Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 119 din 23 decembrie 2010

privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 30 decembrie 2010Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, al transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009 şi intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,

în scopul îmbunătăţirii regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi pentru îndeplinirea standardelor stabilite prin Rezoluţia 1540 a Consiliului de Securitate al ONU din 28 aprilie 2004 şi prin rezoluţiile subsecvente acesteia,

considerând că adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra tranzitului de produse cu dublă utilizare necomunitare, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea, diseminarea armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor lor purtătoare sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări finale militare, precum şi introducerea unor sancţiuni pentru încălcarea prevederilor revizuite,

având în vedere faptul că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă va afecta în mod semnificativ controlul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, iar în situaţia constatării de către Curtea Europeană de Justiţie a neîndeplinirii de către un stat membru a obligaţiilor ce îi revin putându-se aplica sancţiuni pecuniare sub forma unor sume forfetare sau a unei amenzi,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum şi măsurile necesare în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum şi respectarea Acţiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenţei tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumită în continuare Acţiune comună.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte:

a) drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice române ori rezidente în România care derulează operaţiuni cu produse cu dublă utilizare şi asistenţă tehnică ce vizează anumite utilizări finale militare;

b) componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;

c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislaţiei în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului, inclusiv sancţiunile pentru nerespectarea acestora.

Art. 3. -In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) produse cu dublă utilizare, operaţiune de export, exportator, declaraţie de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizaţie individuală de export, autorizaţie globală de export, autorizaţie generală naţională de export, autorizaţie generală comunitară de export, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dublă utilizare necomunitare, utilizare finală militară, declaraţia destinatarului final, transfer-definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului Consiliului;

b) destinatar - orice persoană către care se expediază produsele cu dublă utilizare;

c) destinatar final - orice persoană care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunilor supuse controlului;

d) utilizare finală - scopul exact în care vor fi utilizate produsele;

e) destinaţie finală - locul de utilizare finală a produselor;

f) ţară terţă - orice ţară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;

g) asistenţă tehnică - operaţiune, astfel cum este definită la art. 1 lit. a) şi b) din Acţiunea comună;

h) regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - conform definiţiei din art. 1 lit. c) din Acţiunea comună.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX, este autoritatea naţională în domeniul controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 5. - (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu Regulamentul Consiliului următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare:

a) exportul, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de produse software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene;

b) transferul intracomunitar;

c) serviciile de intermediere;

d) tranzitul;

e) asistenţa tehnică.

(2) Se supun regimului de control destinaţia şi utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la alin. (1).

(3) Se supun regimului de control sursele potenţiale de export ale produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere.

Art. 6. - Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului.

Art. 7. - (1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi operaţiunile cu produse cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului, în situaţiile prevăzute la art. 4 şi 8 din Regulamentul Consiliului.

(2) Operaţiunile cu aceste produse se supun regimului de control prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) se realizează ţinând seama de:

a) obligaţiile ce decurg din sancţiunile impuse de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, deciziile adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comună şi modalităţile de punere în aplicare a acestora, regulamentele Uniunii Europene, deciziile OSCE, cu derogările prevăzute potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;

b) considerente de politică externă şi securitate naţională;

c) existenţa unor informaţii întemeiate potrivit cărora operaţiunile cu produse cu dublă utilizare menţionate la art. 5 alin. (1) ar putea fi legate de activităţi teroriste, de ameninţare a securităţii publice, a siguranţei naţionale şi de încălcare a drepturilor omului;

d) obiectivul neproliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor purtătoare de asemenea arme;

e) principiul cooperării cu statele care promovează o politică de neproliferare similară.

CAPITOLUL III

Autorizarea prin licenţă

SECŢIUNEA 1

Autorizarea prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare

Art. 9. - (1) Operaţiunile cu produse cu dublă utilizare se supun autorizării prin eliberarea de licenţe. In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul licenţă este identic, ca definiţie, cu termenul autorizaţie, utilizat în Regulamentul Consiliului.

(2) Tipurile de licenţe care se emit de către ANCEX pentru operaţiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

a) licenţă individuală de export;

b) licenţă globală de export;

c) licenţă generală naţională de export;

d) licenţă pentru serviciile de intermediere;

e) licenţă pentru tranzit.

(3) Cererile pentru licenţele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d) şi e) se transmit la ANCEX pe modelele de formulare publicate în anexele IIIa şi IIIb la Regulamentul Consiliului, completate în totalitate şi semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate.

(4) ANCEX soluţionează cererile de licenţă în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete necesare.

(5) Cererile pentru licenţe se aprobă sau se resping prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(6) Ministrul afacerilor externe poate delega competenţa de emitere a ordinului privind eliberarea sau respingerea unei licenţe.

(7) Licenţele generale naţionale de export pot fi folosite de către toţi exportatorii stabiliţi sau care au reşedinţa în România, în condiţiile menţionate în licenţă.

(8) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinaţiile şi în condiţiile menţionate în anexa II la Regulamentul Consiliului, exportatorii pot beneficia de licenţa generală comunitară de export nr. EU001.

Art. 10. - (1) Operaţiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului şi asistenţa tehnică se efectuează în baza licenţelor individuale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile specificate.

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licenţă individuală de export, se utilizează formularul din anexa lila la Regulamentul Consiliului.

(3) Valabilitatea licenţei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(4) Autorizarea prin licenţă a operaţiunii de export este condiţionată de prezentarea unei declaraţii de utilizare finală, a altor documente justificative sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală.

(5) Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă la ANCEX în original sau copie certificată, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării.

(6) Licenţele individuale de export pot face obiectul unor condiţii speciale, impuse de către ANCEX, specificate în licenţa emisă.

(7) ANCEX poate cere solicitantului de licenţă alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenţei.

Art. 11. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se pot elibera licenţe globale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dublă utilizare specificate.

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licenţă globală de export se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului.

(3) Exportatorii pot beneficia de licenţe globale în condiţiile în care au implementat un sistem de administrare şi de control intern pentru transferul produselor, denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de către ANCEX.

(4) Valabilitatea licenţei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenţei poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(5) Intr-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte la ANCEX un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licenţei globale de export.

Art. 12. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului cu excepţia produselor menţionate în partea a 2-a a anexei II la Regulamentul Consiliului şi pentru transferul produselor prevăzute în partea I a anexei IV la Regulamentul Consiliului, poate fi solicitată o licenţă generală naţională de export.

(2) Exportatorul care intenţionează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României folosind licenţele generale naţionale de export este obligat să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a unei astfel de licenţe.

(3) ANCEX înregistrează exportatorul în termen de 10 zile de la data prezentării solicitării în scris, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul Consiliului.

(4) Exportatorul indică în declaraţia vamală faptul că utilizează licenţa generală naţională înscriind numărul licenţei în rubrica 44 a acestui document.

(5) Exportatorul care utilizează licenţa generală naţională de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(6) La cererea ANCEX, exportatorul transmite informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale naţionale de export.

(7) Licenţele generale naţionale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa IIIc la Regulamentul Consiliului, prin ordin al ministrului afacerilor externe, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licenţa generală naţională de export trebuie să fie însoţite de o declaraţie a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(9) Intr-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte ANCEX un raport al operaţiunilor de export efectuate conform licenţei generale naţionale de export.

(10) Licenţa generală naţională de export produce efecte până la încetarea valabilităţii acesteia prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) Exportatorul care utilizează licenţa generală comunitară are obligaţia să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a acesteia, iar ANCEX va notifica exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

(2) Exportatorul care utilizează licenţa generală comunitară de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

Art. 14. - (1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se efectuează în baza licenţei pentru servicii de intermediere, dacă solicitantul a fost informat de către ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Consiliului.

(2) Prevederile alin. (1) se extind şi pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Consiliului.

(3) Este necesară o licenţă pentru servicii de intermediere şi pentru situaţia în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.

(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor.

Art. 15. - (1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se poate impune obligaţia obţinerii unei licenţe dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.

(2) Prevederile alin. (1) se extind şi pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului.

(3) In situaţia în care se impune obligaţia obţinerii unei licenţe pentru tranzitul produselor menţionate la alin. (1) şi (2), cererea de licenţă pentru tranzitul acestor produse se poate face, dacă exportatorul nu este rezident în România, de către orice agent împuternicit din România al acestuia implicat în tranzitul respectiv.

Art. 16. - (1) ANCEX aprobă sau refuză eliberarea unei licenţe după examinarea cererilor respective de către Consiliul pentru avizare.

(2) Emiterea licenţei privind exportul sau transferul intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul de licenţă a unei autorizaţii de export ori transfer, după caz, eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Art. 17. - (1) Este supusă controlului, prin procedura de autorizare prin licenţă, orice asistenţă tehnică acordată în afara Uniunii Europene de către o persoană fizică sau juridică stabilită în România şi care este destinată ori pentru care cel care o acordă are motive să suspecteze că este destinată să contribuie la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau proliferarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a dispozitivelor explozive nucleare şi vectorilor purtători de asemenea arme.

(2) Asistenţa tehnică este supusă controlului prin procedura de autorizare prin licenţă şi în cazul în care ea se referă la utilizări finale militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi este acordată în ţări de destinaţie care fac obiectul unui regim de embargo privind transferurile de arme, impus de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă:

a) asistenţa tehnică este acordată în oricare dintre ţările menţionate în partea a 3-a a anexei II la Regulamentul Consiliului;

b) asistenţa tehnică ia forma unui transfer de informaţii care sunt „de domeniul public" sau care reprezintă „cercetare ştiinţifică de bază", în conformitate cu definiţiile acestora în cadrul aranjamentelor, regimurilor şi tratatelor internaţionale de control al exporturilor; sau

c) asistenţa tehnică este transmisă oral şi nu vizează elemente care intră sub incidenţa unuia sau mai multor aranjamente, regimuri şi tratate internaţionale de control al exporturilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Eliberarea certificatului internaţional de import şi a certificatului de control al livrării

Art. 18. - (1) ANCEX eliberează certificatul internaţional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente, emise ori certificate în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în relaţiile cu statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, ANCEX poate solicita declarantului alte documente justificative.

Art. 19. - (1) Certificatul internaţional de import se emite de către ANCEX în termen de 10 zile de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete, poate fi utilizat de autorităţile ţării exportatoare în procedurile premergătoare exportului, în folosul persoanei specificate, şi nu poate fi transferat altei persoane.

(2) Solicitantul va notifica ANCEX cu privire la orice modificări ale datelor cuprinse în certificatul internaţional de import, declaraţia utilizatorului final şi certificatul de control al livrării, într-un interval de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. Dacă datele conţinute în documente sunt în curs de a fi schimbate sau au fost schimbate, ANCEX este îndreptăţit să retragă certificatul.

Art. 20. -In cazul în care importul produselor pentru care ANCEX a eliberat un certificat internaţional de import se face în unul dintre birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea căreia s-a eliberat certificatul internaţional de import va notifica ANCEX cu privire la sosirea produselor pe teritoriul României, în termen de 20 de zile de la efectuarea operaţiunii.

Art. 21. - (1) Emiterea certificatului internaţional de import poate fi refuzată sau certificatul internaţional de import poate fi retras în situaţiile în care:

a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final acţionează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului;

b) emiterea certificatului ar încălca obligaţiile internaţionale ale României şi ar pune în pericol îndeplinirea unor astfel de obligaţii;

c) comercializarea produselor ar încălca interesele de securitate naţională ale României;

d) solicitantul a prezentat date şi informaţii incorecte, neconforme cu realitatea sau incomplete.

(2) Eliberarea certificatului internaţional de import pentru produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul certificatului internaţional de import a unei autorizaţii de import eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

(3) Eliberarea certificatului de control al livrării poate fi refuzată în situaţia în care verificările efectuate de ANCEX dovedesc neconcordanţa cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.

(4) ANCEX emite certificatul de control al livrării în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii comune

Art. 22. - Eliberarea documentelor de export pentru substanţele înscrise în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, republicată, către statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora nu este condiţionată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau certificat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exporturilor ori a unui document echivalent.

Art. 23. - (1) Titularii sau beneficiarii licenţelor sunt obligaţi să declare la ANCEX orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în licenţe, constatate în documente, precum şi la predarea ori preluarea produselor cu dublă utilizare respective.

(2) In cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este revocată prin ordin al ministrului afacerilor externe. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris şi este însoţită, după caz, de o nouă cerere de licenţă.

(3) Ministrul afacerilor externe poate delega competenţa de emitere a ordinului de revocare a unei licenţe.

(4) In documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul are obligaţia să înscrie următorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare." In acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi documente de expediţie.

Art. 24. - Licenţele pot fi utilizate numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate.

Art. 25. - Formularele pentru certificate, licenţe şi alte documente, pe care ANCEX le eliberează în vederea aprobării operaţiunilor desfăşurate cu produse cu dublă utilizare, se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - ANCEX ţine evidenţa licenţelor emise şi a companiilor beneficiare.

Art. 27. - (1) Formalităţile vamale pe care le presupun operaţiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunica Comisiei Europene lista birourilor vamale abilitate.

(2) Exportatorii au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate.

Art. 28. - Respingerea cererii de eliberare a licenţei şi neeliberarea licenţei în termenul prevăzut la art. 9 alin. (4) se pot contesta în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Sistemul naţional de control al exporturilor

Art. 29. -In aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control comunitar, alcătuit din:

a) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX;

b) Consiliul pentru avizare.

Art. 30. - (1) Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) In componenţa Consiliului pentru avizare intră reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

a) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin structurile specializate;

b) Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe;

c) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

(3) Preşedinţia Consiliului pentru avizare este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Secretariatul Consiliului pentru avizare este asigurat de către ANCEX.

(5) Consiliul pentru avizare examinează şi avizează cererile de licenţă pentru operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 31. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, îşi exercită atribuţiile de control prin corpul de control alcătuit din specialişti proprii sau specialişti desemnaţi de aceasta.

(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile corpului de control al ANCEX se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Ministrul afacerilor externe poate delega competenţa de emitere a ordinului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile corpului de control al ANCEX.

(4) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, în vederea clasificării ca produse cu dublă utilizare, se suportă financiar de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare. In situaţii legate de fapte care pot aduce atingere securităţii naţionale, când exportatorii produselor cu dublă utilizare nu sunt persoane juridice române sau persoane fizice străine cu rezidenţă în România, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul Ministerul Afacerilor Externe.

(5) In exercitarea atribuţiilor sale de control, corpul de control al ANCEX are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii referitoare la operaţiunile cu produse supuse controlului destinaţiei şi utilizării finale.

(6) Exportatorii sunt obligaţi să transmită, la cererea ANCEX, la termenele stabilite, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acestuia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare, precum şi pentru a stabili dacă produsele care fac obiectul exporturilor se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(7) Corpul de control poate analiza evidenţele privind transferurile externe definitive de produse şi tehnologii, altele decât cele cu dublă utilizare, efectuate de persoana fizică sau juridică controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.

Art. 32. - (1) Exportatorii şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra documentele privind derularea operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control timp de 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operaţiuni.

(2) Utilizatorii de licenţe trebuie să ţină registre sau liste detaliate care să cuprindă documentele comerciale şi informaţiile relevante pentru operaţiunile efectuate, conform prevederilor Regulamentului Consiliului.

(3) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) sunt obligate să notifice ANCEX cu privire la aceste activităţi.

Art. 33. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ANCEX este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de instituţiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.

(2) ANCEX are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse cu dublă utilizare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.

(3) Autorităţile publice abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative sunt obligate să transmită ANCEX datele obţinute referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) La solicitarea ANCEX, autorităţile publice abilitate prevăzute la alin. (3) efectuează verificări specifice şi îl informează în vederea aplicării măsurilor legale.

(5) La solicitarea ANCEX, Autoritatea Naţională a Vămilor furnizează datele şi informaţiile pe care le deţine referitoare la operaţiunile vamale cu produse cu dublă utilizare.

(6) ANCEX poate decide, cu avizul Consiliului pentru avizare, interzicerea tranzitului sau impunerea obligaţiei de obţinere a unei licenţe pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare necomunitare cuprinse în anexa I la Regulamentul Consiliului, dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unor utilizări prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Consiliului, şi interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului pentru utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Consiliului, în baza informaţiilor întemeiate, referitoare la utilizarea finală şi utilizatorul final, pe care le pun la dispoziţie instituţiile care desfăşoară activităţi informative, alte autorităţi naţionale sau ale altor state.

(7) ANCEX participă la schimbul general şi schimbul specific de informaţii din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe cu organizaţiile internaţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum şi cu instituţii ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 34. - Exportul, reexportul, alte operaţiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv sau suspensiv în afara teritoriului vamal al României şi tranzitul internaţional pe teritoriul vamal al României de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, precum şi operaţiunile de intermediere cu aceste produse, efectuate fără licenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 35. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor pentru acordarea licenţei sau a certificatului internaţional de import ori a unui document echivalent, prin prezentarea de date incomplete, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), cu amendă de la 13.000 lei la 15.000 lei;

c) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale şi a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare autorizate prin licenţă ori punerea în liberă circulaţie de produse cu dublă utilizare pentru care declarantul a primit certificat internaţional de import sau alt document echivalent, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2), dacă fapta nu constituie infracţiune, cu amendă de la 18.000 lei la 25.000 lei, precum şi cu anularea, suspendarea sau retragerea licenţelor eliberate, după caz;

e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) şi ale art. 20, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (4), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 24 de către titularii şi beneficiarii licenţei, cu amendă de 10.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

k) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

l) nerespectarea obligaţiilor exportatorilor care beneficiază de licenţă generală comunitară de export, licenţă generală naţională de export sau ale titularilor licenţelor globale de export privind raportările şi notificările ulterioare, cu amendă de la 16.000 lei la 25.000 lei.

(2) Constatarea faptelor de încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi aplicarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul ANCEX.

(3) Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din activităţi contravenţionale pot fi confiscate în condiţiile legii.

Art. 36. - Contravenţiilor prevăzute la art. 34 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 37. - (1) Licenţele emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi anulate, suspendate, revocate sau retrase în condiţiile legii.

(2) Condiţiile de anulare, suspendare, revocare sau retragere a licenţelor se stabilesc prin norme de aplicare aprobate conform art. 39 alin. (1).

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 38. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. - (1) In termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANCEX va elabora norme de aplicare a acesteia.

(2) Normele de aplicare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007, cu modificările ulterioare.

(2) Până la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 30 alin. (1), Consiliul pentru avizare îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 2.429/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare.

(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Viorel Voinescu

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Vajda Borbala

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXĂ

DECLARAŢIA

care trebuie anexată documentelor de transport ce însoţesc produsele cu dublă utilizare care au fost exportate în baza licenţei generale naţionale de export

„Exportul acestor produse se bazează pe licenţa generală naţională de export, care va fi folosită exclusiv pentru următoarele operaţiuni desemnate:....................................................................

Aceste produse nu vor fi expediate în baza altor operaţiuni specificate, fără a avea aprobarea prealabilă a autorităţii competente române, şi pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naţionale ale ţării de destinaţie."

Data..........................

Semnătura.......................................


SmartCity5

COMENTARII la OUG 119/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 119 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu