E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 289 din 28 decembrie 2010

pentru modificarea si completarea unor acte normative

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 30 decembrie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2) şi (8), precum şi literele b), d) şi f) ale alineatului (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, independentă, autofinantata, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi.

..................................................................................................

(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face de pe lista comună propusă de Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat şi de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, selectaţi exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesională.

..................................................................................................

b) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

..................................................................................................

d) să nu fie membri în consiliile de administraţie sau în comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sau acţionari semnificativi ai acestora, atât ei, cât şi membrii familiilor lor până la gradul al treilea;

..................................................................................................

f) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;".

2. La articolul 4 alineatul (16), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului şi membrii Guvernului."

3. La articolul 4, după alineatul (181) se introduce un nou alineat, alineatul (182), cu următorul cuprins:

„(182) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (181) se suportă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii."

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) In numele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, preşedintele acesteia prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care cuprinde activităţile acesteia, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului."

5. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) In îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi personalul acesteia nu vor solicita sau primi instrucţiuni de orice natură de la nicio instituţie ori autoritate publică."

6. La articolul 42, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) In toate aspectele privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi reglementarea activităţii de asigurare şi reasigurare se aplică prevederile prezentei legi.

(2) Orice dispoziţii legale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor."

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, independentă, autofinantata, cu personalitate juridică, a cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României şi care funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia, precum şi persoanele din conducerea acesteia nu vor solicita sau primi instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie ori autoritate publică."

3. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) vor efectua selecţia propunerilor dintr-o listă care conţine un număr mai mare de candidaţi decât numărul membrilor ce urmează a fi numiţi, selectaţi exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesională."

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, ale căror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putând fi reînvestit."

6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Actul prin care Comisia aplică sancţiunea cu amendă constituie titlu executoriu."

7. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Disponibilităţile Comisiei pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în alte plasamente ori alocări stabilite prin legislaţia în vigoare."

8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - In numele Consiliului Comisiei, preşedintele acesteia prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Comisiei, care cuprinde activităţile acesteia, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului."

9. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) In toate problemele legate de organizarea şi funcţionarea Comisiei, precum şi de reglementarea, autorizarea, supravegherea şi controlul activităţii în sistemul de pensii private se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Orice dispoziţii legale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comisiei şi a sistemului de pensii private sunt administrate de către Comisie.

(3) In caz de conflict între dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi prevederile cuprinse în alte acte normative în vigoare, se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."

10. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Membrii Consiliului Comisiei şi personalul de specialitate însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere şi control nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de serviciu.

(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) se suportă de Comisie, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii.

(3) Incălcarea, cu vinovăţie, de către personalul de specialitate al Comisiei a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz."

Art. III. - Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativă autonomă, de specialitate, independentă, autofinanţată, cu personalitate juridică.

(2) C.N.V.M. reglementează şi supraveghează piaţa de capital, pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, precum şi instituţiile, instrumentele şi operaţiunile specifice acestora."

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) C.N.V.M. este autoritatea competentă de reglementare şi supraveghere, în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, şi are atribuţiile şi competenţele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile prezentului statut."

3. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatul (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) In toate problemele legate de organizarea şi funcţionarea C.N.V.M., precum şi de reglementarea, autorizarea, supravegherea şi controlul activităţii pe piaţa de capital se aplică prevederile prezentului statut şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Orice dispoziţii legale referitoare la organizarea şi funcţionarea C.N.V.M. si la piaţa de capital sunt administrate de către C.N.V.M.

(8) In caz de conflict între dispoziţiile prezentului statut şi ale Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe de o parte, şi prevederile cuprinse în alte acte normative aflate în vigoare, pe de altă parte, se aplică prevederile prezentului statut şi ale Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

5. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2

Obiective fundamentale

C.N.V.M. elaborează şi aplică politica pieţei de capital şi are drept obiective fundamentale:

a) stabilirea şi menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor de instrumente financiare;

b) promovarea încrederii în pieţele de instrumente financiare şi în investiţiile în instrumente financiare;

c) asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

d) promovarea funcţionării corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare;

e) prevenirea fraudei, a manipulării pieţei şi asigurarea integrităţii pieţelor de instrumente financiare;

f) stabilirea standardelor de soliditate financiară şi de practică onestă pe pieţele de instrumente financiare;

g) adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea apariţiei riscului sistemic pe pieţele de instrumente financiare;

h) prevenirea afectării egalităţii de informare şi tratament al investitorilor sau a intereselor acestora;

i) cooperarea pe plan internaţional cu autorităţi competente similare, în scopul atingerii obiectivelor prevăzute la lit. a)-h)."

6. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) vor efectua selecţia propunerilor dintr-o listă care conţine un număr mai mare de candidaţi decât numărul membrilor ce urmează a fi numiţi, selectaţi exclusiv pe baza experienţei şi calificării tehnice în supravegherea sectorului financiar."

7. La articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Membrii C.N.V.M. nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor prevăzute de lege."

8. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Numirea membrilor C.N.V.M. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în condiţiile alin. (3) şi (4)."

9. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Membrii C.N.V.M. trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, în vârstă de minimum 30 de ani, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională în domeniul economic sau juridic, având experienţă de minimum 5 ani în sectorul financiar.

(4) Membrii C.N.V.M.:

a) nu pot fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, membrii C.N.V.M.;

b) nu pot fi deputaţi ori senatori, membri ai unui partid politic;

c) se dedică exercitării atribuţiilor lor, cu posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de consultanţă sau expertiză pentru organisme internaţionale, cu evitarea conflictului de interese;

d) nu pot fi membri în consiliile de administraţie, directori executivi, cenzori ori auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau Băncii Naţionale a României ori acţionari semnificativi la astfel de persoane juridice, atât ei, cât şi membrii familiilor lor;

e) nu trebuie să aibă cazier fiscal sau judiciar."

10. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

„(51) Revocarea din funcţie a oricărui membru al C.N.V.M. se face în şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului prevăzute la art. 3 alin. (2), dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de infracţiuni, incompatibile cu exercitarea calităţii de membru al C.N.V.M.

(52) Niciun membru al C.N.V.M. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (5) şi (51)."

11. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) In îndeplinirea atribuţiilor, atât membrii, cât şi personalul C.N.V.M. nu vor solicita sau primi instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie ori autoritate publică."

12. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internaţionale la care România sau C.N.V.M. este parte, C.N.V.M. va acorda asistenţă, în special în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi cooperarea în activităţile de investigare. Acest tip de asistenţă include, fără a se limita la acestea:".

13. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) In cadrul relaţiilor de cooperare internaţională, pentru a da curs solicitărilor formulate de către alte autorităţi competente similare care derulează investigaţii pentru încălcări ale legislaţiei proprii, C.N.V.M. îşi exercită prerogativele legale cu care este învestită, în condiţiile legii."

14. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) C.N.V.M. va emite reglementări privind procedura de cooperare cu autorităţile competente similare, în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare."

15. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) C.N.V.M. este competentă să ia măsuri pentru impunerea respectării legislaţiei pieţei de capital şi să aplice sancţiunile legale în cazurile de nerespectare a acestora.

(32) C.N.V.M. autorizează, controlează şi verifică, pe baza raportărilor primite şi prin inspecţii la faţa locului, registrele, conturile de numerar şi de instrumente financiare şi orice alte documente ale entităţilor reglementate, autorizate şi/sau supravegheate, dacă apreciază că este necesar.

(33) C.N.V.M. are dreptul să solicite orice informaţii şi să aibă acces la orice document, sub orice formă ar fi, de la şi cu privire la orice persoană sau entitate supusă supravegherii sale, în exercitarea atribuţiilor sale de autorizare, supraveghere şi control, pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale prevăzute la art. 2."

16. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) C.N.V.M. poate delega unor agenţi ai săi ori unor instituţii sau organisme ale pieţelor de instrumente financiare una sau mai multe dintre prerogativele cu care este învestită prin lege."

17. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 121

Bugetul C.N.V.M.

Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către C.N.V.M. şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern."

18. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile C.N.V.M. provin din:

a) o cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare supuse reglementării şi/sau supravegherii C.N.V.M., suportată de către cumpărător, cu excepţia instrumentelor financiare derivate;

b) o cotă lunară de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv;

c) o cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare;

d) o cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare;

e) tarife şi cote pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate;

f) tarife şi cote percepute la activităţi pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual;

g) tarife şi cote percepute pentru prestarea de servicii către entităţi supravegheate sau terţe persoane;

h) penalităţi stabilite prin reglementări proprii ca sancţiuni patrimoniale;

i) donaţii;

j) activităţi de editură, publicitate, multiplicare;

k) orice alte surse legale.

(3) Cotele şi tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc periodic prin regulament al C.N.V.M."

19. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

20. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 131

Valorificarea disponibilităţilor băneşti

Disponibilităţile băneşti ale C.N.V.M., în vederea fructificării acestora, pot fi plasate, în condiţiile existente pe piaţă şi cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituţii de credit, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în alte instrumente cu grad de risc scăzut."

21. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al C.N.V.M., în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia."

22. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 15

Personalul C.N.V.M.

(1) Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (4) lit. c), d) şi e) se aplică şi salariaţilor C.N.V.M.

(3) Personalul angajat poate fi detaşat în condiţiile legii la alte autorităţi de reglementare din ţară sau din străinătate, respectiv la entităţi supravegheate. In timpul detaşării aceştia rămân angajaţi ai C.N.V.M. şi semnează un contract de confidenţialitate cu entitatea la care au fost detaşaţi.

(4) Personalul C.N.V.M. nu răspunde civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de serviciu."

23. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 151

Cheltuieli judiciare

Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva membrilor C.N.V.M. şi a personalului acesteia se suportă de C.N.V.M., urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii."

24. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 16

Raportul anual de activitate

In numele C.N.V.M., preşedintele acesteia prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al C.N.V.M., care cuprinde activităţile acesteia,

situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului."

25. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Actul individual prin care C.N.V.M. aplică sancţiunea cu amendă constituie titlu executoriu."

Art. IV. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 289/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 289 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu