Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1202 din 16 aprilie 2008

privind stabilirea structurii situatiilor referitoare la monitorizarea derularii programului de investitii publice prevazute la art. 5 alin. (2) si a unor precizari referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 330 din 25 aprilie 2008In temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi al art. 19 lit. d) şi al art. 41 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. -In vederea monitorizării derulării programului de investiţii publice, se instituie un sistem de raportare a acestor date pentru ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

Art. 2. - Raportarea datelor se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite, în format electronic şi pe suport hârtie, până la data de 25 a lunii curente pentru perioada anterioară, astfel:

a)  potrivit anexelor nr. 1 şi 2, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale căror surse de finanţare sunt menţionate la art. 1;

b)  suplimentar, potrivit anexei nr. 3, pentru autorităţile şi instituţiile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, ale căror surse de finanţare sunt menţionate la lit. b) şi c) ale art. 1.

Art. 3. -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin şi vor fi transmise Direcţiei generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 4. - Pentru anul 2008, raportările prevăzute la art. 2 se transmit începând cu luna mai pentru luna aprilie.

Art. 5. - Pe baza informaţiilor transmise se vor întocmi informări periodice, care vor fi înaintate Guvernului de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 6. - Prin mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicaţii pentru birouri, astfel cum sunt clasificate în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aşa cum sunt menţionate la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, se înţelege orice bun de natura celor enumerate, indiferent de valoare şi de natura cheltuielilor unde au fost prevăzute fonduri pentru achiziţionarea acestora.

Art. 7. - Direcţia generală de programare bugetară, direcţiile de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

(Denumirea ordonatorului principal de credite)........................................

Numele şi prenumele ............................................................................

(semnătura autorizată)   ..........................................................................

L.S.

Fişa de monitorizare a programului de investiţii la finele lunii .../ (anul)....

Nr.

Denumirea obiectivului/ proiectului/fisei de investiţii

Cod fisa

Valoarea rămasa de finantat la 31 Dec. anul precedent

TOTAL

din care:

Surse

proprii

Credite

interne

Credite externe

Buget*)

Fonduri externe de preaderare

Fonduri externe de postaderare

Alte Surse

0

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10+11+12

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL GENERAL

din care

I

II

III

A

Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I

II

III

B

Obiective (proiecte) de investitii noi

I

II

III

C

Alte cheltuieli de investiţii din care:

I

II

III

a

Achiziţii imobile

I

II

III

b

Dotari  independente

I

II

III

c

Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

I

II

III

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

I

II

III

e

Alte cheltuieli asimilale investitiilor

I

II

III

CAPITOL..........................

din care

I

II

III

A

Obiective (proiecte) de investitii in continuare

din care :

I

II

III

1

I

II

III

2

I

II

III

I

II

III

B

Obiective (proiecte) de investitii noi

din care:

I

II

III

1

I

II

III

2

I

II

III

I

II

III

C

Alte cheltuieli de investiţii

din care:

I

II

III

a

Achizitii imobile

I

II

III

b

Dotări independente

I

II

III

c

Chetuieli pt. elaborarea  studiilor de prefezabilitale,  fezabilitate si a altor studii  aferente obiectivelor de investiţii

I

II

III

d

Cheltuieli de expertiza,  proiectare si de execuţie  privind consolidările

I

II

III

e

Alte cheltuieli asimilate  investiţiilor

I

II

III

CAPITOL..........................

din care:

I

II

III

I

II

III


I  - Program anual actualizat

II  - Plăţi efectuate, cumulat de la începutul anului până la finele lunii

III  - Plăţi efectuate în luna pentru care se face raportarea

*) Poate reprezenta bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz.

ANEXA Nr. 2

(Denumirea ordonatorului principal de credite)........................................

Numele şi prenumele ............................................................................

(semnătura autorizată)   ..........................................................................

L.S.

Fişa de monitorizare a programului de investiţii la finele lunii .../ (anul)....

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului/proiectului/ fisei de investiţii

Cod fisa

Valoarea rămasa de finantat la 31 Dec. anul precedent

TOTAL Buget *)

din care:

Active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Transferuri de capital

Transferuri interne

din care:

Fondul National de Dezvoltare

Progr. Cu finantare rambursabila

Progr. PHARE si alte progr. Cu finatare nerambursabila

Progr ISPA

Programe SAPARD

Cofinan. asist. financiare nerambursabile post- aderare

Investitii ale ag. econ. Cu capital de stat

Progr. finantate in cadrul facilitatii SCHENGEN

0

1

2

3

4

5=6+7+8+9+17

6

7

8

9=10+11+ 12+13+ 14+ 15+16

10

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL GENERAL

din care:

I

II

III

A

Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I

II

III

B

Obiective (proiecte) de investitii noi

I

II

III

C

Alte cheltuieli de investitii

din care:

I

II

III

a

Achizitii imobile

I

II

III

b

Dotari independente

I

II

III

c

Chetuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitale, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

I

II

III

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuţie privind consolidările

I

II

III

e

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

I

II

III

CAPITOL.............

din care:

I

II

III

A

Obiective (proiecte) de investitii in continuare

din care:

I

II

III

1

I

II

III

2

I

II

III

I

II

III

B

Obiective (proiecte) de investitii noi

din care:

I

II

III

1

I

II

III

2

I

II

III

I

II

III

C

Alte cheltuieli de investitii

din care:

I

II

III

a

Achizitii imobile

I

II

III

b

Dotari independente

I

II

III

c

Chetuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitale, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

I

II

III

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuţie privind consolidările

I

II

III

e

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

I

II

III

CAPITOL...........

din care:

I

II

III

I

II

III

I  - Program anual actualizat

II  - Plăţi efectuate, cumulat de la începutul anului până la finele lunii ....

III  - Plăţi efectuate în luna pentru care se face raportarea

*) Poate reprezenta bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz.

ANEXA Nr. 3

(Denumirea ordonatorului principal de credite).............

Numele şi prenumele ...................................................

(semnătura autorizată)   .................................................

L.S.

Fişa de monitorizare a programului de investiţii la finele lunii .../ (anul)

Nr.

Denumirea obiectivului/proiectului/ fisei de investiţii

Cod fisa

Valoarea rămasa de finantat la 31 Dec. anul precedent

TOTAL

din care:

Surse proprii

Buget")

Alte surse

0

1

2

3

4

5=6+7+8

6

7

8

TOTAL GENERAL

din care:

I

II

III

A

Obiective (proiecte) de investitii in continuare

I

II

III

B

Obiective (proiecte) de investitii noi

I

II

III

C

Alte cheltuieli de investiţii din care:

I

II

III

a

Achiziţii imobile

I

II

III

b

Dotari  independente

I

II

III

c

Cheltuieli pt. elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

I

II

III

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

I

II

III

e

Alte cheltuieli asimilale investitiilor

I

II

III

CAPITOL..........................

din care

I

II

III

A

Obiective (proiecte) de investitii in continuare

din care :

I

II

III

1

I

II

III

2

I

II

III

I

II

III

B

Obiective (proiecte) de investitii noi

din care:

I

II

III

1

I

II

III

2

I

II

III

I

II

III

C

Alte cheltuieli de investiţii

din care:

I

II

III

a

Achizitii imobile

I

II

III

b

Dotari independente

I

II

III

c

Chetuieli pt. elaborarea studiilor de  prefezabilitale, fezabilitate si a altor  studii aferente obiectivelor de investiţii

I

II

III

d

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuţie privind consolidările

I

II

III

e

Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

I

II

III

CAPITOL..........................

din care

I

II

III

I

II

III

I  - Program anual actualizat

II  - Plăţi efectuate, cumulat de la începutul anului până la finele lunii ....

III  - Plăţi efectuate în luna pentru care se face raportarea

*) Poate reprezenta bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1202/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1202 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1202/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu