Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.75 din 26.06.2013

privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 29 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru organizarea Departamentului pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, precum şi reorganizarea în subordinea ministrului delegat pentru energie a structurilor din cadrul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie cu atribuţii în procesul de administrare, restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale din domeniul energiei,având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici din domeniul energiei, asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, fapt ce presupune asigurarea unui cadru normativ coerent de funcţionare a Departamentului pentru Energie care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menţionate, oferind astfel continuitate actului de administrare a participaţiilor statului în domeniul energetic şi resurselor energetice,întrucât faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în perioada iulie-octombrie 2013, referitoare la privatizarea şi restructurarea Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica“ - S.A. Bucureşti, Societăţii Naţionale a Gazelor Naturale Romgaz - S.A. Mediaş, Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica - S.A. Bucureşti şi Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A., este necesară adoptarea de măsuri urgente pentru organizarea Departamentului pentru Energie, care să asigure continuitate şi coerenţă, astfel încât aceste angajamente să fie respectate.În condiţiile în care în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare (art. 19), s-a reglementat doar transferul unei părţi din personalul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi reorganizarea acestuia ca direcţie în subordinea ministrului delegat pentru energie, fără a fi reglementat şi transferul de activitate/atribuţii în domeniul privatizării, administrării participaţiilor statului în domeniul energetic şi resurselor energetice, lichidării, monitorizării postprivatizare a contractelor încheiate pentru societăţile din domeniile menţionate, apare ca fiind necesară reglementarea de urgenţă a transferului de atribuţii de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie către Departamentul pentru Energie.Întrucât neadoptarea de urgenţă a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană referitoare la privatizarea şi restructurarea operatorilor economici din domeniul energiei,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (denumit în continuare O.P.S.P.I.) se reorganizează prin divizare parţială prin desprinderea unei părţi din patrimoniu şi transmiterea acesteia către Departamentul pentru Energie (denumit în continuare Departament) din cadrul Ministerului Economiei.(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţi din energie înseamnă societăţi naţionale, companii naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi filialele acestora care activează în domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, al exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale.(3) Partea din patrimoniu transmisă către Departament potrivit alin. (1) este aferentă exercitării, în numele Ministerului Economiei, a atribuţiilor acestuia (i) de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, (ii) privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi (iii) referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei. (4) Departamentul exercită atribuţiile prevăzute la alin. (3) prin Direcţia generală privatizare şi administrarea participaţiilor statului în energie prevăzută la art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare. Articolul 2Departamentul preia de la O.P.S.P.I. mijloacele fixe şi obiectele de inventar, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi corespunzătoare numărului de personal preluat, precum şi arhiva şi documentaţia în legătură cu societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, prin protocol încheiat pe baza situaţiilor financiare ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul preia şi exercită atribuţiile Ministerului Economiei (i) de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, (ii) privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi (iii) referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei.(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), Departamentul preia drepturile şi îşi asumă obligaţiile şi atribuţiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate în privinţa societăţilor din energie. Articolul 4(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul preia personalul din cadrul O.P.S.P.I. necesar desfăşurării, în numele Ministerului Economiei, a activităţilor de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de exercitare a calităţii de acţionar cu atribuţii în domeniul administrării, privatizării, atragerii de investiţii, postprivatizării, relaţii instituţionale şi relaţii cu investitorii, juridic şi economic, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de muncă, potrivit legislaţiei muncii şi protecţiei sociale în vigoare.(2) Organizarea, funcţionarea şi numărul de posturi preluate de către Departament, precum şi reorganizarea O.P.S.P.I. şi numărul de posturi rămase la oficiu vor fi stabilite prin hotărâri ale Guvernului în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Reîncadrarea personalului preluat de către Departament se realizează cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare. Articolul 5(1) Asigurarea finanţării cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizează prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.(2) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
(3) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, prin Departament, a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile din energie se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al Departamentului.
(4) Veniturile din privatizare încasate de către Departament urmează regimul juridic prevăzut la
art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6(1) Fondurile financiare aferente bugetului de privatizare, aflate în conturile O.P.S.P.I., se transferă în bugetul prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru îndeplinirea de către Departament a atribuţiilor prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la data aprobării acestuia, prin protocol de predare-primire, în proporţie de 75% din totalul acestora, inclusiv cota-parte din disponibilul de sold aferent.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Departamentului, se autorizează Ministerul Economiei să diminueze creditele bugetare aprobate pentru O.P.S.P.I. şi, corespunzător, să repartizeze Departamentului creditele bugetare aprobate aferente îndeplinirii atribuţiilor acestuia. Articolul 7 Alineatele (3) , (4) şi (41 ) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., va exercita, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici şi filialele acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii.
(4) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (41 ) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Economiei, a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operatorii economici şi filialele acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru energie exercită aceste atribuţii conform legii, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al oficiului, aprobat în condiţiile legii. Articolul 8 Articolul 1 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Societăţile şi companiile naţionale, precum şi celelalte societăţi comerciale, cu excepţia celor pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii, la care Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului, vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, în contul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. Articolul 9(1) Societăţile din energie vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, în contul Departamentului.
(2) Sumele reprezentând dividende cuvenite Ministerului Economiei în numele statului de la societăţile din energie, aferente exerciţiului financiar al anului 2012, precum şi pentru exerciţiilor financiare anterioare, care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se varsă în contul Departamentului. Articolul 10(1) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare şi lichidare iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru societăţile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractele de consultanţă de specialitate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (1) pentru societăţile din energie încheiate de către O.P.S.P.I. şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate de către O.P.S.P.I. pentru societăţile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, şi aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Contractele de servicii încheiate în legătură cu procedurile menţionate la alin. (3) pentru societăţile din energie încheiate de către O.P.S.P.I. şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau şi se continuă de către Departament, cu respectarea etapelor desfăşurate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niţă Ministrul economiei, Varujan Vosganian Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Enache Jiru, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 75/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 75 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu