Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1147 din 24 mai 1996

pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare administrate de Ministerul Finantelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 13 iunie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 82 coroborat cu art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11 din 23 ianuarie 1996 privind executarea creantelor bugetare si in baza dispozitiilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,

    ministru de stat, ministrul finantelor, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri bugetare administrate de Ministerul Finantelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala a vamilor, Directia generala impozite directe, Directia generala impozite indirecte, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului, Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele din subordinea acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 iunie 1996, data la care isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 412/1993, cu modificarile ulterioare, Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 791/1995, precum si dispozitiile privind taxele pentru cererile de divort de la cap. XII din Instructiunile Ministerului Finantelor si ale Comitetului de Stat pentru Economia si Administratia Locala nr. 1.563 din 8 august 1969, astfel cum a fost completat prin Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1.564 din 29 octombrie 1970, inclusiv conditiile in care consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri la plata taxelor pentru cererile de divort, completate prin Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1.502 din 21 ianuarie 1974.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

    PROCEDURA SI COMPETENTELE DE ACORDARE A INLESNIRILOR LA PLATA IMPOZITELOR,
TAXELOR SI A ALTOR VENITURI BUGETARE, ADMINISTRATE DE MINISTERUL FINANTELOR

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. La cererea temeinic justificata a debitorilor, Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pot acorda, de la caz la caz, inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetului trezoreriei statului. Pentru sumele datorate bugetelor locale, competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine, dupa caz, Ministerului Finantelor sau consiliilor locale, potrivit prevederilor legale care reglementeaza aceste venituri.
    2. Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pot acorda:
    - amanari la plata pentru orice fel de impozite, taxe sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere;
    - esalonari la plata creantelor bugetare, inclusiv a majorarilor de intarziere, care pot incepe cu o perioada de gratie de pana la 6 luni. Aceasta perioada este cuprinsa in intervalul de timp stabilit in competenta fiecarui organ;
    - scutiri si reduceri la plata majorarilor de intarziere, iar pentru impozite si taxe, numai daca actele normative care reglementeaza venitul respectiv prevad expres posibilitatea acordarii unor asemenea inlesniri la plata;
    - scutiri, reduceri, amanari si esalonari pentru majorarile de intarziere calculate la sumele datorate fondului de risc pentru garantarea creditelor contractate de agenti economici, precum si pentru majorarile de intarziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului.
    3. Inlesnirile la plata se pot acorda numai pentru sumele neachitate la termenele de plata sau, potrivit reglementarilor in materie, pentru taxele de timbru care se platesc anticipat.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    1. Competenta de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se stabileste pe trei niveluri:
    - nivelul I - administratia financiara sau circumscriptia fiscala;
    - nivelul II - Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti si directiile regionale vamale;
    - nivelul III - Ministerul Finantelor, prin Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala a vamilor, Directia generala impozite directe, Directia generala impozite indirecte, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului, Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului si secretarul de stat coordonator, dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------------------------------------
               Reduceri sau scutiri                  Amanari si esalonari
               -------------------   -----------------------------------------
  Organul           Plafon                 Plafon
 competent     (suma in mii lei)      (suma in mii lei)          Perioada
               -------------------   -----------------------------------------
               Persoane  Persoane    Persoane   Persoane
               fizice    juridice    fizice     juridice    Amanari  Esalonari
------------------------------------------------------------------------------
    0            1            2         3           4           5        6
------------------------------------------------------------------------------
 Nivelul I
-Administratia                                              pana la
 financiara     pana la    pana la    pana la    pana la    sfarsitul  pe 12
-Circumscriptia   500       5.000      1.000      25.000    anului     luni^1)
 fiscala                                                  calendaristic
 Nivelul II
-Directia de
 impozite         de la      de la      de la      de la    idem        idem
 si taxe din      500        5.000      1.000     25.000
 directia       pana la    pana la    pana la    pana la
 generala a     2.000       20.000      5.000    100.000
 finantelor
 publice si
 controlului
 financiar de
 stat
-Directia       pana la    pana la    pana la    pana la    idem        idem
 regionala      2.000       20.000      5.000    100.000
 vamala^2)
 Nivelul III
 Ministerul
 Finantelor,
 prin:
-Directia         de la      de la      de la      de la    idem        pe 18
 generala de      2.000     20.000      5.000    100.000                luni
 evaluare si    pana la    pana la    pana la    pana la
 executare        5.000     50.000     10.000    400.000
 silita a          idem       idem       idem       idem    idem        idem
 veniturilor
 statului
-Directia de
 specialitate
 din cadrul
 Directiei
 generale a
 vamilor^2)
-Directia          idem         -           -         -        -          -
 generala
 impozite
 directe^3)
-Directia          idem       idem       idem       idem    idem      pe 24
 generala                                                             de luni
 impozite
 indirecte^4)
-Directia            -      pana la        -     pana la  pana la     pana la
 generala de                 50.000              400.000     1 an     1 an
 contabilitate
 publica si
 trezorerie a
 statului^5)
-Directia            -         idem        -        idem     idem      idem
 generala
 creante si
 angajamente
 interne si
 externe ale
 statului^6)
-secretarul
 de stat           orice      orice      orice     orice     pe cel   pe cel
 coordonator        suma       suma       suma      suma     mult     mult
                                                             2 ani    5 ani
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
    ^1) Putandu-se depasi anul calendaristic.
    ^2) Numai pentru sumele stabilite de organele vamale cu ocazia controlului ulterior.
    ^3) Numai pentru coloana 1.
    ^4) Numai pentru taxele de timbru care se platesc anticipat.
    ^5) Numai pentru majorarile de intarziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului.
    ^6) Numai pentru majorarile de intarziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agenti economici.

    Cererile privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetele locale se aproba de organele administratiei publice locale, conform legii. In cazul in care competenta de acordare a acestor inlesniri la plata revine, potrivit legii, Ministerului Finantelor, pentru solutionarea cererii se va solicita si punctul de vedere al organelor administratiei publice locale.
    2. Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti solutioneaza inclusiv cererile care se incadreaza in nivelul I de competenta pentru platitorii aflati in evidentele acesteia.
    3. Pentru nivelul III de competenta se precizeaza:
    a) Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului acorda inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, neachitate la termenul scadent, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente acestora, altele decat cele prevazute la lit. b)-f);
    b) Directia de specialitate din cadrul Directiei generale a vamilor acorda inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei ce sunt datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente acestora;
    c) Directia generala de impozite indirecte acorda, in temeiul art. 4 din Decretul nr. 199/1955 si conform prevederilor paragrafului 11 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1.711/1960, republicate in anul 1968, reduceri, scutiri, esalonari sau amanari la plata taxelor de timbru datorate de persoane fizice si juridice, inlesniri solicitate anticipat prestarii serviciului sau eliberarii actului supus taxelor de timbru;
    d) Directia generala de impozite directe acorda, in conditiile legii, scutiri sau reduceri la plata impozitelor datorate de persoanele fizice;
    e) Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului acorda inlesniri la plata majorarilor de intarziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului;
    f) Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului acorda inlesniri la plata majorarilor de intarziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agenti economici.
    4. Prin exceptie de la prevederile privind competentele de acordare a inlesnirilor la plata, in cazul impozitului pe salarii, Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti poate aproba amanarea cu 20 de zile a platii acestuia pentru orice suma.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare a cererilor de inlesniri la plata

    1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate, insotite de documente justificative ale platitorilor.
    Pentru taxe de timbru solicitate anticipat prestarii serviciului sau eliberarii actului supus taxarii, inlesnirile la plata se acorda pe baza cererilor motivate ale petentilor, insotite de urmatoarele documente, in functie de obiectul cererii:
    - copia de pe actiunea in justitie purtand mentiunea cuantumului taxei de timbru, stabilita si certificata de catre instanta de judecata, si, dupa caz, a numarului sub care, in mod exceptional, instanta a retinut cererea obligand partea (petentul) sa plateasca taxa pana la primul termen de judecata;
    - confirmarea organului care elibereaza actul sau care presteaza serviciul supus taxelor de timbru, asupra cuantumului taxei datorate, precum si a obiectului actului sau serviciului taxabil;
    - acte doveditoare ale veniturilor petentilor - persoane fizice -, respectiv date privind situatia economico-financiara la zi (inclusiv disponibilitatile din conturile bancare) a petentilor - persoane juridice;
    - alte acte in sprijinul cererii (certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea petentilor, adeverinte medicale etc.).
    Cererile prin care se solicita inlesniri la plata pentru creantele bugetare se depun la organul fiscal in evidenta caruia se afla platitorul, cu exceptia celor prevazute la pct. 11 si 12 din prezentul capitol.
    La primirea cererii, organul fiscal o inregistreaza intr-un registru special.
    2. Solutionarea si aprobarea cererilor de inlesnire la plata se fac de catre organele competente in cadrul plafoanelor maxime stabilite pentru acestea.
    3. In cazul in care, printr-o singura cerere, platitorul solicita acordarea unor inlesniri la plata mai multor sume reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere sau alte venituri datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupa caz, fiecare dintre aceste sume va fi considerata un capat de cerere separat.
    Solutionarea cererii in ansamblul ei se va face de catre organul competent pentru suma cea mai mare, potrivit plafoanelor prevazute la cap. II.
    4. Pentru solutionarea fiecarei cereri de inlesniri la plata, vor fi avute in vedere urmatoarele:
    a) prevederile din legile speciale potrivit carora se pot acorda, de la caz la caz, reduceri si scutiri de impozite si taxe, prevederile cuprinse in art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 referitoare la acordarea inlesnirilor la plata, prevederile Decretului nr. 199/1955 si Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1.711/1960, republicate in anul 1968, precum si prevederile prezentului ordin;
    b) documentele justificative prezentate de platitor;
    c) informatiile cuprinse in documentele de control si in evidentele existente la organele fiscale unde este luat in evidenta platitorul;
    d) referatul cu concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale organului competent;
    e) verificarile si notele de constatare intocmite cu ocazia analizei pe teren a cererii contribuabilului;
    f) orice alte documente necesare solutionarii cererii
    g) punctul de vedere (consultativ) al consiliului local in a carui raza teritoriala se afla sediul organului prestator al serviciului sau eliberator al actului taxabil, referitor la modul de solutionare a cererilor privind taxele de timbru.
    Alte elemente ce vor fi avute in vedere la analizarea si la solutionarea cererilor de inlesniri la plata vor fi transmise unitatilor teritoriale de catre Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului si Directia generala a vamilor din cadrul Ministerului Finantelor.
    5. Cererile privind acordarea de inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, dupa caz, a caror rezolvare este in competenta organelor prevazute la nivelurile II si III, se solutioneaza de catre acestea pe baza dosarelor intocmite de organele de nivel inferior de competenta, ce cuprind documentele si informatiile prevazute la pct. 4, care vor fi insotite in mod obligatoriu de punctul lor de vedere privind modul de solutionare a cererii de acordare de inlesniri la plata solicitate de platitor.
    Analiza va fi efectuata in termenul stabilit pentru organul competent de solutionare.
    Organele prevazute la nivelul II si III de competenta vor comunica modul de solutionare a cererii de inlesnire la plata, atat contribuabilului cat si organului fiscal in evidenta caruia se afla acesta.
    In vederea luarii masurilor corespunzatoare in toate cazurile in care s-au aprobat inlesniri la plata, comunicarile respective vor fi aduse la cunostinta compartimentelor care tin evidenta pe platitori in vederea efectuarii operatiunilor in aceste evidente.
    6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face de catre organele competente astfel:
    a) organul fiscal la care s-a depus cererea de inlesnire la plata va analiza cererea si va intocmi documentatia necesara in 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, termen in care se va obtine si avizul organelor locale, cand este cazul.
    In urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia impreuna cu cererea vor fi, dupa caz:
    - supuse spre aprobare conducerii organului fiscal;
    - inaintate organului administratiei publice locale, in cazul in care aprobarea inlesnirii la plata intra in competenta acestuia;
    - inaintate organului de nivel superior de competenta, impreuna cu referatul cuprinzand concluziile si propunerile de solutionare;
    b) organele prevazute la nivelurile II si III de competenta solutioneaza cererile de inlesniri la plata in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei;
    c) in cazuri temeinic motivate, conducerea organelor competente poate aproba prelungirea termenelor de solutionare prevazute la lit. a) si b) cu cel mult 10 zile calendaristice.
    In cazul in care documentatia pentru acordarea inlesnirii la plata nu poate fi intocmita in termen, din motive dependente sau independente de vointa solicitantului, cum ar fi: netinerea la zi a evidentei contabile, refuzul de a pune la dispozitia organelor de control a informatiilor solicitate, intreruperea temporara a activitatii, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de organul fiscal in vederea completarii dosarului, cererea se claseaza, despre aceasta informandu-se si debitorul.
    7. Inlesnirea la plata se aproba de catre conducerea organelor teritoriale competente a solutiona cererea pentru nivelul I de compententa, de catre conducerea Directiei de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti pentru nivelul II de competenta ori de catre conducerea directiilor din Ministerul Finantelor sau de secretarul de stat coordonator, dupa caz.
    8. De la data comunicarii aprobarii cererii de amanare sau de esalonare la plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat si bugetelor locale, dupa caz, se calculeaza majorari conform reglementarilor legale.
    Conform prevederilor art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, pana la 31 decembrie 1996 nu se datoreaza majorari pentru impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si bugetelor locale; dupa caz, pentru care s-au acordat, in conditiile legii, esalonari sau amanari la plata.
    9. Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate de organul competent, respectiv data stabilita pentru plata ratelor, cuantumul acestora, precum si conditiile stipulate conduc la pierderea valabilitatii acestora, la calcularea majorarilor de intarziere conform legii, pentru intreaga perioada, la inceperea sau continuarea, dupa caz, a procedurii de executare silita.
    10. Daca prin cerere petitionarul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere sau a taxelor de timbru, iar din analiza intregii documentatii intocmite pentru acordarea inlesnirii la plata rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate mai sus nu este oportuna, organul sesizat, in limita competentei sale, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    11. Cererile prin care se solicita inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor sume cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior de catre organele vamale, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente acestora, se depun la directia regionala vamala in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul contribuabilului. Directiile regionale vamale pot solicita organelor fiscale competente intocmirea documentatiei necesare in vederea acordarii inlesnirilor la plata.
    12. Cererile pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul trezoreriei statului vor fi prezentate de catre persoanele juridice astfel:
    - Directiei generale de contabilitate publica si trezorerie a statului, pentru majorarile de intarziere datorate bugetului trezoreriei statului
    - Directiei generale creante si angajamente interne si externe ale statului, pentru majorarile de intarziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agentii economici.
    Cererile vor fi fundamentate cu elemente din care sa rezulte situatia financiara a debitorului, cauzele neachitarii obligatiilor catre bugetul trezoreriei statului, estimarea indicatorilor financiari pe perioada imediat urmatoare etc. La cerere pot fi anexate si documente care sa stea la baza sustinerii cererii respective.
    Directiile generale mentionate mai sus vor analiza cererile primite si vor comunica rezultatul debitorului in maximum 30 de zile.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    1. Conducerile organelor abilitate sa acorde inlesniri la plata, indiferent de nivelul de competenta, vor urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor si vor raspunde de rezolvarea acestora in cadrul reglementarilor legale si in termenele stabilite de acestea.
    2. In cazul nerespectarii prevederilor cuprinse in prezenta procedura, se vor aplica normele legale privind abaterile de la disciplina in munca si de la indeplinirea sarcinilor de serviciu.
    3. Organele care solutioneaza cereri de inlesniri la plata, indiferent de nivelul lor de competenta, sunt obligate sa tina evidenta separata a acestora, conform modelului anexat. Pentru reducerile sau scutirile acordate la plata impozitelor sau a taxelor persoanelor fizice (pensionari, veterani de razboi handicapati, raniti in Revolutie etc.), conform prevederilor legilor in vigoare, se va tine o evidenta separata.
    4. Agentii economici pentru care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiara conform Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 119/1995 si modificata prin art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, vor beneficia de inlesnirile la plata obligatiilor bugetare in conditiile prevazute de aceste ordonante.
    5. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data de 1 iunie 1996, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.
    Cererile privind acordarea unor inlesniri la plata ce se afla in curs de solutionare vor fi rezolvate conform procedurii prevazute de Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 412/1993, cu modificarile ulterioare.

    MODEL

                            EVIDENTA
cererilor de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, in baza art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Nr. de         Data      Denumirea   Inlesnirea   Felul        Suma
crt. inregistrare   de        agentului   solicitata   impozitului  solicitata
                    intrare   economic                              (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
  1       2            3          4            5            6           7
------------------------------------------------------------------------------
Modul de     Inlesnirea  Suma     Perioada  Cui i s-a  Data  Referent Conditii
solutionare  aprobata    aprobata           comunicat  de             de
                         (mii lei)                     iesire         aprobare
------------------------------------------------------------------------------
    8             9          10        11        12       13     14       15
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

    Explicatii:
    Pentru persoanele fizice se va tine o evidenta asemanatoare

    Coloanele 5 si 9: - amanare impozite si taxe
                      - esalonare impozite si taxe
                      - reducere impozite si taxe
                      - scutire impozite si taxe
                      - amanare majorari de intarziere
                      - esalonare majorari de intarziere
                      - reducere majorari de intarziere
                      - scutire majorari de intarziere
    Coloana 6 - impozit pe profit
              - impozit pe salarii
              - impozit pe dividende
              - T.V.A.
              - accize si I.C.M.
              - impozit pe titei si gaze naturale
              - varsaminte din profitul net al regiilor autonome
              - alte venituri ale bugetului de stat
              - taxa de timbru
              - impozite si taxe locale
    Coloanele 7 si 10: - suma pe fel de impozit
    Coloana 8: - admis
               - respins
               - clasat
               - trimis spre solutionare la nivelul superior de competenta
    Coloana 11: - perioada aprobata
                  (de la ... pana la ...)
    Coloana 15:   conditii de aprobare a inlesnirilor la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1147/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1147 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu