Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.129 din 25.08.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 01 august 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi Bucureşti-Ilfov, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. Articolul 3Cererile de emitere a avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu sau protecţie civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data depunerii. Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011; b)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007.Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă ANEXĂNORME METODOLOGICE privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:a)aviz de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă; b)autorizaţie de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice; c)instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu" - orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie de inhibare a exploziei. (2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi din alte reglementări specifice.(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc se însuşeşte de către beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:a)agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii; b)declaraţia de performanţă - document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; c)certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii. Articolul 2Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie civilă se emit, potrivit legii, de către inspectoratele judeţene, pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Capitolul IIDocumente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă Secţiunea 1Dispoziţii comune Articolul 3Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii. Articolul 4Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi. Articolul 5(1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. - pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor.(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie. Articolul 6(1) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat. Articolul 7(1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală „securitate la incendiu" a întregii construcţii.(2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.(3) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie. Articolul 8Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data: a)realizării construcţiilor noi; b)realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite; c)depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite. Secţiunea a 2-aDocumente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor Articolul 9Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 10Avizele de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 11Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 12Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 5. Capitolul IIIDesfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare Articolul 13(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în continuare solicitanţi.(2) Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 6-8.(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele nr. 9 şi 10. Articolul 14(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.(2) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.(4) În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, inspectoratul judeţean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum şi faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă.(5) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de zile de la comunicare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în care se menţionează numărul şi data cererii.(6) Dacă documentaţia a fost transmisă în format electronic, documentele necesare completării se vor comunica în acelaşi format, în maximum 30 de zile de la înştiinţare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu menţionarea numărului şi datei cererii. Articolul 15În cazul adreselor prin care se comunică solicitanţilor că investiţia/obiectivul nu intră sub incidenţa dispoziţiilor hotărârilor Guvernului menţionate la art. 2 , se reţin al doilea exemplar al acesteia, precum şi un exemplar din documentele care justifică neîncadrarea, după caz. Articolul 16(1) Avizele emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 11, 12 şi 13. Un exemplar se păstrează de emitent.(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele depuse.(3) Autorizaţiile emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 14 şi 15. Un exemplar se păstrează de către emitent.(4) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele depuse, inclusiv avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia, după caz. Articolul 17(1) În situaţia în care, în urma verificării conţinutului documentelor şi, respectiv, a condiţiilor din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) sau (2).(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizaţiei impune reluarea procesului de avizare/autorizare, după remedierea deficienţelor comunicate. (3) În cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor, inspectoratele judeţene reţin cererea înregistrată, al doilea exemplar al adresei de respingere şi un exemplar din documentele care justifică respingerea solicitării de emitere a avizelor/autorizaţiilor. Articolul 18(1) Avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentaţiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberării lor, precum şi adresele prin care se solicită completarea documentaţiei ori cele de respingere, împreună cu documentaţiile prevăzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridică de către solicitanţi de la inspectoratul judeţean.(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1), inspectoratul judeţean transmite solicitantului, spre informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum şi pe cea de completare a documentaţiei tehnice.(3) Dacă solicitanţii nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevăzute la alin. (1), acestea se arhivează potrivit reglementărilor în vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art. 13. Articolul 19(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se confecţionează prin grija inspectoratelor judeţene.(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 16.(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcţie de necesităţi. Capitolul IVValabilitatea avizelor şi autorizaţiilor Articolul 20(1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii. Articolul 21(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte: a)stabilitatea la incendiu a construcţiei; b)limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu; c)protecţia şi evacuarea utilizatorilor; d)siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor; e)asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute. (2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi. Articolul 22În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice. Articolul 23(1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/ acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării.(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul". Articolul 24(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 25Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu", respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă. Articolul 26Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 17. Articolul 27Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Structura scenariului de securitate la incendiu 1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării 1.1. Datele de identificare A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/ amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc. B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu. 1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu. 1.3. Categoria şi clasa de importanţă A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică. B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă. 1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind: a)tipul clădirii:

(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;
(ii) de producţie sau depozitare: de tip obişnuit, monobloc, blindată etc.;
(iii) cu funcţiuni mixte;

b)regimul de înălţime şi volumul construcţiei; c)aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei; d)numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora; e)precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.; f)prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; g)capacităţi de depozitare sau adăpostire; h)caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase; i)numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu. 2. Riscul de incendiu A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare: a)densitatea sarcinii termice; b)clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementărilor specifice; c)sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea.B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice. 3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu 3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de: a)rezistenţa la foc a elementelor de construcţie; b)nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu.3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează: a)elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a golurilor funcţionale din acestea; b)măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii; c)sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi; d)instalarea de bariere contra fumului; e)sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului; f)măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.; g)măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează: a)distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate; b)măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş; c)după caz, măsuri de protecţie activă.3.4. Evacuarea utilizatorilor A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: a)alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează; b)măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului; c)tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.; d)geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.; e)timpii/lungimile de evacuare; f)numărul fluxurilor de evacuare; g)iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică; h)prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.; i)timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor; j)marcarea căilor de evacuare.B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei. 3.5. Securitatea forţelor de intervenţie A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu. B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: a)numărul de accese; b)dimensiuni/gabarite; c)trasee; d)realizare şi marcare.C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: a)tipul, numărul şi caracteristicile acestora; b)amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; c)timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice. B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se specifică: a)gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu; b)tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică: a)tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.; b)timpul normat de funcţionare; c)zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică: a)tipul şi caracteristicile de stingere asigurate; b)numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică: a)sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate; b)poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi; c)date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă; d)zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află, precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.6. Măsuri tehnico-organizatorice A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă. B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz. C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective. ANEXA Nr. 2la normele metodologice DOCUMENTE pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu

Nr. crt. Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în funcţie de stadiul de execuţie Documente necesare
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)
1. Construcţii noi X X X X X1) X X
2. Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei pentru care se emit autorizaţii de construire X X X X X1) X X X
3. Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei pentru care nu se emit autorizaţii de construire X X X X1) X X X
4. Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte, precum şi staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)2) X X X X X1) X X X X
5. Amplasare construcţii în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice X X3) X X
6. Sisteme şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare X X X4) X X
7. Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente care se supun avizării/autorizării X X X5) X X6) X X
8. Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării X X X X

1. NOTE: 1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 2) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun, în mod corespunzător, documentele menţionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, după caz. 3) Pe care se precizează distanţele faţă de vecinătăţi, lungimea, lăţimea şi denumirea căilor de acces la drumurile publice. 4) Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 5) În cazul reţelei de hidranţi exteriori. 6) Pentru hidranţi exteriori. 2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel: a)cerere-tip; b)certificatul de urbanism; c)scenariul de securitate la incendiu; d)referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii, după caz; e)planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; f)dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului; g)piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire; h)piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu"; i)schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz; j)piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere; k)scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu", după caz; l)schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz; m)relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse; n)piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia; o)schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere; p)schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX; q)opis cu documentele depuse. ANEXA Nr. 3la normele metodologice Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă a)cerere-tip; b)certificat de urbanism; c)plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după caz; d)plan de arhitectură al nivelului subteran al construcţiei în care este amenajat adăpostul; e)schema instalaţiilor de filtro-ventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane şi schema instalaţiilor electrice din adăpost; f)planul secţiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă este cazul, instalaţiile de filtro-ventilaţie din adăpost; g)memoriu tehnic de specialitate care trebuie să conţină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor; instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane; h)opis cu documentele depuse. ANEXA Nr. 4la normele metodologice Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu

Nr. crt. Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în funcţie de stadiul de execuţie a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y)
1. Construcţii pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu conform nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. 2 la normele metodologice şi: a) nu au fost puse în funcţiune; b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune. X X X X X X X X X X
2. Construcţii pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu conform nr. crt. 3 din anexa nr. 2 la normele metodologice şi: a) nu au fost puse în funcţiune; b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune. X X X X X X X X
3. Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în legalitate, cu autorizaţie de construire emisă potrivit legii, care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu: a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la incendiu; b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu X X X X1) X X X X X X X
4. Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în legalitate, pentru care nu au fost emise, potrivit legii, autorizaţii de construire, care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu: a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la incendiu; b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu. X X X1) X X X X X X
Nr. crt. Categorii de construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în funcţie de stadiul de execuţie a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y)
5. Construcţii şi amenajări existente la care solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentaţiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizaţiilor (dacă lucrările de conformare necesită autorizaţie de construire) X X X X1) X X X X X X X
6. Construcţii şi amenajări existente la care solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentaţiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizaţiilor (dacă lucrările de conformare nu necesită autorizaţie de construire) X X X1) X X X X X X
7. Amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri în aer liber, cu capacitatea mai mare de sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare de sau egală cu 2.500 mp X X X1) X X X X
8. Sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi3) X X2) X X X X X X
9. Sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor pe platforme şi parcuri industriale4) X X X2) X X X X X X
10. Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu4) X X X X X X X X X X X
11. Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu4) X X X X X X X X
12. Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, staţii mixte, precum şi staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc şi staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)4) şi 5) X X după caz X după caz X X6) X X X X X după caz X X X
13. Sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitate individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi altele asemenea - clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru care s-a emis autorizaţie de construire3) X X după caz X X7) X X X X X X X
14. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL X X X1) X8) X

1. NOTE: 1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 2) Cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 3) În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţia de securitate la incendiu se solicită pe baza aceloraşi documente în condiţiile art. 8 din normele metodologice. 4) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 - Descrierea documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice. 5) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz. 6) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări. 7) Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 8) Se depune doar planul cu zonarea Ex. 2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel: a)cerere-tip; b)autorizaţia de construire; c)avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; d)copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document; e)planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; f)piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie; g)piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă; h)planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; i)schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; j)piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; k)schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; l)schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie; m)relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse; n)dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu"; o)referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie; p)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; q)lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc; r)plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz; s)planul de evacuare a persoanelor; t)piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări; u)schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări; v)planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane; w)planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori; x)schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi plan cu zonarea EX; y)opis cu documentele depuse. ANEXA Nr. 5la normele metodologice Documente pe baza cărora se solicită eliberarea autorizaţiei de protecţie civilă A. Situaţia generală a)cerere-tip; b)autorizaţia de construire; c)avizul de protecţie civilă şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; d)documentele prevăzute la lit. c)-g) din anexa nr. 3 la normele metodologice şi eventuale dispoziţii de şantier pentru modificările survenite; e)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; f)opis cu documentele depuse.B. Când solicitanţii nu pot prezenta avizul de protecţie civilă şi documentaţiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a fost emis aviz de protecţie civilă, autorizaţia se solicită pe baza următoarelor documente: a)cerere-tip; b)autorizaţie de construire; c)plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, după caz, cu menţionarea distanţelor faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după caz; d)relevee ale nivelului subteran al construcţiei în care este amplasat adăpostul de protecţie civilă, precum şi secţiunea verticală prin adăpost; e)planul instalaţiilor electrice din adăpost şi al instalaţiilor de filtro-ventilaţie, după caz; f)memoriu tehnic de specialitate, care trebuie să conţină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor; instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane; g)proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; h)opis cu documentele depuse. ANEXA Nr. 6la normele metodologice Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........ ........./Bucureşti-Ilfov Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20...... Subscrisa, ........ ................ ................ ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ........ ........, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ..............., str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon ..............., fax ........ ........., e-mail ........ ........ .........., reprezentată prin ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ .............., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ..../......, solicit: 1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată; 2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaţia tehnică aferentă construcţiei/ amenajării/instalaţiei ........ ........ ............, având destinaţia/care echipează construcţia ........ ............, amplasată în judeţul ........ ........ ........, municipiul/oraşul/comuna ........ ..........., sectorul/satul ........ ..........., str. ........ ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........ . Date referitoare la construcţie/amenajare1: a)destinaţia şi tipul ........ ................ ........ ...............; b)categoria şi clasa de importanţă ........ ................ ...........; c)aria construită şi desfăşurată ........ ................ .............; d)volumul şi regimul de înălţime ........ ................ .............; e)numărul maxim de utilizatori ........ ................ ...............; f)nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc) ........ ..........; g)riscul de incendiu ........ ................ ................ ........; h)distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ........ ........ ........ .Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul. Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ............./e-mail ........ ........../ fax ........ .......... . Data ............... Semnătura ................ 1 Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant. ANEXA Nr. 7la normele metodologice Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........ ........ ......../Bucureşti-Ilfov Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă nr. ......... din ......... 20...... Subscrisa, ........ ................ ................ ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ........ ........., municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ..............., str. ........ ................ ............ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon ........ ............., fax ........ ................ .........., e-mail ........ ........ .........., reprezentată prin ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........ ........., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ...... şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru ........ ........., având destinaţia ........ ................ ................ ........, amplasat/amplasată în judeţul ........ ........ ........., municipiul/oraşul/comuna ........ ................, sectorul/satul ........ ................ ..........., str. ........ ........ ............ nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ......., ap. ......, codul poştal ............. . Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul. Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ............../e-mail ........ ............/ fax ........ .......... . Data ............... Semnătura ................ ANEXA Nr. 8la normele metodologice Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........ ........./Bucureşti-Ilfov Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Avizului de protecţie civilă nr. ......... din ......... 20...... Subscrisa, ........ ................ ................ ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ........ ........, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ..............., str. ........ ................ ........... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax ........ ........., e-mail ........ ........ .........., reprezentată prin ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ..............., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ...../........., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru proiectul de adăpost/punct de comandă din construcţia ........ .............., amplasată în judeţul ........ .............., municipiul/oraşul/comuna ........ ................, sectorul/satul ........ ........ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ........, codul poştal ........ ........ . Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul. Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ............../e-mail ........ ............/ fax ........ .......... . Data .............. Semnătura ................ ANEXA Nr. 9la normele metodologice Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .............../Bucureşti-Ilfov Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20...... Subscrisa, ........ ................ ................ ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ........ ........, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ..............., str. ........ ................ ............ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon ..............., fax ........ ........., e-mail ........ .........., reprezentată prin ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ..............., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ......../........, solicit: 1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia/amenajarea/instalaţia cu destinaţia/care echipează construcţia ........ ..............., amplasată în judeţul ........ ........ ............, municipiul/oraşul/comuna ........ ........, sectorul/satul ........ ........., str. ........ .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................; 2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea/instalaţia specificată la pct. 1. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul. Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ............../e-mail ........ ............/ fax ........ .......... . Data ............... Semnătura ................ ANEXA Nr. 10la normele metodologice Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă Către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........ ........ Bucureşti-Ilfov Domnului inspector-şef CERERE pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă nr. ......... din ......... 20...... Subscrisa, ........ ................ ................ ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ........ ........, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ..............., str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon/fax ........ ........., e-mail ........ ........ .........., reprezentată prin ........ ........ .......... în calitate de ........ ................ ..............., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ............./..........., solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia ........ ............, amplasată în judeţul ........ ..........., municipiul/oraşul/comuna ........ ..............., sectorul/satul ........ ..............., str. ........ ........ ............ nr. ....., codul poştal ........ ............. . Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul. Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. ............../e-mail ........ ............/ fax ........ .......... . Data ............... Semnătura ................ ANEXA Nr. 11la normele metodologice Model de aviz de securitate la incendiu ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ........ ........... al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov AVIZ de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20...... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de ........ ................ ..........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ .........., municipiul/oraşul/comuna ........ ........ .........., sectorul/satul ........ ........ .........., str. ........ ........ .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ........ ..........., fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ............, în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ....../............, se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu documentaţia tehnică elaborată pentru construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei ........ .........., amplasată în judeţul ........ ............, municipiul/oraşul/comuna ........ ..............., sectorul/satul ........ ............, str. ........ .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poştal .............. . Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu. Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia. Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor, amenajărilor ori instalaţiilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz. Inspector-şef, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. ANEXA Nr. 12la normele metodologice Model de aviz de amplasare în parcelă ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ........ ........... al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov AVIZ de amplasare în parcelă nr. ......... din ......... 20...... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de ........ ................ ..........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ .........., municipiul/oraşul/comuna ........ ........ .........., sectorul/satul ........ ........ .........., str. ........ ........ .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ........ ..........., fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ............, în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu amplasarea în parcelă a construcţiei ........ ..............., dispusă în judeţul ........ ........., municipiul/oraşul/comuna ........ ............, sectorul/satul ........ .............., str. ........ ........ ............ nr ......., pentru care se asigură posibilităţi de acces şi intervenţie în caz de incendiu. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu. Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia. Inspector-şef, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. ANEXA Nr. 13la normele metodologice Model de aviz de protecţie civilă ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ........ ........... al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov AVIZ de protecţie civilă nr. ......... din ......... 20...... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de ........ ................ ..........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ .........., municipiul/oraşul/comuna ........ ........ .........., sectorul/satul ........ ........ .........., str. ........ ........ .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ........ ..........., în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../..........., se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile proiectul pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia ........ .............., amplasată în judeţul ........ ........ ........, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ........., sectorul/satul ........ ................, str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., codul poştal ........... . Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă. Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia. Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz. Inspector-şef, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. ANEXA Nr. 14la normele metodologice Model de autorizaţie de securitate la incendiu ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ........ ........... al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov AUTORIZAŢIE de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20...... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de ........ ................ ..........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ .........., municipiul/oraşul/comuna ........ ........ .........., sectorul/satul ........ ........ .........., str. ........ ........ .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ........ ..........., fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ............, în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ......../............, se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei ........ ............., amplasată în judeţul ........ ............, municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..........., sectorul/satul ........ ................, str. ........ ........ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poştal .............. . Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea/instalaţia nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de securitate la incendiu. Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia. Inspector-şef, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. ANEXA Nr. 15la normele metodologice Model de autorizaţie de protecţie civilă ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ........ ........... al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov AUTORIZAŢIE de protecţie civilă nr. ......... din ......... 20...... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........ ........, adresată de ........ ................ ............., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ .........., municipiul/oraşul/comuna ........ ........ .........., sectorul/satul ........ ........ .........., str. ........ ........ .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon ........ ..........., în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........../..........., se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia ........ ..............., amplasată în judeţul ........ ............, municipiul/oraşul/comuna ........ ............, sectorul/satul ........ ........ .........., str. ........ ........ ............. nr. ......., codul poştal ......... . Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă. Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia. Inspector-şef, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. ANEXA Nr. 16*)la normele metodologice MODELUL ştampilei cu număr de identificare *) Anexa nr. 16 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 17la normele metodologice OPIS cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (model)

Nr. crt. Denumirea documentului Seria, codul, nr. de înregistrare etc. Numărul de file Formatul

Data ........ ................ ........ .............. Semnătura ........ ................ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 129/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 129 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu