Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Metodologica la Hotararea 682 din 06.07.2011

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 08 iulie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, cu garantarea creditului de către stat, ce vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (I.M.M.-uri) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare M.E.C.M.A., prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., şi Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiile de credit finanţatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei convenţii de colaborare. Capitolul IIBugetul şi durata programului

2011 2012 2013
Bugetul total maxim al subvenţiei - mii lei 24.000 70.000 71.000
Număr estimat de beneficiari - I.M.M. 4.000 12.000 12.000

b)plafonul garanţiilor ce pot fi acordate în anul 2011 este de 400.000 mii lei. (2) Subvenţiile se acordă în limita bugetului anual alocat. De la data epuizării bugetului anual alocat nu se mai acordă facilităţi în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari. Capitolul IIIDescrierea liniei de credit şi a garanţiei Articolul 3(1) Tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau în mod fracţionat, în funcţie de necesităţile de finanţare a activităţii beneficiarului programului, la solicitarea scrisă a acestuia transmisă instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit se utilizează pentru cheltuielile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. (2) Dacă beneficiarul programului înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, prima tragere va fi efectuată pentru stingerea integrală a acestor datorii. Articolul 4(1) Valoarea liniei de credit va fi stabilită de instituţia de credit finanţatoare în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de creditare, cu încadrarea în condiţiile programului.(2) Valoarea liniei de credit nu trebuie să depăşească 30% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni, în situaţia în care beneficiarul programului are în derulare şi alte facilităţi de credit pe termen scurt.(3) Dacă beneficiarul programului nu are în derulare alte facilităţi de credit pe termen scurt, valoarea maximă a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni. Capitolul IVCriterii de eligibilitate Articolul 5(1) I.M.M. este eligibilă în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplineşte cumulativ criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011.(2) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi în cazul în care din verificarea în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.) rezultă existenţa unui credit restant, iar beneficiarul programului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanţa.(3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi în cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, cu justificarea corespunzătoare, acceptată de instituţia de credit finanţatoare. Articolul 6Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi din sectorul/domeniul: a)intermedieri financiare şi asigurări: 1. 641 - Intermediere monetară; 2. 642 - Activităţi ale holdingurilor; 3. 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare; 4. 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii; 5. 651 - Activităţi de asigurări; 6. 652 - Activităţi de reasigurare; 7. 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale); 8. 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii; 9. 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii; 10. 663 - Activităţi de administrare a fondurilor; b)tranzacţii imobiliare:1. 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 2. 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 3. 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract; c)920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; d)producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate); 2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun; 3. 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei; 4. 2051 - Fabricarea explozivilor; 5. 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun; 6. 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun; 7. 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 8. 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat; e)excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv:I. activităţi de pescuit şi acvacultură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură; II. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; III. activităţi de procesare şi marketing al produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri: 1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi; 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri); IV. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; V. ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate; VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE); VII. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost. Capitolul VRegula de cumul Articolul 7(1) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce A.I.P.P.I.M.M. a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a I.M.M. Capitolul VIEtapele implementării programului Etapa I. Etapa înscrierii în program Articolul 8(1) Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru subvenţionarea dobânzii se fac on-line pe siteul www.aippimm.ro(2) Solicitările pentru înscrierea în program vor fi analizate şi selectate în limita bugetului alocat programului, în ordinea înscrierii în acesta.(3) Demararea implementării programului se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării pe site-ul www.aippimm.ro a începerii procesului de înregistrare on-line în program, timp în care se vor desfăşura campanii de informare cu privire la facilităţile acordate în cadrul programului.(4) Înscrierea on-line se desfăşoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat programului.(5) Solicitantul trebuie să completeze on-line formularul de înscriere în program.(6) Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta.(7) A.I.P.P.I.M.M. verifică formularul de înscriere în program şi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), i) şi j), precum şi la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011.(8) În urma verificărilor, A.I.P.P.I.M.M. poate lua decizia de acceptare în program, caz în care transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii. Dacă, prin verificările efectuate, A.I.P.P.I.M.M. constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi ale prezentelor norme metodologice, A.I.P.P.I.M.M. decide respingerea solicitării I.M.M. pentru subvenţionarea dobânzii în cadrul programului. Decizia de respingere cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum şi căile de atac prevăzute de lege. În toate cazurile, decizia se comunică solicitantului în cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuării înregistrării, prevăzut la alin. (6).(9) A.I.P.P.I.M.M. va întocmi listele cu I.M.M.-urile eligibile în program şi le va transmite instituţiei de credit finanţatoare.(10) Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile în program la instituţia de credit se va face continuu până la epuizarea bugetului programului.Etapa II. Contractarea şi garantarea liniei de credit în cadrul programului Articolul 9(1) Lista cu instituţiile de credit partenere care au fost selectate de către A.I.P.P.I.M.M., conform legii, în vederea acordării liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile programului, se publică pe pagina de web a A.I.P.P.I.M.M. şi a F.N.G.C.I.M.M. A.I.P.P.I.M.M. încheie convenţii de colaborare pentru implementarea programului cu instituţiile de credit selectate potrivit prevederilor prezentului alineat.(2) În vederea obţinerii linei de credit cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantată de stat, solicitanţii declaraţi eligibili de către A.I.P.P.I.M.M. se pot prezenta la oricare instituţie de credit din lista prevăzută la alin. (1), cu formularul de înscriere în program semnat şi ştampilat de către beneficiar şi cu notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii în cadrul programului.Etapa III. Etapa acordării garanţiei de stat, după caz Articolul 10Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale: a)este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei; b)este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente; c)este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; d)este directă; e)este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, realizată în termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare; f)acoperă maximum 80% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit; g)valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare. Articolul 11(1) După aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, instituţia de credit finanţatoare, direct sau prin unităţile sale teritoriale, se va adresa, după caz, F.N.G.C.I.M.M. în vederea obţinerii unei garanţii în condiţiile prevăzute în convenţiile de lucru încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituţiile de credit finanţatoare prevăzute la art. 9 alin. (1).(2) În vederea acordării garanţiei, pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit finanţatoare, F.N.G.C.I.M.M. verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 şi ale prezentelor norme metodologice şi efectuează analiza situaţiei economico-financiare a solicitantului în conformitate cu normele proprii. Articolul 12(1) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare, F.N.G.C.I.M.M. semnează şi transmite instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune şi contractul de garanţie reală mobiliară privind constituirea gajului prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011.(2) Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, obligaţiile părţilor, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de risc şi ale comisionului de administrare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.(3) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului român, încheie contracte de fideiusiune cu cel puţin o persoană fizică sau juridică, ce are calitatea de asociat/acţionar/administrator al beneficiarului, respectiv, cu cel puţin o persoană fizică ce organizează activitatea economică a beneficiarului în condiţiile legii. Articolul 13(1) Beneficiarii programului care obţin aprobarea garantării creditului de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, datorează o primă de garantare.(2) Condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului trebuie să se bazeze pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune şi pe autofinanţarea mecanismului de garantare.(3) Prima de garantare plătită de solicitant trebuie să acopere atât riscurile obişnuite ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului. Articolul 14În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit finanţatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere a garanţiei reale mobiliare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Art.15. - Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, sub condiţia plăţii comisionului de risc, şi este valabilă pe durata finanţării, plus încă 75 de zile calendaristice, calculate de la data scadenţei principalului liniei de credit acordate în cadrul programului. Etapa IV. Etapa acordării facilităţilor în cadrul programului Articolul 16(1) După ce beneficiarul face dovada plăţii comisionului de risc în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 12 alin. (1).(2) În vederea constituirii garanţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garanţie reală mobiliară, iar fideiusorul beneficiarului semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1).(3) După semnarea contractelor prevăzute la alin. (1) şi (2), instituţia de credit pune la dispoziţia beneficiarului linia de credit acordată în condiţiile programului.(4) Predarea/primirea unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor de garanţie reală mobiliară se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între instituţia de credit finanţatoare şi F.N.G.C.I.M.M. Articolul 17În cazul beneficiarilor programului care au primit aprobarea creditului şi care nu solicită garanţii din partea F.N.G.C.I.M.M., instituţia de credit va semna cu aceştia contractul de creditare şi contractele de garanţie accesorii creditului, cu respectarea normelor proprii de creditare, şi le va pune la dispoziţie linia de credit acordată în condiţiile programului. Articolul 18În cazul respingerii de către instituţia de credit a solicitării de acordare a unei linii de credit în cadrul programului, solicitantul şi A.I.P.P.I.M.M. vor fi informaţi asupra deciziei de respingere, în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile de la data primirii cererii de solicitare a creditului şi a documentelor solicitate de instituţia de credit finanţatoare. Etapa V. Etapa implementării, monitorizării şi recuperării facilităţilor Articolul 19Beneficiarii programului prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi art. 17 vor deschide un cont curent la instituţia de credit finanţatoare pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi. Articolul 20Beneficiarul creditului va efectua trageri din linia de credit în urma unei solicitări scrise adresate instituţiei de credit finanţatoare, fără să depăşească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Instituţia de credit finanţatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate sumele trase şi nerambursate devin scadente la data expirării valabilităţii liniei de credit. Articolul 21F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit finanţatoare, conform prevederilor contractului de garantare. Articolul 22În cazul în care beneficiarul programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, instituţia de credit poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează de M.F.P. din fondul de risc constituit conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. Recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garanţiilor acordate în cadrul programului se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. Articolul 23(1) Cererea de plată se transmite de către instituţia de credit finanţatoare în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, împreună cu următoarele documente:a)documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului şi fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituţiei de credit finanţatoare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; b)contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c)un exemplar al contractului de garantare, în original; d)copia procesului-verbal de predare/primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune şi a contractului de garanţie reală mobiliară; e)dovada plăţii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f)dovada înscrierii avizului de garanţie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; g)extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferent întregii perioade de derulare a finanţării garantate, din care să reiasă fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; h)notificarea instituţiei de credit finanţatoare către beneficiarul finanţării garantate conform contractului de credit, cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a finanţării garantate, însoţită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului cu cel puţin 15 zile înainte de data declarării exigibilităţii anticipate; i)declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; j)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care sa rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, la aprobarea creditului, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul; k)copia certificată de instituţia de credit finanţatoare a rezultatului consultării Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, la aprobarea creditului; în cazul în care beneficiarul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului din care rezultă justificarea corespunzătoare, acceptată de instituţia de credit finanţatoare; l)copia certificată de instituţia de credit finanţatoare a rezultatului consultării C.R.B., însoţită de documentele care atestă achitarea restanţelor, după caz, documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, la aprobarea creditului. (2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat. Articolul 24(1) În termen de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii de către instituţia de credit finanţatoare a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 23 alin. (1) în perioada de valabilitate a garanţiei, asumării de către instituţia de credit finanţatoare a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, respectării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) şi g) din aceeaşi Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, precum şi în condiţiile achitării primei de garantare.(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzută la art. 23 sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei, neasumării de către instituţia de credit finanţatoare a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, nerespectării de către beneficiar a oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) şi g) din aceeaşi Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, precum şi în condiţiile neachitării primei de garantare.(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit finanţatoare şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării.(5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului.(6) Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituţiei de credit finanţatoare de către M.F.P. de la fondul de risc şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, în condiţiile legii. Articolul 25(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.(2) F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se transmite debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).(3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoţit de copia documentului de identitate al fideiusorului, şi contractul de garanţie reală mobiliară, însoţit de copia avizului de înscriere a contractului de garanţie reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanţii Reale, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării, în condiţiile legii. Articolul 26(1) Dobânda aferentă liniei de credit se calculează de la data utilizării şi până la rambursarea integrală a creditului şi se plăteşte lunar astfel:a)maximum 70% din dobânda calculată, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumelor utilizate din linia de credit acordată, se achită instituţiei de credit finanţatoare de către M.E.C.M.A., prin A.I.P.P.I.M.M., în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie; b)minimum 30% din dobânda calculată de instituţia de credit finanţatoare se achită lunar acesteia de către beneficiarul programului. (2) Liniile de credit acordate de către instituţia de credit finanţatoare vor avea pentru plata lunară a dobânzii aceeaşi dată scadentă stabilită prin contractele de credit încheiate cu beneficiarii programului. În cazul în care beneficiarii programului nu achită la scadenţă partea de dobândă pe care o datorează, subvenţia de dobândă datorată de stat, în condiţiile programului, pe luna respectivă nu se acordă.(3) Data până la care A.I.P.P.I.M.M. este înştiinţată de către instituţia de credit finanţatoare cu privire la situaţia beneficiarilor programului care şi-au achitat partea de dobândă, valoarea dobânzii subvenţionate ce urmează a fi virată de A.I.P.P.I.M.M. instituţiei de credit finanţatoare, precum şi data până la care A.I.P.P.I.M.M. va vira partea de dobândă subvenţionată se vor stabili prin convenţia de colaborare încheiată între A.I.P.P.I.M.M. şi instituţiile de credit finanţatoare.(4) În vederea virării în contul instituţiei de credit finanţatoare a subvenţiei de dobândă, instituţia de credit va transmite la A.I.P.P.I.M.M. următoarele documente:a)situaţia cu beneficiarii programului, care au îndeplinit obligaţiile contractului de credit, sumele aferente subvenţiei de dobândă ce urmează a fi virate de către A.I.P.P.I.M.M. şi soldul sumelor utilizate din linia de credit; b)sumarul contractului de credit care conţine cheltuielile efectuate de beneficiarul programului din linia de credit; c)extrasul lunar de cont aferent liniei de credit. (5) La prima solicitare de subvenţie de dobândă pentru fiecare beneficiar al programului, instituţia de credit va transmite formularul de înscriere în program, semnat şi ştampilat de beneficiarul programului, şi o copie a contractului de credit. Articolul 27(1) Subvenţia de dobândă reprezintă un ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.(2) Programul prin care se acordă ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.(3) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza programului se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.(4) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza programului pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza acestuia. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.(5) A.I.P.P.I.M.M. are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(6) A.I.P.P.I.M.M. are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.(7) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către A.I.P.P.I.M.M., Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să îi solicite acesteia să facă verificări la faţa locului.(8) A.I.P.P.I.M.M. informează în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru subvenţionarea dobânzii, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.(9) A.I.P.P.I.M.M. va acorda ajutorul de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, respectiv că ajutorul acordat în baza programului, împreună cu suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, din surse ale statului, ale autorităţilor locale sau din surse europene, nu depăşeşte plafonul echivalent în lei al sumei de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în sectorul transportului rutier.(10) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform programului, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.(11) Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C., aflate în subordinea A.I.P.P.I.M.M., pe baza procedurii de monitorizare şi control a programului.(12) În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi subvenţionarea dobânzii la credit, se recuperează total sau parţial ajutorul de minimis acordat.(13) Titlul executoriu prevăzut la art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, împreună cu dovada comunicării către debitorul beneficiar, se înaintează de îndată organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării.(14) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011.(15) Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia de a raporta efectele participării la program către O.T.I.M.M.C. de care aparţine judeţul în care este înregistrată I.M.M. solicitantă, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării A.F.N.(16) Pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de F.N.G.C.I.M.M. şi instituţiile de credit partenere, A.I.P.P.I.M.M., în calitate de autoritate de implementare, în cuprinsul raportului anual cu privire la desfăşurarea şi efectele programului, evaluează condiţiile de acordare a facilităţilor în cadrul programului pentru ultimele 12 luni de implementare anterioare. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 28Valoarea maximă a subvenţiei care poate fi acordată în cadrul programului se actualizează automat la modificarea plafoanelor stabilite pentru valoarea totală a ajutoarelor de minimis, prevăzute în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006. Articolul 29(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, modelul convenţiei de colaborare prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, modelul convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezentele norme metodologice, al contractului de garantare, al contractului de fideiusiune, al contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi al înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.(2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, A.I.P.P.I.M.M., F.N.G.C.I.M.M. şi instituţiile de credit finanţatoare emit proceduri care se supun aprobării conducerii instituţiilor respective.


SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu