Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 791 din 25 aprilie 1995

pentru aprobarea Precizarilor privind competentele organelor fiscale si procedura de incheiere a acordului scris cu contribuabilii referitor la plata in rate a impozitului pe profit

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 26 iulie 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in scopul crearii unor facilitati pentru contribuabili, care sa conduca la incasarea integrala a impozitului pe profit,
    avand in vedere prevederile art. 18 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si in baza Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind competentele organelor fiscale si procedura de incheiere a acordului scris cu contribuabilii referitor la plata in rate a impozitului pe profit, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 412/1993, cu modificarile ulterioare, nu se mai aplica pentru impozitul pe profit reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 70/1994.
    Art. 3
    Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele lor teritoriale, si Directia generala de organizare, resurse umane si servicii generale vor lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

               Ministru de stat,
               ministrul finantelor,
               Florin Georgescu


    ANEXA 1

                    PRECIZARI
privind competentele organelor fiscale si procedura de incheiere a acordului scris cu contribuabilii referitor la plata in rate a impozitului pe profit

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Intre organul fiscal teritorial si contribuabil se poate incheia un acord scris, prin care acestuia din urma ii este permis sa achite in rate impozitul pe profit, partea din profitul net al regiei autonome care se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, determinata in conditiile art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, denumita in continuare varsaminte din profitul net al regiei autonome, impreuna cu majorarile de intarziere aferente, numai daca aceasta va facilita incasarea integrala a obligatiei de plata.
    2. Acordul scris, incheiat potrivit modelului anexat, se va semna de catre conducerea organului fiscal competent, la sediul acestuia, si conducerea contribuabilului.
    3. Perioada pentru care se poate incheia acordul scris este negociata intre organul fiscal competent si contribuabil, astfel incat sa faciliteze incasarea integrala a obligatiei de plata, in care scop numarul ratelor, cuantumul acestora si termenele la care se vor efectua platile se stabilesc de comun acord de catre cele doua parti.
    4. Prin acordul scris, cele doua parti, organul fiscal si contribuabilul, vor stabili modalitatile de plata in rate a:
    - impozitului pe profit;
    - varsamintelor din profitul net al regiei autonome;
    - majorarilor de intarziere aferente, calculate pana la data incheierii acordului.
    Majorarile de intarziere datorate pentru perioada de derulare a acordului scris, aferente ratelor, se calculeaza si se platesc de catre contribuabil, o data cu plata fiecarei rate.
    5. Organele fiscale competente sunt obligate sa urmareasca modul de respectare a acordurilor scrise si sa tina evidenta acestora, conform anexei la prezentele precizari.

    CAP. 2
    Organele fiscale competente sa incheie acorduri scrise cu contribuabilii

    6. Competenta de a incheia acorduri scrise cu contribuabilii pentru plata in rate a impozitului pe profit, a varsamintelor din profitul net al regiei autonome si a majorarilor de intarziere aferente apartine unitatilor fiscale teritoriale in evidenta carora se afla contribuabilii, dupa cum urmeaza:
    a) directiile de impozite si taxe din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciul de urmarire a incasarii impozitelor, taxelor si a altor venituri;
    b) administratiile financiare, prin serviciile (birourile) de urmarire a incasarii impozitelor si taxelor de la persoane juridice si fizice;
    c) circumscriptiile financiare orasenesti, prin serviciile (birourile, compartimentele) de constatare, impunere si urmarire a impozitelor si taxelor.

    CAP. 3
    Procedura de incheiere a acordului scris

    7. Contribuabilii pot solicita in scris organului fiscal competent incheierea unui acord scris pentru plata in rate a impozitului pe profit, a varsamintelor din profitul net al regiei autonome si a majorarilor de intarziere aferente, calculate pana la data incheierii acordului.
    8. Sumele pentru care se solicita plata in rate trebuie sa fie certe, scadente si se determina dupa cum urmeaza:
    a) pentru contribuabilii mari, pe baza declaratiei de impunere anuala si a nivelului stabilit pentru platile lunare in avans, respectiv a impozitului pe profit conform art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, actualizate in functie de indicele de inflatie aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie a anului fiscal si sfarsitul lunii in care se incheie acordul;
    b) pentru contribuabilii mici, pe baza sumelor prevazute in declaratia de impunere lunara;
    c) pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome, pe baza bilantului contabil anual.
    Majorarile de intarziere aferente perioadei anterioare datei la care se incheie acordul scris vor fi platite in rate, asa cum au fost stabilite de catre organul fiscal si contribuabil cu ocazia incheierii acestui acord.
    Majorarile de intarziere datorate pentru perioada de esalonare a ratelor se calculeaza si se platesc de contribuabil o data cu plata fiecarei rate.
    9. Pentru platile in avans, datorate de contribuabilii mari, termenele maxime ce vor fi inscrise in acordul de plata in rate nu pot depasi termenul de depunere a declaratiei de impunere, respectiv data de 15 mai a anului urmator.
    Daca, urmare declaratiei de impunere anuala, rezulta o obligatie mai mica decat cea platita efectiv de contribuabil, restituirea sumelor se face obligatoriu conform art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994.
    10. Contribuabilul are obligatia de a respecta intocmai acordul scris incheiat, atat in ceea ce priveste termenele stabilite cat si cuantumul fiecarei rate, sa calculeze si sa plateasca, cu ocazia fiecarei rate, majorarile de intarziere aferente nivelului de impozit platit la acea data.
    Nerespectarea de catre contribuabil a clauzelor cuprinse in acordul scris conduce la incetarea efectelor acestuia si da dreptul organului fiscal sa aplice dispozitiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 si sa inceapa executarea silita pentru incasarea sumelor restante.
    11. Pentru solutionarea fiecarei cereri a contribuabililor in vederea incheierii unui acord scris, organele fiscale competente vor avea in vedere, in aplicarea prevederilor prezentelor precizari, analiza urmatoarelor aspecte:
    - situatia disponibilului in conturile bancare, in lei si in valuta, ale contribuabilului, atat la data scadentei platii sumelor datorate, cat si la data incheierii acordului scris;
    - modul de respectare a disciplinei financiare si bugetare de catre contribuabil;
    - depunerea la termen, conform reglementarilor legale, a declaratiilor de impunere;
    - efectuarea unor plati in avans catre furnizori, cu exceptiile prevazute de lege;
    - capacitatea de plata a contribuabilului in perioada de derulare a acordului scris, determinata de posibilitatile de desfacere a produselor sau serviciilor in aceeasi perioada;
    - respectarea ratelor si a cuantumului acestora in conformitate cu acordul incheiat, in cazul solicitarii incheierii unui alt acord scris;
    - orice alte elemente considerate ca oportune de catre organul fiscal sau contribuabilul solicitant, pentru a demonstra capacitatea acestuia de a-si achita obligatia de plata, daca se incheie acordul scris de plata in rate.
    12. Dupa analizarea tuturor aspectelor mentionate mai sus, inspectorul fiscal va intocmi o nota prin care propune aprobarea si, respectiv, incheierea acordului scris sau respingerea cererii contribuabilului, care va fi inaintata conducerii unitatii fiscale competente.
    Pe baza notei, organul fiscal competent il va convoca la sediul sau pe contribuabil, unde se va negocia si incheia acordul scris.
    13. Rezolvarea cererilor contribuabililor si incheierea acordului scris privind plata in rate a impozitului pe profit, a varsamintelor din profitul net al regiei autonome si a majorarilor de intarziere se fac de catre organele fiscale competente, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
    In cazul in care rezolvarea cererii nu se poate finaliza, termenul de 30 de zile se poate prelungi cu inca 10 zile. Aprobarea de prelungire a termenului se da de catre conducerea unitatii fiscale teritoriale, pe baza unui referat intocmit in cadrul compartimentului caruia i-a fost repartizata cererea.
    In caz de respingere a cererii, organul fiscal il va instiinta pe contribuabil.
    14. Pentru regiile autonome de subordonare locala, nota intocmita de organul fiscal competent, prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de plata in rate, se avizeaza si de catre consiliul local sau judetean, dupa caz. Avizul consiliului local sau judetean este consultativ. Dupa incheierea acordului scris, organul fiscal competent va instiinta despre aceasta consiliul local sau judetean, dupa caz, transmitindu-i o copie a acordului incheiat.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    15. In cazul in care, printr-o singura cerere, contribuabilul solicita inlesniri la plata pentru mai multe feluri de impozite si taxe sau pentru impozitul pe profit aferent anului curent, cat si pentru anii anteriori, cererea privind plata in rate a impozitului pe profit, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, va fi considerata un capat de cerere distinct si se va solutiona conform prezentelor precizari. Celelalte capete de cerere vor fi analizate si solutionate conform legislatiei in vigoare si potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 412/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 1/1
    la precizari

                     ACORD
           privind plata in rate

    In baza prevederilor art. 18 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, s-a incheiat prezentul acord pentru plata in rate:

    I. Partile acordului
    - Organul fiscal ...............................................
    ................................................................
reprezentat prin*) .................................................
                            si
    - Contribuabilul *) ...........................................
    ................................................................
reprezentat prin ...................................................
                       (director general/director)

    II. Obiectul acordului
    a) Sumele ce fac obiectul prezentului acord sunt:
    - impozitul pe profit ..................... lei;
    - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit, calculate pana la data incheierii acordului .................... lei;
    - varsamintele din profitul net al regiilor autonome ............. lei;
    - majorari de intarziere aferente varsamintelor din profitul net al regiei autonome ................ lei.
    b) Majorarile de intarziere datorate pentru perioada de derulare a acordului scris, aferente ratelor stabilite, se calculeaza si se platesc de catre contribuabil o data cu plata fiecarei rate.

    III. Termenele de plata si nivelul ratelor
    Data platii si cuantumul ratelor s-au stabilit, de comun acord, astfel:
    - impozit pe profit;
    - (termen) ...............
    - (sume) .................
    - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit, calculate pana la data incheierii acordului
    - (termen) ..............
    - (sume) ................
    - varsaminte din profitul net al regiilor autonome
    - (termen) .............
    - (sume) ...............
    - majorari de intarziere aferente varsamintelor din profitul net al regiei autonome
    - (termen) .............
    - (sume) ...............
    Majorarile de intarziere aferente ratelor se vor calcula de catre contribuabil, in functie de coeficientul stabilit conform legii, pentru perioada respectiva, si de nivelul ratelor de impozit pe profit.

    IV. Alte dispozitii
    Nerespectarea de catre contribuabil a clauzelor cuprinse in acordul scris conduce la incetarea efectelor acestuia, da dreptul organului fiscal sa aplice dispozitiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 si sa inceapa procedura de executare silita pentru incasarea sumelor restante.
    Prezentul acord a fost incheiat la sediul .......... , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi .....
           Organul fiscal,                   Contribuabilul,
      ..............................         ............................
      ............................          ..............................
                *)
               L.S.                                 Director,
                                                       L.S.

--------------------
      *) Conducatorul unitatii fiscale.
     *) Se vor mentiona denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la Registrul comertului si codul fiscal.

                                     


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 791/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 791 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu