Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1230 din 05.06.2020

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 18 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 179.043/DMRISB din 26.05.2020 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 pct. IV subpct. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările următoare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 584/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 26 iunie 2017, se abrogă. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Mircea Fechet,secretar de statANEXĂREGULAMENT privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor. Articolul 2Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 3Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Capitolul IIOrganizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare Articolul 4
(1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
(2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:a)secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; b)directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor; c)directorul adjunct al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; d)directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; e)directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române"; f)directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor; g)directorul Departamentului managementul resurselor de apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române"; h)un cadru didactic universitar de specialitate.
(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor.
Articolul 5
(1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
(2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Articolul 6Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele: 1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a)aprobă programările şedinţelor Comisiei de atestare; b)conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare; c)semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a)urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare; b)urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia; c)conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a)evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament; b)înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament; c)programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia; d)convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu; e)convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe; f)întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare; g)întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare; h)redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private; i)păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora. Articolul 7
(1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.
(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.
Articolul 8Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi: a)examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private; b)hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; c)hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament. Articolul 9Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii: a)să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct. În situaţia în care un membru nu poate participa va împuternici în scris o persoană să îl reprezinte şi să voteze în numele său; b)să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă; c)să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate; d)să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare; e)să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării; f)în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.
Capitolul IIIDomeniile de atestare Articolul 10Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele: a)întocmirea studiilor hidrologice; b)întocmirea studiilor hidrogeologice; c)întocmirea studiilor de gospodărire a apelor; d)elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Capitolul IVCondiţii de atestare a instituţiilor publice sau private Articolul 11Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament. Articolul 12În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente: a)cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională; b)copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private; c)documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private; certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial; d)memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile/subdomeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor; e)documente care să ateste calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat; diploma de studii universitare; f)documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, sau contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani; 2. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL; g)apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/ organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3; h)situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzută în anexa nr. 4; i)dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare. Articolul 13
(1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare sau prin mediul online/electronic, prin intermediul unei aplicaţii web sau prin e-mail.
(2) În situaţia în care susţinerea interviului se desfăşoară prin mediul online/electronic, membrii Comisiei de atestare transmit votul lor prin intermediul unei aplicaţii web sau prin e-mail Secretariatului tehnic al Comisiei de atestare, care consemnează în procesul-verbal votul fiecărui membru.
(3) În urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.
(4) Certificatul de atestare se emite în termen de maximum 30 de zile de la data susţinerii interviului în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 5. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.
(5) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.
(6) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, dosarul de atestare depus va fi arhivat.
(7) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.
Articolul 14În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.
Capitolul VPreschimbarea certificatelor de atestare Articolul 15Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite. Articolul 16Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unui nou dosar de atestare, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare. Capitolul VIRetragerea certificatului de atestare Articolul 17Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul elaborării de documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 18
(1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii sau studii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.
(2) În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.
(3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.
(4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de 48 de ore de la constatare şi totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.
(5) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.
Articolul 19Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.
Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 20
(1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO84TREZ7005032XXX000309, deschis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.
Articolul 21Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1la regulament ........ ................ ................ ................ ................ (datele de identificare ale instituţiei publice sau private) Nr. ............... din ........ ................ .......... CERERE pentru obţinerea atestării Instituţia publică/privată ........ ................ ................, cu sediul în ........ ................ .........., str. ........ ................ ......... nr. ......, judeţul ........ ................ ..........., telefon ........ ............., fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ........ .............., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........ ................ ........ cu nr. J......./....../........, având C.U.I.: ........ ................ ........ ............., reprezentată de ........ ................ ..........., în calitate de ........ ............, solicit, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020 (regulament), participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi: a)întocmirea studiilor hidrologice; b)întocmirea studiilor hidrogeologice; c)întocmirea studiilor de gospodărire a apelor; d)elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru:Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 12 din regulament. Data ........ ........ ........ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2la regulament CALIFICĂRILE PROFESIONALE ŞI INSTRUIREA RELEVANTĂ ale personalului de specialitate angajat Instituţia publică/privată: ........ ................ ................

Numele şi prenumele personalului de specialitate Studiile absolvite şi calificarea obţinută (diplomă, masterat, doctorat) Anul absolvirii, durata Instituţia de învăţământ Principala atribuţie în cadrul instituţiei

(Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.) Data ........ ............ Semnătura autorizată ........ ........ ............... ANEXA Nr. 3la regulament APARTENENŢA la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor Instituţia publică/privată: ........ ................ ........ ...........

Numele şi prenumele Organismul profesional Data intrării Nivelul/Calificarea apartenenţei Tipul

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.) Data ........ ............ Semnătura autorizată ........ ........ ............... ANEXA Nr. 4la regulament SITUAŢIA privind dotarea cu echipamente, instalaţii specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea Instituţia publică/privată: ........ ...............

Nr. crt. Denumirea şi marca instalaţiilor şi utilajelor Anul fabricaţiei Starea tehnică (gradul de uzură)** Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor. Modul de deţinere (proprietate/închiriere)

Data completării ........ ............. Semnătura autorizată ........ ................ ......... ANEXA Nr. 5la regulament ROMÂNIA MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR COMISIA DE ATESTARE În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. ............. pentru instituţia publică/privată ........ ................ ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului ........ ........ ......... cu nr. J/.........../.........., având C.U.I. ........ ........ ........, cu sediul în judeţul ........ ........ .............., localitatea ........ ................ ........, str. ........ ................ ......... nr. ..........., ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020, şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Prezentul certificat a fost emis la data de ........ ........., având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ........ ........... . Preşedintele Comisiei de atestare, ........ ................ ................ ................ ........ (numele şi prenumele, semnătura SS indescifrabil) Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile. Exemplarul nr. 1 din 2 ( Exemplarul nr. 2 din 2) ANEXA Nr. 6la regulament TARIFE pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

Nr. crt. Scopul lucrării sau serviciului prestat Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)
1. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice 1.1. analiza documentaţiei 800
1.2. emiterea certificatului de atestare 300
2. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice 2.1. analiza documentaţiei 800
2.2. emiterea certificatului de atestare 300
3. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor 3.1. analiza documentaţiei 800
3.2. emiterea certificatului de atestare 300
4. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor 4.1. analiza documentaţiei 800
4.2. emiterea certificatului de atestare 300SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1230/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1230 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1230/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu