E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 171 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 172 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 173 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 174 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 10 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 166 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 167 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 168 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 169 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 170 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă Legea 105 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 13 din 26 ianuarie 2001

privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din  6 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Contestatiile formulate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contributiilor la fondurile speciale, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor ori a altor sume constatate si aplicate, precum si a altor masuri dispuse de organele Ministerului Finantelor Publice abilitate, potrivit legii, sa efectueze acte de control sau de impunere.
    (2) Se solutioneaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si contestatiile impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum si cele formulate impotriva actelor de constatare in cazul rambursarii taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Caile de atac privind amenzile, confiscarile si alte masuri complementare aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finantelor Publice se supun dispozitiilor dreptului comun.
    Art. 2
    Contestatiile formulate in temeiul prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 3
    (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau sediul acestuia;
    b) obiectul contestatiei si suma contestata;
    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia.
    (2) Contestatia trebuie semnata de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila. Dovedirea calitatii de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.
    (3) Contestatorul poate depune in dovedirea contestatiei formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control.
    (4) Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat.
    Art. 4
    (1) Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.
    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen, daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    Art. 5
    (1) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de pana la 500 milioane lei se solutioneaza de organele specializate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul contestatorul.
    (2) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate impotriva actelor intocmite de organe de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finantelor Publice, indiferent de suma, precum si cele formulate impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se solutioneaza de organele specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Guvernul este autorizat sa actualizeze cuantumul sumelor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 6
    (1) Organele care au incheiat actul atacat inainteaza dosarul contestatiei organului de solutionare competent, prevazut la art. 5, in termen de 5 zile de la inregistrarea contestatiei.
    (2) Dosarul contestatiei contine copii de pe actul atacat si de pe celelalte documente care au stat la baza intocmirii acestuia, contestatia in original si documentele depuse de contestator, precum si referatul motivat cu propunerile de solutionare, semnat de conducatorul organului care a incheiat actul atacat.
    Art. 7
    (1) Contestatiile se solutioneaza prin decizie motivata, in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) Decizia se semneaza de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de directorul general al directiei specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sau de inlocuitorii acestora.
    Art. 8
    (1) Decizia prin care se solutioneaza contestatia cuprinde trei parti: preambulul, considerentele sau motivarea si dispozitivul.
    (2) Preambulul cuprinde denumirea organului investit cu solutionarea, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul contestatorului, numarul de inregistrare a contestatiei la organul de solutionare, obiectul cauzei si sinteza sustinerilor partilor.
    (3) Considerentele sau motivarea cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare in emiterea deciziei.
    (4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.
    Art. 9
    (1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
    (2) In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
    (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul atacat, atunci cand din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei nu se poate determina cu claritate baza impozabila.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) urmeaza sa se incheie un nou act de control sau de impunere, care va viza strict aceeasi perioada si aceeasi baza impozabila care au facut obiectul contestatiei, act impotriva caruia se poate exercita calea administrativa de atac prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 10
    (1) Organul de solutionare a contestatiei prevazut la art. 5 poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Decizia se comunica prin posta la domiciliul sau la sediul contestatorului, declarat prin contestatia formulata, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si la organul al carui act se ataca.
    (2) In situatia in care contestatorul si-a schimbat domiciliul sau sediul fara a aduce la cunostinta organului de solutionare acest lucru, decizia se comunica organului fiscal al carui act se ataca.
    (3) Decizia emisa ca urmare a solutionarii contestatiei este definitiva.
    Art. 12
    (1) Deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate, potrivit legii, la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul, dupa caz, contestatorul.
    (2) Hotararea data de instantele judecatoresti prevazute la alin. (1) poate fi atacata cu recurs, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate in temeiul Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) obiectiunile se transmit, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent potrivit dispozitiilor art. 5;
    b) contestatiile se solutioneaza de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, se transmit, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, spre solutionare Ministerului Finantelor Publice, potrivit dispozitiilor art. 5;
    c) plangerile pentru care competenta de solutionare apartine Ministerului Finantelor Publice se solutioneaza de acesta, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    d) in cazul plangerilor pentru care competenta de solutionare apartine directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice se dezinvesteste prin decizie.
    (2) Asupra masurilor tranzitorii prevazute la alin. (1) lit. a) si b) contribuabilii contestatori vor fi instiintati de indata de catre organele financiare printr-o comunicare scrisa.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) contestatorul poate ataca dispozitia emisa anterior de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la instanta competenta potrivit art. 12, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de dezinvestire a Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 14
    Taxele de timbru platite pentru contestatiile si plangerile formulate in temeiul Legii nr. 105/1997, care sunt inregistrate incepand cu data de 27 decembrie 2000 si nesolutionate, se restituie la cerere.
    Art. 15
    (1) Plangerile si contestatiile vamale formulate in temeiul Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) plangerile se transmit, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent potrivit dispozitiilor art. 5;
    b) in cazul contestatiilor din competenta directiei regionale vamale, aceasta se dezinvesteste prin decizie si transmite dosarul contestatiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent conform art. 5;
    c) in cazul contestatiilor din competenta Directiei Generale a Vamilor, aceasta se dezinvesteste prin decizie si transmite dosarul contestatiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent conform art. 5.
    (2) Dispozitiile art. 13 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Contestatorul poate ataca decizia emisa de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, conform dispozitiilor art. 12.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, cu modificarile ulterioare; capitolul 10 (art. 166 - 174) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 13/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 13 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 13/2001
Ordonanţa 92 2003
privind Codul de procedura fiscala
Decizia 127 2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 1296 2001
privind actualizarea cuantumului sumelor prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
Ordin 2186 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
Legea 506 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
OUG 95 2001
privind constituirea si utilizarea Fondului Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu