendiul, calamitatile naturale (inundatii, cutremure) si, dupa caz, urmatoarele:
    a) spargerea fiolei ce contine materialul radioactiv sau a celei din generatorul de 99Tc;
    b) pierderea unor surse radioactive in spatiul laboratorului;
    c) contaminarea accidentala a unor zone;
    d) spargerea rezervoarelor de deseuri radioactive sau a celor suspect radioactive;
    e) administrarea catre pacient a unei activitati mai mari decat cea stabilita prin nivelurile de referinta.

    Planul de interventie
    Art. 138
    (1) Pentru realizarea planului de interventie trebuie consultat un expert acreditat in protectie radiologica pentru practica de medicina nucleara.
    (2) Expertul acreditat in protectie radiologica trebuie sa avizeze planul de interventie.
    Art. 139
    Planul de interventie trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
    a) identificarea accidentelor potentiale si a altor evenimente care ar putea aparea in timpul desfasurarii practicii de medicina nucleara si evaluarea riscurilor potentiale asociate acestora;
    b) identificarea tuturor persoanelor autorizate sa participe la diferitele faze ale interventiei;
    c) identificarea tuturor persoanelor sau organizatiilor care trebuie notificate in caz de incident, inclusiv posibilitatea de contactare a acestora (telefon, fax, e-mail, adrese);
    d) indicatii privind modul de recunoastere a momentului in care este necesar sa fie implementat un anumit plan de interventie;
    e) instructiuni specifice pentru fiecare situatie de urgenta identificata;
    f) instructiuni speciale care trebuie urmate in cazul in care exista riscul pierderii de vieti omenesti;
    g) identificarea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor necesare interventiei;
    h) instructiuni privind inlaturarea panicii, interzicerea atingerii surselor radioactive cu mana, retragerea la distanta, planificarea etapelor urmatoare si implementarea acestora, limitarea la masuri de interventie care sunt in concordanta cu gradul de experienta si competenta de care se dispune, solicitarea sprijinului sau asistentei tehnice.
    Art. 140
    (1) Responsabilul cu securitatea radiologica raspunde de aplicarea concreta a planului de interventie aprobat.
    (2) Periodic se vor executa exercitii de interventie pentru implementarea si aplicarea planului de interventie aprobat.
    (3) Se vor pastra inregistrarile exercitiilor efectuate si ale dozelor incasate.
    Art. 141
    Prealabil desfasurarii interventiei, participantii la interventie trebuie sa fie avertizati cu privire la riscurile asupra sanatatii si sa accepte in scris participarea la interventie.

    Identificarea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor necesare interventiei
    Art. 142
    Dotarea minima necesara pentru interventie in cazul instalatiilor radiologice cu surse radioactive trebuie sa prevada:
    a) dispozitive adecvate de manipulare a surselor de radiatii;
    b) aparatura de control dozimetric corespunzatoare;
    c) bariere fizice si semne de avertizare corespunzatoare;
    d) ecrane de plumb destinate surselor radioactive utilizate;
    e) mijloace adecvate pentru decontaminare;
    f) container adecvat pentru stocarea surselor radioactive sau a deseurilor produse.

    Instruirea personalului in vederea implementarii planului de interventie
    Art. 143
    Toate persoanele desemnate sa participe la interventii trebuie sa fie nominalizate in scris si sa fie instruite in mod corespunzator pentru a intelege continutul planului de interventie si pentru a utiliza corect mijloacele si echipamentele necesare interventiei.
    Art. 144
    Cunostintele personalului desemnat sa participe la interventii trebuie sa fie verificate la intervale de timp regulate, care nu trebuie sa fie mai mari de 6 luni.

    CAP. 8
    Raportarea accidentelor

    Art. 145
    Raportul privind desfasurarea incidentului sau accidentului radiologic trebuie sa fie intocmit de responsabilul cu securitatea radiologica, cu participarea unui expert acreditat in protectie radiologica si/sau a unui expert in fizica medicala, dupa caz.
    Art. 146
    Raportul trebuie sa includa:
    a) descrierea cat mai detaliata a incidentului sau accidentului;
    b) identificarea echipamentelor si a persoanelor implicate;
    c) cauzele producerii accidentului, acolo unde acestea se cunosc;
    d) masurile luate pentru restabilirea situatiei;
    e) dozele primite de personalul afectat;
    f) recomandari cu privire la masurile care trebuie luate pentru prevenirea producerii unor situatii similare.

    CAP. 9
    Alte anuntari si raportari

    Art. 147
    (1) Titularul de autorizatie are obligatia sa anunte:
    a) de indata la CNCAN orice incident sau accident radiologic, printr-un raport intocmit conform prevederilor art. 145 si 146;
    b) de indata la CNCAN si la autoritatea medico-sanitara locala, directia de sanatate publica - laboratorul de igiena radiatiilor ionizante, orice expunere a pacientului la o doza mai mare decat cea prescrisa;
    c) de indata la CNCAN si la organul local de politie orice pierdere sau sustragere de surse radioactive, printr-un raport in care sa fie descrise imprejurarile in care acestea au fost pierdute sau sustrase, cantitatile, forma si continutul sustras si riscurile care pot aparea.
    (2) Titularul de autorizatie are obligatia sa transmita la autoritatile competente, in termen de 10 zile de la data producerii, un raport scris asupra evenimentului.

    CAP. 10
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 148
    Modelul pentru cererea de autorizare, prezentat in anexa nr. 2, poate fi utilizat ca alternativa la formularul nr. 4 "Model pentru cererea de autorizare a activitatii" din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare.
    Art. 149
    In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizatie au obligatia sa ia masurile necesare pentru instituirea si implementarea sistemului de radioprotectie operationala.
    Art. 150
    Persoanele cu studii superioare de specialitate, posesoare ale unui permis de exercitare de nivel 2, valabil pentru domeniul "surse deschise", specialitatea "alte aplicatii", pot sa-si desfasoare activitatea in calitate de experti in fizica medicala in laboratorul de medicina nucleara, pana la data intrarii in vigoare a reglementarilor privind desemnarea expertilor in fizica medicala.
    Art. 151
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, orice alte dispozitii referitoare la desfasurarea in siguranta a practicii de medicina nucleara cu radiatii ionizante se abroga.
    Art. 152
    Documentele de referinta recomandate in desfasurarea practicii de medicina nucleara sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 153
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                LEGISLATIA
privind radioprotectia, aplicabila practicii de medicina nucleara

    1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998
    2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 384/2001
    3. Legea nr. 193/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343 din 20 mai 2003
    4. Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante RP06/1997, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 318/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997
    5. Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 219/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 28 februarie 2000
    6. Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000
    7. Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 353/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
    8. Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 366/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
    9. Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 285/79/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002
    10. Normele de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 bis din 22 octombrie 2002
    11. Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 bis din 20 decembrie 2002
    12. Normele fundamentale pentru transportul in siguranta al materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 373/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 bis din 21 februarie 2002
    13. Normele pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 222/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 9 ianuarie 2003
    14. Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 2/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2004.

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    MODEL DE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU UTILIZAREA SURSELOR RADIOACTIVE DESCHISE IN MEDICINA

    TIPUL SOLICITARII
     _
    |_| Cerere initiala
     _
    |_| Modificare de autorizatie
     _
    |_| Reautorizare

    ACTIVITATI AUTORIZATE
     _
    |_| Amplasarea-Costructia
     _
    |_| Utilizarea

    Se va face referire la cererile anterioare, comunicandu-se numarul si data inregistrarii cererii (cererilor) sau numarul autorizatiei (autorizatiilor) anterioare.
    Titularul de autorizatie trebuie sa comunice CNCAN urmatoarele tipuri de informatii, cu exceptia cazului in care sursa este exceptata de la procesul de autorizare.

    I - INFORMATII GENERALE

    I-1. Datele de identificare ale solicitantului: denumire si adresa
    Sediul social ...........................................................
    Adresa postala ..........................................................
    Punct de lucru ..........................................................

    I-2. Date de identificare ale persoanelor acreditate:
    A. Responsabil cu securitatea radiologica
    Numele si prenumele: ..........................................
    Functia: ......................................................
    Pregatirea/Experienta profesionala: ...........................
    Numar permis de exercitare: ...................................
    Telefon: ......................................................
    B. Medic specialist medicina nucleara:
    Numele si prenumele: ..........................................
    Functia: ......................................................
    Pregatirea/Experienta profesionala: ...........................
    Numar permis de exercitare: ...................................
    Telefon: ......................................................
    C. Asistent medical sef:
    Numele si prenumele: ..........................................
    Functia: ......................................................
    Pregatirea/Experienta profesionala: ...........................
    Numar permis de exercitare: ...................................
    Telefon: ......................................................
    D. Expert in fizica medicala:
    Numele si prenumele: ..........................................
    Functia: ......................................................
    Pregatirea/Experienta profesionala: ...........................
    Numar permis de exercitare: ...................................
    Telefon: ......................................................
    E. Expert acreditat in protectie radiologica:
    Numele si prenumele: ..........................................
    Functia: ......................................................
    Pregatirea/Experienta profesionala: ...........................
    Numar permis de exercitare: ...................................
    Telefon: ......................................................

    I-3. Persoana care poate angaja legal raspunderea solicitantului:
    Numele si prenumele: ..........................................
    Functia: ......................................................
    Telefon/Fax/e-mail: ...........................................

    I-4. Data propusa pentru instalarea/punerea in functiune a echipamentelor si a amenajarilor: ............................................................................

                          SEMNATURA/STAMPILA
............................................................................
    Semnatura persoanei imputernicite sa reprezinte persoana legal constituita:

    Functia: ...........................
    Data: ..............................

    II - SURSE RADIOACTIVE

    II-1. Detalii privind radionuclizii implicati in activitatea laboratorului de medicina nucleara:
 ______________________________________________________________________________
|      Radionuclid/        | Activitatea |      Forma     |      Utilizare     |
|   radiofarmaceutic       | maxima (Bq) | fizica/chimica |                    |
|__________________________|_____________|________________|____________________|
| (ex. Generator de 99mTc) | (ex. 37 GBq)| Na99mTcO4      | Imagistica medicala|
|__________________________|_____________|________________|____________________|
|__________________________|_____________|________________|____________________|

    II-2. Receptia surselor de radiatii ionizante:
    Descrierea coletelor cu surse deschise, la primire. Se va preciza prezenta oricarei caracteristici speciale, cum ar fi de exemplu presurizarea containerului de stocare sau daca acesta contine ecrane de protectie incorporata. .............................................................................

    II-3. Procesul de lucru:
    Precizati frecventa de primire a surselor deschise de radiatii/radiofarmaceuticelor. .............................................................................

    II-4. Punctele de lucru:
 ______________________________________________________________________________
| Procesul de lucru se va desfasura la o adresa      | Necunoscut   | Da  | Nu |
| diferita de cea precizata la punctul I-1.?         |              |     |    |
|____________________________________________________|______________|_____|____|

    NOTA:
    Comisia poate solicita notificarea inainte de inceperea procesului de lucru la o alta adresa decat cea precizata)
    Indicati adresele tuturor punctelor de lucru: ..............................

    II-5. Deseurile radioactive:
    Precizati daca tipul de activitate pe care il desfasurati poate genera deseuri radioactive si oferiti o apreciere asupra diverselor forme de deseuri:
 _____________________________________________________________________________
| Radionuclid | Tipul deseului    | Activitatea | Propunere pentru evacuarea  |
|             |                   | maxima (Bq) |        deseurilor           |
|_____________|___________________|_____________|_____________________________|
| Ex: I-125   | Lichid            | 10 KBq      | Drenaj                      |
|     Tc 99m  | Seringi utilizate | 2 MBq       | Depozit deseuri radioactive |
|_____________|___________________|_____________|_____________________________|

    III - AMENAJARI SI ECHIPAMENTE

    Descrierea amenajarilor si echipamentelor utilizate in laboratorul de medicina nucleara, care sa contina:

    III-1. Specificatii pentru amenajari:
    1. Descrierea detaliata a locatiei in care se va amplasa laboratorul de medicina nucleara.
    2. Proiectul de amplasare a laboratorului, in care sa se indice clar zonele/incaperile pentru: depozitarea surselor de radiatii utilizate, administrarea radiofarmaceuticelor, camera de imagistica si camera in care se afla sistemul de numarare (in cazul diagnosticului "in vitro") precum si saloanele destinate pacientilor tratati cu surse deschise de radiatii. Tevile de scurgere ale chiuvetelor, dusurilor, toaletelor etc., trebuie sa fie conectate direct la sistemul sanitar de scurgere. Sunt necesare de asemenea desene ale amenajarilor sau o schita detaliata care sa includa tipul de material folosit la constructia peretilor si tavanelor, precum si grosimile acestora.
    3. Descrieti toate mijloacele utilizate in vederea limitarii extinderii contaminarii radioactive pe suprafete sau in aer. Precizati caracteristicile suprafetelor, podelelor, peretilor, echipamentelor si mobilierului.
    4. Indicati categoria de amenajare propusa laboratorului.

    III-2. Specificatii pentru echipamente:
    1. Precizati indicatiile producatorului (denumire comerciala, model, serie, an de fabricatie, specificatii tehnice etc.) si numarul autorizatiei de securitate radiologica pentru echipamentul de imagistica ce va fi folosit.
    2. Precizati indicatiile producatorului (denumire comerciala, model, serie, an de fabricatie, specificatii tehnice etc.), numarul autorizatiei de securitate radiologica, precum si tipul de certificat de validare pentru echipamentul de calibrare sau masurare a activitatilor ce urmeaza a fi administrate.
    3. Descrieti aranjamentele propuse pentru restrictionarea expunerii, dupa cum urmeaza:
    - modalitatea prin care se asigura protectia la expunerea externa la radiatii ionizante (ex. protectii pentru fiole si seringi etc.)
    - sisteme de ventilatie care sa reduca riscul unei contaminarii interne pentru personal, daca este cazul.
    - declaratia care sa sustina ca amenajarile de decontaminare vor fi usor accesibile.
    - orice tip de echipament de protectie si radioprotectie ce va fi asigurat atat personalului cat si pacientilor. Pentru echipamentele de radioprotectie precizati numarul autorizatiei de securitate radiologica.
    - descrierea oricarui echipament cu ajutorul caruia sursele radioactive pot fi manevrate de la distanta.

    IV - PROGRAMUL DE RADIOPROTECTIE OPERATIONALA

    Descrieti programul de radioprotectie operationala, incluzand:

    IV-1. Structura organizatorica
    a) Descrieti sistemul de organizare si management, incluzand desemnarea responsabilitatilor. In particular, includeti: nivelurile de pregatire a personalului, achizitionarea echipamentelor, alte functii ale responsabilului cu securitatea radiologica, cerinta ca responsabilul cu securitatea radiologica sa raporteze titularului de autorizatie utilizarea in conditii de nesiguranta a surselor radioactive si a echipamentelor, programul de instruire personalului, evidenta tuturor inregistrarilor, modalitatile prin care problemele ce afecteaza siguranta sunt identificate si corectate.
    b) Identificati personalul care va fi implicat in lucrul cu surse de radiatii, inclusiv responsabilii cu radioprotectia: nume, instruire, studii, experienta, calificari.

    IV-2. Monitorizarea locului de munca, clasificarea zonelor si monitorizarea individuala
    a) Descrieti programul de monitorizare a locului de munca, incluzand: marimile ce vor fi masurate, frecventa cu care acestea vor fi facute, metode si proceduri de masurare, nivelurile de actiune si masurile luate in cazul depasirii acestor niveluri.
    b) Descrieti modalitatea prin care se face clasificarea zonelor.
    c) Descrieti toate tipurile de dozimetre personale cu care personalul expus profesional este dotat. Descrieti modalitatea de revizuire a dozelor individuale, incluzand nivelurile de investigare si masurile luate atunci cand aceste niveluri sunt depasite.
    Numele si adresa organismului acreditat de dozimetrie individuala:
    .........................................................................
    Denumiti tipul dozimetrelor individuale:
    i) Film .................................................................
    ii) Dozimetre termoluminiscente (TLD) ...................................
    iii) Dozimetre cu citire directa ........................................
    iv) Altele: .............................................................
    d) Descrieti ce forma de dozimetrie interna asigurati, daca este cazul
    .........................................................................

    IV-3. Reguli locale si de supraveghere a lucrului cu surse de radiatii
    a) Descrieti regulile locale si procedurile privind: nivelurile de investigare sau alte niveluri autorizate, masurile de protectie si securitate, masuri de supraveghere, modalitatea prin care personalul este informat cu privire la riscurile asupra sanatatii datorate expunerii profesionale la radiatii, instructiuni privind situatiile de urgenta radiologica.
    b) Furnizati copii ale procedurilor operationale, privind: controlul accesului in zonele clasificate, si in incaperile ecranate, inventarul surselor radioactive si teste de masurarea a contaminarii etc.
    c) Descrieti programul de instruire pentru a indeplini conditia ca tot personalul sa fie instruit cu privire la procedurile operationale, astfel incat prin actiunile lui sa nu afecteze securitatea radiologica.
    d) Descrieti modalitatea prin care asigurati radioprotectia femeilor expuse profesional ce sunt insarcinate (notificarea, alegerea conditiilor de lucru in vederea protejarii fatului/embrionului) si instructiunile ce li se vor trasa.
    e) Descrieti programul privind supravegherea starii de sanatate a expusilor profesional.

    IV-4. Asigurarea calitatii
    (a) Descrieti programul pentru a va asigura ca cerintele de securitate sunt satisfacute.
    (b) Descrieti programul de revizuire a procedurilor, de mentinere a procedurilor curente, procesul de modificare a procedurilor si modalitatea prin care acestea sunt puse la dispozitia personalului.
    (c) Descrieti programul de optimizare a expunerii profesionale si a publicului la niveluri cat mai scazute si rezonabil de realizat.
    (d) Descrieti modalitatea prin care se asigura service-ul echipamentelor utilizate in laboratorul de medicina nucleara (unitati autorizate, experti in fizica medicala).

    IV-5. Transportul materialelor radioactive
    Daca veti transporta sau expedia radiofarmaceutice sau deseuri radioactive, descrieti aranjamentele facute pentru pregatirea si transportul coletelor ce contin surse de radiatii. Aceste proceduri trebuie sa contina: documentatia privind certificarea coletelor, masuratorile privind debitele de doza date de colete, documentele de predare/primire, alte detalii privind pregatirea expeditiilor.

    IV-6. Proceduri in caz de urgenta radiologica
    Furnizati procedurile de urgenta stabilite in vederea prevenirii expunerilor potentiale, precum: pierderea/furtul surselor radioactive, imprastierii materialului radioactiv, expunerilor substantial mai mari decat cele intentionate ale pacientilor si expunerilor accidentale substantiale ale personalului expus profesional. Daca sunt identificate si alte situatii de urgenta, furnizati si procedurile aditionale necesare in aceste cazuri.

    IV-7. Transferul sau dispunerea ca deseu a surselor radioactive
    Descrieti aranjamentele facute in vederea dispunerii/transferului deseurilor radioactive.

    IV-8. Sistemul de inregistrare, incluzand:
    - Managementul deseurilor radioactive;
    - Expunerea personalului
        - inregistrari curente
        - date anterioare privind expunerea
    - Monitorizarea locului de munca
        - Expunerea externa la radiatii ionizante
        - Contaminarea suprafetelor si aerului
    - Teste de calibrare si verificare pentru instrumentele utilizate;
    - Inventarul surselor radioactive;
    - Audituri;
    - Revizuirea programului de radioprotectie;
    - Rapoartele anchetelor privind accidentele/incidentele radiologice;
    - Instruirea personalului;
    - Evidenta supravegherii starii de sanatate a personalului expus profesional;
    - Transportul.

    V - EXPUNEREA MEDICALA

    Descrieti programul pentru controlul expunerilor medicale, incluzand:

    V-1. Responsabilitati
    (a) Descrieti masurile luate pentru a asigura ca nici un pacient nu este expus in vederea diagnosticului/tratamentului, fara ca expunerea sa fie prescrisa de un practician.
    (b) Descrieti masurile luate pentru a asigura personal medical suficient si care sa fie instruit adecvat pentru postul pe care il ocupa.
    (c) Descrieti masurile luate pentru a asigura ca sunt indeplinite cerintele de imagistica si de asigurarea calitatii, prin consultarea unui expert in fizica medicala pentru practica de medicina nucleara.

    V-2. Justificarea
    (a) Descrieti modalitatea prin care va asigurati ca expunerile medicale sunt justificate, prin compararea beneficiului obtinut de pacient in urma expunerii medicale cu detrimentul pe care radiatiile pot sa-l cauzeze, luandu-se in considerare beneficiile si riscurile unor tehnici alternative care nu implica radiatii ionizante.
    (b) Descrieti, daca este cazul, modalitatea prin care se asigura ca expunerea oamenilor in vederea cercetarilor medicale este conform Declaratiei de la Helsinki si urmareste ghidurile de aplicare a acesteia, elaborate de Consiliul Organizatiilor Internationale de Stiinte Medicale si de Organizatia Mondiala a Sanatatii.
    (c) Descrieti, daca este cazul, modalitatea prin care se asigura ca expunerea oamenilor in vederea cercetarilor medicale este supusa avizarii de un Comitet de Etica sau de alte institutii similare.

    V-3. Optimizarea radioprotectiei
    Consideratii Operationale
    (a) Descrieti cerintele stabilite pentru practicieni, astfel incat sa se asigure ca expunerea pacientilor este cea minim necesara in vederea obtinerii informatiei de diagnostic si ca sunt luate in considerare toate informatiile relevante provenite din examinari ulterioare in vederea evitarii examinarilor suplimentare, care nu sunt necesare.
    (b) Descrieti modalitatea prin care va asigurati ca practicianul, tehnicienii si personalul implicat in imagistica utilizeaza toate mijloacele disponibile si cunostintele in vederea obtinerii unei calitati acceptabile a imaginii prin expunerea minima a pacientului prin:
    - Selectarea adecvata a radiofarmaceuticului si a activitatii acestuia, si notand cerinte speciale pentru copii sau pacienti cu nefunctionalitati ale unor organe;
    - Utilizarea unor metode de blocare a absorbtiei in organe care nu sunt supuse studiului si prin metode de accelerare a excretiei, dupa caz si atunci cand este posibil;
    - Achizitia si procesarea adecvata a imaginii.
    (c) Confirmarea ca procedurile care cauzeaza expunerea femeilor care sunt sau pot fi insarcinate sunt evitate, exceptand cazurile in care exista indicatii clinice solide.
    (d) Descrieti modalitatea prin care asigurati ca pentru mamele care alapteaza s-au dat recomandari privind intreruperea alaptarii pana cand radiofarmaceuticul nu mai este secretat in lapte intr-o cantitate estimata sa dea o doza inacceptabila pentru copil.
    (e) Descrieti modalitatea prin care asigurati ca administrarea radiofarmaceuticelor la copii in scop de diagnostic se va face numai daca exista indicatii clinice solide si ca activitatea va fi redusa tinand cont de greutatea, suprafata corpului sau de alte criterii adecvate, conform Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale.

    V-4. Calibrarea
    (a) Descrieti modalitatea prin care asigurati calibrarea surselor radioactive utilizate in expunerile medicale si conditia ca aceasta sa fie trasabila la un laborator standard de dozimetrie.
    (b) Descrieti modalitatea prin care asigurati ca sursele radioactive deschise de radiatii sunt calibrate in termeni de activitate pentru radiofarmaceuticul ce urmeaza a fi administrat si ca la momentul administrarii activitatea este determinata si inregistrata.

    V-5. Dozimetria clinica
    Descrieti modalitatea prin care asigurati ca in diagnosticul si tratamentul cu surse radioactive deschise de radiatii, dozele absorbite in organele reprezentative ale pacientilor sunt determinate si documentate.

    V-6. Asigurarea calitatii
    Confirmati daca programul de asigurare a calitatii pentru expunerile medicale include:
    (a) Masuratori de verificare a parametrilor fizici in momentul punerii in functiune (rezultatele testelor de acceptanta) si periodic dupa aceea;
    (b) Inregistrari scrise ale procedurilor relevante si ale rezultatelor masuratorilor de verificare;
    (c) Verificarea calibrarii adecvate si a conditiilor de operare pentru echipamentele de monitorizare si de dozimetrie;
    (d) Verificarea identitatii pacientului.

    V-7. Constrangerile de doza
    Descrieti modalitatea prin care asigurati ca orice doza a persoanelor care ajuta si ingrijesc voluntar pacientii este supusa constrangerii de doza.

    V-8. Investigarea expunerilor medicale accidentale
    Confirmati daca investigati orice/toate cazurile in care:
    (a) un tratament cu surse radioactive deschise de radiatii a fost administrat fie altui pacient, fie unui alt tesut (alt radiofarmaceutic), sau utilizand activitati substantial mai mari decat cele prescrise de practician/medicul specialist de medicina nucleara;
    (b) activitatea administrata in scop de diagnostic a fost substantial mai mare decat cea prescrisa de practician/medicul specialist de medicina nucleara;
    (c) activitatile utilizate pentru procedurile de diagnostic au fost mai mari, in mod repetat, decat cele stabilite de nivelurile de referinta;
    (d) apar defectiuni si erori ale echipamentelor, accidente sau alte evenimente neobisnuite care pot sa conduca la expuneri ale pacientului semnificativ diferite de cele intentionate.
    Confirmati daca in cazurile de mai sus:
    (a) calculati sau estimati dozele primite si distributia lor in corpul pacientului;
    (b) indicati masurile corective necesare prevenirii recurentei unui astfel de incident;
    (c) implementati toate masurile corective;
    (d) Raportati la CNCAN si MS, cat de curand posibil dupa investigare un raport scris privind cauza incidentului si care sa cuprinda informatiile specificate la punctele (a) - (c);
    (e) Informati pacientul si medicul acestuia despre incident.

    ANEXA 3*)
    la norme

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Fisa-chestionar de evaluare a securitatii radiologice in vederea identificarii si pregatirii aspectelor majore urmarite in cadrul controlului CNCAN

    I. INFORMATII DE IDENTIFICARE

    I-1. Numele institutiei:
    I-2. Sediul social:
    I-3. Adresa laboratorului de medicina nucleara:
    I-4. Telefon/fax/e-mail:
    I-5. Numarul autorizatiei:
    I-6. Numele si calificarea responsabilului cu securitatea radiologica:
         Numele si prenumele:
         Gradul profesional:
         Permis de exercitare nivel 2 emis de CNCAN:
         Experienta:
    I-7. Numele si calificarea expertului acreditat in protectie radiologica:
         Numele si prenumele:
         Gradul profesional:
         Permis de exercitare nivel 3 emis de CNCAN:
         Experienta:
    I-8. Numele si calificarea expertului in fizica medicala:
         Numele si prenumele:
         Gradul profesional:
         Certificarea (permis de exercitare nivel 2 emis de CNCAN):
         Experienta:
    I-9. Medicul specialist/primar in medicina nucleara:
         Numele si prenumele:
         Gradul profesional:
         Certificarea (permis de exercitare nivel 2 emis de CNCAN):
         Experienta:

    II. VERIFICAREA SECURITATII RADIOLOGICE

    II-1. Descrierea materialelor radioactive utilizate:
 ______________________________________________________________________
| Radionuclid/farmaceutice | Activitatea maxima si data | Forma fizica |
|                          |       masurarii (Bq)       | sau chimica  |
|__________________________|____________________________|______________|
|__________________________|____________________________|______________|

    II-2. Descrierea echipamentelor de masurare si manipulare
 ______________________________________________________________________________
| Tipul echipamentului       | Producator | Model nr. |  Numar  |  Observatii  |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Calibrator de doza         |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Echipamentul de imagistica |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Ecran ptr. seringa         |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Cleste                     |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Forceps                    |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Blocuri de plumb           |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Generator 99Mo             |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Hota                       |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Trapa ptr. xenon           |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|
| Detector                   |            |           |         |              |
|____________________________|____________|___________|_________|______________|

    II-3. Descrierea amenajarii
 ______________________________________________________________________________
| Descrierea diferentelor sau modificarilor fata de cele aprobate de C.N.C.A.N.|
| si/sau considerate in evaluarea de securitate (ex.: proiect ecrane, materiale|
| de constructie etc.):                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| a) A fost facuta evaluarea de securitate de catre un expert       | Da  | Nu |
| acreditat in protectie radiologica inainte de efectuarea          |     |    |
| modificarii?                                                      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Grosimea si tipul ecranelor este adecvat pentru tipul si       | Da  | Nu |
| intensitatea radiatiilor produse de radioizotopii utilizati?      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    II-4. Descrierea echipamentului de control al securitatii radiologice
 ______________________________________________________________________________
| a) Exista un numar adecvat de containere de plumb, | Prevazute?   | Da  | Nu |
| ecrane fixe sau portabile pentru ecranarea in      |______________|_____|____|
| camera de depozitare sau manipulare?               | Utilizate?   | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| b) Exista echipament de manipulare la distanta a   | Prevazut?    | Da  | Nu |
| surselor de radiatii ionizante (clesti, forceps    |______________|_____|____|
| etc.) si este disponibil?                          | Utilizat?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| c) Hotele sunt ventilate corespunzator pentru      | Prevazute    | Da  | Nu |
| situatii                                           |______________|_____|____|
| in care se manipuleaza doze mari de 131I si in     | Utilizate    | Da  | Nu |
| situatia in care se scoate sursa de Tc-99m?        |              |     |    |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| d) Exista un sistem de canalizare al laboratorului (decantare,    | Da  | Nu |
| chiuvete, toalete etc.) conectat direct la sistemul de canalizare |     |    |
| radioactiva?                                                      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Exista prevederi pentru depozitarea deseurilor radioactive     | Da  | Nu |
| inainte de evacuare?                                              |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| f) Exista un compartiment in depozitul de surse pentru depozitarea| Da  | Nu |
| deseurilor radioactive solide?                                    |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    II-5. Sisteme de avertizare
 ______________________________________________________________________________
|                       Postere                      | Prevazute?   | Da  | Nu |
|                                                    | Lizibile?    | Da  | Nu |
|                                                    | In romaneste?| Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|

    II-6. Implicarea conducerii in realizarea conditiilor de securitate radiologica
 ______________________________________________________________________________
| a) Conducerea cunoaste conditiile si limitele din autorizatie?    | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Conducerea asigura personal cu nivelul de pregatire adecvat?   | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Responsabilul cu securitatea radiologica este imputernicit de  | Da  | Nu |
| catre conducere sa opreasca operatiile care se desfasoara in      |     |    |
| conditiile in care nu este asigurata securitatea?                 |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Conducerea asigura resurse adecvate pentru pregatirea          | Da  | Nu |
| personalului (timp, bani, cursuri la nivel national si            |     |    |
| international)?                                                   |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Conducerea asigura echipamentul de protectie adecvat?          | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| f) Programul de revizii periodice (audit intern) si| Sub forma    | Da  | Nu |
| recomandari prevazut de conducere este: | scrisa?      |     |    |
|                                                    | Indeplinit?  | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
|    i) Data ultimei revizii: ______________________________________           |
|    ii) Situatia recomandarilor: __________________________________           |
|______________________________________________________________________________|

    II-7. Masuri organizatorice privind securitatea radiologica
 ______________________________________________________________________________
| a) Responsabilul cu securitatea radiologica (prescurtat: RSR) are | Da  | Nu |
| experienta si cunostinte adecvate (corespunzatoare)?              |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) RSR are la dispozitie experti in protectie radiologica si      | Da  | Nu |
| experti in fizica medicala?                                       |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) RSR cunoaste cerintele reglementarilor C.N.C.A.N. si conditiile| Da  | Nu |
| din autorizatie?                                                  |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) RSR are timp si resurse suficiente pentru indeplinirea         | Da  | Nu |
| sarcinilor (de ex.: nu are alte insarcinari, dispune de date      |     |    |
| tehnice si este ajutat in munca de secretariat)?                  |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) RSR cunoaste activitatile specifice desfasurate de lucratorii  | Da  | Nu |
| care utilizeaza surse radioactive?                                |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| f) RSR conduce instruirea lucratorilor, initial si periodic?      | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| g) RSR mentine inregistrari adecvate pentru a demonstra ca sunt   | Da  | Nu |
| indeplinite conditiile privind radioprotectia populatiei si a     |     |    |
| lucratorilor?                                                     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| h) Exista prevederi privind gestiunea surselor     | Proceduri    | Da  | Nu |
| (inventarierea, evidenta utilizarii si a           |______________|_____|____|
| predarii/eliminarii ca deseu radioactiv, registru  | Implementate | Da  | Nu |
| de consum al surselor radioactive, registru de     |              |     |    |
| evidenta a surselor radioactive, registru de       |              |     |    |
| evidenta a deseurilor radioactive)?                |              |     |    |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| i) Exista prevederi privind auditul si reviziile   | Proceduri    | Da  | Nu |
| programului de securitate radiologica?             |______________|_____|____|
|                                                    | Implementate | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|

    II-8. Evaluarea securitatii radiologice si asigurarea calitatii
 ______________________________________________________________________________
| a) Au avut loc accidente sau incidente radiologice?               | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Daca da, au fost pregatite rapoarte de investigare ale         | Da  | Nu |
| accidentelor/incidentelor?                                        |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Au fost revizuite evaluarile de securitate, respectiv au fost  | Da  | Nu |
| facute aceste evaluari pe baza lectiilor invatate din incidentele |     |    |
| sau accidentele raportate la alte instalatii similare?            |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Exista un program scris de asigurare a          | Procedurat?  | Da  | Nu |
| calitatii?                                         | Implementat? | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| e) Lucrarile de intretinere si reparatii           | Programate   | Da  | Nu |
| (echipament de masurare, instalatii de imagistica, | Indeplinite  | Da  | Nu |
| sisteme de ventilare etc.) se fac in concordanta cu|              |     |    |
| recomandarile producatorilor?                      |              |     |    |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| f) Procedurile de reparare/intretinere sunt:       | Redactate?   | Da  | Nu |
|                                                    | Aplicate?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|

    III. VERIFICAREA PROTECTIEI LUCRATORILOR

    III-1. Clasificarea zonelor
 ______________________________________________________________________________
| a) Sunt demarcate zonele controlate?                              | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Semnalizarile aprobate (autorizate) in punctele | Prevazute?   | Da  | Nu |
| de acces in zonele controlate sunt: | Lizibile?    | Da  | Nu |
|                                                    | In romaneste?| Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| c) Depozitul surselor radioactive (inclusiv deseurile) este       | Da  | Nu |
| localizat, in conditii fizice definite si adecvate?               |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    i) este inchis/asigurat cu chei aflate sub acces controlat?    | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    ii) avertizarea scrisa "pericol de radiatii"    | Prevazuta?   | Da  | Nu |
|    este:                                           | Lizibila?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
|    iii) ecrane adecvate (containere individuale, incinte          | Da  | Nu |
|    ecranate)?                                                     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    iv) rezervat numai pentru surse radioactive?                   | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Sunt demarcate zonele supravegheate?                           | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Simbolurile si inscriptiile de avertizare la    | Necesare?    | Da  | Nu |
| intrarea in zonele supravegheate sunt:             | Prevazute?   | Da  | Nu |
|                                                    | Lizibile?    | Da  | Nu |
|                                                    | In romaneste?| Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|

    III-2. Reguli de lucru si supravegherea respectarii acestora
 ______________________________________________________________________________
| a) Sunt stabilite reguli scrise in limba romana (proceduri        | Da  | Nu |
| specifice)?                                                       |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Regulile includ nivelurile de investigare si procedurile ce    | Da  | Nu |
| trebuie urmate atunci cand sunt depasite aceste nivele?           |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Lucratorii sunt instruiti pentru implementarea procedurilor?   | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Este realizata o supraveghere adecvata a lucratorilor pentru a | Da  | Nu |
| se asigura ca regulile, procedurile, masurile de protectie si     |     |    |
| prevederile de securitate sunt urmate?                            |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Proceduri specifice de lucru pentru:                           |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    i) asistentele care ingrijesc bolnavii:         | Prevazute?   | Da  | Nu |
|                                                    | Adecvate?    | Da  | Nu |
|                                                    | Aplicate?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
|    ii) examinari de diagnosticare:                 | Prevazute?   | Da  | Nu |
|                                                    | Adecvate?    | Da  | Nu |
|                                                    | Aplicate?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
|    iii) administrari terapeutice:                  | Prevazute?   | Da  | Nu |
|                                                    | Adecvate?    | Da  | Nu |
|                                                    | Aplicate?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
|    iv) repararea si intretinerea sistemelor de     | Prevazute?   | Da  | Nu |
|    securitate:                                     | Adecvate?    | Da  | Nu |
|                                                    | Aplicate?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
|    v) efectuarea masuratorilor dozimetrice si      | Prevazute?   | Da  | Nu |
|    contaminometrice:                               | Adecvate?    | Da  | Nu |
|                                                    | Aplicate?    | Da  | Nu |
|____________________________________________________|______________|_____|____|

    III-3. Monitorizarea individuala
 ______________________________________________________________________________
| a) Exista organism acreditat care sa asigure dozimetria           | Da  | Nu |
| personalului?                                                     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Exista dozimetre (fotodozimetre, TLD, dozimetre digitale etc.)            |
| Tip: ____________ Nr. bucati: _____________                                  |
|______________________________________________________________________________|
|    i) adecvate?                                                   | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    ii) calibrate si/sau verificate?                               | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    iii) citite cu frecventa care este impusa?                     | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Expunerile personalului sunt in limitele autorizate?           | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Instrumente de supraveghere personala si de arie Tip: ______ Nr. buc. ___ |
|______________________________________________________________________________|
|     i) adecvate?                                                  | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|     ii) calibrate?                                                | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|     iii) operationale?                                            | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|     iv) este efectuata verificarea functionala inainte de         | Da  | Nu |
|     utilizare?                                                    |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|     v) exista baterii de rezerva, sunt adecvate?                  | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Supravegherea efectuata de organizatiile autorizate dovedeste  | Da  | Nu |
| ca ecranele sunt adecvate si debitele de doza in jurul zonei de   |     |    |
| lucru coincid cu nivelurile de radiatii autorizate?               |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| f) Sunt efectuate periodic teste de catre organismele autorizate, | Da  | Nu |
| referitoare la etanseitatea surselor radioactive inchise          |     |    |
| utilizate?                                                        |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| g) Exista instrumente de masurare a contaminarii:                 |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    i) adecvate?                                                   | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    ii) calibrate?                                                 | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    iii) functionale?                                              | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    IV. VERIFICAREA RADIOPROTECTIEI PERSOANELOR DIN POPULATIE

    IV-1. Controlul vizitatorilor
 ______________________________________________________________________________
| a) Vizitatorii sunt insotiti in zona supravegheata si zona        | Da  | Nu |
| controlata?                                                       |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) La intrarea in zona controlata sunt informatii corespunzatoare?| Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) La intrarea in zonele supravegheate se efectueaza controale    | Da  | Nu |
| adecvate?                                                         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    IV-2. Expunerea la radiatii ionizante
 ______________________________________________________________________________
| a) Exista ecrane de protectie si alte masuri de protectie         | Da  | Nu |
| optimizate pentru restrictionarea expunerii externe a populatiei  |     |    |
| la sursele de radiatii ionizante?                                 |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Sunt montate echipamente adecvate de avertizare in zonele      | Da  | Nu |
| controlate/supravegheate vecine cu zonele nesupravegheate?        |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Se asigura monitorizarea individuala cu dozimetre a persoanelor| Da  | Nu |
| din populatie - vizitatori? (fotodozimetre, dozimetre digitale    |     |    |
| etc.)                                                             |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    IV-3. Deseuri radioactive si eliminarea lor
 ______________________________________________________________________________
| a) Exista prevederi referitoare la predarea surselor si sau a     | Da  | Nu |
| deseurilor radioactive catre STDR sau alte organisme autorizate   |     |    |
| atunci cand acestea nu se mai utilizeaza sau sunt epuizate?       |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Daca sursele radioactive nu mai sunt utilizate si sunt         | Da  | Nu |
| depozitate, titularul de autorizatie are un plan adecvat de       |     |    |
| transfer sau de eliminare a surselor radioactive?                 |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Sunt prevazute masuri pentru controlul eliminarii deseurilor   | Da  | Nu |
| radioactive in mediul inconjurator in conditiile prevenirii       |     |    |
| contaminarii?                                                     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    IV-4. Monitorizarea expunerii populatiei
 ______________________________________________________________________________
| a) Se fac masuratori periodice ale debitului expunerii populatiei | Da  | Nu |
| in zonele invecinate zonelor controlate si supravegheate fie de   |     |    |
| catre personalul propriu, instruit in mod adecvat, cu aparatura   |     |    |
| din dotare, fie de catre o entitate externa calificata?           |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Masuratorile arata ca ecranele sunt adecvate si debitul dozei  | Da  | Nu |
| in afara zonei controlate si supravegheate coincide cu nivelurile |     |    |
| de radiatii autorizate?                                           |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    V. PREGATIREA PENTRU INTERVENTIE IN SITUATIILE DE URGENTA

    V-1. Plan de urgenta
 ______________________________________________________________________________
| a) Exista plan scris?                                             | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Planul este revizuit periodic si actualizat?                   | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Planul ia in considerare experienta din cazul accidentelor     | Da  | Nu |
| petrecute in situatii similare?                                   |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Planul include proceduri de recuperare a materialelor si       | Da  | Nu |
| surselor radioactive care nu pot fi recuperate in mod simplu?     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Este asigurat echipamentul de interventie in caz de urgenta    | Da  | Nu |
| radiologica?                                                      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    V-2. Instruire si exercitii
 ______________________________________________________________________________
| a) Lucratorii sunt implicati in implementarea planului de         | Da  | Nu |
| instruire?                                                        |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Exista prevederi in plan pentru exercitii la intervale de timp | Da  | Nu |
| adecvate, in corelare cu organizatii de interventie in caz de     |     |    |
| urgenta stabilite de autoritati, conform legii?                   |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Data ultimului exercitiu:                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    VI. EXPUNEREA MEDICALA

    VI-1. Responsabilitati
 ______________________________________________________________________________
| a) Nici un pacient nu este supus expunerii la radiatii in vederea | Da  | Nu |
| diagnosticului si/sau tratamentului fara prescriptia unui medic   |     |    |
| ordonator?                                                        |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Exista un numar adecvat de personal medical calificat pentru   | Da  | Nu |
| indeplinirea sarcinilor de serviciu?                              |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Cerintele de diagnostic imagistic si asigurarea calitatii sunt | Da  | Nu |
| indeplinite cu ajutorul unui expert calificat in fizica medicala, |     |    |
| specializat in aplicatii de medicina nucleara?                    |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VI-2. Justificarea practicii
 ______________________________________________________________________________
| a) Diagnosticul medical prin expunerea la radiatii este justificat| Da  | Nu |
| prin luarea in consideratie a raportului dintre beneficii si      |     |    |
| riscuri in comparatie cu alte tehnici de diagnosticare care nu    |     |    |
| implica expunerea medicala?                                       |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Procedurile de securitate radiologica in ceea ce priveste      | Da  | Nu |
| expunerea la radiatii pentru cercetari medicale, sunt in          |_____|____|
| concordanta cu prevederile Declaratiei de la Helsinki si ghidurile|Nu se     |
| pentru aceste aplicatii elaborate de Consiliul Organizatiei       |efectueaza|
| Internationale pentru Stiinte Medicale si Organizatia Mondiala a  |          |
| Sanatatii?                                                        |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| c) Fiecare expunere la radiatii pentru cercetari medicale, cu     | Da  | Nu |
| subiecti umani, este avizata de Ministerul Sanatatii?             |_____|____|
|                                                                   |Nu se     |
|                                                                   |efectueaza|
|___________________________________________________________________|__________|
| d) Exista si se aplica proceduri standardizate pentru examinari   | Da  | Nu |
| specifice trierii (screening) populatiei sau pentru scopuri       |_____|____|
| ocupationale, legale sau de asigurari de sanatate?                |Nu se     |
|                                                                   |efectueaza|
|___________________________________________________________________|__________|

    VI-3. Optimizarea practicii
 ______________________________________________________________________________
| a) Medicii si ceilalti participanti la actul medical se asigura ca| Da  | Nu |
| echipamentul folosit este adecvat, ca expunerea pacientilor se    |     |    |
| afla la pragul de minimum necesar obtinerii obiectivelor          |     |    |
| diagnosticului si iau in considerare informatiile relevante       |     |    |
| anterioare examinarii pentru a impiedica expuneri suplimentare    |     |    |
| care nu sunt necesare?                                            |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Medicul practician, sau personalul implicat in actul medical se|     |    |
| straduieste sa expuna la minimum pacientul asigurand o imagine    |     |    |
| acceptabila prin:                                                 |     |    |
|    i) selectarea adecvata a radiofarmaceuticului si activitatii   | Da  | Nu |
|    acestuia, ce este corelata cu cerintele speciale pentru copii  |     |    |
|    sau pentru pacienti cu afectiuni organice?                     |     |    |
|    ii) utilizarea metodelor de blocare a acumularii in organele   | Da  | Nu |
|    care nu sunt in studiu si prin accelerarea excretiilor?        |     |    |
|    iii) achizitionarea si procesarea imaginilor in conditii       | Da  | Nu |
|    adecvate?                                                      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Examinarile radiologice specifice medicinii nucleare, in cazul | Da  | Nu |
| femeilor insarcinate sau despre care se presupune ca ar fi        |     |    |
| insarcinate, se fac numai in conditii clinice bine argumentate?   |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| d) Pentru femeile care alapteaza, se recomanda intreruperea       | Da  | Nu |
| alaptarii in timpul perioadei de secretie a laptelui cu un nivel  |     |    |
| al concentratiei de radiofarmaceutice care sa afecteze copiii     |     |    |
| alaptati?                                                         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) Administrarea de radiofarmaceutice pentru diagnosticul copiilor| Da  | Nu |
| se face numai in conditii clinice bine argumentate, cantitatea si |     |    |
| activitatea acestora este redusa in functie de greutatea si de    |     |    |
| suprafata corporala, sau conform altor criterii adecvate?         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VI-4. Calibrarea
 ______________________________________________________________________________
| a) Calibrarea surselor utilizate pentru expuneri medicale are     | Da  | Nu |
| trasabilitate asigurata, la standardele (etaloane cu certificat   |     |    |
| metrologic) laboratoarelor de dozimetrie autorizate?              |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Calibrarile surselor deschise sunt facute in functie de        | Da  | Nu |
| activitatile determinate si inregistrate la data administrarii    |     |    |
| radiofarmaceuticelor?                                             |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VI-5. Dozimetria clinica
 ______________________________________________________________________________
| Dozele reprezentative absorbite sunt determinate procedural si    | Da  | Nu |
| inregistrate?                                                     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VI-6. Asigurarea calitatii
 ______________________________________________________________________________
| Programul de asigurarea calitatii medicale include:                          |
|______________________________________________________________________________|
| a) masuratorile si verificarile parametrilor fizici| Procedurate? | Da  | Nu |
| pentru gama camere si pentru celelalte instalatii  | In aplicare? | Da  | Nu |
| de medicina nucleara utilizate in cadrul           |              |     |    |
| laboratorului se fac atat la punerea in functiune, |              |     |    |
| cat si periodic, de catre personal autorizat?      |              |     |    |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| b) exista inregistrari scrise ale procedurilor si rezultatelor    | Da  | Nu |
| relevante?                                                        |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) verificarea, calibrarea si conditiile de operare| Procedurate? | Da  | Nu |
| ale echipamentului dozimetric si de supraveghere a | In aplicare? | Da  | Nu |
| contaminarii sunt:                                 |              |     |    |
|____________________________________________________|______________|_____|____|
| d) se efectueaza verificarea identitatii pacientilor?             | Da  | Nu |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| e) se efectueaza revizuiri (audituri) independente si regulate ale| Da  | Nu |
| sistemului si documentelor de management al calitatii?            |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VI-7. Constrangeri de doze
 ______________________________________________________________________________
| a) Ministerul Sanatatii specifica dozele permise pentru           |Da        |
| optimizarea protectiei persoanelor supuse expunerii la            |Nu        |
| radiatii in cazul cercetarilor medicale, daca astfel de           |Nu se     |
| expuneri medicale nu produc beneficii persoanelor expuse?         |efectueaza|
|___________________________________________________________________|__________|
| b) constrangerile de doza pentru expunerile individuale           | Da  | Nu |
| ale celor care viziteaza si ajuta voluntar si constient           |     |    |
| pacientii aflati sub tratament medical au fost stabilite?         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| c) Se asigura monitorizarea individuala a acestor                 | Da  | Nu |
| persoane?                                                         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VI-8. Investigatiile expunerilor medicale accidentale
 ______________________________________________________________________________
| a) Titularul de autorizatie, prin personalul medical sau tehnic, a investigat|
| oricare dintre sau toate exemplele in care:                                  |
|______________________________________________________________________________|
|    i) O doza pentru diagnostic a fost mult mai mare decat se      | Da  | Nu |
|    intentiona sau au rezultat in mod repetat depasiri ale dozelor |     |    |
|    peste limitele admise?                                         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    ii) O avarie a instalatiei, accident, eroare sau orice         | Da  | Nu |
|    intamplare neobisnuita care a provocat expunerea unui pacient  |     |    |
|    peste limita intentionata?                                     |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
| b) Pentru fiecare incident investigat, titularul de autorizatie, prin        |
| personalul medical sau tehnic:                                               |
|______________________________________________________________________________|
|    i) A calculat sau estimat dozele primite si distributia lor la | Da  | Nu |
|    pacient?                                                       |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    ii) A indicat masurile corective pentru a preveni un alt       | Da  | Nu |
|    incident?                                                      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    iii) A implementat toate masurile corective aflate sub         | Da  | Nu |
|    controlul lor?                                                 |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    iv) A transmis cat mai curand posibil, la CNCAN, un raport     | Da  | Nu |
|    scris in care s-au indicat cauzele accidentului, incluzand si  |     |    |
|    informatiile de la punctele i) - iii)?                         |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|
|    v) A informat pacientul si pe medicul sau curant despre        | Da  | Nu |
|    incident?                                                      |     |    |
|___________________________________________________________________|_____|____|

    VII - INREGISTRARI DISPONIBILE

    a) Copia autorizatiei
    b) Sistemul de management al inregistrarilor;
    c) Dozimetrie individuala, actuala si in trecut;
    d) Supravegherea dozimetrica de arie (masuratori dozimetrice si contaminometrice);
    e) Calibrarile si testarile instrumentelor;
    f) Testele de etanseitate a surselor radioactive inchise;
    g) Inventarul surselor si evidenta miscarii acestora (Gestiunea surselor);
    h) Audituri si analize ale programului de radioprotectie si de securitate;
    i) Rapoarte de investigare a incidentelor si accidentelor radiologice;
    j) Verificarea, intretinerea si repararea echipamentelor de medicina nucleara utilizate;
    k) Modificarile in amenajarea laboratorului de medicina nucleara;
    l) Asigurarea pregatirii personalului, initiala si continua;
    m) Supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional;
    n) Evidenta deseurilor radioactive;
    o) Transportul surselor si materialelor radioactive (dupa caz):
       i) documentatie insotitoare
       ii) masuratori dozimetrice ale coletelor
       iii) detalii referitoare la expeditie
    p) Supravegherea eliminarii de excretii radioactive provenite de la pacientii tratati cu surse deschise de radiatii;
    q) inregistrari ale dozimetriei clinice.

    ANEXA 4*)
    la norme

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Tabelul nr. 1: Lista verificarilor minime pentru echipamentele utilizate in medicina nucleara

 ______________________________________________________________________________
| Instrumentul | Verificari de acceptanta/referinta sau  |  Verificari zilnice |
|              | verificari periodice si/sau de rutina   |                     |
|              | (saptamanale, lunare etc.)              |                     |
|______________|_________________________________________|_____________________|
| Calibrator de| Precizie, Acuratete, Linearitate,       | Reproductibilitate, |
| doze         | Geometrie, Fond                         | Fond                |
|______________|_________________________________________|_____________________|
| Sistem de    | Functionare scala/timer, calibrarea in  | Calibrare in        |
| numarare     | energie, rezolutia energetica,          | energie, fond       |
|              | sensibilitate, precizia de numarare,    |                     |
|              | linearitate la energie, fond,           |                     |
|              | linearitate la activitate, geometrie,   |                     |
|______________|_________________________________________|_____________________|
| Gama camera  | Setarea ferestrei PHA, rezolutia        | Setari pentru       |
| (inclusiv    | energetica, linearitate in raspunsul    | fereastra PHA,      |
| SPECT)       | energetic, uniformitatea intrinseca,    | uniformitatea,      |
|              | uniformitatea sistemului, linearitatea  | sensibilitatea,     |
|              | intrinseca, rezolutia spatiala          | fondul, centrul de  |
|              | intrinseca, rezolutia spatiala a        | rotatie, colimatorul|
|              | sistemului, performanta de numarare,    |                     |
|              | sensibilitatea, uniformitatea pentru    |                     |
|              | intreg corpul, rezolutia pentru intreg  |                     |
|              | corpul, dimensiunea pixelului, computer |                     |
|              | timing, centrul de rotatie,             |                     |
|              | uniformitatea tomografica, rezolutia    |                     |
|              | spatiala tomografica, performanta SPECT |                     |
|              | totala                                  |                     |
|______________|_________________________________________|_____________________|
| Procesorul de| Nivelul voalului, viteza, sensibilitatea| Nivelul voalului    |
| filme        |                                         |                     |
|______________|_________________________________________|_____________________|
| PET          | Verificarea calibrarii, uniformitatea,  | Verificarea         |
|              | rezolutia spatiala, fractiunea de       | calibrarii          |
|              | imprastiere, sensibilitatea, pierderile |                     |
|              | la viteza de numarare, alunecarea in    |                     |
|              | masurarea timpului de coincidenta si a  |                     |
|              | pragului de energie, miscarea mecanica a|                     |
|              | cercurilor de detectori, verificarea    |                     |
|              | septurilor de pozitionare, alinierea    |                     |
|              | laserilor, acuratetea la corectiile de  |                     |
|              | atenuare, acuratetea la corectiile de   |                     |
|              | timp mort, acuratetea la corectiile de  |                     |
|              | imprastiere, acuratetea la corectiile   |                     |
|              | coincidentelor aleatorii                |                     |
|______________|_________________________________________|_____________________|

    Tabelul nr. 2: Debitele de doza recomandate pentru clasificarea zonelor

 ______________________________________________________________________________
|   Debitul de doza     | Valoarea pentru  | Valoarea pentru | Valoarea pentru |
|                       | zona controlata  | zona            | zona            |
|                       |                  | supravegheata   | nesupravegheata |
|_______________________|__________________|_________________|_________________|
| Instantaneu, mediat   | > 2000 microSv/h | > 7,5 microSv/h | < 7,5 microSv/h |
| pe un minut (IDR)     |                  |                 |                 |
|_______________________|__________________|_________________|_________________|
| mediat pe 8 ore, luand| > 7,5 microSv/h  | > 0,5 microSv/h | < 0,5 microSv/h |
| in considerare        |                  |                 |                 |
| utilizarea si         |                  |                 |                 |
| incarcarea, pentru    |                  |                 |                 |
| cazul cel mai         |                  |                 |                 |
| defavorabil (TDR)     |                  |                 |                 |
|_______________________|__________________|_________________|_________________|
| Mediat pe 2000 ore,   | > 3 microSv/h    | > 0,15 microSv/h| < 0,15 microSv/h|
| luand in considerare  |                  |                 |                 |
| utilizarea si         |                  |                 |                 |
| incarcarea, pentru    |                  |                 |                 |
| cazul cel mai         |                  |                 |                 |
| defavorabil (TADR)    |                  |                 |                 |
|_______________________|__________________|_________________|_________________|

    Tabelul nr. 3: Recomandari privind perioadele de intrerupere a alaptarii pentru a se asigura o doza a copilului de sub 1 mSV

 ______________________________________________________________________________
| Radiofarmaceutic | Activitatea |                Instructiuni                 |
|       (1)        |     (2)     |                    (3)                      |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 51Cr-EDTA        |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc DISIDA     |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc DMSA       |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc DTPA       |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc difosfonat |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc            |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
| glucoheptonat    |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc gluconat   |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc HMPAO      |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc MIBI       |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
|                  |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc sulfura    |      *      | Intreruperea alaptarii nu e necesara in mod |
| coloid           |             | obisnuit                                    |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 111In leucocite  |     20 MBq  | Intreruperea alaptarii e necesara daca      |
|                  |             | activitatea e mai mare decat cea din        |
|                  |             | coloana 2                                   |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 201Tl clorid     |     80 MBq  | Intreruperea alaptarii e necesara daca      |
|                  |             | activitatea e mai mare decat cea din        |
|                  |             | coloana 2                                   |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc MAG3       |    100 MBq  | Intreruperea alaptarii e necesara daca      |
|                  |             | activitatea e mai mare decat cea din        |
|                  |             | coloana 2                                   |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc MAA        |    100 MBq  | Intreruperea alaptarii e necesara pentru    |
|                  |             | 13 ore                                      |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc            |    800 MBq  | Intreruperea alaptarii e necesara pentru    |
| pertechnetat     |             | 48 ore                                      |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc            |     80 MBq  | Intreruperea alaptarii e necesara pentru    |
| pertechnetat     |             | 24 ore                                      |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc eritrocite |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc aerosol    |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc MAG3       |  > 100 MBq  | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc microsfere |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 99mTc            |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
| pirofosfonat     |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 123I iodid       |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 123I MIBG        |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 123I hipuran     |             | Intreruperea alaptarii in functie de        |
|                  |             | concentratia activitatii in lapte           |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 32P sodium       |             | Incetarea alaptarii                         |
| fosfonat         |             |                                             |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 67Ga citrat      |             | Incetarea alaptarii                         |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 123I HSA         |             | Incetarea alaptarii                         |
|__________________|_____________|_____________________________________________|
| 131I iodid       |             | Incetarea alaptarii                         |
|__________________|_____________|_____________________________________________|

    - Daca activitatea nu este specificata, valoarea acesteia este mai mare decat cea utilizata in mod curent pentru investigatiile respective.
    - 123I nu trebuie sa contina 124I si 125I.

    Tabelul nr. 4: Recomandari privind perioadele de evitare a sarcinii pentru a se asigura o doza a fatului/embrionului de sub 1 mSv

 ______________________________________________________________________________
| Radiofarmaceutic| Tratament pentru  |Toate activitatile necesare| Perioada de|
|       (1)       |        (2)        |tratamentului de pana la   | evitare a  |
|                 |                   |activitatea de (MBq)       | sarcinii   |
|                 |                   |            (3)            | (luni)     |
|                 |                   |                           |     (4)    |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 131I iodid*     | Tirotoxicoza      |             800           |      4     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 131I iodid*     | Cancer al tiroidei|            5000           |      4     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 131I MIBG*      | Phaeochromocytoma |            5000           |      4     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 32P fosfat      | Polycythemia etc. |             200           |      3     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 89Sr clorura    | Metastaze osoase  |             150           |     24     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 90Y coloid      | Artrite           |             400           |      0     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 90Y coloid      | Tumori maligne    |            4000           |      1     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
| 169Er coloid    | Artrite           |             400           |      0     |
|_________________|___________________|___________________________|____________|
    * Calculele s-au bazat pe dozele primite de fat/embrion ca urmare a expunerii externe, dar pentru aceste tipuri de tratamente trebuie sa se ia in considerare si transferul 131I in placenta.

    NOTA:
    Deoarece relatia dintre activitate si doza primita de fat/embrion nu este liniara, pentru activitati de tratament mai mari decat cele din tabel, trebuie consultat un expert in fizica medicala in vederea estimarii dozei fatului/embrionului.

    Tabelul nr. 5: Perioade recomandate pentru urmarea instructiunilor dupa tratamentul cu 131I

 ______________________________________________________________________________
| Debitul dozei efective | Activitatea reziduala | Perioade recomandate pentru |
| la 1 m de pacient      | estimata de (MBq)     | urmarea instructiunilor     |
| (microSv/h)            |                       | dupa tratament              |
|________________________|_______________________|_____________________________|
|         < 40           |         < 800         |        3 saptamani          |
|________________________|_______________________|_____________________________|
|         < 20           |         < 400         |        2 saptamani          |
|________________________|_______________________|_____________________________|
|         < 10           |         < 200         |        1 saptamana          |
|________________________|_______________________|_____________________________|
|         < 5            |         < 100         |        4 zile               |
|________________________|_______________________|_____________________________|
|         < 3            |         < 60          |        24 de ore            |
|________________________|_______________________|_____________________________|

    Tabelul nr. 6: Valorile ALI_min pentru cei mai des utilizati radionuclizi in medicina nucleara

     ____________________________
    | Radionuclid | ALI_min (Bq) |
    |_____________|______________|
    |      3H     |   1 x 10^9   |
    |_____________|______________|
    |     14C     |   3 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     18F     |   2 x 10^8   |
    |_____________|______________|
    |     32P     |   6 x 10^6   |
    |_____________|______________|
    |     51Cr    |   5 x 10^8   |
    |_____________|______________|
    |     57Co    |   2 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     60Co    |   7 x 10^5   |
    |_____________|______________|
    |     67Ga    |   7 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     68Ga    |   2 x 10^8   |
    |_____________|______________|
    |     89Sr    |   3 x 10^6   |
    |_____________|______________|
    |     90Y     |   7 x 10^6   |
    |_____________|______________|
    |     99Mo    |   2 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     99mTc   |   7 x 10^8   |
    |_____________|______________|
    |     111In   |   7 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     123I    |   1 x 10^8   |
    |_____________|______________|
    |     124I    |   2 x 10^6   |
    |_____________|______________|
    |     125I    |   1 x 10^6   |
    |_____________|______________|
    |     131I    |   9 x 10^5   |
    |_____________|______________|
    |     137Cs   |   2 x 10^6   |
    |_____________|______________|
    |     153Sm   |   3 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     186Re   |   1 x 10^7   |
    |_____________|______________|
    |     201TI   |   2 x 10^8   |
    |_____________|______________|

    Tabelul nr. 7: Valorile CMA pentru cei mai des utilizati radionuclizi in medicina nucleara

     ___________________________
    | Radionuclid | CMA (Bq/mc) |
    |_____________|_____________|
    |     3H      |   3 x 10^3  |
    |_____________|_____________|
    |     14C     |   1 x 10^2  |
    |_____________|_____________|
    |     18F     |   5 x 10^2  |
    |_____________|_____________|
    |     32P     |   3 x 10^1  |
    |_____________|_____________|
    |     51Cr    |   2 x 10^3  |
    |_____________|_____________|
    |     57Co    |   9 x 10^1  |
    |_____________|_____________|
    |     60Co    |   3 x 10^0  |
    |_____________|_____________|
    |     67Ga    |   3 x 10^2  |
    |_____________|_____________|
    |     68Ga    |   1 x 10^3  |
    |_____________|_____________|
    |     89Sr    |   1 x 10^1  |
    |_____________|_____________|
    |     90Y     |   5 x 10^1  |
    |_____________|_____________|
    |     99Mo    |   8 x 10^1  |
    |_____________|_____________|
    |     99mTc   |   3 x 10^3  |
    |_____________|_____________|
    |     111In   |   3 x 10^2  |
    |_____________|_____________|
    |     123I    |   4 x 10^2  |
    |_____________|_____________|
    |     124I    |   7 x 10^0  |
    |_____________|_____________|
    |     125I    |   6 x 10^0  |
    |_____________|_____________|
    |     131I    |   4 x 10^0  |
    |_____________|_____________|
    |     137Cs   |   1 x 10^1  |
    |_____________|_____________|
    |     153Sm       1 x 10^2  |
    |     186Re       7 x 10^1  |
    |     201Tl       1 x 10^3  |
    |___________________________|

    ANEXA 5*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    DOCUMENTE DE REFERINTA RECOMANDATE IN DESFASURAREA PRACTICII DE MEDICINA NUCLEARA

    1. EUROPEAN COMMISSION, Council Directive 96/26 EURATOM of 13 May 1996 laying dawn basic safety standards for the protection of the ehalth of workers and general public against the danger arising from ionizing radiation, Official Journal of the European Communities, Luxembourg, 1996.
    2. EUROPEAN COMMISSION, Council Directive 97/43 EURATOM of 30 June 1997 on health protection of individuals against the danger of ionizing radiation in relation to medical exposure, Official Journal of the European Communities No. L180/22-27, Luxembourg, 1997.
    3. EUROPEAN COMMISSION, Radiation protection following iodine-131 therapy (Exposure due to outpatients or discharged inpatients). Radiation Protection 97, EC, Brussels, 1998.
    4. EUROPEAN COMMISSION, Guidance for protection of unborn children and infants irradiated due to parental medical exposure. Radiation Protection 100, EC, Brussels, 1998.
    5. EUROPEAN COMMISSION, Guidance on medical exposures in medical and biomedical research. Radiation Protection 99, EC, Brussels, 1998.
    6. EUROPEAN COMMISSION, Guidance on diagnostic referece levels DRLs for medical exposures. Radiation Protection 109, EC, Brussels, 1999.
    7. EUROPEAN COMMISSION, Criteria for acceptability of radiological (including radiotherapy) and nuclear medicine installations. Radiation Protection 91, EC, Brussels, 1998.
    8. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Basic Safety Standards, 1996, Vienna.
    9. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Assessment of Occupational Exposure due to Internal Sources of Radiation. Safety Standards Series, Safety Guide No. RS-G-1.3, IAEA, Vienna, 1999.
    10. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Assessment of Occupational Exposure due to External Sources of Radiation. Safety Standards Series, Safety Guide No. RS-G-1.3, IAEA, Vienna 1999.
    11. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiological Protection for medical exposure to ionizing radiation, Safety Standards Series, Safety Guide No. RS-G-1.5, IAEA, Vienna, 2002.
    12. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Control of Nuclear Medicine Instruments, IAEA-TECDOC-602, Vienna, 1991.
    13. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality control atlas for scintillation camera systems, Viena 2003.
    14. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of small quantities of radioactive waste, IAEA-TECDOC-1041, Vienna, 1998.
    15. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Principles for exemption of radiation sources and practices from regulatory control, Safety series no. 89, Vienna, 1988.
    16. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 52, Protection of the patients in nuclear medicine, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1987.
    17. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 53, Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1988.
    18. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 60, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1991.
    19. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 62, Radiological Protection in Biomedical Research, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1993.
    20. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 68, Doses Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1991.
    21. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 69, Age dependent Doses to Member of the Public from Intake of Radionuclides: Part 3 Ingestion Dose Coefficient, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1991.
    22. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 71, Age dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 4 Inhalation Dose Coefficients, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1991.
    23. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Publication 73, Radiological Protection and Safety in Medicine, Pergamonn Press, Oxford and New York, 1996.
    24. NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS, Publication no. NU1-1980, Performance Measurements of scintillation cameras, Washington, 1980.
    25. NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS, Performance Measurements of Positron Emission Tomographs, Washington.
    26. WORLD HEALTH ORGANIZATION, QA of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials, Vol 2, Good Manufacturing Practice and Inspection, WHO, Geneva, 1999.
    27. EUROPEAN PHARMACOPOEIA, Third Edition, 1997, Council of Europe, Strasbourg, 1996, as amended by the Supplement 2000, Council of Europe, Strasbourg, 1999.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 358/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 358 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu