E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 89 din actul OUG 150 2002
Articolul 2 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 150 2002
Articolul 2 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 45 din actul OUG 150 2002
Articolul 3 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 70 2002
Articolul 3 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002
Articolul 3 din actul OUG 48 2003 adauga dupa articolul 5 din actul Ordonanţa 70 2002
Articolul 5 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 309 2002
Articolul 4 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 170 1999
Articolul 4 din actul OUG 48 2003 adauga dupa articolul 5 din actul OUG 170 1999
Articolul 4 din actul OUG 48 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 170 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 48 din 12 iunie 2003

privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 435 din 19 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In anul 2003, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la capitolul "Servicii medicale si medicamente", se pot efectua angajamente legale pana la nivelul prevederilor bugetare aprobate.
    (2) Din creditele bugetare aprobate in anul 2003, la capitolul "Servicii medicale si medicamente", se pot plati si cheltuielile angajate si neachitate pana la data de 31 decembrie 2002, pe baza de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale si medicamente pe anul 2003.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si furnizorilor de servicii medicale care in anul 2003 au efectuat plati in contul datoriilor inregistrate pana la data de 31 decembrie 2002.
    (4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul institutiilor sanitare publice aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in limita sumelor aprobate in bugetul propriu la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (5) Numarul maxim de posturi, structura acestora, cheltuielile de personal aferente si cheltuielile materiale si servicii pentru anul 2003, pe total institutii sanitare publice, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (6) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate aproba numarul de posturi si structura acestora pe institutii sanitare publice subordonate Ministerului Sanatatii si Familiei, cu incadrarea in numarul maxim de posturi, structura acestora si a cheltuielilor de personal prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
    (7) Posturile vacante si cele devenite vacante dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aferente personalului institutiilor sanitare publice subordonate Ministerului Sanatatii si Familiei, altul decat medicii si personalul sanitar cu studii superioare si medii, se desfiinteaza, cu exceptia posturilor aprobate de catre ministrul sanatatii si familiei ca fiind strict necesare pentru buna desfasurare a activitatii.
    (8) Prevederile alin. (6) si (7) nu se aplica institutiilor sanitare publice din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala, autoritate judecatoreasca si transporturi, pentru care bugetul de venituri si cheltuieli, numarul de posturi si structura acestora se aproba de catre conducatorii ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.
    (9) Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10%, potrivit legii, in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2003, la capitolul "Servicii medicale si medicamente", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", se face incepand cu luna iunie 2003.
    (10) Incepand cu anul 2004, nivelul cheltuielilor aferente institutiilor sanitare publice finantate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, se aproba prin legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Numarul de posturi, structura acestora si cheltuielile cu salariile se aproba ca anexa la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii sanitare publice, cu incadrarea in limitele maxime aprobate potrivit legii. Numarul de posturi aprobat fiecarei institutii sanitare publice nu poate fi depasit.
    (11) Repartizarea pe case de asigurari de sanatate a sumelor privind cheltuielile aprobate aferente institutiilor sanitare publice se face de catre Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care retine la dispozitia sa o suma reprezentand maximum 3% din sumele prevazute la cheltuielile materiale si servicii, care se utilizeaza in situatii deosebite, justificate de depasirea indicatorilor medicali contractati.
    (12) In limita sumelor repartizate potrivit alin. (11), casele de asigurari de sanatate incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu institutiile sanitare publice, dimensionand nivelul cheltuielilor si numarul maxim de posturi in structura aprobata. Pentru anul 2003 contractele vor fi definitivate pana la data de 30 iunie 2003, avand in vedere si valoarea actelor aditionale incheiate pana la aceasta data. Tichetele de masa in anul 2003 se acorda in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor sanitare publice.
    (13) Decontarea sumelor contractate pe baza de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli se face lunar de catre casele de asigurari de sanatate, avand in vedere serviciile medicale prestate pe baza indicatorilor specifici realizati, precum si executia lunara a bugetului de venituri si cheltuieli.
    (14) Trimestrial, casele de asigurari de sanatate analizeaza serviciile medicale prestate si redimensioneaza, dupa caz, sumele initial contractate.
    (15) Veniturile proprii, altele decat cele realizate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se pot utiliza de institutiile sanitare publice numai pentru finantarea cheltuielilor materiale si servicii, precum si a cheltuielilor de capital.
    (16) Eventualele economii inregistrate de institutiile sanitare publice la cheltuielile de personal si la cheltuielile materiale si servicii, cu exceptia medicamentelor si materialelor sanitare si a cheltuielilor cu hrana, in conditiile realizarii indicatorilor specifici, se pot utiliza cu aprobarea caselor de asigurari de sanatate si a directiilor de sanatate publica sau a Ministerului Sanatatii si Familiei, in functie de subordonare, pentru finantarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzatoare a bugetului de venituri si cheltuieli.
    (17) Casele de asigurari de sanatate sunt autorizate ca in contractele de furnizare de servicii medicale incheiate cu spitalele sa cuprinda, dupa caz, si sumele necesare pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM.
    (18) Sumele disponibile la finele anului la institutiile sanitare publice se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie, avandu-se in vedere la stabilirea necesarului de fonduri pentru anul respectiv.
    (19) Institutiile sanitare publice, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt spitalele si celelalte unitati sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridica. Aceste institutii sunt finantate integral din venituri proprii, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Veniturile proprii ale institutiilor sanitare publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate si din alte prestari de servicii, in conditiile legii. Institutiile sanitare publice pot primi sume cu o anumita destinatie de la bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau bugetele locale, potrivit prevederilor legale, care pot fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, in perioada 1950 - 1961, precum si persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;"
    2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "b) in asistenta medicala din spitale si alte unitati sanitare publice, in afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical sau pe baza de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli, la propunerea acestora, pentru servicii medicale pe baza de indicatori specifici, dupa caz;"
    3. Partea introductiva a articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 89
    Ministerul Sanatatii si Familiei, ca autoritate nationala in domeniul sanatatii publice, are urmatoarele atributii:"
    4. Dupa litera d) a articolului 89 se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
    "e) aproba si dispune controlul bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor sanitare publice din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, la care plata serviciilor medicale se face pe baza de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli;
    f) poate institui controlul financiar preventiv exercitat prin reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate la institutiile sanitare publice. Acest control se desfasoara suplimentar fata de controlul financiar preventiv exercitat conform reglementarilor legale in domeniu."
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Literele a) si b) ale articolului 4 se abroga.
    2. Litera c) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "c) pot asigura sumele necesare pentru cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale."
    3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Unitatile de asistenta medico-sociale se organizeaza ca institutii publice cu personalitate juridica finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetele locale, in functie de subordonare."
    4. Dupa alineatul (2) al articolului 5 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Veniturile proprii ale unitatilor de asistenta medico-sociale se constituie din:
    a) sume decontate de casele de asigurari de sanatate, pe baza de contracte incheiate cu acestea, pentru finantarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali din aceste unitati, precum si a cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare, conform prevederilor contractului-cadru;
    b) contributii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora, aprobate in conditiile legii prin hotarare a consiliilor locale, judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    c) donatii, sponsorizari si alte venituri.
    (2^2) Finantarea unor cheltuieli pentru repararea si amenajarea cladirilor in care vor functiona unitatile de asistenta medico-sociale poate fi sustinuta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, iar alocarea sumelor se aproba prin hotarare a Guvernului."
    5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Beneficiarii serviciilor acordate in unitatile de asistenta medico-sociale sunt persoane cu afectiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, ingrijire, tratament si care, din cauza unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala."
    Art. 4
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 783/2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa litera e) a articolului 2 se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961."
    2. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Persoanele prevazute la art. 2 lit. f) beneficiaza si de asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii."
    3. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 3 lit. a) - c), art. 4 lit. a), b) si d), art. 5 lit. a) si b) si la art. 5^1 se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, prin bugetele caselor de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul."
    Art. 5
    Articolul 8 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Plata indemnizatiilor acordate potrivit prezentei legi, precum si cheltuielile de transmitere a acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    Art. 6
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica institutiilor sanitare publice care acorda servicii medicale in regim de internare, inclusiv celor apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                         CHELTUIELILE AFERENTE
institutiilor sanitare publice finantate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate, in anul 2003

                                                                - miliarde lei -
    A. CHELTUIELI - TOTAL                                           31.374,8
    din care:
    I. Cheltuieli de personal                                       17.253,2
    din care:
    - cheltuieli cu salariile                                       12.785,3
    - contributia pentru asigurari
      sociale de stat                                                3.121,4
    - contributia pentru asigurarile de
      somaj                                                            441,5
    - contributia pentru asigurari de
      sanatate                                                         889,2
    - deplasari                                                         15,8
    II. Cheltuieli materiale si
        servicii                                                    14.121,6
    din care:
    - medicamente si materiale sanitare                              7.278,5

    B. Numarul maxim de posturi - TOTAL                            178.622,5
    din care pe unitati sanitare care   Case          Casa OPSNAJ  Casa MLPTL
    incheie contracte cu:               teritoriale
                                        de asigurari
                                        de sanatate
    din acestea:
    I. Personal sanitar (medici, alt
    personal sanitar superior si
    personal sanitar mediu)               99.381        3.285        1.764,0
    II. Personal auxiliar sanitar
    tehnic, economic, administrativ,
    muncitori                             69.600        3.039        1.553,5

    TOTAL:                               168.981*)      6.324        3.317,5
           
    *) In numarul total este cuprins si Spitalul Elias din subordinea Academiei Romane, cu un numar de 1.155 posturi, din care 548 personal sanitar, 607 personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, administrativ, muncitori.SmartCity5

COMENTARII la OUG 48/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 48 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 48/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu