E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 608 din 31 octombrie 2001

privind evaluarea conformitatii produselor*)

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 4 iunie 2008CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.

Art. 3. - Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care implică apărarea şi siguranţa naţională, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 4. - (1) In sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;

b)  autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

c)  cerinţă esenţială - cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;

d) certificare a conformităţii - acţiune a unui organism care este independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeşte existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

e)  certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indică existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

f) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării conformităţii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformităţii produsului prin aplicarea modulului „examinare de tip" respectă cerinţele acelei reglementări tehnice;

g)   certificat de recunoaştere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţa, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;

h) declaraţia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformităţii,  prin care un  producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile;

i) document normativ- document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi reglementări;

j) domeniu reglementat- ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune;

k) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a acţiona pe piaţă în legătură cu o procedură de evaluare a conformităţii, prevăzută de o reglementare tehnică;

l) evaluare a conformităţii- activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;

m) inspecţie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;

n) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu;

o) introducere pe piaţă a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

p) încercare - operaţiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanţă cu o procedură specificată;

q) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de punerea în funcţiune, pe un produs, pe o placă de marcaj ataşată, pe ambalajul şi/sau pe documentele însoţitoare şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:

-  CS - marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;

-  CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3;

r) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecţie, aflat sub jurisdicţia română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii şi pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice;

*) Republicată în temeiul art. V lit. s) al titlului III din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006 şi a fost modificată prin Legea nr. 62/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 2 aprilie 2007.

s) organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformităţii;

t) organ de control - structură responsabilă, stabilită să asigure supravegherea pieţei;

u) organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectuează inspecţia;

v) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

w) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi care demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere;

x) producător - persoană fizică autorizată sau persoană juridică, responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său. Responsabilităţile producătorului se preiau de orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce asamblează, ambalează ori etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune, sub nume propriu;

y) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol încheiat între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoaşterea mutuală a rezultatelor evaluării conformităţii şi acceptarea produselor industriale;

z) punere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

z1) recunoaştere - acţiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileşte dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării şi, după caz, a notificării;

z2) reprezentant autorizat al producătorului - persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia;

z3) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o directivă aplicabilă, acoperită de un astfel de standard. Lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

z4) supravegherea pieţei - ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate,  prin care autorităţile

competente asigură şi garantează, în mod imparţial, că produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurenţe.

(2) Termenii „standard", „specificaţie tehnică" şi „reglementare tehnică" se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.

CAPITOLUL II

Reglementări tehnice

Art. 5. - (1) In scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi al protejării mediului, animalelor domestice şi proprietăţii, autorităţile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaţionale şi comunitare privind libera circulaţie a mărfurilor în comerţul intern şi internaţional.

(2) Reglementările tehnice se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 6. - Reglementările tehnice prevăd, în principal:

a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1;

b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul;

c) cerinţele esenţiale;

d) procedurile pentru evaluarea conformităţii produselor;

e)  conţinutul dosarului tehnic şi documentele ce atestă conformitatea cu cerinţele esenţiale;

f)    cerinţele minime pentru evaluarea organismelor desemnate să realizeze evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale;

g)  regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul;

h) cerinţele privind supravegherea pieţei.

Art. 7. - (1) Reglementările tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel naţional, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale.

(2) In scopul adoptării standardelor europene armonizate autorităţile competente asigură mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Art. 8. - Autorităţile competente vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând standardele adoptate prevăzute la art. 7.

CAPITOLUL III

Evaluarea conformităţii

Art. 9. - Principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformităţii sunt:

a) competenţă şi imparţialitate;

b) transparenţă şi credibilitate;

c)  independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;

d)   asigurarea confidenţialităţii şi păstrarea secretului profesional;

e) reprezentarea intereselor publice;

f)  contribuţia la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor.

Art. 10. - (1) Potrivit prevederilor prezentei legi, produsele din domeniile reglementate care se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător, dacă reglementările tehnice aplicabile prevăd aplicarea acestui marcaj.

(2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, are obligaţia să asigure:

a) proiectarea şi realizarea produselor, respectând cerinţele esenţiale;

b) întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz;

c)   aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale, prevăzute de reglementările tehnice;

d)  întocmirea declaraţiei de conformitate EC, deţinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz;

e) aplicarea marcajului CE, după caz.

Art. 11. - In cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cererea organelor de control, revine importatorului.

Art. 12. - Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestată prin declaraţia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 13. - Evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 14. - Cerinţele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare sau de inspecţie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării şi, după caz, a notificării, sunt:

a) disponibilitate de personal şi echipamente;

b)   independenţă şi imparţialitate în relaţiile directe şi indirecte;

c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformităţii;

d)     asigurarea confidenţialităţii, păstrarea secretului profesional şi integritatea;

e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege.

Art. 15. - Organismele desemnate şi, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea şi, respectiv, notificarea.

Art. 16. - Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate.

Art. 17. - (1) Pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autorităţile competente numai organisme recunoscute; recunoaşterea organismelor se atestă prin emiterea certificatului de recunoaştere.

(2) Certificatul de recunoaştere conţine minimum următoarele informaţii:

a) denumirea autorităţii competente care a decis recunoaşterea;

b) datele de identificare a organismului recunoscut;

c)  datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul;

d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformităţii, pe care laboratorul sau organismul dovedeşte că este capabil şi competent tehnic să le realizeze;

e) data emiterii.

Art. 18. - (1) Organismele se consideră desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prin care se aprobă organismele respective.

(2) Organismele se consideră notificate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene.

Art. 19. - (1) Procedurile pentru evaluarea conformităţii depind de gradul de complexitate al produsului şi de riscul estimat la utilizarea acestuia.

(2) Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformităţii; procedura pentru evaluarea conformităţii este formată din unul sau o combinaţie adecvată a următoarelor module:

a) modulul A- controlul intern;

b) modulul B - examinarea de tip;

c) modulul C - conformitatea cu tipul;

d) modulul D - asigurarea calităţii producţiei;

e) modulul E - asigurarea calităţii produsului;

f) modulul F - verificarea produsului;

g) modulul G - verificarea unităţii de produs;

h) modulul H - asigurarea totală a calităţii.

(3)  In situaţia în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformităţii acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile.

Art. 20. - (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, uşor lizibil şi de neşters, direct pe produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placă de marcaj ataşată produsului, astfel încât să nu poată fi detaşată. In situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.

(2) In situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări.

Art. 21. - Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului.

Art. 22. - Este interzisă aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL IV

Desemnarea şi notificarea

Art. 23. - (1) Autorităţile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice.

(2)    Pentru fiecare domeniu reglementat autorităţile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnică în baza căreia urmează să activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completă şi adresa sediului organismului şi sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii, identificabile în reglementarea tehnică, pentru fiecare organism.

(3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 24. - (1) Autorităţile competente notifică organisme desemnate   conform   prevederilor   prezentei   legi   şi   ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate. In situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autorităţile competente notifică organisme desemnate de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) In situaţia în care o reglementare tehnică prevede cerinţa de notificare a unor organisme, autorităţile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifică, cu respectarea prevederilor art. 23.

(3) Autorităţile competente solicită la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 21, pentru fiecare organism ce se va notifica.

(4)  De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă şi se recunosc rapoartele de încercări şi certificatele de evaluare a conformităţii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeană.

Art. 25. - (1) In situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineşte cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind desemnarea ori, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea.

(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeşte că această măsură trebuie întreprinsă.

CAPITOLUL V

Supravegherea pieţei

Art. 26. - Supravegherea pieţei este în responsabilitatea şi în subordonarea autorităţilor competente, care asigură un sistem eficient şi efectiv de supraveghere şi control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cât şi pentru evaluarea conformităţii produselor din aceste domenii.

Art. 27. -Autorităţile competente nominalizează organele de control în reglementările tehnice.

Art. 28. - (1) Organele de control trebuie să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei, să asigure competenţa şi integritatea profesională a personalului lor şi să acţioneze independent şi nediscriminatoriu.

(2) Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se suportă de către ordonatorii principali de credite cu competenţe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VI

Măsuri tranzitorii

Art. 29. - (1) Se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat.

(2)  De la termenele prevăzute la alin. (1) produsele din domeniile reglementate pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai în condiţiile în care acestea poartă marcajul CE, dacă acest marcaj de conformitate este prevăzut de reglementările tehnice aplicabile.

(3)  Produsele cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană, pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după data aderării.

Art. 30. - (1) Marcajul CS prevăzut la art. 29 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România.

(2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului.

Art. 31. - Evaluarea conformităţii produselor prevăzute la art. 29 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 32. - (1) Autorităţile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 31.

(2)  In perioada de tranziţie prevăzută la art. 29 alin. (1) autorităţile competente aprobă, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformităţii prevăzute la alin. (1).

(3)  Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie care respectă prevederile art. 14-17.

(4) Ordinul conducătorului autorităţii competente care aprobă lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 31 trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) şi, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului prevăzut la art. 30 alin. (2). Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.

(5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autorităţile competente solicită, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 30 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute.

(6)  Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor.

(7)  Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prevăzut la alin. (4).

(8) In situaţia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineşte cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25.

Art. 33. - (1) Ordinele prevăzute la art. 32 alin. (2) se revocă pe data intrării în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderării României la Uniunea Europeană în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.

(2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 23 şi, respectiv, ale art. 24.

Art. 34. -Inainte de introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigura realizarea cerinţelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) şi marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 20.

Art. 35. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România, responsabilităţile prevăzute la art. 11 revin importatorului.

CAPITOLUL VII

Sancţiuni

Art. 36. - Incălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 37. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a)  nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a produselor neconforme;

b)  nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 20, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;

c)  nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. e), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect;

d)  nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere;

e)  nerespectarea prevederilor art. 29 se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea de pe piaţă a produselor cu marcaj CS.

(2) Sancţiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control.

(3)  Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. - Contravenţiilor prevăzute la art. 37 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 39. - Ministerul Economiei şi Finanţelor este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor. In acest scop în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor se înfiinţează o structură corespunzătoare.

Art. 40. - (1) In termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Industriei şi Resurselor va elabora norme metodologice*) de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) In termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor împreună cu Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997**).

Art. 41. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 42. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I***).

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abrogă.

ANEXA Nr. 1

DOMENII   REGLEMENTATE****)

1.    Echipamente de joasă tensiune

2.    Recipiente sub presiune

3.    Jucării

4.    Produse pentru construcţii

5.    Compatibilitatea electromagnetică

6.    Maşini industriale

7.    Echipamente individuale de protecţie

8.   Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

9.    Dispozitive medicale implantabile active

10.   Arzătoare cu combustibili gazoşi

11.    Cazane pentru apă caldă

12.    Explozibili utilizaţi în scopuri civile

13.    Dispozitive medicale

*) Normele metodologice au fost elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor - devenit ulterior Ministerul Economiei şi Comerţului şi în prezent Ministerul Economiei şi Finanţelor- şi adoptate prin Hotărârea Guvernului nr.  71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, care a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006.

**) Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, hotărâre care a fost elaborată în anul 2002 de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Integrării Europene, Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

***) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001.

****) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

14.    Medii potenţial explozive

15.   Ambarcaţiuni de agrement

16.   Ascensoare

17.    Echipamente de refrigerare

18.    Echipamente sub presiune

19.    Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

20.    Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii

21.   Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

22.    Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane

23.    Interoperativitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean

24.    Echipamente maritime

25.    Echipamente sub presiune transportabile

26.    Emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

27.    Interoperativitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean

28.    Mijloace de măsurare

ANEXA Nr. 2

MARCAJUL   CS

Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:

NOTA:

- fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;

- diametrul cercului - 0 20 mm;

- litera „C" simbolizează cerinţa esenţială;

- litera „S" simbolizează securitate.

In cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C şi S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

ANEXA Nr. 3

MARCAJUL   CE

Marcajul de conformitate CE constă din iniţialele „CE" având următoarea formă:

In cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 608/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 608 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu