Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 6 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 14 ianuarie 2011Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protecţia civilă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.

(2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.

Art. 2. - (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu" la construcţii, instalaţii şi alte amenajări.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Art. 3. - (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective.

(2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan.

Art. 5. - (1) Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 18 şi 21, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora.

(2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) In situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6.

(4) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

(5) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

Art. 6. - (1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaţiilor - întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei.

(2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef.

(3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului.

Art. 7. - La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă nu se percep taxe.

Art. 8. - (1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii:

a) atunci când se constată, la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren, neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale;

c) în cazul lucrărilor pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, inclusiv construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare, precum şi la reabilitarea şi retehnologizarea celor existente.

(2) Soluţia privind respingerea cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, respectiv maximum 30 de zile pentru autorizaţii, de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului.

(3) In cazul respingerii documentaţiilor, la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă se reţine câte o copie a documentelor ce stau la baza elaborării adresei de respingere şi al doilea exemplar al acesteia.

(4) Pentru categoriile de construcţii şi amenajări care nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se reţine numai al doilea exemplar al adresei de respingere.

(5) Documentele reţinute de emitent se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL II

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

Art. 9. - (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

c) documentaţia tehnică la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire, denumită în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;

e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel, faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situaţie - amplasare în zonă, cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi menţionarea lungimii şi lăţimii căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(4) In cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi marcarea căilor de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu", la faza de proiectare DTAC - minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(5) In cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie al reţelei de hidranţi exteriori la scara 1:100 sau 1:200 - două exemplare;

c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalaţiile de stingere cu hidranţi exteriori - două exemplare;

d) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, staţiei de hidrofor etc, pentru instalaţiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) documentaţia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - în specialitatea respectivă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 10. - (1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul reţinând un exemplar.

Art. 11. - (1) Documentele reţinute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) In cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului, solicitantul poate obţine o copie, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului; pe fotocopie, specialistul din cadrul structurii de avizare responsabil de lucrare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul".

Art. 12. - (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu" - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu" - două exemplare.

Art. 13. - (1) In situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare, precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii, în cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză - două exemplare;

e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu", când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză - două exemplare;

f) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;

h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc, în care să fie incluse măsurile, realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu" - două exemplare;

i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee şi, după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză - două exemplare;

j) cerere-tip - două exemplare;

k) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia certificatului de urbanism.

(3) La construcţiile şi amenajările, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie în condiţiile alin. (2); prin excepţie, construcţiile şi amenajările puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu şi îndeplinesc nivelele de performanţă specifice securităţii la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizaţia pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii.

(4) In cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare;

g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii.

(5) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(6) In cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentaţia tehnică menţionată la art. 9 alin. (4) lit. c) şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - minimum specialitatea instalaţii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie - două exemplare;

d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(7) In cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentaţia tehnică menţionată la art. 9 alin. (5) lit. c), d) şi e), precum şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - specialitatea respectivă la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie - două exemplare;

d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, detalii de execuţie pentru instalaţia de hidranţi exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(8) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizaţiile de securitate la incendiu şi/sau documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) documentele prevăzute la alin. (2);

c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice şi copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnată de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 14. - In cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu se menţine.

Art. 15. - (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, emitentul reţinând un exemplar.

(2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar, cu excepţia avizului de securitate la incendiu şi documentaţiei vizate spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia.

(3) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 16. - (1) In cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare, conform prezentelor norme metodologice.

(2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

Art. 17. -Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autorităţi competente, conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL III

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă

Art. 18. - (1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) certificat de urbanism - două exemplare în copie;

c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă - două exemplare în copie;

d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;

e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;

f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;

g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, emitentul reţinând un exemplar.

Art. 19. - Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea;

b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

Art. 20. - (1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar.

(2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă.

Art. 21. - (1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie;

c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii - două exemplare;

d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;

e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, emitentul reţinând un exemplar.

(3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse.

(4) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

Art. 22. - (1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţilor, calea Floreasca, şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Tipografilor, str. CA. Rosetti, str. N. Bălcescu, str. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 23. - Inspectoratele, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu", respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.

Art. 24. - Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. - (1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, în condiţiile legii.

Art. 26. - (1) Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

(2) Specialistul din cadrul structurii de avizare-autorizare care efectuează analiza documentaţiei tehnice va aplica ştampila vizat spre neschimbare pe fiecare pagină sub care va consemna data efectuării verificării şi va semna.

Art. 27. - (1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor.

(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi.

Art. 28. - Modelul opisului cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă este prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 29. - (1) Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.

(2) Pentru cazurile în care se solicită referatele verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii, potrivit prezentelor norme metodologice, piesele scrise şi desenate se semnează, datează şi ştampilează de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi, pe fiecare pagină şi planşă.

Art. 30. - Pentru clădirile cu destinaţia de teatre dramatice şi muzicale ce sunt clasate în grupele A şi B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria sălilor aglomerate de tip S1, biblioteci, spitale şi clădiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice potrivit reglementărilor specifice ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate după obţinerea de către solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă asupra măsurilor de securitate la incendiu propuse în documentaţia tehnică, pe baza documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b)-e) sau art. 9 alin. (2) lit. b)-f).

Art. 31. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului......../Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr.......din..........20 ...

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cu domiciliul în judeţul ........................................, municipiul/oraşul/comuna.................................., sectorul/satul ................................, str......................................nr......... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal...................., telefon...................., fax............................., e-mail..........................., în calitate de.................................la......................................................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr..................., solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea ....................................................................., având destinaţia.........................................................................................., amplasată în judeţul ............................................, municipiul/oraşul/comuna ..........................................., sectorul/satul................................, str.....................................nr. ..., bl. ..., se. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal............., telefon/fax................................................, e-mail.......................................................... .

Date referitoare la construcţie/amenajare:

a) destinaţia şi tipul............................................................................;

b) categoria şi clasa de importanţă....................................................;

c) aria construită şi desfăşurată.........................................................;

d) volumul şi regimul de înălţime.......................................................;

e) numărul maxim de utilizatori..........................................................;

f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc)................................;

g) riscul de incendiu...........................................................................;

h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi.......................................

Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data...............                 Semnătura................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului........./Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr......din.........20...

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cu domiciliul în judeţul............................, municipiul/oraşul/comuna..................................., sectorul/satul........, str.................., nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ..., codul poştal................................., telefon.........................., fax....................................., e-mail.........................................., în calitate de..................................la......................................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei...................................şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru....................................., având destinaţia....................................., amplasat/amplasată în judeţul....................................., municipiul/oraşul/comuna....................., sectorul/satul.............., str..............nr...., bl...., sc...., et...., ap...., codul poştal................., telefon/fax............., e-mail..........................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data...............                     Semnătura................

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului......../Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de protecţie civilă

nr. ..... din...........20....

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în judeţul .............................................., municipiul/oraşul/comuna....................................., sectorul/satul ............................., str.......................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal......................., telefon/fax............, e-mail...................., în calitate de......................................la........................................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr..................../....................., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia..................................................., amplasată în judeţul......................................., municipiul/oraşul/comuna.............................., sectorul/satul....................................., str..............................................nr.................., codul poştal............................................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data...............                 Semnătura................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului......../Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu

nr.........din............20.....

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în judeţul.........................................., municipiul/oraşul/comuna...................................., sectorul/satul........................................, str.........................................nr. ..., bl. ..., sc...., et. ..., ap...., codul poştal..................., telefon.........................., fax........................, e-mail................................., în calitate de.................................... la............................................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr................/.............., solicit:

1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia/amenajarea cu destinaţia ..........................................................., amplasată în judeţul ..................................., municipiul/oraşul/comuna........................................., sectorul/satul ....................................., str.............................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal......................................, telefon/fax.............................., e-mail...........................................................;

2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea specificată la pct. 1.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data...............                                Semnătura................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

- model -

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului........./Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă

nr.........din............20.......

Subsemnatul/Subsemnata,.................................................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în judeţul ................................, municipiul/oraşul/comuna......................................, sectorul/satul ..............................., str.....................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal..........................., telefon/fax.........................................., în calitate de........................................la........................................, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.............../............, solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia......................................, amplasată în judeţul .................................., municipiul/oraşul/comuna................................., sectorul/satul................................., str...........................................nr......, codul poştal.........................................

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data........................                       Semnătura................

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

- model -

DOCUMENTELE NECESARE

pentru completarea dosarului de avizare/autorizare

Nr. crt.

Denumirea documentului

Data comunicării

Semnătura solicitantului

Data redepunerii

Semnătura de primire

Data........................

Semnătura personalului nominalizat de inspectorat

......................................

Semnătura solicitantului

......................................

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..........................." al Judeţului..................../Municipiului Bucureşti

AVIZ

de securitate la incendiu

nr......din.......20...

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr....................din..............20..., adresată de............................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ....................................., municipiul/oraşul/comuna............................., sectorul/satul..........................., str...................................... nr. ..., bl...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal................................, telefon................., fax...................., e-mail.....................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr................./..................,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu construcţia/ amenajarea..................................................................., amplasată în judeţul ................................................., municipiul/oraşul/comuna ..........................................., sectorul/satul .............................................., str........................................ nr......., bl......, sc......., et......., ap..........., codul poştal ..............................., telefon.............................., fax...............................

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

Inspector-şef,

.......................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrul administraţiei şi internelor nr. 3/2011, conform opisului.

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „.................." al Judeţului............../Municipiului Bucureşti

AUTORIZAŢIE

de securitate la incendiu

nr.........din...........20......

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr..........................................din.........20 ..., adresată de............................................, cu domiciliul/sediul în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna.............................., sectorul/satul ............................, str.........................................nr...., bl...., sc...., et...., ap....., codul poştal..............................., telefon.........................,fax........................, e-mail...................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr............../.............., se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcţia/amenajarea ..............................................................................., amplasată în judeţul .........................................., municipiul/oraşul/comuna................................, sectorul/satul ..............................., str......................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal............................................................, telefon..................................., fax.............................................

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de securitate la incendiu.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-şef,

..............................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..................." al Judeţului............../Municipiului Bucureşti

AVIZ

de protecţie civilă

nr.........din........20......

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr................................... din...................................., adresată de..........................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ......................................, municipiul/oraşul/comuna ................................., sectorul/satul......................., str...............................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal......................................, telefon..........................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.................../.........................., se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia.........................................................., amplasată în judeţul .........................................................., municipiul/oraşul/comuna..................................., sectorul/satul.............................., str..............................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal........................................................, telefon......................................, fax....................................

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz.

Inspector-şef,

.............................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..................." al Judeţului............../Municipiului Bucureşti

AUTORIZAŢIE

de protecţie civilă

nr.........din .............20.....

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr......................din..............................., adresată de ..............................................., cu domiciliul/sediul în judeţul ........................................., municipiul/oraşul/comuna ..................................................., sectorul/satul......................................, str...................................................nr...., bl. ..., sc...., et...., ap...., codul poştal...................., telefon.......................................,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.........../........, se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia ..............................................................................., amplasată în judeţul ...............................................,  municipiul/oraşul/comuna................................, sectorul/satul....................................., str........................................................nr...., codul poştal...........................................

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-şef,

..............................

(numele, prenumele si semnătura)

L.S.

ANEXA Nr. 11*) la normele metodologice

MODELUL

ştampilei cu număr de identificare

*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

- model -

OPIS

cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă

Nr. crt.

Denumirea documentului

Seria, codul, nr. de înregistrare etc.

Numărul de file

Formatul

Data...............                                           Semnătura................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu