Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 107 din 10 mai 2010

privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 391 din 14 iunie 2010Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3.006 din 22 aprilie 2010 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, în temeiul prevederilor:

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- art. 4 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 alin. (2) lit. a)-c), art. 9, 10 şi art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- art. 21 lit. (a) pct. (v) şi pct. (vi) şi art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de ajustare a efortului de pescuit, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 444/2009 privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.

Art. 3. -Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

PLAN DE AJUSTARE A EFORTULUI DE PESCUIT

1. Introducere

Prezentul plan de ajustare a efortului de pescuit (PAEP) a fost elaborat în baza Planului naţional strategic şi a Programului operaţional pentru pescuit (2007-2013). Aceste documente prezintă măsurile propuse de România în domeniul pescuitului, care au ca scop adaptarea flotei de pescuit la cotele disponibile, precum şi implementarea liniilor directoare ale politicii comune de pescuit privind reducerea capacităţii de pescuit. Aceste măsuri se vor realiza în cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional pentru pescuit şi au ca scop, pe lângă reducerea capacităţii de pescuit, crearea condiţiilor economice pentru susţinerea flotei de pescuit a României la Marea Neagră.

Prezentul PAEP a fost elaborat în baza recentelor date ştiinţifice furnizate către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura de instituţiile naţionale de specialitate şi regionale, informaţii colectate prin diferite programe şi proiecte, inclusiv prin Programul naţional de colectare a datelor pescăreşti.

Prezentul PAEP conţine măsurile menite să conducă la ajustarea capacităţii de pescuit a flotei pentru a obţine un echilibru durabil şi stabil între capacitatea de pescuit şi starea resurselor pescăreşti şi în acelaşi timp să respecte politica comună de pescuit a Uniunii Europene.

Aceste măsuri constau în:

- încetarea permanentă a activităţii de pescuit;

- încetarea temporară a activităţii de pescuit;

-   investiţii la bordul navelor şi selectivitate în sensul direcţionării pescuitului către speciile care prezintă o perspectivă bună în raport cu mărimea efectivelor şi valorile fluctuaţiei lor (pelagici: şprot şi hamsie, demersali: calcan), fapt care ar permite o exploatare durabilă a resurselor pescăreşti din Marea Neagră.

In scopul asigurării unei abordări unitare şi integrate a pescuitului marin român în sistemul socioeconomic comunitar, PAEP trebuie urmat de acţiuni menite să creeze un sector piscicol eficient şi sustenabil.

2. Descrierea contextului

Flota de pescuit a României face parte integrantă, începând cu anul 2007, din flota de pescuit comunitară şi se supune dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit.

Capacitatea de pescuit a României la Marea Neagră este de 441 de nave1 şi ambarcaţiuni (20 cu lungimi mai mari de 12 m şi 421 cu lungimi mai mici de 12 m), totalizând 2.604,86 GT şi 8.691,79 kW, înscrise în fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit (tabelul nr. 1).

1 Romanian National Programme for Collection of Fisheries Data 2009-2010.

Tabel nr. 1

Flota României la Marea Neagră

Tip

Număr

Tonaj total

Putere totală (kW)

Vase cu lungimea >12 m

20

2.056,26

5.884,69

Vase cu lungimea <12 m

421

548,6

2.807,1

TOTAL:

441

2.604,86

8.691,79

2.1. Nave cu lungimea de peste 12 m

Majoritatea celor 20 de nave cu lungimi mai mari de 12 m sunt de acelaşi tip, cu o lungime de aproximativ 25 m şi corp de oţel. Fiind construite în perioada anilor 1980-1990, au echipamente şi instalaţii depăşite care nu oferă siguranţă în exploatare, în ultimii ani operând mai aproape de coastă şi numai pe mare liniştită. De asemenea, datorită condiţiilor tehnice de la bord (lipsa instalaţiilor de producere sau de păstrare a gheţii), captura se prelucrează exclusiv prin sărare, ceea ce determină înregistrarea constantă de cantităţi mari de captură nereţinută la bord (aruncări în mare), dar şi o cerere redusă a pieţei pentru astfel de debarcări.

Aceste nave au fost concepute pentru a realiza pescuitul printr-o singură metodă, 17 fiind nave tip trauler costier, iar 3 dintre acestea fiind dotate numai pentru pescuitul cu setci de calcan. Obiectul principal al pescuitului prin traulare sunt speciile de talie mică, respectiv şprot, bacaliar, hamsie etc, specii deosebit de perisabile, în special în perioada de vară. Pentru a livra captura în stare proaspătă în condiţiile dotărilor actuale, navele sunt obligate să îşi diminueze perioada de lucru în zonele de pescuit, maximum 12 ore (cazul şprotului refrigerat), cu consecinţe nefavorabile asupra eficienţei activităţii.

In ultimii 3 ani, unele dintre nave au fost amenajate provizoriu pentru a desfăşura şi activităţi polivalente, cum ar fi traulare cu traulul pelagic, în principal, dar şi pescuit cu setcile de fund.

Zona de pescuit pentru această categorie de nave o constituie zona costieră şi zona economică exclusivă, dincolo de izobata de 20 m, adâncime situată la aproximativ 4-8 Mm faţă de ţărm, în sectorul de nord, şi la 3-4 Mm în sectorul sudic.

Zonele de aglomerare a diferitelor specii cunosc o mare variabilitate în funcţie de specii, sezon, dar şi de condiţiile hidrometeorologice. Sezonul de pescuit este concentrat în perioada martie-noiembrie. La începutul şi sfârşitul sezonului, aglomerările sunt situate la distanţe mari de ţărm, în dreptul izobatei de 60-80 m, necesitând perioade mari de timp pentru deplasare (4-10 ore) şi evident consum crescut de combustibil, ceea ce determină creşterea costului de producţie, precum şi creşterea cheltuielilor directe de producţie.

Pe de altă parte, în perioadele de primăvară şi toamnă frecvenţa zilelor cu gradul de agitaţie a mării peste 3° Bf (limita de lucru pentru acest tip de navă) depăşeşte 54%, ceea ce limitează şi mai mult timpul efectiv de pescuit şi duce la creşterea riscurilor privind siguranţa navigaţiei şi securitatea echipajelor.

Având în vedere aceste constrângeri, multe nave activează perioade reduse de timp, acţionând doar la comenzi ferme şi realizând venituri care se situează de multe ori la limita subzistenţei, ceea ce determină creşterea costului de producţie. Infrastructura portuară, un element esenţial al pescăriilor marine, reprezintă în România un handicap major, lucru evidenţiat clar în Planul naţional strategic şi în Programul operaţional pentru pescuit (2007-2013).

Neasigurarea condiţiilor minime de infrastructură portuară pentru navele de pescuit (port, dană specială pentru acostare, spaţii de depozitare pentru unelte şi peşte, materiale specifice), precum şi distanţele mari dintre porturi şi zonele de pescuit au fost şi reprezintă încă factorii principali care au condus la închiderea sau diminuarea la minimum a activităţii de pescuit.

Aceste constrângeri cauzate de lipsa investiţiilor în sector au condus la scăderi dramatice ale capturilor. Dacă în anii 1986- 1990 se realizau peste 15.000 tone/an, în perioada 1991-2005 captura totală s-a diminuat la circa 2.000 tone/an, pentru ca în ultimii ani să nu depăşească 500 tone/an. Peste 90% din debarcări reprezintă speciile de talie mică: şprot, stavrid, bacaliar.

Un procent relativ semnificativ din capturile cu traulul îl reprezintă capturile complementare reprezentate de rechin (6- 12 tone/an).

Debarcările de calcan ale acestei clase de nave reprezintă în prezent 47-48 tone/an, fiind realizate cu cele circa 2.000 de bucăţi setei din dotarea acestor nave.

Se apreciază că, dacă toate aceste nave ar fi modernizate sau înlocuite cu altele noi, cu siguranţă s-ar putea realiza capturi mult mai mari şi s-ar putea exercita o presiune semnificativă asupra stocurilor de peşti, cu riscuri serioase privind durabilitatea exploatării.

Astfel, capacitatea de pescuit a României din prezent - în principal segmentul de flotă cuprinzând navele de pescuit de peste 12 m lungime - este supradimensionată în raport cu resursele şi prezintă caracteristica unui potenţial latent excedentar, cu mult peste posibilităţile de pescuit pe care le avem la Marea Neagră.

2.2. Pescuitul costier la scară mică

Pescuitul costier la scară mică se realizează cu cele 421 de ambarcaţiuni a căror lungime este sub 12 metri. Acestea sunt ambarcaţiuni construite din fibră de sticlă sau din lemn, 200 dintre ele fiind dotate cu motoare de mică putere. Ambarcaţiunile deservesc uneltele staţionare: taliene, ave, setci fixe, paragate de rechin etc. Vârsta medie a ambarcaţiunilor este de 15 ani.

Dintre acestea, un număr de 128 de ambarcaţiuni, respectiv 30%, practică pescuitul la calcan (tabelul nr. 2).

Tabel nr. 2

Flota de pescuit costier la scară redusă care practică pescuitul la calcan

Lungime totală

Număr de nave/ambarcaţiuni

Putere totală

(kW)

Greutate totală (tone)

<6m

12

183,97

5,4

6 - 12 m

116

1.124,24

64,5

Sursa: Planul naţional de control al pescuitului şi debarcărilor de calcan în apele comunitare ale litoralului românesc al Mării Negre în anul 2010, elaborat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura.

Acest segment de pescărie a început să fie dezvoltat de către comunităţile pescăreşti după anul 1990, ca urmare a condiţiilor socioeconomice aferente.

In acest context pescuitul are un pronunţat caracter de subzistenţă, căpătând în timp valenţe de activitate familială.

Talienele marine, în număr ce nu depăşeşte 25 de unităţi pe tot litoralul românesc, sunt amplasate pe adâncimi variabile cuprinse între 5 şi 10 metri. O echipă de pescari deserveşte 1- 2 unelte, folosind două ambarcaţiuni. Capturile sunt variabile şi sunt în general formate din amestec de specii, predominând cele de talie mică (şprot, hamsie, bacaliar, stavrid, guvizi, aterină, barbun).

Pe întregul litoral sunt înregistrate un număr total de 1.200 de bucăţi de setci de scrumbie, 400 de bucăţi de setci de chefal, 150 de bucăţi de setei de guvizi, 2.500 de bucăţi de setei de calcan şi 400 de bucăţi de setei de rechin. Fiecare ambarcaţiune din această clasă poate utiliza 10-20 de setei de scrumbie sau chefal şi 15-30 de setei de calcan.

Şi în acest caz, sezonul de pescuit este limitat la circa 8-9 luni, primăvara se pescuieşte scrumbia de Dunăre, iar vara se pescuieşte chefal, calcan şi guvizi.

Autonomia redusă a ambarcaţiunilor condiţionează amplasarea uneltelor de pescuit fixe în zone din apropierea ţărmului, până la adâncimea de 30-35 metri în sectorul nordic şi 30-40 metri în sectorul sudic. Astfel, şi pescuitul costier la scară redusă se confruntă cu o serie de „greutăţi", ceea ce îl face ineficient şi nesigur pentru echipaj.

Ca orice pescărie nou-apărută, există numeroase probleme cu care aceasta se confruntă: de exemplu, ambarcaţiunile cu lungimea de 6-8 metri, nefiind corespunzătoare pe deplin utilizării pe mare, sunt preluate din pescăria Deltei Dunării.

Pregătirea profesională superficială, accesul limitat la resurse financiare, precum şi lipsa facilităţilor de debarcare a capturilor fac ca şi acest segment de flotă să cunoască o degradare accentuată.

2.3. Alte consideraţii

Condiţiile climatice din lunile reci limitează posibilităţile de pescuit la Marea Neagră, iar prohibiţia anuală a pescuitului care coincide de regulă cu perioada reproducerii fac ca aprovizionarea pieţei să prezinte fluctuaţii sezoniere.

De asemenea, datorită efectelor climatice globale s-au înregistrat şi schimbări în comportamentul manifestat de ihtiofaună, prin îndepărtarea de coastă a aglomerărilor pescuibile, respectiv un dinamism mai accentuat al constituirii şi dispersării acestor aglomerări, atât în zona de mică adâncime (3-11 m), cât şi în zona de larg (20-80 m), afectând desfăşurarea activităţilor de pescuit prin mărirea timpului de pescuit, a cheltuielilor cu combustibilul şi, implicit, ducând la o scădere a rentabilităţii activităţii.

La litoralul românesc, companiile şi operatorii economici cu profil pescăresc desfăşoară activităţi de pescuit mixte atât în zona costieră, cât şi de larg, cu unelte staţionare şi filtrante înconjurătoare şi tractate. In aceste condiţii, managementul pescăresc trebuie orientat mai mult pe resursă, decât pe efortul de pescuit.

Acesta este motivul pentru care în paralel cu măsurile de ajustare a efortului de pescuit, orientat asupra mai multor specii, trebuie acţionat şi prin implementarea măsurilor de conservare a speciilor.

2.4. Situaţia stocurilor de peşte

Caracteristica principală a capturilor de peşti din sectorul marin românesc este prezenţa unui număr mare de specii (peste 20), dintre care de bază sunt speciile de talie redusă (şprot, hamsie, bacaliar, guvizi). De remarcat este faptul că ponderea speciilor valoroase (calcan, rechin, sturioni, stavrid, zărgan, scrumbie de Dunăre, chefal, lufar) continuă să fie scăzută, cu toate că stocurile acestora au o tendinţă de refacere, menţinându-se însă în stare critică. în ultimii ani, pe întreg ansamblul sectorului românesc şi pe întreaga perioadă de pescuit (martie-noiembrie), dominanta în capturi a revenit în principal speciei şprot/Sprattus sprattus, calcan/Pseffa maeotica şi scrumbie/Alosa ponfica, alături de care au mai apărut speciile tradiţionale: bacaliar/Merlangius merlangus ponticus, hamsie/Engraulis encrassicolus, stavrid/Trachurus mediterraneus ponticus, guvizi/Gobiidae, rechin/Squalus acanthias, chefal/Mugilidae şi alte specii. Dominanta capturilor realizate prin pescuitul cu unelte fixe este deţinută de speciile tradiţionale: hamsie (14,8%), şprot (12,8%), guvizi (11,7%), stavrid (10,8%), calcan (7,1%), bacaliar (9,6%) şi aterină (0,6%), iar în cele realizate cu unelte active o deţine şprotul (78,2%), alături de care a apărut bacaliarul (4,4%), labanul (0,5%) şi chefalul(1,7%).

2.5.   Starea stocurilor de specii de peşte de importanţă economică

Pentru a arăta starea actuală a populaţiilor principalelor specii de peşti, majoritatea cu caracter transfrontalier, precum şi a motiva necesitatea de a ne înscrie în efortul regional de diminuare a presiunii puse asupra resurselor, trebuie să facem o scurtă analiză la nivelul întregului bazin asupra stării principalelor specii:

a) Specii pelagice

Hamsia (Engraulis encrassicolus L., 1758) - este specia dominantă în capturile comerciale de la Marea Neagră.

In perioada 1995-2005, stocul de hamsie s-a refăcut parţial, capturile crescând la 300-400.000 tone, însă efortul de pescuit a rămas relativ ridicat astfel încât biomasa exploatabilă nu a mai ajuns la nivelele ridicate de la începutul anilor '80.

Având în vedere că în România nu există un pescuit specializat pentru specia hamsie, capacitatea de pescuit fiind redusă, considerăm că pentru sectorul marin românesc nu se justifică stabilirea unei capturi totale admisibile (TAC). Totuşi, pentru protejarea speciei, se impune respectarea dimensiunilor minime admise în pescuitul acestor specii. Este absolut necesar a se stabili TAC-ul la nivel regional, ţinând cont că cele mai mari aglomerări (pentru iernare) se află în alte zone (ţărmurile Caucazului), unde sunt intens pescuite cu plasa pungă de către flotele georgiene şi turceşti (tabelul nr. 4).

Şprotul (Sprattus sprattus, L., 1758) - este a doua specie ca importanţă comercială după hamsie. La litoralul românesc biomasa aglomerărilor de şprot variază foarte mult în funcţie de condiţiile de mediu, fiind foarte diferită de la un sezon la altul. In baza evaluărilor efectuate, în perioada 2000-2009 se poate aprecia că biomasa şprotului în sectorul românesc a oscilat în medie între 30.000 şi 60.000 tone, fiind recomandat un TAC de 10.000 tone/an (tabelele nr. 3 şi 4) [Studii de evaluare a stocurilor de resurse acvatice vii în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC), pe specii şi zone; Radu Gh., 2005; Maximov V., Radu Gh., Nicolaev S., 2006, 2007, 2008; Radu Gh., 2009].

Tabel nr. 3

Valoarea stocurilor (tone) pentru principalele specii de peşti din sectorul românesc al Mării Negre

Specia

Stoc (tone)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Şprot

35.000

35.000

30.000

45.000

45.000

45.000

14.750

60.000

60.000

60.000

Bacaliar

8.000

8.000

8.000

7.000

6.000

8.500

10.000

Hamsie

19.000

19.000

19.000

20.000

20.000

20.000

-

Guvizi

600

600

600

600

600

500

-

Calcan

1.066

980

1.080

1.150

1.300

2.356

1.500

Rechin

1.650

1.650

1.650

2.000

4.300

1.450

2.500

Tabel nr. 4

Valoarea TAC-ului pentru principalele specii de peşti din sectorul românesc al Mării Negre

Specia

TAC (tone)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Şprot

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Bacaliar

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

Hamsie

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-

Stavrid

100

100

100

100

100

100

-

Guvizi

100

100

100

100

100

100

100

200

100

100

Calcan

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

Rechin

100

100

100

50

50

50

40

50

50

50

Trebuie remarcat că presiunea asupra stocului de şprot şi, mai nou, asupra celui de bacaliar a crescut îndeosebi după ce stocurile de hamsie şi stavrid au scăzut extrem de mult datorită pescuitului intensiv şi neselectiv în zonele de iernat, făcând ca atenţia flotelor din ţările riverane Mării Negre să se îndrepte acum şi spre noi specii.

Stavrid (Trachurus mediterraneus ponticus, Aleev, 1956)

Un declin drastic al abundenţei stocului a existat după 1995, când acesta s-a diminuat cu 56%. In 1991 stocul de stavrid a scăzut la un minim de 75.000 tone, captura scăzând de asemenea la 4,7 mii tone, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 20 de ori faţă de media anilor 1985-1989.

In contrast cu hamsia şi şprotul, stocul de stavrid a rămas încă la un nivel foarte scăzut. Asemănător hamsiei, apreciem că pentru sectorul marin românesc nu este necesară stabilirea unei TAC, dar pentru protejarea completării se impune respectarea dimensiunilor minime admise în pescuitul acestor specii şi estimarea TAC-ului trebuie făcută la nivel regional.

Pălămida (Sarda sarda) şi Macroul (Scomber japonicus), două specii de peşte de mare importanţă economică, practic au dispărut în ultimele două decenii din capturile realizate în sectorul românesc al Mării Negre. In prezent, în zona litoralului românesc s-au semnalat capturi rare şi izolate ale celor două specii, ceea ce ar putea fi interpretat ca un semnal de apariţie şi, implicit, refacere timidă a stocurilor.

b) Specii demersale

Evaluările unei părţi din stocul de calcan (aglomerări pescuibile, la litoralul românesc) s-au făcut prin metoda holistică a traulărilor de sondaj (metoda suprafeţelor), aplicată pe arii restrânse, fără a ţine cont de zona de distribuţie a întregului stoc, şi care foloseşte ca parametri: viteza navei, deschiderea orizontală a traulului şi timpul de traulare. Pentru sectorul românesc, în baza evaluărilor efectuate, în perioada 2003-2009, valoarea biomasei aglomerărilor de calcan a crescut uşor de la un an la altul, situându-se la o valoare de circa 980 t în anul 2004, la 1.080 t în 2005, la 1.150 t în 2006, la 1.300 t în 2007 şi 2.350 t în 2008 [Assessment study of turbot stocks (Psetta maxima maeotica) on Romanian Black  Sea coast area; Maximov V. şi Radu Gh., 2009]. Pentru anul 2009, valoarea biomasei a fost estimată la circa 1.500 tone, fiind recomandat un TAC (din motive precautionare), pentru anul 2010, de 50 tone (tabelele nr. 3 şi 4).

Calcanul (Psetta maxima maeotica)

Tabel nr. 5

Evoluţia biomasei aglomerărilor pescuibile de calcan în Ucraina şi Bulgaria, în perioada 2001-2008

Ţara

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ucraina

1.430

1.460

1.440

1.210

1.510

1.410

Bulgaria

1.441

1.896

1.966

Rechinul (Squalus acanthias) - întâlnit în zona litoralului românesc, este o specie migratoare, cu un ciclu lung de viaţă, al cărei stoc este puternic influenţat de mărimea efortului de pescuit. In ultimele decenii nu au fost efectuate cercetări specializate şi evaluări ale stocurilor de rechin din Marea Neagră. Cu toate ca datele statistice sunt nesatisfăcătoare, se poate estima pentru 2005-2010 un TAC de 50 tone, urmând ca acesta să fie revizuit în urma cercetărilor viitoare (tabelul nr. 5).

Familia Acipenseridae (sturioni) - are stocurile deosebit de afectate datorită pescuitului fără control şi lucrărilor hidrotehnice efectuate în zonele de reproducere. Din observaţiile pe teren, îndeosebi prin traulările de sondaj din timpul expediţiilor de cercetare, a fost semnalată prezenţa doar a tineretului de păstrugă, restul speciilor de Acipenseridae lipsind în totalitate. Prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 262/330/2006 privind conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România, pentru asigurarea conservării şi refacerii populaţiilor de sturioni se interzice pescuitul în scop comercial pentru o perioadă de 10 ani. Pentru cunoaşterea stării reale a sturionilor se impune un program complex de evaluare, care să cuprindă atât partea marină, cât şi cea fluvială.

Rapana (Rapana venosa) - specie exotică la litoralul românesc. Evaluările recente efectuate de specialişti INCDM „Grigore Antipa" relevă faptul că în zona litoralului românesc stocurile de rapana au fost estimate la circa 13.190 tone (± 0,42 mii tone), ceea ce oferă posibilitatea unui potenţial de exploatare de 5.000 tone/an.

Sintetizând informaţiile prezentate, cu raportare la specificul de practicare a pescuitului marin, putem concluziona că pentru o dezvoltare durabilă a pescăriilor româneşti la Marea Neagră se poate articula posibilitatea capturării, fără a afecta starea stocurilor de resurse vii marine, a următoarelor cantităţi:

-  specii de talie mică (şprot, hamsie şi bacaliar) - 6.000/7.000 tone/an;

-  calcan - 50 tone/an, cu posibilitatea de extindere a TAC-ului, corespunzător celor 3.000 km din ZEE, recent stabilită;

- rechin - 50 tone/an;

- rapana - 5.000 tone an;

- alte specii - 500 tone/an.

3. Cadrul juridic

Prezentul PAEP a fost întocmit/elaborat în conformitate cu prevederile art. 21 lit. (a) pct. (v) şi (vi) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a fost notificat şi va fi aprobat în conformitate cu art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, de asemenea are în vedere prevederile art. 9 şi 10 din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului, fiind orientat pe respectarea principiilor art. 11 alin. (1): „Statele membre instituie măsuri de adaptare a capacităţii de pescuit a flotelor lor pentru a obţine un echilibru stabil şi durabil între respectiva capacitate de pescuit şi posibilităţile lor de pescuit." şi art. 2 alin. (1): „se urmăreşte astfel o aplicare progresivă a unei metode de gestionare a zonelor piscicole, bazate pe ecosisteme" din acelaşi regulament. De asemenea se doreşte ca aceasta să contribuie la activităţi de pescuit eficiente în cadrul unui sector al pescuitului şi acvaculturii competitiv şi viabil din punct de vedere economic, asigurând un trai decent pentru cei ce depind de activităţile de pescuit şi ţinând seama de interesele consumatorilor.

4. Ajustarea efortului de pescuit

Ajustarea efortului de pescuit la Marea Neagră în perioada 2007-2013 se va face prin următoarele măsuri:

- încetarea permanentă a activităţii de pescuit a navelor;

- încetarea temporară a activităţilor de pescuit;

- investiţii la bordul navelor şi selectivitate.

4.1. Incetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit

Scoaterea permanentă din uz a navelor de pescuit reprezintă cel mai important element al PAEP.

Prezentul PAEP prezintă măsurile planificate de România în domeniul pescuitului pentru ajustarea efortului de pescuit în conformitate cu prevederile politicii comune de pescuit, ţinând cont de obiectivele prezentate în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului.

Eficienţa energetică reprezintă un aspect de impact al pescăriei asupra mediului, astfel cantitatea de combustibil raportată la captura debarcată variază în funcţie de tipul de unealtă şi metoda de pescuit, de la un consum neglijabil până la peste 1 litru combustibil/1 kg peşte debarcat. Datorită faptului că navele de pescuit sunt vechi, prost întreţinute şi au unelte învechite, Planul naţional strategie (PNS) prevede o oportunitate de a reduce numărul de nave prin ajutoare de stat pentru încetarea permanentă a activităţii de pescuit. România doreşte să păstreze un nivel minim pentru flota de pescuit (minimum vitalis), care poate fi estimat la 12-13 nave moderne şi performante. Flota de pescuit se impune a fi reînnoită şi modernizată, în vederea asigurării pe piaţă a produselor pescăreşti solicitate şi la cel mai bun raport calitate/preţ, fără mărirea presiunii asupra resurselor naturale.

Speciile pelagice de dimensiuni mici ar putea reprezenta captura principală a pescuitului marin cu navele de peste 12 m, dacă acestea ar fi dotate cu echipamentul adecvat prelucrării la bord, altul decât prelucrarea prin sărare.

Incetarea permanentă a activităţii de pescuit are drept scop scoaterea din flotă a navelor:

- mai mari de 12 metri care pescuiesc prin traulare;

- vechi de peste 20 ani, depăşite fizic şi moral, care nu au condiţii de păstrare a capturilor la bord şi în cazul cărora valoarea obţinută prin sărarea şprotului, specia predominantă, nu compensează cheltuielile efectuate;

- cu motoare cu un consum mare de combustibil.

In condiţiile îndepărtării aglomerărilor de peşti-ţintă la zone de adâncime şi unei platforme continentale întinse în dreptul ţărmului românesc, activitatea de pescuit devine nerentabilă, în condiţiile utilizării unor nave neeconomice.

4.2. Incetarea temporară a activităţii de pescuit

Incetarea temporară a activităţilor de pescuit ale navelor are ca obiectiv principal refacerea stocului de adulţi al biomasei de şprot, stabilită de evoluţia indicatorilor de stare ca fiind 80% din tineret nepescuibil conform regulamentelor. Beneficiarii acţiunii de încetare temporară a activităţii de pescuit sunt proprietarii navelor de pescuit comercial şi pescarii.

Valoarea acestor compensaţii a fost stabilită de către Comitetul de monitorizare a Programului operaţional pentru pescuit. In baza cercetărilor şi studiilor efectuate de institutele de cercetare de profil pot rezulta propuneri de închidere temporară a unor zone de pescuit sau de sistare temporară a pescuitului anumitor specii de peşti-ţintă.

In astfel de cazuri ar putea fi analizată oportunitatea aplicării reducerii temporare a activităţilor de pescuit.

4.3. Investiţii la bordul navelor şi selectivitate

Navele de pescuit cu lungimi mai mari de 12 m, în activitatea desfăşurată în ultimii ani, au avut un raport cost/beneficiu ineficient, aceste nave fiind foarte vechi, mari consumatoare de combustibil, fără spaţii de depozitare şi prelucrare. Modernizarea şi adaptarea spaţiilor de prelucrare nu va determina creşterea capacităţii de pescuit şi prelucrare, respectându-se prevederile art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului. Acest lucru este posibil datorită mărimii navelor din acest segment de flotă care, datorită profilului constructiv, nu permite mărirea capacităţii de stocare, puterea de tractare a uneltelor fiind în concordanţă cu reducerea puterii motorului.

Pentru ambarcaţiunile implicate în pescuitul de coastă la scară redusă mai mici de 12 m sunt necesare o serie de măsuri de modernizare şi creştere a siguranţei pe mare, care are drept rezultat final:

a)    creşterea siguranţei la bordul ambarcaţiunilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

b) creşterea inovaţiei tehnologice şi îmbunătăţirea calităţii şi conservării capturilor;

c)    creşterea contribuţiei la îmbunătăţirea mediului înconjurător (unelte de pescuit mai selective, înlocuirea motoarelor, tratarea reziduurilor la bordul navelor).

4.4. Alte măsuri

Alte măsuri de reducere a efortului de pescuit, cum ar fi diminuarea numărului zilelor de pescuit, perioadele de prohibiţie etc, ar putea fi adoptate în conformitate cu rezultatele studiilor care sunt în prezent în derulare la nivelul Uniunii Europene pentru stabilirea stării actuale a stocurilor de peşte de-a lungul coastei româneşti a Mării Negre.

5. Măsuri de protecţie şi conservare

In apele comunitare, România respectă măsurile de protecţie impuse prin regulamentele anuale specifice, respectiv măsuri de conservare şi gestionare a resursei marine [Regulamentul (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră şi Regulamentul (CE) nr. 1.579/2007 al Consiliului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse halieutice şi grupuri de resurse halieutice].

In pescăriile marine din România sunt aplicate şi alte măsuri de conservare şi protecţie. In general, acestea sunt stabilite în baza studiilor elaborate de institute de cercetare de profil şi sunt implementate prin acte normative emise de autoritatea publică competentă. Printre acestea enumerăm:

- limitarea nivelurilor de captură (cote de pescuit) pentru unele specii. In prezent, sub incidenţa acestei reglementări naţionale intră un număr de 5 specii marine, dintre care cotele de calcan şi şprot sunt stabilite prin regulament al Consiliului European;

- stabilirea dimensiunilor minime admise în pescuit pentru un număr de 9 specii de peşti marini şi nevertebrate (Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 343/2008);

-  stabilirea sectoarelor şi perioadelor de prohibiţie, pe anumite intervale de timp (de regulă perioadele de reproducere maximă a peştilor, respectiv 1-2 luni). Sunt vizate aici specii importante, precum sturionii, calcanul, rechinul, scrumbia de Dunăre;

- stabilirea unor zone de protecţie speciale (de cruţare) pentru reproducere, hrănire, iernare, cum este cazul culoarelor marine pentru protecţia sturionilor din dreptul gurilor Dunării (ordin comun al autorităţii centrale de pescuit şi al autorităţii de mediu);

-  reglementarea tipului şi caracteristicilor uneltelor de pescuit, inclusiv a dimensiunilor ochiurilor de plasă. Prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 au fost stabilite un număr de 12 unelte admise în pescuitul marin, modalităţile de marcare şi semnalizare a acestora. Trebuie menţionat faptul că în pescuitul marin utilizarea traulului de fund şi a dragelor este interzisă pe tot parcursul anului;

- asigurarea conservării şi refacerii populaţiilor de sturioni. Astfel, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor au emis un ordin prin care se interzice pescuitul în scop comercial al tuturor speciilor de sturioni din mare, Deltă şi Dunăre, pe o perioadă de 10 ani (Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 262/330/2006);

- interdicţia privind pescuitul în ariile protejate. In dreptul litoralului românesc există două rezervaţii naturale:

a) zona tampon a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", ce se întinde de la frontiera de nord până la Capul Midia, cu extindere spre larg până la izobata de 20 m. Suprafaţa acesteia depăşeşte 1.100 km2, pescuitul fiind permis numai prin metode tradiţionale (taliane, setci, năvoade);

b) Rezervaţia Marină 2 Mai-Vama Veche are o întindere de 7 km şi o suprafaţă de 50 km2. In această zonă este interzis pescuitul comercial cu navele, iar în perimetrul tampon (până la izobata de 10 m) este admis pescuitul cu unelte tradiţionale (taliane, setci, năvoade).

Celor două rezervaţii naturale le trebuie adăugate 5 situri, care împreună reprezintă contribuţia României la Reţeaua ecologică europeană NATURA 2000. Toate aceste zone cumulate acoperă o suprafaţă de peste 1.160 km2 şi reprezintă peste 71% din lungimea litoralului românesc.

Cadrul legislativ pentru măsurile de conservare cuprinde:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009;

- ordine anuale de prohibiţie pentru delimitarea de zone de pescuit, unelte, specii şi perioade de pescuit interzise;

-   Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic;

-   Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 262/330/2006;

-   Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

Textele relevante din aceste acte normative sunt prezentate în anexa la prezentul plan.

6. Rezultate aşteptate

România doreşte să păstreze un nivel minim pentru flota de pescuit (minimum vitalis), care poate fi estimat la 12-13 nave moderne şi performante. Flota de pescuit va fi reînnoită şi modernizată pentru a asigura piaţa cu produsele cerute, fără mărirea presiunii asupra resurselor naturale.

6.1. Flota de pescuit după implementarea planului de ajustare (viziune pe termen scurt)

Implementarea PAEP trebuie să contribuie la atingerea a două obiective majore, respectiv:

1.  să reducă capacitatea excedentară de captură în scopul conservării resurselor marine vii şi prin aceasta să scoată din circuit nave şi ambarcaţiuni învechite, necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, operaţional şi al eficienţei economice;

2. să conserve un nivel minim de 12-13 nave cu lungimea de peste 12 m, dotate cu echipamente şi facilităţi moderne, şi un număr de ambarcaţiuni modernizate destinate pescuitului la scară mică, care să ofere o mai mare siguranţă în exploatare, o utilizare superioară a capturilor debarcate şi condiţii de exercitare a unei activităţi eficiente.

Flota de nave pentru pescuitul la scară mică

In mod similar, şi la acest segment de flotă alăturăm punctele

slabe descrise în Programul operaţional pentru pescuit şi alte

slăbiciuni:

- ambarcaţiuni necorespunzătoare din punctul de vedere al siguranţei în exploatare şi al manevrării uneltelor de pescuit;

- control defectuos al debarcărilor;

- slabă pregătire profesională.

6.2. Obiectivul PAEP este de a atinge până la sfârşitul anului 2013 o reducere cu cel puţin 1.300 kW, respectiv cu 520 tone a capacităţii flotei, prin reducerea numărului de nave mai mari de 12 metri prin oferirea de ajutoare nerambursabile de stat pentru încetarea permanentă a activităţii de pescuit prin dezmembrare sau reafectarea către alte activităţi (tabelele nr. 6 şi 7).

Tabel nr. 6

Intenţia de încetare permanentă a activităţii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit

Informaţii ref.:

Reducerea efortului de pescuit

2010

2011

2012

2013

Total

Nr. nave de:

19

6

4

3

32

< 12 m

10

6

4

3

23

12-24 m

4

0

0

0

4

>24 m

5

0

0

0

5

Tonaj

<6 m

4

3

2

1

10

12-24 m

80

0

0

0

80

>24 m

430

0

0

0

430

Tonaj brut

520

kW

< 12 m

40

30

20

10

100

12-24 m

350

0

0

0

350

>24 m

850

0

0

0

850

kW

1.300

0

0

0

1.300

Tabel nr. 7

Intenţia de suspendare temporară a activităţilor de pescuit

Informaţii ref.:

Reducerea efortului de pescuit

2010

2011

2012

2013

Total

Numărul navelor

-

5

4

3

12

GT - tonaj brut

-

21

17

12

50

kW

50

40

30

120

In urma implementării, PAEP are în vedere:

-  reducerea capacităţii de pescuit a navelor la calcan, rechin şi la speciile pelagice de mici dimensiuni;

- modernizarea activităţii şi adaptarea la cerinţele politicii comune de pescuit (Cartea Verde);

-   rentabilizarea activităţii prin schimbarea raportului cost/beneficiu;

-  reducerea efectelor poluante ale activităţii de pescuit asupra mediului marin şi a aerului;

-   reducerea efectelor negative socioeconomice ale implementării planului prin acordarea de compensaţii pescarilor şi proprietarilor de nave care au încetat activitatea de pescuit;

- reducerea impactului negativ al utilizării echipamentelor de pescuit asupra ecosistemului marin.

Aceste măsuri ar trebui să asigure viabilitatea economică a sectorului de pescuit la Marea Neagră, facilitând în acelaşi timp reducerea ponderii capturilor neraportate. De asemenea, PAEP ar trebui să producă efecte favorabile şi dezvoltării segmentului de pescuit costier la scară mică.

7. Măsurile de control

7.1. Controlul activităţilor de pescuit

Măsurile elaborate pentru îmbunătăţirea eficienţei activităţii serviciilor naţionale de control au fost stabilite prin legislaţia naţională adoptată în domeniul pescuitului. In plus, eficienţa activităţilor de control şi inspecţie a pescuitului va fi îmbunătăţită prin fixarea unor intervale orare obligatorii pentru timpul de descărcare în porturile amenajate, însoţită de o notificare de acostare transmisă cu două ore înainte de către comandantul navei. Toată cantitatea descărcată în aceste puncte de colectare va fi cântărită în prezenţa inspectorului (fiecare declaraţie de descărcare va fi semnată şi parafată de inspector) şi se vor verifica: jurnalele de bord, jurnalele de pescuit, estimarea corectă a capturilor, monitorizarea indicatorului CPUE (captura pe unitatea de efort).

7.2. Controlul asupra încetării permanente a activităţii de pescuit a navelor şi a întreruperii temporare a activităţii

Navele beneficiare ale măsurilor de încetare permanentă a activităţilor de pescuit vor fi scoase din registrul comunitar al navelor, iar licenţele de pescuit vor fi anulate definitiv. Aceste nave vor trebui să îşi înceteze temporar activitatea de pescuit şi să îşi păstreze licenţa obţinută, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului. In cazul navelor supuse modernizării se are în vedere respectarea prevederilor art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, urmărind condiţiile cu privire la capacitatea de producţie şi puterea motorului şi criteriile privind selectivitatea uneltelor.

8. Monitorizare, indicatori relevanţi, raportare

Durata prezentului PAEP este fixată pe perioada 2010- 2013, fiind corelată cu programarea introducerii principiului de cote economice în cadrul activităţilor de pescuit. O revizuire importantă a acestuia este programată pentru anul 2011.

Implementarea acestor măsuri va fi monitorizată prin intermediul sistemelor de raportare aferente, pentru asigurarea unei implementări eficiente, pentru îndeplinirea cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi pentru asigurarea permanenţei reducerii efortului de pescuit.

Indicatori

Punctul de plecare 2007

Obiective 2010

Obiective 2013

Reducerea capacităţii flotei  prin oprirea temporară sau permanentă a activităţii navelor:

GT

kW

2.604,86 tone 8.691,79 kW

20%

15%

20%

15%

Gradul de modernizare a flotei de pescuit

0

- 50% din navele de pescuit

- 40% din flota de pescuit la scară mică

- 80% din navele de pescuit

- 70% din flota de pescuit la scară mică

Puterea motoarelor înlocuite   şi micşorarea puterii totale (exprimată în kW)

0 kW

2.800 kW (20% din totalul puterii instalate)

8.400 kW (60% din totalul puterii instalate)

România doreşte să menţină un nivel minim al flotei de pescuit (minimum vitalis), care să opereze la Marea Neagră în scopul menţinerii activităţilor de pescuit la mare şi a activităţilor conexe (şantiere navale, procesare, producţia de unelte de pescuit etc).

Acest nivel minim poate fi estimat la aproximativ 12 nave cu lungimea mai mare de 12 m, cu o capacitate de 985 tone şi o putere totală de 4.557,55 kW.

România intenţionează să menţină acelaşi nivel al puterii motoarelor pentru flota de pescuit la scară mică.

Indicatori de monitorizare

Măsura

Acţiunea măsurii

Indicatori

Măsura 1.1: Incetarea activităţii navelor de pescuit (casare sau schimbarea destinaţiei)

Indicator 1: tonajul GT Indicator 2: puterea kW

Măsura 1.2:    Intreruperea temporară a activităţii de pescuit

Indicator 1: Nave implicate Indicator 2: Durata întreruperii

Măsura 1.3: Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate

1. Imbunătăţirea siguranţei la bord

Indicator 1: Nave implicate

2. Imbunătăţirea condiţiilor de muncă

Indicator 1: Nave implicate

3. Imbunătăţirea condiţiilor de igienă

Indicator 1: Nave implicate

4. Imbunătăţirea calităţii produselor

Indicator 1: Nave implicate

5. Imbunătăţirea randamentului energetic

Indicator 1: Nave implicate

6. Imbunătăţirea selectivităţii

Indicator 1: Nave implicate

7. Inlocuirea motoarelor

Indicator 1: Puterea motorului după modernizare (kW)

Indicator 2: Diminuarea puterii la înlocuirea motoarelor (kW)

Indicator 3: Navele implicate

8. Inlocuirea echipamentelor

Indicator 1: Numărul de echipamente înlocuite (unelte de pescuit)

Indicator 2: Navele implicate

9. Alte investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate

Indicator 1: Navele implicate

Raportul final va include informaţii cuprinzătoare privind implementarea PAEP şi atingerea obiectivelor propuse.

CONCLUZII

PAEP contribuie la:

1. reducerea capacităţii de pescuit a navelor şi modernizarea segmentului de flotă, ceea ce determină viabilitatea economică a sectorului de pescuit;

2. dezvoltarea segmentului de pescuit costier la scară mică.

Prezentul document va putea fi revizuit în funcţie de concluziile studiului privind starea resurselor pescăreşti la Marea Neagră, comandat de Comisia Europeană (ref. MARE/2009/05), aşteptate în cursul anului 2010.

ANEXA la plan

Principalele reglementări ale actelor legislative emise

Act normativ

Reglementări

Ordonanţa de urgenţă   a Guvernului nr. 23/2008 privind

pescuitul şi agricultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009

Art.   1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia, conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultura, când aceste activităţi se

realizează:

a) pe teritoriul României;

b) în apele de sub jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.

Art. 3. - Responsabilitatea privind definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultura revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura;

Art. 4. - (1) Elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultura, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora sunt atributul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura;

Art. 8. - Politica privind pescuitul în habitatele piscicole naturale se va realiza de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura prin:

a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor;

b) măsuri de protejare şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;

c)  măsufi de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit;

d) reglementări privind pescuitul şi acvacultura;

e) stabilirea sistemelor de pază, control şi de inspecţie ale activităţilor de pescuit;

f) integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective.

Art. 14. - (1) In situaţia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura poate condiţiona exercitarea activităţii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin  studii  ştiinţifice  şi  eliberarea  unei  autorizaţii  de  pescuit,  cu  caracter temporar, complementară licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinută la bord;

Art. 36. - In scopul adaptării flotei la situaţia zonelor de pescuit, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcaţiuni de pescuit, în condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 37. - (1) Oprirea definitivă a activităţii navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror situaţie necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit şi al favorizării refacerii resurselor acvatice vii.

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării   rurale si al ministrului mediului si pădurilor

nr. 8/126/2010 privind prohibiţia pescuitului în anul 2010

Art.   1. - (1) Se  instituie  măsuri de  prohibiţie  pentru  pescuitul în  scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte si al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 5 aprilie- 3 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în perioada 5 aprilie-19 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin;

Art. 3. - (1) Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:

k) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării";

l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele: NV: 43°47' lat. N şi 28°35'18" long. E;

Act normativ

Reglementări

NE: 43°47' lat. N si 28°40' long. E;

SV: 43°44'20" lat.'N şi 28°35'18" long. E;

SE: 43°44'20" lat. N şi 28°40' long. E şi a cărei limită dinspre mal este balizată.

Art. 5. - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti după cum urmează:

(2) In apele Mării Negre se interzic:

a)  pescuitul rechinului, pe o durată de 47 de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante tot timpul anului;

c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;

d)  pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3)  Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1.287/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010.

Art. 8. - (1) Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.

Art. 9. - Dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvaltura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale    ale    resurselor acvatice   vii   din   domeniul public al statului, pe specii, care   pot   fi   capturate   din mediul acvatic

Art. 1. - Se aprobă dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Mărimea peştelui, stabilită pentru pescuit, este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic:

- calcan (Scophthalmus maeoticus) - 45 cm; cambulă (Pleuronectes, Platichthys flesus) - 20 cm; chefal (Mugii sp.) - 25 cm;

- hamsie (Engraulis encrasicholus) - 7 cm; stavrid (Trachurus mediteraneus) - 12 cm; şprot (Spratus spratus) - 7 cm;

- gingirică (Clupeonela cultriventris) - 7 cm; midie (Mytilus galloprovincialis) - 4,5 cm; rapană (Rapana venosa)

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile     de    folosire     a uneltelor admise la pescuitul comercial   şi   metodele   de pescuit comercial  în  apele maritime şi continentale

V. Condiţii de folosire a uneltelor de pescuit

A. Condiţii generale de folosire a uneltelor de pescuit:

a) obligativitatea montării de mărci furnizate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, pe uneltele de pescuit, înscrise în permisul de pescuit comercial;

b) uneltele de pescuit admise la practicarea pescuitului comercial sunt cele înscrise în licenţa de pescuit (tip, nr., cod, zonă).

B. Condiţii specifice:

a) în Marea Neagră talienele se montează la o distanţă de cel puţin 2 Mm (mile marine) între ele;

b) în Marea Neagră setcile se amplasează la o distanţă de cel puţin 1 Mm faţă de uneltele de pescuit tip talian;

c) la pescuitul comercial sunt obligatorii marcarea uneltelor de pescuit, precum şi semnalizarea poziţiei uneltelor de pescuit cu balize (flotor);

d) pentru a se evita intersectarea accidentală a navelor şi ambarcaţiunilor cu instalaţiile de tip talian, se impune necesitatea semnalizării talienelor cu sisteme specializate instalate la capătul de larg al talianului, la o distanţă de 30 m de acesta;

e)  pe timpul pescuitului poziţia lavelor de paragate şi setci va fi semnalizată prin elemente flotante vizibile de la distanţă.

C.  Interdicţii

In activitatea de pescuit în scop comercial se interzic:

a) folosirea la pescuitul în Marea Neagră a setcilorcu mărimea laturii ochiurilor de plasă cuprinsă între a = 40 mm şi a = 100 mm, respectiv 2a = 80 mm şi 2a = 200 mm, folosirea şirurilor de setci în derivă a căror lungime totală este mai mare de 2,5 km, a setcilor fixe pentru scrumbie;

b) folosirea setcilor de calcan confecţionate din aţe cu fineţea mai mică de 6,350 m/kg şi a lavelor cu lungimea mai mare de 1 km, în Marea Neagră;

Act normativ

Reglementări

c) folosirea traulului pelagic în Marea Neagră, sub izobata de 20 m;

d)  folosirea setcilor pentru rechin în zona marină a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", respectiv de la tărm până la izobata de 20 m; (...);

j) folosirea oricăror unelte de pescuit în faţa gurilor de vărsare ale Dunării în Marea Neagră, pe o distanţă de 5 km în largul mării şi pe un coridor lat de 2 km, socotit câte un km de o parte şi de alta a braţelor Sulina şi Sf. Gheorghe (...);

l) folosirea oricăror unelte de pescuit în faţa gurii Dunării-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, în aval de Ciotic, în perioadele stabilite prin ordinul de prohibiţie a pescuitului;

VI. Modul de măsurare a ochiurilor plaselor de pescuit se face în conformitate cu Regulamentul CE nr. 517/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/1998 al

Consiliului în ceea ce priveşte determinarea dimensiunilor ochiurilor de plasă şi evaluare grosimii firului plaselor de pescuit.

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 7/2010 pentru  aprobarea  Normelor privind accesul la resursele acvatice   vii   din   domeniul public al statului în vederea practicării             pescuitului comercial      în      habitatele piscicole naturale

CAPITOLUL II

Pescuitul comercial în Marea Neagră

Art. 25. - (1) Activităţile de pescuit marin reprezintă totalitatea acţiunilor derulate pe mare în scopul capturării de resurse acvatice vii, incluzând deplasarea în zona de pescuit, lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriu-zisă, recuperarea la bord şi deplasarea în portul de debarcare.

(3) Pescuitul marin la scară redusă reprezintă pescuitul desfăşurat de către ambarcaţiuni care au o lungime maximă de 12 metri şi care nu utilizează uneltele remorcate enumerate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare.

Art. 26. - Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri trebuie să aibă instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.

Art. 27. - Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie să fie conectat în permanenţă în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 30. - (1) In timpul activităţii de pescuit comandanţii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri au obligaţia de a completa zilnic jurnalul de pescuit la Marea Neagră aflat la bord, în care este inclusă şi declaraţia de descărcare.

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi    al    ministrului    mediului si    gospodăririi       apelor nr. 262/330/2006        privind conservarea  populaţiilor de sturioni din apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii   de sturioni din România

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale aflate în diverse grade de periclitare şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni.

Art. 2. - Scopul prezentului ordin este asigurarea conservării şi refacerii populaţiilor de sturioni din speciile prezentate la art. 1 alin. (2), prin interzicerea temporară a pescuitului în scop comercial şi instituirea unor măsuri speciale de dezvoltare a acvaculturii sturionilor.

Art. 3. - (1) Pentru conservarea populaţiilor de sturioni, începând cu data publicării prezentului ordin se interzice:

a) pescuitul în scop comercial al speciilor de sturioni, pentru o perioadă de 10 ani;

b) comercializarea produselor şi subproduselor obţinute de la sturioni capturaţi pe teritoriul României;

c) folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane şi carmace, în zonele de pescuit din apele naturale româneşti.

(2) Exemplarele de sturioni capturate accidental sunt redate în mediul natural, indiferent de starea acestora.

Ordonanţa de urgentă   a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  cu modificările   şi   completările ulterioare

Art. 1. - Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major şi componentă fundamentală a strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:

a)  asigurarea diversităţii biologice, prin conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pe teritoriul României;

b) menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică;

c)  identificarea bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim special de protecţie, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a acestora;

d) categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale, speciile de floră şi faună sălbatică şi alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special de protecţie, conservare şi utilizare durabilă;

e) constituirea, organizarea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii naturale protejate, precum şi a regimului acesteia;

f) regimul de administrare a ariilor naturale protejate şi procedurile de instituire a regimului de protecţie pentru alte arii naturale şi bunuri ale patrimoniului natural;

g) măsurile pentru protecţia şi conservarea speciilor de animale şi plante sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum şi cele pentru protecţia formaţiunilor geomorfologice şi peisagistice de interes ecologic, ştiinţific, estetic, cultural-istoric şi de altă natură, a bunurilor naturale de interes speologic, paleontologic, geologic, antropologic şi a altor bunuri naturale cu valoare de patrimoniu natural, existente în perimetrele ariilor naturale protejate şi/sau în afara acestora;

In baza Directivei 92/43/CEE, Legii nr. 5/2000 şi a ordonanţei de urgenţă a fost întocmit Regulamentul de funcţionare a Rezervaţiei Mafine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele: NV: 43°4'7' lat. N si 28°35'18" long. E; NE: 43°47' lat. N si 28°40' long. E; SV: 43°44'20" lat. N şi 28°35'18" long. E; SE: 43°44'20" lat. N şi 28°40' long. E şi a cărei limită dinspre mal este balizată.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 107/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 107 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu