Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.54 din 14.09.2016

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 19 septembrie 2016SmartCity1

Având în vedere rolul bine definit pe care asigurările obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane (RCA) îl au în societate şi în economie din perspectiva acoperirii riscului la adresa celorlalţi participanţi la trafic,ca urmare a caracterului obligatoriu al RCA care face ca furnizarea de produse de asigurare RCA să reprezinte una din funcţiile critice pe care piaţa asigurărilor în ansamblul ei o îndeplineşte în relaţia cu economia şi societatea românească,pentru că evoluţiile din această piaţă au un impact rapid şi semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori şi operatori economici,ţinând cont de faptul că măsurile de modificare a legislaţiei privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule au scopul de a reechilibra şi consolida piaţa asigurărilor obligatorii RCA, având în vedere necesitatea completării pachetului de măsuri adoptat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea stabilizării pieţei asigurărilor RCA şi a protejării intereselor consumatorilor prin modificarea legislaţiei primare din acest domeniu,având în vedere că împrejurările excepţionale manifestate prin disfuncţionalitatea pieţei asigurărilor obligatorii auto din România constituie o situaţie extraordinară ce necesită a fi reglementată, cu respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ţinând cont de faptul că evoluţia legislaţiei naţionale şi comunitare ce reglementează această formă de asigurare impune reformarea sistemului asigurărilor RCA din România şi alinierea acestuia la practicile validate de experienţa mai multor state membre ale Uniunii Europene,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi întârziată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor ce vizează stabilitatea pieţei asigurărilor RCA şi protejarea intereselor consumatorilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IObiectul şi domeniul de aplicare Articolul 1Obiectul de reglementare Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, precum şi organizarea şi funcţionarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR. Articolul 2Definiţii Termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă au înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi următoarele semnificaţii: 1. accident de vehicule - eveniment în care a fost implicat cel puţin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale şi/sau vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane; 2. Acord multilateral - acordul între birourile naţionale ale asigurătorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European şi ale altor state asociate Uniunii Europene încheiat pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din Directiva 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte controlul asigurării de răspundere civilă auto, intrat în vigoare pentru biroul naţional din România în baza Deciziei Comisiei 2007/482/CE; 3. asigurat - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie; 4. asigurător RCA - asigurător autorizat să practice asigurare RCA; 5. avizarea daunei - notificarea asigurătorului de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora cu privire la producerea evenimentului asigurat, însoţită de documentele necesare stabilirii răspunderii asigurătorului RCA; 6. BAAR - asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule; 7. bonus/malus - sistem prin care asiguratul/utilizatorul se încadrează în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinţă; 8. Carte Verde - certificat internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional auto, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul pentru transport rutier al Comitetului pentru transport pe uscat din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite; 9. CEDAM - baza de date privind evidenţa contractelor RCA, gestionată şi dezvoltată de BAAR; 10. cerere de despăgubire - documentul prin care partea prejudiciată formulează către asigurătorul RCA pretenţiile de despăgubire; 11. compensare directă - mecanism facultativ de gestionare a daunelor prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului; 12. contract RCA - contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie; 13. contractant - persoana fizică sau juridică ce încheie contractul RCA şi se obligă faţă de asigurătorul RCA să plătească prima de asigurare; 14. daună totală economică - avarierea unui vehicul a cărui valoare de reparaţie depăşeşte valoarea de piaţă a vehiculului respectiv; 15. persoană prejudiciată - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA; 16. poliţa de asigurare RCA - documentul prin care se constată încheierea contractului RCA şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie; 17. prejudiciu - efectul negativ suferit de către persoana prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA; 18. răscumpărare - partea din prejudiciu suportată de asigurat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; 19. tehnologie telematică - tehnologie care foloseşte tehnica transmiterii la mare distanţă şi a valorificării informaţiilor, care combină informatica cu sateliţi şi alte procedee moderne de comunicaţii; 20. teritoriul în care staţionează în mod obişnuit vehiculul: a)teritoriul statului de unde vehiculul are o plăcuţă de înmatriculare sau înregistrare, fie că aceasta este permanentă sau temporară; sau b)în cazurile în care nu există înmatriculare/înregistrare pentru un anumit tip de vehicul, dar vehiculul are un contract RCA ori un semn distinctiv similar plăcuţei de înmatriculare/înregistrare, teritoriul statului în care s-a eliberat contractul RCA sau semnul respectiv; sau c)în cazurile în care pentru anumite tipuri de vehicule nu există plăcuţă de înmatriculare/înregistrare, contract RCA şi nici vreun semn distinctiv, teritoriul statului în care proprietarul vehiculului este rezident permanent; sau d)în cazul în care vehiculul nu are plăcuţă de înmatriculare/înregistrare sau are o plăcuţă care nu corespunde ori nu mai corespunde cu vehiculul şi a fost implicat într-un accident, teritoriul statului în care a avut loc accidentul, cu scopul de a soluţiona cererea de despăgubire de către biroul naţional auto sau organismul de plată a despăgubirilor;21. unitate reparatoare auto - persoană juridică care are înscris ca obiect de activitate executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie a vehiculelor şi este autorizată pentru această activitate de către Registrul Auto Român, conform legii; 22. utilizator - persoana fizică sau juridică căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosinţă a unui vehicul; 23. vehicul - mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, cu excepţia celor care se deplasează pe şine, bicicletelor sau vehiculelor cu tracţiune animală, pentru care nu există obligaţia legală de înmatriculare sau înregistrare. Articolul 3Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării RCA Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt: a)teritoriul României; b)teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene; c)teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto; d)teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral. Articolul 4Obligativitatea încheierii contractului RCA Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 3. Articolul 5Excepţii de la obligaţia încheierii contractului RCA Prin excepţie de la prevederile art. 4 nu au obligaţia încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce derivă din aceste activităţi, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiţiei se pot asigura facultativ. Capitolul IIDispoziţii generale privind contractul RCA Articolul 6Încheierea contractului RCA(1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situaţii:a)pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative; b)pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile. (3) Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/ contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA; contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate.(4) Asigurarea RCA produce efecte în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în aplicarea acesteia, precum şi a încheierii contractului RCA între asigurat şi un asigurător RCA, emis inclusiv prin mijloace electronice, conform reglementărilor A.S.F.(5) Părţile pot conveni şi includerea altor clauze suplimentare faţă de cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, cu excepţia celor care restrâng drepturile persoanei prejudiciate.(6) Asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului RCA, iar asigurătorul RCA se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească despăgubirea terţului prejudiciat pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de acesta în procesul civil, în condiţiile legii şi ale contractului RCA.(7) La încheierea contractului RCA, precum şi pe parcursul derulării acestuia, asiguratul are obligaţia să permită asigurătorului RCA accesul în baza de date CEDAM la evidenţa accidentelor şi a cererilor de despăgubire anterioare şi să furnizeze informaţiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului şi calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementări ale A.S.F.
(8) Răspunderea asigurătorului RCA începe:a)din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării RCA cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; b)din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări; c)din momentul încheierii contractului RCA, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/ înregistrate. (9) În situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului şi exprimarea acordului acestuia.(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la modificarea condiţiilor contractuale, acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.(11) Pentru menţinerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.
Articolul 7Contractul RCA(1) Contractul RCA conţine informaţii privind:a)numărul şi data încheierii contractului RCA; b)părţile contractului RCA; c)perioada de valabilitate; d)limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA; e)prima de asigurare; f)numărul ratelor şi scadenţa acestora; g)intermediarul, dacă este cazul; h)clasa bonus/malus; i)numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului; j)numărul de identificare al vehiculului; k)statele în care acest document are valabilitate. (2) Condiţiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia.(3) Asigurătorii RCA solicită informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi verifică corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia.(4) Asigurătorii RCA îşi asumă răspunderea pentru toate contractele RCA şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări, definiţi conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:a)pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României; b)pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. (6) Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum, cu modificările ulterioare, şi sunt prevăzute în reglementările A.S.F.(7) Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poate adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii.
Capitolul IIIÎncetarea, suspendarea contractului RCA şi asigurarea multiplă Articolul 8Încetarea contractului RCA(1) Contractul RCA încetează:a)la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative; b)la data la care vehiculul este radiat din circulaţie; c)la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA. (2) Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă:a)riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA; b)producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asigurătorului RCA. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării; în cazul în care asigurătorul RCA este obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asigurătorul RCA este îndreptăţit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.(4) Asiguratul poate denunţa contractul RCA în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului RCA sau al pronunţării de către instanţa judecătorească competentă a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment a acestuia. Articolul 9Suspendarea contractului RCA(1) Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA în următoarele situaţii:a)pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale; b)pe perioada imobilizării vehiculului. (2) Procedura suspendării contractului RCA se stabileşte prin ordin comun al ministrului afacerilor interne, ministrului transporturilor şi A.S.F.(3) Asiguratul are obligaţia ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spaţiu privat, în afara domeniului public, pentru a nu avea potenţial generator de daune. Articolul 10Asigurarea RCA multiplă(1) În cazul în care, pentru acelaşi vehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe contracte RCA valabile, despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi asigurătorii RCA.(2) Despăgubirea se plăteşte integral de către asigurătorul RCA la care s-a adresat persoana prejudiciată, urmând ca ulterior asigurătorul RCA în cauză să se îndrepte împotriva celorlalţi asigurători RCA pentru recuperarea părţii de despăgubire, plătită în numele acestora.(3) Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA; dreptul de opţiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic şi poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat. Capitolul IVScopul asigurării RCA Articolul 11Prevederi generale(1) În baza aceleiaşi prime, valabile pe întreg teritoriul statelor membre, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi tramvaie.(2) Asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de aceştia în procesul civil, în conformitate cu:a)nivelul minim impus de legislaţia statului membru al Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul prevăzut în legislaţia din România în cazul în care acesta din urmă este mai mare; b)nivelul minim impus de legislaţia din România, în cazul în care persoanele prejudiciate sunt cetăţeni ai unor state membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii în care se aplică Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dacă nu există birou naţional auto competent pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul. (3) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă, potrivit prevederilor alin. (2), şi cea prevăzută în contractul RCA. Articolul 12Riscurile acoperite(1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.(2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, potrivit art. 7 alin. (5) şi (6) şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:a)vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; b)prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză; c)prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate; d)cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate; e)cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul. (3) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru:a)prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul; b)prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat; c)prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate; d)prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic; e)prejudiciile provocate terţelor persoane, în situaţia conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. (4) Prevederile alin. (3) lit. b) se aplică inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:a)a condus vehiculul fără consimţământul expres sau prezumat al asiguratului; b)nu este titularul unui permis care atestă dreptul să conducă vehiculul respectiv; c)nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv. (5) Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule şi este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale. Articolul 13Excluderi de la acordarea despăgubirii Asigurătorul RCA nu acordă despăgubiri pentru: a)cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:

(i) într-un caz de forţă majoră;
(ii) din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate;
(iii) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. d);

b)prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri; c)următoarele situaţii:

(i) prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
(ii) bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
(iii) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

d)prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere, conform prevederilor legale; e)partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului; f)amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului; g)cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă; h)sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul; i)prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului; j)prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul RCA poate dovedi că persoanele prejudiciate ştiau că vehiculul respectiv era furat; k)prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale; l)prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale; m)prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului; n)prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război. Articolul 14Culpa comună(1) În situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit, din culpă, la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă; în astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.(2) În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului. Articolul 15Cuantumul despăgubirilor(1) Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA, iar asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire în cazul avarierii vehiculelor, la cererea păgubitului sau a împuternicitului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice de la data constatării daunelor.(2) În cazul daunei totale economice, asigurătorul poate evalua vehiculul avariat într-un sistem de evaluare specializat pentru a-i determina valoarea de piaţă. Păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piaţă a vehiculului, calculată într-un sistem de evaluare specializat, sau pentru soluţionarea cazului ca daună totală prin plata diferenţei dintre valoarea de piaţă a vehiculului şi valoarea epavei.(3) Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul le plăteşte cu titlu de dezdăunare şi pentru cheltuielile de judecată şi/sau cheltuielile aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului persoanelor prejudiciate prin vătămare corporală sau deces şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.(4) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesului, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepţia conducătorului vehiculului din vina căruia s-a produs accidentul.(5) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori deces al altor persoane în afara conducătorului auto răspunzător de producerea accidentului, se acordă despăgubiri şi pentru prejudiciile produse soţului/soţiei sau persoanelor care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat.(6) Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel vehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.(7) Despăgubirile, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1)-(6), se acordă şi în cazul în care conducătorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, este o altă persoană decât asiguratul.(8) Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele prejudiciate nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul în România.(9) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori deces al unei alte persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat. Capitolul VObligaţiile asiguratului Articolul 16Notificarea asigurătorului RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat(1) Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, asiguratul notifică asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.(2) Asiguratul furnizează asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, documentele necesare instrumentării cazului.(3) Asiguratul înştiinţează asigurătorul RCA în termenul prevăzut la alin. (1) cu privire la faptul că:a)partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta; b)procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea acestor proceduri şi rezultatul acestora; c)partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care contractantul ia cunoştinţă despre acest lucru; d)informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului. (4) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia în care asiguratul face dovada imposibilităţii îndeplinirii acestei obligaţii.(5) Neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiei prevăzute la alin. (3) nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.(6) Neprezentarea asiguratului la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită. Articolul 17Informarea persoanei prejudiciate Asiguratul transmite părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special: a)numele, prenumele şi adresa persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei; b)numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului; c)denumirea, sediul asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia. Articolul 18Stabilirea primei de asigurare RCA şi informarea asiguratului(1) Asigurătorul RCA stabileşte o primă de asigurare astfel încât să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor RCA.(2) Pentru o perioadă de 6 luni, calculată de la data expirării termenului prevăzut la art. 34 alin. (3), A.S.F. va calcula un tarif de referinţă, cu caracter orientativ, trimestrial, pe baza daunei medii determinate statistic pentru fiecare categorie de vehicul în parte, pe baza plăţilor efective de daune achitate de către asigurătorii RCA din piaţă şi raportate la frecvenţa statistică a producerii evenimentelor pe categoria segmentelor de vehicule. A.S.F. va publica tarifele de referinţă, dauna medie şi frecvenţa statistică a producerii evenimentelor, pe categorii de vehicule. A.S.F. va evalua efectele acestei măsuri şi va întocmi un raport ce va fi înaintat Consiliului Concurenţei.(3) Tariful de referinţă prevăzut la alin. (2) se aplică după aprobarea acestuia de către Consiliul A.S.F. şi intră în vigoare ulterior finalizării perioadei prevăzute la art. 36 alin. (3).(4) În calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA vor folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie şi alte instrumente de ajustare a tarifelor elaborate de A.S.F. în baza unor fundamente statistice, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi. În cazul în care asigurătorii RCA vor dori să îşi extindă gama de factori utilizaţi în evaluarea riscului sau să crească nivelul de granularitate al factorilor utilizaţi, aceştia îşi pot stabili şi alte criterii de risc stabilite prin reglementări A.S.F.(5) Pentru determinarea sumei reprezentând prima de asigurare asigurătorul RCA ia în calcul istoricul daunelor plătite, în ultimii 5 ani de raporturi contractuale, pentru accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat, precum şi utilizarea unor tehnologii telematice.(6) Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus vor fi stabilite prin reglementări A.S.F. Clasa bonus/malus se poate determina luând în calcul şi istoricul şoferului/şoferilor. Numărul claselor de bonus/malus trebuie să fie egal, iar coeficienţii de calculaţie pentru majorare (malus) sau diminuare (bonus) vor avea valori procentuale egale. Sistemul bonus/malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus.(7) Asigurătorul RCA eliberează asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării acestuia, la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenţa acestor daune.(8) Asigurătorul RCA are obligaţia să notifice asiguraţii, la solicitarea acestora, în ceea ce priveşte modul de calcul al primei de asigurare.(9) Asigurătorul RCA comunică A.S.F., la solicitarea acesteia, următoarele informaţii:a)modalitatea de stabilire a primei de asigurare; b)datele statistice în baza cărora este stabilită prima de asigurare; c)raportul actuarial care stă la baza determinării tarifului de primă; d)orice alte informaţii privind modalitatea de calcul a primei de asigurare. (10) Asigurătorul RCA are obligaţia deschiderii dosarului de daună la data înregistrării avizării de daună; procedura privind constatarea daunelor se stabileşte prin reglementări ale A.S.F., potrivit art. 38 alin. (5).(11) Personalul care efectuează constatarea daunelor este avizat de A.S.F.. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele care intenţionează să facă constatarea daunelor trebuie să deţină: studii superioare de specialitate, certificare profesională, dovada urmării cursurilor de formare profesională continuă la un formator autorizat şi a certificării/evaluării de către Institutul de Studii Financiare. Articolul 19Cererea de despăgubire(1) Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul compensării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, respectiv către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute la art. 32.(2) Cererea de despăgubire se poate înainta şi prin mijloace electronice. Articolul 20Soluţionarea cererii de despăgubire(1) În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, dar nu mai târziu de 3 luni de la data avizării daunei, asigurătorul RCA este obligat:a)fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b)fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire. (2) Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.(3) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii realizate de experţi autorizaţi, cu privire la producerea accidentului, dacă există suspiciuni întemeiate asupra producerii acestuia şi în condiţiile în care acesta nu face obiectul unor cercetări penale aflate în curs de desfăşurare; asigurătorul notifică în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data avizării daunei şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii; dacă în baza raportului de expertiză s-a constatat faptul că despăgubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se aplică şi dispoziţiile art. 12 alin. (2) lit. c); necomunicarea notificării privind intenţia de a desfăşura investigaţii în termenul prevăzut la teza a II-a decade asigurătorul RCA din acest drept, fiind obligat la plata despăgubirii; rezultatul motivat al investigaţiilor se comunică părţii prejudiciate în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea investigaţiei/depunerea raportului de expertiză, dar fără a depăşi termenele prevăzute la alin. (1). Desfăşurarea propriilor investigaţii de către asigurătorii RCA nu creează obligaţii suplimentare entităţilor prevăzute la art. 38 alin. (1). (4) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) sub condiţia depunerii documentelor necesare stabilirii răspunderii şi cuantificării prejudiciului sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească; documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.(5) Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte integral obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau dacă diminuează nejustificat despăgubirea ori întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de suma neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.(6) În cazurile privind vătămările corporale şi daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalităţile şi plata acestora sunt stabilite de către instanţa judecătorească. Articolul 21Stabilirea despăgubirilor(1) Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează în conformitate cu prevederile art. 15, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor prejudiciate prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului RCA, în limitele obligaţiei acestuia cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienţi forţaţi.(2) Pentru prejudiciile produse bunurilor, despăgubirile se stabilesc pe baza preţurilor de referinţă pe piaţă la data producerii riscului asigurat, calculate într-un sistem de evaluare specializat.(3) Drepturile persoanelor prejudiciate prin accidente produse pe teritoriul României de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate RCA de către asigurători cu sediul în state aflate în aria de competenţă a unui birou naţional auto se exercită împotriva asigurătorului RCA prin BAAR sau prin corespondenţii desemnaţi, după caz, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 23.(4) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii se realizează pe cale amiabilă şi/sau pe cale judecătorească.(5) Stabilirea despăgubirii pe cale amiabilă se realizează pe baza următoarelor criterii generale de evaluare:a)despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii persoanelor se evaluează pe baza punctajului obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală şi prevăzut în reglementările A.S.F. b)evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinţei îndurate de persoanele prejudiciate; c)valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului; d)despăgubirile se pot ajusta în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, pe bază de documente justificative; e)punctajul pentru suferinţele cauzate prin vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciată poate aduce documente în dovedirea acestora. Articolul 22Plata despăgubirilor(1) Despăgubirile se plătesc de către asigurătorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, în contul indicat de către persoana prejudiciată sau mandatarul acesteia sau în numerar, în condiţiile legii.(2) Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului RCA.(3) Despăgubirile se plătesc asiguraţilor dacă aceştia dovedesc că au despăgubit persoanele prejudiciate şi despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 24.(4) În cazul în care în drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asigurătorul facultativ al acesteia, eventuala diferenţă de despăgubire dintre cea care rezultă potrivit contractului de asigurare facultativă şi cea care rezultă potrivit contractului RCA rămâne pe contul contractului de asigurare facultativă, neputând fi recuperată de la asigurat, dacă despăgubirea plătită din contractul facultativ nu depăşeşte limita maximă a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de vehicul, prevăzută de legislaţia în vigoare.(5) În situaţia în care părţile nu se înţeleg asupra cuantumului despăgubirii, suma care nu face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi soluţionat prin negocieri, prin soluţionarea alternativă a litigiilor sau de către instanţa judecătorească.(6) În cazurile în care despăgubirile se stabilesc prin soluţionarea alternativă a litigiilor sau prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în baza acordului rezultat în urma soluţionării alternative a litigiului sau în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. Articolul 23Reprezentantul de despăgubiri(1) Asigurătorii RCA au obligaţia să desemneze în fiecare stat aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană un reprezentant de despăgubiri pentru regularizarea prejudiciilor provocate de vehicule supuse obligaţiei de asigurare în România rezidenţilor în aceste state, cu condiţia ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt stat decât statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate. (2) Reprezentantul de despăgubiri este împuternicit să instrumenteze cazurile de daună în numele şi în contul asigurătorului RCA şi să reprezinte asigurătorul RCA. În acest scop, reprezentantul de despăgubiri întocmeşte dosarul de daună şi ia toate măsurile necesare pentru soluţionarea cererilor de despăgubire pretinse de partea prejudiciată, pentru prejudiciile cauzate în urma unui accident de vehicule:a)pentru care asigurarea RCA a fost emisă de către un asigurător RCA ori de filiala acestuia în alt stat membru decât statul în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul; b)produs în alt stat membru decât statul în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul; şi c)pentru prejudiciul produs în alt stat membru decât cel în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul. (3) Reprezentantul de despăgubiri poate acţiona pentru mai mulţi asigurători RCA.(4) Reprezentantul de despăgubiri trebuie să fie mandatat să reprezinte asigurătorul RCA cu puteri depline, inclusiv cu drept de dispoziţie în faţa părţii prejudiciate, să i se atribuie competenţa necesară pentru a răspunde pretenţiilor de despăgubire justificate ale părţii prejudiciate şi să fie apt să examineze cazul în limba oficială a statului membru în care partea prejudiciată este rezidentă sau îşi are sediul.(5) Numirea unui reprezentant de despăgubiri nu exclude dreptul părţii prejudiciate de a acţiona direct împotriva persoanei care a cauzat prejudiciul sau a asigurătorului RCA al acesteia, după caz.(6) Asigurătorul RCA este obligat să informeze BAAR cu privire la numele şi prenumele, data naşterii şi adresa ori punctul de lucru ale reprezentantului de despăgubiri, în cazul în care acesta este reprezentat de o persoană fizică, sau cu privire la denumire şi sediu, în cazul în care este reprezentat de o persoană juridică, precum şi cu privire la toate modificările în privinţa reprezentantului, în termen de 7 zile de la numire ori de la producerea modificărilor respective. Capitolul VIDreptul asigurătorului RCA de a solicita recuperarea sumelor plătite Articolul 24Condiţii Asigurătorul RCA are dreptul de a recupera sumele plătite drept despăgubire de la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului, în următoarele situaţii: a)accidentul a fost produs cu intenţie, stabilită conform legii; b)accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie; c)accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încearcă să se sustragă de la urmărirea penală; d)persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului a condus vehiculul fără consimţământul contractantului; e)asiguratul a refuzat în mod nejustificat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 16, împiedicând în acest fel asigurătorul RCA să desfăşoare propria investigaţie conform prevederilor art. 20 alin. (3), iar asigurătorul este în măsură să probeze că acest fapt a condus la plata nejustificată a despăgubirii. Capitolul VIICompensarea directă între asigurătorii RCA Articolul 25Prevederi generale(1) Persoana prejudiciată poate obţine repararea prejudiciului de la propriul asigurator RCA pe baza mecanismului de compensare directă prevăzut de prezentul articol.(2) În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.(3) Compensarea directă este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)accidentele auto se produc pe teritoriul României; b)vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România; c)prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; d)ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului; e)prejudiciile exclud vătămările corporale. (4) Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA. Condiţiile compensării directe sunt convenite în mod voluntar între asigurat şi asigurător.(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto. Capitolul VIIIVerificarea asigurării RCA Articolul 26Condiţii speciale de verificare a vehiculelor înmatriculate/înregistrate pe teritoriul României La înmatricularea/înregistrarea vehiculelor, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare/înregistrare sau în cartea de identitate a unui vehicul şi la efectuarea verificărilor tehnice periodice este obligatorie prezentarea dovezii existenţei contractului RCA, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 27Verificarea vehiculelor înmatriculate/înregistrate(1) Nu sunt supuse procedurii de control documentele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru vehiculele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul statelor membre sau pe al celor aflate în competenţa birourilor naţionale care au semnat Acordul multilateral şi nici pentru cele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul unor state terţe, dacă acestea intră pe teritoriul României de pe teritoriul unui alt stat membru.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) controalele sunt permise dacă acestea au un caracter nesistematic, nediscriminatoriu şi nu urmăresc exclusiv verificarea asigurării RCA.(3) Pentru vehiculele care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) este obligatorie verificarea documentelor care atestă existenţa asigurării RCA valabilă în România la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat de către personalul poliţiei de frontieră.(4) Persoanele care nu se regăsesc într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 sau persoanele care la control nu pot face dovada existenţei asigurării RCA valabile sunt obligate să încheie asigurarea de frontieră prevăzută la art. 29. Articolul 28Vehicule înmatriculate în străinătate Persoanele care intră pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate sau înregistrate în afara teritoriului României se prezumă a fi asigurate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă: a)biroul naţional auto competent în statul pe teritoriul căruia vehiculul staţionează în mod obişnuit este semnatar al Acordului multilateral; b)prezintă documente internaţionale de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabile în România. Capitolul IXAsigurarea de frontieră Articolul 29Prevederi generale(1) Asigurarea de frontieră are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de răspundere civilă pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate într-un stat terţ care pătrund pe teritoriul României fără a avea un contract RCA valabil sau al căror contract RCA expiră pe perioada şederii în România.(2) Conducătorul auto al unui vehicul înmatriculat/înregistrat în alt stat, cu excepţia aceluia care deţine o Carte Verde valabilă, şi cu excepţia conducătorului auto a cărui asigurare de răspundere civilă pe teritoriul statului membru de reşedinţă este garantată de biroul naţional al acelui stat, încheie un contract de asigurare de frontieră.(3) Asigurarea de frontieră se încheie la data intrării vehiculului pe teritoriul României sau cel târziu la data expirării documentului internaţional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule valabil în România, pentru o perioadă de 30 de zile.(4) Pentru vehiculele care staţionează în mod obişnuit în alte state decât cele aflate în aria de competenţă a unui birou naţional, asigurarea de frontieră se poate prelungi pe noi perioade de câte 30 de zile.(5) La încheierea asigurării de frontieră, în baza unei prime de asigurare, se emite conducătorului auto al vehiculului un document denumit Asigurare de frontieră RC pentru vehicule cu valabilitate în toate statele membre şi în Confederaţia Elveţiană. Articolul 30Cerinţele şi riscurile acoperite(1) Cerinţele privind forma certificatului de asigurare de frontieră sunt prevăzute prin Regulamentul BAAR.(2) Asigurarea de frontieră acoperă prejudiciile suferite în urma unor evenimente produse în limitele teritoriale de acoperire pe perioada de valabilitate prevăzută în certificatul de asigurare de frontieră.(3) Asigurătorii mandataţi de BAAR exercită activitatea de încheiere a asigurării de frontieră în numele şi pe seama BAAR, pe baze contractuale.(4) Conducătorul vehiculului a cărui utilizare pe teritoriul României este condiţionată de încheierea asigurării de frontieră prezintă certificatul de asigurare de frontieră pentru întreaga durată de deplasare a vehiculului pe teritoriul României, după ce a expirat valabilitatea documentului internaţional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, până la ieşirea de pe teritoriul României.(5) Conducătorii vehiculelor care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a încheia asigurarea de frontieră sunt sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România. Capitolul XBiroul Asigurătorilor de Autovehicule din România Articolul 31Prevederi generale(1) BAAR se constituie ca asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule. (2) BAAR are următoarele atribuţii: a)de birou naţional auto; b)de organism de plată a despăgubirilor, în conformitate cu prevederile art. 32; c)de centru de informare, în conformitate cu prevederile art. 33; d)de organism de compensare, în conformitate cu prevederile art. 34; e)de a asigura dezvoltarea şi gestionarea bazei de date CEDAM; f)de a publica statistici privind asigurările auto la nivel naţional şi internaţional; g)de a elabora şi publica analize şi studii comparative privind tarifele utilizate de asigurătorii RCA din statele membre şi alte informaţii considerate relevante pentru asigurarea RCA; h)de a publica statistici privind evoluţia nivelurilor despăgubirilor în cazurile de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori pentru deces; i)de a furniza autorităţii competente din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare datele referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţelor persoane prin accidente de circulaţie, în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de organism de compensare, BAAR îşi constituie o structură proprie denumită Fondul naţional de protecţie, prin contribuţia tuturor membrilor, proporţional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/Carte Verde; disponibilul Fondului naţional de protecţie, contribuţia şi termenele de plată la acesta se stabilesc prin reglementări ale A.S.F. la propunerea BAAR, astfel încât BAAR să îşi poată îndeplini în orice moment atribuţiile de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de organism de compensare.(4) Pentru neplata la termen a sumelor cuvenite BAAR se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare; dobânzile şi penalităţile plătite vor fi virate în contul BAAR.(5) Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia unui asigurător de plată a contribuţiei la BAAR constituie, potrivit legii, titlu de creanţă; la data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia BAAR declanşează procedura silită de recuperare a creanţelor, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), BAAR despăgubeşte persoanele prejudiciate în calitate de garant al obligaţiei de despăgubire şi, după plata despăgubirii, se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regres împotriva persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului, în privinţa despăgubirii plătite, a cheltuielilor legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi pentru dobânda legală aferentă cheltuielilor efectuate.(7) BAAR încheie memorandumuri/protocoale de colaborare privind schimbul de informaţii cu autorităţile, instituţiile şi societăţile care contribuie la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice; pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), BAAR încheie acorduri cu entităţile echivalente din celelalte state.(8) În vederea îndeplinirii de către A.S.F. a obiectivelor privind supravegherea prudenţială, BAAR furnizează, la cererea A.S.F. sau din proprie iniţiativă, date şi informaţii sintetice privind asigurarea RCA, cu respectarea legislaţiei în domeniul concurenţei.(9) Conducerea asociaţiei, criteriile care trebuie îndeplinite de către persoanele propuse pentru funcţiile de conducere, actul constitutiv, statutul şi modificările acestora, nivelurile cotizaţiilor, ale contribuţiilor pentru fond şi ale taxei de administrare a bazei de date se stabilesc de către BAAR cu avizul prealabil al A.S.F.(10) Bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei, atât cel preliminar, cât şi execuţia acestuia, se aprobă de către A.S.F.(11) La cererea proprietarilor de autovehicule, BAAR eliberează în termen de 15 zile calendaristice un certificat privind daunele înregistrate. Articolul 32Atribuţii ale BAAR în calitate de organism de plată a despăgubirilor(1) În calitate de organism de plată a despăgubirilor, BAAR garantează fără a avea beneficiu de discuţiune despăgubirea persoanelor prejudiciate, rezidenţi ai statelor membre, prin accidente produse pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru decât statul lor de rezidenţă, prin intermediul unor vehicule care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat al cărui birou naţional auto nu a semnat Acordul ‘multilateral, neasigurate RCA, cu toate că, în conformitate cu prevederile legii, pentru acestea trebuia încheiată asigurarea RCA, sau prin intermediul unor vehicule neidentificate, în următoarele condiţii:a)dacă vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat pentru RCA, se acordă despăgubiri atât pentru daune materiale, cât şi pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii ori pentru deces; b)dacă vehiculul sau tramvaiul rămâne neidentificat, se acordă despăgubiri pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii ori pentru deces; prin excepţie de la teza I, se acordă despăgubiri şi pentru daune materiale cu aplicarea unei franşize de 500 euro în echivalent lei la cursul comunicat de BNR la data producerii accidentului, dacă în urma unui astfel de accident a rezultat decesul unei persoane sau s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile; accidentul produs de un vehicul care a rămas neidentificat este accidentul în care respectivul vehicul a intrat în coliziune directă cu persoana accidentată sau cu bunul pe care l-a avariat, după care a părăsit locul accidentului; c)în situaţia producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, conform art. 9. (2) BAAR intervine în calitate de organism de plată a despăgubirilor şi în cazul accidentelor provocate pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru, prin intermediul unui vehicul neasigurat pentru RCA, exportat dintr-un alt stat membru în România, dacă accidentul se produce în termen de 30 de zile de la data acceptării exportului.(3) Nu pot beneficia de despăgubiri persoanele care la data producerii accidentului au posibilitatea să îşi recupereze prejudiciile suferite în baza unei asigurări facultative sau obligatorii ori în baza legii şi nici cele care au urcat de bunăvoie în vehiculul condus de către persoana vinovată pentru producerea accidentului, dacă se dovedeşte că acestea ştiau că pentru vehiculul respectiv nu era în vigoare un contract RCA.(4) Nicio entitate care a compensat în orice fel persoanele prejudiciate sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite, inclusiv servicii medicale, în baza unor contracte încheiate ori în baza legii, nu are dreptul să solicite de la BAAR recuperarea cheltuielilor efectuate.(5) Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele prejudiciate prin accidente de vehicule produse pe teritoriul României, precum şi persoanele care pot beneficia de despăgubiri şi condiţiile de intervenţie ale BAAR în calitate de organism de plată a despăgubirilor sunt stabilite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia în vigoare în România la data producerii accidentului.(6) Pentru cazurile de daună care sunt soluţionate prin intermediul organismelor de compensare sau al fondurilor de garantare din statele de reşedinţă ale persoanelor păgubite sau din statele pe teritoriul cărora s-au produs accidentele, cuantumul prejudiciului este stabilit de aceste organisme, în condiţiile respectării clauzelor acordului pe care l-au încheiat cu BAAR.(7) BAAR nu poate plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident care să depăşească limitele de răspundere ale asigurătorului RCA prevăzute de legislaţia în vigoare la data producerii accidentului în România sau de legislaţia în vigoare a celorlalte state pe teritoriul cărora s-a produs accidentul, din care va fi dedusă, după caz, franşiza prevăzută prin lege. Articolul 33Atribuţii ale BAAR în calitate de centru de informare
(1) În calitate de centru de informare, BAAR are următoarele atribuţii:a)furnizează, la solicitarea persoanelor prejudiciate sau a centrelor de informare din celelalte state semnatare ale Acordului cu privire la schimbul de informaţii între centrele de informare, date privind:

(i) numele şi adresa asigurătorului RCA pentru vehiculul condus de vinovatul de producerea accidentului;
(ii) numele şi adresa reprezentantului de despăgubiri al asigurătorului RCA, emitent al contractului RCA pentru vehiculul condus de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului, în statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate;
(iii) numărul contractului RCA;
(iv) numele şi adresa organismului autorizat să primească şi să soluţioneze cererile de despăgubire în statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate, pentru vehiculul condus de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului sau pentru cazul în care persoana proprietară a vehiculului respectiv beneficiază de derogare de la obligativitatea încheierii contractului RCA;

b)furnizează, la solicitarea scrisă a persoanelor prejudiciate care fac dovada unui interes legitim, următoarele categorii de informaţii referitoare la vehiculul condus de către conducătorul vehiculului vinovat de producerea accidentului:

(i) numele şi prenumele ori denumirea proprietarului, precum şi adresa de domiciliu sau sediul;
(ii) numele şi prenumele ori denumirea utilizatorului, precum şi adresa de domiciliu.


(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), BAAR are drept de acces pentru consultarea evidenţelor cu vehicule înmatriculate sau înregistrate în România administrate de autorităţile publice, în condiţii stabilite prin protocol încheiat între A.S.F. şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne.(3) Informaţiile comunicate de asigurătorul RCA conform art. 23 alin. (6) sunt transmise centrelor de informare naţionale din statele membre.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se poate face de către persoana prejudiciată, în mod direct sau prin intermediul centrului de informare din statul de reşedinţă.(5) Furnizarea de date cu caracter personal potrivit alin. (1) lit. b) se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.(6) BAAR nu poate prelucra datele cu caracter personal la care are acces potrivit alin. (2) în alte scopuri decât cel pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte dreptul de acces.(7) Prin protocolul prevăzut la alin. (2) se stabilesc inclusiv măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate, în condiţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi măsuri necesare pentru asigurarea:a)controlului accesului la sisteme; b)controlului utilizatorilor; c)controlului accesului la date; d)stabilirii profilurilor utilizatorilor în raport cu sarcinile relevante în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e)mecanismelor necesare exercitării drepturilor de către persoana vizată; f)mecanismelor necesare pentru verificarea legalităţii prelucrărilor; g)securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal. Articolul 34Atribuţii ale BAAR în calitate de organism de compensare(1) În calitate de organism de compensare, BAAR intervine în următoarele situaţii:a)dacă în termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despăgubire persoana rezidentă în România care a suferit un prejudiciu cauzat de un accident de vehicule produs pe teritoriul unui stat situat în limitele teritoriale de acoperire, cu excepţia României, sau pe teritoriul unui stat terţ al cărui birou naţional a aderat la sistemul Carte Verde, prin intermediul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul unui stat membru al Spaţiului Economic European, cu excepţia României, nu a fost despăgubită sau nu a primit un răspuns motivat de la asigurătorul RCA al vehiculului respectiv sau de la reprezentantul de despăgubiri al asigurătorului RCA în România; b)dacă asigurătorul RCA nu şi-a desemnat un reprezentant de despăgubire pe teritoriul României; c)dacă în termen de două luni de la data producerii accidentului asigurătorul RCA nu poate fi identificat. (2) BAAR, ca organism de compensare, nu are calitate procesuală pasivă sau de parte responsabilă civilmente în raport cu persoanele prejudiciate în urma producerii accidentelor de vehicule.(3) Persoanele juridice care s-au subrogat în drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu pot să depună cereri de despăgubire la BAAR. Capitolul XIContravenţii şi sancţiuni Articolul 35Contravenţii şi sancţiuni(1) Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:a)neplata la termen de către asigurători RCA a despăgubirilor datorate din asigurarea RCA către persoanele prejudiciate sau către asiguraţi, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise în temeiul art. 38 alin. (5); b)neplata la termen de către asigurătorii RCA a sumelor destinate BAAR, precum şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurării RCA; c)nedepunerea la asigurătorii RCA de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracţiune; d)nerespectarea de către asigurătorii RCA a prevederilor art. 12 alin. (1)-(3), art. 15, art. 18 alin. (1) şi (7)-(10) şi art. 20 alin. (1)-(5); e)nerespectarea de către asigurători a reglementărilor A.S.F. emise în temeiul art. 38 alin. (5); f)nerespectarea de către asigurători a interdicţiei de recuperare a diferenţei de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prevăzută art. 22 alin. (4). (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:a)faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 5.000 lei la 1.000.000 lei; b)faptele persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau ale persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora, prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei; c)faptele intermediarilor în asigurări, prevăzute la alin. (1) lit. c), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul A.S.F. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) şi (5)-(7) se realizează de către Consiliul A.S.F. prin decizie, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 163 alin. (12), (16) şi (17) şi ale art. 165 din Legea nr. 237/2015.(4) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi alte sancţiuni contravenţionale:a)asigurătorilor RCA; b)persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora; c)intermediarilor în asigurări. (5) Sancţiunile contravenţionale aplicate asigurătorilor RCA potrivit alin. (4) lit. a) sunt următoarele:a)interzicerea temporară sau definitivă, totală sau parţială a exercitării activităţii de asigurare pentru asigurarea RCA; b)retragerea autorizaţiei de funcţionare. (6) Sancţiunile contravenţionale aplicate persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora potrivit alin. (4) lit. b) sunt următoarele:a)interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între un an şi 5 ani de la comunicarea deciziei de sancţionare sau la o altă dată menţionată în mod expres în aceasta; b)retragerea aprobării acordate de A.S.F. (7) Sancţiunile contravenţionale aplicate intermediarilor în asigurări potrivit alin. (4) lit. c) sunt următoarele:a)interzicerea temporară sau definitivă a activităţii de intermediere în asigurări; b)retragerea autorizaţiei. (8) Sancţiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se pot aplica în mod cumulativ cu cele prevăzute la alin. (2).(9) Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 4 şi a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării; constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul poliţiei.(10) Actul emis de A.S.F. prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a asigurătorilor RCA şi a persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora constituie titlul de creanţă, care la data scadenţei devine titlu executoriu.(11) A.S.F. publică deciziile privind măsurile prevăzute la alin. (5)-(7) în Monitorul Oficial al României, Partea I.(12) Aplicarea sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.(13) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(14) A.S.F. comunică de îndată Comisiei Europene următoarele:a)prevederile prezentului articol; b)modificările şi/sau completările prezentului articol. Capitolul XIIDispoziţii tranzitorii Articolul 36Dispoziţii tranzitorii(1) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, încheiate în temeiul Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi al normelor emise în aplicarea acesteia rămân supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. va stabili tarifele de primă (maxime) pe categorii de vehicule ce urmează a se aplica de către societăţile de asigurare RCA. Acestea vor fi adoptate conform art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată.(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor contractelor/poliţelor de asigurare RCA emise ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în legătură cu toate prejudiciile ce se despăgubesc în baza acestora.(5) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, BAAR va prelua întregul patrimoniu al Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii şi se va reorganiza în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.(6) Fondul naţional de protecţie, ca structură proprie a BAAR, se va constitui din Fondul comun Carte Verde deţinut şi administrat de BAAR şi din 95% din disponibilul care va fi preluat de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii; diferenţa de 5% din disponibilul respectiv va fi utilizată pentru cheltuielile de funcţionare ale BAAR.(7) De la data preluării patrimoniului de către BAAR, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii se va dizolva. Capitolul XIIIConstatarea amiabilă de accident Articolul 37Constatarea amiabilă de accident(1) Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, informarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza unui formular tipizat, eliberat de către societăţile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor implicate consemnează informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului.(2) Forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului tipizat sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F. Capitolul XIVDispoziţii finale Articolul 38Dispoziţii finale(1) Unităţile de poliţie, serviciile de urgenţă profesioniste, unităţile medicale din cadrul sistemului medical public şi privat, medicii de familie şi celelalte autorităţi publice competente să cerceteze accidente de vehicule ori să evalueze starea de sănătate a victimelor unui astfel de eveniment, după caz, vor comunica, la cererea asigurătorilor RCA, a BAAR şi a Fondului de garantare a asiguraţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, informaţiile deţinute cu privire la cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate şi la prejudiciile ori vătămările provocate, în vederea stabilirii şi plăţii de către asigurătorii RCA şi de către BAAR a despăgubirilor cuvenite. Categoria de informaţii se stabileşte prin protocoale de colaborare încheiate între părţi.(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) A.S.F. poate solicita asigurătorilor să notifice în prealabil majorarea tarifelor sau să supună aprobării sale prealabile majorarea acestora numai în cazul introducerii unui sistem naţional general de control al preţurilor, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în vigoare.(4) A.S.F va evalua după un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi va fundamenta dacă se justifică încheierea contractelor RCA pentru perioade mai mici de 6 luni.(5) În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F., în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emite reglementări privind: alte elemente ale contractului RCA, condiţii şi criterii de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA, formatul poliţei de asigurare RCA, modalitatea de constatare, evaluare a daunelor şi stabilire a despăgubirilor, condiţii de plată a despăgubirilor, facilităţi şi penalităţi aplicabile asiguraţilor, lista documentelor necesare soluţionării cererii de despăgubire, precum şi alte elemente referitoare la asigurarea RCA.(6) Până la emiterea de către A.S.F. a reglementărilor conform prevederilor alin. (5), reglementările emise de A.S.F. în aplicarea Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(7) În cuprinsul actelor normative, sintagma poliţă de asigurare RCA se înlocuieşte cu sintagma contract RCA, iar sintagma Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii se înlocuieşte cu sintagma BAAR. Articolul 39Modificarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare Articolul 1 alineatul (2) punctul 8 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins: 8. birou naţional auto - organizaţie profesională constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul pentru transport rutier al Comitetului pentru transport pe uscat din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi care grupează societăţile de asigurare care sunt autorizate într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto; Articolul 40Abrogări(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.(2) La data preluării prevăzute la art. 36 alin. (5), se abrogă art. 51 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 41Intrare în vigoare Prezenta ordonanţă de urgenţă întră în vigoare la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 35 care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 263 din 7 octombrie 2009, precum şi prevederile art. 21 alin. (2) şi art. 181 alin. (3) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Directiva Solvabilitate II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 17 decembrie 2009. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu p. Ministrul afacerilor interne, Ioan Buda, secretar de stat Ministrul transporturilor, Petru Sorin BuşeSmartCity5

COMENTARII la OUG 54/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 54 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu