Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1352 din 23 iunie 2006

pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situatii de conflict armat

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 578 din 4 iulie 2006Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va  lua   măsuri   pentru   aplicarea   unitară   a   prevederilor metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA

METODOLOGIE

de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat

CAPITOLUL I

Organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în ' situaţii de conflict armat

Art. 1. - Organizarea evacuării reprezintă ansamblul măsurilor adoptate şi al activităţilor desfăşurate din timp de pace, destinate planificării şi pregătirii acţiunilor specifice, precum şi elaborării documentelor de conducere a acesteia.

Art. 2. - (1) Organizarea evacuării cuprinde:

a)  analiza situaţiei şi a evoluţiei acesteia;

b)    stabilirea localităţilor, instituţiilor, operatorilor economici, a numărului şi structurii populaţiei/salariaţilor care se evacuează;

c)   natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;

d)   zonele şi localităţile în care se execută evacuarea;

e)  gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării, mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea;

f)   recunoaşterea itinerarelor, raioanelor şi localităţilor în care se execută evacuarea, de bază şi de rezervă;

g)   analizarea posibilităţilor de cazare, aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor, condiţiile de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor;

h) identificarea şi stabilirea măsurilor de asigurare a acţiunilor de evacuare;

i) elaborarea şi actualizarea planurilor.

(2)   Evacuarea se execută pe amplasamente care să garanteze protecţia populaţiei şi bunurilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale afectate sau în cele mai apropiate unităţi administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se poate executa.

(3)   Evacuarea poate fi executată parţial, din una sau mai multe localităţi, simultan ori succesiv, în funcţie de situaţia trecerii de la starea de pace la starea de război, de evoluţia acţiunilor militare şi de posibilităţile logistice, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.

(4)   Evacuarea se realizează din zonele ameninţate în zonele protejate, stabilite pe teritoriul naţional sau pe teritoriul altor state, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, ale acordurilor bilaterale sau ale tratatelor internaţionale la care România este parte, după caz.

Art. 3. - Organizarea evacuării în situaţii de conflict armat se face pe baza:

a)   Planului centralizator de evacuare în situaţii de conflict armat a populaţiei şi bunurilor materiale importante, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cooperare cu reprezentanţi din cadrul ministerelor ce au atribuţii în gestionarea evacuării, aprobat de ministrul administraţiei şi internelor şi avizat de Ministerul Apărării Naţionale;

b)   planurilor de evacuare a autorităţilor publice, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia celor din sistemul naţional de apărare, ordine şi siguranţă publică, întocmite de specialişti din cadrul structurilor proprii, aprobate de miniştrii de resort, respectiv de conducătorii sau managerii acestora, şi avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu excepţia celor din sistemul naţional de apărare, ordine şi siguranţă publică;

c)  planurilor de evacuare/primire judeţene/al municipiului Bucureşti şi ale municipiilor reşedinţă de judeţ, întocmite de inspectoratele pentru situaţii de urgenţa judeţene/al municipiului Bucureşti, în cooperare cu specialişti ce au atribuţii în gestionarea evacuării, avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de prefect sau primar, după caz;

d) planurilor de evacuare/primire la municipii, oraşe şi comune, întocmite de specialişti din cadrul structurilor proprii, avizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi aprobate de primar.

Art. 4. - Planurile de evacuare la operatorii economici se întocmesc de specialişti proprii, se avizează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de şeful autorităţii administraţiei publice locale/centrale şi se aprobă de managerul general.

Art. 5. - In situaţii de conflict armat evacuarea se aprobă si se execută conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat.

Art. 6. - Organizarea şi conducerea activităţilor de evacuare se realizează conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2005.

Art. 7. - (1) Pentru conducerea şi coordonarea acţiunilor de evacuare la nivel central se organizează Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării, condus de un secretar de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea ministrului administraţiei şi internelor. Componenţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării este prevăzută în anexa nr. 1.

(2)  In componenţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării, la solicitarea ministrului administraţiei şi internelor, vor fi cooptaţi şi reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii cu atribuţii în domeniu.

(3)   La nivelul autorităţilor publice, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se constituie centre de conducere şi coordonare a evacuării, conduse de câte un secretar de stat din cadrul ministerului sau, după caz, de câte un director adjunct şi coordonate de ministrul de resort, respectiv de conducătorii/managerii acestora, din care fac parte reprezentanţi ai instituţiilor proprii cu atribuţii în domeniu.

(4)   La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se constituie centre de conducere şi coordonare a evacuării, conduse de subprefecţi/viceprimari sub coordonarea prefecţilor/primarilor, din care fac parte reprezentanţi ai structurilor deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii şi ai operatorilor economici importanţi.

(5)  La nivelul municipiului Bucureşti se constituie Centrul de conducere şi coordonare a evacuării, condus de subprefect sub coordonarea prefectului, iar din componenţa acestuia fac parte viceprimarii de sectoare, reprezentanţi ăi structurilor deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale şi ai operatorilor economici importanţi.

Art. 8. - Instituţiile publice şi operatorii economici care se evacuează, indiferent de forma de proprietate, vor organiza centre de conducere şi coordonare a evacuării, formate din persoane cu funcţii de conducere.

Art. 9. - Atribuţiile centrelor de conducere şi coordonare a evacuării în situaţii de conflict armat sunt următoarele:

1. Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării:

a)  pune în aplicare prevederile Planului centralizator de evacuare în situaţii de conflict armat a populaţiei şi bunurilor materiale importante;

b)   coordonează şi verifică activitatea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării, constituite la nivelul ministerelor,' instituţiilor publice centrale şi judeţelor;

c)  transmite hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării/ordinul Marelui Cartier General cu privire la executarea evacuării către centrele de conducere si coordonare a evacuării  de  la  ministere şi  la celelalte  structuri  de specialitate ale administraţiei publice centrale;

d) întocmeşte şi prezintă periodic Consiliului Suprem de Apărare a Tarii rapoarte şi sinteze cu privire la stadiul desfăşurării acţiunilor de evacuare.

2.  Centrele de conducere şi coordonare a evacuării de la ministere şi celelalte structuri de specialitate ale administraţiei publice centrale:

a)   pun' în aplicare prevederile planului de evacuare în situaţii de conflict armat şi coordonează activităţile structurilor teritoriale din subordine;

b)  transmit hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării/ordinele Marelui Cartier General şi al Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării către centrele organizate la structurile din subordine;

c)   urmăresc realizarea măsurilor de asigurare a evacuării;

d)   coordonează realizarea măsurilor de asigurare a primirii, repartiţiei, cazării personalului şi depozitării bunurilor materiale;

e)   organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie.

3.   Centrele de conducere şi coordonare a evacuării judeţene/al municipiului Bucureşti îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)   pun în aplicare prevederile planului de evacuare în situaţii de conflict armat şi coordonează activitatea structurilor teritoriale din subordine;

b)  transmit hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării/ordinele Marelui Cartier General şi al Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării către centrele organizate la nivelul administraţiei publice locale;

c)   urmăresc realizarea măsurilor de asigurare a evacuării;

d)   coordonează realizarea măsurilor de asigurare a primirii, repartiţiei, cazării personalului şi depozitării bunurilor materiale;

e)   organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie;

f)    organizează, conduc şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor publice, operatorilor economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor culturale din localităţile stabilite.

Art. 10. - In scopul trecerii, la ordin, în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării, în funcţie de situaţie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă verifică periodic fiabilitatea planurilor de evacuare elaborate la nivelul ministerelor şi al celorlalte structuri de specialitate din administraţia publică centrală/locală.

Art. 11. - Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti actualizează planurile de evacuare/primire judeţene/locale pe baza concluziilor rezultate în urma desfăşurării aplicaţiilor şi exerciţiilor periodice.

CAPITOLUL II

Asigurarea acţiunilor de evacuare în situaţii de conflict armat

Art. 12. - Măsurile principale de asigurare a acţiunilor de evacuare pe timpul acţiunilor militare se stabilesc în planurile întocmite din timp de normalitate şi cuprind în principal următoarele:

a)   executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor în care se va executa evacuarea, pe diferite variante de transport: auto, pe căile ferate, naval, aerian etc;

b)   cercetarea şi siguranţa transportului pe timpul executării acţiunii de evacuare;

c)    stabilirea de puncte de adunare, îmbarcare, debarcare, primire şi repartiţie;

d)   logistica evacuării pe timpul conflictului armat se asigură de instituţiile publice şi operatorii economici prin grija Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi a structurilor teritoriale ale acestuia;

e)   asigurarea medicală şi sanitar-veterinară pe timpul evacuării;

f)   aprovizionarea populaţiei evacuate cu produse de primă necesitate;

g)   menţinerea ordinii publice, paza bunurilor, evidenţa populaţiei, fluidizarea circulaţiei, pe toată durata acţiunilor de evacuare;

h) protecţia populaţiei pe timpul executării evacuării;

i) protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO sau UE.

Art. 13. - (1) Executarea recunoaşterilor căilor de comunicaţie/comunicaţii si ale localităţilor în care se execută evacuarea se desfăşoară astfel:

a)    la ministere şi structurile de specialitate ale administraţiei publice centrale, de către specialişti desemnaţi din cadrul acestora;

b)   la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, de către specialişti din cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Pe timpul recunoaşterilor se urmăresc în mod deosebit:

a)   starea căilor şi nodurilor de comunicaţie, podurilor, tunelurilor, viaductelor etc;

b)   starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei, instalaţiilor şi bunurilor;

c)   condiţiile de cazare, hrănire, asigurare medicală şi sanitar-veterinară;

d)  situaţia surselor de aprovizionare;

e)  starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii;

f)  starea epidemiologică şi epizootică din zonă.

Art. 14. - Pentru asigurarea cercetării şi siguranţei pe timpul acţiunilor de evacuare, structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor vor constitui elemente de cercetare şi siguranţă specifice care vor acţiona în punctele şi pe direcţiile pe care se execută evacuarea, conform planurilor elaborate în acest scop de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti şi transmise în extras acestora.

Art. 15. - Stabilirea punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire/repartiţie se realizează cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al unităţilor teritoriale din subordine, astfel:

a)    la ministere şi structurile de specialitate ale administraţiei publice centrale, de către specialişti desemnaţi din cadrul acestora;

b)   la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, de către specialişti din cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.

Art. 16. - (1) Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează, prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/ epizootiilor, acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau accident.

(2)  Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Ministerul Sănătăţii Publice, prin unităţile sanitare teritoriale, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi alte servicii de specialitate, în limitele competenţelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti şi transmise în extras acestora.

(3)   In plan teritorial măsurile, forţele şi mijloacele de asigurare medicală şi sanitar-veterinară se stabilesc de către fiecare inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti şi se asigură de către direcţiile de sănătate publică, veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, serviciile de ambulanţă şi medicină de urgenţă, precum şi filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop, din timp de normalitate, şi transmise în extras acestora.

Art. 17. - Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor financiare, a mijloacelor de transport, a bunurilor de consum şi a serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare.

Art. 18. - (1) Logistica evacuării se asigură de:

a)   structurile administraţiei publice centrale şi alte instituţii, pentru personalul propriu;

b)   consiliile judeţene şi locale, pentru populaţie şi angajaţii proprii;

c)  operatorii economici, pentru personalul încadrat.

(2) Logistica evacuării se asigură, la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, de operatorii economici, pe bază de convenţii încheiate din timp şi anexate la planurile de evacuare.

Art. 19. - Legăturile de comunicaţii necesare pe timpul acţiunilor de evacuare în raioanele şi localităţile de dispunere se realizează în conformitate cu prevederile legale, precum şi cu planurile şi protocoalele specifice încheiate din timp de pace pentru beneficiarii prevăzuţi de lege.

Art. 20. - (1) Măsurile de ordine publică, paza bunurilor, evidenţa populaţiei, fluidizarea/restricţionarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi constau în:

a)  asigurarea ordinii şi siguranţei publice în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire şi repartiţie;

b)  evidenţa populaţiei care se evacuează;

c)   dirijarea circulaţiei, asigurarea priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasării coloanelor de evacuaţi;

d)  paza bunurilor materiale.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se planifică, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu planurile elaborate de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau al municipiului Bucureşti şi transmise în extras structurilor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 21. - Punctele de primire-repartiţie se organizează de autorităţile administraţiei publice locale în raioanele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate, pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere, în localuri publice: unităţi şcolare şi de cultură, hoteluri, cabane, case de odihnă etc.

Art. 22. - (1) Necesarul mijloacelor de transport pentru autorităţile publice, ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale se asigură, la cerere, prin Planul de mobilizare â economiei naţionale.

(2)  Instituţiile prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile cu necesarul de mijloace de transport, pe care le transmit pentru centralizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care le înaintează Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(3)   Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici transmit cererile cu necesarul de mijloace de transport la inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru centralizare şi înaintarea acestora structurilor teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Art. 23. - Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel naţional, judeţean, al municipiului Bucureşti, la nivelul oraşelor şi comunelor se asigură, după caz, din bugetul de stat şi bugetele locale şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate şi se completează în situaţii de conflict armat.

CAPITOLUL III

Protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate

Art. 24. - Protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale altor normative în vigoare la data la care s-a dispus evacuarea.

Art. 25. - Documentele de organizare şi conducere a acţiunilor de evacuare se clasifică astfel:

a)   strict secret de importanţă deosebită - Planul centralizator de evacuare în situaţii de conflict armat a populaţiei şi bunurilor materiale importante;

b)  strict secret:

(i) planurile de evacuare a ministerelor, structurilor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi planurile de evacuare/primire judeţene/al municipiului Bucureşti a populaţiei şi bunurilor materiale importante;

(ii) Situaţia cu localităţile propuse pentru evacuarea autorităţilor publice centrale;

(iii) Situaţia cu localităţile propuse pentru evacuarea autorităţilor administraţiei publice judeţene;

(iv) Tabel cu instituţiile care se evacuează în caz de conflict armat;

c)   secret - Planul de evacuare/primire local a populaţiei şi a bunurilor materiale importante.

Art. 26. - Protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate şi stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducătorilor/şefilor acţiunilor de evacuare.

CAPITOLUL IV

Documente de conducere a acţiunilor de evacuare în situaţii de conflict armat

Art. 27. - Pentru organizarea şi realizarea acţiunilor de evacuare se elaborează următoarele documente:

a)  documente pentru conducere:

-  planul centralizator de evacuare în situaţii de conflict armat;

-    planuri de evacuare a autorităţilor publice, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

-  planuri de evacuare/primire judeţene/locale;

-  ordine ale Marelui Cartier General;

-  dispoziţii preliminare pentru evacuare;

-  decizii pentru evacuare;

b)  documente pentru informare:

-   raportul de informare privind acţiunile de evacuare;

-   informări;

-  jurnalul acţiunilor de evacuare;

c)  documente diverse.

Art. 28. - (1) Planul de evacuare este documentul de bază pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare în situaţii de conflict armat şi reprezintă materializarea detaliată a concepţiei acţiunilor.

(2) Planurile de evacuare se elaborează de către toate autorităţile publice, ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti, instituţiile publice, operatorii economici, autorităţile administraţiei publice locale, din timp de normalitate, şi se actualizează periodic, în raport de schimbările survenite.

(3) Structura Planului de evacuare este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 29. - (1) Conducerea acţiunilor de evacuare se realizează pe baza ordinelor Marelui Cartier General, dispoziţiunilor preliminare, deciziilor autorităţilor administraţiei publice centrale/locale şi a managerilor generali.

(2)   Metodologia elaborării ordinelor Marelui Cartier General este cea precizată prin regulamentele interne ale acestuia.

(3)    Dispoziţiunea preliminară şi decizia pentru executarea evacuării, în funcţie de timpul la dispoziţie, se transmit executanţilor verbal sau scris. Structura dispoziţiunii preliminare şi a deciziei pentru evacuare este prevăzută în anexa nr. 3.

(4)   Deciziile şi dispoziţiunile transmise verbal se înscriu obligatoriu în Jurnalul acţiunilor de evacuare, iar la cele date în scris se menţionează numărul de înregistrare şi locul de păstrare al acestora.

Art. 30. - (1) Raportul de informare este documentul prin care se realizează informarea eşalonului superior şi a conducătorului evacuării asupra problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de evacuare.

(2)   Raportul se elaborează în formă scrisă, la care se pot anexa hărţi, scheme sau alte documente. Acesta se transmite la sfârşitul fiecărei zile, după finalizarea unei acţiuni importante, la cerere sau când intervin modificări ale situaţiei şi acţiunilor care trebuie cunoscute.

(3)   Structura raportului de informare este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 31. - (1) Informările sunt documentele prin care se transmit diferite date centrelor de conducere şi coordonare, entităţilor învecinate sau/şi celor cu care se cooperează şi se elaborează la solicitarea autorităţilor abilitate ori atunci când situaţia impune aceasta. La informări se pot anexa hărţi, scheme sau alte documente.

(2) Informările asupra problemelor urgente se fac imediat, celelalte pot fi grupate şi transmise periodic.

Art. 32. - (1) Jurnalul acţiunilor de evacuare este destinat evidenţei acţiunilor şi documentării asupra acestora, iar structura acestuia este prevăzută în anexa nr. 5.

(2)   Jurnalul se completează pe măsura desfăşurării acţiunilor de evacuare de către personalul centrelor de conducere şi coordonare a evacuării.

(3)   Şefii centrelor de conducere şi coordonare a evacuării verifică autenticitatea datelor înscrise în jurnal, iar la terminarea unei acţiuni importante îl prezintă conducătorului evacuării.

Art. 33. - Documentele diverse folosesc pentru documentarea conducătorului evacuării. Acestea nu au o formă prestabilită şi pot fi tabele, scheme, hărţi şi alte suporturi purtătoare de informaţii.

Art. 34. - (1) Cooperarea pe timpul acţiunilor de evacuare constă în conjugarea eforturilor, în timp şi spaţiu, ale tuturor forţelor participante şi se organizează între inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, autorităţile publice şi instituţiile cu atribuţii în domeniu, la toate nivelurile, în funcţie de situaţie, detaliat pe misiuni şi pe toată durata acestora.

(2) Organizarea şi menţinerea neîntreruptă a cooperării sunt atribute ale conducătorilor acţiunilor de evacuare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 35. - Planurile de evacuare se întocmesc în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 36. - Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

COMPONENŢA

Centrului Naţional de Conducere si Coordonare a Evacuării

ŞEFUL CENTRULUI:

-   secretar de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

LOCŢIITORUL ŞEFULUI CENTRULUI:

-  prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgentă.

MEMBRI:

-   reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

-   reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului;

-   reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

-     reprezentant    al    Ministerului    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

-    reprezentant   al   Ministerului   Comunicaţiilor   şi Tehnologiei Informaţiei;

-   reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;

-   reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

-   reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

-   reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor;

-   reprezentant al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

-   reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;

-    reprezentant al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

-   reprezentanţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

-   reprezentant al Arhivelor Naţionale.

NOTĂ:

membri componenţi ai Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Evacuării vor fi persoane cu funcţii de conducere şi cu atribuţii în domeniu.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

PLANUL   DE   EVACUARE

Se întocmeşte sub formă de text şi grafic.

A.  Partea de text este structurată pe  următoarele capitole:

I.  Dispoziţii generale:

•  baza legală

•  scopul evacuării

II.  Concepţia acţiunilor de evacuare:

•  localităţile din care se execută evacuarea

•   instituţiile publice, operatorii economici, populaţia şi bunurile care se evacuează

•  itinerarele de evacuare

•  punct de adunare, îmbarcare, debarcare

•  urgenţa evacuării

III. Asigurarea acţiunilor de evacuare

•  se tratează toate măsurile de evacuare

IV.  Organizarea conducerii şi cooperării:

•  compunerea şi atribuţiile 'centrului de conducere şi coordonare a evacuării

•  mijloace de legătură

•   locul de dispunere al centrelor de conducere şi coordonare a evacuării

•  realizarea şi menţinerea cooperării

•  documente de conducere şi informare

V.  Dispoziţii finale

B. Sub formă grafică:

Harta/planul cu organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde:

-   dispunerea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării;

-  localităţile din/în care se execută evacuarea;

-   numărul  şi  locul  de  dispunere  a  punctelor de adunare, îmbarcare, primire şi debarcare;

-   itinerarele de deplasare şi timpul necesar executării acţiunilor de evacuare;

-  dispunerea forţelor cu care se cooperează;

-   raioanele şi traseele interzise (se vor specifica în ordinul de evacuare);

-  organizarea conducerii;

-   locurile de dispunere, profilul şi posibilităţile unităţilor sanitare care pot acorda ajutor calificat;

-   scheme cu organizarea măsurilor de protecţie a coloanelor de evacuaţi;

-   asigurarea acţiunilor de evacuare (protecţie CBRN, adăpostire, pază şi ordine);

-    logistica  evacuării   (aprovizionarea  cu   produse alimentare şi industriale, asistenţă medicală).

Anexele la planurile de evacuare se elaborează sub formă grafică sau tabele şi se referă la:

-  componenţa centrelor de conducere şi coordonare a evacuării, numerele de telefon (fixe, mobile etc);

-   planul cu principalele activităţi ce se execută pentru conducerea acţiunilor de evacuare şi eşalonarea acestora în timp;

-   sinopticul activităţii personalului din centrele de conducere şi coordonare a evacuării;

-   situaţia asigurării tehnico-materiale a punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare, de primire-repartiţie a evacuaţilor;

-   situaţia evacuării personalului autorităţilor publice centrale şi locale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici importanţi şi a membrilor de familie neîncadraţi în muncă ai acestora;

-  situaţia cu materialele din patrimoniul naţional ce se evacuează;

-   situaţia evacuării unor categorii de bunuri materiale;

-   situaţia operatorilor economici ce se evacuează şi locul unde aceştia se evacuează;

-   situaţia cu mijloacele de transport şi repartiţia acestora pe puncte de adunare-îmbarcare;

-   lista legăturilor fir şi radio cu structurile superioare şi locale cu atribuţii în domeniu;

-  schiţa localităţilor unde se evacuează;

-   repartiţia spaţiilor în locul de evacuare;

-   alte date considerate necesare în conducerea acţiunilor de evacuare.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

DECIZIA   PENTRU   EVACUARE

(primire-repartiţie)

Decizia cuprinde:

-  evoluţia situaţiei militare şi consecinţele acesteia;

-   concepţia acţiunilor de evacuare (primire-repartiţie): localităţile din/în care se execută evacuarea, populaţia şi bunurile care se evacuează; itinerarele de evacuare; localităţile, raioanele şi itinerarele interzise; urgenţele, succesiunea si durata acţiunilor de evacuare;

-  modificări ce se aduc planului;

-  data începerii şi terminării evacuării;

-  măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare;

-  organizarea conducerii şi a cooperării, căi şi mijloace de legătură, instituţii cu care se cooperează;

-  cereri şi rapoarte.

Decizia pentru evacuare se semnează de către şeful centrelor de conducere şi coordonare a evacuării şi se aprobă de conducătorul evacuării.

DISPOZIŢIUNE PRELIMINARĂ

Cuprinde:

-  date sumare despre situaţia creată;

-   precizări pentru pregătirea acţiunilor de evacuare (organizare, mijloace şi materiale ce se vor folosi, data începerii/terminării evacuării etc);

-  organizarea conducerii.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

RAPORTUL   DE   INFORMARE

Raportul de informare cuprinde:

-  evoluţia situaţiei militare;

-   acţiunile de evacuare executate şi cele în curs de executare;

-   acţiunile planificate şi neexecutate: cauze şi măsuri;

-  solicitări pentru sprijinul acţiunilor viitoare;

- alte elemente apreciate ca fiind necesare de către conducătorul acţiunii de evacuare.

Raportul de informare se semnează de către şeful centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se aprobă de conducătorul acţiunii.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

JURNALUL   ACŢIUNILOR   DE   EVACUARE

(primire-repartiţie)

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanşarea şi  desfăşurarea  acţiunilor de  evacuare (primire-repartiţie). Se completează pe măsura evoluţiei acţiunilor şi conţine:

a)    concluzii despre evoluţia situaţiei militare şi consecinţele acesteia;

b)   data, ora şi autoritatea de stat care a hotărât aplicarea măsurilor prevăzute în planul de evacuare (primire-repartiţie);

c)  acţiuni în curs de desfăşurare;

d)   măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare întreprinse;

e)   graficul desfăşurării acţiunilor de evacuare (primire-repartiţie);

f)   concluzii din desfăşurarea acţiunilor de evacuare (primire-repartiţie);

g)  cereri către eşalonul superior;

h)   cereri   primite  de   la  subordonaţi   şi   modul   de rezolvare;

i) concluzii la încheierea acţiunilor de evacuare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1352/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1352 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1352/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu