Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1042 din 12 noiembrie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 842 din 26 noiembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica si inspectie sanitara de stat nr. IB 5.319/2003,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,

    ministrul interimar al sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directorul directiei de sanatate publica coordoneaza si raspunde direct de intreaga activitate de sanatate publica din teritoriul arondat.
    Art. 3
    (1) Activitatea financiara a directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sanatatii, in conditiile legii.
    (2) Directorul directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti indeplineste functia de ordonator secundar de credite pentru sumele primite de la bugetul de stat si alte surse de finantare, in conditiile legii.
    Art. 4
    Statul de functii al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se aproba de catre Ministerul Sanatatii.
    Art. 5
    (1) Ministrul sanatatii numeste si elibereaza din functie, cu avizul prefectului, directorul executiv al directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) Ministrul sanatatii numeste si elibereaza din functie directorii executivi adjuncti cu avizul prefectului si la propunerea directorului executiv al directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in subordinea caruia acestia functioneaza.
    (3) Numirea, transferul si eliberarea din functie a directorului executiv adjunct financiar-contabilitate la directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti se fac de catre ministrul sanatatii.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 120/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiei de sanatate publica, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 7
    Directiile din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul interimar al sanatatii,
                              Ionel Blanculescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica si a municipiului Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt unitati descentralizate ale Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza si implementeaza programe locale de sanatate publica, organizeaza si coordoneaza structurile sanitare, elaboreaza evidentele statistice in probleme de sanatate publica si asigura planificarea si derularea investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sistemul de sanatate.
    Art. 2
    In exercitarea atributiilor generale prevazute la alin. (1) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti indeplinesc urmatoarele activitati:
    a) coordoneaza si evalueaza realizarea indicatorilor programelor nationale de sanatate care se deruleaza in teritoriul arondat si organizeaza actiuni de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii; programele de sanatate privind femeile si copiii, precum si toate aspectele legate de starea de sanatate a acestui grup populational sunt coordonate si monitorizate de catre personalul nominalizat in acest scop;
    b) elaboreaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare programe comune de sanatate publica in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu organizatii neguvernamentale de profil si cu alte persoane juridice care au in obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sanatate publica;
    c) coordoneaza si organizeaza activitatile privind asigurarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si alte situatii speciale;
    d) organizeaza preluarea de la toti furnizorii de servicii medicale a datelor statistice, prelucrarea si raportarea acestora, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    Art. 3
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza activitati in domeniul sanatatii publice.
    Art. 4
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti coordoneaza serviciile medicale din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si alte situatii deosebite, stabilite de Ministerul Sanatatii, organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare si asistenta medicala in caz de dezastre, epidemii si alte situatii deosebite, sub coordonarea Ministerului Sanatatii.
    Art. 5
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale din teritoriul arondat, indiferent de forma de organizare, si intocmesc rapoarte pe care au obligatia de a le pune la dispozitie Ministerului Sanatatii si institutiilor desemnate de acesta, potrivit reglementarilor legale in vigoare. Furnizeaza date statistice catre alte autoritati, activitate ce se va face la solicitare si cu respectarea confidentialitatii referitoare la persoane.
    Art. 6
    La cererea unor persoane fizice sau juridice, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, servicii de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare.
    Art. 7
    Veniturile realizate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti constituie venituri proprii, care se folosesc in conditiile legii.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 8
    Directorul executiv al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat, identifica principalele probleme de sanatate publica si aloca prioritar resursele spre interventiile cu cea mai mare eficienta in ameliorarea starii de sanatate;
    b) evalueaza anual strategiile aplicate prin prisma progresului realizat in ameliorarea starii de sanatate a populatiei din teritoriu si propune aplicarea de noi strategii;
    c) informeaza autoritatile teritorial-administrative asupra starii de sanatate a populatiei si a concluziilor care rezulta din evaluare, periodic si ori de cate ori considera necesar;
    d) coordoneaza elaborarea Raportului starii de sanatate a comunitatii;
    e) elaboreaza planul de interventie in caz de dezastre si epidemii;
    f) organizeaza si coordoneaza activitatea de audit public intern;
    g) acorda imputerniciri temporare, cu avizul directiei coordonatoare din Ministerul Sanatatii, personalului mediu in vederea desfasurarii activitatii de inspectie sanitara de stat in obiectivele cu risc minor.
    Art. 9
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii in domeniul resurse umane, normare, organizare, salarizare si informatica, respectiv in domeniul resurse umane, normare, organizare si salarizare:
    a) propun angajarea si eliberarea din functie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a echipei manageriale de la nivelul unitatilor sanitare cu paturi subordonate, precum si a medicului director, a adjunctului acestuia si a contabilului-sef din celelalte unitati sanitare subordonate;
    b) participa la evaluarea activitatii persoanelor care fac parte din echipa manageriala a unitatilor sanitare cu paturi, precum si a medicului director, a adjunctului acestuia si a contabilului-sef din celelalte unitati subordonate;
    c) aplica normele Ministerului Sanatatii privind formarea, incadrarea, transferul si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, chimistilor si biochimistilor la nivelul directiei de sanatate publica; coordoneaza si verifica aplicarea acestor norme la nivelul unitatilor sanitare cu personalitate juridica subordonate;
    d) aplica normele Ministerului Sanatatii in ceea ce priveste selectionarea medicilor de familie si a medicilor de specialitate care isi desfasoara activitatea in cabinete medicale organizate in baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata;
    e) aplica normele Ministerului Sanatatii in ceea ce priveste verificarea profesionala, in situatia in care se impune, a medicilor de familie si a medicilor de specialitate din unitatile ambulatorii care isi desfasoara activitatea in spatii private;
    f) participa, dupa caz, la controlul practicii profesionale impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania si Compartimentul managementul ingrijirilor de sanatate si comunitare si participa la luarea de masuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale si a deontologiei profesionale a personalului din unitatile sanitare subordonate lor;
    g) urmaresc si indruma formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din unitatile sanitare subordonate lor;
    h) verifica si supun aprobarii conducerii statele de functii ale unitatilor sanitare cu personalitate juridica din subordine, in limita numarului maxim de posturi, a normativelor de personal si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;
    i) indruma, urmaresc si verifica in unitatile sanitare subordonate aplicarea legislatiei in vigoare referitoare la incadrarea, salarizarea, promovarea si acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizatia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru conditii deosebite de munca, incadrarea personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii speciale si deosebite, salarizarea garzilor etc.;
    j) coordoneaza si verifica modul de organizare si desfasurare a concursurilor la nivelul unitatilor sanitare cu personalitate juridica din subordine pentru toate categoriile de personal;
    k) aproba pentru unitatile sanitare din subordine, la propunerea acestora, modificarea organigramei pentru sectorul tehnic, economic si administrativ, cu consultarea sindicatelor reprezentative;
    l) elaboreaza statul de personal pentru posturile finantate integral de la bugetul de stat si il inainteaza Ministerului Sanatatii; aproba modificarea statelor de functii pentru unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordine;
    m) intocmesc rapoarte statistice privind numarul si drepturile de personal pentru Institutul National de Statistica, Ministerul Sanatatii, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti;
    n) intocmesc statul de functii pentru aparatul propriu in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, precum si lucrarile privind modificarea si completarea acestuia;
    o) solicita Ministerului Sanatatii publicarea posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti din aparatul propriu, in vederea organizarii concursului, conform reglementarilor legale in vigoare;
    p) participa la organizarea concursurilor si examenelor pentru obtinerea de grade si trepte profesionale, precum si de intrare in rezidentiat; participa la organizarea concursurilor si examenelor pentru unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordine, potrivit legii;
    r) transmit informari operative (in timp real) persoanelor cu atributii de decizie;
    s) centralizeaza, verifica si transmit la Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti darile de seama de stat ale Institutului National de Statistica (unitati, paturi, personal, activitati) la datele fixate;
    t) tin evidenta si raporteaza miscarea personalului medical pe unitati, specialitati medicale, sexe si varsta, actualizeaza permanent registrul national;
    u) participa concret la toate anchetele medicale de sanatate organizate de Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti pentru aflarea opiniei populatiei privind calitatea si necesarul de asistenta medicala, opinia specialistilor privind structurarea retelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medico-sanitar etc.;
    v) participa la aplicarea sistemului informational la nivel judetean, al spitalelor si al altor unitati sanitare, in conformitate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Bancii Mondiale privind informatizarea sectorului de sanatate din Romania;
    w) sunt responsabile pentru organizarea bazei de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si iesirea din aceasta baza de date a ocrotirii sanatatii;
    x) pun la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate;
    y) colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din cadrul lor pe probleme legate de informatica medicala;
    z) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv.
    Art. 10
    Compartimentul legislatie si contencios din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, la cererea conducerii, actele care pot angaja raspunderea patrimoniala a persoanei juridice, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;
    b) participa la negocierea si incheierea contractelor;
    c) redacteaza cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, modifica, renunta la pretentii si cai de atac, cu aprobarea conducerii directiei de sanatate publica;
    d) reprezinta si apara interesele persoanei juridice in fata organelor administratiei de stat, a instantelor judecatoresti, a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si in cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de conducerea persoanei juridice;
    e) participa la negocierea de intelegeri internationale privind domeniul de activitate in care functioneaza sau, dupa caz, avizeaza asemenea intelegeri;
    f) se preocupa de obtinerea titlurilor executorii si sesizeaza directorul financiar contabil in vederea luarii masurilor necesare pentru realizarea executarii silite a drepturilor de creanta, iar pentru realizarea altor drepturi sesizeaza organul de executare silita competent;
    g) urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza organelor de conducere si serviciilor interesate atributiile ce le revin din acestea;
    h) contribuie prin intreaga activitate la asigurarea respectarii legii, apararea proprietatii publice si private a statului aflate in administrarea directiei de sanatate publica, a unitatilor din subordine, precum si la buna gospodarire a mijloacelor materiale si financiare din patrimoniu;
    i) semnaleaza organelor competente cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative si, cand este cazul, face propuneri corespunzatoare;
    j) analizeaza, impreuna cu compartimentul financiar-contabil si cu alte compartimente interesate, modul in care sunt respectate dispozitiile legale in desfasurarea activitatii unitatilor si cauzele care genereaza prejudicii aduse avutului public sau infractiuni. Intocmeste constatari si propune luarea masurilor necesare in vederea intaririi ordinii si disciplinei, prevenirea incalcarii legilor si a oricaror alte abateri;
    k) asigura transmiterea catre unitatile sanitare din subordine a tuturor ordinelor ministrului sanatatii, circularelor si instructiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sanatatii;
    l) realizeaza evidenta actelor normative cu aplicare in sistemul sanitar, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regasesc in activitatea directiei de sanatate publica ori a unitatilor subordonate;
    m) indeplineste orice alte lucrari cu caracter juridic.
    Art. 11
    Biroul avize si autorizatii sanitare din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) realizeaza activitatea de primire si inregistrare a documentatiilor in vederea avizarii/autorizarii si repartizarea acestora catre compartimentele/birourile de specialitate;
    b) realizeaza activitatea de eliberare de avize, autorizatii si notificari conform legislatiei sanitare in vigoare;
    c) realizeaza managementul informatiilor privind avizele/autorizatiile si notificarile eliberate, conform reglementarilor in vigoare;
    d) inregistreaza declaratiile pe propria raspundere;
    e) gestioneaza baza de date pentru avizele/autorizatiile eliberate;
    f) comunica departamentului de medicina preventiva avizele, autorizatiile si reautorizarile eliberate;
    g) asigura informarea solicitantilor asupra procedurii de avizare si autorizare sanitara;
    h) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv al directiei de sanatate publica.
    Art. 12
    Biroul (compartimentul) audit din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul planului de audit public intern;
    b) efectueaza activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale unitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
    c) informeaza structura de audit public intern din Ministerul Sanatatii despre recomandarile neinsusite de conducatorul unitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
    d) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
    e) elaboreaza raportul anual al activitatilor de audit public intern;
    f) raporteaza imediat conducatorului unitatii publice si structurii de control intern abilitate, in cazul identificarii unor neregularitati sau posibile prejudicii.
    Biroul (compartimentul) nu poate fi implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern.
    Art. 13
    Compartimentul de statistica, pentru domeniul statisticii si informaticii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) transmite informari operative (in timp real) persoanelor cu atributii de decizie;
    b) colaboreaza cu compartimentele de epidemiologie in realizarea rapoartelor periodice, precum si a prognozelor;
    c) organizeaza sistemul de evidenta primara si raportarea statistica sanitara la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, si al unitatilor sanitare;
    d) verifica datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare;
    e) centralizeaza darile de seama de la nivelul judetului si centralizatoarele de activitate si morbiditate, trimestriale, anuale;
    f) verifica si centralizeaza darile de seama privind morbiditatea cu incapacitate temporara de munca, calcularea indicatorilor de gravitate si durata medie pe ramuri de productie, calcularea indicatorilor incapacitatii si compararea lor cu perioadele anterioare similare (date comparabile);
    g) codifica cauzele de deces, in conformitate cu obligatiile Ministerului Sanatatii, in buletinele de deces si de nascut mort, conform legislatiei de stare civila a populatiei;
    h) verifica si codifica fisele de decese sub un an, decese perinatale, fisele cu decese materne si le compara ca numar si cauza de deces cu cele care circula prin sistemul informational al Institutului National de Statistica;
    i) verifica si tine la zi registrul judetean de cancer;
    j) organizeaza cursurile de perfectionare a personalului de statistica si instruirea cu privire la codificarea morbiditatii, a incapacitatii temporare de munca si buna completare a evidentelor si darilor de seama, precum si arhivarea formularelor statistice in conformitate cu indicatorul termenelor de pastrare a documentelor;
    k) organizeaza tiparirea pe plan local a imprimatelor necesare tuturor unitatilor sanitare;
    l) centralizeaza, verifica si transmite la Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti darile de seama de stat ale Institutului National de Statistica (unitati, paturi, personal, activitati) la datele fixate;
    m) tine evidenta si raporteaza miscarea personalului medical pe unitati, specialitati medicale, sexe si varsta si actualizeaza permanent registrul national;
    n) participa concret la toate anchetele medicale de sanatate organizate de Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti pentru aflarea opiniei populatiei privind calitatea si necesarul de asistenta medicala, opinia specialistilor privind structura retelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medico-sanitar etc.;
    o) participa la aplicarea sistemului informational al spitalelor si al altor unitati sanitare, in conformitate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Bancii Mondiale privind informatizarea sectorului de sanatate din Romania;
    p) este responsabil pentru organizarea bazei de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si iesirea din aceasta baza de date a ocrotirii sanatatii;
    r) pune la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate;
    s) colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii ale directiei de sanatate publica pe probleme legate de statistica medicala;
    t) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv al directiei de sanatate publica.
    Art. 14
    Serviciul relatii publice din cadrul Directiei de sanatate publica a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    1. a) realizeaza obiectivele de comunicare prin mass-media sau prin mijloace proprii directiei de sanatate publica dupa informarea prealabila a Ministerului Sanatatii - Directia generala de sanatate publica si inspectie sanitara de stat;
    b) evalueaza imaginea directiei de sanatate publica si a unitatilor sanitare si stabileste masurile pentru imbunatatirea acesteia;
    c) asigura desfasurarea optima a activitatilor de relatii publice;
    d) asigura informarea permanenta referitoare la principalele activitati ale directiei de sanatate publica, privind in mod deosebit derularea reformei in sistemul sanitar;
    e) asigura o legatura permanenta intre comunitate si directia de sanatate publica, organizand dupa un program stabilit activitatea de audiente pentru populatie; pe baza datelor comunicate de Directia relatii cu publicul, mass-media si administrativ din Ministerul Sanatatii, asigura informarea populatiei (prin intermediul spitalelor, al unitatilor sanitare ambulatorii si al mass-media) privind programul saptamanal de audienta al Ministerului Sanatatii;
    f) desfasoara activitatea de analiza a cererilor cetatenilor si disponibilizeaza toate informatiile necesare pentru solutionarea problemelor prezentate sau solicitate; urmareste si sprijina totodata solutionarea legala si in termen a cererilor, petitiilor etc. primite de la Ministerul Sanatatii si transmise la directia de sanatate publica, precum si comunicarea catre minister a modului de solutionare a scrisorilor respective;
    g) realizeaza legatura dintre cetatean si unitatile sanitare din subordine pentru clarificarea tuturor problemelor in vederea rezolvarii cererii solicitantului;
    h) realizeaza legatura intre persoanele defavorizate si institutii specializate in asistenta acestora;
    i) realizeaza legatura intre persoanele defavorizate care necesita efectuarea tratamentului in strainatate si conducerea directiilor de sanatate publica in vederea elaborarii documentatiilor necesare;
    2. relatiile cu prefectura, consiliul judetean, alte organe ale administratiei publice, organizatii politice, sindicate si organisme nonguvernamentale se asigura astfel:
    a) organizeaza legatura dintre directia de sanatate publica si prefectura, consiliul judetean, primariile locale, partidele politice si organizatiile nonguvernamentale;
    b) asigura legatura intre conducerea directiei de sanatate publica si sindicate in vederea analizei si solutionarii, conform legislatiei in vigoare, a revendicarilor sindicale;
    c) comunica directiei de specialitate din Ministerul Sanatatii date privind:
    - adresa directiei, numele si prenumele persoanelor din conducerea directiei de sanatate publica, numarul de telefon si fax (inclusiv e-mail); pentru directori, inclusiv mobilul si numarul de telefon de la domiciliul acestora;
    - denumirea si adresa spitalelor din teritoriu, numele si prenumele directorilor, numarul de telefon si fax (inclusiv mobil);
    - denumirea si adresa altor unitati importante din teritoriu, numele si prenumele conducatorilor, numarul de telefon (inclusiv mobil);
    - modificarile ce intervin in datele comunicate.
    Art. 15
    Directorul executiv adjunct de medicina preventiva al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) participa la adaptarea si implementarea la nivel local a strategiilor de sanatate aprobate de Ministerul Sanatatii;
    b) coordoneaza elaborarea Raportului starii de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediul de viata si de munca;
    c) participa, cu date specifice, la evaluarea starii de sanatate a populatiei din teritoriul arondat;
    d) identifica prioritatile locale in domeniul sanatatii publice;
    e) coordoneaza activitatile de medicina preventiva la nivel teritorial;
    f) coordoneaza implementarea, evaluarea si raportarea programului comunitar de sanatate publica la nivel local;
    g) fundamenteaza finantarea subprogramelor nationale de sanatate publica din cadrul programului comunitar de sanatate publica;
    h) coordoneaza indeplinirea si raportarea planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    i) coordoneaza activitatile de avizare/autorizare/reautorizare sanitara si le prezinta spre aprobare directorului executiv;
    j) coordoneaza integrarea activitatilor de supraveghere, control si inspectie desfasurate in scopul asigurarii complementaritatii, convergentei si economisirii resurselor;
    k) defineste si stabileste unitatile cu risc minor la propunerea sefilor structurilor de specialitate (epidemiologie, igiena, medicina muncii etc.);
    l) asigura coordonarea implementarii programului de acreditare a laboratoarelor;
    m) colaboreaza cu alte departamente si parteneri locali in elaborarea si implementarea actiunilor din domeniul prevenirii imbolnavirilor si promovarii sanatatii;
    n) participa la elaborarea planului de interventie in caz de dezastre si epidemii;
    o) asigura evaluarea periodica a activitatilor de supraveghere a starii de sanatate si de inspectie sanitara de stat;
    p) aproba planul anual al actiunilor de inspectie tematica;
    r) propune directorului executiv imputernicirea personalului mediu in vederea desfasurarii activitatii de inspectie sanitara de stat in obiectivele cu risc minor;
    s) elaboreaza lista de investitii in domeniul medicinei preventive.
    Art. 16
    Serviciul inspectie sanitara de stat judeteana din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) realizeaza prin personalul imputernicit inspectia de specialitate pe domeniile: igiena alimentatiei, mediului, scolara, a unitatilor sanitare si medicinei muncii;
    b) verifica, prin personalul mediu, conformitatea cu declaratia pe propria raspundere a obiectivelor/activitatilor si autorizatiilor sanitare, respectarea termenelor acordate pentru remedierea deficientelor constatate;
    c) poate aplica in unitatile cu risc minor stabilite, prin personalul mediu imputernicit, sanctiuni contraventionale, in conditiile legii;
    d) realizeaza, prin personalul de specialitate si mediu abilitat, actiuni de indrumare si constatare in domeniile anterior mentionate, participa la actiuni de inspectie tematica;
    e) programeaza activitati de inspectie tematice in unitatile cu risc si pentru supravegherea pietei principalelor produse, activitati, servicii cu implicatii asupra starii de sanatate;
    f) participa in echipele de inspectie initiate de Ministerul Sanatatii si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
    g) realizeaza, prin personalul superior abilitat, actiuni de inspectie si sanctionare a contraventiilor la normele de igiena;
    h) solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite, potrivit competentelor;
    i) elaboreaza planul anual al actiunilor de inspectie tematica si il inainteaza spre aprobare directorului executiv adjunct de medicina preventiva.
    Art. 17
    Serviciul supravegherea starii de sanatate din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza si participa la identificarea prioritatilor locale in domeniul sanatatii publice;
    b) participa la coordonarea activitatilor de supraveghere a starii de sanatate la nivel teritorial;
    c) realizeaza implementarea, evaluarea si raportarea programului comunitar de sanatate publica la nivel local;
    d) contribuie la fundamentarea finantarii subprogramelor nationale de sanatate publica din cadrul programului comunitar de sanatate publica;
    e) participa la organizarea, in colaborare cu alte institutii ale administratiei centrale si locale si cu institutii din sectorul nonguvernamental, a activitatilor de sanatate publica;
    f) participa la indeplinirea planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    g) asigura coordonarea activitatilor de epidemiologie, igiena, medicina muncii si promovarea starii de sanatate la nivel teritorial;
    h) elaboreaza/aproba, dupa caz, referatele de evaluare a unitatilor/activitatilor supuse avizarii/autorizarii sanitare;
    i) efectueaza la cererea tertilor consultanta de specialitate;
    j) participa la elaborarea Raportului starii de sanatate a comunitatii si a Raportului starii de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediul de viata si munca;
    k) participa la elaborarea planului de interventie in caz de dezastre si epidemii.
    Art. 18
    Biroul (compartimentul) igiena alimentatiei din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) implementeaza activitatile cuprinse in cadrul obiectivului privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari din cadrul subprogramului privind evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc;
    b) asigura monitorizarea si raportarea activitatilor specifice subprogramului;
    c) asigura organizarea activitatilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborarii sintezelor nationale privind sanatatea in relatie cu alimentul;
    d) efectueaza, la cererea tertilor, consultanta de specialitate;
    e) desfasoara, prin personalul imputernicit, activitati de inspectie in specialitate in cadrul subprogramului de sanatate privind: calitatea alimentului, respectarea normelor de igiena pe lantul de la productie pana la comercializarea produselor alimentare, starea de sanatate a personalului, insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
    f) elaboreaza concluziile buletinului de analiza privind riscurile pentru sanatate in relatie cu calitatea alimentului;
    g) participa la actiuni de inspectie tematica in domeniul igienei alimentului;
    h) elaboreaza referatele de evaluare a unitatilor/activitatilor supuse avizarii/autorizarii sanitare;
    i) participa la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    j) pune la dispozitie structurii de statistica datele solicitate;
    k) participa la efectuarea anchetelor epidemiologice a toxiinfectiilor alimentare, in colaborare cu celelalte structuri cu atributii specifice;
    l) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea starii de sanatate.
    Art. 19
    Biroul (compartimentul) igiena mediului din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) implementeaza activitatile cuprinse in cadrul obiectivului privind protejarea sanatatii in relatie cu mediul din cadrul subprogramului privind evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc;
    b) asigura monitorizarea si raportarea activitatilor specifice subprogramului;
    c) asigura organizarea activitatilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborarii sintezelor nationale privind sanatatea in relatie cu factorii de mediu;
    d) deruleaza, prin personalul imputernicit, activitati de inspectie in specialitate in cadrul subprogramului privind: calitatea apei de baut si de imbaiere, calitatea aerului, habitatul, starea de sanatate a personalului, insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
    e) elaboreaza concluziile buletinului de analiza privind riscurile pentru sanatate in relatie cu calitatea apei, aerului si habitatului;
    f) elaboreaza referatele de evaluare a unitatilor/activitatilor supuse avizarii/autorizarii sanitare/reautorizarii;
    g) efectueaza, la cererea tertilor, consultanta de specialitate;
    h) participa la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    i) pune la dispozitie structurii de statistica datele solicitate;
    j) participa la efectuarea anchetelor epidemiologice in cazul epidemiilor hidrice in colaborare cu celelalte structuri cu atributii specifice;
    k) participa la actiuni de inspectie tematica in domeniul igienei mediului;
    l) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea starii de sanatate.
    Art. 20
    Biroul (compartimentul) igiena scolara din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) implementeaza activitatile cuprinse in cadrul obiectivului privind protejarea sanatatii copiilor si tinerilor din cadrul subprogramului privind evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc; asigura monitorizarea si raportarea activitatilor specifice subprogramului;
    b) asigura organizarea activitatilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborarii sintezelor nationale privind sanatatea in relatie cu factorii de mediu;
    c) deruleaza, prin personalul imputernicit, activitati de inspectie in specialitate in cadrul subprogramului privind: normele de igiena in colectivitatile de copii si tineri, starea de sanatate a personalului, insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
    d) elaboreaza, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unitatilor/activitatilor supuse avizarii/autorizarii sanitare/reautorizarii;
    e) participa la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    f) pune la dispozitie structurii de statistica datele solicitate;
    g) participa la actiuni de inspectie tematica in domeniul igienei scolare;
    h) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea starii de sanatate.
    Art. 21
    Biroul (compartimentul) medicina muncii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) implementeaza activitatile cuprinse in cadrul obiectivului privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali din cadrul subprogramului privind evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc;
    b) asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor subprogramului;
    c) asigura organizarea activitatilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborarii sintezelor nationale privind sanatatea in relatie cu mediul ocupational;
    d) coordoneaza si monitorizeaza activitatea structurilor medicale din medicina muncii;
    e) stocheaza datele medicale de la angajatorii aflati in procedura de faliment;
    f) realizeaza registrul de evidenta a bolilor profesionale la nivel teritorial;
    g) realizeaza ancheta cazurilor suspecte de boala si declararea bolilor profesionale;
    h) participa la aplicarea legislatiei privind incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si speciale;
    i) colaboreaza cu compartimentele de specialitate (igiena mediului, epidemiologie etc.) si cu angajatorii in aplicarea principiilor bunei practici de sanatate - securitate in munca si sanatatea mediului la locul de munca;
    j) efectueaza, la cererea tertilor, determinari de noxe in mediul de munca;
    k) controleaza, prin personal imputernicit, aplicarea normelor privind asigurarea supravegherii medicale a expusului profesional;
    l) pune la dispozitie structurii de statistica datele solicitate;
    m) elaboreaza referatele de evaluare a unitatilor/activitatilor supuse avizarii/autorizarii sanitare;
    n) participa la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    o) deruleaza, prin personalul imputernicit, activitati de inspectie privind respectarea normelor de medicina muncii;
    p) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea starii de sanatate.
    Art. 22
    Biroul (compartimentul) epidemiologie din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatile specifice din cadrul Programului comunitar de sanatate publica: subprogramele de supraveghere si control al bolilor transmisibile, supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA si supravegherea si controlul tuberculozei;
    b) colecteaza datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente in teritoriu;
    c) analizeaza periodic datele privind bolile transmisibile dupa caracteristicile de timp, loc si persoana, precum si tendintele de evolutie a acestora;
    d) asigura, prin responsabilul desemnat, functionarea retelei nationale de supraveghere a bolilor transmisibile;
    e) organizeaza si gestioneaza bazele de date privind bolile transmisibile prin personal specializat (biostatistica);
    f) efectueaza anchetele epidemiologice si adopta masurile necesare pentru limitarea focarelor de boala transmisibila in colectivitati, in colaborare cu celelalte structuri cu atributii specifice (igiena, microbiologie, inspectie sanitara);
    g) verifica, in colaborare cu personalul compartimentului de statistica, datele legate de bolile transmisibile;
    h) asigura diseminarea periodica a datelor privind bolile transmisibile rezultate din analiza si interpretarea acestora catre sursele de la care au provenit;
    i) coordoneaza activitatea de supraveghere a bolilor transmisibile in compartimentele teritoriale;
    j) acorda consultanta unitatilor sanitare arondate, la solicitare, in probleme de infectii nosocomiale;
    k) efectueaza, la cererea tertilor, consultanta de specialitate;
    l) elaboreaza, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unitatilor sanitare;
    m) aplica masurile de protectie sanitara a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
    n) pune la dispozitie structurii de statistica datele solicitate;
    o) deruleaza, prin personalul imputernicit, activitati de inspectie in specialitate privind activitatile cuprinse in cadrul subprogramelor de supraveghere si control al bolilor transmisibile, infectiei HIV/SIDA si tuberculozei.
    p) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea starii de sanatate.
    Art. 23
    Biroul (compartimentul) promovarea sanatatii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si implementeaza proiectele locale ce deriva din Programul national de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate, precum si componentele de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate din cadrul altor programe nationale;
    b) furnizeaza informatii catre populatie referitoare la prevenirea bolilor si promovarea sanatatii;
    c) asigura dezvoltarea la nivel local a programelor prioritare de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;
    d) implica comunitatea in toate activitatile de promovare a sanatatii;
    e) colaboreaza cu autoritatile locale si reprezentantii in teritoriu ai altor ministere, organizatii neguvernamentale nationale si internationale si cu alte organizatii din comunitate;
    f) furnizeaza servicii de formare in educatia pentru sanatate, adresate formatorilor din cadrul si din afara sistemului de sanatate;
    g) elaboreaza, editeaza si asigura multiplicarea de materiale publicitare specifice;
    h) monitorizeaza si supravegheaza realizarea eventualelor contracte cu furnizori de servicii in cadrul domeniilor specifice de activitate, din punct de vedere profesional si tehnic, la nivelul judetului;
    i) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea starii de sanatate.
    Art. 24
    Compartimentul microbiologie din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) participa la efectuarea anchetelor epidemiologice prin recoltarea si prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice si parazitologice din produse biologice (patologice), pentru supravegherea si controlul bolilor transmisibile;
    b) asigura, prin responsabilul desemnat, functionarea retelei nationale de supraveghere a bolilor transmisibile;
    c) efectueaza analize microbiologice din probe de apa, aer, alimente si factori de mediu;
    d) inainteaza buletinul de analiza intocmit pentru interpretarea si redactarea concluziilor sefului biroului/compartimentului de specialitate;
    e) efectueaza analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
    f) colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din cadrul directiei de sanatate publica pe probleme legate de microbiologie;
    g) pune la dispozitie compartimentelor de specialitate informatiile necesare evaluarii starii de sanatate si a strategiilor de control;
    h) organizeaza activitatea de supraveghere si combatere a vectorilor de importanta medicala;
    i) asigura aplicarea procedurilor in vederea acreditarii laboratorului;
    j) alte atributii specifice stabilite de medicul sef de laborator.
    Art. 25
    Compartimentul chimie sanitara si toxicologie din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza analize fizico-chimice si toxicologice din probe biologice, apa, aer, aliment si alti factori de mediu pentru evaluarea obiectiva a conformitatii produselor si a riscurilor pentru sanatate in vederea realizarii activitatilor din cadrul programului comunitar de sanatate publica;
    b) efectueaza analize fizico-chimice si toxicologice la cererea unor beneficiari din afara sistemului sanitar bugetar, pentru care se percep taxe;
    c) intocmeste buletinul de analiza si il inainteaza pentru interpretare si redactarea concluziilor sefului biroului/compartimentului de specialitate (igiena alimentului, mediului, muncii);
    d) colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din directia de sanatate publica pe probleme legate de chimie si toxicologie sanitara;
    e) pune la dispozitie structurii de statistica informatiile necesare evaluarii starii de sanatate si a strategiilor de control;
    f) asigura aplicarea procedurilor in vederea acreditarii laboratorului;
    g) alte atributii specifice stabilite de medicul sef de laborator.
    Art. 26
    Compartimentul de produse antiepidemice din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) asigura aprovizionarea, depozitarea si distribuirea in teritoriul arondat a vaccinurilor, a celorlalte produse biologice si materiale necesare derularii programelor de medicina preventiva;
    b) asigura aprovizionarea, depozitarea si livrarea produselor DDD, necesare interventiei in focarele de boli transmisibile;
    c) asigura aprovizionarea laboratoarelor cu medii de cultura, seruri de diagnostic, sticlarie, reactivi, truse de reactivi si alte materiale consumabile, in vederea realizarii activitatilor cuprinse in programele de medicina preventiva;
    d) colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din cadrul directiei de sanatate publica pe probleme legate de produsele antiepidemice;
    e) alte atributii specifice stabilite de medicul sef de laborator.
    Art. 27
    Laboratorul igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza implementarea activitatilor cuprinse in cadrul obiectivului privind protejarea sanatatii si prevenirea efectelor asociate radiatiilor ionizante din cadrul subprogramului privind evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc;
    b) asigura monitorizarea si raportarea activitatilor specifice subprogramului;
    c) asigura organizarea activitatilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborarii sintezelor nationale privind sanatatea in relatie cu radiatiile ionizante;
    d) participa la elaborarea Raportului starii de sanatate a comunitatii;
    e) efectueaza, din initiativa proprie sau la cererea tertilor, determinari ale nivelurilor de radiatii, consultanta de specialitate;
    f) controleaza, prin personalul imputernicit, aplicarea normelor de securitate nucleara si igiena radiatiilor;
    g) elaboreaza, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unitatilor supuse avizarii/autorizarii sanitare;
    h) asigura inspectia respectarii normelor de igiena radiatiilor ionizante in unitatile autorizate si in laboratoarele de profil;
    i) participa la elaborarea planurilor de actiuni privind implementarea in plan judetean a acquisului comunitar;
    j) participa la elaborarea planului de actiune in caz de catastrofa;
    k) intervine in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica;
    l) evalueaza nivelul expunerii medicale la radiatii ionizante a populatiei prin programe de asigurare si control al calitatii;
    m) pune la dispozitie structurii de statistica datele solicitate;
    n) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de medicina preventiva, coordonator al activitatilor de supraveghere, control si inspectie sanitara.
    Art. 28
    Directorul executiv adjunct de managementul asistentei medicale al directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) participa la adaptarea si implementarea la nivel local a strategiilor de sanatate elaborate de Ministerul Sanatatii;
    b) participa cu date specifice la elaborarea Raportului starii de sanatate a comunitatii si a nevoilor de servicii de sanatate ale populatiei din teritoriul arondat;
    c) elaboreaza strategia de dezvoltare a serviciilor de sanatate la nivel local, pe baza nevoilor de sanatate ale populatiei si in conformitate cu strategiile de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii;
    d) organizeaza reteaua unitatilor sanitare publice din teritoriu in vederea asigurarii eficientei si calitatii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sanatatii;
    e) organizeaza si controleaza activitatea medicala a cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, si a unitatilor sanitare din subordine; propune sanctionarea abaterilor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    f) asigura implementarea la nivel local a programelor nationale ale Ministerului Sanatatii; programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile si programul de sanatate a copilului si familiei si realizeaza monitorizarea, evaluarea si raportarea acestora;
    g) dezvolta programe de sanatate in domeniul asistentei medicale care sa corespunda nevoilor locale specifice, in colaborare cu autoritatile locale;
    h) coordoneaza si integreaza serviciile de ingrijiri la domiciliu si cele furnizate la nivel comunitar;
    i) colaboreaza cu autoritatile administratiei locale la activitatile legate de organizarea si functionarea unitatilor de asistenta medico-sociala si asigura indrumarea metodologica si controlul modului de acordare a serviciilor medicale in aceste unitati;
    j) monitorizeaza si controleaza calitatea serviciilor medicale furnizate in cadrul asistentei medicale primare, ambulatorii de specialitate, asistentei de urgenta si al celei spitalicesti;
    k) analizeaza si rezolva sesizarile si reclamatiile aparute in domeniul asistentei medicale;
    l) participa la elaborarea planului de interventie in caz de dezastre si epidemii.
    Art. 29
    Biroul (compartimentul) managementul serviciilor de sanatate: inregistrare, acreditare si control din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si actualizeaza permanent evidenta unitatilor sanitare publice si private din teritoriu, pe care o pune la dispozitie Ministerului Sanatatii, autoritatilor publice locale si Casei de Asigurari de Sanatate;
    b) analizeaza nevoile de servicii ale populatiei si propune spre aprobare Ministerului Sanatatii modificarea structurii unitatilor sanitare din subordine;
    c) elaboreaza propuneri pentru infiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si schimbarea denumirii, profilului si a sediului unitatilor sanitare, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
    d) intocmeste si pastreaza actul de infiintare (certificatul de inregistrare in registrul unic) a cabinetelor medicale;
    e) organizeaza si actualizeaza evidenta medicilor din teritoriu;
    f) este responsabil pentru implementarea la nivel local a programelor nationale de acreditare si imbunatatire continua a calitatii serviciilor medicale;
    g) monitorizeaza si controleaza calitatea serviciilor medicale furnizate in unitatile sanitare publice si private, in cadrul asistentei medicale primare, ambulatorii de specialitate, asistentei de urgenta si al celei spitalicesti;
    h) asigura informarea personalului medical in legatura cu normele de etica si deontologie medicala si informarea pacientilor cu privire la drepturile si indatoririle acestora;
    i) elibereaza avizele de libera practica pentru medici, alt personal sanitar superior si personal sanitar mediu din unitatile sanitare publice si private;
    j) organizeaza evidenta parteneriatelor public-privat si asigura sprijin local in implementarea strategiei Ministerului Sanatatii de participare a sectorului privat la imbunatatirea performantei sectorului sanitar;
    k) asigura participarea directiei de sanatate publica prin reprezentantii sai in comisiile paritare organizate la nivel judetean;
    l) analizeaza si rezolva sesizarile si reclamatiile aparute in domeniul asistentei medicale.
    Art. 30
    Biroul (compartimentul) asistenta medicala si programe din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza la nivel local aplicarea programelor Ministerului Sanatatii in domeniul asistentei materno-infantile;
    b) asigura asistenta gravidei, lauzei si nou-nascutului (urmarirea si depistarea gravidei, identificarea gravidei cu risc crescut, ingrijirea si supravegherea lauzei si nou-nascutului);
    c) asigura asistenta medicala a copilului;
    d) asigura serviciile de planificare familiala si sanatatea reproducerii;
    e) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza asistenta medicala de specialitate in reteaua ambulatorie si spitaliceasca in domeniile: obstetrica-ginecologie, pediatrie, planificare familiala, sanatatea reproducerii si servicii specifice pentru adolescenti si tineri;
    f) colaboreaza cu agentii internationale si organizatii neguvernamentale, precum si cu alte autoritati publice nationale sau locale in elaborarea si derularea unor programe speciale in domeniu;
    g) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza modul in care unitatile sanitare cu atributii in realizarea programelor de sanatate asigura derularea acestora;
    h) coordoneaza, prin coordonatorii locali de programe de asistenta medicala, organizarea si monitorizarea activitatilor specifice, acestia urmarind utilizarea fondurilor alocate si realizarea indicatorilor stabiliti, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    i) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza modul in care unitatile sanitare implicate indeplinesc atributiile care le revin in derularea programului de sanatate.
    Art. 31
    Compartimentul managementul ingrijirilor de sanatate si comunitare din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea si pregatirea profesionala a asistentilor medicali si comunitari, personalului cu pregatire sanitara medie si a personalului auxiliar sanitar;
    b) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza serviciile de ingrijiri furnizate de unitatile sanitare, organizatii neguvernamentale si alte organizatii;
    c) colaboreaza si dezvolta programe de ingrijiri de sanatate cu autoritatile locale si cu organizatiile neguvernamentale din teritoriu;
    d) organizeaza si actualizeaza evidenta asistentilor medicali din teritoriu (in registrul unic);
    e) elaboreaza metodologii, tematici si bibliografii pentru examene si concursuri adresate asistentilor medicali si comunitari, personalului cu pregatire sanitara medie, personalului auxiliar sanitar;
    f) evalueaza periodic nivelul de cunostinte, nevoile de formare profesionala si organizeaza programe de educatie continua pentru asistenti medicali, personal cu pregatire sanitara medie, ingrijitori la domiciliu;
    g) monitorizeaza programele de ingrijire comunitara si de ingrijiri la domiciliu;
    h) asigura informarea asistentilor medicali si comunitari, precum si a personalului cu pregatire sanitara medie asupra normelor de etica si deontologie profesionala;
    i) controleaza respectarea Codului de etica si a masurilor de securitate a muncii de catre asistentii medicali si personalul cu pregatire sanitara medie din sectorul public judetean;
    j) colaboreaza cu organizatiile profesionale si sindicale pentru asigurarea calitatii serviciilor de ingrijiri si dezvoltarea profesionala a personalului;
    k) controleaza respectarea programelor de instruire practica a elevilor si studentilor din scolile postliceale sanitare si colegii;
    l) participa la comisia de examinare pentru examenul de absolvire a scolii postliceale;
    m) participa la selectarea asistentilor medicali, infirmierelor si a ingrijitorilor la domiciliu, precum si la organizarea examenelor si concursurilor pentru acestia;
    n) analizeaza si rezolva sesizarile si reclamatiile privind examenele si concursurile, activitatea de ingrijire medicala din teritoriu.
    Art. 32
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii in domeniul buget, financiar si contabilitate:
    a) finanteaza si/sau executa, dupa caz, indicatorii aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli al directiei de sanatate publica si al unitatilor din subordine;
    b) intocmesc darile de seama periodice ale directiei; verifica, analizeaza si centralizeaza darile de seama ale unitatilor din subordine potrivit normelor legale, asigurand realitatea si exactitatea datelor cuprinse; prezinta la Ministerul Sanatatii darea de seama centralizata, avizand in prealabil platile si disponibilitatile din conturi la trezorerii si banci, dupa caz;
    c) controleaza efectuarea inventarierilor la unitatile subordonate si modul de asigurare a integritatii patrimoniului;
    d) asigura, in conditiile legii, controlul unitatilor din subordine, raportand la Ministerul Sanatatii rezultatele obtinute;
    e) propun Ministerului Sanatatii indicatorii financiari ce urmeaza a fi inclusi in legea anuala a bugetului de stat;
    f) avizeaza si repartizeaza, dupa caz, bugetul de venituri si cheltuieli al unitatilor sanitare subordonate si urmaresc utilizarea eficienta a fondurilor alocate;
    g) elaboreaza propuneri de casare si transfer de bunuri materiale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii;
    h) executa indicatorii economico-financiari din bugetul propriu si urmaresc executarea acestora la unitatile finantate in baza bugetului aprobat;
    i) finanteaza programele de sanatate publica si alte activitati, conform actelor normative in vigoare, pe baza solicitarii deschiderii de credite lunare transmise de Ministerul Sanatatii;
    j) aproba casarile pentru unitatile subordonate din teritoriu si urmaresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;
    k) intocmesc lunar situatia monitorizarii cheltuielilor de personal, pe care o transmit Ministerului Sanatatii;
    l) indruma metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitatile teritoriale subordonate;
    m) intocmesc lunar executia bugetului de stat, pe care o inainteaza Ministerului Sanatatii;
    n) intocmesc lunar situatia necesarului de credite bugetare pentru luna urmatoare, pe titlul de cheltuieli si programe de sanatate publica, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii;
    o) stabilesc, pe baza evaluarii bazei tehnico-materiale existente in teritoriu, prioritatile de dezvoltare si intretinere a acesteia, propunand lucrari de investitii, consolidare de cladiri si reparatii capitale;
    p) stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrari de investitii, consolidari de cladiri si reparatii capitale pentru unitatile subordonate;
    r) efectueaza repartizarea creditelor bugetare anuale, asigurand transmiterea listei obiectivelor de investitii nominalizate in anexa la bugetul de stat anual al unitatilor subordonate beneficiare de investitii la termenele prevazute de lege;
    s) asigura, in limita alocatiilor bugetare, finantarea lucrarilor de investitii, conform actelor normative in vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
    t) urmaresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul "Cheltuieli de capital" pe unitati subordonate, luand masurile necesare pentru respectarea dispozitiilor legale privind disciplina in constructii si financiara;
    u) analizeaza periodic modul de derulare a procesului investitional si solicita ordonatorului principal de credite modificari valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investitii, acolo unde este cazul;
    v) indruma din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrarilor de investitii si reparatii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, executia si finantarea acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    w) indruma si verifica unitatile din subordine in activitatea de stabilire a tarifelor prestatiilor efectuate de acestea in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 33
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii in domeniul administrativ, aprovizionare, intretinere si investitii:
    a) stabilesc necesarul de aprovizionare, organizeaza desfasurarea licitatiilor conform reglementarilor legale in vigoare, receptia bunurilor achizitionate, precum si repartitia acestora;
    b) organizeaza activitatea de transport, achizitionarea autovehiculelor, inscrierea acestora la organele de politie, efectuarea rodajului si raspund de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparatiile curente si capitale la autovehicule;
    c) asigura executarea la timp si in bune conditii a transporturilor necesare unitatii;
    d) raspund de depozitarea corespunzatoare a carburantilor si lubrifiantilor, precum si de utilizarea bonurilor de benzina;
    e) raspund de elaborarea de catre unitati a documentatiei tehnice pentru investitii, potrivit reglementarilor legale;
    f) participa la stabilirea necesarului de investitii: constructii, consolidari de cladiri, pentru unitatile din subordine;
    g) stabilesc necesarul de aparatura de inalta performanta pentru unitatile din subordine;
    h) verifica si urmaresc eficienta aprovizionarii unitatilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., in vederea asigurarii functionarii acestora;
    i) organizeaza si raspund de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protectia muncii si de prevenire a incendiilor potrivit legii;
    j) participa la aprovizionarea si distribuirea vaccinurilor, medicamentelor si materialelor sanitare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1042/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1042 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1042/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu