Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 129 din 21 decembrie 2006

privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1045 din 28 decembrie 2006Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, România trebuie să dispună de o legislaţie naţională compatibilă în totalitate cu legislaţia comunitară în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, recomandare consemnată şi în ultimul raport al misiunii „Peer Review", al Comisiei Europene.

Actuala legislaţie nu respectă prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi defavorizează operatorii economici din România, întrucât conţine prevederi contrare Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000, de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere cele prezentate, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să reglementeze controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, în concordanţă cu legislaţia europeană.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, precum şi măsurile necesare în vederea aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de bunuri şi tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum şi respectarea Acţiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenţei tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 159 din 30 iunie 2000.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:

a)  drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice române ori rezidente în România, care derulează operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv software, tehnologie şi asistenţă tehnică, denumite în continuare produse cu dublă utilizare;

b)   componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor de export realizate cu produse cu dublă utilizare;

c)   măsurile necesare aplicării prevederilor legislaţiei în domeniu, inclusiv sancţiunile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului.

Art. 3. - In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   acţiune comună - Acţiunea Comună a Consiliului nr. 401/2000/PESC (Politică Externă şi de Securitate Comună), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 159/2000, privind controlul asistenţei tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară;

b)  produse şi tehnologii cu dublă utilizare, operaţiune de export, exportator, declaraţie de export, utilizare finală militară,declaraţia destinatarului final, transfer - definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului;

c)   destinatar - orice persoană care pune în liberă circulaţie produsele cu dublă utilizare în conformitate cu procesul de licenţiere la export şi care are dreptul să transfere drepturile de proprietate;

d)   destinatar final - orice persoană care utilizează în fapt produsele exportate conform prezentei ordonanţe de urgenţă;

e)  teritoriul vamal al Comunităţii - teritoriu, aşa cum este definit în art. 3 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913 din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JO) nr. L 302 din 19 octombrie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;

f)   ţară terţă - orice ţară din afara teritoriului vamal al Comunităţii;

g)   asistenţă tehnică - operaţiune, astfel cum este definită în art. 1 lit. (a) şi (b) din acţiunea comună;

h) operaţiuni de intermediere - orice activitate desfăşurată de persoane fizice sau juridice privind:

1.    negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă de produse cu dublă utilizare cuprinse în liste;

2.   cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse cu dublă utilizare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;

i) regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - conform definiţiei din art. 1 lit. (c) din acţiunea comună.

Art. 4. - (1) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agenţia, este autoritatea naţională în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare şi răspunde, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

(2) Agenţia funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Organizarea, funcţionarea, precum şi sediul agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3)  Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, iar finanţarea activităţii Agenţiei este asigurată de la bugetul de stat.

(4)  Agenţia are următoarele atribuţii principale:

a)   iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale şi în acord deplin cu legislaţia comunitară în domeniu, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b)  verifică scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) având ca obiect produse cu dublă utilizare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;

c)   verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor exportatorilor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1);

d)    evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor comerciali, în vederea eliberării licenţelor de export de produse cu dublă utilizare;

e)   eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru punerea în liberă circulaţie ori al transferurilor de produse cu dublă utilizare;

f)   examinează şi aprobă cererile de licenţă privind exportul de produse cu dublă utilizare, cu avizul Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, denumit în continuare Consiliul pentru avizare;

g)   eliberează licenţele de export pentru produse cu dublă utilizare;

h) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a regulamentelor Consiliului Uniunii Europene, oprirea ori interzicerea derulării operaţiunilor de export sau a altor transferuri de produse cu dublă utilizare, precum şi sancţionarea exportatorilor care se fac vinovaţi de aceste încălcări;

i) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare pentru operatorii economici autohtoni în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul exporturilor de produse cu dublă utilizare;

j) realizează programe naţionale de avertizare pentru producătorii interni de produse cu dublă utilizare şi pentru toate persoanele fizice sau juridice care sunt implicate în activităţile de export al unor asemenea produse;

k) acordă, la cerere, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea de operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;

l) controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu şi în conformitate cu legislaţia şi tratatele Uniunii Europene;

m) reprezintă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare;

n) cooperează, prin canale diplomatice, cu autorităţile similare din alte state şi cu organismele Uniunii Europene în scopul:

1.  informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de licenţă pentru produse cu dublă utilizare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;

2.   actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie;

3.   sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară;

o) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii interesate, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de ordonanţe de urgenţă în domeniul reglementării, autorizării prin licenţă, controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare şi de acquis-ul comunitar în materie.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 5. - Listele cuprinzând produsele cu dublă utilizare supuse regimului de control la export sunt cele prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului.

Art. 6. - Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi exporturile altor produse care nu figurează pe liste, în situaţiile prevăzute în Regulamentul Consiliului. Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu Regulamentul Consiliului următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare:

a)  exportul şi orice alte operaţiuni de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon;

b)  operaţiuni de intermediere;

c)  asistenţa tehnică.

(2)  Se supun regimului de control destinaţia şi utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la alin. (1).

(3)  Se supun regimului de control sursele potenţiale de export al produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere.

CAPITOLUL III

Autorizarea prin licenţă

Art. 8. - Operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (3) se supun regimului de control al exporturilor dacă:

a)  produsele cu dublă utilizare sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului;

b)   există una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul Consiliului; Agenţia este informată de către exportator asupra circumstanţelor prevăzute la art. 7 şi decide dacă exportul în cauză urmează să se realizeze în baza unei licenţe, precum şi tipul formularului de licenţă; sau

c)  operaţiunea este de tipul asistenţă tehnică, conform prevederilor acţiunii comune.

SECŢIUNEA 1

Autorizarea prin licenţă a exportului produselor cu dublă utilizare şi controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare

Art. 9. - (1) Exportul de produse cu dublă utilizare este supus autorizării prin eliberarea licenţelor de export. In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul licenţă este identic, ca definiţie, cu termenul autorizaţie, utilizat în Regulamentul Consiliului.

(2)  Tipurile de licenţe de export care se emit de către Agenţie pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

a)  licenţă individuală;

b)  licenţă globală;

c)  licenţă naţională generală.

(3)   Cererile pentru licenţele de export prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se transmit Agenţiei pe formularul comunitar, publicat în anexa III la Regulamentul Consiliului, completat în totalitate şi semnat de reprezentantul oficial al companiei exportatoare. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate.

(4)   Cererile pentru licenţele generale de export conţin, în mod obligatoriu, toate elementele comune prevăzute în anexa III b la Regulamentul Consiliului.

(5)  Agenţia soluţionează cererile de licenţă în termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete necesare.

(6)   Cererile pentru licenţe individuale şi globale se aprobă sau se resping prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(7)   Licenţele generale se acordă de către Agenţie în situaţii determinate, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - (1) Exportatorii care pot face dovada existenţei unui control şi a unei administrări a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani pot beneficia de licenţe globale şi generale. Titularii acestora trebuie să prezinte Agenţiei o declaraţie de începere a comerţului internaţional cu produse cu dublă utilizare, prin care să dea asigurări că:

a)   utilizatorul final nu intenţionează să folosească produsele pentru desfăşurarea unor activităţi de natură să încalce drepturile omului sau libertăţile fundamentale;

b)   livrarea produselor nu aduce ameninţări păcii şi nu poate periclita stabilitatea regiunii;

c)  ţara de destinaţie nu susţine, nu facilitează sau nu încurajează terorismul ori crima internaţională.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare   şi   de   control   intern   pentru   transferul produselor, denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de Agenţie.

Art. 11. - (1) Operaţiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexele I şi IV la Regulamentul Consiliului se pot realiza în baza licenţelor individuale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile specificate. Acest tip de licenţă se acordă pentru un singur exportator şi pentru un singur partener extern, până când acest tip de licenţă va fi definit altfel printr-un amendament la Regulamentul Consiliului.

(2)   Valabilitatea licenţei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de Agenţie pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată Agenţiei cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(3)  Declaraţia destinatarului final, denumită în continuare declaraţie, se anexează la cererea de eliberare a licenţei.

(4)  Agenţia solicită certificatul internaţional de import sau un document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, prin care partenerul extern din această ţară se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu reexporte produsele decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor române abilitate potrivit legii sau a autorităţii competente din ţara de destinaţie finală. Certificatul internaţional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează la cererea de licenţă de export.

(5)   Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, atestând că marfa a ajuns la destinaţie, după ce a avut loc livrarea produselor cu dublă utilizare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment. Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă Agenţiei în original. Prevederile prezentului alineat se aplică numai pentru exporturile autorizate de Agenţie.

(6)  In plus faţă de cele prevăzute la alin. (3) şi (4), Agenţia poate solicita orice alte documente pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenţei.

(7)   Licenţa individuală de export sau exportatorul poate face obiectul unor condiţii speciale, impuse de Agenţie, specificate în licenţa emisă.

(8)   Prevederile alin. (4) nu se aplică în relaţiile cu statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenţia poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licenţă de export.

Art. 12. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I şi anexa IV partea I la Regulamentul Consiliului, se pot elibera licenţe globale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una ori mai multe ţări determinate. Aceste licenţe se eliberează atunci când relaţiile dintre exportator şi destinatar sunt de categoria:

a)   compania de bază către una sau mai multe sucursale ale aceleiaşi companii;

b)  între un producător şi un distribuitor exclusiv;

c)  în cadrul unui contract comercial care implică un flux comercial regulat între exportator şi utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(2)  Valabilitatea licenţei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de Agenţie pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată Agenţiei cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(3)   Licenţa globală de export poate fi eliberată numai solicitanţilor cu experienţă suficientă în domeniul controlului exporturilor, de minimum 3 ani, şi care au implementat un program intern de control certificat.

(4)  Intr-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte Agenţiei un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licenţei globale de export.

Art. 13. - (1) Licenţele generale de export sunt:

a)  licenţă generală naţională de export;

b)  licenţă generală comunitară de export.

(2)   Licenţa generală de export se poate acorda tuturor exportatorilor pentru unul sau mai multe produse cu dublă utilizare către una ori mai multe ţări determinate şi poate fi folosită numai în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate.

(3)   Exportatorul care intenţionează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României, folosind licenţele generale de export, este obligat să se înregistreze la Agenţie înainte de prima utilizare a unei astfel de licenţe.

(4)  Agenţia va înregistra exportatorul în 20 de zile de la data prezentării solicitării în scris.

(5)   Exportatorul va notifica Agenţiei în legătură cu orice schimbări ale informaţiilor din cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile.

(6)   Exportatorul va depune la Agenţie cererea de anulare a înregistrării dacă, pentru o perioadă de un an, nu exportă produse cu dublă utilizare prevăzute în licenţa generală de export aferentă pentru care este înregistrat.

(7)   In situaţia utilizării licenţei generale de export, exportatorul trebuie să specifice numărul licenţei aferente în declaraţia vamală.

(8)   La cererea Agenţiei, exportatorul va transmite informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale de export.

Art. 14. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I şi pentru transferul produselor prevăzute în anexa IV partea I la Regulamentul Consiliului în interiorul Uniunii Europene, poate fi solicitată o licenţă generală naţională de export.

(2) Licenţa generală naţională de export este valabilă până la anularea valabilităţii ei prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3)   Documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licenţa naţională generală de export trebuie să fie însoţite de o declaraţie al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4)  Intr-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte Agenţiei un raport al operaţiunilor de export efectuate conform licenţei generale naţionale de export.

Art. 15. - (1) Agenţia aprobă sau respinge cererile de licenţă după examinarea şi avizarea lor de către Consiliul pentru avizare.

(2) Emiterea licenţei privind exportul sau transferul intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul de licenţă a unei autorizaţii eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Art. 16. - (1) Este interzisă orice asistenţă tehnică legată de dezvoltarea, fabricarea, vânzarea, întreţinerea, identificarea sau proliferarea de arme chimice, biologice ori nucleare sau de dispozitive explozive nucleare şi rachete capabile să le transporte, conform art. 2 şi 5 din acţiunea comună.

(2)  Asistenţa tehnică este interzisă, chiar dacă nu este legată de o anumită utilizare finală militară prevăzută la alin. (1), însă are drept destinaţie o ţară pentru care se pot aplica prevederile art. 3 din acţiunea comună.

(3)  Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă:

a)  asistenţa tehnică se efectuează în oricare dintre ţările menţionate în anexa II la Regulamentul Consiliului;

b)  asistenţa tehnică este folosită în domeniul public sau în cercetarea ştiinţifică fundamentală specificată de regimurile internaţionale de control al exporturilor, organizaţii şi acorduri;

c)   asistenţa tehnică este transmisă verbal şi nu se referă la produsul controlat de unul sau mai multe regimuri internaţionale de control al exporturilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Eliberarea certificatului internaţional de import şi a certificatului de control al livrării

Art. 17. - (1) Agenţia eliberează certificatul internaţional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente, emise ori certificate în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în relaţiile cu statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenţia poate solicita declarantului alte documente justificative.

Art. 18. - (1) Certificatul internaţional de import se emite de Agenţie în termen de 10 zile de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete, poate fi utilizat de autorităţile ţării exportatoare în procedurile premergătoare exportului, în folosul persoanei specificate, şi nu poate fi transferat altei persoane.

(2) Solicitantul va notifica Agenţiei cu privire la orice modificări privind datele cuprinse în certificatul internaţional de import, declaraţia utilizatorului final şi certificatul de control al livrării, într-un interval de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. Dacă datele conţinute în documente sunt în curs de a fi schimbate sau au fost schimbate, Agenţia este îndreptăţită să retragă certificatul.

Art. 19. - In cazul în care controlul vamal al produselor pentru care Agenţia a eliberat un certificat internaţional de import se face în unul dintre birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea căreia s-a eliberat certificatul internaţional de import va notifica Agenţiei sosirea produselor pe teritoriul României, în termen de 20 de zile de la data declaraţiei de punere în liberă circulaţie.

Art. 20. - (1) Emiterea certificatului internaţional de import poate fi refuzată sau certificatul internaţional de import poate fi retras în situaţiile în care:

a)   solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final local acţionează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului;

b)     emiterea certificatului ar încălca obligaţiile internaţionale ale României şi ar pune în pericol îndeplinirea unor astfel de obligaţii;

c)   comercializarea produselor ar încălca interesele de securitate naţională ale României;

d)   solicitantul a prezentat date şi informaţii incorecte;

e)   solicitantul nu respectă condiţiile iniţiale înscrise în certificat.

(2)  Eliberarea certificatului internaţional de import pentru produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul certificatului internaţional de import a unei autorizaţii eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

(3)   Eliberarea certificatului de control al livrării poate fi refuzată în situaţia în care verificările efectuate de Agenţie dovedesc neconcordanţa cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.

(4)   Agenţia emite certificatul de control al livrării în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii comune

Art. 21. - (1) Agenţia înfiinţează şi gestionează registrul care cuprinde date privind licenţele emise şi companiile beneficiare.

(2) Agenţia stabileşte prin ordin al preşedintelui modul de înregistrare a licenţelor emise.

Art. 22. - (1) Titularii licenţelor sunt obligaţi să declare Agenţiei orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în licenţe, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor cu dublă utilizare respective.

(2) In cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este anulată prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris şi este însoţită, după caz, de o nouă cerere de licenţă.

(3) In documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul român are obligaţia să înscrie următorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare". In acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi note de expediţie.

Art. 23. - Licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate.

Art. 24. - Formularele pentru certificate, licenţe şi alte documente, pe care Agenţia le eliberează în vederea aprobării operaţiunilor desfăşurate cu produse cu dublă utilizare, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - (1) Formalităţile vamale pe care le presupun operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale a Vămilor. Lista birourilor vamale abilitate din statele membre ale Uniunii Europene este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, Seria C, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunica Comisiei Europene lista cu birourile vamale abilitate, prin intermediul Agenţiei.

(2) Exportatorii au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate.

Art. 26. - Respingerea cererii de eliberare a licenţei, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, precum şi neeliberarea licenţei în termenul prevăzut la art. 9 alin. (5) se pot contesta în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Sistemul naţional de control al exporturilor

Art. 27. - In aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, Agenţia coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control comunitar, alcătuit din:

a)  Agenţie;

b)  Consiliul pentru avizare.

Art. 28. - (1) Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizare, precum şi remunerarea membrilor acestuia pentru participarea la şedinţele de lucru se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2)   In componenţa Consiliului pentru avizare intră reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

a)   Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Economiei şi Comerţului, prin structurile specializate;

b)   Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe;

c)   Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

(3)   Consiliul pentru avizare examinează şi avizează cererile de licenţă pentru operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 7 alin. (1).

Art. 29. - (1) Agenţia îşi exercită atribuţiile de control prin corpul de control sau specialişti atestaţi de aceasta.

(2)   Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile corpului de control al Agenţiei se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3)   Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, în vederea clasificării ca produse cu dublă utilizare, se suportă financiar de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare. In situaţii deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securităţii naţionale, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul Agenţiei.

(4)  In exercitarea atribuţiilor sale de control, corpul de control al Agenţiei are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare.

(5)   Exportatorii sunt obligaţi să transmită, la cererea Agenţiei, la termenele stabilite, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare, precum şi pentru a stabili dacă produsele care fac obiectul exporturilor se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(6)   Producătorii de produse cu dublă utilizare sunt obligaţi să se înregistreze la Agenţie.

(7)   Corpul de control poate analiza evidenţele privind transferurile externe definitive de produse şi tehnologii, altele decât cele cu dublă utilizare, efectuate de persoana fizică sau juridică controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.

Art. 30. - (1) Exportatorii şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra documentele privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat.

(2) Deţinătorii de licenţe trebuie să ţină registre sau liste detaliate care să cuprindă în special documente comerciale şi informaţii suficiente, conform prevederilor Regulamentului Consiliului.

Art. 31. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de instituţiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.

(2)   Agenţia are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.

(3)   Autorităţile publice abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative sunt obligate să transmită Agenţiei datele obţinute referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)   La solicitarea Agenţiei, autorităţile publice abilitate prevăzute la alin. (3) efectuează verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale.

(5)   La solicitarea Agenţiei, Autoritatea Naţională a Vămilor furnizează datele şi informaţiile pe care le deţine referitoare la operaţiunile vamale cu produse cu dublă utilizare.

(6)   Agenţia participă la schimbul general şi schimbul specific de informaţii din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice cu organizaţiile internaţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum şi cu instituţii ale Uniunii Europene.

(7)  Conform prevederilor legale, Agenţia este abilitată să furnizeze şi să solicite informaţii organizaţiilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (6), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 32. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a)   nerespectarea prevederilor privind furnizarea de informaţii false, incorecte sau incomplete ori tăinuirea de informaţii importante necesare evaluării corecte a unei cereri pentru acordarea unei licenţe sau a unui certificat internaţional de import, precum şi prezentarea de documente false ori corectate fraudulos, pentru obţinerea unei licenţe sau a unui certificat internaţional de import, în măsura în care nu întrunesc elementele unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;

b)   nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei;

c)   lipsa registrelor sau a documentelor comerciale şi a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;

d)   nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi ale art. 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 iei;

e)   nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

f)   nerespectarea prevederilor art. 23 şi ale art. 25 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;

g)   nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (5) şi (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 15.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

i) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale şi a datelor referitoare la transferul ori la punerea în liberă circulaţie de produse cu dublă utilizare pentru care declarantul a primit certificat internaţional de import constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;

j) nerespectarea obligaţiilor exportatorilor care deţin licenţă generală de export sau licenţă globală de export privind înregistrarea şi raportările ulterioare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei.

(2)   Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din contravenţii pot fi confiscate în condiţiile legii.

(3)   Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei.

Art. 33. - Contravenţiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 34. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) şi (6) şi ale art. 16 alin. (1) şi (2), în măsura în care nu este considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei, precum şi cu anularea, suspendarea sau retragerea licenţelor eliberate, după caz.

(2) Condiţiile de anulare, suspendare sau retragere a licenţelor se stabilesc prin norme metodologice aprobate conform art. 37 alin. (1).

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 35. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 36. - Licenţele eliberate de Agenţie anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la data expirării sau anulării valabilităţii acestora.

Art. 37. - (1) In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 983/2005 pentru aprobarea listelor produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la export şi la import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 15 septembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

ANEXĂ

Declaraţia care trebuie să apară pe documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare care au fost exportate în baza licenţei naţionale generale de export [art. 14 alin. (3)]:

„Exportul acestor produse se bazează pe licenţa naţională generală de export, care va fi folosită exclusiv pentru următoarele operaţiuni desemnate: ........................................................................................................................................................................ .............................................................

Aceste produse nu vor fi expediate în baza altor operaţiuni specificate, fără a avea aprobarea prealabilă a autorităţii competente române, şi pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naţionale ale ţării de destinaţie."

Data ...........................                                        ........................................


SmartCity5

COMENTARII la OUG 129/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 129 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu