Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 417 din 20 octombrie 2003

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Buzau, judetul Buzau, Romania", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din  3 noiembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Buzau, judetul Buzau, Romania", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 si la Bucuresti la 31 martie 2003.
    Art. 2
    (1) In cadrul contractelor incheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrari, furnizarea de bunuri si servicii decontarile pot fi efectuate si in euro.
    (2) Sumele necesare continuarii finantarii proiectului in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevad in bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului national de preaderare", in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale" - si se transfera autoritatii responsabile cu implementarea masurii - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, urmand a se regulariza cu fondurile transferate de catre Comisia Europeana, in limita sumelor eligibile cheltuite.
    (3) In cazul in care sumele prevazute la alin. (2) vor fi cheltuite in alt scop decat cel prevazut in memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/021

                          MEMORANDUM DE FINANTARE
intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Buzau, judetul Buzau, Romania"*)

    *) Traducere.

                          MEMORANDUM DE FINANTARE

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, reprezentata de catre comisarul pentru politica regionala, domnul Michel Barnier, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul memorandum. Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata cu respectarea Conditiilor generale prevazute in anexa la Acordul-cadru semnat intre Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.
    Art. 2
    Identificarea masurii
    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri descrise in anexa nr. I:

    Numarul masurii:   2002/RO/16/P/PE/021
    Denumirea masurii: Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate, a
                       sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu
                       apa potabila in municipiul Buzau, judetul Buzau, Romania
    Durata: - data inceperii: data semnarii memorandumului de
                         finantare de catre Comisie
                       - data finalizarii: 31 decembrie 2008
    Localizare:        municipiul Buzau, judetul Buzau, Romania
    Grup:              Buzau/Bazinul fluviului Dunarea

    Art. 3
    Angajamentul
    1. Cheltuiala publica sau echivalenta maxima care va fi luata in considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile va fi de 35.433.550 euro.
    2. Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 74% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in planul de finantare din anexa nr. II.
    3. Valoarea maxima a asistentei asigurate de Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixata la 26.220.827 euro.
    4. O suma de 18.354.579 euro este angajata din bugetul pe anul 2002, din linia bugetara B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru proiectul respectiv, in functie de stadiul implementarii proiectului si de disponibilitatile bugetare.
    Art. 4
    Platile
    1. Asistenta comunitara va acoperi platile referitoare la masura, pentru care s-au facut angajamente valabile din punct de vedere juridic de catre Beneficiar si pentru care s-a alocat in mod specific finantarea necesara. Aceste plati trebuie sa fie in legatura cu lucrarile descrise in anexa nr. I.
    2. Platile efectuate inainte de data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    3. Masura descrisa in anexa nr. I si platile efectuate de autoritatea responsabila cu implementarea acestei masuri se vor incheia nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2008.
    Raportul solicitat pentru efectuarea platii finale va fi inaintat in termen de maximum 6 luni de la aceasta data.
    4. Plata in avans este stabilita la 5.244.165 euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:
    - suma de 2.622.082 euro va fi platita dupa semnarea prezentului memorandum de catre Beneficiar;
    - plata pentru suma ramasa se va efectua dupa semnarea primului contract major de lucrari ce se va conveni intre Beneficiar si Comisie si dupa indeplinirea conditiilor specificate la art. 8 paragraful 3.
    5. In conformitate cu prevederile pct. (5) al sectiunii a III-a din anexa nr. III.1, Comisia va accepta pentru aceasta masura o valoare totala a platilor in avans si intermediare reprezentand 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.
    Art. 5
    Respectarea legilor si politicilor Comunitatii
    Masura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite in acordurile europene si va contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare, in special a celor referitoare la protejarea si imbunatatirea starii mediului.
    Art. 6
    Proprietatea intelectuala
    Beneficiarul si autoritatea responsabila cu implementarea mentionata la pct. 3 din anexa nr. I se vor asigura in ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse in legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestia vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de catre Comisie sau orice alt organism ori persoana delegata de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai in scop propriu.
    Art. 7
    Permise si autorizatii
    Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea masurii trebuie sa fie eliberate de catre autoritatile competente ale Beneficiarului la timp si in conformitate cu legislatia nationala.
    Art. 8
    Conditii specifice referitoare la masura
    Fara a se aduce atingere conditiilor generale prevazute in anexa nr. III, asistenta financiara nerambursabila din partea Comunitatii se afla sub rezerva urmatoarelor conditii:
    1. Conditia privind evaluarile si situatia activelor:
    Comisia isi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilita la art. 3, daca in termen de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor conditiile de exploatare (tarife, venituri etc.) difera in mod semnificativ fata de evaluarile initiale facute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau exista o modificare substantiala care:
    a) afecteaza natura exploatarii sau conditiile de implementare ori confera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si
    b) rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei parti a infrastructurii finantate, fie din incetarea sau modificarea esentiala a aranjamentelor de exploatare.
    Tara beneficiara va informa Comisia asupra oricarei modificari si se va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.
    In cazul in care este incheiat un contract de concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile si apei uzate sau este incheiata o alta forma de participare a sectorului privat, Comisia isi rezerva dreptul de a verifica acest contract, pentru a se asigura ca asistenta se deruleaza in beneficiul strict al populatiei.
    2. Conditia privind viabilitatea:
    Asistenta financiara nerambursabila a Comunitatii pentru masura este acordata sub rezerva aprobarii de catre autoritatile responsabile a cresterii tarifelor pentru alimentarea cu apa si apa uzata peste rata inflatiei, pentru a se asigura resurse suficiente in vederea acoperirii costurilor cofinantarii, exploatarii, intretinerii si inlocuirii activelor.
    3. Conditii care trebuie indeplinite inaintea platii ratei a doua din avans, suplimentare fata de conditiile prevazute la paragraful 4 al art. 4:
    a) a fost semnat un acord de imprumut cu Banca Europeana de Investitii pentru cofinantarea investitiei incluse in masura;
    b) un plan final de achizitii a fost prezentat si a fost agreat de catre Comisie;
    c) au fost nominalizati un manager de proiect si o unitate de implementare a proiectului pentru masura, in conformitate cu termenii de referinta acceptati de Comisie si de Banca Europeana de Investitii;
    d) a fost infiintat de catre beneficiarul final un fond de intretinere, reparatii si dezvoltare, in conditii acceptate de catre Comisie si Banca Europeana de Investitii;
    e) beneficiarul final a crescut tariful combinat pentru apa si apa uzata cu 50% in termeni reali, comparativ cu "tariful initial" ajustat cu inflatia. "Tariful initial" reprezinta tariful la 1 decembrie 2002.
    4. Conditii care trebuie sa fie indeplinite inaintea efectuarii platilor intermediare ulterioare:
    a) Comisia primeste dovezi pana la data de 31 decembrie 2005 ca:
    (i) apele uzate provenite din sectorul industrial sunt pretratate in conformitate cu directivele europene si legislatia romaneasca si/sau reciclate corespunzator;
    (ii) pretratarea este monitorizata si avizata de catre autoritatile de mediu competente;
    (iii) reziduurile din apele industriale nu sunt daunatoare tehnologiei proiectate pentru statia de tratare;
    (iv) vor fi introduse taxe corespunzatoare pentru industrie, bazate pe cantitatea si calitatea apelor reziduale produse si pe costurile de tratare;
    b) anual se efectueaza un audit de catre auditori recunoscuti pe plan international, pentru a confirma ca exista sisteme separate de contabilitate pentru serviciile din domeniul apei si apei uzate si pentru activitatile din domeniul energiei termice si ca nu exista subventii incrucisate intre aceste servicii, ce se prezinta Comisiei si Bancii Europene de Investitii la sfarsitul fiecarui an calendaristic, pana la 31 decembrie 2007, sau pana la stabilirea unei entitati autonome din punct de vedere legal pentru furnizarea apei potabile si serviciilor din domeniul apei uzate, daca aceasta are loc inainte de data precizata anterior.
    5. Conditii pentru efectuarea platii finale:
    a) prezentarea de catre beneficiarul final, pana la data de 31 decembrie 2007, a unui program de exploatare si intretinere, care va fi agreat de Comisie si de Banca Europeana de Investitii. Programul va acoperi o perioada de 10 ani incepand cu 1 ianuarie 2008;
    b) Comisia primeste dovezi ca a fost implementata o solutie pentru depozitarea in siguranta a namolului provenit de la statia de epurare, in concordanta cu directivele Comunitatii Europene;
    c) un plan de dezvoltare actualizat pentru serviciile de furnizare a apei potabile si canalizare va fi prezentat Comisiei de catre beneficiarul final, care trebuie sa indice prioritatile si costurile investitiilor viitoare, dupa finalizarea masurii ISPA, si sa asigure concordanta deplina cu directivele europene.
    Art. 9
    Prevederile referitoare la implementare, descrise in anexele la acest memorandum de finantare, sunt parte integranta a prezentului memorandum.
    Neconcordantele cu conditiile si prevederile referitoare la implementare vor fi tratate de catre Comisie conform procedurilor stipulate in sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.
    Art. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.
    Semnat la Bucuresti la 31 martie 2003 si la Bruxelles la 13 decembrie 2002.

                     Pentru Beneficiar,
                     Hildegard Carola Puwak,
                     ministrul integrarii europene,
                     coordonatorul national ISPA

                     Pentru Comunitate,
                     Michel Barnier,
                     membru al Comisiei Europene

    Lista anexelor*)

    *) Anexele se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 Anexa nr. I    Descrierea masurii
 Anexa nr. II   Plan de finantare
 Anexa nr. III:
   Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind implementarea ISPA
   Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru
                   masurile finantate prin ISPA
   Anexa nr. III.3 Model de cerere de plata pentru raportarea progresului
                   financiar si fizic si pentru solicitarea de modificari
   Anexa nr. III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar
                   aplicabile masurilor finantate prin ISPA
   Anexa nr. III.5 Acord cu privire la neregulile si la recuperarea sumelor
                   incasate eronat prin ISPA
   Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si publicitateaSmartCity5

COMENTARII la Legea 417/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 417 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu