E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 315 din 28 iunie 2004

privind dezvoltarea regionala in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din 29 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se stabilesc cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.
    Art. 2
    (1) Politica de dezvoltare regionala reprezinta ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administratiei publice centrale, de autoritatile administratiei publice locale si organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, in scopul asigurarii cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile ale unor arii geografice constituite in regiuni de dezvoltare, al imbunatatirii competitivitatii internationale a Romaniei si al reducerii decalajelor economice si sociale existente intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.
    (2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regionala se realizeaza in concordanta cu obiectivele si prioritatile generale de dezvoltare a Romaniei, precum si cu obiectivele Uniunii Europene in domeniul coeziunii economice si sociale.
    (3) Principiile care stau la baza realizarii politicii de dezvoltare regionala sunt:
    - subsidiaritatea;
    - descentralizarea;
    - parteneriatul.
    Art. 3
    Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania sunt urmatoarele:
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltarii echilibrate, recuperarea accelerata a intarzierilor in domeniul economic si social a zonelor mai putin dezvoltate, ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum si preintampinarea producerii de noi dezechilibre;
    b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, in scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;
    c) stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv in cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala a acestora, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 4
    Obiectivele prevazute la art. 3 se realizeaza prin programe care se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala si din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.

    CAP. 2
    Regiunile de dezvoltare

    Art. 5
    (1) In aplicarea prezentei legi, in concordanta cu obiectivele de coeziune economica si sociala ale Romaniei, precum si ale Uniunii Europene in domeniul politicilor de dezvoltare regionala, pe teritoriul Romaniei sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.
    (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica.
    (3) Denumirile si componenta regiunilor de dezvoltare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 6
    (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judetelor in cauza, respectiv ale municipiului Bucuresti, constituite in baza unor conventii incheiate intre reprezentantii consiliilor judetene si, dupa caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si functioneaza in baza prevederilor prezentei legi.
    (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare si evaluare a politicilor de dezvoltare regionala, precum si de culegere a datelor statistice specifice, in conformitate cu reglementarile europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritoriala NUTS 2, existent in Uniunea Europeana.
    (3) Regiunile, judetele si/sau localitatile din judete care fac parte din regiuni diferite se pot asocia in scopul realizarii unor obiective de interes comun, interregionale si/sau interjudetene.

    CAP. 3
    Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala

    Art. 7
    (1) Consiliul pentru dezvoltare regionala este organismul regional deliberativ, fara personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, in scopul coordonarii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala.
    (2) In concordanta cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si aproba strategia si programele de dezvoltare regionala;
    b) sprijina elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;
    c) aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectionate la nivel regional, in concordanta cu criteriile, prioritatile si metodologia elaborate de institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, impreuna cu organismele regionale specializate;
    d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regionala, spre aprobarea finantarii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplica o procedura de selectie la nivel national;
    e) aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;
    f) prezinta Consiliului national pentru dezvoltare regionala propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionala;
    g) urmareste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regionala cuantumul contributiilor anuale, in limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonarile de plata ale acestora;
    i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, in vederea realizarii obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionala;
    j) aproba rapoartele de activitate semestriale intocmite de agentiile pentru dezvoltare regionala;
    k) coordoneaza si sprijina dezvoltarea parteneriatelor regionale;
    l) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de functionare, in conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala;
    m) avizeaza contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, incheiate de catre agentia pentru dezvoltare regionala cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informeaza corespunzator Consiliul national pentru dezvoltare regionala;
    n) aproba statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regionala, precum si organigrama acesteia;
    o) coordoneaza activitatile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regionala, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeana, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta si informarea corecta, rapida si in timp util a cetatenilor, in special a intreprinzatorilor.
    (3) Sumele reprezentand contributiile financiare ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilite in conditiile prezentei legi, se prevad in bugetele anuale proprii ale acestora, in cadrul unei pozitii distincte, denumita Dezvoltare si promovare regionala.
    (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, adopta hotarari in aplicarea hotararilor consiliilor pentru dezvoltare regionala, in termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicarii privind cuantumul contributiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h).
    (5) Contributiile anuale, astfel stabilite, sunt varsate trimestrial in Fondul pentru dezvoltare regionala, administrat de agentiile pentru dezvoltare regionala.
    (6) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orasenesti si comunale din fiecare judet al regiunii; in cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (7) Consiliul pentru dezvoltare regionala alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt indeplinite, prin rotatie, pentru cate un mandat de un an, de catre presedintii consiliilor judetene.
    (8) In functie de problematica supusa dezbaterii, la lucrarile consiliului pentru dezvoltare regionala pot participa, fara drept de vot, prefectii judetelor, reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, reprezentanti ai societatii civile si parteneri socioeconomici relevanti.
    Art. 8
    (1) In fiecare regiune de dezvoltare functioneaza cate o agentie pentru dezvoltare regionala, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale. Acestea se organizeaza si functioneaza in conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (2) Schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala in cadrul aceleiasi localitati in care functioneaza se aproba de consiliul pentru dezvoltare regionala, la propunerea directorului agentiei pentru dezvoltare regionala; schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala in alta localitate, precum si schimbarea denumirii regiunilor si/sau a denumirii agentiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului national pentru dezvoltare regionala.
    (3) In fiecare judet component al regiunii de dezvoltare, cu exceptia judetului de resedinta a agentiei, functioneaza un birou al agentiei pentru dezvoltare regionala.
    (4) Consiliile judetene asigura spatii adecvate pentru sediile si spatiile agentiilor pentru dezvoltare regionala si ale birourilor acestora, in judetele in care acestea isi au resedinta sau functioneaza.
    (5) Coordonarea activitatilor agentiilor pentru dezvoltare regionala in domeniul implementarii politicilor de dezvoltare regionala, precum si ale obiectivelor acestora se face de catre institutia nationala cu atributii si responsabilitati in acest domeniu.
    (6) Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala este numit prin concurs si este eliberat din functie de catre consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (7) In elaborarea structurii organizatorice a agentiei pentru dezvoltare regionala, directorul acesteia aplica principiile definirii clare a functiilor si competentelor, precum si al separarii de atributii.
    (8) In cadrul fiecarei agentii pentru dezvoltare regionala se constituie o unitate de audit intern, subordonata directorului agentiei si care are ca scop:
    a) asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile agentiei;
    b) sprijinirea indeplinirii obiectivelor agentiei printr-o abordare sistematica si metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
    (9) Capacitatea institutionala si administrativa a agentiilor pentru dezvoltare regionala de a indeplini aceste activitati, precum si atributiile delegate de institutia/institutiile nationale sunt verificate prin unitatile de audit intern din cadrul fiecarei autoritati nationale de management si gestionare a programului respectiv.
    (10) In scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala, institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si, dupa caz, institutiile nationale care implementeaza, la nivel regional, prin agentiile pentru dezvoltare regionala, programe nationale, precum si oricare alte institutii nationale care deleaga prin contract atributii acestora prevad, cu prioritate, sume in bugetele lor, intr-o pozitie distincta denumita Asistenta tehnica pentru implementarea programelor de dezvoltare regionala.
    (11) Cuantumul sumelor cu care sunt finantate activitatile contractate cu agentiile pentru dezvoltare regionala se stabileste de comun acord intre parti, in limita sumelor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie sau, dupa caz, a programelor negociate cu Uniunea Europeana.
    (12) Transferul acestor sume in contul agentiilor pentru dezvoltare regionala se realizeaza conform clauzelor contractuale convenite intre parti.
    (13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agentiile pentru dezvoltare regionala exclusiv pentru realizarea activitatilor prevazute prin contract.
    Art. 9
    Agentia pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si propune consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia, planul si programele de dezvoltare regionala, precum si planurile de gestionare a fondurilor;
    b) asigura realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotararile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;
    c) solicita institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale sume din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;
    d) actioneaza, impreuna cu consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru atragerea de resurse, in scopul indeplinirii atributiilor sale;
    e) asigura managementul tehnic si financiar al Fondului pentru dezvoltare regionala, in scopul realizarii obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;
    f) raspunde fata de consiliul pentru dezvoltare regionala, fata de institutia/institutiile nationale cu care are incheiate contracte, precum si fata de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor incredintate;
    g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele selectate in cadrul programelor de dezvoltare regionala in baza prioritatilor, criteriilor si a metodologiei elaborate de institutia nationala responsabila pentru dezvoltarea regionala, impreuna cu organismele regionale specializate; in cazul licitatiilor organizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului national pentru dezvoltare regionala; in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala si aprobate de Consiliul national pentru dezvoltare regionala;
    h) asigura si raspunde, pe baza contractelor incheiate cu institutiile nationale, de implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei proiectelor finantate de Uniunea Europeana in cadrul programelor de dezvoltare regionala si/sau, dupa caz, a proiectelor din cadrul programelor nationale, care se implementeaza la nivel regional prin agentia pentru dezvoltare regionala; pentru atributiile delegate agentiilor pentru dezvoltare regionala de catre institutiile apartinand administratiei publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor astfel de activitati se fac de catre institutia care a delegat aceste atributii;
    i) intocmeste rapoarte semestriale, precum si raportul anual de implementare referitor la activitatile derulate conform contractelor cu institutia nationala cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale;
    j) evidentiaza stadiul, dificultatile de implementare, precum si impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionala si propune masuri de imbunatatire; rapoartele se aproba in prealabil de catre consiliul pentru dezvoltare regionala si sunt transmise institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale;
    k) realizeaza si asigura, in baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
    l) organizeaza si dezvolta, cu sprijinul si sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regionala, parteneriatele regionale si promoveaza la nivel regional cunoasterea politicilor si practicilor Uniunii Europene, precum si a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;
    m) identifica si promoveaza, in parteneriat, proiecte de interes regional si local, precum si proiecte de cooperare intraregionala; promoveaza, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regionala, regiunea si atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme si institutii similare din Uniunea Europeana si participa la implementarea proiectelor internationale de interes regional si local;
    n) elaboreaza propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri si cheltuieli destinate desfasurarii activitatilor prevazute prin prezenta lege si le supune aprobarii consiliului pentru dezvoltare regionala;
    o) asigura, printr-o structura de audit intern proprie, subordonata directorului agentiei, desfasurarea unei activitati independente si obiective, care da asigurare si consiliere conducerii agentiei, pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor, perfectionand activitatile agentiei, ajutand-o sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului si a proceselor de administrare;
    p) incheie si supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regionala contracte, conventii, acorduri si protocoale, precum si alte documente similare incheiate cu tertii in domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutii similare din cadrul Uniunii Europene;
    q) indeplineste obligatiile contractuale si raspunde pentru realizarea acestora, in conformitate cu criteriile si indicatorii de performanta stabiliti prin contractele incheiate in acest scop;
    r) asigura, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regionala;
    s) participa in structurile parteneriale stabilite la nivel national, in comitetele si subcomitetele nationale, precum si in grupurile de lucru organizate de institutiile nationale responsabile pentru managementul si gestionarea programelor finantate de Uniunea Europeana;
    t) elaboreaza propriul statut de organizare si functionare si il supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regionala;
    u) indeplineste atributiile privind elaborarea in parteneriat a Planului national de dezvoltare;
    v) asigura, impreuna cu organismele regionale specializate, colectarea si centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, in scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala.
    Art. 10
    (1) Programele de dezvoltare regionala si cheltuielile de functionare a agentiilor pentru dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie din:
    a) alocari de la Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    b) contributii din bugetele proprii ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele respective;
    c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la banci, investitori straini, Uniunea Europeana si de la alte organizatii internationale.
    (2) Pentru managementul si implementarea programelor de dezvoltare regionala, precum si pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate de institutia nationala cu atributii in acest domeniu, finantarea se realizeaza in baza unor contracte negociate si incheiate pentru managementul tehnic si financiar al programelor de dezvoltare regionala.
    (3) Pentru implementarea programelor nationale prin agentiile pentru dezvoltare regionala si/sau pentru indeplinirea unor atributii delegate acestora de institutiile nationale, finantarea se realizeaza in baza unor contracte negociate si incheiate cu institutiile respective pentru implementarea programelor nationale.
    (4) Operatiunile financiare privind executarea programelor si/sau proiectelor finantate din fonduri publice se deruleaza de catre agentiile pentru dezvoltare regionala, prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    (5) Fondul pentru dezvoltare regionala nu poate avea alta destinatie decat cea prevazuta de prezenta lege.
    (6) Disponibilitatile inregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul pentru dezvoltare regionala se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

    CAP. 4
    Structuri nationale pentru dezvoltare regionala

    Art. 11
    (1) Consiliul national pentru dezvoltare regionala este structura nationala de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea si implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala.
    (2) Presedintele Consiliului national pentru dezvoltare regionala este conducatorul institutiei nationale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si poate delega aceasta functie.
    (3) Consiliul national pentru dezvoltare regionala are in componenta sa presedintii si vicepresedintii consiliilor pentru dezvoltare regionala si, la paritate cu numarul acestora, reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin hotarare a Guvernului, inclusiv presedintele.
    (4) Inlocuirea unui membru al Consiliului national pentru dezvoltare regionala se comunica, in timp util, institutiei care asigura presedintia Consiliului national pentru dezvoltare regionala.
    Art. 12
    Consiliul national pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza politicile si strategia nationala pentru dezvoltare regionala, precum si Planul national de dezvoltare, care contine prioritatile si masurile multianuale de finantare a obiectivelor nationale ale coeziunii economice si sociale;
    b) aproba criteriile si prioritatile privind utilizarea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    c) prezinta Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finantate din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    d) analizeaza utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate si transmise de catre consiliile pentru dezvoltare regionala;
    e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regionala alocate Romaniei de catre Uniunea Europeana in perioada de preaderare;
    f) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor;
    g) avizeaza proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel regional;
    h) aproba proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, in cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national;
    i) analizeaza si aproba rapoartele de activitate prezentate de catre Comitetul National de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economica si sociala, constituit in baza prevederilor Memorandumului de finantare PHARE, precum si propunerile inaintate de acest comitet.
    Art. 13
    (1) Ministerul Integrarii Europene, organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Guvernului, este institutia care exercita, la nivel national, atributiile si responsabilitatea elaborarii, promovarii, coordonarii, gestionarii, implementarii si monitorizarii politicilor si strategiilor de dezvoltare regionala din Romania, precum si a programelor de coeziune economica si sociala.
    (2) Ministerul Integrarii Europene asigura secretariatul Consiliului national pentru dezvoltare regionala.
    Art. 14
    (1) Programele multianuale de dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala, constituit din sumele care se aloca, anual, prin bugetul de stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare regionala.
    (2) Fondul national pentru dezvoltare regionala, administrat de Ministerul Integrarii Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului.
    (3) Fondul national pentru dezvoltare regionala se constituie din:
    a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevazute intr-o pozitie distincta si care se aloca, prin hotarare a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regionala finantate numai de la bugetul de stat;
    b) asistenta financiara nerambursabila din partea unor guverne, organizatii internationale, banci.
    (4) Disponibilitatile inregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul national pentru dezvoltare regionala se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (5) Pentru finantarea cheltuielilor de asistenta tehnica necesare in vederea selectiei si monitorizarii programelor si proiectelor de dezvoltare regionala finantate exclusiv de la bugetul de stat, institutia nationala cu atributii in domeniul managementului tehnic si financiar al acestor programe aloca un anumit procent din bugetele programelor si proiectelor respective.
    Art. 15
    (1) Institutul National de Statistica colecteaza din regiunile de dezvoltare datele statistice specifice, necesare fundamentarii si monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.
    (2) Agentiile pentru dezvoltare regionala colaboreaza cu directiile regionale de statistica, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentarii si monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.
    Art. 16
    Utilizarea pentru alte destinatii decat cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regionala, pentru proiectele de dezvoltare regionala si, dupa caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regionala, inclusiv a sumelor de la bugetele institutiilor nationale si locale, care finanteaza activitatile agentiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constata si se sanctioneaza de catre organele de control abilitate, potrivit legii.
    Art. 17
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aproba, prin hotarare, regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala.
    (2) In termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevazut la alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regionala isi elaboreaza si aproba propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 18
    Regulamentele de organizare si functionare ale consiliilor pentru dezvoltare regionala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului national pentru dezvoltare regionala se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, agentiile pentru dezvoltare regionala isi modifica corespunzator statutele proprii de organizare si functionare si le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regionala.
    Art. 21
    (1) Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala dispune masurile necesare pentru respectarea reglementarilor legale in vigoare, referitoare la independenta auditorilor interni, care isi desfasoara activitatea in structurile agentiei; acesta nu poate delega aceasta functie altor salariati; auditorii interni din cadrul agentiilor isi exercita activitatile in conformitate cu legislatia nationala, armonizata cu standardele internationale in domeniul auditului intern.
    (2) Structura de audit intern, precum si auditorii nu pot fi implicati in nici una dintre activitatile manageriale, de control sau de executie, din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala.
    Art. 22
    (1) Personalul de decizie din cadrul agentiilor pentru dezvoltare regionala nu poate fi implicat si nu poate desfasura activitati care constituie conflict de interese cu atributiile de serviciu si nu poate fi asociat si detine actiuni sau parti sociale intr-o societate comerciala care beneficiaza, sub orice forma, de sprijin financiar sau de alte servicii furnizate de agentii; in toate situatiile, personalul agentiei este obligat sa respecte, indiferent de functia pe care o ocupa, actele normative in vigoare privind conflictul de interese.
    (2) Personalul agentiei, inclusiv personalul din birourile judetene, indiferent de functia pe care o ocupa, nu poate exercita activitati in cadrul agentiei si nu poate fi numit sau reconfirmat in functii de decizie in cadrul acesteia, daca a suferit condamnari penale definitive.
    Art. 23
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 24
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 315/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 315 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 315/2004
Regulament 0 2005
de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Vest
Regulament 0 2005
de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Regulament 0 2004
de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
Regulament 0 2004
de organizare si functionare a Consiliului pentru dezvoltare regionala Sud Vest Oltenia
OUG 111 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
Regulament 0 2004
de organizare si functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Hotărârea 1256 2004
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala
Rectificare 315 2004
Decretul 535 2004
pentru promulgarea Legii privind dezvoltarea regionala in Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu