Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 451 din  8 iulie 2002

pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din 23 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia europeana a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

                      CONVENTIA EUROPEANA A PEISAJULUI*)

    *) Traducere.

                                 PREAMBUL

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii, denumite in continuare parti,
    considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai buna cooperare intre membrii sai in vederea protejarii si promovarii idealurilor si principiilor care constituie patrimoniul lor comun si ca acest scop este atins, in particular, prin acorduri in domeniul economic si social,
    preocupate sa ajunga la o dezvoltare durabila bazata pe o relatie echitabila si armonioasa intre necesitatile sociale, activitatile economice si mediu,
    constatand ca peisajul participa intr-o maniera importanta la interesul general in ceea ce priveste domeniile: cultural, ecologic, de mediu si social si ca el constituie o resursa favorabila pentru activitatea economica, ale carui protectie, management si amenajare corespunzatoare contribuie la crearea de locuri de munca,
    constiente ca peisajul contribuie la formarea culturilor locale si ca acesta este o componenta de baza a patrimoniului natural si cultural european, contribuind la bunastarea umana si la consolidarea identitatii europene,
    recunoscand ca peisajul este o parte importanta a calitatii vietii pentru oamenii de pretutindeni: in areale urbane sau rurale, in areale degradate sau in cele care se prezinta intr-o stare perfecta, in spatii recunoscute ca fiind de o frumusete deosebita, precum si in cele obisnuite,
    tinand seama ca evolutiile tehnicilor de productie agricola, silvica, industriala si miniera si politicile in materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructura, turism si agrement, precum si schimbarile economice mondiale continua in multe cazuri sa accelereze transformarea peisajelor,
    dorind sa raspunda vointei publice de a se bucura de o calitate crescuta a peisajelor si sa joace un rol activ in transformarea lor,
    convinse fiind ca peisajul este un element esential al bunastarii sociale si individuale si ca protectia, managementul si amenajarea acestuia implica drepturi si responsabilitati pentru fiecare,
    tinand seama de sursele legale existente la nivel international in domeniul protectiei si managementului patrimoniului natural si cultural, de amenajarea teritoriului, de autonomia locala si cooperarea transfrontiera, in special de Conventia privind protectia habitatelor naturale si a vietii salbatice din Europa (Berna, 19 septembrie 1979), Conventia privind protectia patrimoniului arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985), Conventia europeana privind protectia patrimoniului arhitectural european (revizuita) (La Valletta, 16 ianuarie 1992), Conventia-cadru europeana privind cooperarea transfrontiera a colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) si de protocoalele aditionale la aceasta, Carta europeana a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Conventia privind diversitatea biologica (Rio, 5 iunie 1992), Conventia privind protectia patrimoniului mondial cultural si natural (Paris, 16 noiembrie 1972) si de Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),
    recunoscand ca diversitatea si calitatea peisajelor europene constituie o resursa comuna pentru protectia, managementul si amenajarea carora este necesara cooperarea,
    dorind sa instituie un instrument nou, consacrat in mod exclusiv protectiei, managementului si amenajarii tuturor peisajelor europene,
    au cazut de acord asupra urmatoarelor:

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentei conventii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani;
    b) politica peisajului este o expresie prin care autoritatile publice competente desemneaza principii generale, strategii si linii directoare care permit adoptarea de masuri specifice care au ca scop protectia, managementul si amenajarea peisajului;
    c) obiectiv de calitate peisajera desemneaza formularea de catre autoritatile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspiratiilor populatiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viata;
    d) protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau de interventia umana;
    e) managementul peisajelor cuprinde actiunile vizand, intr-o perspectiva de dezvoltare durabila, intretinerea peisajului in scopul directionarii si armonizarii transformarilor induse de evolutiile sociale, economice si de mediu;
    f) amenajarea peisajului reprezinta actiunile cu caracter de perspectiva ce au ca scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje.
    Art. 2
    Arie de aplicare
    Subiect al prevederilor art. 15, aceasta conventie se aplica pentru intregul teritoriu al partilor si acopera areale naturale, rurale, urbane si suburbane. Sunt incluse suprafete terestre, ape interioare si areale marine. Se refera la peisaje care pot fi considerate deosebite, precum si la peisaje obisnuite sau degradate.
    Art. 3
    Obiective
    Obiectivele prezentei conventii sunt: promovarea protectiei peisajelor, managementul si amenajarea acestora si organizarea cooperarii europene in acest domeniu.

    CAP. 2
    Masuri nationale

    Art. 4
    Impartirea responsabilitatilor
    Fiecare parte va implementa prezenta conventie, in particular prevederile art. 5 si 6, in conformitate cu propria repartizare a competentelor, cu principiile constitutionale si cu reglementarile sale administrative si respectand principiul subsidiaritatii, tinand seama de Carta europeana a autonomiei locale. Fiecare parte va armoniza implementarea prezentei conventii prin politici proprii si fara derogari de la prevederile acesteia.
    Art. 5
    Masuri generale
    Fiecare parte se angajeaza:
    a) sa recunoasca juridic peisajele ca o componenta esentiala a cadrului de viata pentru populatie, expresie a diversitatii patrimoniului comun cultural si natural si fundament al identitatii acesteia;
    b) sa stabileasca si sa implementeze politicile peisajului care au ca scop protectia, managementul si amenajarea acestuia, prin adoptarea de masuri specifice mentionate in prezenta conventie;
    c) sa stabileasca proceduri de participare pentru publicul larg, autoritati regionale si locale, precum si pentru alti factori interesati la definirea si implementarea politicilor peisajere mentionate la lit. b);
    d) sa integreze peisajul in politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism si in cele culturale, de mediu, agricole, sociale si economice, precum si in alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.
    Art. 6
    Masuri specifice
    A. Marirea gradului de constientizare
    Fiecare parte se obliga sa mareasca gradul de constientizare a societatii civile, organizatiilor private si autoritatilor publice in ceea ce priveste valoarea peisajelor si rolul transformarii lor.
    B. Formare si educare
    Fiecare parte se obliga sa promoveze:
    a) formarea de specialisti in cunoasterea interventiei asupra peisajelor;
    b) programe pluridisciplinare de formare in politica, protectia, managementul si amenajarea peisajului, destinate profesionistilor din sectorul privat si public si asociatiilor interesate;
    c) cursuri scolare si universitare care in cadrul disciplinelor de specialitate sa abordeze probleme privind valorile legate de peisaj si protectia, managementul si amenajarea acestuia.
    C. Identificare si evaluare
    1. Mobilizand factorii interesati, conform art. 5 lit. c), si in vederea unei mai bune cunoasteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajeaza:
    a) (i) sa identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu;
    (ii) sa analizeze caracteristicile acestora, precum si dinamica si factorii perturbanti;
    (iii) sa urmareasca transformarile;
    b) sa evalueze peisajele astfel identificate, tinand seama de valorile particulare atribuite lor de catre partile interesate si de populatia implicata.
    2. Aceasta identificare si procedurile de evaluare vor fi dirijate prin schimbul de experienta si metodologie, organizat intre parti, la nivel european, in conformitate cu prevederile art. 8.
    D. Obiective de calitate peisajera
    Fiecare parte se obliga sa defineasca obiective de calitate a peisajului pentru peisajele identificate si evaluate, dupa consultarea publica in conformitate cu art. 5 lit. c).
    E. Implementare
    Pentru ca politicile peisajului sa aiba efect fiecare parte se obliga sa introduca instrumente care au ca scop protectia, managementul si/sau amenajarea peisajului.

    CAP. 3
    Cooperare europeana

    Art. 7
    Politici si programe internationale
    Partile se obliga sa coopereze in vederea introducerii dimensiunii peisajere in programele si politicile internationale si sa recomande ca, acolo unde este cazul, consideratiile referitoare la peisaj sa fie incluse.
    Art. 8
    Asistenta mutuala si schimb de informatii
    Partile se obliga sa coopereze pentru intarirea eficacitatii masurilor luate in conformitate cu prevederile prezentei conventii si, in special:
    a) sa ofere asistenta tehnica si stiintifica mutuala, prin acumulare si schimb de experienta si de lucrari de cercetare stiintifica in materie de peisaj;
    b) sa promoveze schimbul de specialisti in probleme privind peisajul, in special pentru informare si instruire;
    c) sa schimbe informatii asupra tuturor problemelor acoperite de prevederile prezentei conventii.
    Art. 9
    Peisaje transfrontiere
    Partile trebuie sa incurajeze cooperarea transfrontiera la nivel local si regional si ori de cate ori este necesar sa pregateasca si sa implementeze programe comune de punere in valoare a peisajului.
    Art. 10
    Monitorizarea implementarii conventiei
    1. Comitetele de experti competenti existenti, stabiliti la art. 17 din Statutul Consiliului Europei, sunt insarcinate de catre Comitetul de Ministri al Consiliului Europei sa fie responsabile cu monitorizarea implementarii conventiei.
    2. Dupa fiecare reuniune a Comitetului de Experti secretarul general al Consiliului Europei va transmite Comitetului de Ministri un raport asupra lucrarilor si functionarii conventiei.
    3. Comitetele de experti propun Comitetului de Ministri criteriile de atribuire si de reglementare privind acordarea unui premiu al peisajului de catre Consiliul Europei.
    Art. 11
    Premiul peisajului acordat de catre Consiliul Europei
    1. Premiul peisajului acordat de catre Consiliul Europei este o distinctie care poate fi atribuita autoritatilor locale si regionale si gruparilor lor care, in cadrul politicilor peisajere ale unei parti la prezenta conventie, au pus in practica politici sau masuri de protectie, management si/sau amenajare a peisajelor, care s-au dovedit a avea efect de lunga durata si astfel au putut servi ca exemplu pentru alte autoritati teritoriale in Europa. Aceasta distinctie poate fi, de asemenea, conferita organizatiilor neguvernamentale care au avut contributii particulare remarcabile la protectia, managementul sau amenajarea peisajului.
    2. Candidaturile pentru premiul peisajului acordat de Consiliul Europei vor fi transmise comitetelor de experti mentionate la art. 10 de catre parti. Autoritatile transfrontiere locale si regionale si alte grupari ale autoritatii locale si regionale interesate pot fi candidate ale unui management comun al peisajului in cauza.
    3. La propunerea comitetelor de experti mentionate la art. 10 Comitetul de Ministri trebuie sa defineasca si sa publice criteriile pentru atribuirea premiului peisajului de catre Consiliul Europei, sa adopte regulamentul si sa decerneze premiul.
    4. Atribuirea premiului peisajului de catre Consiliul Europei are ca scop incurajarea celor care il primesc pentru a asigura protectia, managementul si amenajarea durabila a peisajelor la care se face referire.

    CAP. 4
    Clauze finale

    Art. 12
    Relatia cu alte instrumente
    Prevederile prezentei conventii nu vor prejudicia prevederile mai stricte privind protectia, managementul si amenajarea peisajului, continute in alte instrumente legale nationale sau internationale, existente sau care vor intra in vigoare.
    Art. 13
    Semnarea, ratificarea, intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie este deschisa semnarii pentru statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei si-au exprimat consensul de a adera la aceasta in conformitate cu prevederile paragrafului precedent.
    3. Pentru toti semnatarii care isi vor exprima ulterior consimtamantul de a adera la prezenta conventie, aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
    Art. 14
    Aderarea
    1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea invita Comunitatea Europeana si oricare alt stat european care nu este membru al Consiliului Europei sa adere la aceasta, prin decizia majoritatii, asa cum este prevazut la art. 20 din Statutul Consiliului Europei, si prin vot unanim al statelor parti cu drept de semnatura din Comitetul de Ministri.
    2. Pentru oricare stat care adera sau pentru Comunitatea Europeana, in caz de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care s-a facut depunerea instrumentului de aderare pe langa secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 15
    Aplicarea in teritoriu
    1. Orice stat sau Comunitatea Europeana poate, in momentul semnarii sau cand isi depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile carora li se va aplica prezenta conventie.
    2. Orice parte poate la oricare data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei conventii oricarui alt teritoriu specificat in declaratie. Conventia va intra in vigoare pentru acel teritoriu in prima zi care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente si privind orice teritoriu mentionat intr-o asemenea declaratie poate sa fie retrasa prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 16
    Denuntarea
    1. Orice parte poate sa denunte oricand prezenta conventie prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 17
    Amendamente
    1. Orice parte sau comitetele de experti mentionate la art. 10 pot propune amendamente la prezenta conventie.
    2. Orice propunere de amendament va fi inaintata secretarului general al Consiliului Europei, care o va comunica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte parti si oricarui stat european nou membru al Consiliului Europei care a fost invitat sa adere la aceasta conventie in conformitate cu prevederile art. 14.
    3. Orice propunere de amendament este examinata de comitetele de experti mentionate la art. 10, care supun textul adoptat majoritatii de trei patrimi din numarul reprezentantilor partilor Comitetului de Ministri, pentru adoptare. Dupa adoptarea sa de catre Comitetul de Ministri cu majoritatea prevazuta la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor parti care au dreptul de a-si exercita activitatea in Comitetul de Ministri, textul va fi transmis partilor pentru acceptare.
    4. Orice amendament care va intra in vigoare dupa acceptarea lui de catre parti in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 3 dintre statele membre ale Consiliului Europei au informat secretarul general despre acceptarea sa. Pentru celelalte parti care l-au acceptat ulterior acest amendament va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care partea respectiva l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei despre acceptarea sa.
    Art. 18
    Notificari
    Secretarul general al Consiliului Europei va instiinta statele membre ale Consiliului Europei, orice stat sau Comunitatea Europeana, care a aderat la aceasta conventie, privind:
    a) orice semnatura;
    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
    c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii in conformitate cu art. 13, 14 si 15;
    d) orice declaratie facuta in virtutea art. 15;
    e) orice denuntare facuta in virtutea art. 16;
    f) orice propunere de amendare, orice amendament adoptat conform art. 17 si data la care intra in vigoare;
    g) orice alt act, notificare, informare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.
    Pentru conformitate subsemnatii autorizati in acest scop au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Florenta la 20 octombrie 2000, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, intr un singur exemplar care va fi pastrat in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecarui stat membru al Consiliului Europei si fiecarui stat sau Comunitatii Europene, invitate sa adere la prezenta conventie.SmartCity5

COMENTARII la Legea 451/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 451 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu