E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.79 din 28.09.2011

pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 30 septembrie 2011SmartCity1


Având în vedere intrarea în vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil,luând în considerare faptul că aplicarea noilor reglementări civile este condiţionată de existenţa, la data intrării lor în vigoare, a unui cadru normativ adaptat şi corelat,având în vedere dispoziţiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care impun adoptarea până la data intrării în vigoare a acestuia a tuturor actelor normative necesare aplicării noilor reguli de drept civil,având în vedere efectele deosebit de importante pe care Codul civil le leagă de înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, efecte care nu se pot produce în lipsa corelării procedurilor actuale de înscriere cu noile reguli consacrate de Codul civil,ţinând cont de faptul că nearmonizarea legislaţiei va conduce, pe de o parte, la blocarea activităţii de înscriere în arhivă, ceea ce va afecta în mod grav drepturile creditorilor ipotecari şi securitatea circuitului civil, şi, pe de altă parte, la inaplicabilitatea unor norme şi soluţii noi din Codul civil,pentru a evita interpretarea divergentă a noilor reguli de drept civil din cauza lipsei de unitate terminologică şi de substanţă între noul Cod civil şi o serie de reglementări specifice,întrucât neadoptarea acestui act normativ ar avea drept consecinţă negativă imposibilitatea funcţionării corespunzătoare a unor servicii de interes public, cu prejudicierea gravă a drepturilor cetăţenilor, precum şi generarea unei practici judecătoreşti neunitare,în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările ulterioare; b)operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înscrierea avizelor de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; c)agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; d)arhivă - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM); e)aviz de înscriere - după caz:1. avizul de constituire a ipotecii şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă iniţial; 2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege; 3. avizul de cesiune a creanţei ipotecare; 4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial; 5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; 6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; 7. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga ipotecă; 8. avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulităţii contractului de ipotecă prin hotărâre judecătorească irevocabilă sau conform legii, după caz; 9. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei ipoteci; 10. avizul de transformare a intenţiei de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă iniţial; 11. avizul de menţinere a ipotecii; 12. avizul de actualizare a datelor; 13. avizul de executare a bunului ipotecat; 14. avizul de preluare în contul creanţei; 15. avizul de cesiune a ipotecii; 16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor; 17. avizul de fiducie iniţial; 18. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; 19. avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; 20. avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial; 21. avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează, dacă prin lege nu se prevede altfel, în AEGRM, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri. (2) Ipotecile mobiliare, gajul mobiliar, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhivă în vederea efectuării publicităţii, se înscriu în arhivă prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară.(3) Înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere se efectuează de operatori şi de agenţii acestora, în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta ordonanţă.(4) Accesarea arhivei este permisă numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere. 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justiţiei.(2) Ministerul Justiţiei, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuţii:a)autorizează operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, în vederea înregistrării în arhivă a avizelor de înscriere; b)supraveghează activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere de către operatori şi agenţii acestora; c)administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justiţiei. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informaţiei arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele. În mod excepţional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua înregistrări în arhivă ale avizelor de înscriere, însă doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege; d)controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor acestora, precum şi funcţionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori şi agenţii acestora; e)examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhivă sau de agenţii împuterniciţi a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale regulamentului; f)constată săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplică sancţiunile corespunzătoare; g)supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile concurenţiale, sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaţiuni de înregistrare în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îşi vor produce efectele până la soluţionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; după acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanţă cu decizia Consiliului Concurenţei sau, după caz, a instanţei judecătoreşti; h)suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile sale, menţionate la lit. d); i)cooperează cu operatorii şi agenţii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării arhivei, precum şi a relaţiei dintre arhivă şi terminalele care o deservesc; j)asigură, în condiţiile legii, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea informaţiilor înscrise în arhivă numai prin intermediul aplicaţiei software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Corpului operatorilor; k)poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării arhivei şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată. 4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Persoanele juridice străine vor putea să înfiinţeze în România, în condiţiile legii, entităţi cu personalitate juridică având ca obiect de activitate înscrierea în arhivă a operaţiunilor prevăzute de lege. 5. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Corpul operatorilor va putea propune Autorităţii de Supraveghere adoptarea de reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil, a prezentei ordonanţe şi a regulamentului. 6. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins: (51) Corpul operatorilor va putea participa alături de Autoritatea de Supraveghere la elaborarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM. (52) Corpul operatorilor poate propune Autorităţii de Supraveghere luarea de măsuri disciplinare împotriva operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora. Toate măsurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor. 7. La articolul 13, partea introductivă şi punctul 2 al literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13Persoanele care doresc să obţină autorizaţia de operator vor înainta Autorităţii de Supraveghere următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României a persoanei juridice; 8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea autorizaţiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluţiona cererea de acordare a autorizaţiei. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii solicitantului de a opera în arhivă, printr-un aviz consultativ. Documentaţia se depune în două exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere.(2) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice.(3) În vederea soluţionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege, precum şi gradul de satisfacere a următoarelor criterii:a)gradul de acoperire teritorială a solicitantului; b)existenţa unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atribuţiei de operator; c)numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de înscriere, în vederea înregistrării în arhivă; d)existenţa unei garanţii pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1); e)oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg; f)capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile cuprinse în arhivă; g)capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi. (4) Prin instrucţiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili conţinutul şi punctajul corespunzător fiecărui criteriu şi va putea, în funcţie de condiţiile existente pe piaţa serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3).(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanţi şi de agenţii acestora la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionării şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării.(6) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucţiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.(7) Solicitantului care nu va completa documentaţia în termen de 50 de zile de la emiterea adresei în acest sens de către Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru soluţionarea cererii.(8) Dispoziţiile privind autorizarea se aplică în mod corespunzător şi pentru reînnoirea autorizaţiei. În vederea reautorizării, operatorul va depune cererea de reînnoire a autorizaţiei la Autoritatea de Supraveghere cu cel puţin două luni înainte de expirarea autorizării anterioare.(9) În cazul în care cererea de reînnoire a autorizaţiei este respinsă, Autoritatea de Supraveghere va opri, în ultima zi de valabilitate a autorizării, accesul operatorului la AEGRM, începând cu ora la care se sfârşeşte programul de lucru al Autorităţii de Supraveghere. Dacă aceasta este o zi nelucrătoare, termenul se va proroga până la prima zi lucrătoare. 9. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să înregistreze direct în arhivă avizele de înscriere. 10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) În vederea împuternicirii unui agent, operatorul va comunica Autorităţii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, documente referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agentului împuternicit, precum şi toate documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare în vigoare la data comunicării acestora. 11. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Operatorii sunt obligaţi să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înregistrarea necorespunzătoare a avizelor de înscriere. 12. La articolul 19 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)calitatea de acţionar care, prin participarea la capitalul social sau în alt mod, deţine cel puţin poziţie de control în structura acţionariatului entităţii respective, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. 13. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Codului civil, prezentei ordonanţe şi regulamentului, inclusiv cele care angajează, în condiţiile legii, răspunderea civilă rezultând din săvârşirea unei fapte penale sau a unei contravenţii, vor fi acoperite cu indemnizaţia de asigurare profesională sau cu scrisoarea de garanţie. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Diligenţa operatorilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere, în modul prevăzut în regulament şi în prezenta ordonanţă, se apreciază in abstracto, în condiţiile stabilite de art. 1.480 alin. (2) din Codul civil. 14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de avize de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în arhivă. 15. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Beneficiarii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial.(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe:a)20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial; b)10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial; c)10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial; d)20 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare; e)20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; f)20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; g)20 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii; h)20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat; i)20 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei; j)40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii; k)40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor; l)30 lei pentru avizul de transformare. (3) Beneficiarii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial.(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe:a)40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; b)40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; c)40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; d)40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial. 16. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se virează la bugetul de stat.(2) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie. 17. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 18. La articolul 281, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) La solicitarea părţii interesate operatorii vor certifica existenţa înregistrării în arhivă a unui aviz de înscriere, pe baza indicării numărului de identificare a avizului de înscriere. 19. Articolul 282 se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 282 (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă.(2) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial.(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.(4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială.(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhivă, după caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială.(6) Înscrierea în arhivă a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora împuterniciţi prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere.(7) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris şi le va prezenta la cererea Autorităţii de Supraveghere. 20. La articolul 283, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 283 (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de înscriere în arhivă de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.(2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere. 21. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30Corpul operatorilor are obligaţia de a furniza Autorităţii de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informaţiile sau rapoartele cerute de aceasta. 22. După articolul 30 se introduce un articol nou , articolul 301, cu următorul cuprins: Articolul 301 Operatorii, agenţii sau împuterniciţii acestora răspund, în desfăşurarea activităţii lor, disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz. 23. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:a)falsificarea datelor din arhivă; b)înscrierea de către operatori, agenţii sau împuterniciţii acestora, la cererea unei părţi care nu justifică un interes, a avizelor de ipotecă; c)falsificarea informaţiilor extrase din arhivă, în vederea influenţării oricărei decizii cu privire la un drept de ipotecă; d)distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1.000 lei. 24. După articolul 31 se introduce un articol nou , articolul 311, care va avea următorul cuprins: Articolul 311 (1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de către operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agenţii împuterniciţi ai acestora a următoarelor obligaţii:a)înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta ordonanţă; b)desfăşurarea activităţii în conformitate cu regulile de concurenţă loială; c)ţinerea evidenţei înscrierilor acoperite de garanţia de răspundere profesională şi constituirea din timp a unei garanţii suplimentare; d)achitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în arhivă, la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestei obligaţii, şi a contribuţiilor la Corpul operatorilor; e)respectarea deciziilor Autorităţii de Supraveghere; f)furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informaţiilor şi documentelor cerute de aceasta; g)menţionarea de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise de el, a calităţii de agent împuternicit, precum şi a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit; h)accesarea arhivei numai prin intermediul aplicaţiei software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere, într-o manieră care să nu conducă la perturbarea funcţionării arhivei sau la îngreunarea realizării scopului pentru care aceasta a fost creată; i)construirea unei pagini web proprii de prezentare a activităţii de înscriere în AEGRM astfel încât să nu inducă în eroare publicul utilizator şi să nu creeze confuzie cu pagina web a arhivei, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante; î)comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţă, a oricăror modificări ale elementelor prevăzute la art. 17 alin. (1); j)transmiterea de către operator a unui raport detaliat al activităţii agentului împuternicit, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii acestuia; k)păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoţesc acest formular, a registrului general ţinut corespunzător prevederilor art. 35 alin. (4) din regulament, precum şi a corespondenţei aferente desfăşurării activităţii de operare în arhivă, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; l)verificarea calităţii de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează şi semnează formularul de aviz de înscriere şi care solicită înregistrarea acestuia în arhivă; m)respectarea programului de funcţionare a arhivei potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din regulament; n)comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, în termenele prevăzute la art. 72 alin. (4) din regulament, a listei cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei din cauze tehnice; o)refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil sau nu au conţinutul acceptat de arhivă şi, atunci când este posibil, înştiinţarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate şi explicarea refuzului. (2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenţilor împuterniciţi ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni:a)avertisment scris; b)suspendarea dreptului de a efectua înscrieri în arhivă pe o durată de la 15 zile la un an; c)revocarea dreptului de a efectua înscrieri în arhivă. (3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile. În cazul în care este necesar, personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, însoţit de reprezentantul Corpului operatorilor, se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului împuternicit cercetat. În urma deplasării la sediul operatorului sau al agentului, se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna cele constatate şi care va fi semnat de reprezentantul Autorităţii de Supraveghere, de reprezentantul Corpului operatorilor şi de reprezentantul operatorului sau agentului.(4) Sancţiunile disciplinare împotriva operatorului se aplică prin ordin al ministrului justiţiei.(5) Sancţiunile disciplinare împotriva birourilor operatorului sau agenţilor împuterniciţi ai acestuia se aplică prin decizie a conducătorului compartimentului de specialitate al Autorităţii de Supraveghere.(6) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plângere în termen de 15 de zile de la comunicare.(7) Plângerea prevăzută la alin. (6) se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii. 25. Articolul 32 se abrogă. 26. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 31 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autorităţii de Supraveghere.(2) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti 2. La articolul 1, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. contract încheiat între profesionişti reprezintă contractul încheiat fie între profesionişti, fie între aceştia şi o autoritate contractantă, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui preţ constând într-o sumă de bani; 3. La articolul 1 punctul 2 litera b), partea introductivă va avea următorul cuprins: b)oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general şi care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii: 4. La articolul 2, alineatul (1) şi litera b) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte încheiate între profesionişti. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... b)contractele încheiate între profesionişti şi consumatori. 5. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: Capitolul IIIDobânda aplicabilă obligaţiilor de plată rezultate din contracte încheiate între profesionişti 6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) şi partea introductivă a literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)în cazul contractelor încheiate între profesionişti, potrivit art. 1.523 alin. (2) lit. d) din Codul civil; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)în cazul contractelor încheiate între profesionişti şi o autoritate contractantă, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului; 7. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul litigiilor privitoare la obligaţii de plată rezultând din contracte prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este necesară parcurgerea, în prealabil, a etapei concilierii directe prevăzute la art. 7201 din Codul de procedură civilă. Articolul IIILegea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 181 se introduce un nou articol , articolul 1811, cu următorul cuprins: Articolul 1811 (1) Încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil este de competenţa judecătoriei de la domiciliul sau, după caz, de la sediul creditorului.(2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a încuviinţat vânzarea bunului mobil ipotecat.(3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevăzută la art. 2.468 şi 2.469, din Codul civil, precum şi opoziţia la preluarea bunului mobil în vederea administrării sunt de competenţa judecătoriei de la domiciliul sau, după caz, de la sediul creditorului. 2. La articolul 229, după alineatul (3) se introduce un nou alineat , alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), măsura plasamentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a supravegherii specializate se stabilesc şi se monitorizează potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare. 3. La articolul 230, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1174 şi 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... c)Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58 şi 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesionişti, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, a cărţii a II-a «Despre comerţul maritim şi despre navigaţie», precum şi a dispoziţiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) şi art. 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim; Articolul IVLa articolul 2 al articolului I3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) În cazul certificatului de divorţ emis de notarul public în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul civil şi pentru care se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenţa de a emite certificatele prevăzute în anexele I, II şi III din Regulamentul nr. 2.201/2003, potrivit art. 39 şi art. 41 alin. (1) din acelaşi regulament, aparţine notarului public. În aceleaşi cazuri, pentru certificatul de divorţ emis de ofiţerul de stare civilă, competenţa de a emite, potrivit art. 39, certificatul prevăzut în anexa I din Regulamentul nr. 2.201/2003 aparţine instanţei care ar fi fost competentă să judece cererea de divorţ în primă instanţă, în lipsa acordului părţilor. Articolul VPână la aprobarea noilor formulare şi până în momentul în care acestea vor deveni operaţionale prin implementarea modificărilor de structură a bazei de date şi a aplicaţiei software de introducere a datelor, în conformitate cu dispoziţiile legale, înregistrarea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a operaţiunilor noi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de Codul civil se va efectua potrivit unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justiţiei în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VIDupă adoptarea şi operaţionalizarea noilor formulare, avizele înregistrate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil se vor actualiza în mod corespunzător, fără plata unei taxe. Articolul VIILa data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma „contract comercial“ sau „contracte comerciale“ se înlocuieşte cu sintagma „contract civil“ sau, după caz, „contracte civile“, iar sintagma „contracte sau acte de comerţ“, cu termenul „contracte“. Articolul VIIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 79/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 79 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu