Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 58 din  5 martie 1998    * Republicata

privind activitatea bancara

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 din 24 ianuarie 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 443/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.035 din 9 noiembrie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 58/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 246/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobata prin Legea nr. 437/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 357/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002; Legea nr. 485/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003; Legea nr. 116/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004; Legea nr. 278/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 579 din 30 iunie 2004.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    Activitatea bancara in Romania se desfasoara prin institutii de credit autorizate, in conditiile legii.
    Institutia de credit reprezinta:
    a) entitatea care desfasoara cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite in cont propriu;
    b) entitatea emitenta de moneda electronica, alta decat cea prevazuta la lit. a), denumita in continuare institutie emitenta de moneda electronica.
    Prin public, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana fizica, persoana juridica ori entitate fara personalitate juridica, ce nu are capacitatea si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intra in categoria de public: statul, autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentiile guvernamentale, bancile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si alte institutii similare.
    In Romania institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca banci, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de moneda electronica si case de economii pentru domeniul locativ.
    Prin lege speciala se pot reglementa constituirea si desfasurarea activitatii de catre institutii de credit, altele decat cele prevazute la alin. 4, cu respectarea principiilor prezentei legi.
    Art. 2
    Prezenta lege se aplica bancilor si institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.
    Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, regimul institutiilor de credit, inclusiv al institutiilor emitente de moneda electronica, sau al institutiilor financiare autorizate in alt stat membru, care functioneaza in Romania printr-o sucursala sau furnizeaza servicii in mod direct, va fi cel prevazut in cap. XVII.
    Prevederile cap. X se aplica sistemelor de plati din Romania, inclusiv participantilor la aceste sisteme si administratorilor acestora, in conditiile stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Organizarea si functionarea institutiilor de credit care se constituie ca organizatii cooperatiste de credit si case de economii pentru domeniul locativ sunt reglementate prin legi speciale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definitii

    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. activitate bancara - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu;
    2. institutie financiara - o entitate, alta decat o institutie de credit, al carei obiect principal de activitate consta in dobandirea de participatii sau in efectuarea uneia sau mai multora dintre activitatile financiare prevazute la art. 11 alin. 1 lit. b) - l);
    3. societate-mama - entitatea care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
    b) are dreptul sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor unei alte entitati, denumita in continuare filiala, si este in acelasi timp actionar sau asociat al acelei entitati;
    c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei entitati, denumita in continuare filiala, la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acestei entitati, in situatia in care legislatia care guverneaza statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;
    d) este actionar sau asociat al unei entitati, denumita in continuare filiala, si in ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei;
    e) este actionar sau asociat al unei entitati, denumita in continuare filiala, si controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala;
    4. sucursala - unitatea operationala fara personalitate juridica a unei institutii de credit, care efectueaza in mod direct toate sau unele dintre activitatile institutiei de credit, in limita mandatului dat de aceasta;
    5. autoritate competenta - autoritatea nationala insarcinata cu supravegherea prudentiala a institutiilor de credit;
    6. depozit - suma de bani incredintata in urmatoarele conditii:
    a) sa fie rambursata in totalitate, cu sau fara dobanda sau orice alte facilitati, la cerere ori la un termen convenit de catre deponent cu depozitarul;
    b) sa nu se refere la transmiterea proprietatii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garantii;
    7. credit - orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, in schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta ori a altui drept la incasarea unei sume de bani;
    8. conducatori - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale institutiei de credit, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea institutiei de credit; nu intra in aceasta categorie persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul bancii, a sucursalelor si a altor sedii secundare. In cazul sucursalelor institutiilor de credit straine care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, conducatorii sunt persoanele imputernicite de institutia de credit sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania institutia de credit straina;
    9. actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;
    10. grup de persoane care actioneaza impreuna - doua ori mai multe persoane fizice sau juridice care infaptuiesc o politica comuna fata de societate;
    11. autorizatie - actul emis de autoritatea competenta, care da dreptul de a desfasura activitatile specificate in acesta;
    12. institutie emitenta de moneda electronica - persoana juridica emitenta de mijloace de plata in forma de moneda electronica;
    13. moneda electronica - valoarea monetara reprezentand o creanta asupra emitentului, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este stocata pe un suport electronic;
    b) este emisa in schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa;
    c) este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul;
    14. capital initial - partea fondurilor proprii, cuprinzand capitalul social sau capitalul de dotare si alte elemente bilantiere, calculata si actualizata conform metodologiei stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei;
    15. fonduri proprii - fondurile de care dispun institutiile de credit, a caror metodologie de calcul este stabilita de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari;
    16. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;
    17. stat membru de origine - statul membru in care institutia de credit a fost autorizata;
    18. un singur debitor - orice persoana ori grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care banca are o expunere si care sunt legate economic intre ele, in sensul ca:
    a) una dintre persoane exercita controlul asupra celorlalte, direct sau indirect;
    b) nivelul cumulat al expunerilor reprezinta un singur risc de credit pentru banca, intrucat persoanele sunt legate intr-o asemenea masura incat, daca unele dintre ele vor intampina dificultati de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultati similare; in cazul acestor persoane se vor lua in considerare, fara a fi limitative, urmatoarele situatii:
    - sunt filiale ale aceleiasi entitati;
    - au aceeasi conducere;
    - intre ele exista o interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt;
    19. expunere - orice risc al unei banci, efectiv sau potential, care trebuie evidentiat in bilant si/sau in afara bilantului si care decurge din urmatoarele, fara a se limita la acestea:
    a) credite;
    b) investitii in actiuni si alte valori mobiliare;
    c) alte participatii de natura imobilizarilor financiare;
    d) efecte de comert scontate sau avalizate;
    e) garantii emise;
    f) acreditive deschise sau confirmate;
    20. societatea prestatoare de servicii auxiliare sau conexe - societatea al carei obiect de activitate consta in principal in detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile, in servicii de procesare a datelor si administrare de baze de date ori in alte activitati, avand un caracter conex in raport cu activitatea principala a uneia sau mai multor institutii de credit;
    21. stat membru gazda - statul membru in care institutia de credit are deschisa o sucursala sau in care presteaza servicii in mod direct;
    22. holding financiar - o societate-mama, institutie financiara ale carei filiale sunt exclusiv institutii de credit sau sunt in principal institutii de credit ori institutii financiare, dar cel putin una sa fie o institutie de credit;
    23. societate tip holding - o societate-mama, alta decat un holding financiar sau o institutie de credit, ale carei filiale includ cel putin o institutie de credit;
    24. legaturi stranse - relatiile existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
    a) una dintre persoane detine o participatie directa sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale celeilalte persoane;
    b) una dintre persoane exercita controlul asupra celeilalte persoane;
    c) persoanele sunt legate permanent cu una si aceeasi persoana printr-o relatie de control;
    25. sistem de plati - aranjamentul colectiv formalizat, cuprinzand reguli si proceduri standardizate comune cu privire la executarea ordinelor de transfer intre participanti, precum si infrastructura corespunzatoare prin care se realizeaza toate sau o parte din activitatile de procesare, manipulare, compensare si decontare a oricaror mijloace de plata si/sau plata oricaror sume de bani prin intermediul mijloacelor de plata, aranjament intervenit intre cel putin 3 participanti, care pot fi: institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, Trezoreria Statului sau alte entitati din strainatate care desfasoara activitati specifice institutiilor de credit sau societatilor de servicii de investitii financiare.
    In sensul prezentei legi:
    a) toate sediile secundare din Romania ale unei institutii de credit straine vor fi considerate o singura sucursala;
    b) toate filialele unei societati-mama care, la randul sau, este o filiala a altei societati-mama vor fi considerate filiale ale celei din urma.
    Art. 4
    O persoana se afla sub controlul unei persoane fizice sau juridice in situatiile in care intre acestea exista o relatie de natura celei dintre o societate-mama si o filiala a acesteia, asa cum este aceasta prevazuta la art. 3 pct. 3, sau o relatie similara, de genul relatiilor existente intre:
    a) soti, rude si afini pana la gradul al doilea inclusiv;
    b) persoanele prevazute la lit. a) si societatile aflate sub controlul acestora;
    c) o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercita controlul asupra acesteia;
    d) societati aflate sub controlul aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice.
    Persoanele aflate in situatiile prevazute la alin. 1 se prezuma ca formeaza un grup de persoane care actioneaza impreuna.
    Art. 5
    Banca Nationala a Romaniei poate decide ca un grup de persoane actioneaza impreuna, avand in vedere si alte circumstante decat cele prevazute la art. 4.
    Art. 6
    La stabilirea drepturilor de vot ale unei persoane se vor lua in calcul urmatoarele:
    a) drepturile de vot detinute de alte persoane sau entitati in nume propriu, dar in contul persoanei respective;
    b) drepturile de vot detinute de o entitate care se afla sub controlul persoanei respective;
    c) drepturile de vot detinute de un tert cu care persoana respectiva a incheiat un acord scris, prin care acestea se obliga sa actioneze in mod concertat, astfel incat prin exercitarea drepturilor de vot pe care le detin sa realizeze o politica comuna cu caracter de continuitate fata de entitatea in care detin aceste drepturi de vot;
    d) drepturile de vot detinute de o terta parte in baza unui acord scris incheiat cu persoana respectiva sau cu o entitate aflata sub controlul acestei persoane, prin care se prevede transferul temporar al drepturilor de vot catre terta parte;
    e) drepturile de vot aferente actiunilor detinute de persoana respectiva, chiar daca aceste actiuni au fost gajate, cu exceptia cazului in care persoana in favoarea careia au fost gajate actiunile controleaza drepturile de vot si isi declara intentia de a le exercita, caz in care drepturile de vot vor fi considerate ca apartinand persoanei in favoarea careia actiunile au fost gajate;
    f) drepturile de vot aferente actiunilor asupra carora persoana respectiva are un drept de uzufruct;
    g) drepturile de vot pe care persoana respectiva sau o entitate care se afla sub controlul acesteia este indreptatita sa le dobandeasca din initiativa sa in baza unui acord formal;
    h) drepturile de vot aferente actiunilor depozitate la persoana respectiva, pe care aceasta le poate exercita in mod discretionar, in absenta unor instructiuni specifice de la terta parte care detine aceste actiuni.

    SECTIUNEA a 3-a
    Interdictii

    Art. 7
    Se interzice oricarei persoane fizice care actioneaza in cont propriu, in contul altei/altor persoane ori in calitate de administrator sau reprezentant al unei entitati care nu este autorizata ca institutie de credit sa desfasoare activitate de atragere de depozite ori alte fonduri rambursabile de la public ori o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si acordarii de credite intr-un sistem colectiv.
    Art. 8
    Se interzice oricarei persoane, care nu are autorizatie emisa de Banca Nationala a Romaniei, sa utilizeze denumirea de banca sau derivatele denumirii de banca, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege sau printr-un acord international, sau cand, din contextul in care este folosit cuvantul banca, rezulta neindoielnic ca nu este vorba de activitati bancare.
    In orice forma de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, initialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unei banci care functioneaza in Romania ori care sugereaza o legatura cu aceasta pot fi utilizate numai de catre si in legatura cu o filiala a bancii, inclusiv in denumirea acesteia.
    In scopul exercitarii activitatilor specifice, institutiile de credit straine pot utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza si in tara de origine, fara a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor "casa de economii pentru domeniul locativ", "banca" sau alti termeni utilizati in Romania, care denumesc institutii de credit. In situatia in care exista pericolul unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Banca Nationala a Romaniei poate sa solicite ca numele institutiei de credit respective sa fie insotit de o mentiune explicativa.
    Art. 9
    Se interzice oricarei institutii de credit straine sa desfasoare activitate in Romania, cu exceptia cazului in care activitatea este desfasurata printr-o sucursala pentru care a fost emisa o autorizatie de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 10
    Se interzice oricarei entitati care nu este autorizata ca institutie de credit sa se angajeze, in cont propriu sau in contul altei/altor persoane, intr-o activitate de atragere de depozite si/sau alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si creditarii intr-un sistem colectiv.
    Interdictia prevazuta la alin. 1 nu se aplica in cazul atragerii de depozite si alte fonduri rambursabile*):
    a) de catre statul roman sau de un stat membru ori de catre autoritatile regionale sau ale administratiei publice locale ale statului roman ori ale unui stat membru;
    b) de catre organisme publice internationale la care statul roman sau unul ori mai multe state membre participa in calitate de membru;
    c) in cazurile expres prevazute in legislatia romana sau in legislatia nationala a unui stat membru ori in legislatia comunitara, cu conditia ca aceste activitati sa faca obiectul unei reglementari si unui control adecvate, in scopul protejarii deponentilor si investitorilor.
    Interdictia prevazuta la alin. 1 referitoare la emiterea de moneda electronica nu se aplica institutiilor emitente de moneda electronica exceptate, total sau partial, de la aplicarea dispozitiilor prezentei legi. Exceptarea poate fi facuta, in conditiile prevazute prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei emise in conformitate cu legislatia comunitara, din considerente legate de volumul activitatii ori de sfera entitatilor care accepta ca mijloc de plata moneda electronica emisa de acestea.
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. a) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    CAP. 2
    Activitati permise bancilor

    Art. 11
    Bancile pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:
    a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;
    b) contractare de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;
    c) leasing financiar;
    d) servicii de transfer monetar;
    e) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica;
    f) emitere de garantii si asumare de angajamente;
    g) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:
    - instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
    - valuta;
    - contracte futures si options;
    - instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii;
    - valori mobiliare si alte instrumente financiare;
    h) intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;
    i) acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale;
    j) intermediere pe piata interbancara;
    k) administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta;
    l) pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;
    m) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii;
    n) inchiriere de casete de siguranta.
    Furnizarea de date si referinte prevazuta la alin. 1 lit. m) se face cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia pastrarii secretului profesional.
    Bancile pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, si alte activitati permise de legislatia in vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii, actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni in mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entitati.
    Bancile pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitatile desfasurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activitati ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fara a fi necesara includerea lor in autorizatia acordata.
    Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfasurate in mod direct incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Pana la aceasta data, operatiunile de leasing financiar pot fi desfasurate prin societati distincte, constituite ca filiale in acest scop.
    Art. 12
    Bancile nu pot desfasura alte activitati in afara celor prevazute la art. 11. De asemenea, bancile nu pot desfasura urmatoarele activitati:
    a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor prevazute la art. 13;
    b) gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor bancii;
    c) acordarea de credite sau furnizarea altor servicii clientilor, conditionata de vanzarea sau cumpararea actiunilor bancii;
    d) acordarea de credite garantate cu actiunile emise de banca;
    e) primirea de depozite, titluri sau alte valori, cand banca se afla in incetare de plati;
    f) acordarea de credite conditionata de acceptarea de catre client de alte servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva.
    Art. 13
    Bancile pot desfasura urmatoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile:
    a) operatiuni necesare desfasurarii activitatii, potrivit prezentei legi;
    b) operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionarii pregatirii profesionale a salariatilor, organizarii unor spatii de odihna si recreare sau asigurarii de locuinte pentru salariati si familiile acestora;
    c) inchiriere de bunuri mobile si imobile catre terte parti, cu conditia ca valoarea bunurilor mobile si imobile inchiriate sa nu depaseasca 5% din fondurile proprii ale bancii si ca totalul veniturilor obtinute din aceste operatiuni sa nu depaseasca 5% din totalul veniturilor bancii, mai putin veniturile obtinute din aceste operatiuni; aceste niveluri pot fi depasite in cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei;
    d) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor bancii.
    Bunurile mobile si imobile dobandite in urma executarii silite a creantelor bancii vor fi vandute de catre banca in termen de un an de la data dobandirii, daca aceste bunuri nu sunt utilizate in conditiile prevazute la alin. 1. Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 14
    Dispozitiile art. 11 - 13 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.

    CAP. 3
    Autorizarea

    SECTIUNEA 1
    Autorizarea bancilor

    Art. 15
    Bancile, persoane juridice romane, pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei. Ele se constituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicabile societatilor comerciale.
    Bancile, persoane juridice romane, vor avea sediul social si, dupa caz, sediul real, reprezentand locul unde se afla centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, pe teritoriul Romaniei.
    Art. 16
    La autorizarea unei banci, persoana juridica romana, constituita ca filiala a unei institutii de credit straine sau ca filiala a unei entitati care detine ca filiala o institutie de credit straina ori care se va afla sub controlul acelorasi persoane fizice sau juridice care controleaza o institutie de credit straina, Banca Nationala a Romaniei se va consulta cu autoritatea competenta din tara de origine a institutiei de credit straine.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. b) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 17
    Cererea de autorizare va fi inaintata Bancii Nationale a Romaniei in forma stabilita de aceasta. Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea, termenele si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Conditiile in care autorizatia poate fi acordata vor fi reglementate de Banca Nationala a Romaniei si se vor referi, fara a fi limitative, la:
    a) calificarea si experienta profesionala a conducatorilor bancii;
    b) nivelul minim al capitalului initial;
    c) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipul de operatiuni prevazute a se desfasura si structura organizatorica a bancii;
    d) actionarii semnificativi si fondatorii bancii;
    e) structura actionariatului;
    f) sediile bancii;
    g) auditorul financiar.
    Art. 18
    Banca Nationala a Romaniei poate cere unui solicitant sa prezinte orice informatie si documente suplimentare, daca cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.
    Art. 19
    In termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea unei banci sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea sa, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.
    In termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a bancii. In cazul bancilor care se constituie pe calea subscriptiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.
    Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea functionarii unei banci in termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevazute la alin. 2. Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
    In cazul in care Banca Nationala a Romaniei nu se pronunta asupra unei cereri de autorizare in termenele prevazute in cuprinsul acestui articol, solicitantul poate cere Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 15 zile de la expirarea acestor termene, eliberarea unei decizii. Procedura prevazuta la art. 149 este aplicabila in mod corespunzator.
    Art. 20
    Cererea de autorizare va fi respinsa, daca:
    a) documentatia prezentata este incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    b) capitalul initial se situeaza sub nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
    c) forma juridica este alta decat cea prevazuta la art. 15;
    d) din evaluarea documentatiei prezentate rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori;
    e) Banca Nationala a Romaniei constata ca persoanele numite in calitate de conducator sau administrator nu corespund obiectivelor propuse si necesitatii desfasurarii activitatii bancii in conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase;
    f) Banca Nationala a Romaniei constata ca actionarii bancii, atat din perspectiva calitatii acestora, cat si a structurii grupului din care acestia fac parte, sau alte persoane care au legaturi stranse cu banca nu corespund cerintelor asigurarii unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii si realizarii unei supravegheri eficiente, potrivit prezentei legi;
    g) inainte de obtinerea aprobarii de constituire, fondatorii au facut comunicari publice asupra functionarii bancii;
    h) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau reglementarile date in aplicarea acesteia;
    i) Banca Nationala a Romaniei constata ca dispozitiile legale, regulamentare sau administrative existente in tara de origine, care guverneaza statutul persoanelor avand legaturi stranse cu banca, sau dificultatile in implementarea acestor dispozitii impiedica realizarea unor supravegheri prudentiale eficiente ori ca supravegherea din tara de origine a unei institutii de credit straine care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta;
    j) auditorul financiar nu indeplineste cerintele de experienta, independenta si alte cerinte prevazute de lege.

    SECTIUNEA a 2-a
    Regimul institutiilor de credit straine

    Art. 21
    Institutiile de credit straine pot desfasura activitati in Romania prin sucursale, ale caror infiintare si functionare sunt supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei. In acest sens, prevederile art. 17 - 20 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 22
    Institutiile de credit straine au obligatia sa notifice Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania in conformitate cu reglementarile date de aceasta.
    Reprezentantele isi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi.

    SECTIUNEA a 3-a
    Autorizarea institutiilor emitente de moneda electronica, altele decat bancile

    Art. 23
    Institutiile emitente de moneda electronica se pot constitui in Romania ca societati comerciale pe actiuni in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea legislatiei aplicabile societatilor comerciale, si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de aceasta. In acest sens, prevederile art. 15 alin. 2, art. 16 si art. 17 - 20 se aplica in mod corespunzator.*)
------------
    *) Art. VII din Legea nr. 485/2003 prevede ca: "Institutiile emitente de moneda electronica, altele decat bancile, inclusiv sucursalele din Romania ale unor astfel de institutii din strainatate, care desfasoara activitate in Romania, se considera ca detin o autorizatie, potrivit prezentei legi.
    Institutiile prevazute la alin. 1 trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, documentatia necesara care sa permita evaluarea indeplinirii de catre acestea a conditiilor prevazute de Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, si de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei date in aplicarea acesteia si, dupa caz, adoptarea masurilor necesare, inclusiv retragerea autorizatiei."

    Art. 24
    Obiectul de activitate al institutiilor emitente de moneda electronica va fi limitat la desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica si la prestarea urmatoarelor categorii de servicii:
    a) servicii financiare si nefinanciare strans legate de activitatea de emitere de moneda electronica, cum ar fi: administrarea de moneda electronica prin indeplinirea unor functii operationale si a altor functii conexe legate de emiterea de moneda electronica, emiterea si administrarea altor mijloace de plata, fara ca prin aceasta sa se acorde credite sub orice forma;
    b) servicii de stocare a informatiilor pe un suport electronic, in numele unei institutii publice sau al altei entitati.
    Institutiile emitente de moneda electronica nu vor atrage alte fonduri rambursabile decat cele care sunt transformate imediat in moneda electronica.

    CAP. 4
    Retragerea autorizatiei

    Art. 25
    Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei banci, persoana juridica romana, sau unei sucursale din Romania a unei institutii de credit straine, fie la cererea bancii, cand actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit straine, fie ca sanctiune, conform art. 99 alin. 2 lit. d), fie pentru urmatoarele motive:
    a) banca nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizata, in termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat, de mai mult de 6 luni, activitatea de acceptare de depozite;
    b) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
    c) a avut loc o fuziune sau o divizare a bancii;
    d) autoritatea competenta din tara in care are sediul institutia de credit straina ce a infiintat o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de a desfasura activitati bancare;
    e) s-a pronuntat o hotarare de declansare a procedurii falimentului bancii, daca aceasta mai detine autorizatie de functionare la data pronuntarii hotararii;
    f) actionariatul bancii nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege si de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;
    g) Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca mentinerea autorizatiei bancii pericliteaza interesele deponentilor si ale altor creditori ai bancii, prin aceea ca banca nu mai poseda suficiente fonduri proprii pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii sau exista elemente care conduc la concluzia ca intr-un termen scurt banca nu isi va mai putea indeplini obligatiile catre deponenti sau catre alti creditori, ori ca banca nu mai justifica prezenta sa in piata intrucat activitatea desfasurata nu corespunde scopului pentru care banca s-a infiintat sau aceasta activitate nu poate fi desfasurata decat prin atragerea de resurse la rate ale dobanzii mult mai mari decat cele practicate pe piata;
    h) conducerea bancii nu a fost asigurata de cel putin doua persoane pe o perioada de cel mult 3 luni;
    i) nu mai sunt indeplinite orice alte conditii care au stat la baza emiterii autorizatiei.
    Art. 26
    Cererea de retragere a autorizatiei, formulata potrivit prevederilor art. 25, de catre banca, persoana juridica romana, respectiv de catre institutia de credit straina, va fi insotita cel putin de planul de lichidare a activului si de stingere a pasivului, care sa asigure plata integrala a creantelor deponentilor si ale altor creditori.
    Lichidarea la initiativa actionarilor este permisa numai in cazul in care banca nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute de lege pentru declansarea procedurii falimentului.
    Art. 27
    In cazul retragerii autorizatiei unei banci, persoana juridica romana, sau unei sucursale din Romania a unei institutii de credit straine care nu are sediul social pe teritoriul unui stat membru, Banca Nationala a Romaniei va informa in consecinta autoritatile competente din statele membre gazda in care banca, respectiv institutia de credit straina, desfasoara activitate.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. c) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 28
    Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei se comunica in scris bancii sau sucursalei in cauza, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cel putin in doua cotidiene de circulatie nationala.
    Hotararea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau de la o data ulterioara, specificata in hotararea respectiva.
    Art. 29
    Ca urmare a retragerii autorizatiei, banca va intra in lichidare, dispozitiile cuprinse in cap. XIV referitoare la lichidarea bancilor fiind aplicabile in consecinta.
    Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de retragere a autorizatiei, banca, persoana juridica romana, respectiv sucursala din Romania a institutiei de credit straine, nu va putea desfasura alte activitati decat cele legate de lichidare.

    CAP. 5
    Fuziunea si divizarea

    Art. 30
    Fuziunea sau divizarea bancilor se va efectua potrivit dispozitiilor legale, precum si cu respectarea reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 31
    Fuziunea se poate realiza:
    a) intre doua sau mai multe banci;
    b) intre banci si institutii emitente de moneda electronica;
    c) intre banci si institutii financiare;
    d) intre banci si entitati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe.
    Fuziunea si divizarea, in conditiile alin. 1, sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
    Daca in urma procesului de fuziune sau de divizare a unei banci rezulta institutii de credit noi, acestea sunt obligate sa obtina autorizatia de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 6
    Organizarea si conducerea bancilor

    Art. 32
    Organizarea si conducerea bancilor se stabilesc prin actele constitutive ale bancilor, in conformitate cu legislatia comerciala si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 33
    In toate actele sale oficiale banca trebuie sa se identifice in mod clar printr-un minimum de date: firma sub care este inmatriculata in registrul comertului, capitalul social, adresa sediului social, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in registrul comertului, numarul si data inmatricularii in registrul bancar.
    Art. 34
    Banca este angajata prin semnatura a cel putin 2 conducatori, avand competentele stabilite prin actul constitutiv, sau a cel putin 2 salariati ai bancii, imputerniciti de conducerea acesteia.
    Se asimileaza semnaturilor prevazute la alin. 1:
    a) semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare calificata, in conformitate cu prevederile legale privind semnatura electronica;
    b) orice alta tehnica echivalenta de garantare a autenticitatii semnaturii, aprobata de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 35
    Fiecare banca va avea un regulament propriu de functionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel putin:
    a) structura organizatorica a bancii;
    b) atributiile fiecarui compartiment al bancii si relatiile dintre acestea;
    c) atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale bancii;
    d) atributiile comitetului de audit, comitetului de administrare a riscurilor, ale caror constituire si functionare se vor stabili prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei;
    e) atributiile comitetului de administrare a activelor si pasivelor, ale comitetului de credite si ale altor organe specializate ale bancii, ale caror constituire si functionare se vor stabili in baza deciziei organelor statutare;
    f) competentele conducatorilor bancii, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor din cadrul bancii, a sucursalelor si a altor sedii secundare si ale altor salariati care efectueaza operatiuni in numele si pe contul bancii;
    g) sistemul de control intern si organizarea si functionarea activitatii de audit intern.
    Art. 36
    Conducatorii si administratorii unei banci trebuie sa aiba o buna reputatie, calificare si competenta adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru crearea premiselor necesare in vederea desfasurarii activitatii bancii in conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai bancii.
    Fiecare dintre persoanele prevazute la alin. 1 trebuie sa fie aprobata de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.
    La numirea conducatorilor banca trebuie sa asigure indeplinirea cerintei ca fiecare dintre tipurile de activitati pe care le desfasoara sa se afle sub coordonarea unui conducator cu experienta in aceste activitati.
    Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile minime prevazute in prezenta lege si reglementarile date in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia, integritatea morala si de experienta fiecarei persoane si de a decide daca aceste persoane corespund cerintelor prevazute la alin. 1.
    Evaluarea se va face atat la nivel individual, cat si la nivel colectiv, astfel incat sa se asigure si indeplinirea cerintelor prevazute la alin. 4.
    Art. 37
    Conducerea bancii trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane. Conducatorii trebuie sa fie salariati ai bancii si pot fi membri ai consiliului de administratie.
    Conducatorii bancii trebuie sa asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activitatii bancii, sa exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia sa ateste cunoasterea limbii romane. Ei trebuie sa fie licentiati in unul dintre domeniile economic, juridic ori in alt domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare si/sau sa fi absolvit cursuri post-universitare in unul dintre aceste domenii si sa aiba experienta de minimum 7 ani in domeniul financiar-bancar, care sa fie relevanta pentru specificul si volumul activitatii desfasurate de banca.
    Administratorii bancii pot fi numai persoane fizice. Aceste persoane trebuie sa aiba experienta de minimum 3 ani in domeniul financiar-bancar sau intr-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea bancii.
    Art. 38
    In scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii, activitatii si experientei persoanelor desemnate in calitate de conducator sau administrator al unei banci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar.
    Art. 39
    In cazul in care conducatorii bancii fac parte din consiliul de administratie, numarul membrilor acestuia trebuie sa fie stabilit astfel incat administratorii care nu au si calitatea de conducator sa constituie majoritatea.
    Art. 40
    In afara de conditiile prevazute de legislatia in vigoare referitoare la administratori, o persoana nu poate fi aleasa in consiliul de administratie al unei banci, iar daca a fost aleasa, decade din mandatul sau, daca:
    a) este salariat al bancii in cauza, cu exceptia conducatorilor acesteia;
    b) este salariat, administrator sau auditor financiar la o alta institutie de credit, persoana juridica romana, cu exceptia cazului in care banca este o filiala a institutiei de credit respective;
    c) in ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea de catre autoritatea competenta de a conduce o institutie de credit sau a fost inlocuita ca urmare a unei masuri de remediere luate de o institutie de credit;
    d) ii este interzis, printr-o dispozitie legala, o hotarare judecatoreasca sau o decizie a unei alte autoritati, sa conduca o institutie de credit, o institutie financiara sau o societate de asigurare/reasigurare ori sa desfasoare activitate in unul dintre domeniile specifice institutiilor respective.
    Dispozitiile legislatiei in vigoare, referitoare la situatiile de incompatibilitate prevazute pentru administratori, inclusiv cele ale alin. 1, si prevederile cap. VII se aplica si conducatorilor bancii care nu sunt membri ai consiliului de administratie.
    Art. 41
    Dispozitiile art. 32 - 38 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze in Romania. Conducatorilor acestor sucursale li se aplica si dispozitiile art. 40 alin. 2.
    Art. 42
    La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana dispozitiile art. 37 alin. 2 si 3 si cele ale art. 38 se abroga.

    CAP. 7
    Conflictul de interese

    Art. 43
    Administratorul notifica in scris bancii natura si intinderea interesului sau relatiei sale materiale, daca:
    a) este parte a unui contract cu banca;
    b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract cu banca;
    c) are un interes material sau o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract cu banca, cu exceptia contractelor de depozit sau de pastrare de valori.
    Art. 44
    Obligatia prevazuta la art. 43 revine administratorului atunci cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca faptul ca a fost incheiat sau este in curs de a fi incheiat un astfel de contract.
    Art. 45
    Administratorul unei banci este obligat ca, ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de o data pe an, sa prezinte, in scris, consiliului de administratie al bancii o declaratie din care sa rezulte numele si adresa asociatilor sai si date referitoare la interesele materiale de natura financiara, comerciala, agricola, industriala sau de alta natura ale administratorului si ale familiei sale.
    Art. 46
    Un administrator care are un interes material sau o relatie materiala, in sensul art. 43, 45 si 47, nu va participa la dezbaterile asupra contractului si se va abtine de la vot asupra oricarei probleme legate de acest contract.
    In scopul realizarii cvorumului necesar luarii unei decizii asupra contractului in cauza, administratorul va fi considerat prezent.
    Art. 47
    Un interes este considerat material, in sensul prevederilor art. 43 si 45, daca se refera la averea, afacerea sau interesele familiei (sotului/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al doilea inclusiv) persoanei care are interes.
    Art. 48
    Cand un administrator nu declara un conflict de interese, in conformitate cu prevederile prezentului capitol:
    a) banca, un actionar al acesteia sau Banca Nationala a Romaniei poate cere instantei judecatoresti anularea oricarui contract in care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevazute in prezentul capitol;
    b) Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 100, poate cere bancii suspendarea administratorului pe o perioada care sa nu depaseasca un an sau inlocuirea acestuia.

    CAP. 8
    Secretul profesional in domeniul bancar si schimbul de informatii intre autoritati

    Art. 49
    Banca va pastra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, data sau informatie, aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor ori informatii referitoare la conturile clientilor - solduri, rulaje, operatiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele incheiate cu clientii.
    Orice persoana care beneficiaza de serviciile unei banci este considerata client al acesteia.
    Art. 50
    Orice membru al consiliului de administratie al unei banci, angajatii acesteia si orice persoana care, sub o forma sau alta, participa la conducerea, administrarea ori activitatea bancii are obligatia sa pastreze secretul profesional asupra oricarui fapt, date sau informatii la care se refera art. 49, de care a luat cunostinta in cursul desfasurarii activitatii sale profesionale.
    Persoanele prevazute la alin. 1 nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei banci sau ale unui client al acesteia.
    Prevederile alin. 1 si 2 se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate, din rapoarte ori alte documente ale bancii.
    Art. 51
    Obligatia de pastrare a secretului profesional nu poate fi opusa autoritatii competente in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege.
    Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
    a) la solicitarea titularilor sau a mostenitorilor acestora, inclusiv a reprezentantilor lor legali si/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;
    b) in cazurile in care banca justifica un interes legitim;
    c) la solicitarea scrisa a altor autoritati sau institutii ori din oficiu, daca prin lege speciala sunt prevazute autoritatile sau institutiile care sunt indrituite sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre banca, in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale acestor autoritati sau institutii;
    d) la solicitarea scrisa a sotului titularului de cont, atunci cand face dovada ca a introdus in instanta o cerere de impartire a bunurilor comune, sau la solicitarea instantei.
    In cererea adresata bancii, conform alin. 2 lit. c), trebuie sa se precizeze temeiul legal al solicitarii de informatii, identitatea clientului la care se refera informatiile confidentiale care se solicita, categoria datelor solicitate si scopul pentru care se solicita acestea.
    Persoanele abilitate sa solicite si/sau sa primeasca informatii de natura secretului profesional in domeniul bancar sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai in scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.
    Personalul bancii nu poate utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevazute la art. 49, pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice mod.
    Art. 52
    In cauzele penale, la solicitarea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului, bancile vor furniza informatii de natura secretului profesional.
    Dispozitiile art. 51 alin. 4 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 53
    Nu se considera incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului profesional:
    a) furnizarea de date agregate, astfel incat identitatea si informatiile privind activitatea fiecarui client nu pot fi identificate;
    b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plata sau fondului de garantare a depozitelor, organizate in conditiile legii;
    c) furnizarea de date auditorului financiar al bancii;
    d) furnizarea de informatii la cererea bancilor corespondente;
    e) furnizarea de date si informatii necesare pentru realizarea supravegherii pe baza consolidata.
    Art. 54
    Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit straine autorizate sa functioneze in Romania, precum si persoanelor juridice prevazute la art. 2 alin. 2.
    Art. 55
    In exercitarea atributiilor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei asigura schimbul de informatii cu autoritati din Romania si cu autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 9
    Cerinte operationale

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 56
    In activitatea lor, bancile se supun reglementarilor si ordinelor emise de Banca Nationala a Romaniei, date in aplicarea legislatiei privind politica monetara, de credit, valutara, de plati, de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere bancara.
    Bancile trebuie sa-si organizeze intreaga activitate in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase, cu cerintele legii si ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei. In acest sens bancile trebuie sa dispuna de proceduri de administrare si contabile corespunzatoare si de sisteme adecvate de control intern.
    Modificarile in situatia bancii sunt supuse aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile stabilite de aceasta prin reglementari. Inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind respectivele modificari se va face numai dupa obtinerea acestei aprobari.
    In statutele lor, bancile nu vor putea stabili exceptii de la principiul potrivit caruia o actiune da dreptul la un singur vot.
    Actiunile emise de banci vor putea fi numai nominative.
    Art. 57
    In vederea functionarii, in termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei, fiecare banca este obligata sa deschida cont curent la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta. Transferurile banesti operate prin inscrieri in contul curent deschis in evidentele Bancii Nationale a Romaniei sunt irevocabile si neconditionate.
    Bancile pot deschide la Banca Nationala a Romaniei si alte conturi, in conditiile stabilite de aceasta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cerinte de capital

    Art. 58
    Capitalul social al unei banci trebuie varsat, integral si in forma baneasca, la momentul subscrierii.
    Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari, fara a putea fi mai mic decat echivalentul in moneda nationala a 5 milioane euro.
    La constituire, aportul de capital va fi varsat intr-un cont deschis la o institutie de credit, care va fi blocat pana la inmatricularea bancii in registrul comertului.
    La constituirea unei banci, capitalul initial este egal cu capitalul social, cu exceptia cazurilor in care banca nou-constituita este rezultata dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare. La deschiderea unei sucursale, capitalul initial se va asigura prin punerea la dispozitie acesteia a capitalului de dotare de catre institutia de credit straina.
    Art. 59
    Bancile pot majora capitalul social numai prin utilizarea urmatoarelor surse:
    a) noi aporturi in forma baneasca;
    b) prime de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni, precum si rezervele constituite pe seama unor astfel de prime;
    c) dividende din profitul net cuvenit actionarilor, dupa plata impozitului pe dividende, potrivit legii;
    d) rezerve constituite din profitul net, existente in sold, potrivit ultimului bilant contabil.
    Sucursalele institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze in Romania, pot majora capitalul de dotare prin utilizarea urmatoarelor surse:
    a) noi aporturi in forma baneasca puse la dispozitie sucursalei de catre institutia de credit straina, cu destinatia "capital de dotare";
    b) rezerve constituite din profitul net, existente in sold potrivit ultimei situatii financiare anuale.*)
------------
    *) Art. IX din Legea nr. 485/2003 prevede ca: "Rezervele existente in sold, precum si diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, inclusiv diferentele aferente disponibilitatilor in devize din semestrul I al anului 2002, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2001, constituite de banci pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care, pana la aceasta data, puteau constitui sursa de majorare a capitalului social, potrivit legislatiei aplicabile, vor putea fi utilizate in continuare in acest scop pana la epuizarea acestora.
    Rezervele existente in sold la sfarsitul semestrului I al anului 2002, constituite de sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine din diferentele din evaluarea disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare, vor putea fi utilizate pentru majorarea capitalului de dotare pana la epuizarea acestor rezerve".

    Art. 60
    Bancile repartizeaza 20% din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.
    Bancile repartizeaza din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate.
    Prevederile alin. 1 si 2 sunt aplicabile pana la incheierea exercitiului financiar al anului 2003 inclusiv.
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, bancile constituie fondul de rezerva potrivit dispozitiilor legislatiei privind societatile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net.
    La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au in vedere si sumele reprezentand rezerva generala pentru riscul de credit, constituita potrivit alin. 2, existenta in sold.
    Fondul de rezerva si rezerva generala pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 si 2, nu vor fi diminuate in functie de limitele si cotele prevazute la alin. 4 si vor fi utilizate potrivit destinatiilor prevazute de reglementarile legale.
    Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileste prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Cerinte prudentiale

    Art. 61
    La acordarea creditelor, bancile urmaresc ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. In acest scop bancile cer solicitantilor garantarea creditelor in conditiile stabilite prin normele lor de creditare.
    Art. 62
    Bancile trebuie sa respecte cerintele prudentiale, la nivel individual sau consolidat, dupa caz, prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, care se refera, fara a fi limitative, la:
    a) solvabilitate;
    b) lichiditate;
    c) expunerea maxima fata de un singur debitor si expunerea maxima agregata;
    d) expunerea fata de persoanele aflate in relatii speciale cu banca;
    e) riscul valutar;
    f) calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelor de risc;
    g) organizare si control intern.
    Indicatorii aferenti cerintelor prevazute la lit. a), c) - e) ale alin. 1 se vor calcula in functie de nivelul fondurilor proprii; acest nivel nu va putea fi mai mic decat nivelul minim al capitalului initial, stabilit prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 63
    In scopul determinarii indicatorului de solvabilitate, Banca Nationala a Romaniei poate recunoaste diminuarea riscului de credit in cazul incheierii urmatoarelor tipuri de contracte de compensare a creantelor si a obligatiilor reciproce decurgand din operatiuni cu instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii si operatiuni similare cu aur:
    a) contracte bilaterale prin care partile stipuleaza ca, la termenele stabilite sau la data aparitiei unui eveniment determinat - de regula, imposibilitatea unei parti de a-si onora obligatiile asumate -, obligatiile reciproce initiale, chiar neajunse la scadenta, se sting automat, fiind inlocuite de o noua obligatie, astfel incat o singura suma neta rezultata din compensarea obligatiilor initiale va fi datorata de partea debitoare;
    b) alte contracte bilaterale de compensare.
    Operatiunile si conditiile in care Banca Nationala a Romaniei recunoaste diminuarea riscului de credit, potrivit alin. 1, si modalitatea de calcul al acestuia vor fi stabilite prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 64
    Bancile, persoane juridice romane, pot deschide pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea -, in conditiile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Bancile, persoane juridice romane, vor putea desfasura activitate bancara si alte activitati financiare in strainatate, in limita autorizatiei acordate de Banca Nationala a Romaniei, numai prin intermediul unei sucursale.
    Deschiderea de sucursale in strainatate este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta.
    Cererea de aprobare a deschiderii unei sucursale in strainatate va indica tara in care se intentioneaza deschiderea sucursalei si va fi insotita, fara a se limita la acestea, de urmatoarele:
    a) un studiu de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipurile de activitati care vor fi desfasurate prin intermediul sucursalei si structura organizatorica a acesteia;
    b) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei si informatii privind calificarea, experienta si onorabilitatea acestora;
    c) adresa sediului sucursalei.
    Banca Nationala a Romaniei poate respinge o cerere de aprobare a deschiderii unei sucursale in strainatate de catre o banca, persoana juridica romana, daca, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de banca, constata ca:
    a) banca nu dispune de capacitate administrativa sau de o situatie financiara adecvata, in raport cu activitatea propusa a fi desfasurata prin intermediul sucursalei;
    b) cadrul legislativ existent in tara gazda si/sau modul de aplicare a acestuia impiedica realizarea unei supravegheri conform principiilor prezentei legi;
    c) banca inregistreaza o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor aferenti cerintelor de prudenta bancara.
    Orice modificare a elementelor prevazute la alin. 4 este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 65
    Prin derogare de la dispozitiile art. 64 alin. 3, bancile, persoane juridice romane, pot desfasura in statele membre activitate bancara si alte activitati financiare, conform art. 11 alin. 1, pentru care sunt autorizate, prin intermediul unei sucursale sau in mod direct, daca indeplinesc conditiile stabilite de legislatia respectivului stat membru, prin care se urmareste protejarea interesului general.
    Banca, persoana juridica romana, care intentioneaza sa deschida o sucursala intr-un stat membru, va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu informatiile prevazute la art. 64 alin. 4.
    In termen de 3 luni de la primirea notificarii, Banca Nationala a Romaniei va comunica autoritatii competente din statul membru gazda informatiile primite sau, dupa caz, va refuza transmiterea acestora si va informa banca in consecinta. In cazul in care Banca Nationala a Romaniei nu informeaza banca in termenul prevazut, aceasta, in 15 zile de la expirarea termenului, se poate adresa Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, solicitand eliberarea unei decizii, procedura prevazuta la art. 149 fiind aplicabila in mod corespunzator.
    Banca Nationala a Romaniei va putea refuza transmiterea comunicarii catre autoritatea competenta din statul membru gazda, pe considerentele prevazute la art. 64 alin. 5 lit. a) si c), caz in care va notifica bancii si motivele care au stat la baza luarii deciziei.
    Comunicarea catre autoritatea competenta din statul membru gazda va cuprinde, pe langa informatiile furnizate de banca, potrivit art. 64 alin. 4, si informatii referitoare la:
    a) valoarea fondurilor proprii ale bancii si nivelul indicatorilor de solvabilitate;
    b) o descriere a sistemului de garantare a depozitelor existent in Romania.
    La cererea autoritatii competente din statul membru gazda, Banca Nationala a Romaniei va putea comunica si alte informatii solicitate de aceasta.
    Orice intentie de modificare a informatiilor furnizate conform alin. 2 va fi comunicata Bancii Nationale a Romaniei cu cel putin o luna inainte de data la care modificarea respectiva urmeaza sa fie efectuata, termen in care Banca Nationala a Romaniei va proceda conform prevederilor alin. 3.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. d) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 66
    Bancile, persoane juridice romane, care intentioneaza sa desfasoare pentru prima data activitate bancara si alte activitati financiare in mod direct intr-un stat membru, vor notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei. Notificarea va indica statul membru in cauza si va cuprinde activitatile prevazute la art. 11 alin. 1 care urmeaza sa fie desfasurate.
    In termen de o luna de la primirea notificarii, conform alin. 1, Banca Nationala a Romaniei o va comunica autoritatii competente din statul membru gazda.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. d) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 67
    O banca nu poate efectua repartizari din profit pentru dividende daca, in urma acestei repartizari, banca inregistreaza un nivel de solvabilitate sub cel minim prevazut de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 68
    Orice participatie de natura imobilizarilor financiare, detinuta - direct si/sau indirect - de o banca, in parti sociale, actiuni sau alte titluri de natura participativa la entitati, altele decat institutii de credit, institutii financiare, de asigurari si societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, nu poate sa depaseasca:
    a) 15% din fondurile sale proprii;
    b) 20% din capitalul social al entitatii respective sau, dupa caz, din valoarea totala a titlurilor de natura participativa emise de o asemenea entitate.
    Valoarea totala a imobilizarilor financiare prevazute la alin. 1 nu poate depasi 60% din fondurile proprii ale bancii.
    Art. 69
    Este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform reglementarilor acesteia:
    a) orice participatie pe care banca intentioneaza sa o detina in institutii de credit, institutii financiare, de asigurari sau in alte entitati care, ca rezultat al achizitionarii participatiei respective, ar intra in perimetrul de consolidare a conturilor, conform reglementarilor aplicabile;
    b) orice participatie a carei valoare este de cel putin 10% din fondurile proprii ale bancii, pe care aceasta intentioneaza sa o detina in actiuni sau alte titluri de natura participativa necotate pe o piata reglementata;
    c) orice participatie a carei valoare se situeaza intre 10% si 15% din fondurile proprii ale bancii, pe care aceasta intentioneaza sa o detina in actiuni sau alte titluri de natura participativa, cotate pe o piata reglementata, emise de entitati, altele decat institutii de credit, institutii financiare, de asigurari ori societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe;
    d) orice participatie a bancii, de natura celor prevazute la art. 68 alin. 1, care, in situatii justificate de circumstante exceptionale, depaseste limitele stabilite la acest articol.*)
------------
    *) Art. VI din Legea nr. 485/2003 prevede ca: "Bancile, persoane juridice romane, si sucursalele institutiilor de credit straine care beneficiaza de autorizatie de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei trebuie sa se conformeze dispozitiilor Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, in termenele stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
    Participatiile de natura investitiilor financiare pe care bancile le detin la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi considerate ca fiind autorizate, conform prevederilor art. 49*) din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. In situatia in care Banca Nationala a Romaniei constata ca cerintele art. 49^1*) nu sunt indeplinite, poate dispune bancii limitarea sau, dupa caz, lichidarea acestor participatii, intr-un termen rezonabil."
    *) Art. 49 a devenit prin renumerotare art. 69.
    *) Art. 49^1 a devenit prin renumerotare art. 70.

    Art. 70
    Printre obiectivele urmarite de Banca Nationala a Romaniei, la aprobarea participatiilor prevazute la art. 69, se va avea in vedere ca:
    a) achizitionarea participatiilor respective sa nu supuna banca la riscuri nejustificate sau sa impiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidata;
    b) banca sa dispuna de suficiente resurse financiare si de natura organizatorica pentru achizitionarea si administrarea participatiilor respective.
    In cazul aprobarii unei participatii, in conditiile prevazute la art. 69 lit. d), Banca Nationala a Romaniei va solicita bancii sa-si majoreze in mod corespunzator fondurile proprii si va stabili termenul in care se va realiza aceasta majorare.
    Participatiile de natura imobilizarilor financiare, altele decat cele supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, vor fi notificate acesteia, in termen de 5 zile de la data achizitionarii lor de catre banca.
    Art. 71
    Imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, pot fi permise numai in conditiile stabilite de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA a 4-a
    Actionari

    Art. 72
    Orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane care intentioneaza sa devina actionar semnificativ al unei banci trebuie sa notifice aceasta intentie Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu reglementarile emise de aceasta, informand asupra marimii participatiei pe care doreste sa o achizitioneze.
    In termen de cel mult 3 luni de la primirea notificarii, Banca Nationala a Romaniei se poate opune intentiei de achizitionare a unei participatii, conform alin. 1, avand in vedere cerintele prevazute la art. 74.
    Daca Banca Nationala a Romaniei nu se opune intentiei prevazute la alin. 2, aceasta poate stabili un termen maxim in care aceasta intentie sa se materializeze.
    Art. 73
    Orice actionar semnificativ care intentioneaza sa-si majoreze participatia ori proportia drepturilor de vot, astfel incat acestea sa atinga sau sa depaseasca nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca sa devina o filiala a sa, trebuie sa notifice aceasta intentie Bancii Nationale a Romaniei, caz in care prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
    Orice actionar semnificativ care intentioneaza sa-si diminueze participatia sau proportia drepturilor de vot, astfel incat aceasta sa reprezinte mai putin de 10%, 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca sa inceteze sa mai fie o filiala a sa, va notifica aceasta intentie Bancii Nationale a Romaniei.
    Bancile vor informa de indata Banca Nationala a Romaniei cu privire la orice achizitie sau instrainare a actiunilor lor care depaseste, respectiv se situeaza sub nivelurile prevazute la alin. 1 si 2.
    Cel putin o data pe an bancile vor comunica Bancii Nationale a Romaniei identitatea actionarilor lor semnificativi si, dupa caz, orice alte date si informatii cu privire la aceste persoane, cerute prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 74
    Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie sa corespunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a bancii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul asigurarii credibilitatii si viabilitatii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei banci.
    Banca Nationala a Romaniei are autoritatea de a analiza in ce masura sunt respectate conditiile stabilite de prezenta lege si reglementarile date in aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea morala ale persoanelor mentionate la art. 72 si 73, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide daca acestea corespund cerintelor prevazute la alin. 1.
    Daca persoana care intentioneaza sa devina actionar semnificativ al unei banci, persoana juridica romana, este o institutie de credit straina sau o entitate care detine ca filiala o institutie de credit straina ori este o persoana fizica sau juridica ce controleaza o institutie de credit straina si daca, in urma achizitionarii participatiei, banca va deveni filiala a persoanei care a achizitionat participatia ori va fi controlata de aceasta persoana, evaluarea actionarului semnificativ va face obiectul unei consultari prealabile cu autoritatea competenta din tara de origine a institutiei de credit straine.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. e) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 75
    In sensul celor prevazute la art. 74 persoanele mentionate la art. 72 si 73 trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de o situatie financiara stabila, care sa justifice in mod satisfacator provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al bancii si care sa creeze premise pentru o eventuala sustinere financiara a bancii;
    b) sa furnizeze suficiente informatii care sa asigure transparenta necesara pentru identificarea structurii grupului din care fac parte;
    c) persoanele juridice sa functioneze de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz in care termenul de 3 ani include si functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;
    d) sa fie supravegheate in mod adecvat de catre autoritatea competenta din tara de origine.
    In situatia in care persoanele prevazute la alin. 1 sunt institutii de credit sau filiale ale acestora ori in alte cazuri justificate, Banca Nationala a Romaniei poate sa excepteze aceste persoane de la indeplinirea conditiei prevazute la lit. c) a alin. 1.
    Art. 76
    In scopul asigurarii stabilitatii si viabilitatii sistemului bancar Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari si alte criterii specifice de evaluare a calitatii actionariatului unei banci.

    SECTIUNEA a 5-a
    Documente contractuale, registre si evidente

    Art. 77
    Fiecare banca intocmeste si pastreaza, la sediul sau social, documente si evidente, in limba romana, cuprinzand:
    a) contractul de societate si statutul, precum si toate actele aditionale prin care acestea au fost modificate;
    b) un registru al actionarilor sai, cu exceptia cazurilor in care evidenta actionarilor este tinuta de o societate de registru independent, potrivit legii;
    c) minutele si hotararile adunarii generale a actionarilor;
    d) minutele sedintelor si hotararile consiliului de administratie si ale comitetelor prevazute de lege sau de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, ale comitetelor constituite pe baza hotararii organelor statutare ale bancii;
    e) registrele si inregistrarile contabile care evidentiaza clar si corect situatia activitatii sale, explicarea tranzactiilor si situatiei sale financiare, astfel incat sa permita Bancii Nationale a Romaniei sa determine daca banca s-a conformat prevederilor prezentei legi;
    f) reglementarile proprii referitoare la desfasurarea activitatii, precum si toate amendamentele acestora;
    g) alte inregistrari care sunt cerute potrivit prezentei legi ori prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
    Documentele prevazute la lit. a) si f) se transmit la Banca Nationala a Romaniei, iar documentele reprezentand evidentierea zilnica a inregistrarilor pentru fiecare client al bancii, caracteristicile tranzactiilor sale cu acel client ori in contul acestuia si soldul datorat clientului sau de catre acesta se pastreaza la sediul social al bancii sau la sediile secundare.
    Art. 78
    Fiecare banca intocmeste si pastreaza la sediul social sau la sediile sale secundare un exemplar al documentatiei de credit adecvate si orice informatii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii si cu alte persoane pe care Banca Nationala a Romaniei le poate prevedea prin reglementari si care se pun la dispozitie personalului autorizat al Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acestuia.
    Art. 79
    Toate operatiunile de credit si garantie ale bancilor trebuie consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Aceste documente trebuie pastrate de banci si puse la dispozitie personalului autorizat al Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acestuia.
    Contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii.
    De la data initierii unei proceduri judiciare fata de un debitor, inclusiv in cazul solicitarii de catre banca a investirii cu formula executorie a contractului de credit ori, dupa caz, al initierii de catre aceasta a unei alte proceduri de executare silita prevazuta de lege, dobanda stabilita conform contractului sau, dupa caz, dobanda legala se va calcula in continuare, daca prin lege nu se prevede faptul ca de la data deschiderii procedurii nu se mai datoreaza dobanzi; dobanda si creditele respective se vor evidentia de catre banca in afara bilantului.
    Garantiile constituite in favoarea bancii in scopul garantarii creditelor, care indeplinesc conditiile de publicitate prevazute de lege, confera bancilor prioritate fata de tertii, inclusiv statul, ale caror creante si garantii au indeplinit ulterior conditiile de publicitate.
    Art. 80
    Dispozitiile art. 79 alin. 1 se aplica in cazul tuturor operatiunilor si tranzactiilor bancii.
    Bancile care emit moneda electronica sunt obligate sa incheie contracte cu detinatorii, prin care sa se stabileasca in mod clar conditiile de rascumparare a acesteia. In perioada de valabilitate pentru care a fost emisa moneda electronica, bancile emitente sunt obligate sa o rascumpere, la cererea detinatorilor, la o valoare egala cu valoarea acesteia existenta in sold. Rascumpararea se va realiza prin schimbarea valorii sale in numerar sau prin transfer in cont, fara retinerea altor taxe si comisioane decat cele strict necesare efectuarii operatiunii de rascumparare.
    Contractul poate prevedea un prag minim de rascumparare, care nu poate fi mai mare decat echivalentul a 10 euro.

    SECTIUNEA a 6-a
    Conturi, situatii financiare si controlul acestora

    Art. 81
    Bancile trebuie sa tina permanent evidenta contabila, in concordanta cu prevederile legii contabilitatii si ale reglementarilor specifice date in aplicarea acesteia, si sa intocmeasca situatii financiare care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Evidenta contabila si situatiile financiare ale unei banci trebuie sa reflecte, de asemenea, operatiunile si situatia financiara a filialelor, a sucursalelor si a celorlalte sedii secundare, pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata.
    Art. 82
    Bancile sunt obligate sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei situatiile lor financiare constand in elemente ale bilantului contabil, precum si alte date cerute de Banca Nationala a Romaniei, la termenele si in forma stabilite prin reglementari.
    Art. 83
    Situatiile financiare ale bancii, intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, trebuie sa fie auditate, potrivit prezentei legi, de auditori financiari aprobati de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 84
    Situatiile financiare ale bancilor vor fi certificate, pana la exercitiul financiar al anului 2001 inclusiv, de catre cenzori autorizati, in vederea depunerii in termenul legal la autoritatile in drept.
    Consiliile de administratie ale bancilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania sau societati internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu legislatia privind auditul financiar si in acord cu Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.
    Art. 85
    In scopul auditarii situatiilor financiare, fiecare banca va incheia contracte cu auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, potrivit legii.
    Auditorul financiar:
    a) va intocmi un raport anual impreuna cu opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale bancii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
    b) va analiza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, va face recomandari bancii pentru remedierea lor;
    c) va furniza, la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, orice detalii, clarificari, explicatii referitoare la datele cuprinse in situatiile financiare ale bancii.
    Raportul auditorului financiar impreuna cu opinia sa vor fi prezentate adunarii generale a actionarilor si vor fi publicate impreuna cu situatiile financiare anuale.
    Art. 86
    Auditorul financiar al unei banci trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei de indata ce, in exercitarea atributiilor sale, a luat cunostinta despre orice act sau fapt in legatura cu banca ori cu entitatile care intra in perimetrul de consolidare, act sau fapt care:
    a) constituie o incalcare grava a legii si/sau a reglementarilor ori a actelor emise in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfasurare a activitatii bancii;
    b) este de natura sa afecteze situatia patrimoniala a bancii sau buna sa functionare;
    c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale bancii sau la exprimarea de catre acesta a unei opinii cu rezerve.
    Indeplinirea cu buna-credinta de catre auditorul financiar a obligatiei de a informa Banca Nationala a Romaniei, conform alin. 1 si art. 85 alin. 2 lit. c), nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage raspunderea materiala a acestuia.
    Art. 87
    Fiecare banca va publica situatiile financiare, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, in forma stabilita de Banca Nationala a Romaniei si aprobata de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevazute de lege.
    Art. 88
    Dispozitiile art. 56, 57, 61, 63, art. 64 alin. 1, art. 77 - 84, 85 si 87 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze in Romania.
    In cazurile in care institutiile de credit straine decid constituirea la nivelul sucursalelor din Romania a fondului pentru riscuri bancare generale, prevazut la art. 60, dispozitiile acestui articol se aplica in mod corespunzator si acestor sucursale.
    Sucursalele institutiilor de credit straine vor publica in limba romana situatiile financiare anuale ale institutiei de credit straine, intocmite si auditate conform legislatiei din tara de origine.*)
    Dispozitiile art. 62 si 71 se aplica sucursalelor mentionate la alin. 1 numai daca se prevede astfel in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. f) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    CAP. 10
    Sistemele de plati

    Art. 89
    Banca Nationala a Romaniei reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza sistemele de plati din Romania, inclusiv administratorii acestora, in scopul asigurarii functionarii sistemelor in conformitate cu standardele internationale in acest domeniu.
    Sistemele de plati mentionate la alin. 1 nu pot functiona pe teritoriul Romaniei fara obtinerea autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 90
    Banca Nationala a Romaniei emite reglementari cu privire la sistemele de plati, care se vor referi la:
    a) conditiile si modalitatea de organizare a sistemelor de plati;
    b) conditiile si procedura de autorizare, cazurile in care autorizatia poate fi revocata;
    c) criteriile si regulile pentru supravegherea sistemelor de plati, inclusiv a participantilor la aceste sisteme si a administratorilor acestora;
    d) informatiile si raportarile care trebuie furnizate Bancii Nationale a Romaniei;
    e) cerintele minime referitoare la functionarea, auditul operational si administrarea riscurilor unui sistem de plati si cele referitoare la situatiile financiare si auditul intern ale participantilor si ale administratorului unui sistem de plati;
    f) orice alte cerinte specifice necesare bunei functionari a unui sistem de plati.
    Art. 91
    Fondurile si instrumentele financiare ale participantilor la sistemele de plati, constituite la dispozitia agentului de decontare, in limitele solicitate prin regulile sistemului, in scopul garantarii indeplinirii obligatiilor care decurg din calitatea de participant la sistem, nu pot face obiectul executarii silite de catre terti si nu pot fi grevate de alte garantii reale ori sarcini de catre participantul debitor.
    Fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. 1 sunt exceptate de la procedura inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
    In cazul falimentului unui participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. 1 vor fi utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la data pronuntarii, inclusiv a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
    In cazul incetarii calitatii de participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. 1 vor fi utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la momentul incetarii calitatii de participant.

    CAP. 11
    Supravegherea prudentiala a bancilor

    Art. 92
    In scopul protejarii intereselor deponentilor si al asigurarii stabilitatii si viabilitatii intregului sistem bancar, Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea prudentiala a bancilor, persoane juridice romane, si a sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei, prin stabilirea unor norme si indicatori de prudenta bancara, urmarirea respectarii acestora si a altor cerinte prevazute de lege si de reglementarile aplicabile, impunerea masurilor necesare si aplicarea de sanctiuni, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor specifice activitatii bancare.
    Urmarirea respectarii cerintelor de natura prudentiala si a altor cerinte prevazute de legislatia banca se realizeaza de Banca Nationala a Romaniei pe baza raportarilor facute potrivit prezentei legi si a reglementarilor date in aplicarea acesteia si prin inspectii desfasurate la:
    a) sediul bancilor, persoane juridice romane, al sucursalelor si al altor sedii secundare ale acestora din tara si din strainatate;
    b) sediile sucursalelor institutiilor de credit straine care desfasoara activitate in Romania.
    Art. 93
    Inspectiile la sediul bancii se efectueaza de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens, sau de catre auditori financiari numiti de Banca Nationala a Romaniei.
    Pentru verificarea sucursalelor deschise in statele membre de catre banci, persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei poate efectua inspectii la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabila a autoritatilor competente din statele membre gazda sau poate solicita acestor autoritati sa realizeze verificarea.*)
    In cazul sucursalelor si filialelor institutiilor de credit straine, echipele de inspectie pot include si reprezentanti ai autoritatii competente din tara de origine a institutiei de credit straine.
    Pentru supravegherea bancilor romane care functioneaza in strainatate, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile competente ale statelor respective.
    Informatiile referitoare la institutiile de credit straine care desfasoara activitati in Romania pot fi furnizate autoritatilor competente din tara de origine, numai in conditii de reciprocitate.
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. g) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 94
    Bancile sunt obligate sa permita personalului Bancii Nationale a Romaniei si auditorilor financiari, numiti potrivit prevederilor art. 93, care efectueaza inspectia, sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile si sa furnizeze toate documentele si informatiile legate de administrarea, controlul intern si operatiunile bancii, astfel cum vor fi solicitate de catre acestia.
    Bancile sunt obligate sa transmita Bancii Nationale a Romaniei orice informatii solicitate de aceasta, in scris sau in cadrul actiunilor de supraveghere si control, in scopul exercitarii competentelor sale prevazute de lege.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.
    Art. 95
    Banca Nationala a Romaniei supravegheaza activitatea bancilor, persoane juridice romane, pe baza individuala si pe baza consolidata, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    Orice banca, persoana juridica romana, care are drept filiale alte institutii de credit si/sau institutii financiare cu sediul in Romania sau in strainatate, va fi supravegheata de Banca Nationala a Romaniei pe baza situatiei sale financiare consolidate.
    Orice banca, persoana juridica romana, care este o filiala a unui holding financiar cu sediul in Romania sau in strainatate, va fi supravegheata de Banca Nationala a Romaniei pe baza situatiei financiare consolidate a holdingului financiar. In acest sens, holdingul financiar va transmite bancii informatii referitoare la situatia financiara pe baza consolidata a acestuia.
    Dispozitiile alin. 3 nu vor fi interpretate in sensul ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de supraveghere pe baza individuala a holdingului financiar.
    In aplicarea prevederilor alin. 2 si 3, Banca Nationala a Romaniei va stabili prin reglementari perimetrul de consolidare, exceptiile de la principiile de consolidare, metodele de consolidare, informatiile care trebuie furnizate in scopul realizarii supravegherii pe baza consolidata si cerintele prudentiale care trebuie respectate la nivel consolidat, care se vor referi cel putin la urmatoarele elemente:
    a) solvabilitate;
    b) adecvarea fondurilor proprii pentru acoperirea riscului de piata;
    c) controlul expunerilor mari;
    d) limitarea participatiilor in entitati care nu desfasoara activitati financiare;
    e) organizarea si controlul intern care sa asigure mecanisme adecvate pentru producerea si transmiterea oricaror date si informatii necesare pentru scopul supravegherii consolidate;
    f) controlul expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu banca.
    Art. 96
    In cazul in care banca, persoana juridica romana, si o institutie de credit autorizata intr-un stat membru sunt filiale ale aceluiasi holding financiar, Banca Nationala a Romaniei este competenta sa asigure supravegherea pe baza consolidata in cazul in care:
    a) holdingul financiar are sediul in Romania;
    b) holdingul financiar are sediul intr-un alt stat membru, in care nu mai detine drept filiale institutii de credit si banca, persoana juridica romana, in raport cu celelalte institutii de credit care sunt filiale ale holdingului financiar, fie are cea mai mare valoare a activului balantier, fie, in caz de egalitate a acestuia, a fost prima autorizata, daca printr-un acord de colaborare incheiat cu autoritatea competenta din statul membru respectiv nu se prevede altfel.
    Prin derogare de la dispozitiile alin. 1, prin acorduri de colaborare incheiate de Banca Nationala a Romaniei cu autoritatile competente din statele membre, se poate stabili ca atributiile privind supravegherea pe baza consolidata sa fie exercitata de autoritatile competente respective.
    Acordurile de colaborare prevazute la alin. 1 lit. b) si alin. 2 vor cuprinde modalitatile de colaborare si de transmitere a informatiilor necesare realizarii supravegherii pe baza consolidata.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. h) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 97
    Toate institutiile de credit, institutiile financiare, de asigurari sau alte entitati aflate in categoria celor care intra in perimetrul de consolidare, societatile tip holding si filialele acestora si filialele unei banci sau ale unui holding financiar, care nu sunt incluse in perimetrul de consolidare, sunt obligate sa asigure schimbul de informatii necesare realizarii supravegherii conform alin. 2, art. 95 si 98.
    Banca Nationala a Romaniei poate solicita filialelor unei banci sau unui holding financiar, care nu sunt incluse in perimetrul de consolidare, sa transmita orice informatii necesare supravegherii bancii.
    Art. 98
    Banca Nationala a Romaniei poate solicita, fie direct societatilor tip holding, fie prin intermediul filialelor acestora - banci, persoane juridice romane -, orice date si informatii necesare pentru scopurile realizarii supravegherii bancii.
    Dispozitiile alin. 1 nu vor fi interpretate in sensul ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de supraveghere in legatura cu activitatea societatii tip holding sau a filialelor acesteia.
    Pentru verificarea informatiilor primite potrivit alin. 1, Banca Nationala a Romaniei poate efectua inspectii la sediul societatilor tip holding si al filialelor acestora, cand acesta este situat pe teritoriul Romaniei, dispozitiile art. 93 alin. 1 aplicandu-se in mod corespunzator.
    Pentru verificarea societatilor tip holding si a filialelor acestora, avand sediul in statele membre, Banca Nationala a Romaniei poate efectua inspectii la sediul acestora, cu acordul autoritatii competente din statul membru de origine, sau poate solicita autoritatii competente respective realizarea acestei verificari.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. i) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    CAP. 12
    Masuri de remediere si sanctiuni

    Art. 99
    In situatia in care Banca Nationala a Romaniei constata ca o banca si/sau oricare dintre administratorii ori conducatorii bancii sau persoanele desemnate sa asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare se fac vinovati de:
    a) incalcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementarilor sau a ordinelor emise de Banca Nationala a Romaniei ori a reglementarilor proprii ale bancii;
    b) incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatia emisa bancii;
    c) efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala;
    d) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudenta bancara ori alti indicatori prevazuti in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei;
    e) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control sau in urma acestora;
    f) periclitarea credibilitatii si viabilitatii bancii prin administrarea necorespunzatoare a fondurilor ce i-au fost incredintate,
Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment scris dat bancii;
    b) amenda aplicabila bancii, intre 0,05% si 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducatorilor ori persoanelor prevazute la alin. 1, intre 1 - 6 salarii medii nete/banca, conform situatiei salariale existente in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta. Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat;
    c) retragerea aprobarii date conducatorilor si/sau administratorilor bancii;
    d) retragerea autorizatiei bancii.
    Art. 100
    In urma constatarilor, Banca Nationala a Romaniei poate lua urmatoarele masuri:
    a) incheierea unui acord scris cu consiliul de administratie al bancii, care sa cuprinda un program de masuri de remediere;
    b) obligarea bancii aflate in culpa sa ia masuri de remediere a consecintelor faptelor constatate;
    c) instituirea masurilor de supraveghere speciala si de administrare speciala, potrivit dispozitiilor cap. XIII;
    d) suspendarea exercitiului dreptului de vot al actionarilor, in cazurile in care persoanele respective nu mai indeplinesc cerintele prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei banci ori infaptuiesc o politica individuala sau comuna care pericliteaza asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii, in detrimentul interesului deponentilor si al altor creditori;
    e) limitarea operatiunilor bancii, inclusiv prin inchiderea sucursalelor din strainatate, cu retragerea aprobarii pentru acestea sau limitarea operatiunilor acestora, in situatiile in care banca nu asigura o supraveghere adecvata a activitatii sucursalei;
    f) retragerea aprobarii acordate pentru participatiile bancii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor participatii, inclusiv in cazul in care supravegherea pe baza consolidata este impiedicata prin netransmiterea informatiilor necesare de catre aceste filiale;
    g) retragerea aprobarii acordate auditorului financiar, in situatia in care acesta nu isi indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute de lege sau nu respecta cerintele de conduita etica si profesionala specifice.
    Actionarii fata de care s-au dispus masurile prevazute la alin. 1 lit. d) nu vor mai putea achizitiona noi actiuni ale bancii, aplicandu-li-se in mod corespunzator dispozitiile art. 108.
    Masurile prevazute la alin. 1 lit. d) pot fi dispuse inclusiv in cazurile in care societatea-mama, holding financiar sau societate tip holding a bancii impiedica supravegherea pe baza consolidata, potrivit prezentei legi, prin netransmiterea informatiilor necesare realizarii acesteia.
    In cazul retragerii aprobarii pentru participatiile bancii la capitalul social al unor filiale sau al limitarii acestor participatii, banca trebuie sa-si vanda participatiile detinute peste nivelul stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 101
    Masurile de remediere ce pot fi luate de banca potrivit art. 100 alin. 1 lit. a) si b) vor include, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
    a) stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;
    b) inlocuirea administratorilor;
    c) inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare ale bancii;
    d) imbunatatirea sistemului de control intern.
    Art. 102
    Aplicarea de sanctiuni, potrivit art. 99, nu impiedica adoptarea masurilor prevazute la art. 100.
    In cazul instituirii administrarii speciale, Banca Nationala a Romaniei va decide si cu privire la retragerea aprobarilor acordate conducatorilor, administratorilor si auditorului financiar ai bancii si, respectiv, la suspendarea drepturilor de vot ale actionarilor.
    Art. 103
    La sesizarea primita din partea autoritatilor competente din statele membre gazda cu privire la incalcarea de catre banci, persoane juridice romane, a cerintelor privind desfasurarea activitatii in statele membre respective, Banca Nationala a Romaniei va dispune masurile pe care le considera necesare, potrivit prezentei legi, si va informa autoritatile competente din statele membre gazda asupra acestora.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. j) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 104
    Banca Nationala a Romaniei poate dispune participantilor si/sau administratorului unui sistem de plati adoptarea unor masuri de remediere a deficientelor constatate in cadrul sistemului.
    In situatia in care Banca Nationala a Romaniei constata ca persoanele prevazute la alin. 1 se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor cap. X, a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acestor dispozitii sau nu se conformeaza celor dispuse de aceasta, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment scris;
    b) amenda cuprinsa intre 100.000.000 lei si 1.000.000.000 lei;
    c) excluderea unuia sau mai multor participanti;
    d) retragerea autorizatiei acordate pentru functionarea unui sistem de plati.
    Nivelurile prevazute la alin. 2 lit. b) vor putea fi modificate de Banca Nationala a Romaniei, in functie de evolutia ratei anuale a inflatiei.
    Art. 105
    Constatarea faptelor cuprinse in prezentul capitol, care constituie incalcari ale disciplinei bancare sau a celei in domeniul sistemelor de plati, se face de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens de persoanele mentionate la alin. 2.
    Actele de aplicare a masurilor si a sanctiunilor prevazute in prezentul capitol se emit de catre guvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia sanctiunilor prevazute la art. 99 alin. 2 lit. c) si d) si a masurilor prevazute la art. 100 alin. 1 lit. c), a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie.
    Art. 106
    Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 99 si 104 se prescrie in termen de un an de la data luarii la cunostinta, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.
    Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz.
    Art. 107
    Dispozitiile art. 99 - 106 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine, cu exceptia masurilor de administrare speciala prevazute la art. 100 alin. 1 lit. c).
    Art. 108
    Exercitiul dreptului de vot al actionarilor semnificativi ai unei banci care nu au notificat Bancii Nationale a Romaniei, conform art. 72 si 73, intentia de a deveni actionari semnificativi sau de a-si majora participatia detinuta la banca ori care detin o participatie din capitalul social sau din drepturile de vot la achizitionarea careia Banca Nationala a Romaniei a facut opozitie, conform art. 72 alin. 2, se suspenda.
    Banca Nationala a Romaniei dispune actionarilor semnificativi prevazuti la alin. 1 sa-si vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei la care Banca Nationala a Romaniei a facut opozitie. Dupa expirarea acestui termen, daca actiunile nu au fost vandute, Banca Nationala a Romaniei dispune bancii anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare.
    Dispozitiile alin. 2 se aplica si in cazul celorlalti actionari fata de care Banca Nationala a Romaniei a dispus masura suspendarii exercitiului dreptului de vot, conform art. 100 alin. 1 lit. d).
    Actionarii al caror drept de vot nu este suspendat vor putea sa participe la adunarea generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, cu majoritatea voturilor lor sau cu o alta majoritate prevazuta in actul constitutiv pentru acest caz.
    Consiliul de administratie al bancii este raspunzator de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. 2, si vanzarea actiunilor nou-emise.
    Daca din lipsa de cumparatori vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a actiunilor nou-emise, banca va proceda de indata la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.*)
------------
    *) Art. VIII din Legea nr. 485/2003 prevede ca: "Actionarii bancilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au dreptul de vot suspendat trebuie sa-si vanda actiunile detinute la banca in termen de 3 luni de la aceasta data. Dupa trecerea termenului se vor aplica dispozitiile art. 73*) din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege."
    *) Art. 73 a devenit prin renumerotare art. 108.

    Art. 109
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda savarsirea de catre persoanele fizice a faptelor prevazute la sectiunea a 3-a din cap. I.
    Persoanele juridice care se fac vinovate de incalcarea dispozitiilor cuprinse in sectiunea a 3-a a cap. I vor fi sanctionate in conditiile prevazute de legislatia privind desfasurarea de activitati comerciale ilicite. Daca persoana juridica desfasoara in principal activitatile interzise, potrivit dispozitiilor art. 7 si 10, sau daca aceasta, desi sanctionata, continua desfasurarea activitatilor respective, instanta judecatoreasca competenta poate hotari dizolvarea, respectiv intrarea in lichidare.*)
    Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa determine daca o activitate reprezinta ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancara, activitate de emitere de moneda electronica ori activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si acordarii de credite intr-un sistem colectiv. In acest caz decizia Bancii Nationale a Romaniei este obligatorie pentru partile interesate.
------------
    *) Art. XI din Legea nr. 485/2003 prevede ca: "Societatile comerciale care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, desfasoara activitati de atragere de fonduri rambursabile de la public ori alte activitati de natura activitatii bancare, inclusiv activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si acordarii de credite intr-un sistem colectiv, vor lua masuri pentru incetarea de indata a unor asemenea activitati. In caz contrar, devin incidente dispozitiile art. 74*) din Legea nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege."
    *) Art. 74 devine prin renumerotare art. 109.

    Art. 110
    Deschiderea de conturi bancare sub nume fictive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

    CAP. 13
    Masuri de instituire a supravegherii speciale si de administrare speciala a bancilor

    Art. 111
    Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta, poate hotari masuri de instituire a supravegherii speciale si de administrare speciala a bancilor.

    SECTIUNEA 1
    Masuri de instituire a supravegherii speciale a bancilor

    Art. 112
    Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate hotari masuri de instituire a supravegherii speciale a bancilor, persoane juridice romane, pentru incalcarea legii sau a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei, constatata in urma efectuarii actiunilor de supraveghere si/sau a analizei raportarilor bancilor, precum si in cazul constatarii unei situatii financiare precare.
    Supravegherea speciala se asigura printr-o comisie instituita in acest scop, formata din maximum 7 specialisti din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, dintre care unul va indeplini functia de presedinte al comisiei si unul, pe cea de vicepresedinte al acesteia.
    Art. 113
    Atributiile acestei comisii se stabilesc de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si se refera, in principal, la:
    a) urmarirea modului in care conducerea bancii actioneaza pentru stabilirea si aplicarea masurilor necesare remedierii deficientelor inscrise in actul de control intocmit de organele de inspectie ale Bancii Nationale a Romaniei;
    b) suspendarea sau desfiintarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale bancii, contrare reglementarilor prudentiale sau care conduc la deteriorarea situatiei financiare a bancii;
    c) formularea de solicitari privind modificarea/completarea reglementarilor proprii ale bancii;
    d) limitarea si/sau suspendarea unor activitati si operatiuni bancare pe o anumita perioada;
    e) orice alte masuri care se considera necesare pentru remedierea situatiei bancii;
    f) formularea de propuneri catre Banca Nationala a Romaniei de aplicare a sanctiunilor si/sau a masurilor de remediere prevazute de lege, in situatia in care conducerea bancii nu respecta masurile dispuse de comisie.
    Comisia de supraveghere speciala nu se substituie conducerii bancii in ceea ce priveste coordonarea activitatii zilnice si competenta de a angaja banca. Raspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea si oportunitatea operatiunilor efectuate si a documentelor intocmite de banca revine exclusiv organelor statutare de conducere si/sau persoanelor care intocmesc si semneaza documentele in cauza, potrivit atributiilor si competentelor acestora.
    In perioada exercitarii supravegherii speciale, adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie si conducatorii bancii nu pot hotari masuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere speciala.
    Membrii comisiei de supraveghere speciala au acces la toate documentele si registrele bancii, fiind obligati sa pastreze secretul privind operatiunile bancare.
    Art. 114
    Comisia de supraveghere speciala prezinta rapoarte periodice Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei asupra situatiei bancii.
    In functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei hotaraste asupra incetarii sau continuarii supravegherii speciale, fara a se depasi insa o perioada mai mare de 120 de zile de la instituirea masurii de supraveghere speciala.
    In cazul in care in activitatea bancii se constata in continuare deficiente grave, Banca Nationala a Romaniei poate hotari, de la caz la caz, instituirea masurii de administrare speciala a bancii sau adoptarea altor masuri prevazute de lege, inclusiv retragerea autorizatiei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Masuri de administrare speciala a bancilor

    Art. 115
    Banca Nationala a Romaniei poate decide instituirea masurii de administrare speciala asupra unei banci, persoana juridica romana, inclusiv asupra sediilor sale secundare din Romania si din strainatate. Masura administrarii speciale se poate dispune in cazurile in care:
    a) masurile de supraveghere speciala nu au dat rezultate intr-o perioada de pana la 120 de zile;
    b) indicatorul de solvabilitate, calculat in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in raport cu fondurile proprii, se situeaza la un nivel care nu depaseste jumatate din nivelul minim prevazut de aceste reglementari;
    c) banca a incalcat in mod repetat prevederile legii si/sau ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia;
    d) banca nu mai are nici un conducator si nici un administrator.
    Un anunt privind instituirea administrarii speciale va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Instituirea masurilor de administrare speciala se dispune de Banca Nationala a Romaniei si in cazul sesizarii de catre aceasta a instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului unei banci, pana la numirea de catre judecatorul-sindic a lichidatorului.
    Art. 116
    Administrarea speciala se va institui pe o perioada de un an de la data hotararii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia cazului in care prin hotarare se stabileste o perioada mai scurta sau Banca Nationala a Romaniei hotaraste incetarea administrarii speciale, potrivit art. 127 alin. 4.
    In situatii exceptionale Banca Nationala a Romaniei poate prelungi, in conditiile prevazute pentru instituirea administrarii speciale, perioada prevazuta la alin. 1, cu maximum 6 luni.
    Art. 117
    Administrarea speciala se exercita de catre un administrator special, desemnat de Banca Nationala a Romaniei prin hotararea de instituire a acestei masuri. Administrator special poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica, inclusiv Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.
    Pentru motive intemeiate, Banca Nationala a Romaniei poate sa inlocuiasca administratorul special.
    Toate cheltuielile legate de administrarea speciala se suporta de banca supusa acestei masuri.
    Art. 118
    In cazul in care considera necesar, Banca Nationala a Romaniei poate stabili anumite limite si/sau conditii privind activitatea bancii in privinta careia s-a hotarat instituirea administrarii speciale. Acestea vor fi comunicate administratorului special, care va raspunde de respectarea lor.
    Art. 119
    Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie si ale conducatorilor bancii supuse regimului de administrare speciala, asa cum aceste atributii rezulta potrivit legii si actului constitutiv.
    Art. 120
    Dupa preluarea administrarii bancii, administratorul special va instiinta de indata compartimentele din cadrul bancii, sediile secundare ale acesteia, bancile corespondente, oficiul registrului comertului si, dupa caz, Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei masuri.
    Comunicarea se face in scris si va cuprinde si specimenul de semnatura a administratorului special. Comunicarea facuta bancilor corespondente va cuprinde si mentionarea faptului ca toate operatiunile viitoare prin contul bancii vor fi autorizate numai de catre administratorul special sau de persoanele imputernicite in mod expres de catre acesta.
    Art. 121
    Atributia principala a administratorului special consta in stabilirea conditiilor optime pentru conservarea valorii activului bancii, eliminarea deficientelor existente in administrare, incasarea creantelor si stabilirea posibilitatii de redresare a situatiei financiare a bancii; in acest sens administratorul special poate lua toate masurile pe care le considera necesare, in limita competentelor sale prevazute de lege.
    Masurile care pot fi luate au in vedere:
    a) negocierea creantelor bancii si/sau rescadentarea acestora;
    b) suspendarea atragerii de depozite si/sau a acordarii de credite;
    c) inchiderea sediilor secundare neprofitabile sau a caror activitate nu se justifica;
    d) redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activitatii, in scopul reducerii cheltuielilor;
    e) alte masuri pe care consiliul de administratie al unei banci sau conducatorii acesteia le pot lua, potrivit legii, in cursul unei administrari normale.
    Administratorul special va lua cel putin masurile necesare pentru:
    a) reducerea pierderilor;
    b) incetarea activitatilor frauduloase si a abuzurilor de orice natura ale persoanelor aflate in relatii speciale cu banca;
    c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, incheiate anterior de catre banca, inclusiv a acelor contracte in care obligatiile asumate de catre banca sunt disproportionate in raport cu prestatia la care s-a obligat cealalta parte contractanta;
    d) pastrarea in siguranta a activelor si a documentelor bancii;
    e) sesizarea organelor competente, in cazul in care exista indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni.
    Art. 122
    Prin exceptie de la prevederile art. 121, in cazul instituirii administrarii speciale, potrivit art. 115 alin. 1 lit. d), atributia principala a administratorului special este luarea masurilor necesare pentru numirea unui nou consiliu de administratie si a noilor conducatori ai bancii. In cursul acestei administrari, administratorul special poate lua orice alte masuri pe care consiliul de administratie al unei banci sau conducatorii acesteia le pot lua, potrivit legii, in cursul unei administrari normale, dispozitiile art. 117 - 120, 123, 126, art. 127 alin. 1 - 3, art. 128 alin. 1 si 2 si art. 129 alin. 1 fiind aplicabile.
    Art. 123
    Daca situatiile financiare aferente perioadei incheiate inainte de instituirea administrarii speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special considera ca acestea nu reflecta situatia patrimoniala reala a bancii, va proceda la intocmirea unei noi situatii financiare si va lua masuri pentru aprobarea, publicarea si depunerea acesteia la organele competente, conform legii.
    Art. 124
    In vederea adoptarii unor hotarari privind situatia bancii, in domenii care excedeaza competentelor sale stabilite prin lege pentru consiliul de administratie, administratorul special poate convoca adunarea generala a actionarilor bancii. Ordinea de zi a adunarii va fi stabilita de catre administratorul special, cu consultarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, si nu poate fi schimbata de catre persoanele convocate.
    Dupa instituirea administrarii speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocarii adunarii generale la cererea actionarilor bancii nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Actionarii reprezentand 50% din capitalul social vor putea inainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiara a bancii, acesta urmand sa decida asupra acestora.
    Art. 125
    In cazul in care adunarea generala a actionarilor decide majorarea capitalului social, pentru exercitarea dreptului de preemtiune se va acorda un termen de cel putin 5 zile, cu incepere de la data publicarii deciziei.
    Pentru motive temeinice, justificate de existenta unei intentii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul bancii, administratorul special va putea sa ridice actionarilor dreptul de subscriere de noi actiuni, in tot sau in parte, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
    Prin decizia de majorare a capitalului social trebuie sa se asigure cel putin un nivel al capitalului initial care sa permita incadrarea bancii in indicatorii de solvabilitate prevazuti prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    In cazul reducerii capitalului social, aceasta va putea fi facuta numai dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 126
    In termen de 60 de zile de la numire, administratorul special va prezenta Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei un raport scris cu privire la masurile intreprinse de la instituirea administrarii speciale si efectele acestora, la starea financiara a bancii si posibilitatea redresarii situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, prezentand in acest sens recomandarile sale. La raport se vor anexa: documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor bancii, situatia recuperarii creantelor, costul mentinerii activelor si situatia lichidarii pasivelor.
    Raportul trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandarile facute de administrator.
    Pentru motive intemeiate, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate prelungi termenul prevazut la alin. 1, la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 30 de zile.
    Art. 127
    In termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei va lua o hotarare cu privire la oportunitatea mentinerii masurii de administrare speciala si se va pronunta asupra recomandarilor facute de administratorul special.
    Daca pe baza raportului administratorului special se constata ca nu sunt conditii pentru imbunatatirea situatiei financiare a bancii, astfel incat aceasta sa atinga nivelul minim al indicatorilor de solvabilitate, sau, dupa caz, nu au fost numiti si aprobati noii conducatori si administratori ai bancii, Banca Nationala a Romaniei va retrage autorizatia bancii si va sesiza instanta competenta pentru declansarea procedurii falimentului bancii sau va dispune dizolvarea urmata de lichidare, conform dispozitiilor cuprinse in cap. XIV, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru declansarea procedurii falimentului.
    In cazul continuarii administrarii speciale, administratorul special va prezenta Bancii Nationale a Romaniei, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situatia financiara a bancii.
    Pe baza rapoartelor administratorului special, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate hotari in orice moment incetarea administrarii speciale, cu reluarea activitatii bancii sub controlul organelor sale statutare, sau poate retrage autorizatia bancii, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. 2.
    Art. 128
    Daca Banca Nationala a Romaniei constata, pe baza rapoartelor administratorului special, ca banca la care s-a instituit administrarea speciala s-a redresat din punct de vedere financiar si se incadreaza in cerintele prudentiale stabilite de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia sau, dupa caz, au fost numiti si aprobati noii conducatori si administratori ai bancii, Banca Nationala a Romaniei poate hotari incetarea administrarii speciale si reluarea activitatii bancii sub controlul organelor sale statutare.
    Un anunt privind incetarea administrarii speciale va fi publicat in conformitate cu prevederile art. 115 alin. 2.
    Administratorul special va lua masurile necesare pentru desemnarea noului consiliu de administratie, inclusiv a noilor conducatori ai bancii.
    Pana la numirea si aprobarea noilor conducatori si administratori ai bancii, administratorul special va asigura conducerea si administrarea acesteia.
    Art. 129
    In cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata ca redresarea financiara a institutiei de credit nu este posibila, aceasta hotaraste retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente in vederea declansarii procedurii falimentului.

    CAP. XIV
    Lichidarea bancilor

    Art. 130
    O data cu retragerea autorizatiei, in alte cazuri decat cele in care retragerea s-a facut la cererea actionarilor, Banca Nationala a Romaniei va dispune dizolvarea urmata de lichidare a bancii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 25 lit. c) si e).
    Art. 131
    Lichidarea in caz de faliment se realizeaza in conditiile prevazute de legislatia care reglementeaza regimul procedurii falimentului institutiilor de credit.
    Art. 132
    In cazul retragerii autorizatiei unei sucursale a unei institutii de credit straine care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, institutia de credit in cauza va fi obligata sa-si lichideze activitatea din Romania.
    Art. 133
    Daca nu sunt realizate conditiile prevazute de lege pentru declansarea procedurii falimentului institutiilor de credit, lichidarea bancii, inclusiv a sucursalelor din Romania si din strainatate, se va realiza cu respectarea legislatiei romane aplicabile in cazul dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale pe actiuni si a dispozitiilor care urmeaza.
    In cazul bancilor, persoane juridice romane, lichidator va fi Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, denumit in continuare lichidator, atat in cazul in care lichidarea a fost dispusa conform art. 130, cat si in cazul in care lichidarea are loc la initiativa actionarilor.
    Art. 134
    In cazul retragerii autorizatiei unei banci, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Nationala a Romaniei va informa fara intarziere, prin orice mijloace disponibile, autoritatile competente din statele membre gazda asupra deciziei adoptate si a efectelor pe care le implica aceasta.
    Lichidatorul va lua de indata masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotararea Bancii Nationale a Romaniei, in baza careia s-a declansat lichidarea bancii, in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si in doua ziare de circulatie nationala pe teritoriul fiecarui stat membru gazda, in limba oficiala a acestuia sau, dupa caz, in una dintre limbile oficiale ale acestuia.
    Lichidatorul va putea actiona pe teritoriul statelor membre gazda, in baza unei copii certificate de pe hotararea Bancii Nationale a Romaniei sau in baza unui certificat emis de aceasta, fara alta formalitate.
    Lichidatorul va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care ii revin potrivit legii romane. El va putea sa numeasca alte persoane care sa il sprijine sau sa il reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv in scopul de a acorda asistenta creditorilor pe parcursul lichidarii.
    In exercitarea competentelor sale lichidatorul va respecta legislatia statului membru pe teritoriul caruia actioneaza, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor bancii din statul membru respectiv. Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 135
    In cazul lichidarii unei banci, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplica legislatia romana, cu exceptiile prevazute la art. 138 - 146.
    Hotararea Bancii Nationale a Romaniei va produce efecte in toate statele membre gazda, fara alta formalitate, si va deveni efectiva de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform art. 28.
    Daca considera necesar, lichidatorul poate solicita inregistrarea hotararii Bancii Nationale a Romaniei in registrul imobiliar, registrul comertului sau in orice alt registru public tinut in statele membre gazda. Daca legislatia unui stat membru gazda prevede obligativitatea unei asemenea formalitati, lichidatorul va lua toate masurile pentru indeplinirea acesteia. Sumele necesare realizarii inregistrarii vor fi considerate cheltuieli aferente lichidarii.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 136
    Orice creditor al bancii aflate in lichidare, avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social intr-un alt stat membru decat Romania, inclusiv autoritatile publice, are dreptul sa-si declare creantele sau sa formuleze observatii scrise in legatura cu creantele sale asupra bancii, care se vor adresa lichidatorului. Declaratia de creante sau, dupa caz, observatiile formulate pot fi inaintate in limba oficiala ori in limbile oficiale ale acelui stat membru si trebuie sa poarte mentiunea "declaratie de creante" sau, dupa caz, "observatii privind creantele", in limba romana.
    Creantele creditorilor avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social in afara teritoriului Romaniei vor fi tratate in acelasi mod si vor avea acelasi rang de preferinta ca si creantele de aceeasi natura ale creditorilor avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social pe teritoriul Romaniei.
    Creditorii care isi exercita dreptul prevazut la alin. 1 vor transmite copii de pe actele care atesta creantele lor, daca exista, si vor indica natura creantei, data la care aceasta a luat nastere si valoarea acesteia, daca exista privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi in legatura cu creantele respective si care sunt creantele garantate astfel.
    La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie sa furnizeze si traducerea in limba romana a declaratiei de creante sau, dupa caz, a observatiilor formulate si a documentelor prezentate.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 137
    Lichidatorul va asigura informarea periodica a creditorilor, in modalitatea considerata corespunzatoare, in special cu privire la progresele inregistrate in valorificarea activelor bancii.
    Lichidatorul este tinut de obligatia de pastrare a secretului profesional, conform dispozitiilor cuprinse in cap. VIII.
    Art. 138
    Efectele lichidarii bancii asupra anumitor contracte si drepturi vor fi reglementate dupa cum urmeaza:
    a) contractele si relatiile de munca vor fi guvernate de legislatia statului membru aplicabila in cazul fiecarui contract de munca;
    b) contractele prin care se dobandeste dreptul de folosinta sau dreptul de achizitionare a unor bunuri imobile vor fi guvernate de legea statului membru pe teritoriul caruia este situat imobilul, potrivit careia se va determina si natura bunului: mobil sau imobil;
    c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor si a aeronavelor, care sunt supuse obligatiei de inregistrare intr-un registru public, vor fi guvernate de legea statului membru sub autoritatea caruia este tinut registrul respectiv.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 139
    Deschiderea procedurii de lichidare asupra bancii nu va afecta drepturile reale ale creditorilor sau tertelor parti asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile ori imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate in proprietatea bancii, care, la data intrarii in vigoare a hotararii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre decat Romania.
    Drepturile prevazute la alin. 1 se refera in special la:
    a) dreptul de a dispune de un bun sau de a-l avea la dispozitie si dreptul de preferinta, in cazul executarii bunului, sau de a-i culege fructele, rezultand in special dintr-un drept de gaj sau de ipoteca;
    b) dreptul de preferinta inaintea altor titulari de drepturi asupra bunului;
    c) dreptul de urmarire a bunului in mainile oricui s-ar gasi acesta;
    d) dreptul de uzufruct asupra bunului.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 140
    Deschiderea procedurii de lichidare, in situatia in care banca este parte intr-un contract de vanzare-cumparare a unui bun, in calitate de cumparator, nu va afecta dreptul vanzatorului decurgand dintr-o clauza prin care acesta si-a rezervat dreptul de proprietate pana la un anumit termen sau pana la indeplinirea unei conditii, daca, la data intrarii in vigoare a hotararii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru decat Romania.
    Deschiderea procedurii de lichidare, in cazul in care banca este parte intr-un contract de vanzare-cumparare, in calitate de vanzator, nu va constitui motiv pentru anularea sau desfiintarea contractului si nu va afecta drepturile cumparatorului, daca aceasta a avut loc dupa livrarea bunului si daca, la data intrarii in vigoare a hotararii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru decat Romania.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 141
    Deschiderea procedurii de lichidare nu va afecta drepturile creditorilor de a invoca compensarea legala, atunci cand legea aplicabila creantelor bancii permite o asemenea compensare.
    In cazul compensarii contractuale se va aplica legea care guverneaza contractele respective.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 142
    Dispozitiile art. 139 - 141 alin. 1 nu impiedica exercitarea de actiuni in constatarea sau declararea nulitatii ori in constatarea inopozabilitatii actelor juridice, potrivit legii romane.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 143
    Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a caror existenta ori transmitere este supusa inregistrarii intr-un registru, intr-un cont sau intr-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat intr-un stat membru, va fi guvernata de legea statului membru respectiv.
    Contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfasurate pe o piata organizata vor fi guvernate de legea aplicabila contractelor respective, daca nu sunt incalcate dispozitiile alin. 1.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 144
    Legislatia romana cu privire la nulitatea actelor frauduloase incheiate in dauna creditorilor nu este aplicabila in cazul in care beneficiarul unui asemenea act dovedeste ca actul, ca intreg, este guvernat de legea altui stat membru si ca aceasta lege nu permite nici o modalitate de contestare a actului in cazul in speta.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 145
    Validitatea actelor incheiate dupa deschiderea procedurii lichidarii, prin care banca instraineaza bunuri imobile, nave ori aeronave supuse inregistrarii intr-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a caror existenta sau transfer este supus obligatiei de inregistrare intr-un registru, intr-un cont ori intr-un sistem centralizat de depozitare, tinut sau localizat intr-un stat membru, va fi guvernata de legea statului membru pe teritoriul caruia este situat imobilul respectiv sau, dupa caz, sub autoritatea caruia este tinut acel registru, cont ori sistem centralizat de depozitare.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 146
    Actiunile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect bunuri sau drepturi de care banca a fost privata, vor fi guvernate de legea statului membru in care se desfasoara procesul.*)
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

    Art. 147
    Lichidarea bancii conform dispozitiilor art. 130 sau la initiativa actionarilor acesteia nu impiedica declansarea procedurii falimentului, daca pe parcursul procesului de lichidare banca ajunge in una dintre situatiile prevazute de lege in care sunt indeplinite conditiile pentru declararea starii de faliment.
    Art. 148
    Dispozitiile cuprinse in legislatia privind falimentul institutiilor de credit, referitoare la atributiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creantelor, se aplica in mod corespunzator si in cazul lichidarii bancii, potrivit dispozitiilor prezentului capitol.

    CAP. 15
    Cai de contestare

    Art. 149
    Actele emise in aplicarea prezentei legi pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicarea acestora la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii.
    Hotararea consiliului de administratie poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Art. 150
    Pana la adoptarea unei hotarari de catre Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 149 alin. 1 sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta judecatoreasca potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, executarea actelor Bancii Nationale a Romaniei nu se suspenda.
    Art. 151
    Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
    In cazul contestarii in instanta a actelor Bancii Nationale a Romaniei, instanta judecatoreasca se va pronunta asupra legalitatii acestor acte.

    CAP. 16
    Institutii emitente de moneda electronica, altele decat bancile

    Art. 152
    Institutiile emitente de moneda electronica sunt supuse reglementarii si supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.
    Capitalul initial, conditiile de autorizare, nivelul minim al fondurilor proprii si investitiile permise ale institutiilor emitente de moneda electronica vor fi stabilite de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari.
    Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna de un management prudent si sanatos, de proceduri administrative si contabile si sisteme de control intern adecvate, care sa le permita evaluarea riscurilor financiare si nefinanciare la care sunt expuse, inclusiv a riscurilor tehnice si procedurale si a celor rezultate din cooperarea cu entitatile care le furnizeaza servicii conexe.
    Art. 153
    Institutiile emitente de moneda electronica nu pot detine participatii in alte entitati, cu exceptia celor al caror obiect de activitate consta exclusiv in furnizarea de servicii de operare sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de moneda electronica de catre institutia in cauza.
    Art. 154
    In perioada de valabilitate pentru care a fost emisa moneda electronica, institutiile emitente de moneda electronica sunt obligate sa o rascumpere, la cererea detinatorilor, la o valoare egala cu valoarea acesteia existenta in sold, fara retinerea altor taxe si comisioane decat cele strict necesare efectuarii operatiunii de rascumparare. In acest sens, dispozitiile art. 80 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator si acestor institutii.
    Art. 155
    Dispozitiile cuprinse la art. 25 - 30, 32 - 40, cap. VII, cap. VIII, art. 56 - 60, 62 - 67, 72 - 77, 81 - 83, art. 84 alin. 2, art. 85 - 87, 92 - 106, 108, cap. XIII, cap. XIV, cap. XV si la art. 157 - 164 sunt aplicabile in mod corespunzator si institutiilor emitente de moneda electronica. In acest caz, in textele respective in loc de banci, persoane juridice romane, sau banci se va citi institutii emitente de moneda electronica.
    Dispozitiile art. 65 si 66 si, respectiv, ale art. 157 - 164 privind conditiile de desfasurare a activitatii in alte state membre de catre institutiile emitente de moneda electronica se aplica numai pentru desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica.
    Art. 156
    Institutiile emitente de moneda electronica pot fuziona cu banci, cu alte institutii emitente de moneda electronica sau cu alte entitati care presteaza servicii auxiliare ori conexe, prevazute la art. 24.

    CAP. 17*)
    State membre

    SECTIUNEA 1
    Institutiile de credit

    Art. 157
    Prin exceptie de la dispozitiile art. 9 si 21, institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un stat membru pot desfasura in Romania, in limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, activitate bancara ori alte activitati de natura financiara prevazute la art. 11 alin. 1, printr-o sucursala sau in mod direct, fara a fi necesara obtinerea unei autorizatii din partea Bancii Nationale a Romaniei.
    Institutiile de credit prevazute la alin. 1 vor notifica Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania, in conformitate cu reglementarile date de aceasta. Reprezentantele isi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi.
------------
    *) Potrivit art. III alin. 1 lit. l) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui capitol se vor aplica incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. III alin. 2 din Legea nr. 485/2003 prevede ca: "Pana la data aderarii, pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit avand sediul in statele membre, cerinta autorizarii prevazuta la art. 15*) poate fi inlaturata in conditii de reciprocitate, in baza acordurilor de cooperare incheiate de Banca Nationala a Romaniei cu autoritatile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor sucursale se va realiza in conditiile prevazute in acordurile respective."
    *) Art. 15 a devenit prin renumerotare art. 21.

    Art. 158
    In termen de doua luni de la primirea comunicarii din partea autoritatii competente din statul membru de origine, cuprinzand informatiile prevazute la art. 64 alin. 4 si la art. 65 alin. 5, Banca Nationala a Romaniei va comunica institutiei de credit in cauza, daca este necesar, conditiile in care, in scopul protejarii interesului general, sucursala din Romania a acesteia urmeaza sa-si desfasoare activitatea.
    Institutia de credit va putea sa inceapa activitatea prin intermediul sucursalei, de la data primirii comunicarii din partea Bancii Nationale a Romaniei sau, in lipsa acesteia, dupa trecerea termenului prevazut la alin. 1.
    In vederea inceperii activitatii, sucursala va deschide cont curent la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta. Transferurile banesti operate prin inscrieri in contul curent deschis in evidentele Bancii Nationale a Romaniei sunt irevocabile si neconditionate.
    Orice intentie de modificare a informatiilor cuprinse in comunicarea primita de Banca Nationala a Romaniei, conform alin. 1, trebuie sa fie notificata acesteia de catre institutia de credit in cauza, cu cel putin o luna inainte de data la care modificarea respectiva urmeaza sa fie efectuata; in acest termen Banca Nationala a Romaniei va comunica institutiei de credit in cauza, daca este necesar, noile conditii in care activitatea urmeaza sa fie desfasurata pe teritoriul Romaniei.
    Art. 159
    Supravegherea prudentiala a institutiilor de credit prevazute la art. 157, inclusiv a sucursalelor din Romania ale acestora, se realizeaza de catre autoritatile competente din statele membre de origine.
    Banca Nationala a Romaniei realizeaza, in cooperare cu autoritatile competente din aceste state, supravegherea sucursalelor institutiilor de credit prevazute la art. 157, din punct de vedere al lichiditatii, si are competenta de a dispune masurile necesare in aplicarea politicii sale monetare.
    Sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit prevazute la art. 157 li se aplica in mod corespunzator:
    a) dispozitiile legale si cele cuprinse in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, emise in aplicarea legii, referitoare la raportarea indicatorilor si la furnizarea altor date si informatii necesare pentru exercitarea corespunzatoare a competentelor prevazute de lege ale Bancii Nationale a Romaniei in domeniul politicii monetare, supravegherii riscului de lichiditate si statistic;
    b) dispozitiile privind secretul profesional in domeniul bancar;
    c) alte dispozitii ale legislatiei din Romania aplicabile bancilor, care urmaresc protejarea interesului general, protectia consumatorului, prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si altele asemenea;
    d) dispozitiile art. 88 alin. 3, referitoare la intocmirea si publicarea de catre sucursalele institutiilor de credit straine a situatiilor financiare proprii si la publicarea de catre acestea a situatiilor financiare anuale ale institutiei de credit straine.
    Prevederile alin. 3 lit. b) si c) se aplica si institutiilor de credit, prevazute la art. 157, care desfasoara in mod direct in Romania activitate bancara sau alte activitati de natura financiara.
    In scopul exercitarii activitatilor specifice, institutiile de credit autorizate intr-un alt stat membru pot utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza in statul membru de origine, fara a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor "casa de economii pentru domeniul locativ", "banca" sau alti termeni utilizati in Romania, care denumesc institutii de credit. In situatia in care exista pericolul unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Banca Nationala a Romaniei poate sa solicite ca numele sa fie insotit de o mentiune explicativa.
    In toate actele sale oficiale, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru trebuie sa se identifice in mod clar printr-un minim de date: firma sub care sunt inmatriculate in registrul comertului, adresa sediului principal, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in registrul comertului, numarul si data inmatricularii in registrul bancar.
    Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru pot sa repartizeze, din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net.
    Art. 160
    Inspectiile la sediile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un stat membru pot fi realizate de catre autoritatile competente din statul membru de origine, prin persoane imputernicite, cu informarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
    In cazul in care autoritatile competente din statul membru de origine solicita Bancii Nationale a Romaniei realizarea verificarii activitatii sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate in statul membru in cauza, Banca Nationala a Romaniei va putea realiza aceasta verificare in mod direct prin personalul sau ori va permite realizarea acesteia de catre auditori ori experti financiari.
    Art. 161
    Daca o institutie de credit dintr-un stat membru, care desfasoara activitate bancara ori alte activitati de natura financiara, prevazute la art. 11, in Romania, printr-o sucursala sau in mod direct, nu respecta cerintele de desfasurare a activitatii in Romania, conform celor prevazute la art. 159 alin. 2 si 3, Banca Nationala a Romaniei va putea dispune acesteia sa ia masuri de remediere a faptelor constatate.
    In cazul in care institutia de credit nu se conformeaza dispozitiilor alin. 1, Banca Nationala a Romaniei va informa autoritatea competenta din statul membru de origine.
    Dispozitiile alin. 2 nu impiedica aplicarea de catre Banca Nationala a Romaniei a sanctiunilor sau a masurilor pe care le considera necesare, conform prevederilor art. 107, ori interzicerea desfasurarii activitatii in Romania in mod direct.
    Banca Nationala a Romaniei va informa Comisia Europeana si autoritatile competente din statul membru de origine cu privire la sanctiunile si/sau masurile dispuse.
    Sanctiunile si/sau masurile dispuse de Banca Nationala a Romaniei pot fi contestate in conditiile prevazute la cap. XV.
    Aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de un an de la data luarii la cunostinta, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei. Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz.
    Art. 162
    Daca Banca Nationala a Romaniei este informata de autoritatile competente din statul membru de origine cu privire la decizia de a retrage autorizatia unei institutii de credit care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in scopul protejarii intereselor deponentilor si ale altor creditori, Banca Nationala a Romaniei va lua masurile necesare pentru ca institutia de credit in cauza sa nu mai desfasoare activitati pe teritoriul Romaniei.
    Art. 163
    Daca asupra unei institutii de credit dintr-un stat membru care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei au fost dispuse masuri de reorganizare, administrare speciala, lichidare, faliment sau alte asemenea masuri, acestea se vor aplica fara alte formalitati pe teritoriul Romaniei si vor produce efecte in conditiile si de la data prevazute in legislatia din statul membru respectiv.
    Procedurile de reorganizare, administrare, lichidare si faliment se vor aplica in conformitate cu legislatia din statul membru de origine, cu exceptiile prevazute la art. 138 - 146, care se aplica in mod corespunzator, caz in care in loc de Romania si legea/legislatia romana se va citi statul membru de origine si, respectiv, legea/legislatia statului membru de origine.
    Art. 164
    Persoanele imputernicite sa puna in aplicare masurile dispuse de autoritatea administrativa sau judiciara, conform art. 163 alin. 1, vor putea actiona pe teritoriul Romaniei in baza unei copii certificate de pe actul de numire ori a unui certificat emis de aceasta autoritate, insotit de o traducere in limba romana, fara alta formalitate.
    Persoanele prevazute la alin. 1 vor putea exercita pe teritoriul Romaniei toate competentele care le revin potrivit legislatiei din statul membru de origine. Aceste persoane vor putea sa numeasca alte persoane care sa le reprezinte pe teritoriul Romaniei, inclusiv in scopul de a acorda asistenta creditorilor pe parcursul aplicarii masurilor in cauza.

    SECTIUNEA a 2-a
    Institutiile financiare

    Art. 165
    Institutiile financiare cu sediul in unul dintre statele membre vor putea desfasura pe teritoriul Romaniei activitatile financiare prevazute in actele lor constitutive, prin intermediul unei sucursale sau in mod direct, cu respectarea dispozitiilor art. 158, 159 si 161, daca aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) societatea-mama sau societatile-mama sunt autorizate ca institutii de credit in statul membru a carui legislatie guverneaza statutul institutiei financiare respective;
    b) activitatile in cauza sunt efectiv desfasurate pe teritoriul aceluiasi stat membru;
    c) societatea-mama sau societatile-mama detin 90% sau mai mult din drepturile de vot aferente actiunilor reprezentand capitalul social al institutiei financiare;
    d) societatea-mama sau societatile-mama trebuie sa satisfaca cerintele prudentiale ale autoritatilor competente din statele membre de origine cu privire la managementul institutiei financiare-filiala si trebuie sa declare, cu acordul acestor autoritati, ca garanteaza in solidar obligatiile asumate de filiala;
    e) institutia financiara-filiala este inclusa efectiv in supravegherea pe baza consolidata a societatii-mama sau, dupa caz, a fiecarei societati-mama, in special in ceea ce priveste activitatile financiare in cauza, in mod deosebit pentru calculul indicatorului de solvabilitate, al expunerilor mari si al nivelului participatiilor de natura imobilizarilor financiare la entitati care nu desfasoara activitati financiare.
    Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. 1 se realizeaza de catre autoritatea competenta din statul membru de origine, care va certifica acest lucru, concomitent cu transmiterea informatiilor prevazute la art. 158 alin. 1.
    Autoritatea competenta din statul membru de origine va asigura supravegherea filialelor prevazute la alin. 1.
    In cazul in care Banca Nationala a Romaniei este informata de autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la faptul ca institutia financiara nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la alin. 1, activitatile desfasurate in Romania de institutia financiara respectiva vor intra sub incidenta legislatiei romane aplicabile acestor activitati.
    Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul institutiilor financiare cu sediul in Romania, care vor sa desfasoare activitate pe teritoriul statelor membre, daca aceste institutii financiare sunt filiale ale unor banci, persoane juridice romane, si indeplinesc conditiile prevazute la alin. 1. Verificarea acestor conditii se realizeaza de catre Banca Nationala a Romaniei, care va asigura si supravegherea acestor institutii financiare in conformitate cu prevederile alin. 3.
    Art. 166
    Dispozitiile art. 165 se aplica in mod corespunzator si filialelor institutiilor financiare care indeplinesc conditiile prevazute la acest articol.

    SECTIUNEA a 3-a
    Colaborarea cu autoritatile competente si cerinte de notificare

    Art. 167
    Pentru supravegherea prudentiala a bancilor, persoane juridice romane, care desfasoara activitate pe teritoriul altor state membre si a institutiilor de credit autorizate in alte state membre, care desfasoara activitate in Romania, Banca Nationala a Romaniei va colabora strans cu autoritatile competente din statele membre respective.
    Prin derogare de la prevederile art. 93 ultimul alineat, colaborarea se va putea realiza prin schimb de informatii sau in orice alt mod, de natura sa faciliteze supravegherea institutiilor de credit in cauza si verificarea indeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizarii acestora de catre autoritatea competenta. Informatiile se vor referi in principal la administrarea, conducerea si actionariatul acestora, dar si la alte aspecte de natura prudentiala, vizand in special lichiditatea, solvabilitatea, limitarea expunerilor mari, procedurile de administrare si contabile, controlul intern, garantarea depozitelor.
    Art. 168
    La solicitarea autoritatilor competente din statele membre responsabile cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit filiale ale unui holding financiar cu sediul in Romania, Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa ceara holdingului orice informatii relevante pentru realizarea supravegherii pe baza consolidata, pe care le va transmite autoritatilor solicitante.
    Art. 169
    In cazul in care autoritatile competente din statele membre solicita Bancii Nationale a Romaniei realizarea verificarii informatiilor referitoare la o institutie de credit, un holding financiar, o institutie financiara, o societate prestatoare de servicii bancare auxiliare, o societate tip holding si filialele acesteia ori la filialele prevazute la art. 97 alin. 2, avand sediul social in Romania, Banca Nationala a Romaniei fie va realiza aceasta verificare in mod direct prin personalul sau, fie va permite autoritatii competente solicitante sa realizeze verificarea sau va permite realizarea acesteia de catre auditori ori experti financiari.
    Art. 170
    Banca Nationala a Romaniei va notifica Comisiei Europene asupra urmatoarelor elemente:
    a) orice autorizatie acordata unei banci ori altei institutii de credit, persoana juridica romana;
    b) orice retragere de autorizatie acordata unei banci ori altei institutii de credit, persoana juridica romana;
    c) orice refuz de transmitere a informatiilor, conform prevederilor art. 65 alin. 4;
    d) orice autorizatie acordata unei institutii de credit, persoana juridica romana, care s-a constituit ca filiala detinuta direct sau indirect de una ori mai multe societati-mama care nu sunt guvernate de legislatia romana sau a altui stat membru si orice achizitionare de catre o asemenea societate-mama a unei participatii semnificative intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, daca, ca urmare a acestei achizitionari, institutia de credit, persoana juridica romana, devine o filiala a societatii-mama respective; in acest caz notificarea va cuprinde si structura grupului din care aceasta face parte;
    e) dificultatile intampinate de banci ori alte institutii de credit, persoane juridice romane, la deschiderea de sucursale sau in desfasurarea activitatii in strainatate, pe teritoriul unui stat, altul decat un stat membru;
    f) cerere de autorizare a unei filiale, care se constituie ca institutie de credit, persoana juridica romana, detinuta direct sau indirect de una ori mai multe societati-mama care nu sunt guvernate de legislatia romana sau a altui stat membru si orice cerere de aprobare a unei participatii semnificative intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, formulata de catre o asemenea societate-mama, daca prin achizitionarea acestei participatii institutia de credit, persoana juridica romana, ar deveni o filiala a societatii-mama respective;
    g) lista holdingurilor financiare care sunt societati-mama ale bancilor, persoane juridice romane, supravegheate pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei potrivit prezentei legi;
    h) orice autorizatie acordata sucursalelor institutiilor de credit straine cu sediul in afara spatiului comunitar;
    i) orice alte informatii care trebuie raportate Comisiei Europene, la cererea acesteia sau in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare.
    Informatiile prevazute la lit. f) se transmit la solicitarea expresa a Comisiei Europene.
    Lista prevazuta la lit. g) se va transmite si autoritatilor competente din statele membre, iar informatiile prevazute la lit. h) se transmit si Comitetului Bancar Consultativ.
    Art. 171
    In cazul in care Comisia Europeana decide ca autoritatile competente din statele membre trebuie sa suspende sau sa intrerupa procedura de adoptare a unei decizii cu privire la cererile mentionate la art. 170 lit. f), Banca Nationala a Romaniei, prin hotarare, va suspenda sau intrerupe procedura de autorizare/aprobare; termenul de suspendare, respectiv de intrerupere, nu va putea depasi 3 luni.
    In cazul in care, inainte de incheierea termenului prevazut la alin. 1, Consiliul European va decide continuarea masurii adoptate de Comisia Europeana, Banca Nationala a Romaniei, prin hotarare, va prelungi termenul pentru care procedura de autorizare/aprobare se suspenda sau se intrerupe, pe perioada prevazuta in decizia Consiliului European.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplica in cazul cererilor de autorizare/aprobare prevazute la art. 170 lit. f), daca societatea-mama este o institutie de credit care este autorizata sa desfasoare activitate bancara pe teritoriul unui stat membru sau este o filiala a unei astfel de institutii de credit.

    CAP. 18
    Dispozitii finale

    Art. 172
    Institutiile de credit care functioneaza in Romania in conditiile prezentei legi se evidentiaza de catre Banca Nationala a Romaniei in registrul institutiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate.
    Art. 173
    Bancile pot sa organizeze o asociatie profesionala, care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. Asociatia profesionala a bancilor colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei.
    Separat sau in cadrul asociatiei profesionale, bancile vor putea sa-si organizeze un corp propriu de executori, a carui activitate va fi strict legata de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand bancilor.
    Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 174
    Deschiderea procedurii de reorganizare, faliment sau a altei proceduri similare nu afecteaza contractele bilaterale de compensare a creantelor si a obligatiilor reciproce decurgand din operatiuni cu instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii si operatiuni similare cu aur, incheiate de partea contractanta, cu privire la care au fost dispuse aceste masuri.
    Art. 175
    Reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei pot include:
    a) regulamente, norme, circulare si alte acte cu caracter general, emise in aplicarea legii, obligatorii pentru una sau mai multe categorii de institutii de credit;
    b) ordine emise in aplicarea legii sau a unei reglementari, obligatorii pentru una sau mai multe institutii de credit.
    Toate reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 176
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Legea se completeaza cu dispozitiile legislatiei aplicabile societatilor comerciale, in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.
    Art. 177
    Banca Nationala a Romaniei va elabora reglementari si ordine in aplicarea prezentei legi, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 178
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991, Legea nr. 36/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 1 aprilie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent reglementarile actuale ale Bancii Nationale a Romaniei, care, pana la adoptarea noilor reglementari, raman in vigoare.

    NOTA:
    1. Reproducem mai jos art. II si art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 357/2002, care nu au fost incluse in prezenta forma republicabila:
    "Art. 2
    Cererile de autorizare nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si cu reglementarile emise in aplicarea acestei legi, pot fi retrase si prezentate din nou Bancii Nationale a Romaniei.
    Daca cererea de autorizare nu este retrasa, deficientele existente in documentatia prezentata trebuie sa fie inlaturate pana la data expirarii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte asupra acestora, potrivit prevederilor art. 13*) alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998. In caz contrar devin incidente prevederile art. 14*) din lege.
------------
    *) Art. 13 a devenit in forma republicabila art. 19.
    *) Art. 14 a devenit in forma republicabila art. 20.

    Art. 3
    Banca Nationala a Romaniei va evalua calitatea conducatorilor, administratorilor si actionarilor bancilor autorizate si va lua masurile corespunzatoare, astfel incat in termen de 7 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa se asigure indeplinirea cerintelor prevazute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si a reglementarilor emise in aplicarea acestei legi. In cazul conducatorilor si administratorilor in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile conditiile de pregatire si experienta profesionala in vigoare la data aprobarii acestora.
    Pentru motive justificate Banca Nationala a Romaniei poate prelungi termenul prevazut la alin. 1 o singura data, cu cel mult 3 luni.
    In cazul neindeplinirii cerintelor prevazute de lege, dupa expirarea termenelor mentionate la alin. 1 si 2 Banca Nationala a Romaniei va proceda, dupa caz, la aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 69*) alin. 2 lit. d) si e) si/sau la luarea masurilor prevazute la art. 70*) lit. c) si d) sau la art. 16*) din Legea nr. 58/1998."
------------
    *) Art. 69 a devenit in forma republicabila art. 99.
    *) Art. 70 a devenit in forma republicabila art. 100.
    *) Art. 16 a devenit in forma republicabila art. 25.

    2. Reproducem mai jos art. IV, art. V, art. X si art. XII din Legea nr. 485/2003 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, care nu au fost incluse in prezenta forma republicabila:
    "Art. 4
    Reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor aplica in continuare.
    Art. 5
    Cererile de autorizare nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care nu sunt conforme cu prevederile acesteia pot fi retrase si prezentate din nou de titularii cererilor dupa inlaturarea deficientelor.
    ...........................................................................
    Art. 10
    Dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, comitetele constituite de banci in baza Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor putea functiona in continuare, conform deciziei organelor statutare ale acestora, ca organe specializate, in masura in care atributiile acestora nu vor fi preluate de alte comitete constituite potrivit legii si/sau reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
    ...........................................................................
    Art. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 160 alin. 3, art. 161, art. 162 alin. 1 si art. 163 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002."SmartCity5

COMENTARII la Legea 58/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 58 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu