E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 315 din 28 iunie 2004

privind dezvoltarea regionala in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din 29 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se stabilesc cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.
    Art. 2
    (1) Politica de dezvoltare regionala reprezinta ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administratiei publice centrale, de autoritatile administratiei publice locale si organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, in scopul asigurarii cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile ale unor arii geografice constituite in regiuni de dezvoltare, al imbunatatirii competitivitatii internationale a Romaniei si al reducerii decalajelor economice si sociale existente intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.
    (2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regionala se realizeaza in concordanta cu obiectivele si prioritatile generale de dezvoltare a Romaniei, precum si cu obiectivele Uniunii Europene in domeniul coeziunii economice si sociale.
    (3) Principiile care stau la baza realizarii politicii de dezvoltare regionala sunt:
    - subsidiaritatea;
    - descentralizarea;
    - parteneriatul.
    Art. 3
    Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania sunt urmatoarele:
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltarii echilibrate, recuperarea accelerata a intarzierilor in domeniul economic si social a zonelor mai putin dezvoltate, ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum si preintampinarea producerii de noi dezechilibre;
    b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, in scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;
    c) stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv in cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala a acestora, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 4
    Obiectivele prevazute la art. 3 se realizeaza prin programe care se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala si din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.

    CAP. 2
    Regiunile de dezvoltare

    Art. 5
    (1) In aplicarea prezentei legi, in concordanta cu obiectivele de coeziune economica si sociala ale Romaniei, precum si ale Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionala, pe teritoriul Romaniei sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.
    (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica.
    (3) Denumirile si componenta regiunilor de dezvoltare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 6
    (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judetelor in cauza, respectiv ale municipiului Bucuresti, constituite in baza unor conventii incheiate intre reprezentantii consiliilor judetene si, dupa caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si functioneaza in baza prevederilor prezentei legi.
    (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare si evaluare a politicilor de dezvoltare regionala, precum si de culegere a datelor statistice specifice, in conformitate cu reglementarile europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritoriala NUTS 2, existent in Uniunea Europeana.
    (3) Regiunile, judetele si/sau localitatile din judete care fac parte din regiuni diferite se pot asocia in scopul realizarii unor obiective de interes comun, interregionale si/sau interjudetene.

    CAP. 3
    Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala

    Art. 7
    (1) Consiliul pentru dezvoltare regionala este organismul regional deliberativ, fara personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, in scopul coordonarii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala.
    (2) In concordanta cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si aproba strategia si programele de dezvoltare regionala;
    b) sprijina elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;
    c) aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectionate la nivel regional, in concordanta cu criteriile, prioritatile si metodologia elaborate de institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, impreuna cu organismele regionale specializate;
    d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regionala, spre aprobarea finantarii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplica o procedura de selectie la nivel national;
    e) aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;
    f) prezinta Consiliului national pentru dezvoltare regionala propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionala;
    g) urmareste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regionala cuantumul contributiilor anuale, in limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonarile de plata ale acestora;
    i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, in vederea realizarii obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionala;
    j) aproba rapoartele de activitate semestriale intocmite de agentiile pentru dezvoltare regionala;
    k) coordoneaza si sprijina dezvoltarea parteneriatelor regionale;
    l) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de functionare, in conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala;
    m) avizeaza contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, incheiate de catre agentia pentru dezvoltare regionala cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informeaza corespunzator Consiliul national pentru dezvoltare regionala;
    n) aproba statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regionala, precum si organigrama acesteia;
    o) coordoneaza activitatile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regionala, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeana, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta si informarea corecta, rapida si in timp util a cetatenilor, in special a intreprinzatorilor.
    (3) Sumele reprezentand contributiile financiare ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite in conditiile prezentei legi, se prevad in bugetele anuale proprii ale acestora, in cadrul unei pozitii distincte, denumita Dezvoltare si promovare regionala.
    (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, adopta hotarari in aplicarea hotararilor consiliilor pentru dezvoltare regionala, in termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicarii privind cuantumul contributiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h).
    (5) Contributiile anuale, astfel stabilite, sunt varsate trimestrial in Fondul pentru dezvoltare regionala, administrat de agentiile pentru dezvoltare regionala.
    (6) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii; in cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (7) Consiliul pentru dezvoltare regionala alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt indeplinite, prin rotatie, pentru cate un mandat de un an, de catre presedintii consiliilor judetene.
    (8) In functie de problematica supusa dezbaterii, la lucrarile consiliului pentru dezvoltare regionala pot participa, fara drept de vot, prefectii judetelor, reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, reprezentanti ai societatii civile si parteneri socioeconomici relevanti.
    Art. 8
    (1) In fiecare regiune de dezvoltare functioneaza cate o agentie pentru dezvoltare regionala, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale. Acestea se organizeaza si functioneaza in conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (2) Schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala in cadrul aceleiasi localitati in care functioneaza se aproba de consiliul pentru dezvoltare regionala, la propunerea directorului agentiei pentru dezvoltare regionala; schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala in alta localitate, precum si schimbarea denumirii regiunilor si/sau a denumirii agentiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului national pentru dezvoltare regionala.
    (3) In fiecare judet component al regiunii de dezvoltare, cu exceptia judetului de resedinta a agentiei, functioneaza un birou al agentiei pentru dezvoltare regionala.
    (4) Consiliile judetene asigura spatii adecvate pentru sediile si spatiile agentiilor pentru dezvoltare regionala si ale birourilor acestora, in judetele in care acestea isi au resedinta sau functioneaza.
    (5) Coordonarea activitatilor agentiilor pentru dezvoltare regionala in domeniul implementarii politicilor de dezvoltare regionala, precum si ale obiectivelor acestora se face de catre institutia nationala cu atributii si responsabilitati in acest domeniu.
    (6) Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala este numit prin concurs si este eliberat din functie de catre consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (7) In elaborarea structurii organizatorice a agentiei pentru dezvoltare regionala, directorul acesteia aplica principiile definirii clare a functiilor si competentelor, precum si al separarii de atributii.
    (8) In cadrul fiecarei agentii pentru dezvoltare regionala se constituie o unitate de audit intern, subordonata directorului agentiei si care are ca scop:
    a) asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile agentiei;
    b) sprijinirea indeplinirii obiectivelor agentiei printr-o abordare sistematica si metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
    (9) Capacitatea institutionala si administrativa a agentiilor pentru dezvoltare regionala de a indeplini aceste activitati, precum si atributiile delegate de institutia/institutiile nationale sunt verificate prin unitatile de audit intern din cadrul fiecarei autoritati nationale de management si gestionare a programului respectiv.
    (10) In scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala, institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si, dupa caz, institutiile nationale care implementeaza, la nivel regional, prin agentiile pentru dezvoltare regionala, programe nationale, precum si oricare alte institutii nationale care deleaga prin contract atributii acestora prevad, cu prioritate, sume in bugetele lor, intr-o pozitie distincta denumita Asistenta tehnica pentru implementarea programelor de dezvoltare regionala.
    (11) Cuantumul sumelor cu care sunt finantate activitatile contractate cu agentiile pentru dezvoltare regionala se stabileste de comun acord intre parti, in limita sumelor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie sau, dupa caz, a programelor negociate cu Uniunea Europeana.
    (12) Transferul acestor sume in contul agentiilor pentru dezvoltare regionala se realizeaza conform clauzelor contractuale convenite intre parti.
    (13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agentiile pentru dezvoltare regionala exclusiv pentru realizarea activitatilor prevazute prin contract.
    Art. 9
    Agentia pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si propune consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia, planul si programele de dezvoltare regionala, precum si planurile de gestionare a fondurilor;
    b) asigura realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotararile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;
    c) solicita institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale sume din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;
    d) actioneaza, impreuna cu consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru atragerea de resurse, in scopul indeplinirii atributiilor sale;
    e) asigura managementul tehnic si financiar al Fondului pentru dezvoltare regionala, in scopul realizarii obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;
    f) raspunde fata de consiliul pentru dezvoltare regionala, fata de institutia/institutiile nationale cu care are incheiate contracte, precum si fata de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor incredintate;
    g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele selectate in cadrul programelor de dezvoltare regionala in baza prioritatilor, criteriilor si a metodologiei elaborate de institutia nationala responsabila pentru dezvoltarea regionala, impreuna cu organismele regionale specializate; in cazul licitatiilor organizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului national pentru dezvoltare regionala; in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala si aprobate de Consiliul national pentru dezvoltare regionala;
    h) asigura si raspunde, pe baza contractelor incheiate cu institutiile nationale, de implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei proiectelor finantate de Uniunea Europeana in cadrul programelor de dezvoltare regionala si/sau, dupa caz, a proiectelor din cadrul programelor nationale, care se implementeaza la nivel regional prin agentia pentru dezvoltare regionala; pentru atributiile delegate agentiilor pentru dezvoltare regionala de catre institutiile apartinand administratiei publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor astfel de activitati se fac de catre institutia care a delegat aceste atributii;
    i) intocmeste rapoarte semestriale, precum si raportul anual de implementare referitor la activitatile derulate conform contractelor cu institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale;
    j) evidentiaza stadiul, dificultatile de implementare, precum si impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionala si propune masuri de imbunatatire; rapoartele se aproba in prealabil de catre consiliul pentru dezvoltare regionala si sunt transmise institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale;
    k) realizeaza si asigura, in baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
    l) organizeaza si dezvolta, cu sprijinul si sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regionala, parteneriatele regionale si promoveaza la nivel regional cunoasterea politicilor si practicilor Uniunii Europene, precum si a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;
    m) identifica si promoveaza, in parteneriat, proiecte de interes regional si local, precum si proiecte de cooperare intraregionala; promoveaza, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regionala, regiunea si atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme si institutii similare din Uniunea Europeana si participa la implementarea proiectelor internationale de interes regional si local;
    n) elaboreaza propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri si cheltuieli destinate desfasurarii activitatilor prevazute prin prezenta lege si le supune aprobarii consiliului pentru dezvoltare regionala;
    o) asigura, printr-o structura de audit intern proprie, subordonata directorului agentiei, desfasurarea unei activitati independente si obiective, care da asigurare si consiliere conducerii agentiei, pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor, perfectionand activitatile agentiei, ajutand-o sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului si a proceselor de administrare;
    p) incheie si supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regionala contracte, conventii, acorduri si protocoale, precum si alte documente similare incheiate cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutii similare din cadrul Uniunii Europene;
    q) indeplineste obligatiile contractuale si raspunde pentru realizarea acestora, in conformitate cu criteriile si indicatorii de performanta stabiliti prin contractele incheiate in acest scop;
    r) asigura, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regionala;
    s) participa in structurile parteneriale stabilite la nivel national, in comitetele si subcomitetele nationale, precum si in grupurile de lucru organizate de institutiile nationale responsabile pentru managementul si gestionarea programelor finantate de Uniunea Europeana;
    t) elaboreaza propriul statut de organizare si functionare si il supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regionala;
    u) indeplineste atributiile privind elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;
    v) asigura, impreuna cu organismele regionale specializate, colectarea si centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, in scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala.
    Art. 10
    (1) Programele de dezvoltare regionala si cheltuielile de functionare a agentiilor pentru dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie din:
    a) alocari de la Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    b) contributii din bugetele proprii ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele respective;
    c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la banci, investitori straini, Uniunea Europeana si de la alte organizatii internationale.
    (2) Pentru managementul si implementarea programelor de dezvoltare regionala, precum si pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate de institutia nationala cu atributii in acest domeniu, finantarea se realizeaza in baza unor contracte negociate si incheiate pentru managementul tehnic si financiar al programelor de dezvoltare regionala.
    (3) Pentru implementarea programelor nationale prin agentiile pentru dezvoltare regionala si/sau pentru indeplinirea unor atributii delegate acestora de institutiile nationale, finantarea se realizeaza in baza unor contracte negociate si incheiate cu institutiile respective pentru implementarea programelor nationale.
    (4) Operatiunile financiare privind executarea programelor si/sau proiectelor finantate din fonduri publice se deruleaza de catre agentiile pentru dezvoltare regionala, prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    (5) Fondul pentru dezvoltare regionala nu poate avea alta destinatie decat cea prevazuta de prezenta lege.
    (6) Disponibilitatile inregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul pentru dezvoltare regionala se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

    CAP. 4
    Structuri nationale pentru dezvoltare regionala

    Art. 11
    (1) Consiliul national pentru dezvoltare regionala este structura nationala de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea si implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala.
    (2) Presedintele Consiliului national pentru dezvoltare regionala este conducatorul institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si poate delega aceasta functie.
    (3) Consiliul national pentru dezvoltare regionala are in componenta sa presedintii si vicepresedintii consiliilor pentru dezvoltare regionala si, la paritate cu numarul acestora, reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin hotarare a Guvernului, inclusiv presedintele.
    (4) Inlocuirea unui membru al Consiliului national pentru dezvoltare regionala se comunica, in timp util, institutiei care asigura presedintia Consiliului national pentru dezvoltare regionala.
    Art. 12
    Consiliul national pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza politicile si strategia nationala pentru dezvoltare regionala, precum si Planul national de dezvoltare, care contine prioritatile si masurile multianuale de finantare a obiectivelor nationale ale coeziunii economice si sociale;
    b) aproba criteriile si prioritatile privind utilizarea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    c) prezinta Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finantate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    d) analizeaza utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate si transmise de catre consiliile pentru dezvoltare regionala;
    e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regionala alocate Romaniei de catre Uniunea Europeana in perioada de preaderare;
    f) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor;
    g) avizeaza proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel regional;
    h) aproba proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national;
    i) analizeaza si aproba rapoartele de activitate prezentate de catre Comitetul National de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economica si sociala, constituit in baza prevederilor Memorandumului de finantare PHARE, precum si propunerile inaintate de acest comitet.
    Art. 13
    (1) Ministerul Integrarii Europene, organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Guvernului, este institutia care exercita, la nivel national, atributiile si responsabilitatea elaborarii, promovarii, coordonarii, gestionarii, implementarii si monitorizarii politicilor si strategiilor de dezvoltare regionala din Romania, precum si a programelor de coeziune economica si sociala.
    (2) Ministerul Integrarii Europene asigura secretariatul Consiliului national pentru dezvoltare regionala.
    Art. 14
    (1) Programele multianuale de dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala, constituit din sumele care se aloca, anual, prin bugetul de stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare regionala.
    (2) Fondul national pentru dezvoltare regionala, administrat de Ministerul Integrarii Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului.
    (3) Fondul national pentru dezvoltare regionala se constituie din:
    a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevazute intr-o pozitie distincta si care se aloca, prin hotarare a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regionala finantate numai de la bugetul de stat;
    b) asistenta financiara nerambursabila din partea unor guverne, organizatii internationale, banci.
    (4) Disponibilitatile inregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul national pentru dezvoltare regionala se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (5) Pentru finantarea cheltuielilor de asistenta tehnica necesare in vederea selectiei si monitorizarii programelor si proiectelor de dezvoltare regionala finantate exclusiv de la bugetul de stat, institutia nationala cu atributii in domeniul managementului tehnic si financiar al acestor programe aloca un anumit procent din bugetele programelor si proiectelor respective.
    Art. 15
    (1) Institutul National de Statistica colecteaza din regiunile de dezvoltare datele statistice specifice, necesare fundamentarii si monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.
    (2) Agentiile pentru dezvoltare regionala colaboreaza cu directiile regionale de statistica, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentarii si monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.
    Art. 16
    Utilizarea pentru alte destinatii decat cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru proiectele de dezvoltare regionala si, dupa caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regionala, inclusiv a sumelor de la bugetele institutiilor nationale si locale, care finanteaza activitatile agentiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constata si se sanctioneaza de catre organele de control abilitate, potrivit legii.
    Art. 17
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aproba, prin hotarare, regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala.
    (2) In termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevazut la alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regionala isi elaboreaza si aproba propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 18
    Regulamentele de organizare si functionare ale consiliilor pentru dezvoltare regionala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului national pentru dezvoltare regionala se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, agentiile pentru dezvoltare regionala isi modifica corespunzator statutele proprii de organizare si functionare si le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regionala.
    Art. 21
    (1) Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala dispune masurile necesare pentru respectarea reglementarilor legale in vigoare, referitoare la independenta auditorilor interni, care isi desfasoara activitatea in structurile agentiei; acesta nu poate delega aceasta functie altor salariati; auditorii interni din cadrul agentiilor isi exercita activitatile in conformitate cu legislatia nationala, armonizata cu standardele internationale in domeniul auditului intern.
    (2) Structura de audit intern, precum si auditorii nu pot fi implicati in nici una dintre activitatile manageriale, de control sau de executie, din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala.
    Art. 22
    (1) Personalul de decizie din cadrul agentiilor pentru dezvoltare regionala nu poate fi implicat si nu poate desfasura activitati care constituie conflict de interese cu atributiile de serviciu si nu poate fi asociat si detine actiuni sau parti sociale intr-o societate comerciala care beneficiaza, sub orice forma, de sprijin financiar sau de alte servicii furnizate de agentii; in toate situatiile, personalul agentiei este obligat sa respecte, indiferent de functia pe care o ocupa, actele normative in vigoare privind conflictul de interese.
    (2) Personalul agentiei, inclusiv personalul din birourile judetene, indiferent de functia pe care o ocupa, nu poate exercita activitati in cadrul agentiei si nu poate fi numit sau reconfirmat in functii de decizie in cadrul acesteia, daca a suferit condamnari penale definitive.
    Art. 23
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 24
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 315/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 315 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 315/2004
Regulament 0 2005
de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Vest
Regulament 0 2005
de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Regulament 0 2004
de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
Regulament 0 2004
de organizare si functionare a Consiliului pentru dezvoltare regionala Sud Vest Oltenia
OUG 111 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
Regulament 0 2004
de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Hotărârea 1256 2004
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala
Rectificare 315 2004
Decretul 535 2004
pentru promulgarea Legii privind dezvoltarea regionala in Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu