Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. P 2145 din 28 mai 1996

privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995

ACT EMIS DE: FONDUL PROPRIETATII DE STAT Nr. P 2.145 din 28 mai 1996


SmartCity3

              MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI Nr. 86484 din 22 mai 1996
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 169 din 30 iulie 1996

    In baza prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A. si infiintarea unor societati comerciale pe actiuni cu capital de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Romcereal", se emit urmatoarele norme privind reevaluarea imobilizarilor corporale in curs (obiective de investitii neterminate) si modificarea capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni prevazute in anexele nr. 2 si 7 la hotarare:
    1. Prin operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale in curs (obiective de investitii neterminate) preluate de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. de catre societatile comerciale pe actiuni, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, se realizeaza actualizarea capitalului social al acestor societati comerciale la data de 30 iunie 1995.
    2. Sunt supuse actiunii de reevaluare imobilizarile corporale in curs, cuprinse in capitalul social prevazut in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, preluate de catre societatile comerciale respective pe baza de protocol de predare-primire.
    3. Reevaluarea imobilizarilor corporale in curs se face pentru fiecare obiectiv in parte, avandu-se in vedere datele inregistrate in contabilitate in contul 231 "Imobilizari corporale in curs" pe baza documentelor justificative, in perioadele prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Valoarea imobilizarilor corporale in curs, executate pana la data de 31 martie 1992, reevaluata conform Hotararii Guvernului nr. 26/1992, si care face obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995 se actualizeaza in preturi la data de 30 iunie 1995, utilizand coeficientii de actualizare din coloana nr. 3 a anexei nr. 1 la prezentele norme.
    Pentru reevaluarea imobilizarilor corporale in curs, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995, executate in perioada 31 martie 1992 - 30 iunie 1995, se vor utiliza coeficientii de actualizare prevazuti in coloanele nr. 4-12 din anexa nr. 1 la norme.
    4. Coeficientii de actualizare in preturile din luna iunie 1995 pentru imobilizarile corporale in curs sunt cei prevazuti in anexa nr. 1 si au fost avizati de Consiliul tehnico-stiintific al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sub nr. 19 din 8 martie 1996.
    5. Incadrarea pe grupe de lucrari a imobilizarilor corporale in curs, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995, se face astfel:
    a) silozurile, uscatoarele, magaziile, depozitele, patulele, soproanele, alte constructii asimilate, precum si utilajele si mecanizarea aferenta acestora fac parte din grupa "Constructii speciale pentru depozitare" prevazute la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, cod 25;
    b) amenajari cheiuri, cai ferate, drumuri de acces, puncte de incarcare in nave si alte lucrari asimilate acestora se incadreaza la nr. crt. 2 din anexa nr. 1 "Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii", cod 24;
    c) orice alte lucrari ce se regasesc in imobilizarile corporale in curs, preluate conform art 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, se vor incadra la grupa "Constructii speciale agricole" prevazute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, cod 22;
    d) lucrarile de genul instalatiilor interioare, al dotarilor specifice mecanizarilor se incadreaza in grupa obiectivului pentru care s-au executat sau achizitionat.
    6. Lucrarile de natura reparatiilor, consolidarilor si proiectele de executie sistate, care sunt cuprinse la imobilizari corporale in curs si sunt reflectate in soldul contului 231 "Imobilizari corporale in curs" si au fost preluate de societatile comerciale, conform art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, nu vor fi supuse actiunii de reevaluare, potrivit prevederilor prezentelor norme.
    7. Operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale in curs, preluate de societatile comerciale conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995, va fi efectuata de o comisie de reevaluare, formata din specialisti numiti de directorul general sau managerul societatii comerciale.
    Rezultatul reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, preluate pe baza de protocol incheiat intre societatile comerciale si Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., va fi cuprins intr-o situatie centralizatoare, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Totalul coloanei nr. 3 din anexa nr. 2, respectiv "Valoarea din contabilitate la data de 30 iunie 1995 a imobilizarilor corporale in curs preluate conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995" trebuie sa corespunda cu valoarea imobilizarilor corporale executate pana la data de 30 iunie 1995, preluate pe baza de protocol.
    Deci in coloana nr. 3 din anexa nr. 2 vor fi cuprinse toate imobilizarile corporale, inclusiv cele care nu se reevalueaza potrivit prezentelor norme.
    8. Contravaloarea lucrarilor executate la imobilizarile corporale in curs in perioada de la 30 iunie 1995 pana la data incheierii protocolului de predare - preluare va majora capitalul social al societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995.
    9. Modul de efectuare a reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, conform prezentelor norme, precum si operatiunile privind stabilirea capitalului social al societatilor comerciale vor fi verificate de catre comisiile de cenzori.
    10. Diferentele rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, respectiv totalul coloanei nr. 4 din anexa nr. 2, vor majora capitalul social al societatilor comerciale, asa cum prevede art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995.
    Diferentele din reevaluare se vor inregistra in contabilitate astfel:
    231 "Imobilizari corporale in curs" = 1012 "Capital subscris varsat".
    11. Operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale in curs, potrivit prevederilor prezentelor norme, se va incheia in termen de 5 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Conducerea societatii comerciale, consiliul de administratie si comisia de cenzori de la societatile comerciale prevazute in anexele nr. 2 si 7 la Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995 raspund, potrivit legii, de legalitatea si corectitudinea efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, preluate prin protocol.
    12. Capitalul social modificat potrivit prezentelor norme trebuie sa fie divizibil cu suma de 25.000 lei, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni. Diferentele rezultate se vor reflecta intr-un analitic distinct al contului 118 "Alte fonduri".
    13. Societatile comerciale vor inregistra la Registrul comertului diferentele de capital social rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale in curs, aprobate de adunarile generale ale actionarilor.
    De asemenea, vor fi transmise Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private sumele aferente acestora din capitalul social, potrivit cotelor prevazute de lege.
    14. Exemplul de calcul al valorii actualizate in preturi iunie 1995 a unui obiectiv de investitii in curs de executie este redat in anexa nr. 3.
    15. Fondul Proprietatii de Stat si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vor urmari si vor verifica modul de aplicare a prezentelor norme.

               Ministrul agriculturii
               si alimentatiei,
               Valeriu Tabara

               Presedintele Fondului
               Proprietatii de Stat,
               Emil Dima


    ANEXA 1

                      COEFICIENTII
de actualizare a imobilizarilor corporale in curs preluate de societatile comerciale conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995 la 30 iunie 1995
--------------------------------------------------------------------------------
                       Executat              Executate in perioada
                       la 31.03   ----------------------------------------------
          Grupa sau             31.03 1.01 11.11 31.03 31.07 30.09 31.10  Trim.
Nr. Codul subgrupa de Reevaluat 1992  1993 1993  1994  1994  1994  1994  -------
crt.      obiective de  conform                                          I   II
          constructii Hotararii 1.01 1.11 31.03 31.07 30.09 31.10 31.12 '95 '95
                     Guvernului 1993 1993  1994  1994  1994  1994  1994
                     nr. 26/1992
--------------------------------------------------------------------------------
 0    1      2         3         4     5     6    7      8     9   10   11   12
--------------------------------------------------------------------------------
1. 22 Constructii
      speciale
      agricole      12,76     7,97  3,56   2,18  1,71  1,63  1,53  1,47 1,17  1
2. 24 Constructii
      speciale
      pentru
     transporturi
          si
    telecomunicatii 14,89     9,13  3,92   2,45  1,75  1,68  1,59  1,50 1,17  1 3.25 Constructii
     pentru
     depozitare     12,16     7,55  3,46   2,14  1,64  1,57  1,52  1,46 1,17  1
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    SOCIETATEA COMERCIALA
    ......................

                        SITUATIA
diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale in curs
preluate de societatile comerciale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995
                                                                     - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
                                                 Valoarea din
                                                 contabilitate
                            Valoarea actualizata la 30 iunie 1995    Diferente
Nr. Denumirea obiectivului  la 30 iunie 1995     a imobilizarilor       din
crt. de investitii in curs  stabilita conform    corporale in curs  reevaluare
                          normelor de reevaluare preluate conform    (col. 2 -
                                                 Hotararii Guvernului  col. 3)
                                                 nr. 1.054/1995
--------------------------------------------------------------------------------
 0           1                     2                      3               4
--------------------------------------------------------------------------------
  ..............
  ...............
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:
--------------------------------------------------------------------------------

     Conducerea societatii comerciale,            Comisia de reevaluare,


                                     Verificat
                               Comisia de cenzori,    ANEXA 3

                   EXEMPLU DE CALCUL

    1. Denumirea obiectivului de investitii in curs de executie preluat conform Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995: Siloz cereale 33.000 tone, cod grupa 25 (nr. crt. 3 din anexa nr. 1).
    2. Data inceperii lucrarilor: 1986.
    3. Valoarea inregistrata in fiecare perioada conform situatiilor de lucrari si evidentei contabile.
--------------------------------------------------------------------------------
                                       Valoarea    Coeficientului   Valoarea
                                        din       (din anexa nr. 1  actualizata
           Perioada                contabilitate      la norme)    (col. 2 x
                                     - lei -                        col. 3)
                                                                     - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
             1                          2                3               4
--------------------------------------------------------------------------------
 - Executat pana la 31 martie 1992,
   reevaluat conform Hotararii
   Guvernului nr. 26/1992          10.000.000          12,16        121.600.000
 - Executat 1 ianuarie 1993
   noiembrie 1993                   1.000.000           3,46          3.460.000
 - Executat 30 septembrie 1994
   31 octombrie 1994                1.000.000           1,52          1.520.000
 - Executat trim. I 1995            1.000.000           1,17          1.170.000
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   TOTAL:           127.750.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Valoarea actualizata a obiectivului de investitii la data de 30 iunie 1995 este de 127.750.000 lei, valoare ce va fi trecuta in col. 2 din anexa nr. 2.
SmartCity5

COMENTARII la Norma 2145/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2145 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu