Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 25 din 12 aprilie 1996

pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 77 din 13 aprilie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 28 noiembrie 1991, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliile locale, consiliile judetene, primarii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Viceprimarii se aleg prin vot indirect de catre consiliile locale."
    2. Articolul 3 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare alegator are dreptul la cate un singur vot."
    3. Articolul 3 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul."
    4. La articolul 3 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Cetatenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta intr-o alta unitate administrativ-teritoriala cu cel putin 6 luni inaintea alegerilor, isi vor exercita dreptul de vot in unitatea administrativ-teritoriala respectiva."
    5. Articolul 4 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Au dreptul de a fi alesi consilieri sau primari cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 37 alin. (3) din Constitutie."
    6. La articolul 4 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector."
    7. Articolul 5 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu pot fi alesi:
    a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 37 alin. (3) din Constitutie;
    b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la lit. a) si b) ale alin. 1."
    8. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Candidaturile pentru consiliile locale si judetene, cat si cele pentru primari se propun de partide politice sau aliante politice constituite potrivit legii partidelor politice. Se pot depune si candidaturi independente sau de catre aliante electorale, in conditiile prezentei legi.
    Aliantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la nivel judetean sau local. Partidele politice din aliantele politice sau din aliantele electorale pot participa la alegeri numai pe listele aliantelor. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decat dintr-o singura alianta. Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral al circumscriptiei electorale in care depun candidaturi.
    O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si pentru o singura functie de primar.
    O persoana poate candida atat pentru functia de consilier, cat si pentru cea de primar.
    Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numarul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale, cu pana la un sfert din numarul mandatelor.
    Candidaturile pe mai multe liste de candidati sau atat pe liste cat si ca independenti sunt nule de drept."
    9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Data alegerilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu cel putin 45 de zile inaintea votarii.
    Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.
    In cazul alegerilor partiale organizate potrivit Legii administratiei publice locale, campania electorala se reduce la jumatate. In mod corespunzator se reduc si termenele prevazute de prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore. Daca din operatiunile de reducere la jumatate a termenelor rezulta fractiuni de zile, rotunjirile se fac in plus."
    10. Capitolul II va avea urmatorul titlu:
    "Organizarea alegerilor pentru consiliile locale, consiliile judetene si pentru primari"
    11. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor, fiecare comuna, oras, municipiu si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului constituie o circumscriptie electorala.
    Pentru alegerea consiliilor judetene, fiecare judet constituie o circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene se face prin hotarare a Guvernului."
    12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Numarul fiecarei circumscriptii electorale se aduce la cunostinta alegatorilor de catre primar, in termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor."
    13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    La aceeasi sectie de votare, alegatorii voteaza atat pentru consiliul local, consiliul judetean, cat si pentru primar."
    14. Articolul 13 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare se fac de catre primari, prin dispozitie, in termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor."
    15. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Listele electorale permanente cuprind pe toti cetatenii cu drept de vot care au domiciliul in circumscriptia electorala in care se organizeaza alegeri.
    Cetatenii au dreptul sa verifice inscrierile facute in listele electorale. Impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori se poate face intampinare la primarul care a intocmit lista.
    Primarul este obligat sa solutioneze intampinarea, in termen de 3 zile de la inregistrarea acesteia, prin dispozitie.
    Impotriva dispozitiei se poate face contestatie in termen de 24 de ore de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in cel mult 3 zile de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sectia de votare. Hotararea judecatoreasca este definitiva, executorie si se comunica celor interesati in termen de 24 de ore de la pronuntare.
    Primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor vor face copii de pe listele electorale permanente, intocmite potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, pe care le vor inainta in doua exemplare birourilor electorale ale sectiilor de votare, in termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Unul dintre exemplare va fi pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare, iar celalalt va fi utilizat in ziua alegerilor.
    Orice modificare intervenita dupa trimiterea copiilor de pe listele electorale se comunica biroului electoral al sectie de votare in termen de 24 de ore.
    Listele electorale se semneaza de primar si de secretar.
    Militarii in termen cu drept de vot vor fi inscrisi in liste speciale, intocmite pe unitati militare si semnate de comandantii acestora. Militarii in termen nu vor fi trecuti in copiile intocmite de primari de pe listele electorale permanente ale localitatilor in care acestia isi au domiciliul."
    16. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14^1, 14^2 si 14^3, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1
    Copiile de pe listele electorale permanente se intocmesc separat pentru fiecare sectie de votare. Ele vor cuprinde pe toti cetatenii cu drept de vot care au domiciliul in circumscriptia electorala in care se organizeaza alegerile si care, potrivit delimitarii efectuate in conformitate cu dispozitiile art. 13, isi vor exercita dreptul de vot la sectia respectiva. Aceste copii vor cuprinde: numele, prenumele, data nasterii, domiciliul, numarul circumscriptiei electorale, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
    Art. 14^2
    Primarii vor asigura conditiile necesare consultarii de catre alegatori a copiilor de pe listele electorale permanente atat la primarii, cat si la sediul sectiei de votare. In acest scop, cu 10 zile inaintea alegerilor, vor afisa listele electorale in locuri publice, in mod vizibil, si vor asigura personalul necesar la sectiile de votare. Locurile de afisare vor fi aduse la cunostinta populatiei de catre primar, care va lua masurile necesare, impreuna cu organele de ordine publica, pentru asigurarea integritatii listelor afisate.
    Orice neconcordanta intre copie si lista electorala permanenta va fi solutionata de catre primar, pe baza datelor cuprinse in lista electorala permanenta.
    Art. 14^3
    La cererea cetatenilor cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri, cu cel putin 6 luni inaintea scrutinului, vor fi trecuti de catre primar intr-o lista electorala suplimentara, pe baza actului de identitate.
    Primarul din localitatea de resedinta va solicita primarului din localitatea de domiciliu radierea persoanei in cauza din lista electorala. Solicitarea se va face in scris sau telefonic. Solicitarile telefonice sub forma de note vor fi consemnate intr-un registru special.
    In ziua votarii, persoanele din categoria celor prevazute la alin. 1, omise de pe listele suplimentare, vor fi trecute in lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate.
    In lista suplimentara vor fi trecute de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare si persoanele care se prezinta la vot si fac dovada ca domiciliaza in circumscriptia electorala respectiva, insa au fost omise din lista.
    Modelul si continutul listei electorale suplimentare se stabilesc in conditiile art. 106."
    17. Articolele 16 si 17 se abroga.
    18. Articolul 18 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul schimbarii domiciliului in alta circumscriptie electorala, dupa inaintarea listei electorale la biroul sectiei de votare, primarul va elibera alegatorului o adeverinta privind exercitarea dreptului de vot, facand mentiune despre aceasta atat in exemplarul listei electorale aflate la primarie, cat si in cele inaintate biroului electoral al sectiei de votare."
    19. Articolul 19 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Primarul va comunica biroului electoral de circumscriptie numarul de alegatori rezultat din listele electorale permanente, in termen de 24 de ore de la constituirea biroului. Numarul definitiv de alegatori se va comunica biroului electoral de circumscriptie cu 10 zile inaintea datei alegerilor."
    20. Alineatul 2 al articolului 19 se abroga.
    21. Capitolul II, sectiunea a 4-a va avea urmatorul titlu: "Birourile electorale".
    22. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale se infiinteaza, in conditiile prezentei legi: Biroul Electoral Central; birouri electorale judetene; birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.
    Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii nu pot fi membri ai birourilor electorale.
    In realizarea atributiilor ce revin birourilor electorale, toti membrii din compunerea acestora exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a acestei functii este obligatorie."
    23. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Birourile electorale de circumscriptie comunala se constituie dintr-un numar de 7 membri, cele ale oraselor, municipiilor si subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar al municipiului Bucuresti si ale judetelor, din 15 membri.
    Biroul electoral de circumscriptie comunala este format din presedinte si un loctiitor al acestuia, de regula juristi, si 5 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva.
    Biroul electoral de circumscriptie oraseneasca, municipala si din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din 2 juristi si 7 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva.
    Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana sunt formate din cate 4 juristi si 11 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptiile electorale respective.
    Desemnarea juristilor, dintre care unul va fi, de regula, magistrat, se face in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, de catre presedintele tribunalului judetean, prin tragere la sorti, dintre magistrati sau alti juristi existenti in judet sau in municipiul Bucuresti. Lista magistratilor care vor participa la tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a altor juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui tribunalului pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea in liste, in vederea tragerii la sorti, se va face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele persoanelor in cauza sa fie in localitatea in care isi are sediul biroul electoral de circumscriptie sau cat mai aproape de acesta. Lista va cuprinde elementele prevazute la art. 24 alin. 3.
    In lista prevazuta la alineatul precedent vor fi trecuti numai juristi care nu fac parte din nici un partid, alianta politica sau alianta electorala.
    In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista va fi completata de catre prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care se bucura de prestigiu in fata locuitorilor, nu fac parte din nici un partid, alianta politica sau alianta electorala si care au cel putin studii medii.
    Data sedintei in care se va efectua tragerea la sorti se aduce la cunostinta publica prin presa, de catre presedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore inainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte.
    Procesul-verbal constituie actul de investitura.
    Presedintele tribunalului va desemna pe presedintele biroului electoral de circumscriptie si pe loctiitorul acestuia.
    Biroul electoral de circumscriptie, constituit potrivit alineatelor precedente, indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, care participa la alegeri in circumscriptia respectiva.
    In termen de 3 zile de la data pana la care se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale vor comunica, in scris, birourilor electorale de circumscriptie numele si prenumele reprezentantilor care vor face parte din acestea. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
    Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale se face in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. 12, de catre presedintele biroului electoral, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentantii, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi pentru consiliul local si pentru primar. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala nu poate avea mai mult de 2 reprezentanti.
    Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic, alianta politica sau alianta electorala in biroul electoral de circumscriptie se stabilesc in ordinea mentionata in comunicarea prevazuta la alin. 12.
    In cazul in care doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au propus acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral de circumscriptie, in limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, aflate, potrivit alin. 13, intr-o situatie mai favorabila; daca prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca toti reprezentantii sa fie inclusi in componenta biroului electoral, presedintele acestuia va proceda la tragerea la sorti, in prezenta delegatilor partidelor politice sau aliantelor in cauza.
    In cazul in care partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale nu nominalizeaza reprezentanti, presedintele biroului electoral de circumscriptie va proceda la completarea biroului, incluzand in acesta, prin tragere la sorti, persoane care nu fac parte din nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala dintr-o lista propusa de primar. Lista se va depune de catre primar in termen de 24 de ore de la solicitarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie."
    24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
    a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in circumscriptia electorala in care functioneaza;
    b) vegheaza la intocmirea, in termen, a listelor electorale suplimentare, a copiilor de pe listele electorale permanente si la organizarea sectiilor de votare;
    c) inregistreaza listele de candidati si candidaturile independente pentru consiliile locale, precum si candidaturile pentru primar si constata ramanerea definitiva a acestora;
    d) fac publicatiile si afisarile necesare cu privire la listele de candidati si candidaturile independente pentru consilieri si pentru primar;
    e) stabilesc, pe baza numarului de alegatori inscrisi in listele electorale permanente, comunicat de catre primar conform dispozitiilor art. 19 alin. 1, numarul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor independente;
    f) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "votat";
    g) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
    h) biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca si municipala totalizeaza voturile exprimate si stabileste rezultatul alegerilor pentru circumscriptiile electorale care functioneaza; elibereaza consilierilor si primarilor alesi certificatul doveditor al alegerii; totalizeaza voturile exprimate pentru consilierii judeteni, intocmeste procesul-verbal si il inainteaza biroului electoral de circumscriptie judeteana, impreuna cu contestatiile aferente;
    i) biroul electoral de circumscriptie judeteana totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean si stabileste rezultatul alegerilor pentru consiliul judetean; elibereaza consilierilor certificatul doveditor al alegerii, dupa care transmite consiliului judetean procesele-verbale privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, in vederea validarii alegerii acestora;
    j) organizeaza, daca este cazul, desfasurarea celui de-al doilea tur de scrutin;
    k) comunica date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin biroul electoral judetean, Biroului Electoral Central si Guvernului si aduc la cunostinta populatiei din cuprinsul circumscriptiei electorale, prin orice mijloc de publicitate rezultatul alegerilor;
    l) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare si predau judecatoriilor, respectiv Tribunalului Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala functioneaza, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii."
    25. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti organizeaza si alegerea Consiliului General Municipiului Bucuresti, indeplinind, in mod corespunzator atributiile prevazute in prezenta lege pentru biroul electoral de circumscriptie judeteana."
    26. Articolul 24 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista va fi completata cu alte persoane, propuse de primar, care au cel putin studii medii, se bucura de prestigiu in localitatea in care domiciliaza si nu fac parte din nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala. Lista va cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva, la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor stabiliti potrivit alin. 2; lista va contine: numele, prenumele, domiciliul, locul de munca, telefoanele si semnaturile de luare la cunostinta ale persoanelor propuse. Prevederile art. 21 alin. 5, privitoare la gruparea in liste, se aplica in mod corespunzator."
    27. La articolul 24, alineatele 6 si 7 se abroga, iar dupa alineatul 5 se introduc sase noi alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
    "In vederea desemnarii membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie va comunica presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, in termen de 48 de ore de la desemnarea acestora, potrivit alin. 2, numarul de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala. De asemenea, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati sau candidati pentru functia de primar in circumscriptia respectiva sunt obligate sa comunice, fiecare, prin filiale locale, presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, in acelasi termen, numele si prenumele reprezentantului lor.
    Prevederile art. 21 alin. 14, 15 si 16 se aplica in mod corespunzator, tragerea la sorti efectuandu-se de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
    Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de catre presedintele acestuia, pe baza comunicarilor prevazute la alin. 6 sau, dupa caz, a prevederilor alin. 7.
    Operatiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al sectiei de votare se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie dovada calitatii de membru in biroul electoral al sectiei de votare.
    Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare si incheierea procesului-verbal se fac in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. 6, in prezenta delegatilor desemnati de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale.
    Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnarii membrilor acestora."
    28. Articolul 25 literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) primesc, de la primari, copiile de pe listele electorale permanente si listele electorale suplimentare si asigura conditiile necesare verificarii acestora de catre alegatori; primesc de la birourile electorale de circumscriptie buletinele de vot pentru alegatorii ce urmeaza sa voteze la sectia respectiva, stampila de control si stampilele cu mentiunea <<votat>>;"
    "c) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pentru circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva, si anume, pentru consiliul local, primar si pentru consiliul judetean;"
    29. Dupa articolul 25 se introduc articolele 25^1 - 25^5, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25^1
    Birourile electorale de circumscriptie judeteana indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 22, precum si urmatoarele atributii:
    a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in toate circumscriptiile electorale din cuprinsul judetului;
    b) asigura aducerea la cunostinta birourilor electorale din judet a hotararilor Biroului Electoral Central si urmaresc modul de aplicare a acestora;
    c) efectueaza instruirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul judetului;
    d) primesc de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, centralizeaza rezultatele pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si le dau publicitatii. Rezultatul centralizarii datelor pe judet se consemneaza intr-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 25^2
    In judetele in care se organizeaza alegeri numai in unele circumscriptii electorale se constituie un birou electoral judetean, format din 5 judecatori, potrivit procedurii prevazute in art. 24, care se aplica in mod corespunzator.
    Birourile electorale judetene, constituite potrivit alin. 1, indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute in prezenta lege pentru Biroul Electoral Central.
    Art. 25^3
    Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Curtii Supreme de Justitie.
    Desemnarea celor 7 judecatori se face in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, dintre toti judecatorii in exercitiu ai Curtii. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte si de consultantul sef al Curtii Supreme de Justitie, care constituie actul de investire. Data sedintei se aduce la cunostinta publica prin presa, de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, cu cel putin 24 de ore inainte.
    In termen de 24 de ore de la investire, cei 7 judecatori aleg din randul lor, prin vot secret, pe presedintele Biroului Electoral Central.
    Art. 25^4
    Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
    a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente si la intocmirea de catre primari a copiilor de pe acestea;
    b) urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intreg teritoriul tarii; asigura interpretarea uniforma a prevederilor legale;
    c) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea birourilor electorale judetene;
    d) primeste si solutioneaza orice contestatie cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor locale, altele decat cele care, prin prezenta lege, sunt date in competenta birourilor electorale de circumscriptie, a birourilor electorale judetene sau a instantelor judecatoresti;
    e) primeste procesele-verbale intocmite de birourile electorale judetene, impreuna cu procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, intocmite de birourile electorale de circumscriptie, totalizeaza rezultatele pe tara, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene si primari, si le publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa;
    f) solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala, putand dispune anularea alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, in cazul in care votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura a modifica atribuirea mandatelor in circumscriptia electorala respectiva; in astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului in termen de cel mult doua saptamani. Noile alegeri au loc in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste electorale si aceleasi liste de candidati si candidaturi independente, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus de catre birou anularea unei liste de candidati sau a unor candidaturi independente in sarcina carora s-a retinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor;
    g) solutioneaza contestatiile privitoare la incalcarea dispozitiilor art. 46^1 alin. 1, 8 si 9 referitoare la subventionarea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau candidatilor independenti, dispunand anularea voturilor si mandatelor acordate celor carora le este imputabila aceasta fapta. In astfel de cazuri, Biroul Electoral Central dispune restabilirea rezultatului alegerilor, in conditiile art. 66 din prezenta lege;
    h) indeplineste orice atributii ce-i sunt stabilite prin lege.
    Biroul Electoral Central acrediteaza, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe observatorii straini, precum si pe delegatii mass-media straine si solutioneaza contestatiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditarii de catre biroul electoral judetean.
    Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala se poate face numai de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti care au participat la alegeri, in termen de 48 de ore de la incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei. Solutionarea cererii de catre Biroul Electoral Central se face pana la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei.
    In exercitarea atributiilor ce-i revin, Biroul Electoral Central emite hotarari care se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate. Hotararile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din tara, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
    Hotararile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25^5
    Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a rezultatului alegerilor locale si judetene, potrivit prevederilor prezentei legi."
    30. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Contestatiile asupra modului de constituire si a componentei birourilor electorale se pot face in termen de 48 de ore de la constituirea sau, dupa caz, de la completarea acestora.
    Contestatiile se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare; de biroul electoral judetean, daca privesc biroul electoral de circumscriptie; de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral judetean, si de Curtea Suprema de Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de doua zile de la inregistrare.
    Hotararea este definitiva."
    31. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Birourile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor ce le compun.
    Hotararile birourilor electorale se iau cu votul majoritatii celor prezenti."
    32. Dupa articolul 27 se introduce articolul 27^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27^1
    Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si ai aliantelor electorale in birourile electorale nu pot primi alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege."
    33. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Propunerile de candidati pentru consilieri locali, consilieri judeteni si primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor."
    34. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Propunerile de candidati se fac in scris, in 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii organizatiilor judetene ale acestora, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.
    In cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidati vor fi semnate si de conducerile judetene ale fiecarui partid din alianta.
    Listele de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, locul si data nasterii, ocupatia, profesia si apartenenta politica a candidatilor, iar in cazul aliantelor, si partidul care i-a propus.
    Listele de candidati vor fi insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, semnate si datate de candidati.
    Declaratia de acceptare a candidaturii va cuprinde numele, prenumele, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesia, ocupatia si apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida."
    35. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale vor putea propune cate o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, consiliul judetean si cate un candidat pentru functia de primar."
    36. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Candidatii independenti pentru functia de consilier vor trebui sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in liste, impartit la numarul de consilieri ce pot fi alesi in comuna, orasul sau judetul respectiv, dar nu mai putin de 50.
    Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte lista sustinatorilor, care va cuprinde minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in liste pentru circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 150.
    Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier."
    37. Dupa articolul 34 se introduce articolul 34^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34^1
    Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, precum si semnatura acestuia. In lista se vor mentiona, de asemenea, numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor.
    Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.
    Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot. Un sustinator poate sprijini cate un singur candidat la functia de consilier sau de primar.
    Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere a acestora.
    Lista de sustinatori va fi insotita de declaratia de acceptare a candidaturii, data in conditiile art. 31 alin. 4 si 5."
    38. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listelor de candidati, precum si a listei sustinatorilor, inregistrand candidaturile care indeplinesc aceste conditii sau respingand inregistrarea celor care nu indeplinesc conditiile legale.
    Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie, iar celelalte doua, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de catre acesta la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala, respectiv la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala.
    In termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de biroul electoral de circumscriptie la sediul sau, la loc vizibil."
    39. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35^1
    Candidatii pot renunta la candidatura, pana la data ramanerii definitive a candidaturilor, potrivit art. 37 alin. 1. In acest scop, persoana in cauza va da o declaratie, in conditiile art. 31 alin. 4 si 5."
    40. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Acceptarea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre cetateni, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, in termen de 5 zile de la afisarea propunerii de candidatura sau de la expirarea termenului de depunere a candidaturii.
    Respingerea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre candidat, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectiva, in termen de 3 zile de la respingere.
    Contestatiile vor cuprinde numele si prenumele, adresa si calitatea contestatorului, numele si prenumele persoanei a carei candidatura a fost admisa sau respinsa, expunerea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatorului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa-l reprezinte.
    Contestatia si cererea de recurs se depun la instanta competenta, sub sanctiunea nulitatii.
    Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare, de catre judecatoria, respectiv tribunalul, in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Hotararea nu se comunica.
    Impotriva hotararii date in contestatie se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
    Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila."
    41. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adauga, daca este cazul, termenele prevazute la art. 36 alin. 1, 2, 5 si 6, birourile electorale de circumscriptie incheie un proces-verbal prin care constata ramanerea definitiva a candidaturilor, afiseaza la sediul lor, precum si la sediul sectiilor de votare, dupa constituirea birourilor electorale ale acestora, candidaturile definitive, cu precizarea numelui si prenumelui, domiciliului, apartenentei politice, profesiei si ocupatiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi facute publice prin presa si orice mijloace de informare in masa, cheltuielile fiind suportate de cei interesati."
    42. Articolul 39 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In unghiul din partea stanga de sus a patrulaterului se va imprima denumirea partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea <<Candidat independent>>, iar in unghiul din partea dreapta de sus, semnul electoral."
    43. Articolul 39 alineatul 4 se abroga.
    44. Articolul 39 alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "In patrulaterele fiecarui buletin de vot se vor imprima listele de candidati in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie; candidatii se identifica pe lista prin nume si prenume si se trec in ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica si alianta electorala care a depus lista."
    45. La articolul 39, dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot, in care acestia vor fi trecuti in ordinea inregistrarii propunerilor."
    46. Articolul 39 alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru alegerea primarului se vor imprima in patrulaterele buletinului de vot numele si prenumele candidatului in ordinea stabilita prin tragerea la sorti la biroul electoral in prezenta reprezentantilor partidelor."
    47. Articolul 40 alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale isi pot stabili semne electorale pe care le comunica Biroului Electoral Central, in termen de 5 zile de la constituirea acestuia.
    Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au participat la alegerile anterioare isi pot pastra semnele electorale, avand obligatia sa le comunice Biroului Electoral Central, potrivit alin. 1."
    48. Articolul 40 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "In toate circumscriptiile electorale, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, formate la nivel national sau judetean, vor utiliza acelasi semn electoral."
    49. Alineatul 5 al articolului 40 se abroga.
    50. Articolul 40 alineatele 6 si 7 vor avea urmatorul cuprins:
    "In cazul semnelor electorale noi, daca acelasi semn este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale, atribuirea se va face in beneficiul partidului politic, aliantei politice ori aliantei electorale care a inregistrat primul respectivul semn.
    Biroul Electoral Central comunica prefecturilor semnele electorale, pana la data ramanerii definitive a candidaturilor, in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot."
    51. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Buletinele de vot se distribuie in circumscriptiile electorale de catre prefecti si se preiau de catre primar, impreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza de proces-verbal. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai tarziu in preziua alegerilor.
    Distribuirea si predarea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate de cate 100 de bucati."
    52. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    La primarie, la sediul biroului electoral de circumscriptie, precum si la cele ale sectiilor de votare se va afisa, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie."
    53. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    La cererea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie va elibera, pentru fiecare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat."
    54. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.
    In timpul campaniei electorale se asigura nediscriminatoriu candidatilor spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii in primarii, scoli, amfiteatre, case de cultura, camine culturale si cinematografe, pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere.
    Candidatii vor stabili de comun acord cu comandantii unitatilor militare, in raport cu programul acestora, intalniri cu militarii in termen. Aceste intalniri se vor desfasura in afara unitatilor militare.
    Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
    Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare."
    55. Dupa articolul 46 se introduc articolele 46^1 si 46^2, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti sunt obligati sa declare public subventiile primite pentru campania electorala de la persoanele fizice sau juridice din tara, dupa deschiderea campaniei electorale.
    Primirea pentru campania electorala a subventiilor de la persoane juridice ori de la persoane fizice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat in acest scop de catre conducerea partidului, aliantei politice sau aliantei electorale.
    Mandatarul financiar raspunde solidar, cu partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care l-a desemnat, de legalitatea cheltuielilor efectuate din subventiile acordate si de respectarea prevederilor alin. 1.
    Mandatarul financiar poate fi o persoana fizica sau juridica.
    Un partid, o alianta politica sau o alianta electorala poate avea mai multi mandatari financiari; in acest caz, la desemnare se vor delimita si imputernicirile acestora.
    Mai multe partide, aliante politice sau aliante electorale pot folosi serviciile aceluiasi mandatar.
    Calitatea de mandatar financiar se dobandeste numai dupa inregistrarea sa oficiala la Ministerul Finantelor si dupa aducerea la cunostinta publica prin presa.
    Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si candidatilor independenti care primesc subventii de la persoane fizice sau juridice din tara.
    Este interzisa subventionarea campaniei electorale, in mod direct sau indirect, de catre persoane fizice sau juridice, straine sau din strainatate. Sumele astfel primite se confisca si se fac venit la bugetul statului.
    Se interzice subventionarea campaniei electorale a unui partid politic, alianta politica, alianta electorala sau candidat independent de catre o autoritate publica, institutie publica, regie autonoma sau societate comerciala cu capital integral sau majoritar de stat.
    Art. 46^2
    Accesul partidelor parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale au acces, gratuit, la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune, numai in masura in care depun liste de candidati in minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat in aceste situatii va fi proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse in teritoriul respectiv. La serviciile nationale publice de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati in cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete.
    Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa in alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete in mod proportional cu ponderea lor in totalul populatiei judetului, respectiv al Romaniei.
    Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale la posturile private de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face prin contract incheiat intre mandatarii financiari si respectivele posturi. Fiecare post va practica tarife unice pe unitate de timp de emisie, pentru toti solicitantii, in conditiile prezentului articol.
    Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, precum si candidatii independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obligatia sa solicite, in termen de 5 zile de la declansarea campaniei electorale, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune publice si private, dupa caz, studiourilor teritoriale ale acestora, acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute dupa acest termen nu se iau in considerare.
    Timpii de antena la radiodifuziunile si televiziunile publice si private, inclusiv cele prin cablu, se acorda partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, proportional cu numarul de liste complete de candidati depuse, in fiecare din zilele de marti, miercuri, joi, vineri si sambata, la ore de maxima audienta. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, pe toata durata desfasurarii campaniei electorale. Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucuresti si cei din resedintele de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studiou, au acces la serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune in acelasi interval de timp, de 5 minute, pe toata durata campaniei electorale.
    Emisiunile transmise in cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale vor fi realizate in direct sau inregistrate, in proportiile stabilite de acestia.
    Respectarea prevederilor prezentei legi privind exercitarea dreptului la antena intra in competenta Consiliului National al Audiovizualului.
    In cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.
    Sondajele de opinie care se difuzeaza in afara emisiunilor electorale au caracter de stiri de presa si urmeaza regimul acestora."
    56. Alineatul 2 al articolului 47 se abroga.
    57. La articolul 47 se introduc sase alineate noi, avand urmatorul cuprins:
    "Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa pentru partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri si pentru candidatii independenti.
    Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral.
    In alte locuri decat cele stabilite conform alin. 1, afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
    Un afis electoral nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
    Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.
    Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor si afiselor electorale."
    58. Dupa articolul 47 se introduce articolul 47^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47^1
    Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza, solutionand plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege si cu respectarea deontologiei electorale.
    Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
    Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestatie la biroul electoral judetean, respectiv la Biroul Electoral Central; solutia data asupra contestatiei este definitiva.
    Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotararile date se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis."
    59. Articolul 48 se abroga.
    60. Articolul 60 alineatele 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Presedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului pentru functia de primar votat si va arata buletinul de vot celor prezenti.
    Sunt nule buletinele care nu poarta stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele care nu au stampila "votat" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara acestora; aceste buletine nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
    Rezultatul se va consemna in doua tabele separate, pentru consiliul local, consiliul judetean, respectiv pentru primar, unul va fi tinut de catre un membru al biroului electoral si altul de catre candidatii prezenti. La municipiul Bucuresti se va intocmi tabel si pentru primarul general al Capitalei."
    61. Articolul 61 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, pentru consiliul pentru care au avut loc alegerile, precum si pentru primari, cate un proces-verbal, in doua exemplare."
    62. Articolul 61 alineatul 2 literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
    f) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar;"
    63. La articolul 61 alineatul 2, dupa litera g) se introduc literele h), i) si j), care vor avea urmatorul cuprins:
    "h) starea sigiliilor de pe urne, la incheierea votarii;
    i) numarul buletinelor de vot primite;
    j) numarul buletinelor de vot ramase, neintrebuintate si anulate. "
    64. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Pentru fiecare consiliu local, consiliu judetean, respectiv pentru primar, se intocmeste cate un dosar care va cuprinde: procesele-verbale si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si buletinele nule si cele contestate. Dosarele, sigilate si stampilate, se vor inainta biroului electoral de circumscriptie, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu paza militara, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, si insotit, la cerere, de reprezentantii partidelor."
    65. Articolul 64 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, se va aditiona, pentru fiecare candidat la functia de primar, numarul de voturi obtinute."
    66. Articolul 66 alineatul 1 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) in etapa a II-a, biroul electoral de circumscriptie va inregistra numarul de voturi neutilizate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau candidat independent; mandatele neatribuite vor fi repartizate partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau candidatilor independenti, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate, cate unul pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si candidat independent, pana la epuizarea lor. Daca nu se reuseste repartizarea mandatelor, operatiunea se repeta pana la epuizarea acestora."
    67. Articolul 66 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante in ordinea in care sunt inscrisi in liste, daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pe listele carora au candidat supleantii confirma in scris ca acestia fac parte din partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva."
    68. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67
    Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de catre biroul electoral de circumscriptie. Este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.
    In cazul in care nici unul dintre candidatii la functia de primar nu a intrunit aceasta majoritate, se organizeaza un alt tur de scrutin, in cel mult doua saptamani, intre candidatii aflati pe primele doua locuri.
    Este declarat primar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate."
    69. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    In caz de paritate de voturi a cel putin doi candidati pentru functia de primar, se declara balotaj si se vor organiza, de drept, noi alegeri, in termen de doua saptamani. La acestea vor participa numai candidatii aflati in situatia de balotaj."
    70. Dupa articolul 68 se introduce articolul 68^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68^1
    In cazul in care unul dintre candidatii la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, potrivit prevederilor art. 67 alin. 2, decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege spre a fi ales, la turul al doilea va participa candidatul situat pe locul urmator.
    Daca situatiile prevazute la alin. 1 se produc in cazul unuia dintre candidatii aflati in situatia de balotaj potrivit art. 68, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat."
    71. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Biroul electoral de circumscriptie incheie separat, cate un proces-verbal pentru consiliul local, consiliul judetean si pentru primar, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor. In municipiul Bucuresti birourile electorale de circumscriptie intocmesc procese-verbale separate si pentru primarul general si pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Procesul-verbal va cuprinde:
    a) numarul alegatorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor de alegatori;
    b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne;
    c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numarul total al voturilor nule;
    e) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
    f) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar;
    g) numele si prenumele candidatilor alesi pentru fiecare consiliu local si consiliu judetean, partidul, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus respectiv mentiunea de candidat independent;
    h) numele si prenumele primarului ales si partidul, alianta politica sau alianta electorala care l-a propus sau mentiunea de candidat independent;
    i) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive.
    Procesele-verbale se intocmesc in doua exemplare si se semneaza de catre presedinte si ceilalti membri ai biroului electoral de circumscriptie si vor purta stampila acestuia.
    Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului local, respectiv consiliului judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea validarii alegerilor. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se inainteaza, cu paza militara, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care a fost ales, iar in cazul primarului general al Capitalei, la Tribunalul Municipiului Bucuresti.
    Al doilea exemplar al procesului-verbal se trimite, in termen de 24 de ore, la biroul electoral judetean.
    Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare care au semnat procesul-verbal, reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, care au depus listele de candidati, precum si candidatilor independenti li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de presedintele sau vicepresedintele biroului electoral. Cererea trebuie formulata inainte de intocmirea procesului-verbal.
    Biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali, consilierilor judeteni si primarului.
    Pentru primarul general al Capitalei si pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, certificatele doveditoare ale alegerilor se elibereaza de Biroul electoral al municipiului Bucuresti."
    72. Dupa articolul 69 se introduc articolele 69^1-69^3, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69^1
    Biroul electoral judetean centralizeaza voturile si rezultatul alegerilor pe judet, partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si incheie cate un proces-verbal pentru consilierii locali, consilierii judeteni si pentru primari.
    Procesul-verbal se incheie in doua exemplare, in termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie, si va cuprinde:
    a) numarul total al alegatorilor din judet, potrivit listelor electorale;
    b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne;
    c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numarul total al voturilor nule;
    e) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupat pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti;
    f) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati pentru functia de primar, grupat pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;
    g) numarul total al mandatelor de consilieri, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;
    h) numarul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti.
    Procesul-verbal se semneaza de membrii biroului electoral judetean si va purta stampila acestuia.
    Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza in termen de 24 de ore de la intocmire, impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscriptii, cu paza militara, la Biroul Electoral Central.
    Biroul electoral judetean da publicitatii, prin Monitorul oficial al judetului, rezultatul alegerilor pentru judetul respectiv.
    Art. 69^2
    Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 69^3
    Consilierii judeteni sau ai municipiului Bucuresti, validati, nu pot face parte in acelasi timp din consiliile locale; locurile vacante se completeaza potrivit art. 66 alin. 2. Candidatii declarati alesi, atat in functia de consilier local cat si de consilier judetean, sunt obligati ca, in termen de 10 zile de la data ultimei validari, sa opteze pentru una dintre cele doua calitati.
    Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul persoanelor alese in functia de consilier de sector sau de consilier al municipiului Bucuresti."
    73. Capitolul V "Alegerea consiliilor judetene" se abroga.
    74. Articolul 89 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art. 34^1, precum si incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor electorale, a listelor de candidati si a candidatilor independenti sau la folosirea semnelor electorale;"
    75. La articolul 89, dupa litera l) se introduc literele m), n) si o), care vor avea urmatorul cuprins:
    "m) primirea de subventii pentru campania electorala, altfel decat printr-un mandatar financiar, sau incalcarea de catre acesta a obligatiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentei legi;
    n) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
    o) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora."
    76. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 90
    Contraventiile prevazute la art. 89 lit. c), d) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 100.000 lei; cele de la lit. e), f), j), k), l), m), n) si o), cu amenda de la 100.000 lei la 300.000 lei, iar cele de la lit. a), b), h) si i), cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei."
    77. Articolul 91 alineatul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) ofiterii si subofiterii de politie, pentru faptele prevazute la lit. a), b), c), d), f), g), h), i), l) si m);"
    78. La articolul 91 alineatul 1, litera c) se modifica si se introduce litera d), cu urmatorul cuprins:
    "c) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la lit. e), j), k) si n);
    d) presedintele biroului electoral, in cazul membrilor acestuia, precum si presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul presedintilor birourilor electorale ierarhic inferioare si pentru loctiitorii acestora, pentru fapta prevazuta la lit. o)."
    79. Articolul 91 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul contraventiilor prevazute la lit. c), d), e), f), g), j), k), l), m), n) si o), o data cu incheierea procesului-verbal, agentul constatator va aplica si amenda."
    80. Articolul 91 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Procesul-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la lit. a), b), h) si i) va fi inaintat judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care va aplica sanctiunea, tinand seama si de dispozitiile Legii nr. 61/1991."
    81. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati sau candidat independent, precum si primirea acestora de catre alegatori, in acelasi scop, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Pedeapsa prevazuta la alin. 1 se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor.
    Tentativa se pedepseste."
    82. Dupa articolul 99 se introduce articolul 99^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99^1
    Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 89 sau a infractiunilor prevazute la art. 92-97, ori rezultate din comiterea acestora, se confisca."
    83. Capitolul VII va avea urmatorul titlu: "Dispozitii tranzitorii si finale"
    84. Articolul 100 se abroga.
    85. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta din bugetele locale si judetene.
    Sediul, dotarea si cheltuielile Biroului Electoral Central se asigura de catre Guvern. Sediile si dotarea birourilor electorale judetene si ale birourilor electorale de circumscriptie judeteana se asigura de catre primarii municipiilor resedinta de judet, impreuna cu presedintii consiliilor judetene si cu prefectii, iar cele ale birourilor electorale de circumscriptii comunale, orasenesti, municipale si din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, precum si cele ale sectiilor de votare, de catre primari, impreuna cu prefectii.
    Membrilor birourilor electorale li se acorda o indemnizatie stabilita de Guvern pentru fiecare zi de activitate prestata in campania electorala."
    86. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 103
    Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii vor asigura, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cat functioneaza acestea.
    Membrii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, care au calitatea de angajati, se considera detasati, pe perioada cat isi desfasoara activitatea, la birourile electorale.
    Delegatii acreditati pot asista la operatiunile electorale numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni in nici un mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza pe presedintele biroului electoral in cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent sau incercarea de a influenta optiunea alegatorului, cat si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare."
    87. La articolul 104 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva hotararilor definitive si irevocabile, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac."
    88. Dupa articolul 104 se introduc articolele 104^1 si 104^2, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104^1
    Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, se calculeaza din ziua cand incep sa curga, pana inclusiv in ziua cand se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
    Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale instantele de judecata vor asigura permanenta activitatii necesare in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale.
    Art. 104^2
    Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotarare judecatoreasca definitiva nu participa la vot si nu vor fi avute in vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor, pe intreaga durata stabilita prin hotarare.
    Pentru persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau aflate in executarea unei sanctiuni contraventionale privative de libertate se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 58 privind urna speciala."
    89. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 106
    In termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul va stabili modelul copiei de pe listele electorale permanente si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptii, birourilor electorale judetene si a Biroului Electoral Central. De asemenea, va stabili, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, modelul stampilei de control si al stampilei necesare votarii, al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii, al certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului si al adeverintei privind exercitarea dreptului de vot.
    Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votarii se fac pe baza de proces-verbal."
    90. Dupa articolul 106 se introduc articolele 106^1 - 106^8 care vor avea urmatorul cuprins;
    "Art. 106^1
    Prin act de identitate, in sensul prezentei legi, se intelege buletinul de identitate, adeverinta care tine loc de buletin de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar in cazul militarilor in termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.
    Art. 106^2
    Birourile electorale judetene vor acredita ca observatori interni numai pe cetatenii cu drept de vot imputerniciti de o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor omului, infiintata legal cu cel putin 6 luni inaintea inceperii campaniei electorale.
    Art. 106^3
    Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid; acreditarea se acorda pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei electorale judetene sau a municipiului Bucuresti, numai la cererea organizatiilor mentionate la art. 106^2, insotita de declaratia scrisa a fiecarui observator ca va respecta conditiile de acreditare; declaratia se da pe propria raspundere si constituie act de drept public cu toate consecintele prevazute de lege; conditiile acreditarii sunt cele prevazute in art. 103 alin. 3 din lege si mentionate in actul de acreditare.
    Art. 106^4
    Organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 106^2 le sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 46^1 alin. 9 si art. 103 alin. 3.
    Art. 106^5
    Guvernul va stabili durata si conditiile de pastrare a buletinelor de vot intrebuintate, contestate sau necontestate, precum si a celor neintrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale necesare votarii.
    Art. 106^6
    Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator alegerilor organizate pe durata unei legislaturi, ca urmare a dizolvarii unor consilii locale ori judetene, invalidarii sau declararii vacante a functiei de primar.
    Cu 6 luni inainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se vor mai organiza alegeri pentru consiliile locale ori consiliile judetene sau pentru primar.
    Art. 106^7
    Denumirile comisie electorala de circumscriptie, comisie electorala de circumscriptie judeteana si Comisie Electorala Centrala, din cuprinsul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, se inlocuiesc cu denumirile birou electoral de circumscriptie, birou electoral de circumscriptie judeteana, respectiv Biroul Electoral Central. Sintagma partide, formatiuni politice, coalitii de partide se inlocuieste cu sintagma partide politice, aliante politice si aliante electorale.
    Art. 106^8
    Prin denumirea birou electoral de circumscriptie, folosita de prezenta lege, se intelege biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, judeteana si a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.
    91. Articolele 107 si 108 se abroga.
    Art. 2
    Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se capitolelor, articolelor si alineatelor numerotarea corespunzatoare.

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 3 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

                 PRESEDINTELE SENATUI
              prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
SmartCity5

COMENTARII la Legea 25/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 25 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu