Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 451 din  8 iulie 2002

pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din 23 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia europeana a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

                      CONVENTIA EUROPEANA A PEISAJULUI*)

    *) Traducere.

                                 PREAMBUL

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii, denumite in continuare parti,
    considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai buna cooperare intre membrii sai in vederea protejarii si promovarii idealurilor si principiilor care constituie patrimoniul lor comun si ca acest scop este atins, in particular, prin acorduri in domeniul economic si social,
    preocupate sa ajunga la o dezvoltare durabila bazata pe o relatie echitabila si armonioasa intre necesitatile sociale, activitatile economice si mediu,
    constatand ca peisajul participa intr-o maniera importanta la interesul general in ceea ce priveste domeniile: cultural, ecologic, de mediu si social si ca el constituie o resursa favorabila pentru activitatea economica, ale carui protectie, management si amenajare corespunzatoare contribuie la crearea de locuri de munca,
    constiente ca peisajul contribuie la formarea culturilor locale si ca acesta este o componenta de baza a patrimoniului natural si cultural european, contribuind la bunastarea umana si la consolidarea identitatii europene,
    recunoscand ca peisajul este o parte importanta a calitatii vietii pentru oamenii de pretutindeni: in areale urbane sau rurale, in areale degradate sau in cele care se prezinta intr-o stare perfecta, in spatii recunoscute ca fiind de o frumusete deosebita, precum si in cele obisnuite,
    tinand seama ca evolutiile tehnicilor de productie agricola, silvica, industriala si miniera si politicile in materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructura, turism si agrement, precum si schimbarile economice mondiale continua in multe cazuri sa accelereze transformarea peisajelor,
    dorind sa raspunda vointei publice de a se bucura de o calitate crescuta a peisajelor si sa joace un rol activ in transformarea lor,
    convinse fiind ca peisajul este un element esential al bunastarii sociale si individuale si ca protectia, managementul si amenajarea acestuia implica drepturi si responsabilitati pentru fiecare,
    tinand seama de sursele legale existente la nivel international in domeniul protectiei si managementului patrimoniului natural si cultural, de amenajarea teritoriului, de autonomia locala si cooperarea transfrontiera, in special de Conventia privind protectia habitatelor naturale si a vietii salbatice din Europa (Berna, 19 septembrie 1979), Conventia privind protectia patrimoniului arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985), Conventia europeana privind protectia patrimoniului arhitectural european (revizuita) (La Valletta, 16 ianuarie 1992), Conventia-cadru europeana privind cooperarea transfrontiera a colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) si de protocoalele aditionale la aceasta, Carta europeana a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Conventia privind diversitatea biologica (Rio, 5 iunie 1992), Conventia privind protectia patrimoniului mondial cultural si natural (Paris, 16 noiembrie 1972) si de Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),
    recunoscand ca diversitatea si calitatea peisajelor europene constituie o resursa comuna pentru protectia, managementul si amenajarea carora este necesara cooperarea,
    dorind sa instituie un instrument nou, consacrat in mod exclusiv protectiei, managementului si amenajarii tuturor peisajelor europene,
    au cazut de acord asupra urmatoarelor:

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentei conventii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani;
    b) politica peisajului este o expresie prin care autoritatile publice competente desemneaza principii generale, strategii si linii directoare care permit adoptarea de masuri specifice care au ca scop protectia, managementul si amenajarea peisajului;
    c) obiectiv de calitate peisajera desemneaza formularea de catre autoritatile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspiratiilor populatiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viata;
    d) protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau de interventia umana;
    e) managementul peisajelor cuprinde actiunile vizand, intr-o perspectiva de dezvoltare durabila, intretinerea peisajului in scopul directionarii si armonizarii transformarilor induse de evolutiile sociale, economice si de mediu;
    f) amenajarea peisajului reprezinta actiunile cu caracter de perspectiva ce au ca scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje.
    Art. 2
    Arie de aplicare
    Subiect al prevederilor art. 15, aceasta conventie se aplica pentru intregul teritoriu al partilor si acopera areale naturale, rurale, urbane si suburbane. Sunt incluse suprafete terestre, ape interioare si areale marine. Se refera la peisaje care pot fi considerate deosebite, precum si la peisaje obisnuite sau degradate.
    Art. 3
    Obiective
    Obiectivele prezentei conventii sunt: promovarea protectiei peisajelor, managementul si amenajarea acestora si organizarea cooperarii europene in acest domeniu.

    CAP. 2
    Masuri nationale

    Art. 4
    Impartirea responsabilitatilor
    Fiecare parte va implementa prezenta conventie, in particular prevederile art. 5 si 6, in conformitate cu propria repartizare a competentelor, cu principiile constitutionale si cu reglementarile sale administrative si respectand principiul subsidiaritatii, tinand seama de Carta europeana a autonomiei locale. Fiecare parte va armoniza implementarea prezentei conventii prin politici proprii si fara derogari de la prevederile acesteia.
    Art. 5
    Masuri generale
    Fiecare parte se angajeaza:
    a) sa recunoasca juridic peisajele ca o componenta esentiala a cadrului de viata pentru populatie, expresie a diversitatii patrimoniului comun cultural si natural si fundament al identitatii acesteia;
    b) sa stabileasca si sa implementeze politicile peisajului care au ca scop protectia, managementul si amenajarea acestuia, prin adoptarea de masuri specifice mentionate in prezenta conventie;
    c) sa stabileasca proceduri de participare pentru publicul larg, autoritati regionale si locale, precum si pentru alti factori interesati la definirea si implementarea politicilor peisajere mentionate la lit. b);
    d) sa integreze peisajul in politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism si in cele culturale, de mediu, agricole, sociale si economice, precum si in alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.
    Art. 6
    Masuri specifice
    A. Marirea gradului de constientizare
    Fiecare parte se obliga sa mareasca gradul de constientizare a societatii civile, organizatiilor private si autoritatilor publice in ceea ce priveste valoarea peisajelor si rolul transformarii lor.
    B. Formare si educare
    Fiecare parte se obliga sa promoveze:
    a) formarea de specialisti in cunoasterea interventiei asupra peisajelor;
    b) programe pluridisciplinare de formare in politica, protectia, managementul si amenajarea peisajului, destinate profesionistilor din sectorul privat si public si asociatiilor interesate;
    c) cursuri scolare si universitare care in cadrul disciplinelor de specialitate sa abordeze probleme privind valorile legate de peisaj si protectia, managementul si amenajarea acestuia.
    C. Identificare si evaluare
    1. Mobilizand factorii interesati, conform art. 5 lit. c), si in vederea unei mai bune cunoasteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajeaza:
    a) (i) sa identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu;
    (ii) sa analizeze caracteristicile acestora, precum si dinamica si factorii perturbanti;
    (iii) sa urmareasca transformarile;
    b) sa evalueze peisajele astfel identificate, tinand seama de valorile particulare atribuite lor de catre partile interesate si de populatia implicata.
    2. Aceasta identificare si procedurile de evaluare vor fi dirijate prin schimbul de experienta si metodologie, organizat intre parti, la nivel european, in conformitate cu prevederile art. 8.
    D. Obiective de calitate peisajera
    Fiecare parte se obliga sa defineasca obiective de calitate a peisajului pentru peisajele identificate si evaluate, dupa consultarea publica in conformitate cu art. 5 lit. c).
    E. Implementare
    Pentru ca politicile peisajului sa aiba efect fiecare parte se obliga sa introduca instrumente care au ca scop protectia, managementul si/sau amenajarea peisajului.

    CAP. 3
    Cooperare europeana

    Art. 7
    Politici si programe internationale
    Partile se obliga sa coopereze in vederea introducerii dimensiunii peisajere in programele si politicile internationale si sa recomande ca, acolo unde este cazul, consideratiile referitoare la peisaj sa fie incluse.
    Art. 8
    Asistenta mutuala si schimb de informatii
    Partile se obliga sa coopereze pentru intarirea eficacitatii masurilor luate in conformitate cu prevederile prezentei conventii si, in special:
    a) sa ofere asistenta tehnica si stiintifica mutuala, prin acumulare si schimb de experienta si de lucrari de cercetare stiintifica in materie de peisaj;
    b) sa promoveze schimbul de specialisti in probleme privind peisajul, in special pentru informare si instruire;
    c) sa schimbe informatii asupra tuturor problemelor acoperite de prevederile prezentei conventii.
    Art. 9
    Peisaje transfrontiere
    Partile trebuie sa incurajeze cooperarea transfrontiera la nivel local si regional si ori de cate ori este necesar sa pregateasca si sa implementeze programe comune de punere in valoare a peisajului.
    Art. 10
    Monitorizarea implementarii conventiei
    1. Comitetele de experti competenti existenti, stabiliti la art. 17 din Statutul Consiliului Europei, sunt insarcinate de catre Comitetul de Ministri al Consiliului Europei sa fie responsabile cu monitorizarea implementarii conventiei.
    2. Dupa fiecare reuniune a Comitetului de Experti secretarul general al Consiliului Europei va transmite Comitetului de Ministri un raport asupra lucrarilor si functionarii conventiei.
    3. Comitetele de experti propun Comitetului de Ministri criteriile de atribuire si de reglementare privind acordarea unui premiu al peisajului de catre Consiliul Europei.
    Art. 11
    Premiul peisajului acordat de catre Consiliul Europei
    1. Premiul peisajului acordat de catre Consiliul Europei este o distinctie care poate fi atribuita autoritatilor locale si regionale si gruparilor lor care, in cadrul politicilor peisajere ale unei parti la prezenta conventie, au pus in practica politici sau masuri de protectie, management si/sau amenajare a peisajelor, care s-au dovedit a avea efect de lunga durata si astfel au putut servi ca exemplu pentru alte autoritati teritoriale in Europa. Aceasta distinctie poate fi, de asemenea, conferita organizatiilor neguvernamentale care au avut contributii particulare remarcabile la protectia, managementul sau amenajarea peisajului.
    2. Candidaturile pentru premiul peisajului acordat de Consiliul Europei vor fi transmise comitetelor de experti mentionate la art. 10 de catre parti. Autoritatile transfrontiere locale si regionale si alte grupari ale autoritatii locale si regionale interesate pot fi candidate ale unui management comun al peisajului in cauza.
    3. La propunerea comitetelor de experti mentionate la art. 10 Comitetul de Ministri trebuie sa defineasca si sa publice criteriile pentru atribuirea premiului peisajului de catre Consiliul Europei, sa adopte regulamentul si sa decerneze premiul.
    4. Atribuirea premiului peisajului de catre Consiliul Europei are ca scop incurajarea celor care il primesc pentru a asigura protectia, managementul si amenajarea durabila a peisajelor la care se face referire.

    CAP. 4
    Clauze finale

    Art. 12
    Relatia cu alte instrumente
    Prevederile prezentei conventii nu vor prejudicia prevederile mai stricte privind protectia, managementul si amenajarea peisajului, continute in alte instrumente legale nationale sau internationale, existente sau care vor intra in vigoare.
    Art. 13
    Semnarea, ratificarea, intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie este deschisa semnarii pentru statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei si-au exprimat consensul de a adera la aceasta in conformitate cu prevederile paragrafului precedent.
    3. Pentru toti semnatarii care isi vor exprima ulterior consimtamantul de a adera la prezenta conventie, aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
    Art. 14
    Aderarea
    1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea invita Comunitatea Europeana si oricare alt stat european care nu este membru al Consiliului Europei sa adere la aceasta, prin decizia majoritatii, asa cum este prevazut la art. 20 din Statutul Consiliului Europei, si prin vot unanim al statelor parti cu drept de semnatura din Comitetul de Ministri.
    2. Pentru oricare stat care adera sau pentru Comunitatea Europeana, in caz de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care s-a facut depunerea instrumentului de aderare pe langa secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 15
    Aplicarea in teritoriu
    1. Orice stat sau Comunitatea Europeana poate, in momentul semnarii sau cand isi depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile carora li se va aplica prezenta conventie.
    2. Orice parte poate la oricare data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei conventii oricarui alt teritoriu specificat in declaratie. Conventia va intra in vigoare pentru acel teritoriu in prima zi care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente si privind orice teritoriu mentionat intr-o asemenea declaratie poate sa fie retrasa prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 16
    Denuntarea
    1. Orice parte poate sa denunte oricand prezenta conventie prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 17
    Amendamente
    1. Orice parte sau comitetele de experti mentionate la art. 10 pot propune amendamente la prezenta conventie.
    2. Orice propunere de amendament va fi inaintata secretarului general al Consiliului Europei, care o va comunica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte parti si oricarui stat european nou membru al Consiliului Europei care a fost invitat sa adere la aceasta conventie in conformitate cu prevederile art. 14.
    3. Orice propunere de amendament este examinata de comitetele de experti mentionate la art. 10, care supun textul adoptat majoritatii de trei patrimi din numarul reprezentantilor partilor Comitetului de Ministri, pentru adoptare. Dupa adoptarea sa de catre Comitetul de Ministri cu majoritatea prevazuta la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor parti care au dreptul de a-si exercita activitatea in Comitetul de Ministri, textul va fi transmis partilor pentru acceptare.
    4. Orice amendament care va intra in vigoare dupa acceptarea lui de catre parti in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 3 dintre statele membre ale Consiliului Europei au informat secretarul general despre acceptarea sa. Pentru celelalte parti care l-au acceptat ulterior acest amendament va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care partea respectiva l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei despre acceptarea sa.
    Art. 18
    Notificari
    Secretarul general al Consiliului Europei va instiinta statele membre ale Consiliului Europei, orice stat sau Comunitatea Europeana, care a aderat la aceasta conventie, privind:
    a) orice semnatura;
    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
    c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii in conformitate cu art. 13, 14 si 15;
    d) orice declaratie facuta in virtutea art. 15;
    e) orice denuntare facuta in virtutea art. 16;
    f) orice propunere de amendare, orice amendament adoptat conform art. 17 si data la care intra in vigoare;
    g) orice alt act, notificare, informare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.
    Pentru conformitate subsemnatii autorizati in acest scop au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Florenta la 20 octombrie 2000, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, intr un singur exemplar care va fi pastrat in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecarui stat membru al Consiliului Europei si fiecarui stat sau Comunitatii Europene, invitate sa adere la prezenta conventie.SmartCity5

COMENTARII la Legea 451/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 451 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu