E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 171 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 172 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 173 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 174 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 10 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 166 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 167 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 168 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 169 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă articolul 170 din actul Legea 141 1997
Articolul 16 din actul OUG 13 2001 abrogă Legea 105 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 13 din 26 ianuarie 2001

privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din  6 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Contestatiile formulate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contributiilor la fondurile speciale, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor ori a altor sume constatate si aplicate, precum si a altor masuri dispuse de organele Ministerului Finantelor Publice abilitate, potrivit legii, sa efectueze acte de control sau de impunere.
    (2) Se solutioneaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si contestatiile impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum si cele formulate impotriva actelor de constatare in cazul rambursarii taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Caile de atac privind amenzile, confiscarile si alte masuri complementare aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finantelor Publice se supun dispozitiilor dreptului comun.
    Art. 2
    Contestatiile formulate in temeiul prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 3
    (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau sediul acestuia;
    b) obiectul contestatiei si suma contestata;
    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia.
    (2) Contestatia trebuie semnata de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila. Dovedirea calitatii de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.
    (3) Contestatorul poate depune in dovedirea contestatiei formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control.
    (4) Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat.
    Art. 4
    (1) Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.
    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen, daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    Art. 5
    (1) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de pana la 500 milioane lei se solutioneaza de organele specializate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul contestatorul.
    (2) Contestatiile care au ca obiect sume al caror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate impotriva actelor intocmite de organe de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finantelor Publice, indiferent de suma, precum si cele formulate impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se solutioneaza de organele specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Guvernul este autorizat sa actualizeze cuantumul sumelor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 6
    (1) Organele care au incheiat actul atacat inainteaza dosarul contestatiei organului de solutionare competent, prevazut la art. 5, in termen de 5 zile de la inregistrarea contestatiei.
    (2) Dosarul contestatiei contine copii de pe actul atacat si de pe celelalte documente care au stat la baza intocmirii acestuia, contestatia in original si documentele depuse de contestator, precum si referatul motivat cu propunerile de solutionare, semnat de conducatorul organului care a incheiat actul atacat.
    Art. 7
    (1) Contestatiile se solutioneaza prin decizie motivata, in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) Decizia se semneaza de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de directorul general al directiei specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sau de inlocuitorii acestora.
    Art. 8
    (1) Decizia prin care se solutioneaza contestatia cuprinde trei parti: preambulul, considerentele sau motivarea si dispozitivul.
    (2) Preambulul cuprinde denumirea organului investit cu solutionarea, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul contestatorului, numarul de inregistrare a contestatiei la organul de solutionare, obiectul cauzei si sinteza sustinerilor partilor.
    (3) Considerentele sau motivarea cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare in emiterea deciziei.
    (4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.
    Art. 9
    (1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
    (2) In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
    (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul atacat, atunci cand din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei nu se poate determina cu claritate baza impozabila.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) urmeaza sa se incheie un nou act de control sau de impunere, care va viza strict aceeasi perioada si aceeasi baza impozabila care au facut obiectul contestatiei, act impotriva caruia se poate exercita calea administrativa de atac prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 10
    (1) Organul de solutionare a contestatiei prevazut la art. 5 poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Decizia se comunica prin posta la domiciliul sau la sediul contestatorului, declarat prin contestatia formulata, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si la organul al carui act se ataca.
    (2) In situatia in care contestatorul si-a schimbat domiciliul sau sediul fara a aduce la cunostinta organului de solutionare acest lucru, decizia se comunica organului fiscal al carui act se ataca.
    (3) Decizia emisa ca urmare a solutionarii contestatiei este definitiva.
    Art. 12
    (1) Deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate, potrivit legii, la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul, dupa caz, contestatorul.
    (2) Hotararea data de instantele judecatoresti prevazute la alin. (1) poate fi atacata cu recurs, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate in temeiul Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) obiectiunile se transmit, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent potrivit dispozitiilor art. 5;
    b) contestatiile se solutioneaza de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, se transmit, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, spre solutionare Ministerului Finantelor Publice, potrivit dispozitiilor art. 5;
    c) plangerile pentru care competenta de solutionare apartine Ministerului Finantelor Publice se solutioneaza de acesta, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    d) in cazul plangerilor pentru care competenta de solutionare apartine directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice se dezinvesteste prin decizie.
    (2) Asupra masurilor tranzitorii prevazute la alin. (1) lit. a) si b) contribuabilii contestatori vor fi instiintati de indata de catre organele financiare printr-o comunicare scrisa.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) contestatorul poate ataca dispozitia emisa anterior de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la instanta competenta potrivit art. 12, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de dezinvestire a Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 14
    Taxele de timbru platite pentru contestatiile si plangerile formulate in temeiul Legii nr. 105/1997, care sunt inregistrate incepand cu data de 27 decembrie 2000 si nesolutionate, se restituie la cerere.
    Art. 15
    (1) Plangerile si contestatiile vamale formulate in temeiul Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a) plangerile se transmit, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent potrivit dispozitiilor art. 5;
    b) in cazul contestatiilor din competenta directiei regionale vamale, aceasta se dezinvesteste prin decizie si transmite dosarul contestatiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent conform art. 5;
    c) in cazul contestatiilor din competenta Directiei Generale a Vamilor, aceasta se dezinvesteste prin decizie si transmite dosarul contestatiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organului competent conform art. 5.
    (2) Dispozitiile art. 13 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Contestatorul poate ataca decizia emisa de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, conform dispozitiilor art. 12.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, cu modificarile ulterioare; capitolul 10 (art. 166 - 174) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 13/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 13 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 13/2001
Ordonanţa 92 2003
privind Codul de procedura fiscala
Decizia 127 2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 1296 2001
privind actualizarea cuantumului sumelor prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
Ordin 2186 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
Legea 506 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice
OUG 95 2001
privind constituirea si utilizarea Fondului Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu