Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.719 din 28.09.2016

pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 06 octombrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Se aprobă Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu", program multianual, denumit în continuare Program.(2) Programul are în vedere construcţia de locuinţe de serviciu, pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale. Articolul 2(1) Programul se realizează pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL de către autorităţile administraţiei publice locale/centrale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Terenurile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de ANL în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiilor. Articolul 3(1) În vederea analizării şi, după caz, a introducerii în Program a obiectivelor de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale/centrale transmit ANL anual sau ori de câte ori este necesar o solicitare de includere în Program, împreună cu Centralizatorul locuinţelor de serviciu propuse a fi finanţate în cadrul Programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Solicitările de includere în Program prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe de serviciu, conform prevederilor art. 71 alin. (7) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În baza unei solicitări scrise transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în cadrul Programului pot fi incluse şi construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, denumite în continuare construcţii existente, conform prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt centralizate la nivelul ANL. Capitolul IIObligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale/centrale şi ale ANL Articolul 4(1) Imobilele teren şi construcţii, după caz, destinate construcţiei de locuinţe de serviciu, care se finanţează în cadrul Programului, se preiau de ANL după ce autorităţile administraţiei publice locale/centrale fac dovada dreptului de proprietate şi numai în condiţiile în care:a)sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor; b)sunt lipsite de sarcini; c)rămân în folosinţa gratuită a ANL până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în documentaţiile tehnico-economice aprobate pentru promovarea Programului; d)expertiza tehnică şi energetică, după caz, efectuată de către experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii, şi evaluarea construcţiilor sunt efectuate, pe cheltuială proprie, de către autorităţile administraţiei publice locale/centrale şi transmise ANL. (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se menţin până la punerea în funcţiune şi recepţia obiectivului de investiţie, orice modificare a suprafeţei de teren transmisă în folosinţă gratuită ANL fiind realizată numai cu acordul scris al ANL.(3) Identificarea imobilelor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza următoarelor documente:a)schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă; b)extrasul de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înainte de data transmiterii acestuia la ANL; c)act administrativ al autorităţii administraţiei publice locale/centrale de transmitere în folosinţa gratuită către ANL a terenului şi a construcţiei existente, după caz, pentru construirea de locuinţe de serviciu. Articolul 5(1) Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale sunt:a)să transmită ANL în folosinţă gratuită terenul şi construcţiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiţiei; b)să pună la dispoziţie ANL terenul şi construcţiile existente, după caz, liber de orice sarcini; c)să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu şi să le transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici; d)să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. Lucrările de utilităţi - alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor comunicat de ANL; e)să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale; f)să emită autorizaţia de construire a locuinţelor de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, în condiţiile legii; g)să excepteze de la plata taxei pentru autorizarea de construire a locuinţelor de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; h)să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor de utilităţi şi să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare; i)să informeze în scris ANL cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire a locuinţelor de serviciu şi scoaterea investiţiei din Program, cu restituirea tuturor cheltuielilor suportate de ANL pentru realizarea investiţiei până la data înregistrării la agenţie a intenţiei de renunţare; j)să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a investiţiei. (2) Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale sunt:a)să transmită ANL în folosinţă gratuită terenul şi construcţiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiţiei; b)să pună la dispoziţie ANL terenul şi construcţiile existente, după caz, liber de orice sarcini; c)să informeze în scris ANL cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire a locuinţelor de serviciu şi scoaterea investiţiei din Program, cu restituirea tuturor cheltuielilor suportate de ANL pentru realizarea investiţiei până la data înregistrării la agenţie a intenţiei de renunţare. (3) Responsabilităţile ANL sunt:a)să informeze autorităţile administraţiei publice locale/centrale, după caz, asupra finanţării obiectivelor de investiţii şi să solicite transmiterea terenului şi a construcţiilor existente, după caz, în folosinţă gratuită a ANL; b)să elaboreze documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea construcţiilor de locuinţe de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare; c)să preia documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, realizate pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale; d)să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism şi avizele prevăzute de acestea, pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale; e)să obţină autorizaţia de construire, în condiţiile legii, pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale; f)să asigure elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, proiectarea şi execuţia utilităţilor şi dotările tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice centrale, conform prevederilor art. 2 alin. (82) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul; g)să asigure execuţia construcţiei de locuinţe de serviciu, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; h)să aducă, în scris, la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale/centrale termenele de finalizare a locuinţelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuţie, anexă la contractele de lucrări; i)să transmită autorităţii administraţiei publice locale/centrale terenul şi construcţiile de locuinţe de serviciu, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie. Articolul 6(1) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să suporte şi să restituie toate cheltuielile efectuate de către ANL pentru realizarea investiţiei.(2) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale sunt obligate să suporte şi să restituie toate cheltuielile efectuate de către ANL pentru realizarea investiţiei. Articolul 7(1) Pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu Programul de construcţie de locuinţe de serviciu.(2) Lucrările necesare pentru realizarea/extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică a locuinţelor de serviciu şi de iluminat public şi gaze naturale, precum şi tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare a locuinţelor de serviciu la energie electrică şi gaze naturale se finanţează din:a)surse de la bugetele locale, pentru locuinţele de serviciu realizate la solicitarea instituţiilor publice locale sau din bugetul operatorilor de utilităţi cu acordul acestora, precum şi din alte surse legal constituite; b)surse de la bugetul de stat, pentru locuinţele de serviciu realizate la solicitarea instituţiilor publice centrale, sau din bugetul operatorilor de utilităţi cu acordul acestora, precum şi din alte surse legal constituite. Articolul 8Pentru obiectivele de investiţii care se finanţează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, ANL va întreprinde demersurile necesare şi va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării condiţiilor de locuit - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 9În situaţia în care pe terenurile destinate amplasării construcţiilor de locuinţe de serviciu nu s-a ajuns la faza autorizării lucrărilor de construcţie, în termen de un an de la preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor, devin aplicabile prevederile art. 2 alin. (12) şi alin. (13) lit. a) şi c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIISursele de finanţare, derularea finanţării şi realizării construcţiilor de locuinţe de serviciu Articolul 10Finanţarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. Articolul 11(1) În cadrul Programului, pentru construcţiile existente se pot realiza şi lucrări de extindere şi intervenţii reprezentând transformare, modernizare şi/sau reabilitare a acestora, în condiţiile legii.(2) Cheltuielile efectuate pentru construcţiile existente, evaluate la zi până la data preluării acestora de către ANL, precum şi toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), sunt cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiţii. Articolul 12Derularea investiţiilor din cadrul Programului, inclusiv finanţarea acestora din surse de la bugetul de stat se realizează conform anexei nr. 3. Articolul 13(1) După aprobarea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite ANL fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinţe de serviciu.(2) În baza datelor primite conform prevederilor alin. (1), ANL întocmeşte şi supune aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cuprinzând locuinţele de serviciu propuse a fi finanţate anual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(3) ANL comunică autorităţilor administraţiei publice locale/centrale, după caz, lista obiectivelor de investiţii noi care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenului şi a construcţiilor existente, după caz, în folosinţă gratuită a ANL, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3).(4) Preluarea efectivă în folosinţă gratuită a terenului şi a construcţiei existente, după caz, se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între autorităţile administraţiei publice locale/centrale şi ANL, după transmiterea de către ANL a copiei ordinului de începere a lucrărilor de construcţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 14(1) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, ANL va achiziţiona documentaţiile tehnico-economice, potrivit legislaţiei în vigoare.(2) Finanţarea documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute anual cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat în condiţiile legii.(3) Documentaţiile tehnico-economice, supuse aprobării conform prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele de serviciu care se finanţează în cadrul Programului pe terenurile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 8.(4) Pentru contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, pentru asistenţa tehnică asigurată de ANL în pregătirea şi derularea Programului, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestuia, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare.(5) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevăzute în Program se face conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 15(1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe de serviciu se are în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne. În situaţia repetitivităţii soluţiilor alese, se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament.(2) Pentru locuinţele de serviciu care se construiesc prin Program, se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare.(3) Pentru locuinţele de serviciu care se realizează pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale, în structura devizului general se cuprind şi cheltuielile prevăzute la art. 2 alin. (83) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) După aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi după aprobarea finanţării Programului prin legea anuală a bugetului de stat, ANL organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării, respectiv pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate. Articolul 16(1) ANL asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia lucrărilor de construcţii-montaj şi recepţia finală.(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de ANL prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de profil, în conformitate cu reglementările în vigoare. Articolul 17(1) La finalizarea lucrărilor, recepţia construcţiilor de locuinţe de serviciu se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu participarea obligatorie a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale/centrale care urmează să preia în administrare locuinţele de serviciu.(2) După finalizarea lucrărilor de construcţie şi după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, locuinţele de serviciu se preiau în administrare, prin protocol încheiat cu ANL, de către autorităţile instituţiilor publice locale/centrale care au solicitat realizarea acestora.(3) În termen de maximum 30 de zile de la recepţia prevăzută la alin. (1), se va efectua predarea-primirea locuinţelor de serviciu construite prin Program, precum şi a terenurilor aferente, prin protocol încheiat între ANL şi autorităţile administraţiei publice locale/centrale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. La aceeaşi dată, folosinţa gratuită acordată ANL asupra terenurilor aferente locuinţelor de serviciu încetează de drept.(4) Recepţia finală a locuinţelor de serviciu este realizată prin grija ANL, din comisia de recepţie făcând parte şi un reprezentant nominalizat de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Capitolul IVBeneficiarii programului, regimul juridic, administrarea şi repartizarea locuinţelor de serviciu Articolul 18Beneficiarii Programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire. Articolul 19Regimul juridic al locuinţelor de serviciu realizate prin Program, precum şi al terenurilor pe care se realizează este reglementat de prevederile art. 71 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20(1) Locuinţele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale, sunt administrate de autorităţile publice centrale care au solicitat realizarea acestora.(2) Locuinţele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, sunt administrate de autorităţile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.(3) Locuinţele de serviciu construite prin Program, prevăzute la alin. (1) şi (2), nu pot fi vândute, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 21(1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea locuinţelor de serviciu construite prin Program, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru examinarea solicitărilor primite.(2) În acest scop, prin acte administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale/centrale, în condiţiile legii, se vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul acestora, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor.(3) În cazul în care există mai multe cereri, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.(4) Locuinţele de serviciu construite prin Program se repartizează personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora.
(5) Instituţiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii.
(6) Comisiile constituite conform prevederilor alin. (2) vor examina cererile pentru locuinţele de serviciu construite prin Program, în ordinea de prioritate stabilită şi vor prezenta, spre aprobare, conducerii instituţiei în cauză lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă.(7) După aprobare, listele se vor afişa la sediile instituţiilor publice respective.(8) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele de serviciu construite prin Program, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa reprezentantului legal al instituţiei publice care administrează locuinţele, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (7).(9) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.
Articolul 22Închirierea locuinţelor de serviciu construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare. Articolul 23Administrarea locuinţelor de serviciu construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat sau, după caz, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din anumite domenii de activitate. Articolul 24 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru
ANEXA Nr. 1Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ .............. Administraţia publică centrală ........ ................ .......... Centralizatorul locuinţelor de serviciu propuse a fi finanţate în cadrul Programului aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. ........ ..........

Denumirea localităţii, adresă obiectiv Număr cereri înregistrate Număr locuinţe Regim înălţime Stadiul construcţiei Suprafaţă teren (mp) Regimul juridic al terenului/construcţiei Stadiu viabilizare Plan urbanistic
propus existent*) propus existent*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Localitatea ...
Obiectiv
Obiectiv
........ .............
Total localitate
........ .............
TOTAL GENERAL

*) Pentru structuri existente. Primar, Preşedintele Consiliului Judeţean ........ ............... Primarul general, Ministru (sau altă persoană desemnată de acesta) ........ ................ ................ ........ La coloana 4 se completează stadiul construcţiei în sensul: construcţii aflate în diverse stadii de execuţie; construcţii finalizate şi neexploatate. La coloana 6 se completează regimul juridic al terenului şi construcţiei, dacă este cazul. La coloana 7 se completează lucrările de viabilizare realizate pe amplasamentul propus. La coloana 8 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus. Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de autorităţile publice locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate. Anexa nr. 1 va fi însoţită de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor, prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării locuinţelor. ANEXA Nr. 2CONTRACT-CADRU Încheiat între: Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ........ .............., cu sediul în ........ ................ ........ .........., reprezentată prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în ........ ................ ............., reprezentată de director general ........ ................ ................ ............... Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. ........ ................ pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu", să încheie prezentul contract. Capitolul IObiectul contractului Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării condiţiilor de locuit, pe terenul situat în ........ .............., în suprafaţă de .......... mp, aflat în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale. Capitolul IIDurata contractului Articolul 2Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor de serviciu şi încetează la data semnării protocolului de predare-primire încheiat între ANL şi unitatea administrativ-teritorială. Capitolul IIIObligaţiile părţilor Articolul 3Unitatea administrativ-teritorială ........ ........ .......... se obligă: a)să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei - apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu şi să le transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici; b)să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. Lucrările de utilităţi - alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor comunicat de ANL; c)să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare, în corelare cu graficele de execuţie stabilite de ANL împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe de serviciu (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare. Articolul 4ANL se obligă să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuinţelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuţie anexă la contractele de lucrări. Capitolul IVRăspunderea contractuală Articolul 5În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 din contract şi la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. ....... pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu", autorităţile publice locale sunt obligate să suporte toate cheltuielile efectuate de ANL pentru realizarea obiectivului de investiţie. Capitolul VForţa majoră Articolul 6(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului. Capitolul VIÎncetarea contractului Articolul 7(1) Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii:a)expirarea duratei contractului; b)înainte de termen, cu acordul ambelor părţi; c)rezilierea contractului pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. (2) În cazul nerespectării de către unitatea administrativ-teritorială a prevederilor prezentului contract, ANL poate decide rezilierea unilaterală a contractului, decizia fiind comunicată unităţii administrativ-teritoriale printr-o notificare scrisă. În această situaţie, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia restituirii în întregime a sumelor cheltuite de ANL cu ocazia execuţiei lucrărilor de construire a locuinţelor de serviciu, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind rezilierea unilaterală, sub sancţiunea calculării dobânzilor de întârziere potrivit prevederilor legale. Articolul 8Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul. Articolul 9Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei, arătând şi motivele acestei solicitări. Capitolul VIILitigii Articolul 10Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă. Articolul 11Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 12Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii. Articolul 13Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi. Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, ........ ................ ................ ............ Unitatea administrativ-teritorială Judeţul ........ ........ ......... ........ ................ ......... ANEXA Nr. 3PROGRAM de derulare a investiţiilor privind construcţiile de locuinţe de serviciu

Nr. crt. Obiective Execută Coordonează Termen
0 1 2 3 4
1. Centralizarea solicitărilor de locuinţe de serviciu, a amplasamentelor de construcţii şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, inclusiv planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentele propuse (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1) Autorităţile publice locale şi/sau centrale ANL Anual sau ori de câte ori este cazul
2 Fundamentarea necesarului anual de finanţare construcţii locuinţe de serviciu/ Rectificarea programului anual de finanţare construcţii locuinţe de serviciu ANL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin direcţiile de specialitate La termenele prevăzute de legislaţia în vigoare
3. Prioritizarea obiectivelor de investiţii prin aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 4 ANL ANL Anual sau ori de câte ori este cazul
4. Elaborarea şi aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4) ANL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin direcţiile de specialitate După comunicarea bugetului de stat alocat pentru program
Nr. crt. Obiective Execută Coordonează Termen
0 1 2 3 4
5. Elaborarea şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu ANL împreună cu autorităţile publice locale şi/sau centrale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin direcţiile de specialitate ANL, conform prevederilor legislative în vigoare După comunicarea includerii în programul de finanţare
6. Promovarea şi derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe: După aprobarea indicatorilor tehnico-economici
a) achiziţia publică a serviciilor de proiectare, respectiv a lucrărilor de execuţie
a.1) achiziţia şi elaborarea proiectului tehnic ANL ANL Conform prevederilor legislative în vigoare
a.2) autorizarea lucrărilor de construcţii ANL, prin proiectantul general al lucrărilor/ autorităţile publice locale Autorităţile publice locale ANL Conform prevederilor legislative în vigoare
a.3) achiziţia şi contractarea lucrărilor de execuţie ANL ANL Conform prevederilor legislative în vigoare
b)realizarea lucrărilor de construcţii-montaj
b.1) preluarea amplasamentelor ANL împreună cu autorităţile publice locale şi/sau centrale şi executantul lucrărilor ANL Conform legii şi după transmiterea de către agenţie a copiei ordinului de începere a lucrărilor de construcţie
b.2) urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform legislaţiei în vigoare ANL ANL Conform prevederilor contractuale
c) finanţarea obiectivelor de investiţii care se realizează conform programului anual
c.1) solicitarea lunară a necesarului de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate ANL ANL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Conform prevederilor legislative în vigoare
c.2) deschiderea finanţării obiectivelor de investiţii ANL ANL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Conform prevederilor legislative în vigoare
c.3) evidenţierea surselor de finanţare în contul ANL deschis la Trezoreria Statului Ministerul Finanţelor Publice ANL Permanent
d) recepţia lucrărilor de construcţii-montaj ANL împreună cu instituţiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin ANL Conform prevederilor contractuale şi prevederilor legislative în vigoare în domeniu
e) predarea obiectivelor de investiţii către autorităţile publice locale şi/sau centrale (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6) ANL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin ANL
f) repartizarea locuinţelor către beneficiari Autorităţile publice locale şi/sau centrale După primirea locuinţelor în administrare, conform prevederilor legale în vigoare

ANEXA Nr. 4AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Se aprobă Ministru, ........ ............... LISTA cuprinzând locuinţele de serviciu propuse a fi finanţate conform Hotărârii Guvernului nr. ............... în anul .........

Nr. crt. Judeţul Localitatea Amplasament A B C Program ....... (credite bugetare) din care: Program ....... (credite de angajament) din care:
Buget de stat Alte surse legal constituite Buget de stat Alte surse legal constituite
D E F G H I J K
Obiective de investiţii în continuare
Obiectiv
Obiectiv
............
Total 1
Obiective de investiţii noi
Obiectiv
Obiectiv
............
Total 2
TOTAL GENERAL

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: A - Numărul de locuinţe în execuţie B - Valoarea totală de finanţat prin ANL C - Rest de executat la 1 ianuarie..... D ÷ G - Titlul .......... H ÷ K - Titlul .......... Pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în programul anual de construcţii de locuinţe de serviciu, se au în vedere următoarele criterii: a)Obiective de investiţii în continuare

Criteriul Punctaj
1. Obiective de investiţii contractate aflate în diverse stadii de execuţie Stadiul fizic (procentual) al realizării obiectivului de investiţii, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data aplicării criteriului, astfel: - pentru cel mai ridicat stadiu fizic se acordă 50 de puncte; - pentru alt stadiu fizic: Punctaj = (stadiul fizic curent/stadiul cel mai ridicat) x 50 de puncte 50
2. Obiective de investiţii contractate pentru care nu s-a emis ordinul de începere a lucrărilor Data semnării contractului de execuţie lucrări, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 30 de puncte; - pentru altă dată: Punctaj = (număr de zile pentru dată curentă/număr de zile pentru data cea mai înaintată) x 30 de puncte 30
3. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat proiectul tehnic şi care nu necesită actualizări Data recepţionării proiectului tehnic la ANL, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 de puncte; - pentru altă dată: Punctaj = (număr de zile pentru dată curentă/număr de zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte 20

N O T E: 1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului. 2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii de locuinţe de serviciu, cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj începute în anii anteriori. b)Obiective de investiţii noi

Criteriul Punctaj
1. Obiective de investiţii pentru care s-a formulat solicitare de includere în Program Data solicitării formulate de autorităţile publice locale/centrale pentru includerea obiectivului în Program, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data solicitării) se acordă 20 de puncte; - pentru altă dată: Punctaj = (număr de zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte 20
2. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini - terenuri viabilizate complet - terenuri viabilizate parţial 20 5
3. Planuri de urbanism (PUZ) - planuri aprobate - planuri în curs de aprobare 10 5
4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri - în proporţie de peste 200% - în proporţie de peste 150% - în proporţie de peste 100% 20 10 5
5. Regim de înălţime - S + P + 1 – 2E + M - S + P + 3E + M - peste S + P + 3E + M 5 10 7
6. Stadiu fizic la data includerii în program - investiţie nouă - structură existentă realizată în proporţie de 51-100% - structură existentă realizată în proporţie de până la 50% 20 10 5

N O T E: 1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului. 2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe de serviciu. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia ........ ........ ............... Direcţia ........ ........ ............... Agenţia Naţională pentru Locuinţe Director general, Direcţia ........ ........ ............... Direcţia ........ ........ ............... Control financiar preventiv ........ ............ ANEXA Nr. 5Agenţia Naţională pentru Locuinţe ........ ................ ........ Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .............. PROTOCOL de predare-primire a terenului şi a construcţiei existente, după caz Str. ..............., ........ u.l., S + P + .......... municipiul ........ ..........., judeţul ........ ............... Încheiat între: Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ........, cu sediul în municipiul ........ .........., judeţul ........ .........., reprezentată prin ........ ................, în calitate de predător, şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în ........ ............., reprezentată prin director general ........ ........ ........... şi director general adjunct economic ........ ........ ........., în calitate de primitor, Părţile au convenit ca, în baza art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. ..../......... pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu", să încheie prezentul protocol. ARTICOL UNICObiectul prezentului protocol îl constituie transmiterea, în condiţiile legii, a terenului, în suprafaţă de ............ mp (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul), situat în ........ ........ ........, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ............, nr. topo ........., în folosinţa gratuită a ANL pe durata execuţiei investiţiei, pentru realizarea a ............ locuinţe de serviciu. Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. Am predat, Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ................ ................ ................ ............. Am primit, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ........ ................ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 6Agenţia Naţională pentru Locuinţe ........ ................ ........ Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ........ .............. PROTOCOL de predare-primire a obiectivului de investiţii Locuinţe de serviciu Str. ..............., ........ u.l., S + P + .......... municipiul ........ ..........., judeţul ........ .............. Încheiat între: Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare ANL), cu sediul în ........ ............., reprezentată prin director general ........ ........ ........... şi director general adjunct economic ........ ........ ........., în calitate de predător, şi Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ........ ............., cu sediul în municipiul ........ .........., judeţul ........ .........., reprezentată prin ........ ................, în calitate de primitor. Părţile au convenit ca, în baza: art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. ........ ........ ......... privind aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu"; Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru ........ ................ ........., înregistrat la ANL cu nr. ........ ........ ........, respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/administraţia publică centrală ........ ........ ............., judeţul ........ ........ cu nr. ........ .............., să încheie prezentul protocol. Articolul 1ANL predă către unitatea administrativ-teritorială/administraţia publică centrală ........ ................ ........ ........., judeţul ........ ..........., obiectivul de investiţii situat în str. ........ ........... cu ........... u.l., S + P + ....., în suprafaţă construită desfăşurată de..... mp, municipiul ............., judeţul ................, obiectiv de investiţie proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale/statului. Articolul 2(1) Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ........... preia de la ANL obiectivul de investiţie situat în str. ........ ........ ............ cu ........... u.l., S + P + ........, în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ........ .........., obiectiv de investiţie proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale/statului.(2) Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală........... se obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în....... cu........., S + P +..........., municipiul........., judeţul..........., obiectiv de investiţie proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale/statului. Articolul 3Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de ........ mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/administraţia publică centrală ........ către ANL, conform Protocolului nr. .........., în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol. Articolul 4Valoarea investiţiilor efectuate de către ANL pentru obiectivul de investiţii situat în str. ........ ........ ............. este de ........ ............. lei (inclusiv TVA). Articolul 5De la data predării obiectivului de investiţii de către ANL, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/administraţiei publice centrale........ ........., judeţul........ ............ . Articolul 6Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală........ ........., judeţul........ ............, răspunde de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmează să efectueze pe cheltuiala ei toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor. Articolul 7(1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. ........ ................ ........., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor.(2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier, reprezentant teritorial al ANL, 2 membri din partea ANL şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/administraţiei publice centrale ........ .............., judeţul ........ ............... . Articolul 8În perioada de garanţie de.... ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol. Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. Am predat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ........ ................ ........ ............ Am primit, Unitatea administrativ-teritorială/Administraţia publică centrală ........ ................ ................ ...............


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 719/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 719 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu