Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2186 din  6 noiembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 718 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 506/2001, si a art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de solutionare a contestatiilor, Directia generala de indrumare si control fiscal, Garda financiara, Directia Generala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatile subordonate acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare unitara a procedurii de solutionare a contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

    1. Referitor la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001:
    1.1. Fac obiectul cailor administrative de atac, prevazute la art. 1 alin. (1), masurile luate prin acte de control sau de impunere de catre organele Ministerului Finantelor Publice, privind impozitele, taxele, datoria vamala, contributiile la fondurile speciale, majorarile de intarziere, penalitatile, precum si alte sume si masuri dispuse, in cadrul competentelor legale.
    1.2. Contestatiile privind amenzile, confiscarile si alte masuri complementare acestora, aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finantelor Publice, urmeaza procedura prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    1.3. Contestatiile sunt valabile chiar daca poarta o denumire gresita, organele de solutionare urmand sa procedeze conform competentelor legale.
    1.4. In cazul in care contestatiile sunt astfel formulate incat au si alt caracter pe langa cel de cale administrativa de atac, pentru aceste aspecte cererea se va inainta organelor competente de catre organul investit cu solutionarea contestatiei, dupa solutionarea acesteia.

    2. Referitor la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 506/2001
    2.1. In contestatie se va specifica cuantumul sumei totale reprezentand impozite, taxe, datorie vamala, contributii la fondurile speciale, majorari de intarziere, penalitati, precum si alte sume si masuri dispuse, pentru care s-a declansat procedura administrativa de atac, cu indicarea sumelor din care se compune aceasta.
    La primirea contestatiilor organele competente vor verifica respectarea acestei obligatii de catre contestatori, iar in cazul in care se constata nerespectarea ei vor solicita, prin adresa, contestatorilor sa precizeze cuantumul sumei contestate, acordandu-se in acest scop un termen de 5 zile. La dosarul cauzei se anexeaza confirmarea de primire de catre contestator a instiintarii.
    2.2. De asemenea, organul de solutionare va verifica, in cazul in care contestatiile sunt formulate si introduse de un reprezentant al contestatorului, depunerea in original a imputernicirii avocatiale, respectiv a procurii autentificate.
    In situatia in care contestatia nu indeplineste aceasta cerinta se va pune in vedere contestatorului sa completeze dosarul, acordandu-se in acest scop un termen de 5 zile. La dosarul cauzei se anexeaza confirmarea de primire de catre contestator a instiintarii.

    3. Referitor la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001:
    3.1. Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, la organul emitent al actului atacat, in termenul legal.
    3.2. Contestatia formulata impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se depune la instanta judecatoreasca care a dispus incadrarea in tariful taxelor judiciare de timbru, in termen de 15 zile de la data comunicarii cuantumului sumei datorate.
    Instanta judecatoreasca care a primit contestatia va remite organului competent prevazut la art. 5, in termen de 5 zile, dosarul contestatiei, care va contine in mod obligatoriu, pe langa contestatie, copia certificata de pe actul care face obiectul taxarii, precum si actul instantei judecatoresti care a efectuat incadrarea, din care sa rezulte considerentele legale si de fapt care au condus la incadrarea care face obiectul cauzei.
    Contestatia se solutioneaza de organul competent prevazut la art. 5, in functie de cuantumul sumei contestate, prin decizie motivata.
    Dupa emiterea deciziei, un exemplar al acesteia se va comunica instantei judecatoresti care a efectuat incadrarea in cuantumul taxelor de timbru.
    3.3. Termenul prevazut la art. 4 se calculeaza pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua in care el a inceput si nici ziua in care se sfarseste.
    Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

    4. Referitor la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 506/2001:
    4.1. Organele specializate prevazute la art. 5 alin. (1) sunt serviciile de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Prin organele specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice se intelege Directia generala de solutionare a contestatiilor.
    4.2. In cazul in care contestatorul, in conditiile prevazute la art. 4, isi retrage sau isi majoreaza pretentiile formulate initial sub sau peste cuantumul prevazut la art. 5, organul de solutionare investit initial isi va declina competenta in favoarea organului de solutionare competent.

    5. Referitor la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001:
    5.1. Referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei va fi semnat de conducatorul organului care a incheiat actul atacat, respectiv: directorul general adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, care coordoneaza activitatea de control, comisarul general, comisarul-sef, directorul directiei de control.
    5.2. Referatul va cuprinde atat aspecte privind indeplinirea conditiilor de procedura, cat si aspecte referitoare la fondul cauzei supuse solutionarii si trebuie insotit de dovada comunicarii actului de control sau de impunere catre contestator, precum si de toate documentele depuse de contestator in sustinerea contestatiei.
    In ceea ce priveste fondul cauzei propunerile de solutionare trebuie sa tina seama de motivatiile contestatorului cuprinse in contestatie, de toate documentele depuse in sustinerea acesteia si sa fie fundamentate din punct de vedere legal.
    De asemenea, in referat se va preciza, in mod obligatoriu, daca actul atacat a fost transmis organelor de urmarire si cercetare penala, atunci cand organul de control a constatat existenta unor indicii privind savarsirea unor fapte penale.
    In situatia in care din referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei sau din documentele dosarului nu rezulta daca actul de control a fost inaintat organelor de urmarire si cercetare penala, organele de solutionare vor analiza fondul cauzei, urmand ca de nerespectarea alineatului precedent sa fie tinute raspunzatoare persoanele care au intocmit si contrasemnat referatul.
    Organele care au incheiat actul atacat vor pastra, in copie, dosarul contestatiei, la care vor anexa si solutiile date de organele de solutionare competente, potrivit legii.

    6. Referitor la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001:
    6.1. In cazul desfiintarii totale sau partiale a actului atacat noul act de control sau de impunere, care va viza strict aceeasi perioada si aceleasi sume si masuri contestate, va fi intocmit de o alta echipa de control decat cea care a incheiat actul contestat.

    7. Referitor la art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 506/2001:
    7.1. Schimbarea domiciliului sau a sediului contestatorului trebuie sa fie adusa la cunostinta, in scris, de catre contestator, organului de solutionare competent.

    8. Dispozitii comune:
    8.1. In cazul in care se constata ca fundamentarea sumelor care fac obiectul contestatiei aflate in curs de solutionare nu a fost clarificata prin actul de control atacat, organul de solutionare poate dispune efectuarea de controale incrucisate pentru lamurirea aspectelor.
    Organul de solutionare poate dispune si intocmirea de catre organul emitent al actului atacat a unei note de constatare pentru lamurirea unor aspecte. Prin aceasta nota de constatare nu se pot stabili debite noi si impotriva ei nu se pot exercita caile administrative de atac prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, aceasta urmand sa fie conexata la dosarul contestatiei aflate in curs de solutionare.
    Organele de solutionare a contestatiilor vor analiza strict constatarile din actele de control sau de impunere in raport cu sustinerile si argumentele contestatorilor, neputand extinde sfera de solutionare si nici sa creeze contestatorilor o situatie mai grea decat cea constatata prin actul atacat.
    8.2. In situatia in care, ulterior formularii si depunerii contestatiei, dar pana la emiterea deciziei, contestatorul renunta la cererea sa, retragerea acesteia se face in scris, printr-o adresa din care sa rezulte fara echivoc aceasta solicitare.
    8.3. Pentru evitarea pronuntarii unor solutii contradictorii, in situatiile in care organele competente au de solutionat doua sau mai multe contestatii, formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica impotriva unor masuri dispuse prin acte de control sau de impunere, incheiate de aceleasi organe sau de organe diferite de control din sistemul Ministerului Finantelor Publice, vizand aceeasi categorie de obligatii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul stabilirii cuantumului se influenteaza reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, daca prin aceasta se asigura o mai buna administrare si valorificare a probelor in rezolvarea cauzei.
    8.4. In situatia in care organul care a incheiat actul de control ori de impunere dispune de acte si de documente din care rezulta ca organul de solutionare a contestatiei din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu ar fi obiectiv in solutionarea cauzei (datorita legaturii de rudenie sau de afinitate, functiei detinute in cadrul activitatii desfasurate la contestator, precum si din alte asemenea motive), acesta va solicita, pe baza de documente, Ministerului Finantelor Publice transmiterea dosarului cauzei si solutionarea contestatiei de catre un alt organ de solutionare decat cel in a carui raza teritoriala isi are contestatorul domiciliul sau sediul, dupa caz.
    In situatia in care sesizarea este intemeiata, Ministerul Finantelor Publice va dispune transmiterea dosarului cauzei spre solutionare altui organ de solutionare decat cel in a carui raza teritoriala isi are contestatorul domiciliul sau sediul, dupa caz, comunicand aceasta contestatorului.
    Daca sesizarea nu este intemeiata, Ministerul Finantelor Publice va dispune solutionarea contestatiei de catre organul competent in a carui raza teritoriala isi are contestatorul domiciliul sau sediul, dupa caz.
    8.5. Organele de solutionare a contestatiei vor avea un rol activ pe parcursul instrumentarii cauzei, sens in care, pentru clarificarea unor stari de fapt sau de drept, de care depind temeinicia si legalitatea solutiei, vor solicita, din oficiu, atat contestatorului cat si organelor de control care au incheiat actul atacat, prezenta la sediul organelor de solutionare, in vederea clarificarii tuturor aspectelor, precum si documentele necesare.
    8.6. Organele care au inregistrat contestatiile au obligatia sa comunice contestatorului organul caruia i s-au transmis spre solutionare, respectiv solutia data.
    8.7. Decizia emisa in solutionarea contestatiei se intocmeste in 4 exemplare, egal valabile, dintre care:
    - un exemplar se comunica contestatorului;
    - un exemplar se comunica organului care a intocmit actul atacat, care are obligatia sa transmita o copie organului care gestioneaza dosarul fiscal al contestatorului;
    - un exemplar ramane la dosarul contestatiei;
    - un exemplar se pastreaza la dosarul deciziilor, care se tine la organul de solutionare a contestatiilor emitent.
    8.8. Organele care solutioneaza contestatiile sunt obligate sa tina evidenta acestora intr-un registru de evidenta, din care sa rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, suma care face obiectul cauzei, modul de solutionare si de comunicare a solutiei si calea de atac.
    8.9. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor inainta Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de solutionare a contestatiilor situatia privind contestatiile inregistrate, precum si modul de solutionare, la data de 25 iulie pentru semestrul I si, respectiv, la data de 25 ianuarie pentru intregul an expirat, conform anexei la prezentele norme metodologice. Aceeasi situatie se va intocmi si la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru contestatiile inregistrate si solutionate de acesta, in conditiile legii.
    Situatia va fi insotita de un raport privind activitatea de solutionare a contestatiilor, motivele care au determinat admiterea contestatiilor sau desfiintarea totala ori partiala a actelor atacate, precum si propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A JUDETULUI .........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                               SITUATIA
privind contestatiile primite si solutionate in perioada ....................

                                                              __________________
                                                                  Contestatii
                                                              __________________
                                                                Numarul    Suma
                                                               de cazuri  (lei)
                                                              __________________
    1. Sold la inceputul perioadei
    2. Primite in cursul perioadei
    3. Total contestatii (3 = 1 + 2)
    4. Solutionate in perioada .............
    Modul de solutionare, din care:
    4.1. Admise
    4.2. Respinse
    4.3. Trimise altor organe
    4.4. Desfiintari procese-verbale
    5. Sold la sfarsitul perioadei (5 = 3 - 4)
    Scaderi de impozite si taxe, din care:
    - impozit pe profit si majorarile de intarziere aferente;
    - taxa pe valoarea adaugata si majorarile de intarziere
      aferente;
    - accize si majorarile de intarziere aferente;
    - impozit pe dividende si majorarile de intarziere
      aferente;
    - impozit pe veniturile persoanelor fizice si ale
      asociatiilor familiale, precum si majorarile de
      intarziere aferente;
    - taxe vamale si majorarile de intarziere aferente;
    - comision vamal si majorarile de intarziere aferente;
    - impozite si taxe locale si majorarile de intarziere
      aferente;
    - impozit pe veniturile din salarii si majorarile de
      intarziere aferente;
    - alte venituri datorate bugetului de stat, bugetelor
      locale sau bugetelor fondurilor speciale si majorarile
      de intarziere aferente;
    - o suma egala sau dublul diferentelor de impozite, taxe
      si contributii stabilite de organul de control;
      amenzi contraventionale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2186/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2186 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu