Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 54 din 25 iunie 2004

pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearelectrica Cernavoda 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 585 din 30 iunie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere ca o componenta esentiala a strategiei energetice a Romaniei (foaia de parcurs din domeniul energetic), aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 890/2003, este reprezentata de finalizarea la termen a Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearelectrica Cernavoda 5 x 700 MWe", care contribuie la acoperirea necesarului de energie electrica al Romaniei, mentinerea unui grad sporit de independenta fata de importurile de resurse energetice primare, siguranta in functionare a Sistemului Energetic National, asigurarea cerintelor pietei de electricitate din Romania in conditiile restructurarii sectorului si adaptarea acestuia la integrarea in Piata de electricitate a Uniunii Europene, precum si respectarea angajamentelor internationale financiare deja contractate pentru finantarea Unitatii 2 de la Cernavoda, reprezentand o situatie extraordinara,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) referitor la Proiectul de finalizare a Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearelectrica Cernavoda 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004, aferent imprumutului acordat de Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) Societatii Nationale "NUCLEARELECTRICA" - S.A., in valoare de 223,5 milioane euro.
    Art. 2
    In baza Acordului de garantie prevazut la art. 1, intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de reprezentant al garantului, si Societatea Nationala "NUCLEARELECTRICA" - S.A., in calitate de garantat, se va incheia o conventie de garantare in care vor fi prevazute drepturile si obligatiile partilor, inclusiv nivelul comisionului la fondul de risc.
    Art. 3
    Contributia partii romane la finantarea Proiectului se va asigura din surse proprii ale Societatii Nationale "NUCLEARELECTRICA" - S.A. si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.
    Art. 4
    Plata serviciului datoriei externe aferent imprumutului - rambursari de rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri - se va asigura din fonduri proprii ale Societatii Nationale "NUCLEARELECTRICA" - S.A. si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.
    Art. 5
    Pentru scopurile Proiectului, Societatea Nationala "NUCLEARELECTRICA" - S.A. poate efectua plati in valuta catre rezidenti, contractanti/subcontractanti romani in cadrul contractelor adjudecate, din sumele si in limita imprumutului acordat de Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) si garantat de Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 6
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, ca, de comun acord cu Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM), sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare ale acordului de garantie mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM) sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Amendamentele la Acordul de garantie convenite cu Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (EURATOM), conform alin. (1), se vor aproba prin hotarari ale Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                                   ROMANIA
                 reprezentata prin Ministerul Finantelor Publice
                              in calitate de Garant
                                     si

                     COMUNITATEA EUROPEANA PENTRU ENERGIE
                                   ATOMICA
                         in calitate de Imprumutator

                             ACORD DE GARANTIE*)
privind Acordul de Imprumut in valoare de 223,500,000 EURO datat 11 iunie 2004 incheiat intre Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. si Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica

    *) Acordul de garantie este reprodus in facsimil.

    Aceasta Garantie este intocmita ca un act juridic la data de 18 iunie 2004 intre

    (1) ROMANIA reprezentata de Ministerul Finantelor Publice ("Garantul"); si
    (2) COMUNITATEA EUROPEANA PENTRU ENERGIE ATOMICA reprezentata de Comisia Europeana pentru si in numele acesteia ("Imprumutatorul").

    Justificare
    (A) Prin Acordul de Imprumut datat 11 iunie 2004, Imprumutatorul a pus la dispozitia Imprumutatului un Imprumut multivaluta in valoare de 223,500,000 EURO (in functie de disponibilitatea fondurilor) privind finalizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda.
    (B) Obligatiile ce ii revin Imprumutatului conform prevederilor Acordului de Imprumut si Contractelor de Finantare incheiate in acest sens, fac obiectul garantarii de catre Garant.

    1. Interpretare
    1.1. Definitii: In aceasta Garantie, in masura in care nu contravin contextului:
    "Imprumutat" inseamna Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., Bucuresti, Romania.
    "Instante Europene" inseamna Curtea Europeana de Justitie si Curtea de Prima Instanta, asa cum sunt definite in art. 12.2.
    "Acord de Imprumut" inseamna un Acord de Imprumut in valoare de 223,500,000 EURO datat 11 iunie 2004, incheiat intre Imprumutat si Imprumutator, prin care Imprumutatorul convine sa puna la dispozitia Imprumutatului un imprumut multivaluta in valoare de 223,500,000 EURO in conformitate cu termenii si conditiile precizate in Acord.
    "Documentele Imprumutului" inseamna Acordul de Imprumut si Contractele de Finantare.
    "Finantarea Proiectului" orice finantare a achizitionarii, constructiei sau dezvoltarii oricarui activ ce formeaza parte a proiectului, in cazul in care persoana/persoanele juridice care asigura aceasta finantare convin in mod expres sa aiba drept de recurs numai asupra activelor finantate si a veniturilor care vor rezulta in urma exploatarii, pierderii sau deteriorarii activelor respective pentru plata tuturor sumelor respective si fundamentata de un studiu de fezabilitate elaborat de experti independenti competenti pe baza caruia se poate concluziona in mod rezonabil ca proiectul respectiv va genera venituri in valuta suficiente pentru rambursarea capitalului imprumutat si a dobanzilor si a altor costuri financiare atribuibile tuturor sumelor imprumutate survenite in legatura cu respectivul proiect.
    1.2. Interpretarea Anumitor Trimiteri (Referinte): Termenii definiti si trimiterile (referintele) utilizate in Acordul de Imprumut (incluzand interpretarea trimiterilor), au acelasi inteles si aceeasi interpretare in aceasta Garantie, in masura in care nu este stipulat altfel in aceasta Garantie sau in masura in care contextul nu o cere altfel.
    1.3. Titlurile capitolelor vor fi ignorate in interpretarea acestei Garantii.

    2. Garantie si Despagubiri
    2.1. Garantie: Garantul garanteaza in mod irevocabil si neconditionat Imprumutatorului ca, in cazul in care Imprumutatul, indiferent de motiv, nu plateste vreo suma pe care o datoreaza la plata sau nu isi indeplineste una din obligatiile ce ii revin conform Documentelor Imprumutului la data, timpul sau oricum altfel asa cum este specificat in Documentele Imprumutului (indiferent daca este data normala de scadenta, accelerare sau altfel), Garantul va plati aceasta suma in 4 zile lucratoare de la cerere si va asigura indeplinirea acestei obligatii la cererea Imprumutatorului.
    2.2. Conditii Generale. Conditiile generale prevazute in anexa nr. 1 a acestei Garantii se vor aplica garantiei si despagubirilor prevazute in prezenta Garantie.
    2.3. Despagubiri: Ca prevederi separate, de sine statatoare si alternative, Garantul este de acord in mod irevocabil si neconditionat:
    2.3.1. ca orice suma care, desi prevazuta a fi de plata de Imprumutat conform oricarui Document al Imprumutului, este pentru orice motiv (indiferent daca exista sau este cunoscut in prezent sau o sa devina cunoscut de oricare din partile oricarui Document al Imprumutului), nerecuperabila de la Garant pe baza unei garantii, va fi totusi recuperabila de la acesta ca si cum ar fi unicul debitor principal si va fi platita de catre acesta Imprumutatorului la cerere si
    2.3.2. ca o obligatie de baza de a despagubi Imprumutatorul in caz de dauna ca urmare a oricarei obligatii de plata a oricarei sume prevazute a fi indeplinite sau platite de Imprumutat prin oricare din Documentele Imprumutului si fiind neplatite sau neefectuate la data sau in maniera specificata in Documentul Imprumutului sau orice obligatie a Imprumutatului asumata prin oricare din Documentele Imprumutului fiind sau urmand a fi lovite de nulitate, nule sau neexecutorii indiferent de motiv (indiferent daca exista sau este cunoscut in prezent de oricare din partile oricarui Document al Imprumutului) valoarea respectivei daune privind obligatiile de plata fiind valoarea prevazuta a fi de plata de Imprumutat cu referire la valoarea relevanta.

    3. Reprezentari si Garantii
    3.1. Reprezentari si Garantii: Garantul (primind informatiile relevante de la autoritatile publice competente) reprezinta si garanteaza catre si in favoarea Imprumutatorului reprezentarile si garantiile stabilite in anexa nr. 3 a acestei Garantii.
    3.2. Repetitia: Fiecare din reprezentarile si garantiile stipulate in art. 3 al acestei Garantii vor fi corespunzatoare si conforme atata timp cat exista vreo suma ce urmeaza a se imprumuta sau a se rambursa in conformitate cu oricare din Documentele Imprumutului, functionand ca o repetitie la acel moment prin trimitere la circumstantele existente la momentul respectiv.
    3.3. Restrictii privind Garantiile: Reprezentarile si garantiile stipulate in Paragrafele 1 si 6 din anexa nr. 3 vor face obiectul (unde este cazul), numai sub aspect legal, conditiilor restrictive formulate in cadrul opiniilor definite in anexa nr. 5, Partea B, din Acordul de Imprumut.

    4. Angajamente
    Garantul se angajeaza ca, atata timp cat exista vreo suma ce urmeaza a se imprumuta sau a se rambursa conform Documentelor Imprumutului:
    4.1. Rangul Obligatiilor: Obligatiile sale de plata conform acestei Garantii sunt si vor fi intotdeauna de cel putin de acelasi rang si evaluate in toate privintele cel putin la fel cu oricare alte obligatii de plata negarantate si nesubordonate.
    4.2. Obligatia de Plata a Capitalului Imprumutat: Orice obligatie de plata va fi subordonata total obligatiilor de plata ale Imprumutatului asumate prin Documentele Imprumutului conform termenilor din anexa nr. 2 a acestei Garantii si o asemenea obligatie de plata nu va fi rambursata decat in conformitate cu termenii acestei anexe nr. 2.
    4.3. Nerenuntarea: Nu va cauza suspendarea sau renuntarea la Proiect sau Centrala, si va lua toate masurile necesare in vederea asigurarii ca Imprumutatul nu va suspenda sau nu va renunta la Proiect sau la Centrala sau la afacerile sale.
    4.4. Evenimente de Culpa: Va notifica prompt Imprumutatorul asupra aparitiei oricarui Eveniment sau Potential Eveniment de Culpa (si despre orice actiune intreprinsa sau propusa a fi intreprinsa pentru remedierea acestuia) deindata ce este in cunostinta de cauza.
    4.5. Angajament Negativ: Nu va avea si nu va constitui si se va asigura ca nici o Agentie Guvernamentala sau entitate aflata in proprietatea Statului (alta decat autoritatile locale sau municipale din Romania care, in conformitate cu prevederile legislative generale, au autonomie in domeniul acordarii de garantii si care nu sunt controlate in aceasta privinta in mod direct sau indirect de catre Garant) nu va avea sau nu va constitui nici un titlu de gaj semnificativ asupra activelor sale (cu exceptia situatiei in care o garantie echivalenta referitoare la sumele de platit conform Documentelor Imprumutului este constituita in favoarea Imprumutatorului, intr-un mod acceptabil de catre acesta, impreuna cu aranjamentele intercreditor cu orice creditor si garantate intr-un mod acceptabil Imprumutatorului), cu exceptia:
    4.5.1. titlurilor de gaj existente la data acestui Acord de Garantie si notificate in scris Imprumutatorului anterior datei acestei Garantii
    4.5.2. titlurilor de gaj rezultate doar din aplicarea legii (sau din aplicarea unor prevederi similare dintr-un contract) in cursul desfasurarii normale a activitatii acestuia referitor la obligatiile de plata care au devenit scadente de mai putin de 7 zile
    4.5.3. garantiilor cu bunuri, a titlurilor de valoare si a documentelor similare rezultate sau constituite in procesul normal de desfasurare a activitatii sale ca garantie numai pentru obligatia de plata catre o banca sau institutie financiara cu legatura directa cu bunurile sau documentele asupra carora titlul de gaj este constituit
    4.5.4. gajului constituit ca urmare a prevederilor de retinere a titlului in cadrul conditiilor standard de furnizare de bunuri dobandite de entitatea relevanta in cursul desfasurarii normale a activitatii acestuia, iar termenul de valabilitate al respectivului gaj expira la nu mai mult de un an de la constituire
    4.5.5. garantiei pentru plata capitalului imprumutat in vederea finantarii proiectului, care sa prevada ca activele pe baza carora se constituie o asemenea garantie sunt (a) active care fac obiectul respectivei Finantari a Proiectului sau (b) venituri sau cereri de dauna rezultate in urma exploatarii, a esecului de a se conforma specificatiilor, esecului in finalizare, exploatare, vanzare sau pierdere sau daunelor provocate activelor respective
    4.5.6. oricarei garantii asupra unui activ constituita ulterior semnarii prezentului Acord cu unicul scop de a finanta achizitia respectiva
    4.5.7. garantiei acordate de o agentie guvernamentala sau entitate aflata in proprietatea Statului asupra activelor sale inainte ca acestea sa devina agentie guvernamentala sau entitate in proprietatea Statului sau oricarei garantii care inlocuieste respectiva garantie si nu prevede o raspundere mai mare decat garantia originala si nu este acordata pe baza altor active decat cele pentru care garantia originala a fost acordata
    4.5.8. garantiei care este acordata in favoarea Garantului sau unei Agentii guvernamentale sau entitati in proprietatea Statului asupra activelor care nu apartin nici unuia dintre acestia
    4.5.9. oricarei alte garantii constituite sau care produce efecte asupra activelor Garantului sau ale unei Agentii guvernamentale sau entitati in proprietatea Statului astfel incat totalul datoriei, capitalului sau valorii nominale a garantiilor/titlurilor de gaj constituite sau care produc efecte potrivit acestei exceptari asupra activelor Garantului nu trebuie sa depaseasca niciodata valoarea de 50.000.000 EURO sau un echivalent al acesteia (determinat in mod rezonabil de Imprumutator).
    4.5.10. oricarei alte garantii constituite sau care produce efecte cu acordul prealabil scris al Imprumutatorului.
    4.6. Litigiu: Va transmite imediat Imprumutatorului detalii despre orice litigiu, arbitraj sau masuri administrative in care este implicat Garantul, sau orice agentie guvernamentala sau entitate in proprietatea Statului (sau oricare din respectivele active ale acestora) care au sau ar putea avea un impact negativ major.
    4.7. Conformitatea cu legislatia:
    4.7.1. Se vor respecta toate Legile si Directivele aplicabile (incluzand, dar fara a se limita la, (i) Conventia UNECE privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus in 1998, (ii) Conventia UNECE privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo in 1991 si (iii) cerintele legislatiei Comunitatii Europene cand si unde sunt aplicabile) cu privire la Proiect si la piata de energie electrica din Romania;
    4.7.2. Se va asigura ca Imprumutatul isi va indeplini indatoririle si obligatiile in conformitate cu Legile si Directivele aplicabile, incluzand toata legislatia in domeniul mediului inconjurator si termenii si conditiile tuturor aprobarilor legate de Proiect sau de Centrala.
    4.8. Conventii: Va respecta prevederile fiecarei Conventii Internationale (asa cum sunt definite in Acordul de Imprumut), incluzand Conventia Comuna privind Managementul in siguranta al combustibilului ars si managementul in siguranta al deseurilor radioactive, deschise spre semnare din 1997, asa cum au fost ratificate de Romania si publicate in Monitorul Oficial, si ca legislatia secundara de implementare a acestora este in vigoare in forma si continut si la o data satisfacatoare pentru Imprumutator si mentinuta ulterior in vigoare fara modificari sau suplimentari contrare.
    4.9. Transfer: Nu va (fie printr-o singura tranzactie sau un numar de tranzactii, fie dintr-o data sau de-a lungul unei perioade de timp) vinde, transfera, inchiria, concesiona, imprumuta sau altfel transfera (fie direct, prin vanzare-cumparare, fie printr-un acord de vanzare si lease-back, fie altfel) vreunul din activele sale care au legatura cu sau sunt necesare Proiectului sau Centralei sau asupra carora Imprumutatul are drept de administrare din punct de vedere economic si de exploatare, sau va schimba, reduce sau afecta in vreun fel dreptul de administrare din punct de vedere economic si al exploatarii al activelor respective, fara acordul prealabil scris al Imprumutatorului.
    4.10. Despagubire: Garantul va despagubi la cerere Imprumutatorul ca urmare a oricarei finantari sau costuri, pierderi, cheltuieli survenite sau suportate de catre acesta ca rezultat al chestiunilor la care se face referire in art. 21 al Acordului de Imprumut, si in special (fara a se limita la) cu referire la orice incalcare sau potentiala incalcare a, sau raspundere (civila sau penala), potrivit oricarei Legi privind mediul inconjurator sau orice responsabilitate ce revine Imprumutatorului cu privire la orice raspundere nucleara incluzand curatirea, evacuarea, decontaminarea, repararea sau alta actiune corectiva, in fiecare din cazuri rezultata in urma activitatii sau in legatura cu activele Imprumutatului si/sau (prin suplimentarea prevederilor art. 21 din Acordul de Imprumut) ale Garantului sau ale oricarei Agentii guvernamentale sau entitati aflate in proprietatea Statului sau cu privire la Proiect sau Centrala.
    4.11. Finantare: Se va asigura ca Imprumutatul are in permanenta fonduri suficiente disponibile care sa permita operarea si intretinerea Centralei si efectuarea oricarei plati datorate potrivit oricarui Document al Acordului sau Document al Proiectului.
    4.12. Statutul Imprumutatorului: Se va asigura ca Imprumutatorul sa beneficieze in permanenta de competenta legala, imunitati si privilegii identice cu cele de care beneficiaza de obicei o institutie financiara multilaterala sau internationala.
    4.13. Nereesalonare: Nu va reesalona sau solicita o reesalonare la plata a niciunei datorii potrivit Documentelor de Finantare sau oricarei datorii fata de Comunitatile Europene.
    4.14. Finalizarea altor unitati: Cu exceptia cazului sau in masura in care Imprumutatorul in libertatea sa de actiune este satisfacut de faptul ca finalizarea sau constructia oricarei unitati la Centrala nu va avea un impact negativ major, se va asigura ca o asemenea finalizare sau constructie nu va incepe inainte de implementarea completa a Proiectului si in orice caz, indiferent daca o astfel de constructie va avea un impact negativ major sau nu, se va consulta cu Imprumutatorul inainte de a intreprinde orice alte actiuni in legatura cu o astfel de unitate. Acest art. 4.14 nu se va aplica cheltuielilor efectuate de Imprumutat ce nu depasesc o valoare totala de 9.500.000 EURO.
    4.15. Proprietate: Se va asigura ca Imprumutatul este si va ramane de fiecare data cel putin 75% in proprietatea si cel putin 75% sub controlul Garantului, cu exceptia acceptului prealabil scris al Imprumutatorului.
    4.16. Schimbarea Controlului asupra Electrica si Transelectrica: Daca Garantul isi reduce ponderea in proprietatea societatilor Electrica si Transelectrica sub 51% sau una dintre acestea inceteaza a fi controlata de catre Garant, Imprumutatorul va fi notificat cu promptitudine.

    5. Taxe
    5.1. Plati scutite in totalitate de taxe: Toate sumele platibile de Garant conform acestei Garantii vor fi platite:
    5.1.1. nerestrictiv si neconditionat,
    5.1.2. fara si scutite de si (cu exceptia nivelului cerut de lege) fara nici o deducere sau retinere pentru sau in contul oricarei taxe percepute, impuse, colectate, retinute sau estimate de catre sau in interiorul Romaniei sau de orice alte jurisdictii de unde sau catre care se efectueaza plata sau de orice federatie sau organizatie la care Romania sau orice astfel de jurisdictie este membra la momentul platii si
    5.1.3. fara deducere sau retinere (cu exceptia nivelului cerut de lege) in contul oricarei alte sume, prin compensatie sau altfel.
    5.2. Acumularea Platilor:
    5.2.1. Daca Garantul sau orice alta Persoana (indiferent daca este sau nu parte la, sau in numele unei parti la, aceasta Garantie) trebuie in orice moment sa deduca sau sa retina din suma platita sau platibila de, sau primita sau ce urmeaza a fi primita de catre Garant conform acestei Garantii, fiecare suma va fi suplimentata pana la nivelul necesar pentru a asigura ca Imprumutatorul primeste la scadenta si retine (liber de orice raspundere) o suma neta egala cu ceea ce ar fi primit si retinut daca nici o astfel de deducere sau retinere ar fi fost ceruta sau efectuata.
    5.2.2. Daca Garantul sau orice alta Persoana (fie ca este sau nu parte la, fie in numele unei parti la aceasta Garantie) trebuie sa plateasca in orice moment orice taxa sau alta suma pentru, sau calculata cu referinta la, orice suma primita sau de primit (inclusiv orice suma primita sau de primit potrivit acestui art. 5.2.2) de catre Imprumutator conform acestei Garantii, Garantul va plati sau asigura plata acestei taxe sau a altei sume inainte ca orice dobanda sau penalitate sa devina platibila sau, daca aceasta taxa sau alta suma este platibila si platita la Imprumutator, va creste la cerere platile sale catre Imprumutator conform acestei Garantii cu o suma care sa asigure ca Imprumutatorul este despagubit in totalitate pentru respectiva taxa sau suma platita sau platibila de catre Imprumutator.
    5.2.3. In termen de 30 de zile de la plata oricarei sume asupra careia prin lege trebuie aplicata vreo deducere sau retinere, si in decurs de 30 de zile de la scadenta platii oricarei taxe sau a altei sume cerute la plata conform art. 5.2.2, Garantul va trimite Imprumutatorului dovada satisfacatoare a acelei deduceri, retineri sau plati si (acolo unde este ceruta expedierea prin mandat postal) dovada expedierii acesteia catre autoritatea de impozitare sau alta.
    5.2.4. Imediat ce Garantul are cunostinta de faptul ca este ceruta o asemenea deducere, retinere sau plata (sau de orice modificare a unei astfel de cerinte) va notifica acest lucru Imprumutatorului.

    6. Plati
    6.1. Modalitati de plata: La fiecare scadenta a oricarei sume datorate de Garant, acea suma va fi facuta disponibila catre Imprumutator, prin plata in valuta la care se face referire in art. 15.3 al Acordului de Imprumut in asemenea fonduri si pana la un asemenea moment la scadenta care poate fi atunci acceptata in general pentru reglarea platilor internationale, la Locul convenit al Platii, in valuta respectiva. Toate aceste plati vor fi facute in contul si la banca in acel Loc al Platii asa cum poate specifica Imprumutatorul.
    6.2. Ordinea de Distributie: Daca suma primita de Imprumutator de la Garant la orice data este mai mica decat suma totala ramasa si/sau devenita scadenta conform oricarui Document al Imprumutului la acea data, Imprumutatorul va solicita acea suma intr-o ordine ce o considera adecvata si Garantul nu va fi indreptatit sa directioneze cererea Imprumutatorului a oricaror sume primite de Imprumutator de la Garant potrivit acestei Garantii.

    7. Moneda Platii
    Referitor la orice suma platibila de Imprumutat in conformitate cu Acordul de Imprumut (si nu un Contract de Finantare), EURO este singura valuta de cont si plata pentru toate sumele platibile de Garant in conformitate sau in legatura cu aceasta Garantie, inclusiv despagubirile; dar referitor la orice suma platibila de Imprumutat conform unui Contract de Finantare valuta stabilita in respectivul Contract de Finantare este valuta de cont si plata a tuturor sumelor platibile de Garant in acest sens, inclusiv despagubirile.

    8. Includerea unor prevederi ale Acordului de Imprumut
    Urmatoarele prevederi ale Acordului de Imprumut se vor aplica (cand este cazul) in raport cu aceasta Garantie ca si cum ar fi fost precizate in aceasta Garantie, dar avand trimiterile in acele articole ale Acordului de Imprumut si/sau Contractelor de Finantare, si la Imprumutat (oricare ar fi conditiile) corespunzatoare trimiterilor la aceasta Garantie, respectiv la Garant: articolele 2.2, 7.1, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 si 29.

    9. Cheltuieli
    Indiferent daca se realizeaza sau nu vreun imprumut, Imprumutatorul nu va fi raspunzator pentru nici un cost legal survenit Garantului in legatura cu pregatirea, negocierea, intrarea in vigoare, executarea si implementarea, monitorizarea si publicarea acestei Garantii.

    10. Modalitati de Comunicare
    10.1. Adrese: Fiecare comunicare in cadrul acestei garantii se va efectua prin fax, telex sau in alt mod in scris. Fiecare comunicare sau document de transmis oricarei parti potrivit acestui Acord va fi trimisa la faxul sau adresa si avand specificata "in atentia" (daca este cazul), coordonate care au fost desemnate de una din parti celeilalte pentru scopul acestei Garantii. Coordonatele initiale, respectiv numarul de fax, adresa si specificarea destinatarului (cand este cazul) astfel desemnate de Imprumutator si Garant sunt specificate mai jos:

    Garantul:
    Adresa:               Guvernul Romaniei
                          Ministerul Finantelor Publice
                          Strada Apolodor nr. 17, Sector 5
                          Bucuresti, Cod Postal 050741
                          Romania
    Nr. de fax:           0040213366430
    In atentia:           Directiei Generale a Finantelor Publice Externe
                          Directorului General

    Imprumutator:
    Adresa:               European Commission
                          Directorate-General Economic and Financial Affairs
                          Financial Operations, Programme Management and
                          Liaison with the EIB Group
                          Batiment Wagner
                          L-2920 Luxembourg
    Nr. de fax:           00352 4301 36599
    In atentia:           Operatiuni noi de imprumut - EURATOM si EU

    10.2. Semnatari pentru Ministerul Finantelor Publice: Garantul confirma Imprumutatorului ca, persoanele stabilite de MFP din Romania a fi autorizate sa semneze orice corespondenta cu Imprumutatorul (inclusiv sa semneze confirmarea precizata in art. 4.4 al Acordului de Imprumut) in numele sau, sunt intr-adevar autorizate in acest scop si va asigura ca MFP va notifica in scris imediat Imprumutatorul daca vreuna dintre aceste persoane nu mai este astfel autorizata.
    10.3. Transmitere: Orice comunicare din partea Garantului va fi irevocabila si nu va deveni efectiva pana nu va fi primita de Imprumutator. Orice comunicare de la Imprumutator catre Garant va fi considerata ca fiind primita de acesta:
    10.3.1. daca a fost transmisa prin fax intre orele 9 a.m. si 5 p.m. (ora locala in locul catre care este trimisa) intr-o zi lucratoare in acel loc, atunci cand este transmis sau, daca este transmis prin fax la orice alta ora, la 9 a.m. (ora locala in locul catre care este transmis) a urmatoarei zile lucratoare in acel loc sau
    10.3.2. in oricare alt caz, atunci cand este lasat la adresa specificata in art. 10.1 sau in decurs de 5 zile lucratoare dupa ce a fost depus la posta par avion, recomandata si adresata la respectiva adresa.
    In acest scop, zilele lucratoare sunt zilele altele decat sambetele, duminicile si zilele libere ale bancii.
    10.4. Limba:
    10.4.1. Toate comunicarile intre parti se vor desfasura in limba engleza;
    10.4.2. Toate documentele si Documentele Imprumutului transmise Imprumutatorului in conformitate cu aceasta Garantie, vor fi, daca asa se solicita de catre Imprumutator, redactate in limba engleza sau insotite de o traducere legalizata de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, pe cheltuiala Garantului. Daca exista un conflict, traducerea in limba engleza va prevala asupra versiunii lingvistice originale.

    11. Succesori si Desemnati
    11.1. Aceasta Garantie va obliga si va fi in vigoare in beneficiul respectivilor succesori si imputerniciti desemnati ai partilor la prezenta, si toate partile sunt indreptatite sa transfere drepturile ce decurg din aceasta Garantie, cu exceptia faptului ca Garantul nu poate sa desemneze sau sa transfere in alt mod toate sau o parte din obligatiile sale asumate prin aceasta Garantie fara acordul prealabil scris al Imprumutatorului.
    11.2. Imprumutatorul poate face cunoscut desemnatului sau oricarei alte persoane care isi propune sa intre in orice fel de transfer, participare sau alt fel de acord in legatura cu aceasta Garantie sau cu un Imprumut:
    11.2.1. o copie a oricarui Document Relevant sau orice alt document transmis in conformitate cu aceasta Garantie sau cu orice alt Document al Proiectului; si
    11.2.2. orice informatie pe care Imprumutatorul a dobandit-o in cadrul sau in legatura cu orice Document Relevant sau cu orice Imprumut, cu exceptia cazului in care Imprumutatul sau Garantul l-au notificat scris pe Imprumutator ca acea informatie este secret comercial sau are caracter secret conform legii.
    11.3. Imprumutatorul sau oricare din succesorii sai va notifica in scris daca transfera oricare din drepturile sale in cadrul acestei Garantii.

    12. Legea Aplicabila, Jurisdictia si Limba Acordului
    12.1. Legea aplicabila: Aceasta Garantie va fi guvernata si interpretata in conformitate cu legislatia engleza.
    12.2. Jurisdictia Curtii Europene: In favoarea Imprumutatorului, Garantul consimte irevocabil, sub rezerva art. 12.3 si a art. 12.4, ca orice disputa sau divergenta de orice natura ce poate rezulta din sau in legatura cu orice Document de Finantare (incluzand, fara a se limita la o disputa sau o divergenta cu privire la existenta, incalcarea, incetarea sau validitatea acesteia) (fiecare dintre acestea o "Disputa") va fi supusa, in conformitate cu art. 153 al Tratatului privind infiintarea EURATOM ("Tratatul Euratom") Curtii de Prima Instanta a Comunitatilor Europene ("CFI"), cu drept de recurs la Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene ("ECJ") in conformitate cu art. 140a al Tratatului EURATOM.
    Potrivit art. 12.3 si art. 12.4, ECJ sau CFI, dupa caz, va avea jurisdictie exclusiva pentru a determina o astfel de Disputa. O decizie a ECJ sau CFI conform art. 12.2 va fi obligatorie si executorie pentru parti, cu exceptia cazului in care ECJ suspenda intrarea in vigoare a oricarei decizii a CFI prin intermediul unui castig de cauza interimar in asteptarea unui recurs de la CFI catre ECJ.
    12.3. Arbitraj Alternativ: De asemenea, Partile consimt irevocabil ca orice Disputa poate fi supusa si rezolvata prin arbitraj, fara a tine seama de art. 12.2, la alegerea exclusiva a Imprumutatorului (indiferent de natura disputei), in conformitate cu Regulile de Arbitraj in Dreptul Comertului International ale Comisiei Natiunilor Unite asa cum sunt acestea in vigoare ("Regulile"), de o comisie de 3 arbitri (sau un arbitru unic, daca Partile convin altfel) in conformitate cu urmatoarele:
    12.3.1. Imprumutatorul poate supune o disputa arbitrajului prin aviz scris atat catre Garant cat si catre Imprumutat.
    12.3.2. Locatia arbitrajului va fi Londra.
    12.3.3. Autoritatea care desemneaza pentru scopurile precizate in art. 7 (2) al Regulilor va fi Curtea Londoneza de Arbitraj International ("LCIA").
    12.3.4. Limba engleza va fi utilizata in scris si vorbit pentru toate aspectele legate de arbitraj.
    12.3.5. Legea procedurala a oricarui arbitraj, care va fi in conformitate cu Regulile, va fi legea engleza.
    12.3.6. Deciziile arbitrilor vor fi definitive si obligatorii pentru Parti.
    12.3.7. Imprumutatorul poate inainta recurs oricarei curti competente jurisdictional in ceea ce priveste solutionarea acestei arbitrari.
    12.3.8. Decizia arbitrilor poate fi pusa in aplicare de catre orice instanta competenta si poate fi executata impotriva persoanei si activelor perdantului in orice jurisdictie.
    12.4. Alta Instanta Competenta: Nici o prevedere a acestui art. 12 nu va limita dreptul Imprumutatorului de a actiona in justitie Garantul in tribunalele romanesti si nici actionarea in justitie in una sau multe instante nu va impiedica Imprumutatorul sa actioneze in justitie in orice alta instanta, indiferent daca o face simultan sau nu.
    12.5. Loc de judecata: Garantul renunta irevocabil la orice obiectie pe care ar putea sa o ridice cu privire la locatia de judecata a oricaror procese in oricare din tribunalele specificate in art. 12 si la orice reclamatii cum ca astfel de litigii au fost supuse unui forum neconvenabil.
    12.6. Serviciul de Proces:
    12.6.1. Garantul numeste in mod irevocabil Consilierul Economic al Ambasadei Romaniei la Luxemburg (in prezent situata pe 94 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg) si Consilierul Economic al Ambasadei Romaniei in Marea Britanie (in prezent situata pe 4 Palace Green, London, W8 4QD) sau in cazul in care consilierul nu este numit sau prezent, insarcinatul cu afaceri sau orice alta persoana va indeplini majoritatea sau toate sarcinile consilierului ca reprezentant al Romaniei pana cand un consilier este numit, sau in absenta consilierului, sa primeasca, pentru sau in numele acestuia, serviciul de proces in orice proceduri judecatoresti in Luxembourg sau Londra. Un asemenea serviciu va fi considerat finalizat la primirea de catre agentul de proces relevant (indiferent daca este inaintat si primit de Garant). Daca dintr-un motiv oarecare un agent de proces inceteaza sa actioneze ca atare sau nu mai are o adresa in Luxembourg sau Londra, Garantul consimte irevocabil sa numeasca un agent de proces inlocuitor acceptabil de catre Imprumutator, si sa trimita Imprumutatorului o copie a acceptarii de catre agent a acestei numiri, in decurs de 30 de zile.
    12.6.2. Garantul consimte in mod irevocabil ca orice proces in cadrul oricarei actiuni judecatoresti de oriunde sa fie realizat prin transmiterea prin posta a unei copii in conformitate cu art. 10. Un astfel de serviciu va deveni efectiv la 30 de zile dupa depunerea la posta.
    12.6.3. Nimic nu va afecta dreptul de a servi procesul in orice alta modalitate permisa de lege.
    12.7. Consimtamant de punere in aplicare etc.: Garantul consimte in general si in mod irevocabil in legatura cu orice actiune judecatoreasca, indiferent de locul de desfasurare, la acordarea unei despagubiri sau la emiterea oricarui proces in legatura cu aceasta actiune incluzand, fara a se limita la, realizarea, aplicarea sau executarea impotriva activelor de orice natura (indiferent de utilizarea lor efectiva sau intentionata) a oricarui ordin sau a oricarei hotarari care poate fi emis(a) in cadrul acelei actiuni.
    12.8. Renuntarea la Imunitate: Garantul consimte irevocabil ca, in cazul in care oricare din Parti intenteaza proces oriunde (pentru o hotarare de suspendare, executare specifica, daune interese sau orice altceva), nu va fi invocata imunitatea de catre acesta sau in numele sau cu privire la activele sale (in masura in care poate exista in orice moment, fie din ratiuni de suveranitate fie altfel) fata de aceasta procedura legala, sechestru (fie in vederea executarii, inaintea hotararii judecatoresti sau altfel) asupra activelor sale (cu exceptia activelor care fac parte din domeniul public) sau fata de executarea judecatoreasca, renuntandu-se in mod irevocabil la aceasta imunitate. Garantul consimte irevocabil ca el si activele sale sunt si vor fi supusi unor asemenea proceduri, sechestru sau executare cu privire la obligatiile sale asumate prin acest Acord. Garantul consimte ca pentru scopul jurisdictiei si renuntarii la imunitate, aceasta Garantie constituie un act de drept privat si comercial realizat in scopuri private si comerciale.
    12.9. Recunoastere si punere in aplicare: Garantul renunta in mod irevocabil la orice drept de obiectie asupra competentei oricarei instante sau tribunal ales de Imprumutator sub rezerva art. 12. Ordinul sau hotararea judecatoreasca a unei asemenea instante sau tribunal va fi finala si obligatorie. Asemenea decizie va fi recunoscuta de Garant si va fi executorie pentru Garant potrivit Codului Roman de Procedura Civila sau Conventia de la New York privind recunoasterea si punerea in aplicare a Deciziilor Arbitrale Straine semnata la 10 iunie 1958 (Conventia de la New York) fara o reexaminare a chestiunilor. Orice ordin sau hotarare judecatoreasca a instantei competente sau a tribunalului ales de Imprumutator cu privire la actiunile sau reclamatiile impotriva Imprumutatului in conformitate cu art. 31 din Acordul de Imprumut va fi recunoscuta de Garant si va fi executorie (in masura in care este necesar) pentru Imprumutat in conformitate cu Codul Roman de Procedura Civila sau Conventia de la New York fara reexaminarea motivelor.
    12.10. Limba Acordului: Aceasta Garantie si Contractele de Finantare sunt intocmite numai in limba engleza. Nici o traducere nu va produce efecte legale si o astfel de traducere va fi doar in scop informativ.

    13. Intrarea in vigoare
    Partile convin ca obligatiile Garantului conform acestei Garantii nu vor intra in vigoare pana la data la care Ministerul Finantelor Publice din Romania a notificat Imprumutatorul in scris ca aceasta Garantie a fost ratificata in conformitate cu Paragraful 5 al anexei nr. 1 la Acordul de Imprumut.

    ANEXA 1

               Conditii Generale aplicabile prezentei Garantii

    1. Garantul in calitate de Debitor Principal: intre Garant si Imprumutator, insa fara a afecta obligatiile Imprumutatului, Garantul va fi raspunzator si va despagubi Imprumutatorul ca si cum ar fi singurul debitor principal si nu numai un garant. In consecinta, Garantul nu va fi absolvit de raspundere, nici raspunderea sa nu va fi afectata, de orice lucru care nu l-ar elibera sau nu i-ar afecta raspunderea daca ar fi singurul debitor principal, incluzand urmatoarele:
    1.1. orice moment, pasuire, concesie, renuntare sau consimtamant dat in orice moment Imprumutatului
    1.2. orice modificare sau suplimentare a oricarui Document al Imprumutului sau oricarui tip de gaj sau garantie (alta decat modificarea sau suplimentarea care ar spori suma agregata a raspunderii Imprumutatului catre Imprumutator conform Documentelor Imprumutului sau ar rezulta in schimbarea datei scadente de Rambursare intr-o data anterioara sau, in cazul unor Contracte de Finantare cu mai mult de o data de rambursare, in orice suma de capital principal rambursata la o data anterioara termenului de rambursare)
    1.3. formularea sau absenta unei cereri catre Imprumutat pentru efectuarea platii
    1.4. aplicarea sau lipsa aplicarii prevederilor oricarui Document al Imprumutului, al acestei Garantii sau a oricarei alte garantii sau gaj
    1.5. constituirea, existenta sau expirarea oricarui tip de garantie
    1.6. lichidarea judiciara a Imprumutatului sau orice masura intreprinsa in vederea unei asemenea lichidari
    1.7. ilegalitatea, invaliditatea sau caracterul neexecutoriu a, sau orice lipsa a, oricarei prevederi a acestei Garantii, a oricarui Document al Imprumutului sau a oricarei garantii sau a oricaror obligatii a partilor in conformitate sau in legatura cu aceasta Garantie, orice Document al Imprumutului sau orice alta garantie sau gaj, sau
    1.8. orice schimbare in natura legala, statutul, proprietatea sau controlul Imprumutatului, intreprinderea sa sau oricare din activele sale.

    2. Nerenuntarea la obligatiile Garantului: Obligatiile Garantului asumate prin aceasta Garantie sunt si vor ramane in vigoare si efective prin nerenuntarea la garantie pana la momentul in care nu mai exista vreo suma de imprumutat potrivit oricarui Document al Imprumutului si Imprumutatorul a primit sau a recuperat in mod irevocabil toate sumele platibile potrivit Documentelor Imprumutului. In plus, acele obligatii ale Garantului sunt suplimentare fata de, si nu inlocuiesc vreo garantie existenta la orice moment in favoarea oricarei Persoane, fie din partea Garantului sau altfel, si poate fi executata fara a recurge mai intai la Imprumutat, sau la o alta garantie. Garantul renunta irevocabil la toate avizele si (cu exceptia cerintelor art. 2.1) la cererile de orice fel.

    3. Exercitarea Drepturilor Garantului: Atata timp cat orice suma urmeaza a fi imprumutata sau urmeaza a fi platita conform Documentelor Imprumutului
    3.1. orice drept al Garantului, din ratiuni de executare a oricarei obligatii asumate prin aceasta Garantie, de despagubit de catre Imprumutat, pentru a dovedi cu privire la orice obligatii in lichidarea Imprumutatului sau de beneficiat de sau de executat orice garantie va fi exercitat si executat numai intr-un asemenea mod si in asemenea conditii solicitate de Imprumutator si
    3.2. orice suma primita sau recuperata de Garant (a) ca rezultat al oricarui exercitiu sau (b) in procedura de lichidare a Imprumutatului va fi data in pastrare pentru Imprumutator si platita imediat Imprumutatorului.

    4. Evitarea platilor: Garantul va despagubi la cerere Imprumutatorul impotriva oricarei finantari sau oricaror costuri, pierderi, cheltuieli sau obligatii (inclusiv pierderea comisionului de administrare a Imprumutului incluse in modul de calcul a Ratei de Referinta ca si a sumelor platibile oricaror terti), sustinuta sau creata de Imprumutator ca rezultat al solicitarii indiferent de motiv (incluzand orice faliment, insolvabilitate, procedura de lichidare judiciara sau o lege similara indiferent de jurisdictie) in vederea rambursarii partiale sau in totalitate a sumei primite sau recuperate de acesta cu privire la orice suma platibila de Imprumutat conform Documentelor Imprumutului si va plati in orice caz Imprumutatorului la cerere suma astfel rambursata de acesta.

    5. Evenimente importante: Conform art. 19.1.21 din Acordul de Imprumut, evenimentele importante pot fi unul din urmatoarele, in cazul in care:
    5.1. Imprumutatorul determina, in orice moment, ca Garantul a esuat in indeplinirea uneia dintre obligatiile asumate prin Memorandumul de Intelegere incheiat sau ce va fi incheiat ulterior intre Garant si Comunitatea Europeana; sau
    5.2. FMI determina, in orice moment, ca prezentul Acord sau oricare aranjament stand-by ulterior acestuia incheiat intre Garant si FMI nu este indeplinit in mod satisfacator.

    ANEXA 2

                          Conditii de Subordonare

    1. Angajamente
    1.1. Pana in momentul rambursarii si platii integrale a tuturor datoriilor generate sau posibil de generat potrivit Documentelor Proiectului, atat Imprumutatul, cat si Garantul, nu vor incalca prevederile art. 18.22.4 din Acordul de Imprumut, fara consimtamantul prealabil scris al Imprumutatorului.
    1.2. Daca, in orice moment, Garantul primeste o plata (inclusiv pe calea compensarii) care nu respecta prevederile art. 18.22.4 din Acordul de Imprumut, Garantul va proceda astfel:
    (i) va anunta Imprumutatorul asupra acestei plati;
    (ii) va retine aceasta plata in contul Imprumutatorului; si
    (iii) va plati si distribui plata conform instructiunilor Imprumutatorului.

    2. Relatiile de subordonare:
    Conditiile de subordonare prevazute in aceasta anexa nr. 2:
    a. Vor ramane in vigoare sub forma de subordonare continua si
    b. Nu vor fi afectate in nici un fel de prevederile privind raspunderea (chiar daca raman in vigoare sau nu datoriile aparute potrivit Documentelor Imprumutului) sau de oricare alte prevederi.

    3. Nealterarea subordonarii:
    Fara a aduce prejudicii prevederilor generale ale Paragrafului 2 (Relatiile de Subordonare), subordonarea descrisa in aceasta anexa nr. 2 nu va fi alterata sub nici o forma de orice situatie descrisa in Paragrafele 1.1 pana la 1.8 din anexa nr. 1 la aceasta Garantie.

    4. Lipsa Raspunderii:
    Imprumutatorul nu va fi raspunzator in fata Garantului in ceea ce priveste:
    (a) maniera in care isi exercita sau nu drepturile privind aceasta anexa nr. 2 sau
    (b) incapacitatea de a incasa sau administra obligatiile de plata.

    ANEXA 3

                          Reprezentari si Garantii

    1. Drepturi: Garantul poate participa, exercita drepturile si indeplini obligatiile aparute prin aceasta Garantie.

    2. Autorizare bugetara permanenta: Garantul este autorizat prin lege sa-si exercite obligatiile si sa faca toate platile aparute potrivit acestei Garantii pe masura ce apar, chiar si in lipsa unei prevederi speciale in cadrul legii bugetului anual care este in vigoare in momentul aparitiei unei astfel de obligatii de plata.

    3. Autorizari si Acorduri: Toate activitatile, conditiile si cerintele stipulate de Constitutie si legile Romaniei vor fi derulate si indeplinite (inclusiv obtinerea oricaror acorduri ce sunt necesare) pentru a:
    3.1. facilita posibilitatea Garantului de a participa, a-si exercita drepturile si indeplini obligatiile aparute in legatura cu aceasta Garantie conform legii
    3.2. asigura ca obligatiile sale de plata sunt valide, legale si in vigoare
    3.3. asigura ca obligatiile sale de plata sunt si vor fi intotdeauna de cel putin acelasi rang si evaluate in toate privintele cel putin la fel cu oricare alte obligatii de plata negarantate si nesubordonate si
    3.4. sa faca aceasta Garantie admisibila de catre orice tribunal arbitral, la nivelul Instantelor Europene si a celor din Romania
au fost indeplinite si nu este necesara obtinerea nici unui acord pentru indeplinirea celor stipulate in subparagrafele 3.1 pana la 3.4 ale acestei anexe nr. 3 inclusiv.

    4. Taxe:
    4.1. Imprumutatorul este recunoscut de catre Ministerul Finantelor Publice si de catre toate Agentiile din Romania ca fiind o institutie internationala, exceptata de la plata taxelor pe teritoriul Romaniei, si nici o deducere sau alte taxe similare referite in art. 5.1 al acestei Garantii nu pot fi retinute asupra oricarei plati a Imprumutatului sau Garantului catre Imprumutator conform Documentelor Imprumutului pe teritoriul Romaniei.
    4.2. Nu se aplica nici un fel de taxa postala, de inregistrare sau altele similare pe teritoriul Romaniei in legatura cu executarea, livrarea, intrarea in vigoare sau inregistrarea in evidente a oricarui Document Relevant (cu exceptia taxelor judiciare normale cu privire la intrarea in vigoare).
    5. Clauza de neincalcare etc.: Indeplinirea obligatiilor Garantului in legatura cu aceasta Garantie nu va incalca sau depasi raspunderea sau limitele responsabilitatii acordate sau impuse de catre:
    5.1. Constitutia Romaniei sau orice alta lege referitoare la acestea, sau
    5.2. Orice acord al carei parti este sau care se refera la activele sale.

    6. Incadrarea obligatiilor: Obligatiile Garantului in legatura cu aceasta Garantie sunt legale, valide, obligatorii si in vigoare si sunt si vor fi intotdeauna de cel putin acelasi rang si evaluate in toate privintele cel putin la fel cu oricare alte obligatii de plata negarantate si nesubordonate ale acestuia si renuntarea de catre Garant, conform art. 12.8 al acestei Garantii, asupra oricarui drept la imunitate este valida, efectiva si irevocabil obligatorie pentru Garant.

    7. Fara Culpa: Nu a aparut si nu va apare nici un eveniment sau potential eveniment de culpa, ca rezultat al contractarii unui imprumut, altul decat cel la care s-a renuntat conform art. 25.2 din Acordul de Imprumut.

    8. Gajul existent: Nu va exista alt gaj asupra Proiectului sau asupra activelor prezente si viitoare ale Imprumutatului decat cele permise potrivit art. 18.2 din Acordul de Imprumut si nu exista alt titlu de gaj asupra activelor Garantului decat cele permise potrivit art. 4.5 al acestei Garantii.

    9. Secrete: Nici o informatie care a fost sau este trimisa Imprumutatorului de catre Imprumutat sau Garant nu este secreta in nici un fel si toate aceste informatii pot fi aduse la cunostinta unor terti, si protejate daca Imprumutatul sau Garantul au notificat in scris Imprumutatorul ca astfel de informatii constituie un secret din punct de vedere comercial sau legal.

    10. Reprezentare si Garantii: Toate masurile de reprezentare si garantiile Imprumutatului conform art. 16 din Acordul de Imprumut sunt corecte.

    11. Schimbari cu impact major ale conditiilor: N-au avut loc schimbari semnificative ale conditiilor sau operatiilor financiare de la data semnarii pana in prezent.

    12. Documentele Imprumutului: Garantul a participat la negocierea Documentelor Imprumutului si orice amendament al acestora, este in deplina cunostinta a termenilor acestora si a primit o copie valida a tuturor Documentelor Imprumutului si a amendamentelor acestora.

    13. Conducerea Centralei: Imprumutatul are drept exclusiv asupra folosirii si conducerii din punct de vedere economic a Centralei.

    14. Fara active ale domeniului public: Nici unul dintre activele Imprumutatului (incluzand, fara a se limita la caracterul de generalitate al celor mentionate anterior, Centrala) nu constituie domeniu public.

    Aceasta Garantie a fost intocmita ca un act juridic in data de 18 iunie 2004.

    Incheiata intre

    ROMANIA reprezentata de Ministerul Finantelor Publice
    prin:
    Mihai Nicolae Tanasescu
    Ministru

    si

    Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica reprezentata prin Comisia Comunitatilor Europene pentru si in numele acesteia
    prin:
    David Mc Glue
    Director, Directorate General
    Economic and Financial AffairsSmartCity5

COMENTARII la OUG 54/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 54 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu