Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1092 din 01.07.2020

pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 02 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere:titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Referatul de aprobare nr. NT 4.932 din 29.06.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.537 din 23.06.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată şi în baza căruia se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind tipărirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând certificate de concediu medical, precum şi distribuirea acestora. Articolul 3
(1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în anexa nr. 2.
(2) Respectarea instrucţiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.
Articolul 4Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucţiunilor aprobate prin prezentul ordin şi/sau completarea eronată a acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrul sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi asiguraţilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.
(3) Formularele prevăzute la alin. (2) se eliberează fără aplicarea ştampilei unităţii sanitare emitente, iar în situaţiile în care acestea se acordă pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acordă certificatul.
Ministrul sănătăţii,Nelu TătaruPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Adela CojanANEXA Nr. 11 1 Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.Modelul unic de certificat medical ANEXA Nr. 2INSTRUCŢIUNI privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, de către orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi de orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul său legal, denumit în continuare medic curant, sau de către casele de asigurări de sănătate pentru situaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele de aplicare a acesteia. Articolul 2Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele de aplicare a acesteia. Articolul 3
(1) Certificatele de concediu medical se completează în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular.
(2) Certificatele de concediu medical vor fi tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori: alb, roz şi verde.
(3) Exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se înmânează pacientului sau, după caz, persoanei care îl reprezintă, care are obligaţia de a le depune la plătitor, în termenul stabilit de lege.
(4) Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale şi va rămâne arhivat la medicul/casa de asigurări de sănătate care îl eliberează.
(5) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost înregistrate indemnizaţiile în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi depus lunar de către angajator la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau domiciliul, odată cu cererea de restituire prevăzută în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Excepţie fac certificatele de concediu medical eliberate ca urmare a unui/unei accident de muncă/boli profesionale, care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10, 11, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii, direcţiei de sănătate publică sau medicului de medicina muncii, după caz, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.
(6) Exemplarul 1 rămâne la angajator, ataşat la fişa angajatului, şi va fi vizat, după caz, de medicul de întreprindere, în cazul asiguraţilor salariaţi.
Articolul 4În situaţia în care în interiorul carnetului de concedii medicale există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic/casa de asigurări de sănătate, se va scrie „Anulat" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei file a carnetului de certificate medicale se va preciza: „Acest carnet conţine ..... file (în cifre şi în litere) de la numărul .... la numărul .... şi .... file anulate." Articolul 5
(1) Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hârtie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin, şi vor fi broşate în carnete de câte 50 de file.
(2) Carnetele de certificate de concediu medical prevăzute la alin. (1) vor avea serii/numere diferite.
Articolul 6Fiecare certificat de concediu medical va fi înseriat şi numerotat conform instrucţiunilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Articolul 7
(1) Carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de o lună, fiecărei/fiecărui unităţi sanitare/medic curant cu care a încheiat o convenţie în acest sens.
(2) Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Achiziţia formularelor de certificate de concediu medical se va face de către medicul curant, reprezentantul legal al unităţii sanitare sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.
Articolul 8
(1) Persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) îşi vor asigura contra cost şi la cerere carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat o convenţie în acest sens, având obligaţia de a-şi organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor de certificate de concediu medical, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.
(2) Pentru unităţile sanitare care au mai mulţi medici angajaţi, distribuirea şi arhivarea certificatelor se fac în baza unui tabel centralizator care conţine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizate; semnătura de primire, parafa medicului; data returnării în arhivă a exemplarului 3; seria (cu numărul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semnătura de returnare şi parafa medicului.
(3) Înregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguraţilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, după cum urmează:a)pentru certificatele medicale acordate în ambulatoriul de specialitate/cabinetul medicului de familie se notează seria şi numărul certificatului de concediu medical eliberat în Registrul de consultaţii la rubrica „Tratamente" şi în fişa pacientului, după caz; b)pentru certificatele medicale acordate la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul certificatului de concediu medical în epicriză şi în scrisoarea medicală.
Articolul 9
(1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la plătitor, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului.
(2) Plătitorul va menţiona în adeverinţă, în mod obligatoriu, numărul de zile de concediu de concediu medical din ultimele 12/24 de luni, conform modelului de adeverinţă prevăzut în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru cazurile de accident de muncă al persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de concediu medical se acordă pe baza adeverinţei eliberate de casa teritorială de pensii.
Articolul 10
(1) În caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii/casa de asigurări de sănătate pot elibera un duplicat, la cererea plătitorului sau a asiguratului, menţionându-se distinct „DUPLICAT".
(2) În cazul în care angajatorul respinge la plată un certificat de concediu medical din cauza completării greşite constatate de către medicul de întreprindere, medicul/casa de asigurări de sănătate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificări pe formularul eliberat, confirmate prin semnătură şi parafă, după caz, sau poate elibera un duplicat în care menţionează, la data acordării, data când a efectuat modificarea, specificând „DUPLICAT" şi ataşând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.
Capitolul IIModul de completare a certificatelor de concediu medical Articolul 11Completarea rubricilor de către medicul curant/casa de asigurări de sănătate se face după cum urmează: 1. Urgenţe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile şi urgenţele medico-chirurgicale şi vor completa numărul corespunzător din lista de urgenţe medico-chirurgicale şi boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului. 2. Recomandare medic care a asistat urgenţa: se bifează de medicul de familie, în cazul certificatelor de concediu medical eliberate potrivit art. 10 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital şi pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgenţa. În aceste situaţii, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgenţa, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. 3. Iniţial/În continuare: se va indica de către medicul/casa de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical dacă acesta este „Iniţial" sau „În continuare", bifându-se cu „X" căsuţa corespunzătoare, după caz. Prin certificat de concediu medical iniţial se înţelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeşte un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru afecţiuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se înţelege orice certificat care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru aceeaşi afecţiune. 4. Seria/nr. certificatului anterior iniţial/continuare: când se eliberează un nou certificat de concediu medical „în continuare", se vor înscrie de către medicul/casa de asigurări de sănătate care eliberează certificatul seria şi numărul certificatului de concediu medical care a fost acordat anterior pentru aceeaşi afecţiune. 5. Valabil pentru luna: se va înscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical. Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat să nu depăşească luna în curs. În cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeaşi afecţiune depăşeşte luna în curs, pentru diferenţa de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul „În continuare". 6. Cod indemnizaţie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale (1-15), în cifre şi litere, conform specificaţiilor de pe versoul certificatului de concediu medical. Se completează cu cod 08 - Sarcină şi lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afecţiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacităţii temporare de muncă. Se completează cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul completării codului 07 - Carantină -, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Observaţii" de pe versoul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi durata perioadei de carantină. În cazul persoanelor pentru care a fost instituită măsura de izolare, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Observaţii" de pe versoul formularului „Pentru domnul/doamna ....... a fost instituită măsura de izolare pentru perioada .......". În cazul completării codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Avizul medicului expert" numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă ale medicului expert care a avizat. În cazul completării codului 11 - trecerea temporară în altă muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă şi boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Avizul medicului expert" numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă ale medicului expert care a avizat. 7. Asigurat în evidenţă la CAS: se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul. 8. Numele şi prenumele: se vor înscrie numele şi prenumele persoanei asigurate - pacient. 9. Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al persoanei asigurate, format din 13 cifre. Cod numeric personal al copilului bolnav: se va înscrie codul numeric personal al copilului bolnav, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurată beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. 10. Domiciliu, reşedinţă: se va înscrie adresa completă a persoanei asigurate care beneficiază de certificat de concediu medical. 11. Nr. înreg. (RC/FO): se va înscrie numărul din Registrul de consultaţii pentru pacienţii îngrijiţi în ambulatoriu sau numărul foii de observaţie pentru pacienţii internaţi. Pentru certificatele de concediu medical eliberate de casa de asigurări de sănătate se va înscrie numărul de înregistrare a documentelor în baza cărora se eliberează certificatele. 12. Ambulator/internat în spital/secţia: pentru consultaţia acordată în ambulatoriu, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul „Ambulator" şi se va menţiona secţia din care a fost externat asiguratul. 13. Concediu medical la externare: se va înscrie numărul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completându-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora. 14. Data acordării (zi/lună/an): se înscrie data (zi/lună/an) la care medicul/casa de asigurări de sănătate completează şi eliberează certificatul de concediu medical. 15. Nr. zile: se va înscrie numărul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cât şi ultima zi de concediu medical. 16. De la (zi/lună/an) până la (zi/lună/an): se vor înscrie data începerii şi data terminării concediului medical. În cazul internării asiguratului în mai multe secţii, se vor înscrie prima zi de internare în spital şi data externării. 17. Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat: incapacitatea temporară de muncă/recuperarea capacităţii de muncă/necesitatea îngrijirii copilului bolnav, precum şi codul de carantină (994) şi codul pentru sarcină şi lăuzie, după caz. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM - 10) - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice. La înscrierea codului de boală se va trece forma clinică a bolii: acut, subacut, cronic. În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelaşi cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menţine codul de diagnostic înscris în certificatul de concediu medical iniţial. Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se înscrie codul de boală. În caseta „cod de boală" se înscrie „RM". 18. Unitatea sanitară emitentă: se va trece tipul unităţii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (de exemplu: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.). 19. Nr. convenţie ... cu C.A.S.: se vor înscrie numărul convenţiei încheiate în acest sens cu casa de asigurări de sănătate, precum şi numele casei de asigurări de sănătate cu care a fost încheiată convenţia. 20. Medic/Semnătură/Parafă: cuprinde semnătura şi parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical. 21. Medic şef secţie/Semnătură/Parafă: cuprinde semnătura şi parafa medicului şef de secţie din secţia de spital de unde a fost externat asiguratul. 22. CUI: codul unic de înregistrare (codul fiscal) al unităţii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical. 23. Cod parafă: se completează, în mod obligatoriu, de către medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. În cazul în care parafa nu conţine codul şi calitatea medicului, acestea se vor înscrie citeţ. 24. CAS emitentă, Director General, Medic Şef: se completează în cazul certificatelor de concediu medical eliberate de casa de asigurări de sănătate. Articolul 12Completarea rubricilor de către plătitor se face după cum urmează: 1. Viza plătitorului: semnătura plătitorului privind acceptul la plată a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuză la plată certificatul de concediu medical, se menţionează pe scurt motivul refuzului. 2. Plătitor: se va înscrie denumirea completă a plătitorului. Plătitor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, respectiv de indemnizaţii de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale este, după caz, angajatorul persoană juridică sau fizică, asimilatul acestuia - agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă - sau casa de asigurări de sănătate, respectiv casa teritorială de pensii. Pentru certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale se bifează rubrica „100". 3. Sediul: se va înscrie adresa completă a plătitorului. 4. CUI: se înscrie codul unic de înregistrare a plătitorului. 5. Număr angajaţi: se va înscrie, după caz, numărul de angajaţi (asimilaţi angajaţilor) din luna acordării certificatului de concediu medical. 6. Tip asigurat: se bifează, după caz, situaţia în care se încadrează asiguratul, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 7. Procent de plată se bifează: a)rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizează, conform legii, la calculul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate şi al indemnizaţiilor de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale acordate în baza certificatului de concediu medical; b)rubrica „Prevenire" se bifează în cazul indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă cu 1/4 din durata normală sau în cazul indemnizaţiei pentru carantină, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul indemnizaţiei pentru trecerea temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională, potrivit Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c)în cazul indemnizaţiei pentru carantină se bifează atât rubrica „Prevenire", cât şi rubrica „75%"; d)rubrica 80%, respectiv 100% corespunzătoare procentului ce se utilizează la calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, conform Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza certificatului de concediu medical.8. Baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul. În cazul accidentelor de muncă/bolilor profesionale baza de calcul al indemnizaţiei se calculează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 9. Zile baza de calcul: se înscrie numărul de zile efectiv lucrate din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. 10. Media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie valoarea ce rezultă din raportul dintre „baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate" şi „zile baza de calcul". 11. Cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie produsul dintre „media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate" şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical. 12. Indemnizaţie suportată de către angajator/Indemnizaţie suportată din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii/Indemnizaţie suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale: se înscrie numărul de zile lucrătoare, respectiv cuantumul indemnizaţiei, în funcţie de fondul din care se suportă, conform legii, concediul medical. Articolul 13Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situaţii speciale se face după cum urmează: 1. Avizul medicului expert: se va completa de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical, care va înscrie numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale în cazurile prevăzute de lege. Totodată, se vor menţiona numele, prenumele şi codul de parafă ale medicului expert care a avizat. 2. Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de muncă), al direcţiei de sănătate publică (pentru boli profesionale) şi avizul medicului de medicina muncii se obţin, după caz, prin grija plătitorului şi confirmă codurile de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate 02, 03, 04, 10 şi 11. În acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială a angajatorului. 3. Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnătura şi codul de parafă ale medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de muncă şi care confirmă riscul maternal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1092/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1092 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1092/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu