Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.61 din 01.10.2014

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 03 octombrie 2014SmartCity1

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se derulează în relaţia dintre autorităţile de management, beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi ordonatorii de credite ai bugetelor în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate României în perioada 2007-2013, precum şi pentru a evita riscul dezangajării automate şi pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectelor şi/sau a programelor finanţate din instrumente structurale,ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,întrucât autorităţilor române le revine obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare în ceea ce priveşte asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor (condiţionalităţile 8.1 şi 8.2) şi după finalizarea perioadei de eligibilitate,ţinând cont de faptul că pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea obligaţiilor de plată către contractori,întrucât prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică sumelor alocate de la bugetul de stat,deoarece mecanismul de finanţare şi verificare a cheltuielilor se realizează de către organismele abilitate să verifice realitatea, legalitatea şi conformitatea procedurilor de achiziţie publică pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile în acest domeniu,întrucât neonorarea obligaţiilor contractuale de plată către contractorii ex-ISPA transmite un semnal negativ pieţei şi investitorilor, fapt ce poate afecta imaginea autorităţilor române în plan intern şi extern, poate conduce la creşterea riscului de ţară şi nu în ultimul rând ar conduce la imposibilitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România,având în vedere că nerealizarea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanţare va duce, de asemenea, la neîndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul transportului, cu impact negativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,ţinând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor către contractori, cu consecinţe în aplicarea de penalităţi de întârziere şi acţionarea în instanţă a beneficiarilor finali/autorităţilor contractante, rezultând o creştere a costului total al proiectelor şi riscul de nefinalizare a acestora în termen de 5 ani de la data expirării perioadei de eligibilitate,având în vedere faptul că o parte din proiectele aflate în implementare în cadrul POS T au fost pregătite prin măsuri de asistenţă tehnică ex-ISPA, iar lipsa finanţării acestora conduce la blocaje în execuţia lucrărilor din POS T (prin, între altele, imposibilitatea participării proiectanţilor la faze determinante, conform prevederilor legale) cu efect negativ în absorbţia fondurilor europene,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 şi 142, cu următorul cuprins: Articolul 141 (1) Beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, au obligaţia de a solicita de la executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, cu care au încheiate contracte, orice informaţii/date/indicatori/rapoarte care sunt în legătură cu implementarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri structurale, la orice solicitare a Autorităţii de Management POS Transport şi în termenul stabilit de aceasta.(2) Modalitatea de raportare către Autoritatea de Management POS Transport a informaţiilor/datelor/indicatorilor/ rapoartelor prevăzute la alin. (1) de către beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, se aprobă prin instrucţiune a conducătorului Autorităţii de Management POS Transport.(3) În vederea punerii în aplicare a instrucţiunilor Autorităţii de Management POS Transport beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, emit ordine administrative/instrucţiuni administrative conform contractelor încheiate cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevăzuţi la alin. (1), încheind cu aceştia, dacă este cazul, acte adiţionale.(4) Instrucţiunile/Ordinele administrative emise de beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri structurale conform contractelor încheiate sunt obligatorii pentru executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevăzuţi la alin. (1). Articolul 142 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:a)netransmiterea de către executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevăzuţi la art. 141 alin. (1) beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, în termenul stabilit de Autoritatea de Management POS Transport, a informaţiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor care sunt în legătură cu implementarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri structurale; b)neemiterea de către beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri structurale a instrucţiunilor/ordinelor administrative pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport; c)neducerea la îndeplinire de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii a instrucţiunilor/ordinelor administrative emise de beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale în aplicarea instrucţiunilor Autorităţii de Management POS Transport. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către structurile de evaluare şi control cu atribuţii în domeniul evaluării şi controlului capacităţii administrative, cu respectarea prevederilor legale. 2. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturilor, inclusiv cele aferente încheierii de noi contracte de achiziţie publică, se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor de credite cu atribuţii în sectorul transporturilor. 3. Articolul 19 se abrogă. 4. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20 (1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2017.(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2017. 5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 (1) Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă asigură realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor care se solicită a fi decontate din bugetul de stat pentru finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA. (2) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, şi Ministerul Transporturilor, în calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, acordă avizul prealabil în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru toate proiectele exISPA din sectorul transport, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite.(3) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, şi Ministerul Transporturilor, în calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, îndeplinesc atribuţiile stabilite prin memorandumul de finanţare, memorandumul de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. 6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă răspund de modul de utilizare a fondurilor alocate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, precum şi de încadrarea în termenul prevăzut la art. 20.(2) Controlul contului de execuţie bugetară pentru plăţile realizate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă se face conform prevederilor legale în vigoare de către organele abilitate în acest sens. 7. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins: Articolul 221 (1) Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi Autoritatea de implementare din cadrul Ministerului Transporturilor monitorizează periodic realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect care sunt obligatorii potrivit memorandumurilor de finanţare ex-ISPA încheiate în acest sens cu Comisia Europeană.(2) Pentru realizarea monitorizării indicatorilor de proiect prevăzuţi la alin. (1) beneficiarii ex-ISPA au obligaţia raportării până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară Autorităţii de Management şi Autorităţii de implementare exISPA stadiul realizării acestor indicatori, pe baza unui raport de monitorizare al cărui model se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul II (1) Dispoziţiile art. I pct. 1 intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor vor modifica în mod corespunzător Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul transporturilor, Ioan Rus Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Alexandru Năstase, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 61/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu