Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 50 din  9 iunie 2005

privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 15 iunie 2005


SmartCity3


    In vederea sustinerii masurilor de reformare a sistemului de pensii prevazute in Programul de guvernare, respectiv masuri pentru asigurarea unei cresteri a calitatii vietii pensionarilor mai apropiata de cea din perioada activa prin introducerea si implementarea in cadrul sistemului de asigurari sociale a unor noi componente, facultative si obligatorii, administrate privat, care necesita functionarea unei autoritati de reglementare si supraveghere prudentiala corespunzatoare, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
    avand in vedere necesitatea existentei unui organism care pana la data de 1 iulie 2005, data pana la care s-a suspendat aplicarea Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cu modificarile ulterioare, sa elaboreze normele de aplicare a acestei legi, precum si termenul de 15 mai 2005, convenit cu Banca Mondiala prin Aid Memoire-ul din aprilie 2005, pentru adoptarea unui act normativ de constituire a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a carei functionare va fi sustinuta in primii ani din imprumutul Bancii Mondiale 4616 RO cu destinatia organizarii si dezvoltarii institutiei pentru supravegherea si reglementarea sistemului pensiilor private,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
    (2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, este autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, a carei autoritate se exercita pe intreg teritoriul Romaniei si care functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Comisia are sediul in municipiul Bucuresti.
    (4) Comisia prezinta Parlamentului rapoarte anuale, precum si la solicitarea acestuia.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) sistemul de pensii private - ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private si entitatile implicate in domeniu, precum si participantii si beneficiarii la fondurile de pensii private;
    b) schema de pensii private - contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipuleaza in ce conditii se obtin drepturile la pensia privata;
    c) activele fondurilor de pensii private - contributiile, investitiile si rezultatele acestora.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Comisiei

    Art. 3
    (1) Comisia este condusa de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul detine functia de presedinte si altul de vicepresedinte.
    (2) Comisiile reunite pentru buget, finante si banci si cele de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidati, nominalizand totodata candidatul pentru functia de presedinte si pentru cea de vicepresedinte.
    (3) Consiliul Economic si Social propune comisiilor prevazute la alin. (2) doua candidaturi pentru membrii Consiliului Comisiei.
    (4) Numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei se face in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.
    Art. 4
    Membrii Consiliului Comisiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si cu o experienta de cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara de asigurari si reasigurari, investitii, juridica, legislativa sau executiva din domeniul pensiilor;
    b) sa aiba onorabilitatea necesara pentru a ocupa aceste functii;
    c) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
    d) sa nu fie membri, atat ei, cat si membrii familiilor lor, in nici un consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societatilor comerciale care au vreo legatura comerciala si/sau juridica cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;
    e) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale, care, sub orice forma, si-a incetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fata de terti sau care a fost declarata in stare de faliment;
    f) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar si in cel fiscal;
    g) sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
    Art. 5
    Calitatea de membru al Consiliului Comisiei inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit;
    b) prin demisie;
    c) prin revocarea de catre Parlament, in conditiile in care savarsesc abateri grave de la obligatiile ce le revin sau incalca prevederile art. 12 alin. (1) si (2);
    d) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la art. 4;
    e) prin inlocuire, in cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului, conform prevederilor art. 8 alin. (4) si (5);
    f) pensionare.
    Art. 6
    Membrii Consiliului Comisiei au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 4; pana la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.
    Art. 7
    Revocarea membrilor Consiliului Comisiei, in totalitate sau individual, se face de autoritatea care i-a numit, pe baza procedurii prevazute la art. 3 alin. (2), in conditiile in care membrii acestuia savarsesc abateri grave de la obligatiile ce le revin sau incalca prevederile art. 12 alin. (1) si (2).
    Art. 8
    (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, respectiv de 5 ani.
    (2) Primii membri ai Consiliului Comisiei vor fi numiti pentru mandate cu durate diferite, astfel incat in fiecare an sa expire mandatul unuia dintre ei.
    (3) Membrii ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
    (4) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri, comisiile parlamentare prevazute la art. 3 alin. (2) propun persoana care urmeaza sa fie numita de Parlament pentru durata restanta a mandatului.
    (5) Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
    Art. 9
    (1) Membrii Consiliului si directorul general al Comisiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa nu fie sot si nici ruda pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
    b) sa nu fie membru in consiliul de administratie al unui administrator sau depozitar;
    c) sa nu fie actionar al unui administrator sau depozitar;
    d) sa nu fie membru al unui partid politic;
    e) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar si in cel fiscal.
    (2) Presedintele Consiliului Comisiei poate fi revocat numai pentru urmatoarele motive:
    a) abateri grave de la obligatiile care ii revin;
    b) condamnare penala;
    c) incalcarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2);
    d) imposibilitatea definitiva de exercitare a mandatului.
    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a Comisiei si atributiile conducerii si ale personalului de executie se stabilesc prin hotarare a Consiliului Comisiei.
    (2) Consiliul Comisiei aproba prin hotarare: organigrama, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern ale Comisiei.
    (3) Activitatea curenta de conducere a Comisiei este asigurata de un director general numit, in conditiile legii, prin hotarare a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului.
    (4) In activitatea sa, directorul general emite decizii si reprezinta Comisia in relatiile cu tertii.
    Art. 11
    Personalul de specialitate al Comisiei trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala si experienta in unul dintre urmatoarele domenii: economic, financiar-contabil, al pensiilor, al asigurarilor, al investitiilor, managementul afacerilor, stiinte actuariale sau juridice.
    Art. 12
    (1) Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei au urmatoarele obligatii:
    a) sa nu accepte nici un fel de folos sau avantaj necuvenit, post ori functie care sa fie incompatibila cu cea detinuta;
    b) sa nu presteze servicii si sa nu detina actiuni la entitatile implicate in sistemul de pensii private;
    c) sa nu detina nici o functie politica in partide, organizatii politice sau in institutii si autoritati publice si sa nu candideze pentru o astfel de functie.
    (2) Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei sunt obligati, pe intreaga durata a mandatului, respectiv a contractului de munca, sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii functiei ori a prerogativelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si pe o perioada de 2 ani de la data incetarii acestora.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care informatia este divulgata in exercitiul unei functii sau prerogative in legatura cu activitatea Comisiei, la solicitarea instantei judecatoresti sau daca exista o hotarare judecatoreasca dispunand prezentarea unor asemenea informatii, in baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autoritati publice sau cu institutii din alte tari, ori in interesul participantilor si beneficiarilor.
    Art. 13
    (1) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui Consiliului Comisiei, acestea revin de drept vicepresedintelui.
    (2) Daca atat presedintele, cat si vicepresedintele Consiliului Comisiei se afla in imposibilitate temporara de exercitare a prerogativelor, acestea revin decanului de varsta dintre ceilalti membri ai Comisiei.
    Art. 14
    (1) Consiliul Comisiei delibereaza valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele.
    (2) Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv.
    (3) Hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat impotriva si cei absenti putandu-si consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.
    Art. 15
    (1) Membrii Consiliului Comisiei isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au fost absenti sau au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
    (2) Presedintele Consiliului Comisiei poate convoca intrunirea Consiliului ori de cate ori este necesar sau la solicitarea a cel putin trei membri ai acestuia.
    Art. 16
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Consiliul Comisiei adopta norme, hotarari, decizii si avize, sub semnatura presedintelui Consiliului, dupa deliberare in sedinte, tinute conform dispozitiilor art. 14.
    (2) Normele adoptate de Comisie, in conformitate cu atributiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 3
    Bugetul Comisiei

    Art. 17
    (1) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din:
    a) taxe pentru autorizare si avizare;
    b) taxe de functionare platite lunar;
    c) venituri provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale.
    (2) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finantate din veniturile constituite conform alin. (1).
    (3) In situatia in care veniturile constituite conform alin. (1) nu sunt suficiente, Comisia apeleaza la alte surse de finantare, potrivit legii, pe baza aprobarii prin hotarare de catre Consiliul Comisiei.
    (4) Timp de 18 luni de la data infiintarii Comisiei, cheltuielile cu salariile si cheltuielile de functionare: chirii, utilitati, comunicatii, consumabile etc., precum si cheltuielile cu dotarile de echipamente si modernizarea facilitatilor necesare functionarii acesteia, serviciile de consultanta si pregatirea personalului se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, inclusiv din intrari de credite externe.
    Art. 18
    (1) Pana la data de 31 mai a fiecarui an, Comisia supune spre aprobare Parlamentului executia bugetului si raportul privind activitatea proprie pe anul precedent.
    (2) Excedentul bugetului Comisiei se reporteaza in anul urmator.
    Art. 19
    (1) Orice persoana interesata si care se considera vatamata intr-un drept al sau de catre o persoana sau o entitate cu atributii in sistemul de pensii private poate formula o sesizare catre Comisie.
    (2) Comisia este obligata sa comunice, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizarii, un raspuns petentului.
    (3) Acest raspuns poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.
    (4) Dupa epuizarea cailor administrative de atac, persoanele prevazute la alin. (1) se pot adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit legii.
    Art. 20
    Comisia are calitate procesuala activa si poate interveni in orice proces impotriva administratorilor, depozitarilor, altor entitati sau persoane care se afla intr-o relatie juridica cu acestia, fie in mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

    CAP. 4
    Atributiile Comisiei

    Art. 21
    Comisia reglementeaza, coordoneaza, supravegheaza si controleaza activitatea sistemului de pensii private.
    Art. 22
    Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor, prin asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si informarea asupra acestuia.
    Art. 23
    Comisia are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;
    b) supravegherea prudentiala si asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private;
    c) controlul activitatii din sistemul de pensii private;
    d) controlul relatiilor dintre administrator si alti administratori sau societati comerciale, atunci cand administratorul transfera atributii acestora din urma, care influenteaza situatia financiara a administratorului sau prezinta o importanta semnificativa pentru realizarea unui control eficient;
    e) controlul constituirii si virarii de catre angajator a contributiei la fondurile de pensii private;
    f) emiterea de norme privind sistemul de pensii private;
    g) elaborarea si/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarilor contabile specifice domeniului pensiilor private, si avizarea actelor administrative individuale, daca au legatura cu sistemul de pensii private;
    h) verificarea organizarii, evidentierii si administrarii separate a activelor si pasivelor fiecarui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum si de celelalte activitati ale acestuia;
    i) verificarea existentei la fiecare administrator a unor proceduri administrative si contabile clare, precum si a unui mecanism corespunzator de control intern;
    j) adoptarea oricaror masuri, inclusiv de natura administrativa sau financiara impotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora in scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii care prejudiciaza interesele participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
    k) adoptarea de masuri privind restrangerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active, in cazurile prevazute de lege;
    l) atributii in ipoteza desfasurarii de activitati cu caracter transfrontalier in domeniul pensiilor private;
    m) aplicarea sanctiunilor prevazute de lege;
    n) intocmirea si actualizarea Registrului fondurilor de pensii private;
    o) desemnarea administratorului special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator catre un reprezentant special apt sa exercite aceste competente, in vederea protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
    p) aprobarea propriului buget de venituri si cheltuieli;
    q) informarea si educarea populatiei cu privire la sistemul de pensii private.
    Art. 24
    Comisia adopta, in principal, norme privind:
    a) autorizarea, inregistrarea si functionarea fondurilor de pensii private si a administratorilor;
    b) investitiile fondurilor de pensii private;
    c) participantii la fondurile de pensii private, contributiile, conturile si plata drepturilor cuvenite;
    d) procedura si conditiile de instituire si de revocare a masurii de supraveghere speciala, precum si desemnarea consiliului de supraveghere speciala si atributiile acestuia;
    e) administrarea speciala;
    f) lichidarea administratorilor fondurilor de pensii private;
    g) provenienta capitalului varsat de catre fondatori;
    h) fondul de rezerva;
    i) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private;
    j) obligatiile de informare;
    k) evidenta contabila distincta pentru perioadele contributive si de plata a pensiilor private;
    l) calculele actuariale;
    m) procedura de efectuare a controlului;
    n) procedura interna de solutionare a sesizarilor si contestatiilor;
    o) alte aspecte ale reglementarii si supravegherii prudentiale a fondurilor de pensii private.
    Art. 25
    (1) Comisia controleaza entitatile implicate in sistemul de pensii private, cel putin o data pe an.
    (2) Persoanele imputernicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul:
    a) sa obtina de la entitatile controlate, de la membrii organelor de conducere ale acestora ori de la persoanele abilitate sa controleze aceste entitati orice informatii privind activitatile lor si cele legate de activele fondurilor de pensii private;
    b) de acces la orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private si activitatea entitatilor ori persoanelor prevazute la lit. a);
    c) sa obtina eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private si activitatea entitatilor ori persoanelor prevazute la lit. a);
    d) de acces si de a efectua verificari in sediile administratorilor, angajatorilor depozitarilor si, dupa caz, ale altor entitati implicate in administrarea pensiilor private, inclusiv ale altor societati comerciale sau administratori carora le-au fost transferate atributii in domeniul pensiilor private.
    (3) Persoana controlata poate contesta masurile sau sanctiunile aplicate in baza raportului de control, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    Art. 26
    (1) Comisia publica, in termen de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an calendaristic, intr-o brosura, un raport privind evolutia si functionarea fondurilor de pensii private, performanta administratorilor si a entitatilor implicate in acest domeniu, in anul precedent.
    (2) Raportul cuprinde o analiza comparativa a activitatii tuturor administratorilor si furnizorilor de pensii private, masuri adoptate de catre Comisie pentru protejarea intereselor participantilor si beneficiarilor si asigurarea bunei functionari a sistemului de pensii private, precum si alte informatii de interes general.
    (3) Raportul este redactat intr-o forma vizuala si intr-un limbaj accesibil, toate datele fiind prezentate si sub forma de grafice.
    (4) Comisia anunta in presa publicarea raportului.
    (5) Raportul este pus la dispozitie publicului interesat si este publicat pe web site de catre Comisie.
    Art. 27
    (1) In primii 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Consiliul Comisiei poate colabora cu un consultant cu experienta internationala in supravegherea si in administrarea fondurilor de pensii private.
    (2) Consiliul Comisiei stabileste conditiile si criteriile de selectare a consultantului.
    Art. 28
    Comisia participa in calitate de membru sau reprezinta Romania la asociatiile internationale ale autoritatilor de reglementare si supraveghere, la conferintele si intalnirile internationale in sistemul de pensii private.
    Art. 29
    (1) In scopul intaririi stabilitatii si integritatii sistemului de pensii private si a sistemului financiar, in general, Comisia colaboreaza cu alte institutii si autoritati din tara si din strainatate, acestea cuprinzand, in special, autoritatile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si cu Comisia Europeana.
    (2) Comisia poate incheia un protocol de colaborare cu autoritatile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din Romania.
    (3) Comisia incheie protocoale de colaborare cu institutiile de colectare si evidenta a contributiilor de asigurari sociale in scopul accesului la informatiile privind modul de constituire si virare a contributiilor de catre angajatori.
    (4) Colaborarea se realizeaza prin schimb de informatii, de experienta sau in orice alt mod, potrivit legii si/sau acordurilor incheiate cu institutiile si autoritatile prevazute la alin. (1), in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice si in conditii de reciprocitate si de asigurare a confidentialitatii informatiilor astfel furnizate.
    (5) Institutiile si autoritatile publice furnizeaza Comisiei informatiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, in scopul realizarii unei supravegheri eficiente si al indeplinirii obiectivelor Comisiei.

    CAP. 5
    Salarizarea personalului si a membrilor Consiliului Comisiei

    Art. 30
    (1) Membrii Consiliului Comisiei primesc o indemnizatie pentru fiecare sedinta la care sunt prezenti.
    (2) Cuantumul indemnizatiei de sedinta reprezinta 25% din salariul lunar al directorului general al Comisiei.
    Art. 31
    Salarizarea directorului general si a personalului de specialitate al Comisiei este similara cu salarizarea pentru personalul din Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si din Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si se stabileste prin hotarare a Consiliului Comisiei.

    CAP. 6
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 32
    Incalcarea, cu vinovatie, de catre personalul de specialitate al Comisiei, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 33
    Membrii Consiliului si personalul de specialitate al Comisiei au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 34
    (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor referitoare la:
    a) notificarea situatiilor de incompatibilitate, conform art. 6;
    b) asumarea obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (1);
    c) pastrarea confidentialitatii informatiilor, conform art. 12 alin. (2).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 100 milioane la 500 milioane lei.
    (3) Contraventiile se constata si amenzile se aplica prin procesul-verbal incheiat de persoanele imputernicite prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei, din cadrul personalului Comisiei.
    Art. 35
    Amenzile contraventionale se fac venituri la bugetul Comisiei.
    Art. 36
    Contraventiilor prevazute in art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 37
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru numeste, cu avizul Consiliului Economic si Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea si dezvoltarea institutiei pentru reglementarea si supravegherea sistemului de pensii private, pana la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei.
    (2) Directorului general interimar se subordoneaza secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedinte al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si are autoritatea necesara pentru gestionarea fondurilor provenite din imprumutul Bancii Mondiale 4616 RO cu destinatia organizarii si dezvoltarii institutiei pentru supravegherea si reglementarea sistemului pensiilor private.
    Art. 38
    In termen de 15 zile calendaristice de la numirea tuturor celor 5 membri ai Consiliului Comisiei de catre Parlament, presedintele convoaca primul Consiliu al Comisiei.
    Art. 39
    In termenul prevazut la art. 38 Comisia isi stabileste structura organizatorica, elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si incepe angajarea personalului de specialitate.
    Art. 40
    (1) La data infiintarii Comisiei, departamentul specializat in supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va fi preluat de Comisie.
    (2) Sumele imprumutate de la fondul de garantare sunt rambursate de catre Comisie dupa expirarea termenului prevazut la art. 17 alin. (4).
    Art. 41
    Prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 13, 14 si art. 21 paragraful 1 si 2 din Directiva nr. 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L235 din 23 septembrie 2003.
    Art. 42
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale", cap. VII "Infiintarea si autorizarea fondurilor de pensii ocupationale", cap. IX "Constituirea, autorizarea si functionarea administratorilor" si cap. XIX "Dispozitii tranzitorii si finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Maria Muga,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Doina Elena Dascalu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 50/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 50 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu