Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1261 din 15.07.2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 28 iulie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 902 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 6.368 din 11 iulie 2016 privind propunerea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,în temeiul art. 18 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.299/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 26 septembrie 2012, se abrogă. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae PîslaruANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează în conformitate cu prevederile art. 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare ANPD. Articolul 2(1) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea ANPD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de către personal din structura ANPD, la propunerea preşedintelui ANPD, prin completarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Articolul 3(1) Comisia superioară îşi desfăşoară activitatea de soluţionare a contestaţiilor în şedinţe conduse de către preşedintele acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor nominalizaţi prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.(2) Comisia superioară se întruneşte în şedinţe săptămânale, de luni până vineri şi ori de câte ori este necesar, justificat prin volumul activităţii, la convocarea preşedintelui acesteia. Articolul 4(1) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.(2) Convocarea membrilor Comisiei superioare şi a observatorului din partea Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România se poate realiza şi prin mijloace electronice.(3) În situaţia în care unul dintre membri nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, va anunţa din timp preşedintele Comisiei superioare, menţionând cauzele care îl împiedică să participe.(4) Întârzierile în soluţionarea contestaţiilor, apărute din culpa membrilor Comisiei superioare, excluzând motivele independente de voinţa acestora, pot atrage înlocuirea lor, la propunerea preşedintelui ANPD, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.(5) În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.(6) Pe perioada absenţei temporare a preşedintelui, un membru, medic, al Comisiei superioare va prelua atribuţiile acestuia.(7) Preşedintele este obligat să precizeze întrunirea cvorumului legal în conţinutul procesului-verbal de şedinţă. Articolul 5La finalul fiecărei şedinţe sau în prima zi lucrătoare, în cazul în care Comisia superioară se întâlneşte în zile libere sau nelucrătoare, secretarul întocmeşte un proces-verbal de şedinţă şi un opis al dosarelor soluţionate. Procesul-verbal de şedinţă împreună cu o copie a convocării şi a opisului dosarelor reprezintă documentele care stau la baza acordării indemnizaţiei de şedinţă, reglementată de lege. Articolul 6(1) Deciziile Comisiei superioare se iau în şedinţele legal întrunite potrivit art. 3 alin. (1), cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.(2) Preşedintele îşi exercită votul după exprimarea voinţei tuturor membrilor Comisiei superioare.(3) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. Articolul 7(1) În exercitarea atribuţiilor de coordonare metodologică a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de evaluare, Comisia superioară emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale.(2) În exercitarea atribuţiilor privind soluţionarea contestaţiilor formulate în condiţiile legii, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, Comisia superioară emite decizii de admitere sau decizii de respingere a contestaţiei.(3) În exercitarea atribuţiilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau ca urmare a autosesizării, Comisia superioară emite:a)decizii de reevaluare; b)decizii de încadrare în grad şi tip de handicap; c)decizii de neîncadrare în grad şi tip de handicap. (4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.(5) În situaţia în care, în urma atacării în instanţă a deciziei Comisiei superioare potrivit alin. (4), s-a obţinut o sentinţă civilă definitivă, Comisia superioară emite următoarele decizii:a)decizie de anulare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7; b)decizie de anulare şi încadrare în grad şi tip de handicap, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8; c)decizie de anulare şi neîncadrare în grad de handicap, ca urmare a reevaluării dosarului dispuse de instanţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9. (6) În situaţia în care în decizia Comisiei superioare au fost constatate erori materiale, aceasta va fi îndreptată prin decizie de îndreptare a erorii materiale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10.(7) Punerea în executare a deciziilor se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap sau care asigură plata prestaţiilor sociale, după caz.(8) Modelele deciziilor emise potrivit alin. (2), (3), (5) şi (6) sunt prevăzute în anexele nr. 1-10. Capitolul IIProcedura de soluţionare a contestaţiilor Articolul 8(1) Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se depun numai la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura ANPD.(2) În situaţia în care contestaţia se depune la registratura ANPD, aceasta se transmite secretariatului Comisiei superioare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se vor considera contestaţii inclusiv petiţiile depuse la orice autoritate publică şi aduse la cunoştinţa ANPD din care rezultă nemulţumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap. Articolul 9(1) În situaţia înregistrării contestaţiei la secretariatul comisiei de evaluare, acesta va transmite Comisiei superioare contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.(2) Dosarul va cuprinde un opis al documentelor transmise care vor fi semnate şi ştampilate conform cu originalul de către secretariatul comisiei de evaluare. Articolul 10(1) În situaţia înregistrării contestaţiei la registratura ANPD, secretariatul Comisiei superioare solicită comisiilor de evaluare transmiterea dosarului persoanei, ulterior înregistrării acesteia în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.(2) Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligaţia de a transmite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.(3) Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. Articolul 11(1) Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care au determinat stabilirea încadrării în grad şi tip de handicap. (2) În situaţia în care în urma analizării dosarului se constată faptul că acesta nu conţine documentele prevăzute în lege, Comisia superioară va solicita serviciului de evaluare complexă completarea cu documentele necesare şi transmiterea de îndată a acestora. În acest caz, termenul de soluţionare a contestaţiei se va prelungi corespunzător de la data primirii şi înregistrării la registratura Comisiei superioare a documentelor solicitate. Articolul 12(1) Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.(2) Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.(3) În situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara termenului legal de depunere prevăzut la alin. (1), se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, prin comunicarea în scris de secretariatul Comisiei superioare atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare, după caz, a unui răspuns, în termen de 15 zile de la data înregistrării în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. Articolul 13(1) Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de:a)admitere a contestaţiei; b)respingere a contestaţiei. (2) Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare/ motivare cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sau a documentelor necesare, după caz, şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă.(3) Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor. Articolul 14(1) În cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap şi documentaţia necesară revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap, exceptând deciziile emise cu termen de valabilitate permanent.(2) În cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, caz în care se disting următoarele situaţii:a)Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap dacă se constată respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; b)Comisia superioară propune reevaluarea, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, dacă există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, solicitând completarea dosarului cu noi documente sau în baza documentelor existente deja în dosar. (3) Valabilitatea Deciziei de admitere a contestaţiei începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap care a fost contestat la Comisia superioară.(4) Valabilitatea Deciziei de respingere a contestaţiei începe de la data emiterii acesteia. Capitolul IIIProcedura de reevaluare Articolul 15În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a)reevaluarea - procedura dispusă de către Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau în situaţia în care Comisia superioară se sesizează din oficiu în cazul eliberării unui certificat de încadrare în grad şi tip de handicap asupra căruia există suspiciuni în ceea ce priveşte nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; b)decizia de reevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procedura de reevaluare; c)referat - document elaborat de reprezentantul din structura de specialitate a ANPD, în urma procesului de reevaluare; d)raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă în urma procesului de reevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6; e)decizie privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în urma reevaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4/anexa nr. 3; f)proces-verbal de control - procesul-verbal întocmit în urma acţiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Articolul 16(1) Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.(2) Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control şi în format electronic de tip baze de date şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:a)numele şi prenumele persoanei cu handicap; b)CNP-ul; c)judeţul/sectorul; d)adresa de domiciliu; e)numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap; f)tipul handicapului; g)gradul de handicap; h)codul bolii; i)statutul social; j)motivarea. (3) În termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare. Articolul 17Decizia de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă. Articolul 18Pentru buna desfăşurare a reevaluării, conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti desemnează o persoană care îndeplineşte următoarele atribuţii: a)înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă decizia de reevaluare, procesul-verbal întocmit şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap; b)aduce la cunoştinţa persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de reevaluare, data şi locul unde va avea loc reevaluarea, precum şi documentele suplimentare necesare pentru reevaluare; c)înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă rapoartele de reevaluare şi referatele; d)asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare şi a referatelor către Comisia superioară. Articolul 19Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens şi care vor prezenta: a)actul de identitate; b)comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare; c)documente relevante în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar. Articolul 20Reevaluarea persoanei se va realiza de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia. Articolul 21În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. Articolul 22(1) Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare.(2) Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap. Articolul 23Procesul de reevaluare se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a ANPD, care va întocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi a procesului de reevaluare. Articolul 24(1) În urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.(2) Comisia superioară va emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea celor prevăzute la alin. (1) în registrul de corespondenţă al acesteia. Articolul 25În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, după expirarea acestui termen, serviciul de evaluare complexă va transmite raportul de reevaluare însoţit de referat în termen de 5 zile, în baza cărora Comisia superioară va emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap. Articolul 26Deciziile emise de Comisia superioară vor fi transmise direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă, care, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea şi completarea programului individual de reabilitare şi integrare socială. Articolul 27Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap şi a procesului-verbal de control. Capitolul IVCoordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap Articolul 28Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire la: 1. respectarea procedurii de evaluare; 2. respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare; 3. respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; 4. respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta; 5. punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia superioară. Articolul 29În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară: elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap; monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora; participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte. Articolul 30Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament Modelul deciziei de respingere a contestaţiei AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ........ ........./data ................ Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../............., întrunită în şedinţa din .........., în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse, RESPINGE Contestaţia cu nr. ...../............ la Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ....../data ............., eliberat de ........ ............., a doamnei/domnului ........ ........ ........, CNP ........ ........, adresa ........ ........ ........, cu următoarea justificare/motivare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedinte, ........ ................ ........ (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ........ Membri: ........ ................ ........ ........ ................ ........ (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ........ ........ ................ ........ ANEXA Nr. 2 la regulament Modelul deciziei de admitere a contestaţiei AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ........ ........./data ............... Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../............., întrunită în şedinţa din ........ ........, în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse, ADMITE Contestaţia cu nr. ..../......... la certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ..../data .........., eliberat de ................, a doamnei/domnului ........ ................, CNP ........ .............., adresa ........ ........ ........., statut social:1 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ........ ........ .......... şi stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, astfel: Grad de handicap2:  uşor;  mediu;  accentuat; grav:  cu asistent personal;  fără asistent personal.Cod boală ........ ................ ................ ........ .............. Cod handicap ........ ................ ................ ........ ......... Motivare/Justificare: conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ........ ......... Data dobândirii handicapului3 ........ ................ ........ ........., documentul ........ ............ Valabilitate4:  - 12 luni;  - 24 de luni;  - permanent de la data .............. Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ........ ................ ................ ................ .............. Termen de revizuire5 ........ ................ ........ ............... Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare. Preşedinte, ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. ........ .............. 1 Se taie ce nu corespunde. 2 Se bifează căsuţa corespunzătoare. 3 Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Se bifează căsuţa corespunzătoare. 5 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. ANEXA Nr. 3la regulament Modelul deciziei de neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ........ ........./data .............. Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ........./................, întrunită în şedinţa din .............., în prezenţa cvorumului, având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. ........ ........../data ........ .......... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. ............/.............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ....../data .........., precum şi documentele existente la dosar, decide NEÎNCADRAREA în grad şi tip de handicap a doamnei/domnului ........ ................, CNP ........ .............., adresa ........ .............., cu următoarea justificare/motivare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedinte, ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. ........ .............. ANEXA Nr. 4 la regulament Modelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ........ ........./data ............... Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ....../........., întrunită în şedinţa din ........, în prezenţa cvorumului, având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. ........../data ............... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. ............/..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ............/data ......., precum şi documentele existente la dosar, decide ÎNCADRAREA în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei ........ ........ ........, CNP ........ .........., adresa ........ ........ ........, statut social1: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ........ ................, astfel: Grad de handicap2:  uşor;  mediu;  accentuat; grav:  cu asistent personal;  fără asistent personal.Cod boală ........ ................ ................ ........ .............. Cod handicap ........ ................ ................ ........ ......... Motivare/Justificare: conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ........ ......... Data dobândirii handicapului3 ........ ................ ........ ........., documentul ........ ............ Valabilitate4:  - 12 luni;  - 24 de luni;  - permanent de la data .............. Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Termen de revizuire5 ........ ................ ........ ............... Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare. Preşedinte, ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) 1 Se taie ce nu corespunde. 2 Se bifează căsuţa corespunzătoare. 3 Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Se bifează căsuţa corespunzătoare. 5 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. ANEXA Nr. 5 la regulament Modelul deciziei de reevaluare AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ............ din data de ............. Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../.........., întrunită în şedinţa din ........, în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând recomandările din Raportul de control înregistrat cu nr. ........ din data de ........ ........, în urma acţiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din ........ ........., emis/emisă de ........ ........ .........., decide REEVALUAREA doamnei/domnului ........ ................ ............., CNP ........ ........ ............, adresa ........ ................ .............., str. ........ ........ .............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........ ................ ........., în perioada ........ ................ ........... . Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedinte, ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. ........ .............. ANEXA Nr. 6 la regulament Modelul raportului de reevaluare RAPORT DE REEVALUARE I. Datele de identificare Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Locul naşterii ........ ................ ................ ................ Domiciliul ........ ................ ........ ............. Actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ........ ............., valabilitatea ........ ........ ........ Nr. de telefon ........ ............ Persoana de contact/Persoana de sprijin: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........... Domiciliul ........ ................ ........ ......... Nr. de telefon ........ ............ Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap ........ ........ ............. ........ ................ ................ ........ ............... II. Rezultatele evaluării 1. Rezultatele evaluării sociale: Date relevante privind evaluarea socială ........ ........ ............... Concluziile şi recomandările asistentului social ........ ................ 2. Rezultatele evaluării medicale: Date relevante privind evaluarea medicală ........ ........ .............. Concluziile şi recomandările medicului ........ ................ ......... 3. Rezultatele evaluării psihologice: Date relevante privind evaluarea psihologică ........ ........ ........... Concluziile şi recomandările psihologului ........ ........ .............. 4. Rezultatele evaluării vocaţionale: Date relevante privind evaluarea vocaţională ........ ........ ........... Concluziile şi recomandările psihopedagogului ........ ........ .......... 5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie: Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie ........ .......... Concluziile şi recomandările psihopedagogului ........ ........ .......... 6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială: Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială (gradul de dependenţă) ........ ................ ................ ........ ............... Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului .............. III. Concluzii În urma reevaluării, se constată următoarele: Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ............. Propunerea privind orientarea profesională ........ ........ ............. Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie ........ ............... Serviciul de evaluare complexă Asistent social, ........ ........ ............ Medic specialist, ........ ........ ............ Psiholog, ........ ........ ............ Alţi specialişti, ........ ........ ............ ........ ........ ............ ANEXA Nr. 7 la regulament Modelul deciziei de anulare a deciziei Comisiei superioare ca urmare a unei sentinţe civile definitive AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ........./................ privind anularea Deciziei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. ........../........ ......... În baza: 1. Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 3. Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare: 1. Sentinţa nr. ................, pronunţată de Tribunalul ........ ........ .........., rămasă definitivă prin Decizia ........ ............., emisă de ........ ................ ..........., dispune anularea Deciziei nr. ................, emisă de Comisia superioară pentru doamna/domnul ........ .............., cu domiciliul în ........ ........ .........; 2. Comunicarea de către ........ ........ .............a Sentinţei nr. ........ ........, pronunţată de Tribunalul ........ ..........., înregistrată la sediul Comisiei superioare cu nr. ........ ...........; Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. .............., întrunită în şedinţa din ........ ........, în prezenţa cvorumului: DECIDE Articolul 1Anularea Deciziei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. ........ ........ . Articolul 2Secretariatul Comisiei superioare va transmite această decizie la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ........ ......... . Preşedinte, ........ ........ ............... Membri: ........ ........ ............... ........ ........ ............... ANEXA Nr. 8 la regulament Modelul deciziei de anulare şi încadrare în grad şi tip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitive AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ......../........ ............, întrunită în şedinţa din ........ ..............., în prezenţa cvorumului, în baza Sentinţei civile definitive nr. ......../..............., pronunţată de ........ ........ ..........., în şedinţa publică din data de .............., dată în soluţionarea Dosarului nr. ...../....., decide ÎNCADRAREA în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei ........ ................ ............, CNP ........ ................ .........., adresa ........ .............., statut social1: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ........ ................, astfel: Grad de handicap2:  uşor;  mediu;  accentuat; grav:  cu asistent personal;  fără asistent personal.Cod boală ........ ................ ........ ............. Cod handicap ........ ................ ........ ........ Motivare/Justificare: Anulare Decizie ........ .............., conform Sentinţei/Deciziei nr. ..............., emisă de ........., rămasă definitivă prin Decizia nr. ............, pronunţată de ........ ................ ............. Data dobândirii handicapului3 ........ ................ ........ ........., documentul ........ ............ Valabilitate4:  - 12 luni;  - 24 de luni;  - permanent de la data .............. Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Termen de revizuire5 ........ ................ ........ ............... Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare. Preşedinte, ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. ........ .............. 1 Se taie ce nu corespunde. 2 Se bifează căsuţa corespunzătoare. 3 Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Se bifează căsuţa corespunzătoare. 5 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. ANEXA Nr. 9 la regulament Modelul deciziei de anulare şi neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitive AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ......../........ ............, întrunită în şedinţa din ........ ..............., în prezenţa cvorumului, în baza Sentinţei civile definitive nr. ......../..............., pronunţată de ........ ........ ..........., în şedinţa publică din data de .............., dată în soluţionarea Dosarului nr. ...../....., decide: NEÎNCADRAREA în grad şi tip de handicap a doamnei/domnului ........ ................ ..............., CNP ........ ........ ..............., adresa ........ ................, Motivare/Justificare: Anulare Decizie ........ ............, conform Sentinţei/Deciziei nr. .............., emisă de ........ ..........., rămasă definitivă prin Decizia nr. ........ ........., pronunţată de ................, prin care s-a dispus o nouă evaluare. Nu se încadrează în grad de handicap conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ........ ......... . Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare. Preşedinte, ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ .............. ........ .............. ANEXA Nr. 10 la regulament Modelul deciziei de îndreptare a erorii materiale AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP DECIZIE Nr. ............ din data de ........ ............. Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../............., întrunită în şedinţa din .........., în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând sesizarea înregistrată cu nr. .......... din data de ........ .......... cu privire la existenţa unei/unor erori materiale în cuprinsul Deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din ........ ......... a Comisiei superioare, decide emiterea Deciziei de îndreptare eroare materială a Deciziei Comisiei superioare nr. ....... din .......... . În baza următoarei justificări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Prezenta decizie nu priveşte legalitatea deciziei a cărei eroare materiale se îndreaptă. Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedinte, ........ ........ .............. Membri: ........ ........ .............. ........ ........ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1261/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1261 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1261/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu