Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 131 din 28 decembrie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 893 din 30 decembrie 2010Având în vedere necesitatea de a transpune în legislaţia internă până la data de 31 decembrie 2010 prevederile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor,

ţinând seama de obligaţiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi prin Scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, completate şi modificate prin Scrisoarea din iunie 2010 şi prin Scrisoarea suplimentară din iunie 2010 şi anexele acestora, ca urmare a celei de-a 4-a evaluări, ratificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, respectiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009, în contextul necesităţii menţinerii stabilităţii financiare prin consolidarea progresivă a regimului de finanţare al Fondului de garantare a depozitelor pe termen mediu şi suplimentarea criteriilor de eligibilitate impuse membrilor consiliului de administraţie al acestuia, precum şi de angajamentul asumat prin Memorandumul suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009, completate şi modificate ca urmare a celei de-a 4-a evaluări,

luând în considerare dispoziţiile art. 24021 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se impune completarea de urgenţă a cadrului legal privind funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru crearea de urgenţă a unui mecanism care să asigure aplicabilitatea prevederilor privind acordarea despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale a instituţiilor de credit.

Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea respectării termenelor asumate conform înţelegerilor cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, iar neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate arîmpieta asupra angajamentelor agreate şi asupra implementării acordurilor, cu potenţiale efecte negative la nivel macroeconomic.

In considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După titlul actului normativ se introduce denumirea titlului I, cu următorul cuprins:

„TITLUL I

Garantarea depozitelor"

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Fondul poate fi învestit, prin acte normative cu putere de lege, cu calitatea de administrator al unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilităţii financiare."

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro."

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului aferente activităţii de garantare a depozitelor şi de efectuare a plăţii compensaţiilor."

5. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 30 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) nu trebuie să deţină în cadrul vreunei instituţii de credit calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, comitetului de supraveghere ori directoratului, după caz;".

7. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind o instituţie de credit în cadrul căreia o persoană cu care aceştia se află în una dintre relaţiile enumerate la alin. (1) lit. a) deţine una dintre calităţile menţionate la art. 108 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare."

8. La articolul 33 litera a), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. împrumuturile Fondului, precum şi emiterea de titluri de valoare de către acesta;".

9. La articolul 35, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plăţilor prevăzute de lege;".

10. După articolul 56 se introduce denumirea titlului II, cu următorul cuprins:

„TITLUL II

Fondul special pentru despăgubiri"

11. După denumirea titlului II se introduce capitolul XIV „Constituirea, administrarea şi utilizarea fondului special pentru despăgubiri", cuprinzând articolele 57-67, având următorul cuprins:

„Art. 57. - Prevederile prezentului titlu reglementează condiţiile referitoare la constituirea, administrarea şi utilizarea fondului special pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale, denumit în continuare fondul special pentru despăgubiri.

Art. 58. - (1) Fondul special pentru despăgubiri se constituie în vederea asigurării resurselor financiare necesare plăţii despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale, în conformitate cu prevederile art. 24021 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fondul special pentru despăgubiri este administrat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Art. 59. -In înţelesul prevederilor prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) persoană prejudiciată - orice persoană care, în conformitate cu prevederile art. 24021 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a obţinut o hotărâre judecătorească executorie prin care i se recunoaşte dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a măsurilor dispuse şi implementate în cursul administrării speciale a unei instituţii de credit;

b) despăgubire - suma determinată în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 24021 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ce trebuie plătită din fondul special pentru despăgubiri persoanei prejudiciate;

c) cotizaţie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către fiecare instituţie de credit persoană juridică română, în condiţiile stabilite de prezentul titlu;

d) pasiv negarantat - valoarea în lei a elementelor bilanţiere de pasiv înregistrate în situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidenţelor instituţiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizaţiei.

Art. 60. - (1) Fondul special pentru despăgubiri se constituie şi se alimentează din următoarele resurse financiare:

a) cotizaţiile anuale ale instituţiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri;

b) cotizaţiile suplimentare ale instituţiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri;

c) venituri din investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri;

d) împrumuturi de la instituţii de credit, de la societăţi financiare şi de la alte instituţii, cu excepţia Băncii Naţionale a României, precum şi împrumuturi obligatare prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

(2) Investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri se realizează în instrumente financiare din categoriile prevăzute la art. 16 alin. (2), precum şi în titluri de creanţă emise de bănci multilaterale de dezvoltare şi de organizaţii internaţionale, potrivit unei strategii anuale care vizează minimizarea riscurilor şi asigurarea eficienţei plasamentelor respective.

(3) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor impuse de gestionarea fondului special pentru despăgubiri şi de efectuarea plăţii despăgubirilor vor fi asigurate din veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), iar în măsura în care se impune pot fi utilizate, în următoarea ordine de prioritate, sume din resursele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d).

Art. 61. - (1) Cotizaţia anuală se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română.

(2) Cota procentuală utilizată la determinarea cotizaţiei anuale se stabileşte avându-se în vedere necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despăgubiri, precum şi nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an şi nu poate depăşi nivelul de 0,1%.

(3) In scopul determinării cotei procentuale anuale fiecare instituţie de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României pentru transmiterea situaţiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat potrivit modelului stabilit în reglementările emise de Fond.

(4) Cota procentuală se comunică de Fond instituţiilor de credit în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire alin. (3).

(5) Fiecare instituţie de credit plăteşte Fondului, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, cotizaţia anuală, corespunzător cotei comunicate de Fond.

Art. 62. - (1) In situaţia în care Banca Naţională a României, în baza fundamentării Fondului, consideră atins necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri poate decide suspendarea plăţii cotizaţiilor anuale.

(2) In situaţiile în care resursele fondului special pentru despăgubiri scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata cotizaţiilor anuale este reluată.

Art. 63. -In situaţia în care resursele financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri nu sunt suficiente pentru a asigura onorarea plăţii despăgubirilor, fiecare instituţie de credit persoană juridică română plăteşte, în termenul comunicat de Fond, o cotizaţie suplimentară ce nu poate depăşi nivelul cotizaţiei rezultate prin aplicarea cotei maxime prevăzute la art. 61 alin. (2) asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română.

Art. 64. - Cotizaţiile plătite de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 65. - In cazul în care o instituţie de credit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit prezentului titlu se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 alin. (4), art. 46 alin. (1), (2) şi (4) şi ale art. 47.

Art. 66. - (1) In completarea atribuţiilor stabilite prin titlul I, Consiliul de administraţie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, adoptă deciziile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2), art. 62 şi 63.

(2) Prevederile referitoare la atribuţiile directorului Fondului stabilite prin titlul I se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţiile ce decurg din punerea în aplicare a prezentului titlu.

Art. 67. - Fondul asigură evidenţierea distinctă în contabilitate a operaţiunilor legate de constituirea, investirea şi utilizarea resurselor financiare ale fondului special pentru despăgubiri."

12. Punctul 8 din anexa „Lista depozitelor negarantate" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Depozitele aparţinând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi, ai instituţiei de credit în cauză."

* Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune dispoziţiile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L68din 13 martie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 131/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 131 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu